Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen."

Transkript

1 Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. 1. Ejendommen Der er indgået aftale om køb af den ubebyggede ejendom delområde 6 af matr.nr. 4h Ølstykke By, Ølstykke, beliggende Dam Holme, 3650 Ølstykke (herefter benævnt Ejendommen ). Ejendommens størrelse udgør ifølge udstykningsplanen for delområde A m 2 (Bilag 4). Ejendommen ligger i delområde A1 Stationsområdet, jf. lokalplan 20 for Byudviklingsområde ved Egedal Station. Købesum og betalingsbetingelser Købesummen udgør ( ) kr. Med tillæg af 25 % moms ( ) kr. Købesummen skal betales kontant senest pr. overtagelsesdagen. 2. Overtagelse og skæringsdag Ejendommen overtages af køber den 1. i måneden efter at Byrådet har tiltrådt bindende købsaftale eller efter aftale, dog senest den 1. juni 2016 i den stand, hvori den er og forefindes, og henligger fra overtagelsesdagen for Købers regning og risiko. Senest 5 hverdage efter at Sælger har meddelt Køber accept af tilbud, kan Sælger kræve at Køber stiller uigenkaldelig bankgaranti for betaling af købesummen. Købesummen forfalder til betaling på overtagelsesdagen. Købesummen deponeres i sælgers pengeinstitut, Nordea, Roskilde Erhvervsafdeling konto

2 Ved betaling senere end overtagelsesdagen, forrentes det forfaldne beløb med 3 % p.a. fra det anførte tidspunkt og indtil betaling finder sted. Købesummen frigives, når endeligt skøde foreligger tinglyst uden anmærkninger. Renter af den deponerede købesum tilfalder sælger fra overtagelsesdagen. Overtagelsesdagen er skæringsdag for alle skatter og afgifter til det offentlige af Ejendommen. Køber udarbejder refusionsopgørelse senest 4 uger efter overtagelsesdagen. 3. Berigtigelse og omkostninger Køber sørger for berigtigelse af handlen og afholder alle omkostninger forbundet hermed, herunder udgifter til advokat, registreringsafgifter ved tinglysning, garantistillelse m.v. Udkast til skøde skal forelægges til Sælgers godkendelse og underskrift senest på overtagelsesdagen. Anmeldelse af skøde til tinglysning skal ske senest to hverdage efter Sælgers signering. Overholdes fristen ikke, er sælger berettiget til at lade berigtigelsen forestå af en af Sælger udpeget advokat for Købers regning og medtage omkostninger herved i refusionsopgørelsen. 4. Inkluderet i købesummen I købesummen er inkluderet betaling for byggemodning for følgende udgifter: Anlægsbidrag til affaldssystemet Vejbidrag til Dam Holme og Dronning Dagmars Vej Bidrag til kloakanlæg Anlægsudgifter til veje og fortove (hovedgade, bygade, kvartersgader og sivegader) Vejbelysning Anlægsudgifter til forsyningsledninger frem til grunden (kloak, vand, el, varme) Udstykningsomkostninger 5. Forpligtelser uden for købesummen Køber skal eksempelvis udover købesummen afholde udgifter til bl.a.: Gårdrum, herunder passage gennem gårdrum Udgifter til anlæggelse af forsyningsledninger på egen grund (spildevand, vejvand, tagvand, brugsvand, samt eventuelle øvrige forsyningsledninger) Tilslutning til evt. data-og antenneforsyning Tilslutningsafgifter til forsyningsselskaberne (kloak, vand, el, varme) 4. Offentlig ejendomsværdi Den samlede ejendom på m 2 er ved seneste offentlige ejendomsvurdering fastsat til kr. svarende til 9 kr./m 2 (Bilag 5) 6. Servitutter 2

3 Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den tilhører sælger. Der henvises til tingbogsattest af jf. Bilag 11 samt de på ejendommen tinglyste servitutter. Af tingbogsattest fremgår følgende servitutter: 1. Dok. lyst den om jernbane til Frederikssund mv. 2. Dok. lyst den om forsynings-/afløbsledninger mv. 3. Dok. lyst den om forsynings-/afløbsledninger 4. Dok. Lyst den om begrænsning af svineproduktion og husdyrproduktion mv. 5. Dok. lyst den om transformerstation og kabler Der er udarbejdet en servitutredegørelse (Bilag 12), som stedfester servitutterne nr I forbindelse med udstykning af nærværende parcel foretages en servitutfordeling. Sælger indestår for at ovenstående servitutter (nr. 1 5) ikke påhviler nærværende parcel efter udmatrikuleringen. Køber er forpligtet til at respektere, at Sælger tinglyser følgende deklarationer: Deklaration om byggepligt tilbagesalg og forbud mod videresalg m.v. jf. Bilag 13. Deklaration om hegn, gårdrum, bæredygtighed, forsyning m.v. jf. Bilag Ejendommens benyttelse Ejendommen må alene benyttes og bebygges i overensstemmelse med lokalplan nr. 20. Byggeri skal opføres som lavenergibyggeri i Bygningsklasse Jordbundsforhold Der er den Bilag 7 udarbejdet en geoteknisk undersøgelsesrapport for området, som fastlægger, at der kan forventes varierede geologiske forhold. Sælger påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene. Køber må selv for egen regning iværksætte supplerende jordbundsundersøgelser som anvist i den geotekniske undersøgelsesrapport. Udgifter til evt. ekstrafundering i forbindelse med byggeri afholdes af Køber. Eventuelle indsigelser vedrørende jordbundsforhold, herunder eventuelt krav om tilbagetræden, skal være fremsat overfor Sælger senest 4 måneder fra overtagelsesdagen. Såfremt handlen hæves på grund af jordbundsforhold har Køber ikke ret til erstatning 9. Miljøforhold Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurening på nærværende parcel. Der er indhentet attest fra Region Hovedstaden (Bilag 9), som omfatter matr. nr. 4h, Ølstykke By, Ølstykke. Attesten viser, at Region Hovedstaden for nuværende ikke har oplysninger om jordforureninger på nærværende parcel. Der er endvidere udført en orienterende arealdækkende miljøundersøgelse den (Bilag 8). Analyse- 3

4 resultaterne viser at jordprøverne overholder Miljøstyrelsens Kvalitetskriterier for ren jord svarende til jord i kategori 1, klasse 0/1. Ejendommen forventes udtaget af kommunens områdeklassificering. Køber må selv for egen regning iværksætte eventuelle yderligere jordbundsundersøgelser. I tilfælde af forurening, har såvel Køber som Sælger ret til at hæve handlen, hvis forhandlinger om oprensning ikke fører til et resultat, der er acceptabel for parterne. Eventuelle indsigelser vedrørende forureningsforhold, herunder eventuelt krav om tilbagetræden, skal være fremsat overfor Sælger senest 4 måneder efter overtagelsesdagen. Såfremt handlen hæves på grund af forureningsforhold har Køber ikke ret til erstatning 10. Byggepligt, tilbagesalg og forbud mod videresalg Ejendommen må ikke videresælges i ubebygget stand, dog med undtagelse af salg til et af Køber kontrolleret og koncernforbundet selskab efter Sælgers godkendelse. Køber er således pligtig til at underrette Sælger samt fremsende behørig dokumentation herfor. Sælger har i forbindelse med godkendelse ret til at fremsætte krav om bankgaranti for eventualkrav. Projektet kan opdeles i 2 etaper. Såfremt Køber ønsker en etapeopdeling, skal opdelingen klart fremgå af det indsendte projektforslag. Evt. opdeling skal planlægges således at etape 1 udgør minimum 60% af de på grunden mulige etagemeter. Såfremt Køber ønsker en etapeopdeling, skal opdelingen udføres således, at den ubebyggede del af parcellen kan frastykkes til færdiggørelse af en eventuel anden bygherre. Sælger kan kræve den ubebyggede del af ejendommen tilbageskødet på samme vilkår som angivet for tilbagekøb. Efter overtagelsestidspunktet, skal der indenfor 2 år foreligge en byggetilladelse. Endvidere skal foreløbig ibrugtagningstilladelse foreligge inden for 3 år og 6 mdr. efter overtagelsestidspunktet. Byggetilladelse såvel som foreløbig ibrugtagningstilladelse skal som minimum omfatte etape 1. Såfremt byggepligten ikke overholdes, har Køber en tilbageskødningsret og pligt. Tilbagekøb sker til samme pris uden forrentning og med et fradrag i den erlagte købesum på 3 % p.a. Køber respekterer, at der på Ejendommen tinglyses deklaration herom med påtaleret for Egedal Kommune, jf. Bilag Underskrifter Tilbud skal afgives skriftligt, angive et samlet fast beløb samt fordeling i forhold til den påtænkte anvendelse. Endvidere skal angives om tilbuddet er ubetinget eller en køberet. Tilbuddet skal være underskrevet på en udskrift af dette dokument i sin helhed, jf. nedenfor og sendes i en kuvert mærket udbud A6/FORTROLIGT, til Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej Ølstykke 4

5 Att.: Mette Clemmensen/FORTROLIGT Undertegnede: Underskrift Navn, adresse, CVR-nummer, tlf. og Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tilbuddet være ledsaget af tegningsudskrift, der ikke må være ældre end 3 mdr. byder herved på de ovenfor anførte vilkår for ejendommen, delområde 6 af matr.nr. 4h, Stenløse, Stenløse By, beliggende Dam Holme, 3660 Stenløse Delområde A6 kr. pr. etagemeter byggeret til Offentlig og privat service Skriver kroner kr. pr. etagemeter byggeret til kulturelle tilbud Skriver kroner kr. pr. etagemeter byggeret til bolig Skriver kroner 5

6 kr. pr. etagemeter byggeret til erhverv Tilbud i alt for A6 kr. (inklusiv moms) skriver kroner Sæt kryds Tilbuddet afgives som en køberet Tilbuddet afgives ubetinget Nærværende tilbud på ejendommen delområde 6 af matr.nr. 4 h Ølstykke, Ølstykke By accepteres hermed af sælger, Egedal Kommune Dato: Borgmester Willy R. Eliasen Dato: Kommunaldirektør Lars Wilms 6

7 Bilag Bilag 1: Bilag 2: Udbudsbetingelser af Købers tilbud af Bilag 3: Udstykningsforslag oversigtskort af Bilag 4: Udstykningsplan vedr. delområde 6A af Bilag 5: Offentlig Ejendomsvurdering Bilag 6: Ejendomsdatarapport af Bilag 7: Geoteknisk rapport af Bilag 8: Orienterende Miljøteknisk rapport af Bilag 9: Attest fra Region Hovedstaden af Bilag 10: Erklæring fra Koppedal Museum af Bilag 11: Tingbogsudskrift af Bilag 12: Servitutredegørelse af Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Bilag 16: Bilag 17: Bilag 18: Bilag 19: Bilag 20: Bilag 21: Deklaration om byggepligt, tilbagesalg og forbud mod videresalg Deklaration om hegn, gårdrum, bæredygtighed, forsyning m.v. Byrumskatalog for Stationsområdet Egedal By Lokalplan 20 for Byudviklingsområde ved Egedal Station Vedtægter for Grundejerforeningen Ledningsoplysninger Plan for byggepladsindretning Forskrift om støj fra bygge- og anlægsopgaver Parkeringsvedtægter for Egedal By 7

8 8

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere