Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse"

Transkript

1 Ejendomsret 2.1, 2.4 og 2.9 Tinglysning 11.2, 11.3, 11.9 og 15.9 Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Artiklen redegør for den tingsretlige kategorisering af begreberne forkøbs- og køberet samt spørgsmålet om disse rettigheders tinglige beskyttelse. Litteratur og retspraksis om forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse gennemgås og vurderes, og på den baggrund fremdrages og italesættes en række konfliktsituationer med tredjemand for typer af formuegoder, som der i praksis ofte stiftes forkøbs- og køberettigheder over. Af advokat Jakob Hans Johansen, Kromann Reumert, London 1. Generelt om forkøbsret, køberet og andre løsningsrettigheder 1.1 Indledning Praktisk virkende jurister anvender ganske flittigt instrumenterne forkøbsret, køberet og optioner i forbindelse med et væld af forskellige aktivklasser og aftaletyper. De dybereliggende hensyn bag anvendelsen er mange og forskelligartede, og spænder vidt fra et ønske om at bevare et formuegode i familiens eje til et ønske om parternes skatteoptimering i forbindelse med salg af en virksomhed. Mest hyppigt ses instrumenterne imidlertid nok anvendt i aktionæroverenskomster og i transaktionsaftaler vedrørende f.eks. kapitalandele i virksomheder og fast ejendom, jf. nærmere om den praktiske anvendelse nedenfor afsnit 1.2. Det står derfor i ganske skarp kontrast til den hyppige anvendelse af instrumenterne, at retsstillingen på væsentlige områder er uklar. Nærværende artikel søger at bidrage til en afklaring af et praktisk væsentligt spørgsmål, nemlig om forkøbs- og køberettigheder nyder tinglig beskyttelse over for tredjemænd.[1] Emnet for denne artikel er forkøbs- og køberettigheder, der har grundlag i en aftale mellem to parter, betegnet den aktuelle ejer og den berettigede. Forkøbs- og køberettigheder, der har grundlag i en lovbestemmelse, omtales ikke nærmere.[2] Indledningsvist introduceres den praktiske anvendelse af rettigheder (Afsnit 1.2), og der redegøres for den teoretiske begrebsfastlæggelse og kategorisering (Afsnit 1.3). Herefter gennemgås og diskuteres litteratur og praksis om forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse. Der gøres en række generelle bemærkninger om fremgangsmåden ved effektueringen af en forkøbseller køberet samt redegøres for en række tredjemandskonflikter, hvor retsstillingen ikke synes ganske klar eller hensigtsmæssig (Afsnit 2). Afslutningsvist drøftes hensigtsmæssigheden af gældende ret, og der gives enkelte retspolitiske synspunkter (Afsnit 3). 1.2 Den praktiske anvendelse Situationerne, hvor en aftale om forkøbs- eller køberet etableres, er mangfoldige, mens formålene bag aftalerne imidlertid synes hovedsageligt at kunne rubriceres i to kategorier: Under den første kategori hører de situationer, hvor rettigheden etableres, fordi den berettigede har en særlig interesse i det pågældende formuegode, således at dets overgang til en tredjemand vil/kan medføre en negativ konsekvens for den berettigede (herefter»sikkerhedstilfældene«). Et eksempel på sikkerhedstilfældene er den aktionær, der ønsker at sikre sig en vedvarende kontrol med sit selskab, og derfor i en aktionæroverenskomst med de øvrige aktionærer sikrer sig ved at indføje en klausul om sin og de øvrige aktionærers forkøbs- eller køberet, for det tilfælde at en aktionær måtte ønske at sælge sine aktier. Et andet eksempel findes typisk i bankrelationer og andre finansieringsarrangementer, hvor den finansierende part af det ene eller andet hensyn ikke kan få pant i formuegodet, men alligevel ønsker at sikre sig muligheden for at bevare rådighed over formuegodet. Til sikkerhedstilfældene kan man også henregne de situationer, hvor rettigheden anvendes af mere personlige årsager, f.eks. hvor et formuegode ønskes bibeholdt i familiens eje, eller hvor en liebhaver ønsker at erhverve netop dét pågældende formuegode. Den anden kategori af situationer er, hvor aftalen om forkøbs- eller køberet er begrundet i en spekulation i markedsværdien på formuegodet, dvs. aftalen har til 246 formål, at den berettigede skal opnå en berigelse ved at udnytte den ham tillagte forkøbs- eller køberet (»spekulationstilfældene«). Eksempler herpå er ejendomsinvestorens indgåelse af en aftale om køberet til en bestemt ejendom og i bredere forstand anvendelsen af finansielle instrumenter (derivater/optioner) på køb af værdipapirer, valuta, råvarer m.m. på de finansielle markeder.[3] Et andet eksempel er medarbejderoptioner, der gives til ansatte som et led i deres aflønning (incitamentsprogrammer), hvorved den berettigede tillægges en ret til at købe allerede udstedte aktier til en på forhånd fastsat kurs. Kendetegnende ved spekulationstilfældene er, at aftalerne er baseret på en fastsættelse af købsprisen, der ligger forud for den egentlige erhvervelse af formuegodet, hvorved der spekuleres i, at markedsprisen på formuegodet vil stige eller, for løsningspligtens (se nærmere om dette begreb nedenfor pkt ) vedkommende, falde. 1.3 Den teoretiske begrebsfastlæggelse og tingsretlige kategorisering Terminologi Forkøbs- og køberet falder begrebsmæssigt ind under kategorien løsningsrettigheder,[4] der er karakteriseret ved»en retsbeskyttet adgang til under visse forudsætninger at kunne kræve den aktuelle ejendomsret til et gode«.[5] Løsningsrettighederne har altså som gruppe betragtet det til fælles, at den berettigede, i henhold til en aftale med den aktuelle ejer eller i medfør af en lovbestemmelse, har et retskrav på at blive ejer af formuegodet, såfremt nogle nærmere bestemte forudsætninger indtræder.[6] Ved en forkøbsret er forudsætningen for rettens aktualisering, at den nuværende ejer ønsker at skille sig af med formuegodet. Forkøbsretten udløses således først, når den aktuelle ejer beslutter sig for at sælge. Den berettigede har altså ikke ved en aftale om en egentlig forkøbsret noget retskrav, der er uafhængigt af den aktuelle ejers viljeserklæring, jf. U H og U H.[7] Det må dog antages, at tilfælde, hvor den aktuelle ejers»ønske«om at sælge skyldes, at tvangsauktionering, kollektiv kreditorforfølgning Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 1

2 eller skifte af den aktuelle ejers dødsbo er iværksat, også vil udløse forkøbsretten, medmindre sådanne hændelser særskilt er identificeret som ikke-udløsende faktorer (og altså uagtet om disse hændelser positivt er beskrevet som udløsere af forkøbsretten i den mellem parterne indgåede aftale). Var dette ikke tilfældet, ville retsstillingen for den berettigede blive præget af vilkårlighed, idet det da t.eks. ville være afgørende for den berettigedes ret, om den aktuelle ejer i ugen inden skifterettens afsigelse af et konkursdekret havde»nået«at meddele den berettigede sit ønske om at sælge formuegodet. Retspraksis synes dog ikke at have belyst denne problematik, så ved udformningen af forkøbsrettens indhold bør den berettigede sikre sig, at der også er taget højde for kreditorforfølgning og lign., således som det også oftest sker i praksis. Forkøbsrettens indhold er, at den berettigede vil kunne forlange at købe formuegodet på de vilkår, som ville kunne opnås ved salg til en tredjemand.[8] Hvor der alene er indgået en»aftale om forkøbsret«, har den berettigede således alene krav på at købe formuegodet til den pris, som tredjemand tilbyder. Køberetten er en ret for den berettigede til at købe formuegodet, uanset om den aktuelle ejer ønsker at sælge, eventuelt til en nærmere bestemt pris. En køberet må som udgangspunkt være aftalt eksplicit mellem den aktuelle ejer og den berettigede, men kan tillige fremgå af aftalens øvrige omstændigheder, selv om benævnelsen forkøbsret er anvendt, jf. U H og U H.[9] I U H indeholdt en aftale om leje af fast ejendom flg. klausul:»lejeren har forkøbsret til ejendommen - for kr., hvoraf kr. skal udbetales - indtil April Flyttedag 1918«. Uanset at betegnelsen forkøbsret var anvendt, anså Højesteret, 247 under hensyn til aftalens tilblivelse og indhold, klausulen for en køberet, der sikrede lejer»en af Indestævntes Forgodtbefindende uafhængig Ret til at købe Ejendommen på de i Kontrakten nævnte Vilkaar«. Genkøbsret er en afart af køberetten, hvor den berettigede tidligere har været aktuel ejer af formuegodet, og i forbindelse med overdragelsen af formuegodet til en tredjemand sikrer sig ret til at købe formuegodet tilbage til en bestemt pris. En mellemform mellem forkøbsretten og køberetten er den egentlige løsningsret, der bedst kan beskrives som en forkøbsret, hvor vilkårene for erhvervelsen er forudbestemt. Dvs. at rettens udløsning er afhængig af, om den aktuelle ejer ønsker at sælge, mens vilkårene for et eventuelt salg til gengæld vil være fastlagt i aftalen om løsningsretten. Sondringen mellem egentlig løsningsret og forkøbsret ses alene benyttet af Tolstrup, og ses ikke i øvrigt anvendt i litteratur eller retspraksis. I nærværende artikel benyttes alene betegnelsen forkøbsret om de tilfælde, hvor den berettigedes retskrav aktualiseres af den aktuelle ejers beslutning om at sælge, idet der dog sondres mellem den egentlige forkøbsret (hvor den berettigede kan købe til markedsprisen) og forkøbsret på forud fastlagte vilkår (hvor den berettigede kan købe på vilkår fastlagt ved forkøbsrettens indgåelse). Løsningspligten er en ret for den aktuelle ejer af formuegodet, hvorefter denne kan tilpligte tredjemand at overtage ejendomsretten til det pågældende formuegode. Løsningspligten er således en»løsningsret med omvendt fortegn«.[10] Ovennævnte stringens genfindes som oftest ikke i praksis, hvor begrebet forkøbsret ofte anvendes, selv om der i realiteten er tale om en køberet og omvendt.[11] Sprogforvitringen skyldes desuden, at kommercielle begreber og termer fra den finansielle verden, som f.eks. det engelske låneord»option«, stadig oftere anvendes, uden at en almindeligt gældende definition af disse er givet i dansk ret.[12] Da der desuden generelt må siges at være en - også engelsk inspireret - bevægelse hen mod en større detailregulering i de typer af aftaler, der indeholder forkøbs- og køberetter, fortaber betydningen af forskellen mellem begreberne sig for praktisk virkende jurister, også som følge af at den indgåede aftale om forkøbsret vil indeholde en udførlig regulering af rettens udløsning samt vilkår og metode for overdragelsen af formuegodet. Man bør dog holde sig for øje, at denne obligationsretlige aftaleregulering selvsagt har begrænset betydning for rettighedens tingsretlige stilling, der som sædvanlig afgøres efter retsprincipper, der er uafhængige af parternes aftale Kategorisering af forkøbs- og køberettigheder Retspositionerne forkøbs- og køberet karakteriseres af Vinding Kruse som et fælleseje mellem to eller flere personer om en enkelt rettighed, således at personerne har aktuel råden efter hinanden i tid (»fælleseje i tidsfølge«). Mere præcist anfører Vinding Kruse:»Vi kan da i al Almindelighed kalde A's Ejendomsret resolutivt betinget, idet enten et vist Tidsrums Ophør eller en vis Begivenhed opløser A's Ret, og B's Ejendomsret suspensivt betinget, idet den samme Betingelse, hvis Indtræden bringer A's Ret til Ophør, holder B's Ret svævende, så længe Betingelsen ikke foreligger.«[13] Illum betegner løsningsrettighederne»betinget ejendomsret«og»betinget erhvervelse«og synes i så henseende at være på linje med Vinding Kruse, om end en præcis overensstemmelse ikke kan udledes af forfatternes behandlinger af emnet.[14] Tolstrup karakteriserer, med henvisning til Vinding Kruse, løsningsrettighederne som»eventuel ejendomsret«.[15] Forkøbs- og køberettigheder er således kendetegnet ved, at de i et vist - ikke nærmere afgrænset - omfang behandles som ejendomsrettigheder. Dette er også tilfældet i tingsretlig henseende og betyder, at man ved vurderingen af, om en berettiget i henhold til en forkøbs- eller køberet er beskyttet over for andre erhververe, eller den aktuelle ejers kreditorer vil skulle tage afsæt i reguleringen af omsætningsbeskyttelse henholdsvis kreditorbeskyttelse af ejendomsret over den pågældende type formuegode. Karakteriseringen af forkøbs- og køberettigheder som betinget ejendomsret synes korrekt, men man må have in mente, at der er ikke ubetydelige forskelle mellem ejendomsret og de her beskrevne rettigheder, både hvad angår rettens indhold og de bagvedliggende reale 248 hensyn, jf. ovenfor afsnit 1.2. Som nævnt slår kategoriseringen igennem ved vurderingen af, om tingsretlig beskyttelse er opnået for de typer af formuegoder, hvor reglerne om sikringsakten er forskellige for overdragelser til eje og overdragelser til sikkerhed, jf. nærmere nedenfor afsnit 2. Ligeledes bør der udvises forsigtighed med at drage analogislutninger fra reguleringen af andre typer»betingede«købsaftaler. Hensynene bag indgåelse af en aftale om forkøbs- eller køberet til et formuegode vil som oftest være ganske anderledes end hensynene bag indgåelse af en betinget aftale om køb af et formuegode. Mens en aftale om forkøbs- eller køberet tager sigte på beskyttelses- eller spekulationstilfælde, jf. ovenfor afsnit 1.2, hvor der er en - ganske vist varierende - usikkerhed knyttet til, om ejendomsretten går over til den berettigede, vil betingede aftaler om køb af et formuegode i hovedreglen tage sigte på ejendomsrettens overgang inden for en nær fremtid under forudsætning af én eller flere betingelsers opfyldelse. Med andre ord indgås betingede købsaftaler med det sigte at lade ejendomsretten overgå, og ikke, som aftaler om forkøbs- eller køberet, med det formål at hindre ejendomsrettens overgang til andre eller at sikre sig retten til at købe for det tilfælde, at det er opportunt, når den udløses. 2. Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse 2.1 En drøftelse af teori og praksis At en aftaleerhverver eller kreditor har samme ret som den, han afleder sin retsstilling fra, er en almindelig retsgrundsætning i dansk ret. Retsgrundsætningen har for simple gældsbreves vedkommende fundet præcist udtryk i gældsbrevslovens 27.[16] Heraf følger, at en aftale- Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 2

3 erhverver eller kreditor som udgangspunkt må respektere også en forkøbs- eller køberet til et formuegode. Litteraturen om forkøbs- og køberets tinglige beskyttelse er, som nævnt, begrænset. Illum v/vagn Carstensen anfører vedrørende betingede overdragelser specifikt om løsøre:»at køberens erhvervelse er betinget, kan i og for sig ikke bevirke, at han ikke erhverver beskyttelse over for overdragerens kreditorer fra aftalens indgåelse, hvis forholdet dog er det, at det uvisse i retsforholdet kan være afviklet inden for et overskueligt tidsrum.... Om kreditorerne også i øvrigt i et ganske ubestemt tidsrum skal respektere en betinget overdragelse, f.eks. en køberet til bestemt løsøre, turde være tvivlsomt. I teorien har man tidligere stået på det standpunkt, at ejendomsoverdragelse kunne gøres betinget, men traditionskravet ville kunne afbøde på ulemperne herved. I nyere tid findes ingen retsafgørelse om spørgsmålet, og man må formentligt kunne tilsidesætte aftaler om betinget ejendomsoverdragelse i den udstrækning, hvori det er nødvendigt for at sikre kreditorernes fyldestgørelse i tingen eller i det aftalte vederlag. En forkøbsret til løsøre volder i og for sig intet afbræk i kreditorernes mulighed for øjeblikkelig fyldestgørelse. Denne form for betinget ejendomsret synes derfor at måtte respekteres af overdragerens kreditorer.«[17] Fr. Vinding Kruse anfører om forkøbsret til fast ejendom:»det forudsættes herved at forkøbsretten, naar den angaar en fast Ejendom, er tinglyst, ti naar den er tinglyst, er den beskyttet baade overfor senere Erhververe og A's Kreditorer, jfr T L 1...Ogsaa ved Løsøregenstande, Gældsbreve, Aktier, Patenter o s v maa Forkøbsretten være beskyttet overfor A'S Kreditorer, medmindre denne Ret kan oplyses at være et maskeret Forsøg paa at besvige Kreditorerne, jfr K L 1.«[18] Tolstrup anfører om løsningsrettigheder generelt:»de er, som Ørsted fremhævede,»en fortrinlig Ret til at vorde Eier«, og når de udstyres med omsætningsbeskyttelse, er de at betragte som tinglige rettigheder.«[19] I den selskabsretlige litteratur har spørgsmålet om aktionæroverenskomsters og de heri indeholdte forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse påkaldt sig mere opmærksomhed. Lego Andersen antager, at forkøbs- og køberet i en aktionæroverenskomst skal respekteres af såvel aftaleerhververe som kreditorer under forudsætning af iagttagelse af korrekt sikringsakt.[20] Posner udtrykker mere generelt vedrørende kreditorbeskyttelse, at hvad angår»andre bånd på aktiebesiddelsen end stemmeretten, må det vistnok følge af dansk rets almindelige regler, at de bånd, der hviler på en skyldners formue, må respekteres af hans kreditorer«, og at ved»universalforfølgning indtræder boet i fallentens rettigheder, men må respektere de bånd, der hviler på fallentens formue«. Posner anerkender tillige omsætningsbeskyttelse.[21] 249 Bunch m.fl. synes at være af en lignende opfattelse, idet det anføres, at»ved aktionæroverenskomst kan træffes aftale om aktionærernes indbyrdes stilling, men en sådan aftale er efter hidtidig opfattelse kun bindende for parterne, disses kreditorer og arvinger samt erhververe af aktierne, der er i ond tro«.[22] Hansen, Lundgren og Nørremark synes at være på linje hermed.[23] I modsætning hertil antager Gomard om aktionæroverenskomster mere generelt, at deres»virkning for selskabet og for andre udenforstående tredjemænd begrænser sig til, at den, der kendte aftalen, i almindelighed er forpligtet til at respektere aftalen, jfr. UfR H. Overenskomsten kan derimod ikke kræves respekteret af en godtroende omsætningserhverver af overenskomstparternes aktier, heller ikke selv om aktierne er negotiable«.[24] På linje hermed er Werlauff og Nørgaard[25] og Anker Andersen.[26] Litteraturen danner således et broget billede i stillingtagen til spørgsmålet, om forkøbs- og køberet nyder tinglig beskyttelse. Retspraksis synes heller ikke entydigt at besvare spørgsmålet. I dommen refereret i U /1 Ø kom landsretten således frem til, at et insolvent dødsbos kreditorer måtte respektere en forkøbsret til en slagterforretning omfattet af boets aktiver med følgende begrundelse:»idet dernæst den appellanten efter aftalen tillagte ret må betragtes som en egentlig forkøbsret, der ikke kan anses for uforenelig med hans rettigheder efter det tagne ejendomsforbehold vedrørende slagterforretningen, findes Topgaards kreditorer at måtte respektere denne forkøbsret«.[27] Dommen omhandler en forkøbsret på forud fastlagte vilkår, idet den berettigede var tillagt ret til at købe slagterforretningen til en pris fastsat af en sagkyndig vurderingsmand. Af dommen refereret i U Ø fremgår, at en egentlig forkøbsret til et sælgerpantebrev anses for at kunne nyde omsætningsbeskyttelse. Landsretten kom i dommen frem til, at en erhverver af et sælgerpantebrev, der var behæftet med en forkøbsret for pantebrevets debitor (den berettigede), kunne ekstingvere den berettigedes forkøbsret iht. gældsbrevslovens 14, stk. 1, idet der ikke forelå ond tro om forkøbsretten pga. forkøbsrettens formulering. Dommen er således udtryk for en forudsætning om, at den berettigede vil være beskyttet mod ekstinktion over for aftaleerhververe, hvor denne har iagttaget sin sikringsakt, jf. tillige Tolstrup ovenfor pkt Det må antages, at en køberet også nyder tinglig beskyttelse, da køberetten fra en kreditors eller omsætningserhververs synspunkt ikke er en mere indgribende rettighed end en forkøbsret. Kendelsen refereret i U H kan umiddelbart synes at rokke ved udgangspunktet om, at en forkøbsret på forud fastlagte vilkår nyder kreditorbeskyttelse. Tre samejere (en far og to sønner) af et gods havde i et skøde, der tinglystes i forbindelse med samejets oprettelse, indføjet en klausul om forkøbsret på forud fastlagte vilkår for de andre samejere, såfremt én samejer ønskede at sælge sin anpart. Forkøbsretten var tillige tinglyst som servitut på ejendommen. I forbindelse med den ene samejers konkurs opsagde konkursboet samejet og indgav begæring om frivillig offentlig auktion over ejendommen ved Fogedretten i Nyborg. Konkursboets auktionsbegæring var støttet af to af arvingerne i dødsboet efter den tredje samejer. Den tredje og sidste af samejerne havde imidlertid forud meddelt kurator, at denne ønskede at gøre brug af den ham tillagte forkøbsret, og denne nedlagde således under auktionssagen påstand om, at auktionsbegæringen nægtedes fremme, eller subsidiært at opråb på auktionen skulle ske med respekt af den tinglyste forkøbsret. Fogedretten nægtede sagen fremme, hvilken kendelse stadfæstedes af Øste Landsret. Højesteret udtalte, at formålet med aftalen var, at godset skulle blive i familiens besiddelse. Herefter bemærkede Højesteret, at der var en bopælspligt på ejendommen, som den berettigede samejer ikke for nærværende opfyldte og ikke kunne forventes at ville opfylde, samt at markedsværdien væsentlig oversteg den forud fastlagte pris (den offentlige vurdering). På den baggrund fandt Højesteret, at»det ligger uden for forudsætningerne for samejeaftalen, at [den berettigede] gennem påberåbelse af forkøbsretten skulle kunne modsætte sig de øvrige samejeres ønske om samejets opløsning. Da disse i mangel af aftale om andet herefter har adgang til at kræve samejet opløst gennem bortsalg på offentlig auktion, tager Højesteret boets påstand til følge. Den tinglyste forkøbsret skal følgelig ikke respekteres af en køber i tilfælde af samejets samlede salg ved en offentlig auktion. Højesteret frifinder derfor boet for... [den berettigedes]... mere subsidiære påstand.«højesterets sidste bemærkning synes at måtte betyde, at Højesteret ikke anerkender, at forkøbsretten nyder beskyttelse over for den aktuelle ejers kreditorer, på 250 trods af at det er uomtvistet, at denne er tinglyst inden konkursens indtræden, og sikringsakten dermed er iagttaget. Havde forkøbsretten Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 3

4 været tingligt beskyttet over for boets kreditorer, måtte kendelsens resultat være i overensstemmelse med samejerens mere subsidiære påstand, hvorefter en indskrænkende fortolkning af samejeaftalen ganske vist måtte medføre samejets opløsning, og at auktionssagen kunne nyde fremme, men at opråbet på auktionen måtte ske med respekt af forkøbsretten. Det synes imidlertid at fremgå af kendelsen, at Højesterets synspunkt hviler på en aftaleretlig fortolkning af samejeaftalen, jf. nærmere herom ndf. afsnit Af kendelsen fremgår, at den berettigede samejer ville have realiseret en væsentlig gevinst på konkursboets kreditorers og dødsboets andre arvingers bekostning, såfremt Højesteret var kommet frem til sidstnævnte resultat, og det er formentligt dette konkrete beskyttelseshensyn, som Højesteret har ønsket at iagttage Samspillet mellem tinglig beskyttelse og fortolkning af rettighedernes vilkår På ovennævnte baggrund synes det at kunne konkluderes, at forkøbsog køberettigheder nyder tinglig beskyttelse. Man synes også med en vis ret at kunne sætte spørgsmålstegn ved det rimelige i at forkøbs- og køberettigheder ikke skal kunne nyde tinglig beskyttelse, hvor den berettigede i øvrigt har iagttaget sin sikringsakt. Hensynet til såvel kreditorer som aftaleerhververe synes at være iagttaget gennem kravet om en sikringsakt, og kreditorernes mulighed for fyldestgørelse bliver som udgangspunkt ikke forringet ved en aftale om forkøbs- eller køberet. Derimod synes det mere problematisk at anerkende, at de vilkår for den påtænkte overdragelse, som den aktuelle ejer og den berettigede er blevet enige om, skal respekteres af kreditorer og aftaleerhververe. Der kan argumenteres for, at hvor aftalen mellem den aktuelle ejer og den berettigede indebærer en forringelse eller forrykkelse af kreditorernes stilling, vil disse dispositioner som oftest kunne imødegås gennem konkurslovens regler om omstødelse eller ved proformaindsigelser, og at det ikke er i samfundets interesse at begrænse solvente retssubjekters frie råden over deres aktiver ud over konkurslovens omstødelsesreglers anvendelsesområde. Den kreditor, som mener, at en konkret disposition forringer eller forrykker kreditorernes stilling, må indgive en konkursbegæring mod skyldneren med henblik på at få dispositionen omstødt.[28] Tidsfristerne indeholdt i konkurslovens objektive omstødelsesregler begrænser selvsagt mulighederne for at omstøde i de situationer, hvor aftalen om forkøbs- eller køberetten er indgået, længe før fristdagen er etableret, ligesom det formentligt vil være vanskeligt at føre bevis for insolvens på tidspunktet for dispositionens gennemførsel efter konkurslovens 74. Heroverfor kan imidlertid anføres, at det er stødende for kreditorer, at den berettigede erhverver formuegodet til en pris og på vilkår, der ikke er markedsmæssige til skade for de øvrige kreditorer. Tillod man sådanne arrangementer, ville det, sat på spidsen, betyde, at allehånde typer af aftaler om forkøbsret, hvori indgik en væsentlig rabat i forhold til markedsprisen, skulle respekteres, når omstødelsesfristerne var udløbet. Det må derfor antages, at domstolene ved bedømmelsen af en forkøbs- eller køberet vil være berettigede til at sanktionere de vilkår for overdragelsen, som er indeholdt i forkøbseller køberetten. Dette synes at være i overensstemmelse med såvel U H som U /1 Ø, hvor retten bemærkede, at»en eventuel overtagelse af forretningen af appellanten efter aftalen skulle ske efter vurdering på efter omstændighederne betryggende måde.«af hensyn til behovet for aftalefrihed mellem uvildige handelsparter og mere generelt behovet for klare tingsretlige regler på grund af dettes indvirkning på kreditgivningen i samfundet[29] bør domstolene dog udvise betydelig tilbageholdenhed med at tilsidesætte de fastlagte vilkår, således at disse kun bortfortolkes, hvor resultatet ellers vil være, at den berettigede på utilbørlig måde oppebærer en vinding på (øvrige) kreditorers bekostning.[30] Alt dette uagtet bør rådgivere således være sig bevidst ved udformningen af forkøbs- og køberettigheder, at bestemmelser herom udformes på en måde, der tilsikrer, at overdragelsen sker på markedsvilkår. Højesteret synes med U H måske at være gået et skridt for langt i den ovennævnte retning. Det er min opfattelse, at kendelsen i sit forsøg på at varetage det ovenfor nævnte hensyn til konkursboets kreditorer og dødsboets arvinger i for høj grad fokuserer på de aftaleretlige aspekter af samejeaftalen, og at det derved overses, at den opnåede kreditorbeskyttelse udhules. Kendelsen illustrerer dog på fornemmeste måde samspillet mellem forkøbs- og køberettigheders aftaleretlige indhold og deres tinglige beskyttelse. Som det er fremgået (og vil blive yderligere illustreret nedenfor), vil de aspekter af en forkøbs- eller køberet, som giver anledning til problemer i forhold til en anerkendelse af tinglig beskyttelse, ofte være af indholdsmæssig karakter, 251 t.eks. en forud fastsat købspris eller spørgsmålet, om en forkøbs- eller køberet er udløst. Man må derfor ved vurderingen af, om en given forkøbs- eller køberet nyder tinglig beskyttelse, tage med i betragtningen, om det i rettigheden indeholdte løfte er gyldigt og tilstrækkeligt klart ud fra almindelige fortolkningsprincipper. Falder én af disse forudsætninger bort, vil der ikke være nogen rettighed at hævde, og dermed ingen tinglig beskyttelse. Det forekommer banalt, men er vigtigt at understrege, idet den aftaleretlige fortolkning altså anvendes af domstolene til at censurere forkøbs- og køberettigheder med uhensigtsmæssigt indhold. 2.2 Udøvelsen af forkøbs- og køberettigheder og tredjemandskonflikter i forbindelse hermed Frivilligt salg Fremgangsmåden for et frivilligt salg, dvs. de tilfælde, hvor forkøbsretten udløses som følge af den aktuelle ejers ønske om at sælge, eller for køberettens vedkommende den berettigedes ønske om at købe, vil oftest være beskrevet i selve den indgåede aftale.[31] Er dette ikke tilfældet, er indholdet af en forkøbsret, som nævnt, at den berettigedes køb skal ske på de vilkår, som den aktuelle ejer kunne opnå ved salg til tredjemand, hvilket traditionelt er opfattet således, at den aktuelle ejer er forpligtet til at»fremkalde købstilbud fra trediemand, før han retter tilbud til den berettigede, og den berettigede kan på sin side kræve denne fremgangsmåde.«[32] I praksis vil parterne oftest se bort fra en sådan fremgangsmåde og i stedet indhente én eller flere uvildige vurderinger af markedsværdien Individualforfølgning Indleder en kreditor individualforfølgning mod et formuegode behæftet med forkøbs- eller køberet, må den berettigede antages som udgangspunkt også at kunne gøre sin ret gældende under en eventuel tvangsauktion, således at den berettigede kan overtage ejendommen til det på auktionen højest afgivne bud uden at behøve at gøre overbud. Selve foretagelsen af et udlæg medfører ikke udløsning af en forkøbsret, medmindre dette er særskilt anført i den indgåede aftale, hvad det dog ofte vil være. Der kan i disse tilfælde rejses et spørgsmål om, i hvilket omfang en kreditor skal respektere en køberet, der ifølge sit indhold udløses allerede som følge af foretagelse af udlæg i formuegodet. Medfører udlægget, at den berettigede kan købe formuegodet og erlægge købesummen til den aktuelle ejer uden den udlægshavende kreditors mellemkomst? Træder købesummen i stedet for formuegodet, således at udlægshaver i stedet kan søge sig fyldestgjort i købesummen? Eller er den berettigede forpligtet til at afvente en tvangsauktion over formuegodet (hvilket ved nogle typer af formuegoder, f.eks. aktier/anparter, vil være endog meget byrdefuldt for denne)? Det må antages, at løsningen herpå skal findes i reglerne om surrogater for udlæg og panterettigheder mere generelt, således at udlægget omfatter, hvad der Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 4

5 træder i stedet for aktierne, i dette tilfælde fordringen på en købesum. Denne løsning synes at tilgodese såvel den berettigedes interesse i formuegodet og synspunktet om, at kreditor må tage debitors formuegoder, som de er og foreligger, som hensynet til udlægshavers interesse i at blive fyldestgjort. Det bør dog haves in mente, at dansk ret traditionelt har været tilbageholdende i sin accept af, at lade surrogater være omfattet af panteretten, jf. Berning og Carstensen og Rørdam samt den heri gennemgåede retspraksis.[33] Den citerede retspraksis synes dog meget konkret, hvorfor den ovennævnte surrogatløsning må fastholdes som værende bedst i overensstemmelse med de bagvedliggende hensyn til de involverede parter. I de tilfælde, hvor udlægshaver ønsker at anfægte en prismekanisme indeholdt i køberetten, må dette ske gennem et civilt sagsanlæg. Omvendt kan en køberet uanset sit indhold ikke være til hinder for afholdelse af tvangsauktion.[34] En problematik melder sig, hvor vilkårene for forkøbs- eller køberetten er fastlagt, herunder prisen, og hvor en tvangsauktionsproces reelt bliver omsonst som følge af parternes prisfastsættelse, såfremt denne kan hævdes på tvangsauktionen. Der er to anskuelsesvinkler på denne konflikt, afhængigt af hvor langt man vil strække den tinglige beskyttelse af forkøbs- og køberettigheder. Det kan fastholdes, at en kreditor har samme ret som den, han afleder sin retsstilling fra, og derfor må respektere også forkøbs- eller køberettens vilkårsfastsættelse. I dette tilfælde bliver den tidsmæssige prioritet afgørende, dvs. om udlægget er foretaget før iagttagelse af sikringsakten for forkøbs- eller køberetten eller omvendt. Princippet om»først i tid, bedst i ret«bliver således afgørende for konflikter mellem den berettigede og udlægshaver samt i relationen til eventuelle panthavere. Heroverfor kan anføres, at tingsretten sædvanligvis bygger på præceptive regler, netop med det formål, at tredjemand ikke skal respektere parternes indbyrdes aftale i tingsretlig henseende.[35] Det vil givet være vanskeligt for en kreditor at tolerere, at en 252 forkøbs- eller køberets vilkårsbetingelser skal respekteres uden en form for prøvelse af, at disse er markedslignende vilkår. Omvendt vil den udlægshavende kreditor som oftest have en interesse i at få den mellem parterne fastsatte markedspris frem for en tvangsrealisationspris. Der ses ikke givet nogen håndfaste konklusioner i retspraksis, hvor U /1 Ø dog respekterede den af parterne fastsatte fremgangsmåde, der netop medførte en sagkyndig vurdering. Det må på denne baggrund - på linje med det i punkt 2.1 anførte - antages, at kreditorer som udgangspunkt skal respektere forkøbs- og køberettens fastsættelse af vilkårene på en tvangsauktion, men at fogedretten vil være berettiget til at efterprøve vilkårene og eventuelt forkaste disse til fordel for markedsvilkår.[36] Fogedrettens prøvelse må antages at være i overensstemmelse med retsplejelovens 570. Der er desuden fra forskellig side argumenteret for, at»forud prioriterede panthavere«ikke skal respektere en forkøbs- eller køberet, såfremt disse ikke opnår fyldestgørelse på tvangsauktionen.[37] Spørgsmålet ses ikke behandlet i praksis. Både Illums v/vagn Carstensen og Anker Andersens synspunkter fremføres i relation til fast ejendom og synes at være funderet i, at forkøbs- og køberettigheder lyses i tingbogens byrderubrik, og derfor som følge heraf naturligt opfattes som en byrde, der indgår i det af retsplejelovens 573 opstillede system for alternativt opråb på tvangsauktioner over fast ejendom. Det forekommer bedst i overensstemmelse med princippet om»først i tid, bedst i ret«, at en ufyldestgjort panthaver ikke skal respektere en forkøbs- eller køberet, der er tinglyst efter panteretten, men synspunktet er umiddelbart dårligt foreneligt med opfattelsen af forkøbs- og køberettigheder som suspensivt betingede ejendomsrettigheder. Man kan med nogen ret spørge, om der er en reel kollision mellem panthavers ret ifølge pantet og den berettigedes ret ifølge forkøbs- eller køberetten, idet panthaver, så længe der på tvangsauktionen opnås den højest mulige pris, jf. ovenfor om fogedrettens ret til at sanktionere vilkårsfastsættelse, ikke opnår nogen berigelse ved at overtage ejendommen. Der hersker dog ingen tvivl om, at forkøbs- og køberettigheder i den fogedretlige praksis behandles som andre byrder efter retsplejelovens 573 på tvangsauktioner over fast ejendom. Det vil føre for vidt hér at gå ind i en nærmere undersøgelse af problematikken, men synspunktet sætter spørgsmålet om det rigtige i kategoriseringen af forkøbs- og køberettigheder som en suspensivt betinget ejendomsret på spidsen, jf. ovenfor pkt Konkurs Konkursboet efter den aktuelle ejer vil også skulle respektere den berettigedes forkøbs- eller køberet i overensstemmelse med det ovenfor antagede. For nogle typer af aktiver vil denne retsstilling være vanskelig at acceptere for boet, som fortsat har rådighed over formuegodet på tidspunktet for dekretets afsigelse. Fsv. angår løsøre er en aftale»om overdragelse af en individuelt bestemt genstand«tilstrækkeligt til at give den berettigede beskyttelse over for den aktuelle ejers kreditorer, uagtet at der ikke er foretaget rådighedsberøvelse af det pågældende formuegode, igen ud fra synspunktet om, at der ikke er grund til at stille en overdragers kreditorer bedre end overdrageren.[38] Denne retsstilling synes bekræftet ved den ovenfor refererede U /1 Ø. I forlængelse heraf synes det værd at drøfte, om sikringsakten ved løsøre er tilfredsstillende i denne henseende. Spørgsmålet er, om de grundlæggende funktioner, som sikringsakten skal varetage - nemlig tids-/prioritetskonstatering, offentliggørelse og rådighedsbegrænsning - reelt varetages ved kravet om en»indgået aftale om individuelt bestemt løsøre«?[39] Reelt set synes denne»sikringsakt«ikke at varetage nogen af de krav, som normalt stilles til en sikringsakts funktion.[40] Der synes ikke at være nogen effektiv prioritetskonstatering, der fastlægger konkurrerende rettigheders indbyrdes stilling og sikrer mod antedateringer. Det er også så som så med offentliggørelsen, ligesom den aktuelle ejers råden ikke synes at være begrænset. Problemstillingen er principielt ikke anderledes end ved egentlige overdragelser til eje, hvor domstolene har lagt sig fast på, at køber ved en aftale om en individualiseret genstand opnår kreditorbeskyttelse. Ved forkøbs- og køberettigheder må man dog inddrage i betragtningen, at der er betydelige forskelle mellem såvel indholdet af som formålene bag ejendomsret og forkøbs- og køberettigheder. Det anføres undertiden, at der er en generel mindre risiko for misbrug ved ejendomsret som følge af køberens mere intense interesse i formuegodet og eventuelle dispositioner herover end ved pantsætninger.[41] 253 Dette kan med tanke på rubriceringen af hensynene bag etablering af forkøbs- og køberettigheder, jf. ovenfor pkt. 1.2 om sikkerheds- og spekulationstilfælde, ikke siges at gøre sig gældende her. Betænkelighederne ved at anse en forkøbs- eller køberet over løsøre for beskyttet over for en aftaleerhverver eller en eller flere kreditorer er derfor ganske betragtelige, men retspraksis har ikke desto mindre stået fast på den tinglige beskyttelse. En lignende problemstilling gør sig gældende i forhold til negotiable aktier. Sikringsakten for overdragelse til eje eller pant af negotiable aktier (aktiebreve) er reguleret i selskabslovens 66, stk. 1, af hvilken fremgår, at gældsbrevslovens 14 om omsætningsgældsbreve finder tilsvarende anvendelse.[42] Gældsbrevslovens 14 vedrører alene omsætningsbeskyttelsen, og aktieselskabslovens 66, stk. 1, henviser ikke til gældsbrevslovens 22. Det betyder, at en godtroende erhverver af en negotiabel aktie, der har fået denne i hænde fra vedkommende, der sad inde med aktien, ekstingverer tidligere rettigheder, men i forhold til kreditorer er retsstillingen mere usikker, idet man som udgangspunkt må følge de ovenfor skitserede regler om løsøre. Lego Andersen vil ikke acceptere denne løsning, der er en følge af kategoriseringen af Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 5

6 forkøbs- og køberettigheder som»betinget ejendomsret«, men argumenterer i stedet for, at der må drages en analogislutning fra gældsbrevslovens 22, hvorefter den berettigede ville skulle rådighedsberøve den aktuelle ejer aktiebrevet.[43] Ud fra en betragtning om forkøbsog køberettigheders karakter modificeres dette dog til et krav om påtegning af aktiebrevet om forkøbs- eller køberetten. Ved vurderingen af den berettigedes retstilling bør man, i tilfælde af den aktuelle ejers konkurs, tillige overveje, om reglerne i konkurslovens kapitel 7 om gensidigt bebyrdende aftaler finder anvendelse på forkøbs- og køberettigheder, således at kreditorbeskyttelsen reelt bliver illusorisk, ved at konkursboet kan vælge at undlade at indtræde, jf. konkurslovens 55. Dette kan imidlertid afvises. Det må antages, at konkursboet ikke, ved at undlade at indtræde i en aftale vedrørende en tingligt beskyttet rettighed, kan undslippe at respektere en sådan ret. Formålet med konkurslovens 55 er alene at give boet mulighed for, gennem indtræden i aftaler, at opnå dækning for allerede afholdte udgifter, og ikke at forringe retstillingen for den tredjemand, der har en tingligt beskyttet rettighed.[44] 3. Behov for lovregulering? Med den ovenfor givne redegørelse synes det dokumenteret, at retsstillingen vedrørende forkøbs- og køberettigheder på væsentlige punkter er ganske usikker. Kategoriseringen i litteraturen af forkøbs- og køberettigheder som»betinget ejendomsret«er på en række områder ikke accepteret og i øvrigt ikke ganske hensigtsmæssig. Omvendt synes den praksis, der har udviklet sig inden for tvangsauktioner over fast ejendom, hvorved forkøbs- og køberettigheder behandles som byrder, heller ikke at føre til tilfredsstillende resultater. En sådan usikkerhed om retsstillingen vedrørende et i praksis ofte anvendt instrument er uhensigtsmæssig. Man må formentligt forudse, at retspraksis i fremtiden vil bidrage til en yderligere kompleksitet, idet domstolene vil forsøge at varetage de vidt forskellige realhensyn, som gør sig gældende inden for forskellige typer af aftaler og aktivklasser, f.eks. aktionæroverenskomster, finansielle instrumenter, samejeoverenskomster vedrørende fast ejendom etc. Denne udvikling synes allerede at kunne spores, jf. det ovenfor pkt angivne om praksis ved tvangsauktioner over fast ejendom. Når det tages med i betragtningen, at retsusikkerheden gør sig gældende for aktivklasser og inden for aftalekomplekser af ganske væsentlig betydning for dansk erhvervsliv og økonomi i videre forstand, kunne man frygte, at den manglende forudsigelighed medfører, at Danmark og dansk ret fravælges af erhvervsdrivende til fordel for jurisdiktioner, der har større forudsigelighed at byde på. Det var derfor ønskeligt, om der på dette område, ligesom den danske tingsret i øvrigt, gennemførtes lovgivningstiltag. 1. Begrebet»tinglig beskyttelse«anvendes som et samlebegreb for såvel omsætnings- som kreditorbeskyttelse, dvs. rettighedshaverens beskyttelse over for hhv. den aktuelle ejers aftaleerhververe og kreditorer, jf. Lennart Lynge Andersen og Erik Werlauff, Kreditretten, 4. udg. (2005), p For en indgående (ældre) behandling af lovbestemte løsningsrettigheder se Flemming Tolstrup, Forkøbsret og koncession - Jordpolitiske Studier, Om karakteriseringen af finansielle instrumenter se Herman Federspiel, Finansielle derivater - karakteristik og retlig regulering, U 2004B.196. Federspiel tager ikke særskilt stilling til, hvorvidt finansielle instrumenter som swaps mv. er udtryk for en køberet og/eller løsningspligt. Det må for mange af instrumenternes vedkommende antages at være tilfældet. 4. Kategoriseringen af forkøbsrettigheder som»løsningsrettigheder«har forbillede i tysk ret, jf. Flemming Tolstrup, Forkøbsret og koncession - Jordpolitiske Studier, 1961, p Flemming Tolstrup, Forkøbsret og koncession - Jordpolitiske Studier, 1961, p For løsningspligtens vedkommende et retskrav på at blive frigjort af sin ejendomsret, jf. nærmere nedenfor afsnit Fr. Vinding Kruse, Ejendomsretten I, 3. udg. (1951), p Spørgsmålet om, hvornår en forkøbsret aktualiseres eller ophører, er behandlet af Illum, med særligt henblik på fast ejendom, jf. Dansk tingsret, 3. udg. v/vagn Carstensen (1976), p. 317 f. I U H gjorde lejer af en ejendom en i lejeaftalen hjemlet forkøbsret gældende, hvor udlejer, Hirtshals Sparekasse, fusionerede med en anden sparekasse, Sparekassen Nordjylland A/S, og i forbindelse hermed stiftede Hirtshals Sparekasses Gavefond, som skulle overtage ejerskabet og driften af førnævnte ejendom. Højesteret udtalte, at en forkøbsret aktualiseres, når ejeren afhænder ejendommen ved et sædvanligt salg, hvor ejerens interesse er begrænset til, hvad ejendommen kan indbringe, men at en forkøbsret som udgangspunkt ikke aktualiseres ved en vederlagsfri overdragelse mellem parter med et interessefællesskab som det i sagen foreliggende. På baggrund af en konkret vurdering af formålet med fondens etablering kom flertallet frem til, at lejers forkøbsret var aktualiseret. Om problemstillingen se tillige U V. 8. Samt Fr. Vinding Kruse, Ejendomsretten I, 3. udg. (1951), p. 373 med henvisning til dommene 9. Samt Fr. Vinding Kruse, Ejendomsretten I, 3. udg. (1951), p. 373 med henvisning til dommene 10. Flemming Tolstrup, Forkøbsret og koncession - Jordpolitiske Studier, 1961, p. 28. Undertiden anvendes også betegnelsen»udløsningsret«. 11. Erik Werlauff & Jørgen Nørgaard, Vedtægter og Aktionæroverenskomster, 2. udg. (2001), p. 143, betegner anvendelsen af begreberne forkøbsret og køberet som»lemfældig«. Den selskabsretlige litteratur synes også at anvende en mindre stringent begrebsfastlæggelse, jf. således Werlauff, Selskabsret, 6. udg. (2006), p. 355, der omtaler køberetten som værende»»udtryk for, at den berettigede, også selv om intet tilbud foreligger fra anden side, har ret til under visse nærmere opregnede omstændigheder at købe de pågældende aktier eller anparter«, og Lego Andersen, Aktionæroverenskomster, 1. udg. (2000), p. 82, der anvender begrebet køberet som et samlebegreb for løsningsrettigheder. 12. Selskabslovens regulerer et selskabs udstedelse af tegningsoptioner (warrants), mens købs- og salgsoptioner er en ren obligationsretlig foreteelse, der ikke er reguleret i selskabslovene. 13. Fr. Vinding Kruse, Ejendomsretten I, 3. udg. (1951), p Knud Illum, Dansk tingsret, 3. udg. v/vagn Carstensen (1976), p Flemming Tolstrup, Forkøbsret og koncession - Jordpolitiske Studier, 1961, p Peter Mortensen, Indledning til tingsretten - tredjemandskonflikter vedrørende løsøre, 1. udg. (2002), p. 45, Lennart Lynge Andersen, Peter Møgelvang- Hansen og Anders Ørgård, Gældsbrevsloven med kommentarer, 2. udg., p. 184 f., og Preben Lyngsø, Gældsbrevsloven, 3. udg. (1989), p Knud Illum, Dansk tingsret, 3. udg. v/vagn Carstensen (1976), p Fr. Vinding Kruse, Ejendomsretten I, 3. udg. (1951), p Flemming Tolstrup, Forkøbsret og koncession, 1961, p E. Lego Andersen, Aktionæroverenskomster, 1. udg. (2000), p. 45 f. 21. Bernhard J. Posner, Aktionæroverenskomster, Faglige Artikler, April 1974, nr. 13, p. 19 f. 22. Lars Bunch, Ida Rosenberg og Lone Sneholt, A/S-loven med kommentarer, 7. udg. (2007), p Johannus Egholm Hansen, Christian Lundgren og Michael Nørremark, Køb og salg af virksomheder, 4. udg. (2009), p Bernhard Gomard, Aktieselskaber & Anpartsselskaber, 5. udg. (2006), p Det synes tvivlsomt, om bemærkningen også omfatter kreditorer, idet kreditors kendskab til en rettighed ikke sædvanligvis spiller en rolle for, om denne skal respektere rettigheden. 25. Erik Werlauff og Jørgen Nørgaard, Vedtægter og aktionæroverenskomster, 2. udg. (1995), p Jens Anker Andersen, Tvangsfuldbyrdelse, 3. udg (1997), p For forståelsens skyld skal det præciseres, at appellanten tillige havde haft et ejendomsforbehold i forretningen. Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 6

7 28. Dette forudsætter selvsagt, at skyldner er insolvent i konkurslovens 17, stk. 1's, betydning, men i modsat fald synes kreditor heller ikke at have nogen rimelig interesse i at anfægte dispositionerne. 29. Se om klarhedshensynets betydning i tingsretten Lars Hedegaard Kristensen, Studier i Erhvervsfinansieringsret (2003), p Praksis om aftalelovens 36 kan formentlig yde nogen vejledning for domstolene i denne henseende. 31. Som anført ovenfor pkt og særligt fodnote 7, kan spørgsmålet om, hvornår en overdragelse udløser en forkøbsret, give anledning til problemer. 32. Flemming Tolstrup, Forkøbsret og koncession, 1961, p Jesper Berning, Omsætningsformue som kreditsikring (1973), p. 209, og Vagn Carstensen og Thomas Rørdam, Pant, 7. udg. (2002), p. 77ff. med henvisning til retspraksis. 34. Jens Anker Andersen, Auktioner, 3. udg. (1996), p Lars Hedegaard Kristensen, Studier i Erhvervsfinansieringsret (2003), p. 4 med yderligere henvisning. 36. Jens Anker Andersen, Auktioner, 3. udg. (1996), p. 177, synes at være på linje hermed, men reserverer ikke nogen ret for fogedretten til at efterprøve vilkårene. 37. Jf. Knud Illum v/vagn Carstensen, Dansk tingsret, 3. udg. (1976), p. 321, og Jens Anker Andersen, Auktioner, 3. udg. (1996), p. 176 og Michael Elmer og Lise Skovby, Ejendomsretten 1, 4. udg. (1999), p. 22. f. 39. Se om sikringsakternes funktioner W.E. von Eyben v/henning Skovgaard, Panterettigheder, 8. udg. (1987), p. 61 f., Vagn Carstensen og Thomas Rørdam, Pant, 7. udg. (2002), p. 45 f., og Lars Hedegaard Kristensen, Studier i Erhvervsfinansieringsret (2003), p. 21 f. 40. Vagn Carstensen og Thomas Rørdam, Pant, 7. udg. (2002), p. 45 f. 41. Vagn Carstensen og Thomas Rørdam, Pant, 7. udg. (2002), p Den i skrivende stund delvist ikrafttrådte selskabslov (L170/2009) medfører ikke ændringer af væsentlig betydning for spørgsmålet behandlet i denne artikel, idet det nugældende system for tinglig beskyttelse videreføres. 43. E. Lego Andersen, Aktionæroverenskomster, 1. udg. (2000), p Dommen U Ø synes at være på linje hermed. Se tillige Bernhard Gomard, Obligationsret 3. Del., 1. udg. (1993), p. 28, samt Henry Ussing v/a. Vinding Kruse, Obligationsret - almindelig del, 4. udg. (1967), p Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 7

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere