Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0171 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0171 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0171 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2000) 171 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 584/96 på importen af visse rørfittings af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse rørfittings af jern og stål afsendt fra Taiwan, uanset om de er angivet med oprindelse i Taiwan eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende importen fra tre taiwanske eksportører (forelagt af Kommissionen)

2 BEGRUNDELSE Vedlagt følger et forslag til Rådets forordning om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 584/96 på importen af visse rørfittings af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse rørfittings af jern og stål sendt fra Taiwan, uanset om de er angivet med oprindelse i Taiwan, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende importen fra tre taiwanske eksportører. Forslaget indeholder detaljerede oplysninger, der viser, at der i forbindelse med ikkesamarbejdsvillige eksportører er sket en ændring i handelsmønstret, for hvilken det ikke har været muligt at fastlægge nogen anden gyldig grund end omgåelse af tolden. Endvidere blev det fastslået, at de afhjælpende virkninger af foranstaltningerne i henseende til mængder undergraves, og at der foreligger en betydelig dumpingmargen. De tre samarbejdsvillige eksportører beviste, at ændringen i handelsmønstret for deres vedkommende havde en anden gyldig grund end omgåelse af foranstaltningerne. Det konkluderedes derfor, at den antidumpingtold på 58,6 %, der indførtes ved forordning (EF) nr. 584/96, bør udvides til også at omfatte import af samme vare sendt fra Taiwan, uanset om den pågældende vare er angivet med oprindelse i Taiwan, med undtagelse af varer, der er fremstillet og eksporteret af de tre samarbejdsvillige eksportører, og at tolden på den import, der har været pålagt registrering i henhold til artikel 2 i forordningen om indledning af undersøgelsen vedrørende omgåelse, opkræves med tilbagevirkende kraft. 2

3 Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 584/96 på importen af visse rørfittings af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse rørfittings af jern og stål afsendt fra Taiwan, uanset om de er angivet med oprindelse i Taiwan eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende importen fra tre taiwanske eksportører RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab 1, særlig artikel 13, under henvisning til forslag fremsat af Kommissionen efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og ud fra følgende betragtninger: 1. Eksisterende foranstaltninger A. PROCEDURE (1) Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 584/96 2 (i det følgende benævnt "forordningen om endelig told) en antidumpingtold på 58,6 % på importen af visse rørfittings af jern og stål (i det følgende benævnt "fittings") med oprindelse i Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt "Kina"). 2. Anmodning (2) Kommissionen modtog den 10. juni 1999 en anmodning i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96 (i det følgende benævnt "grundforordningen") fra Defence Committee of the EEC steel butt-welding fittings industry. Anmodningen blev indgivet på vegne af EF-producenter af fittings, som tilsammen tegner sig for ca. 90% af den samlede produktion af fittings i Fællesskabet. (3) I klagen hævdes det, at der finder omgåelse sted i forbindelse med den antidumpingtold, der indførtes ved forordningen om endelig told på importen af fittings med oprindelse i Kina. Ifølge anmodningen består omgåelsen i, at fittings med oprindelse i Kina afsendes til Fællesskabet via Taiwan. 1 2 EFT L 56 af , s. 1, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 905/1998 (EFT L 128 af , s. 18). EFTL84af ,s.1. 3

4 3. Indledning (4) Kommissionen indledte ved forordning (EF) nr. 1683/ en undersøgelse og pålagde i henhold til artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i grundforordningen toldmyndighederne at registrere importen af fittings afsendt fra Taiwan fra 31. juli Kommissionen underrettede myndighederne i Kina og Taiwan om indledningen af undersøgelsen. 4. Undersøgelsesperiode (5) Undersøgelsen omfattede perioden fra 1. juli 1998 til 30. juni 1999 (i det følgende benævnt "undersøgelsesperioden"). 5. Indhentning af oplysninger fra interesserede parter (6) Der blev sendt spørgeskemaer til importører i Fællesskabet samt til eksportører installeret i Kina og Taiwan, som var nævnt i anmodningen, de eksportører, som man havde kendskab til fra den oprindelige undersøgelse, og andre interesserede parter, som gav sig til kende inden for den fastsatte frist. Der blev modtaget besvarelser af spørgeskemaet fra seks uafhængige importører og tre taiwanske eksportører. Kommissionen aflagde kontrolbesøg hos følgende: Uafhængig importør: Tubos y Calibrados de Cataluña S.A., Barcelona, Spanien Taiwanske eksportører: Nian Hong Pipe Fittings Co., Ltd., Kaohsiung, Taiwan Rigid Industries Co., Ltd., Kaohsiung, Taiwan Chup Hsin Enterprise Co. Ltd., Kaohsiung, Taiwan B. RESULTATERNE AF UNDERSØGELSEN 1. Generelt / Samarbejdsvilje (7) I EF-erhvervsgrenens anmodning hævdedes det, at der er sket en ændring i handelsmønstret i form af en stigning i den taiwanske eksport efter indførelsen af antidumpingtold på importen af fittings til Fællesskabet fra Kina. EF-erhvervsgrenen hævdede også, at de afhjælpende virkninger af antidumpingtolden på importen fra Kina er blevet undergravet, både i henseende til mængder og priser, og at der foreligger bevis for dumping i forhold til den normale værdi, der fastsattes i den tidligere undersøgelse. (8) Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om antidumpingforanstaltningerne for import af fittings med oprindelse i Kina blev omgået ved import af samme vare med oprindelse i samme land, som blev sendt via Taiwan uden væsentlig forarbejdning som omhandlet i artikel 13, stk. 1, andet led, i grundforordningen. 3 EFT L 199 af , s

5 (9) Hverken producenter eller eksportører af fittings i Kina udviste samarbejdsvilje. Men der blev modtaget oplysninger fra tre samarbejdsvillige eksportører i Taiwan, som fremstillede og indkøbte fittings og eksporterede dem til Fællesskabet i undersøgelsesperioden. Tilsammen tegnede disse tre taiwanske eksportører sig for 19,66 % i mængde og 16,42 % i værdi af den samlede import af fittings fra Taiwan til Fællesskabet i undersøgelsesperioden som angivet i Eurostat på TARIC-niveau. 2. Den pågældende vare og samme vare (10) Den pågældende vare er som defineret i den oprindelige undersøgelse, dvs. rørfittings (undtagen rørfittings af støbejern), af jern og stål (men ikke rustfrit stål), med største udvendige diameter på 609,6 mm og derunder, til stuksvejsning eller andre formål, som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex (TARIC-kode *90), ex (TARIC-kode *90), ex (TARIC-kode *91) og ex (TARIC-kode *91). (11) Det fremgik af undersøgelsen, at fittings, der eksporteredes til Fællesskabet fra Kina, og fittings, der sendtes fra Taiwan til Fællesskabet, har samme grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber og samme anvendelsesformål, og de bør derfor anses for at være samme varer som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i grundforordningen. 3. Ændring i handelsmønstret a) Samarbejdsvillige taiwanske eksportører (12) Samarbejdsvillige eksportører i Taiwan øgede deres eksport til Fællesskabet med 300% fra 1994 til undersøgelsesperioden, samtidig med at der indførtes foranstaltninger for importen af kinesiske fittings. Det blev derfor fastslået, at der var tale om en ændring i handelsmønstret for deres vedkommende. b) Taiwanske eksportører, som ikke var samarbejdsvillige (13) For de eksportører, som ikke var samarbejdsvillige, måtte Kommissionen fastsætte omfanget af eksporten til Fællesskabet på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger i henhold til artikel 18 i grundforordningen. Afgørelserne vedrørende eksporten til Fællesskabet efter indførelsen af foranstaltninger var baseret på Eurostatdata på TARIC-niveau; der blev i Taiwans tilfælde taget behørigt hensyn til de samarbejdsvillige eksportørers eksport. Afgørelserne vedrørende eksporten af den pågældende vare fra samme lande i 1994 og 1995 blev baseret på justerede Eurostatdata på KN-niveau. (14) Der var en betydelig nedgang i importen af fittings fra Kina fra tons i 1994 til 95 tons i 1998 efter indførelsen af antidumpingforanstaltninger. Samtidig steg importen af fittings fra Taiwan fra 221 tons i 1994 til tons i 1998, idet den kulminerede med tons i (15) Markedet skiftede fra import fra Kina til import fra Taiwan samtidig med, at antidumpingforanstaltningerne vedrørende fittings fra Kina trådte i kraft i slutningen af

6 4. Ikke nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse a) Samarbejdsvillige taiwanske eksportører (16) Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd. er en producent og eksportør af fittings etableret i Kaohsiung, som arbejder med produktionsfaciliteter for hele produktionsprocessen for nogle typer fittings. Selskabet sælger kun sin egen produktion, og en del af denne eksporteres til Fællesskabet af et andet selskab, Chup Hsin. (17) Rigid Industries Co. Ltd. er som Niang Hong en integreret producent/eksportør af fittings og også etableret i Kaohsiung. Selskabet eksporterer kun sin egen produktion af den pågældende vare til Fællesskabet og eksporterede begrænsede mængder i undersøgelsesperioden. (18) Chup Hsin Enterprises Co. Ltd. er også en integreret producent/eksportør af fittings og også etableret i Kaohsiung. Selskabet supplerer sit udvalg af egne varer til eksportmarkedet med fittings, der indkøbes hos andre lokale taiwanske producenter, herunder Niang Hong, og hos en japansk producent. (19) Da ingen af de tre selskaber købte fittings fra Kina, anses det, at der foreligger en gyldig grund til ændringen i handelsmønstret. Undersøgelsen bør derfor afsluttes for disse selskabers vedkommende. b) Taiwanske eksportører, der ikke var samarbejdsvillige (20) I mangel af samarbejde og da nævnte skift fra import fra Kina til import fra Taiwan fandt sted lige efter indførelsen af antidumpingtold, er det nødvendigt at konkludere, at ændringen i handelsmønstret i højere grad skyldtes toldens indførelse end nogen anden tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse som omhandlet i artikel 13, stk. 1, andet punktum. (21) Da der ikke foreligger nogen anden rimelig økonomisk begrundelse for ændringen i handelsmønstret end toldens indførelse, er det rimeligt at konkludere, at kinesiske fittings blev sendt til Fællesskabet via Taiwan. (22) En sådan konklusion understreges af følgende: Import fra Kina til Taiwan af en af de to kategorier KN-koder ( ), som omfatter den pågældende vare, er underlagt en taiwansk importbestemmelse kaldet MWO, som ifølge taiwansk lov betyder, at import er forbudt. De taiwanske toldstatistikker indeholdt imidlertid oplysninger om import i henhold til denne bestemte kode på op til tons fra Kina bare for (23) Undersøgelsen viste også på grundlag af beviser fra samarbejdsvillige taiwanske eksportører, at det er muligt at importere varer fra et tredjeland til Taiwan og genudføre dem med et taiwansk oprindelsescertifikat, uden at varerne har undergået nogen væsentlig forarbejdning. 5. Undergravning af de afhjælpende virkninger af tolden i henseende til priser og/eller mængder af tilsvarende varer (taiwanske eksportører, som ikke var samarbejdsvillige) (24) Det fremgår klart af tallene i betragtning 14, at der er sket en tydelig mængdemæssig ændring i handelsmønstret for importen til Fællesskabet, siden der indførtes foranstaltninger, og at denne ændring i handelen undergravede de afhjælpende 6

7 virkninger af disse foranstaltninger i henseende til de mængder, der importeredes til markedet i Fællesskabet. Eksporten af kinesiske fittings, der i 1994 inden indførelsen af foranstaltninger blev anslået til tons, blev erstattet med og endog overgået af eksporten fra ikke-samarbejdsvillige taiwanske eksportører (som tegnede sig for tons i undersøgelsesperioden). (25) Det konstateredes, at det ikke var nødvendigt at undersøge undergravningen af priserne yderligere på grund af det ekstremt lave niveau for samarbejde, den omfattende undergravning af virkningerne af foranstaltningerne i henseende til mængder, og fordi det ifølge grundforordningen er nødvendigt at fastslå, om de afhjælpende virkninger undergraves enten i henseende til mængder eller priser. 6. Bevis for at der finder dumping sted i forbindelse med de normale værdier, der tidligere blev fastsat for samme eller tilsvarende varer (taiwanske eksportører, som ikke var samarbejdsvillige) (26) For at fastslå, om det kunne konstateres, at der fandt dumping sted med hensyn til fittings, som eksporteredes til Fællesskabet fra Taiwan af de ikke-samarbejdsvillige eksportører i undersøgelsesperioden, fulgtes to fremgangsmåder i henhold til artikel 18 i grundforordningen. Ifølge grundforordningen er det nødvendigt at fastslå, om der finder dumping sted i forbindelse med de normale værdier, der fastsattes i den oprindelige undersøgelse, men det er ikke nødvendigt at fastsætte en ny dumpingmargen. a) Fremgangsmåde baseret på eksportdata i Eurostat (27) I forbindelse med denne første fremgangsmåde blev eksportprisen fastsat på grundlag af den samlede eksportværdi og -mængde i Eurostat på TARIC-niveau, hvorfra blev fratrukket de mængder og værdier, der eksporteredes af de samarbejdsvillige taiwanske selskaber. (28) I overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i grundforordningen er den normale værdi, der skal anvendes i en undersøgelse af omgåelse, den normale værdi, der blev fastsat i den oprindelige undersøgelse. På det pågældende tidspunkt blev det fastslået, at Thailand var et passende tredjeland med markedsøkonomi som referenceland for Kina, der blev anset for at være et land uden markedsøkonomi. (29) I den oprindelige undersøgelse blev den normale værdi fastsat for hver type fittings. I forbindelse med sammenligningen med de eksportpriser, der fastsattes på grundlag af Eurostat-data, og fordi eksportprisen i Eurostat ikke er angivet pr. type fittings, men kun pr. ton og pr. TARIC-kode, anslog Kommissionen i denne undersøgelse i henhold til artikel 18 i grundforordningen, at de ikke-samarbejdsvillige taiwanske producenters vareblanding med rimelighed kunne vurderes på grundlag af de tre samarbejdsvillige taiwanske eksportørers vareblanding ved eksport til Fællesskabet. Den normale værdi pr. type som fastsat i den oprindelige undersøgelse blev derfor vejet på grundlag af ovennævnte samarbejdsvillige taiwanske eksportørers vareblanding. Der blev således fastsat en vejet gennemsnitlig normal værdi pr. ton. (30) Med henblik på en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportpriserne blev der justeret for forskelle, som kunne påvirke priserne og prisernes sammenlignelighed. Der blev i overensstemmelse med artikel 2, stk. 10, i grundforordningen foretaget justering for transport- og forsikringsomkostninger samt 7

8 provision. Da de selskaber, der sendte den pågældende vare til Fællesskabet via Taiwan, må betragtes som forhandlere, der arbejder på provision, blev det anset for rimeligt med en justering på 6% for salgs-, administrations- og generalomkostninger samt fortjeneste, som blev fratrukket i den ovenfor fastsatte eksportpris. b) Fremgangsmåde baseret på data fra samarbejdsvillige importører (31) Ved denne anden fremgangsmåde blev eksportprisen fastsat på grundlag af de begrænsede oplysninger om importpriser pr. type fittings, der var indgivet af de samarbejdsvillige importører, som tegner sig for ca. 14% af importen af fittings fra Taiwan med hensyn til mængde, i henseende til de indkøb, de foretog hos ikkesamarbejdsvillige taiwanske eksportører. (32) Som omhandlet i betragtning 28 er den normale værdi, der skal anvendes i en undersøgelse af omgåelse, den normale værdi, der fastsattes i forbindelse med den oprindelige undersøgelse. I den oprindelige undersøgelse blev den normale værdi fastsat pr. type fittings. Disse normale værdier blev så sammenlignet direkte med den individuelle eksportpris pr. type fittings, der var fastsat på grundlag af oplysningerne fra de samarbejdsvillige importører. (33) Med henblik på en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportpriser anvendtes samme metode som omhandlet i betragtning 30. c) Konklusion (34) I overensstemmelse med artikel 2, stk. 11 og 12 i grundforordningen viste sammenligningen af de vejede gennemsnitlige normale værdier og vejede gennemsnitlige eksportpriser udtrykt i procent af prisen cif, frit Fællesskabets grænse et betydeligt dumpingniveau, når man anvendte metoderne i betragtning C. ANMODNING OM UNDTAGELSE FRA UDVIDELSEN AF TOLDEN (35) Kommissionen modtog anmodninger om undtagelse fra udvidelsen af tolden fra otte importører. Da den endelige antidumpingtold på importen af fittings med oprindelse i Kina ikke udvides til også at omfatte fittings, som fremstilledes og eksporteredes af de taiwanske eksportører, der ikke omgik foranstaltningerne, blev det fastslået, at der ikke bør indrømmes nogen undtagelse på dette stadium. D. FORANSTALTNINGER (36) I betragtning af ovenstående resultater vedrørende omgåelse som omhandlet i artikel 13, stk. 1, andet punktum, i grundforordningen bør de eksisterende antidumpingforanstaltninger vedrørende fittings med oprindelse i Kina udvides til også at omfatte samme vare sendt fra Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan, med undtagelse af varer, der er fremstillet af de tre samarbejdsvillige eksportører som omhandlet i artikel 13, stk. 1, første punktum, i grundforordningen. (37) I overensstemmelse med artikel 14, stk. 5, i grundforordningen, hvori det hedder, at der kan anvendes foranstaltninger mod registreret import fra datoen for en sådan registrering, opkræves antidumpingtolden på importen af fittings sendt fra Taiwan, som indførtes til Fællesskabet under registrering pålagt ved Kommissionens 8

9 forordning om indledning af denne undersøgelse, med undtagelse af fittings, som eksporteredes af de tre samarbejdsvillige eksportører. (38) I overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i grundforordningen, hvori det hedder, at der kan anvendes foranstaltninger mod registreret import fra datoen for en sådan registrering, opkræves antidumpingtolden på importen af fittings, som afsendtes fra Taiwan og som indførtes til Fællesskabet under registrering pålagt ved Kommissionens forordning om indledning af denne undersøgelse, med undtagelse af fittings, som eksporteredes af de tre samarbejdsvillige eksportører. (39) På grundlag af resultaterne af denne undersøgelse blev det fastslået, at de tre individuelle taiwanske selskaber, der er nævnt i denne forordning, er ikke omfattet af udvidelsen af tolden. Den afspejler derfor den situation, der konstateredes i forbindelse med den pågældende undersøgelse vedrørende disse selskaber. Det er derfor udelukkende importen af varer, der er fremstillet og sendt af disse nævnte specifikke retlige enheder, der ikke er omfattet af udvidelsen af tolden. Importerede varer, der er fremstillet eller sendt af andre selskaber, som ikke udtrykkelig er nævnt i den relevante del af denne forordning med navn og adresse, herunder også forretningsmæssigt forbundne retlige enheder til de specifikt nævnte, kan ikke være omfattet af undtagelsen, men er omfattet af den told, der er fastsat ved forordningen om endelig told. (40) Alle anmodninger om anvendelse af denne undtagelse indgives omgående til Kommissionen med alle relevante oplysninger, især om ændringer i selskabets aktiviteter i forbindelse med produktion og eksportsalg. Kommissionen vil i påkommende tilfælde efter høring af Det Rådgivende Udvalg ændre forordningen i overensstemmelse hermed ved ajourføring af listen over de selskaber, der er omfattet af undtagelsen. E. PROCEDURE (41) Interesserede parter blev underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke Kommissionen havde til hensigt at foreslå en udvidelse af den endelige antidumpingtold, og de fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger - UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 1. Den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 584/96 på importen af visse rørfittings af jern og stål, henhørende under KN-kode ex (TARIC- kode *90), ex (TARIC-kode *90), ex (TARIC-kode *91) og ex (TARIC-kode *91) med oprindelse i Kina, udvides til også at omfatte importen af samme rørfittings, sendt fra Taiwan (uanset om disse rørfittings er angivet med oprindelse i Taiwan eller ej) (TARIC-tillægskode A999), med undtagelse af rørfittings, der er fremstillet og eksporteret af Chup Hsin Enterprise Co. Ltd., Kaohsiung (Taiwan) (TARIC-tillægskode A098), Rigid Industries Co., Ltd., Kaohsiung (Taiwan) (TARIC-tillægskode A099) og Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd., Kaohsiung (Taiwan) (TARIC-tillægskode A100). 9

10 2. Den ved stk. 1 i denne artikel udvidede told opkræves på import, der er registreret i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EF) nr. 1683/1999 og artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96, med undtagelse af de varer, der er fremstillet og eksporteret af Chup Hsin Enterprise Co. Ltd., Rigid Industries Co., Ltd. og Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, Kaohsiung (Taiwan). 3. TARIC-koderne der skal deklareres for varer med oprindebe i og/eller afsendt fra Taiwan er: *91, *91, *92 og * Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse. Artikel 2 1. Anmodninger om fritagelse fra den ved artikel 1 udvidede told indgives skriftligt på et af Fællesskabets officielle sprog og underskrives af en person, der har beføjelse til at repræsentere ansøgeren. Anmodningen sendes til følgende adresse: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Handel Enhed C-3 RuedelaLoi/Wetstraat200 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) Kommissionen giver efter høring af Det Rådgivende Udvalg ved en afgørelse tilladelse til fritagelse for import, som ikke omgår den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 584/96, fra den ved artikel 1 udvidede told. Artikel 3 Toldmyndighederne pålægges herved at ophøre med den registrering af importen, der blev indført i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 1683/1999. Artikel 4 Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand 10

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.03.2004 KOM(2004)213 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0031 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 31 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.12.2004 KOM(2004) 779 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2004 KOM(2004) 403 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af de endelige antidumpingforanstaltninger,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0072 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0072 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.2.2013 COM(2013) 72 final 2013/0046 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om udvidelse af den endelige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2006 KOM(2005) 707 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 950/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 835 final 2013/0412 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets gennemførelsesforordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2011 KOM(2011) 390 endelig 2011/0171 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets forordning (EF)

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0704 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0704 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0704 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 704 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige udligningstold,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2001 KOM(2001) 504 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af antidumpingundersøgelsen vedrørende de endelige antidumpingforanstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 02.08.2002 KOM(2002) 447 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.08.2006 KOM(2006) 439 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 261 final 2013/0135 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0518 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0518 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0518 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.07.2004 KOM(2004) 518 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.11.2013 COM(2013) 817 final 2013/0404 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfater

Læs mere

14251/12 KHO/iam DG C 1

14251/12 KHO/iam DG C 1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. oktober 2012 (OR. en) 14251/12 Inte rinstitutionel sag: 2012/0256 (NLE) ANTIDUMPING 76 COMER 202 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0021 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0021 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0021 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.01.2005 KOM(2005)21 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af de ved forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2012 COM(2012) 544 final 2012/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om præcisering af anvendelsesområdet for den endelige antidumpingtold indført ved forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2010 KOM(2010)16 endelig 2010/0008 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2015 L 322/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2272 af 7. december 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.7.2006 KOM(2006) 436 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76)2525'1,1* (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76)2525'1,1* (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.07.2001 KOM(2001) 367 endelig Forslag til 5c'(76)2525'1,1* RPLQGI UHOVHDIHQHQGHOLJDQWLGXPSLQJWROGRJHQGHOLJRSNU YQLQJDIGHQ PLGOHUWLGLJHWROGSnLPSRUWHQDINRPSDNWO\VVWRIU

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0082 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0082 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0082 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2013 COM(2013) 82 final 2013/0051 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0821 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0821 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0821 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2004 KOM(2004) 821 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 16. april 2013 (OR. en) 8162/13 Interinstitutionel sag: 2013/0095 ( LE) A TIDUMPI G 34 COMER 74

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 16. april 2013 (OR. en) 8162/13 Interinstitutionel sag: 2013/0095 ( LE) A TIDUMPI G 34 COMER 74 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 16. april 2013 (OR. en) 8162/13 Interinstitutionel sag: 2013/0095 ( LE) A TIDUMPI G 34 COMER 74 LOVGIV I GSMÆSSIGE RETSAKTER OG A DRE I STRUME TER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0591 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0591 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0591 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2004 KOM(2004) 591 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.11.2006 KOM(2006)738 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fjernsynskamerasystemer

Læs mere

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 247 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag om ændring af rådsforordning 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER CORRIGENDUM Ce document annule et remplace le COM(2005)374 final du 16.8.2005 Ces modifications concernent la page de couverture de la version Bruxelles, den

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om Oprettelse af

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2, 30.6.2016 L 176/21 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Corrigendum Annule et remplace la page 4 Concerne les 11 versions linguistiques Bruxelles, den 11.09.2002 KOM(2002) 461 endelig/2 Forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9591 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.9.2009 KOM(2009) 450 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af

Læs mere

30.9.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 303/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.9.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 303/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.9.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 303/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1683/2004 af 24. september 2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere