FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det, som de indbragte i ægteskabet, og det, som de senere erhvervede ved arv eller gave, for halvdelens vedkommende skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være fælleseje i ægteskabet. I januar 1998 fandt de en ejerlejlighed, som de købte kontant for alle de midler, som de hver især havde indbragt i ægteskabet. Da Mads havde indbragt dobbelt så meget som Helle, blev ejerforholdet til ejerlejligheden i skødet sat til 2/3 til Mads og 1/3 til Helle. Ægtefællerne, der tjente nogenlunde det samme, indrettede sig herefter med en fælles konto, hvorfra alle fælles udgifter, herunder udgifterne til ejerlejligheden, blev betalt. De betalte lige store beløb ind på den fælles konto. I 2002 købte de et sommerhus. Det var aftalt, at ægtefællerne købte sommerhuset i lige sameje, men ved en fejl fik alene Mads skøde på sommerhuset. De betalte hver deres halvdel af udbetalingen kontant med opsparede midler af deres indtægter under ægteskabet. Da Helle i 2005 arvede kr. fra sin mor, besluttede ægtefællerne at modernisere og istandsætte sommerhuset, hvilket kom til at koste alle Helles kr., men husets værdi blev også forøget med kr. Mads blev i 2009 arbejdsløs, netop som Helle var gået på deltid. Herefter blev ægtefællernes økonomi anstrengt. De overvejede derfor at sælge sommerhuset, som de ellers brugte meget. Da Mads i 2010 fik et nyt, men dårligere lønnet job, blev overvejelserne foreløbig skrinlagt. I marts 2011 indgik Mads, uden at Helle vidste det, en aftale med en mægler om, at mægleren skulle sælge sommerhuset. Mads fortalte, at Helle var indforstået med salget. Helle blev meget fortørnet, da hun hørte om aftalen, men på grund af deres anstrengte økonomi, accepterede hun, at sommerhuset blev solgt, hvis prisen blev de kr., som mægleren havde vurderet det til. Mads accepterede betingelsen, men han var træt af den dårlige økonomi og besværet med pasningen af sommerhuset. 1

2 Da mægleren den 14. juni 2011 forelagde Mads et købstilbud på kr., accepterede Mads tilbuddet, idet han regnede med, at Helle alligevel ville godkende det. Købsaftalen blev indgået den 16. juni Hverken mægleren eller køberen havde talt med Helle, men begge havde dog set hende og børnene på sommerhusets grund. Da Mads senere samme dag fortalte Helle om købsaftalen, blev hun så vred, at hun straks ringede til køberen og meddelte, at hun, der også ejede ejendommen, ikke accepterede handlen. Køberen ville ikke gå med til at ophæve handlen, da Mads til ham havde oplyst, at hun var indforstået med handlen, og da det var Mads, der ejede ejendommen. Helle flyttede med børnene hen til sine forældre, og Mads blev med virkning fra den 1. juli af Statsforvaltningen pålagt at betale børnebidrag med i alt kr. pr. md. Helle henvendte sig den 4. juli 2011 til sin advokat for at spørge, om hun var bundet af købsaftalen, da hun ønskede at udtage sommerhuset. Hvad skal advokaten svare? Ægtefællerne blev derefter separeret den 12. august Mads havde ikke betalt de ham pålagte børnebidrag. Sommerhuset blev vurderet til kr., ejerlejligheden til kr. I øvrigt havde Mads alene bodelsmidler for kr. og Helle alene bodelsmidler for kr. Hvordan skal boet opgøres og kvantitativt deles, når begge ønsker mest muligt, og de ønsker at afregne deres mellemværender mest muligt? 2

3 Løsningsvejledning til opgave 1 1. Formueordningen Ægtefællerne har som udgangspunkt fælleseje, jf. RVL 15, stk. 1. De har dog en ægtepagt, der betyder, at halvdelen af, hvad de indbragte i ægteskabet, er fuldstændigt særeje, jf. RVL 28. De indbragte midler er alle placeret i den i sameje ejede ejerlejlighed, der som surrogat for midlerne derfor er brøkdelssæreje, jf. RVL 28, stk. 3. Også arvede midler er efter ægtepagten brøkdelssæreje, hvorfor Helles arvede indskud i hendes del af sommerhuset udløser et vederlagskrav efter RVL 23, stk. 3. Indskuddet i Mads del af sommerhuset udløser evt. et krav mod Mads, jf. nærmere ndf. Familieret 2009 s. 110, 131, 139, 142, 151, 153, 176, 186 og Ejerlejligheden og de løbende betalinger Ægtefæller kan indgå aftaler med hinanden, jf. RVL 29. De har aftalt et ejerforhold 2/3 til Mads 1/3 til Helle. Deres andele er brøkdelssæreje, idet ejerlejligheden er betalt med indbragte midler, jf. surrogationsprincippet i RVL 28, stk. 3. De har aftalt at dele alle de løbende udgifter lige, hvilket ikke berettiger Helle til noget krav, da hendes bidrag blot er en opfyldelse af hendes forpligtelse efter RVL 2. Der har ikke været tale om hverken afdrag eller forbedringer. Familieret 2009 s. 114, 151 og 238 ff. 3. Sommerhuset Sommerhuset er købt for opsparede indtægter under ægteskabet. De er derfor ikke omfattet af ægtepagtens bestemmelser om særeje, men er fælleseje, jf. RVL 15, stk. 1, og surrogationsprincippet. De har aftalt lige sameje, og de har hver betalt halvdelen af udbetalingen, så de ejer hver en halvpart. Det er i den situation uden betydning, at skødet alene er lyst i Mads navn, hvilket også er oplyst som en fejl. Familieret 2009 s.110, 121 f., 125 D og Er Helle bundet af salgsaftalen? Sommerhuset bliver brugt meget, så Mads del af det er omfattet af samtykkekravet i RVL 18, stk. 1, da den er fælleseje. Helle har alene givet samtykke til salg til en pris, der er kr. højere end den opnåede. Da køberen ved, at Mads er gift Mads har fortalt, at Helle er indforstået, og køberen har set Helle på grunden skal køberen bevise, at han med føje troede, at samtykke til salg forelå. Det kan han ikke, når det eneste, der støtter hans gode tro, er, at Mads har sagt det. Helle kan ved sagsanlæg kræve omstødelse af salget inden for fristen på 3 måneder fra den 16. juni, jf. RVL 18, stk. 2. Helles andel af sommerhuset kan Mads ikke sælge uden at have fået fuldmagt til at sælge den til den opnåede pris. (Studenterne skal kun vide, at man kan give sin ægtefælle en fuldmagt til salg af ens aktiver og dermed kan blive bundet af et salg inden for fuldmagten, og de skal ikke vide noget om de tinglysningsmæssige aspekter). Familieret 2009 s , 198, 200 f., og

4 5. Indskuddet i sommerhuset. Vederlagskrav godtgørelseskrav Der er brugt kr., som Helle har arvet som brøkdelssæreje, jf. ægtepagten, til istandsættelse af fællesejesommerhuset. Den halvdel, der er Helles, er derfor forbedret med brøkdelssærejemidler, hvilket udløser et vederlagskrav, jf. RVL 23, stk. 3. Kun kr. er anvendt af særejet. Vederlagskravet må sættes til kr., da der er en tilsvarende værdistigning, og da Helle har dækning for kravet i sin bodel. De resterende af Helles brøkdelssærejekroner er brugt til forbedring af Mads fællesejeanpart. Da Helle dermed har overført et stort enkeltstående beløb til Mads, der ikke kan rummes i RVL 2, har hun et krav mod Mads. De har heller ikke sammenblandet økonomi med betalinger hver vej. Der er ikke holdepunkter for en (stiltiende) aftale om (ugyldig) gave eller lån om beløbet, hvorfor Helle formentlig alene kan kræve et almindeligt formueretligt godtgørelseskrav på værdistigningen. Kravet er derfor kr., der er et brøkdelssærejeaktiv hos Helle, jf. surrogationsprincippet i RVL 28, stk. 3, og et fællesejepassiv i Mads bodel, da passivet knytter sig til hans sommerhusandel. Familieret 2009 s. 151, 191 f., 282, 284 og Børnebidragene Bidrag, der er forfaldne på skæringsdagen den 12. august 2011, skal medtages som et passiv i Mads bodel, men ikke som aktiv i Helles, da bidragene tilkommer børnene, jf. BFL 18, stk. 1. Der er forfaldet bidrag 1.7. og 1.8., i alt kr. Familieret 2009 s. 55 og 276 note Boopgørelse H s brøkdelssæreje Mads brøkdelssæreje Ejerlejligheden kr kr. Krav mod Mads kr. I alt kr kr. Overføres til fællesejet kr kr. 4

5 Helles bodel Mads bodel Fra brøkdelssæreje kr kr. Sommerhus kr kr. Gæld til Helle kr. Børnebidrag kr. I øvrigt kr kr. Nettobodele kr kr. Boslodsberegning Forlods til Helle, jf. 23, stk kr. Ligedeling af resten ½ af ( ) kr kr. Boslodder kr kr. Boslodstilsvar fra Helle til Mads kr kr. = kr. Heri modregner Helle de kr., som Mads skylder hende. Der resterer herefter kr. Da Mads ikke har betalt børnebidragene, kan Helle, som den, der kan indkræve bidragene, jf. BFL 18, stk. 2, 1. pkt., indkræve dem ved modregning. Hun betaler således intet til Mads, der så hverken skylder Helle de kr. eller børnebidragene fra 1.7. og 1.8. Familieret 2009 s. 261, 262, 270, 275 f., 277 note 39 og

6 Opgave 2 Lars og Anna blev gift i De fik ingen børn sammen, men Lars havde fra et tidligere ægteskab sønnen Sten. I 2004 oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet, dog således at længstlevendes skilsmissesæreje skulle være fuldstændigt særeje. Anna oprettede samtidig et notartestamente. Af testamentet fremgik først, at Annas søster forlods skulle arve et Weye-maleri, idet det stammede fra deres mors hjem, og fordi søsteren altid havde haft et nært forhold til netop det billede. Dernæst fremgik det, at Lars og Sten skulle dele resten af arven efter hende i forholdet 3/4 til Lars og 1/4 til Sten. Sten skulle endvidere arve Annas bil, mrk. Ford, årgang Hvis Stens arv ikke rakte til bilen, skulle han være berettiget til at udtage bilen mod at betale det manglende beløb kontant. Anna blev imidlertid ærgerlig på Sten, bl.a. fordi han altid ville låne enten hendes eller Lars bil og altid afleverede dem uden benzin og jævnligt med buler i. Hun fandt derfor i 2008 sit testamente fra 2004 frem og overstregede bestemmelserne om, at Sten skulle arve, og skrev, at bestemmelserne var annulleret. Anna døde i Hun efterlod sig værdier for kr., herunder bilen fra 2000, der havde en værdi af kr., og Weye-maleriet til en værdi af kr. Lars havde værdier for kr. Lars ønskede at udtage mest muligt af arven efter Anna, herunder Annas bil, der var bedre end hans egen. Sten mente, at han stadig var berettiget til at arve og til at udtage bilen mod at betale differencen mellem bilens værdi og hans arv af boet. I hvert fald mente han, at han var berettiget til at udtage bilen mod at betale dens værdi kontant. Søsteren ønskede at udtage Weye-maleriet. Hvordan skal værdierne deles, og har Sten krav på bilen? I november 2011 døde Lars. Han efterlod sig foruden Sten alene sin søster Siv. Boet efter ham var på kr., idet han i foråret 2011 havde arvet sin afdøde bror. Han havde, da han var blevet vred på Sten, i juni 2011 oprettet et formgyldigt testamente, hvorefter Siv skulle arve kr., og Røde Kors skulle arve kr. Alle ønskede mest muligt. Hvordan skal de kr., der falder i arv efter Lars, fordeles? 6

7 Løsningsvejledning til opgave 2 1. Testamentet fra 2004 Testamentet er formgyldigt oprettet. Bestemmelsen om fordelingen mellem Lars og de to andre er som udgangspunkt gyldig, da alene Lars er tvangsarving og kun til ¼, jf. AL 9, stk. 2, og 10. Også bestemmelsen om bilen er gyldig, jf. AL 59, smh. m. 50, stk. 2, 3. pkt. Bilen er ikke omfattet af AL 91, stk. 2, nr. 4, da Lars har sin egen bil. Lars er den eneste, der kan rejse indsigelse imod den kvalitative testation over maleriet, hvis det er indbo i det fælles hjem, jf. AL 91, stk. 2, nr. 2, og han skal kræve maleriet udlagt til sig, hvis han vil have testationen tilsidesat. Det har han ikke. Han har alene ønsket mest muligt og bilen udlagt. Da bestemmelserne om arv til Sten og bilen bliver tilbagekaldt, efter at AL trådte i kraft, skal tilbagekaldelsen ske i testamentsform for at være gyldig, jf. AL 67, stk. 1. Tilbagekaldelsen er derfor ikke gyldig. Testationerne skal derfor opretholdes. Arveret s. 227, 231, 234, og 275 f. 2. Formueordningen og arven efter Anna Ægtepagten, der har hjemmel i RVL 28, stk. 1, jf. stk. 2, betyder, at Lars formue er fuldstændigt særeje, da han bliver længstlevende. Annas formue er, jf. ægtepagten, skilsmissesæreje, der er fælleseje på dødsboskifte. Lars beholder derfor sit særeje på kr. og skal have boslod af Annas fælleseje på kr. Hans boslod er kr., jf. RVL 16, stk. 2. Af Annas boslod på kr. skal søsteren arve Weye-maleriet til kr., jf. testamentet, Lars arve 3/4 af ( kr kr.), dvs kr., og Sten arve 1/4 = kr. I alt udgør hans særeje, boslod og arv derfor kun kr. Da Anna dør i 2010, er grænsen i AL 11, stk. 2, kr. Han skal derfor som suppleringsarv have kr. En konkret fortolkning må føre til, at det er Stens arv, der skal reduceres. Dels henset til begrundelsen i testamentet, hvor bestemmelsen om maleriet står først, dels fordi udtrykket forlods også tyder på, at denne testation har forrang, dels ønskede Anna at tilbagekalde testationen til fordel for Sten, dels skal han under alle omstændigheder betale differencen op til bilens værdi. Udfyldningsreglen er endvidere, at et genstandslegat går forud for et sumlegat. En korrigerende fortolkning fører derfor til, at de kr. skal tages af Stens arv på kr., og at søsteren skal have maleriet. Stens arv bliver derfor kun på kr., så han skal betale kr. for at få bilen. Lars arver derfor kr., søsteren maleriet til kr. og Sten kr. i form af bilen mod at betale kr. Arveret s. 56, 67 f., 213, 214 ff. og 273. Familieret s. 140 og Arven efter Lars Lars efterlader sig kr. Han har kun en tvangsarving, livsarvingen Sten. Han har testeret til fordel for 2 legatarer. Da Lars har arvet Anna i henhold til testamente/al 9, stk. 2, og har påberåbt sig AL 11, stk. 2, skal det undersøges, om AL 16 skal anvendes. (AL 15 kan ikke anvendes, da længstlevende har en livsarving, jf. AL 15, stk. 1, nr. 4). Da længstlevende 7

8 ikke har indgået ægteskab eller har samlevet med nogen, finder 16, stk. 2, 2. pkt., anvendelse, hvilket medfører, at Sten er eneste legale arving. Efter 16, stk. 7, kan Lars dog godt testere over sin friarv på ¾ af kr. = kr. ikke hele boet, da Sten er tvangsarving til kr., jf. AL 1 og 5, stk. 1. Reglen i 16, stk. 6, finder ikke anvendelse på de kr., som Sten modtog ved Annas død, da Sten ikke var livsarving efter Anna, og derfor ikke har arvet efter AL 1. Imidlertid har Lars testeret over mere end friarven, idet han i alt har testeret over kr. Testamentet må derfor fortolkes korrigerende. Der er ikke holdepunkter for en konkret fortolkning, hvorfor man må reducere de to sumlegater forholdsmæssigt. Hvert legat reduceres derfor med 1/10 til henholdsvis kr. til søsteren Pia og kr. til Røde Kors. Sten arver derfor kr., søsteren kr. og Røde Kors kr. Arveret s. 39, 58, 60 ff., 214, 231 og

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere hurtigere boligsalg inspiration fra de profesionelle Maj 2010 2 Sæt din bolig til salg helt gratis 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere 8 Hvordan man sikrer hinanden

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup mod Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Københavnsvej

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere