Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold"

Transkript

1 Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord Indledning Baggrund Det nuværende forretningsflow Ejendomsformidling i Danmark Køb- og salgsprocessen Salgskoncepter i en ejendomshandel Udenlandske erfaringer Sammenfatning Forbrugere og ejendomshandel Forbrugernes informationsbehov Forbrugernes brug af internettet Forbrugernes ønsker til digitale løsninger Forbrugernes ønsker til udviklingen af Boligejer.dk Flere niveauer af digitalisering Opsummering Visioner for et fuldt digitaliseret ejendomsmarked Scenarium 1: Et digitaliseret marked i Scenarium 2: Et digitaliseret marked i Scenarium 3: Et digitaliseret marked i Sammenfatning Anbefalinger initiativer, som vil fremme et digitaliseret ejendomsmarked Barrierer for adgang til data Præsentation af data Opsummering Konklusion Litteratur ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Bilag 1: Kommissorium for arbejdsgruppen Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom Bilag 2: Oversigt over arbejdsgruppens møder og sammensætning... 45

2 2/49 Forord At købe og sælge bolig er for de fleste danskere en væsentlig og kompliceret proces, som det er regeringens ambition at gøre så overskuelig som overhovedet muligt. Samtidig er det vigtigt at boligmarkedet fungerer effektivt, således at bolighandel ikke er unødigt ressourcetungt for forbrugere og professionelle. Derfor offentliggjorde regeringen i januar 2005 oplægget Bedre og billigere bolighandel. Oplægget indeholdt 12 konkrete initiativer, som har til formål at sikre, at det bliver bedre og billigere at købe, sælge og eje bolig. Et af de 12 initiativer er etableringen af en samlet, offentlig boligportal Boligejer.dk der skal fungere som den naturlige indgang til data og informationer relevante for bolighandel. Udviklingen af Boligejer.dk er baseret på den nuværende Offentlige Informationsserver (OIS), som giver forbrugere og virksomheder (professionelle rådgivere, realkreditinstitutter m.fl.) adgang til en lang række ejendomsdata. Den nye portal blev lanceret primo 2006 og indeholder en række data og trin-for-trin-vejledninger indenfor køb, salg og byggeri. Baggrunden er en ambition om, at ejendomshandel i langt højere grad skal kunne gennemføres digitalt. Denne rapport tager udgangspunkt i portalens lancering og præsenterer Erhvervs- og Byggestyrelsens vision for et fuldt digitaliseret ejendomsmarked. En stor udfordring på vejen mod et fuldt digitaliseret ejendomsmarked er at sikre borgere og virksomheder digital adgang til alle data, som er relevante ved køb og salg af boliger. Derfor bygger rapporten på en omfattende analyse af de mange forskellige datatyper på områder, som eksisterer i dag. På denne baggrund indeholder rapporten forslag til 24 konkrete initiativer, som vil bidrage til digitaliseringen af ejendomshandlen ved at stille data til rådighed for forbrugerne via Boligejer.dk og for virksomheder og myndigheder via OIS. Initiativerne angår primært adgangen til data og kun sekundært digitaliseringen af enkelte på nuværende tidspunkt papirbaserede data. Det er Erhvervs- og Byggestyrelsens håb, at rapportens konklusioner vil være nyttige for alle, som beskæftiger sig med udviklingen af ejendomshandel. Arbejdet med rapporten har indebåret et stort afdækningsarbejde og Erhvervs- og Byggestyrelsen ønsker på den baggrund at takke alle, som har bidraget med viden og erfaringer.

3 3/49 1. Indledning Den nye offentlige boligportal, Boligejer.dk, blev lanceret i starten af Portalen er et af initiativerne indeholdt i regeringens oplæg Bedre og billigere bolighandel fra januar 2005, som har til formål at gøre det nemmere og billigere at handle bolig. Lanceringen af portalen er et vigtigt skridt mod et fuldt digitaliseret ejendomsmarked i Danmark. Denne rapport diskuterer, hvordan fremtidens digitaliserede ejendomsmarked bør se ud og kommer med forslag til 24 initiativer, som vil gøre data relevant ved køb og salg af bolig, tilgængelig for forbrugerne på Boligejer.dk og for virksomheder og myndigheder på den Offentlige Informationsserver (OIS) 1. Ambitionen med lanceringen af Boligejer.dk er i første omgang todelt: I dag besidder myndigheder og, i mindre omfang, private interessenter store mængder data, som er relevante for ejendomshandel. Boligejer.dk præsenterer disse data på letforståelig vis, således at forbrugeren og dennes evt. rådgiver kan finde specifikke informationer om en enkel ejendom og aggregerede informationer om f.eks. boligområder. Kombineret med lettilgængelige trin-for-trin vejledninger til alle ejendomshandlens faser, sætter disse data forbrugerne i stand til at træffe kvalificerede valg i forhold til valg af bolig, boligområde, salgsform og professionel rådgivning. Boligejer.dk er således et redskab for den enkelte forbruger og dennes evt. rådgiver til at forstå, vurdere og forhandle om de mange aspekter af en ejendomshandel. Rapportens diskussion af fremtidens digitaliserede ejendomsmarked er struktureret omkring tre scenarier, som beskriver forskellige niveauer af digitalisering. Det er forhåbningen, at denne opdeling vil bidrage til at tydeliggøre sammenhængen mellem ressourceanvendelsen for at sikre det tekniske fundament, omfanget af lovgivningsmæssige og ophavsretlige udfordringer, og forbrugernes, virksomhedernes og myndighedernes udbytte af digitaliseringen. De tre scenarier kan kortfattet beskrives således: Scenarium 1: Boligejer.dk og OIS videreudvikles således, at alle offentlige data, som vurderes nødvendige for en ejendomshandel formidles her. Desuden er alle offentlige blanketter, som er obligatoriske i forbindelse med en ejendomshandel, tilgængelige for forbrugeren i en udgave, som automatisk præ-udfyldes med oplysninger allerede indeholdt i offentlige registre. 1 Rapporten behandler alene data i forbindelse med selve købs- og salgsprocessen. Digitaliseringen af processen omkring handlens berigtigelse og finansiering er behandlet af Justitsministeriets tinglysningsudvalg.

4 4/49 Scenarium 2: Bygger videre på scenarium 1 og omfatter en yderligere videreudvikling af Boligejer.dk og OIS, således at der er fuld integration mellem forbrugernes udfyldelse af blanketter på portalen og de offentlig myndigheders sagsbehandling. Desuden har sælger mulighed for at give rådgivere og potentielle købere digital adgang til personfølsomme oplysninger, som beskriver sælgers ejendom. Alle typer offentlige data, som kan hjælpe forbrugeren i en ejendomshandel (f.eks. oplysninger om lokale folkeskoler) formidles desuden via Boligejer.dk. Scenarium 3: Bygger videre på scenarium 1 og 2 og omfatter også en digitalisering af forretningsflows mellem private parter. Alle private dokumenter i en ejendomshandel er standardiseret og digitaliseret, og alt relevant lovgivning er moderniseret, således at købsaftaler f.eks. kan underskrives elektronisk. En ejendomshandel vil således fra start til slut kunne gennemføres på basis af digitale dokumenter, og forbrugeres og rådgiveres beslutningsgrundlag vil bestå af den rette mængde, relevant og velstruktureret digital information. Scenarierne fremstår umiddelbart successive, således at realiseringen af nr. 2 f.eks. forudsætter realiseringen af nr. 1. De kan dog også opfattes som af hinanden uafhængige bud på en mulig udvikling indenfor de kommende ti år. I tilknytning til denne rapport er der udarbejdet en handlingsplan indeholdende 24 initiativer 2, som i detaljer beskriver, hvordan scenarium 1 og 2 kan realiseres ved at sikre øget adgang til data. En analyse af de nødvendige initiativer for en realisering af scenarium 3 kan først meningsfuldt gennemføres på et senere tidspunkt. Ligegyldigt hvilket scenarium der i fremtiden realiseres, forudsætter udviklingen af et digitaliseret ejendomsmarked et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem en bred kreds af både private og offentlige interessenter. Der er derfor i arbejdet med lanceringen af Boligejer.dk lagt stor vægt på, at indhente meningstilkendegivelser fra alle interessenter. Det er Erhvervs- og Byggestyrelsen forhåbning, at dette vil være et godt grundlag for på sigt at sikre den nødvendige konsensus omkring digitaliseringen af ejendomshandlen. 2 Erhvervs- og Byggestyrelsen (2006).

5 5/49 2. Baggrund Denne rapport er slutresultatet af et analysearbejde gennemført af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Byggestyrelsen. Arbejdsgruppen er blevet ledet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og har derudover bestået af repræsentanter for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Forbrugerstyrelsen 3 og Konkurrencestyrelsen. Analysearbejdet har løbet fra februar 2004 til december 2005 og haft til formål at undersøge mulighederne for at sikre forbrugerne fuld digital adgang til alle data relevante ved bolighandler og beskrive de dertilhørende, nødvendige digitale løsninger. Arbejdsgruppen har valgt alene at beskæftige sig med data i forbindelse med selve købsog salgsprocessen. Digitaliseringen af processen omkring handlens berigtigelse og finansiering er således behandlet af Justitsministeriets tinglysningsudvalg 4. Af hensyn til koordineringen med regeringens oplæg Bedre og billigere bolighandel blev analysearbejdet midlertidigt sat i bero i efteråret Arbejdet blev i februar 2005 genoptaget på et delvist revideret grundlag på baggrund af initiativerne i Bedre og billigere bolighandel. Efterfølgende har arbejdet været knyttet til udviklingen af et fremtidigt digitaliseret ejendomsmarked. Udviklingen af Boligejer.dk blev iværksat i januar 2005 af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Den faktiske konstruktion af portalen blev forestået af et konsortium bestående af Rambøll Management og Grey Digital. Første version af Boligejer.dk tager primært udgangspunkt i data, som Erhvervsog Byggestyrelsen allerede råder over og som på nuværende tidspunkt er tilgængelige via OIS. Arbejdsgruppens arbejde er i løbet af arbejdsperioden blevet afrapporteret som følgende tre leverancer: 1. Komparativ analyse af forretnings-flowet på markederne for handel med fast ejendom i Holland, Norge, Sverige og Danmark. 2. Oversigt over alle data relevante for ejendomshandel, deres format og status for offentlig adgang til dem. 3. Handlingsplan for udvidelse af Boligejer.dk og OIS med alle data relevante for ejendomshandel. Udarbejdelsen af handlingsplanen tog udgangspunkt i oversigten over data relevante for ejendomshandel og indeholder 24 detaljerede forslag til, hvordan scenarium nr. 1 og 2 for et digitaliseret ejendomsmarked kan 3 Forbrugerstyrelsen overgik i august 2004 til Ministeriet for Familie- og Forbrugeran liggenders ressort. Forbrugerstyrelsens repræsentanter har også efterfølgende deltaget i arbejdsgruppens arbejde. 4 Se Justitsministeriet (2005) og Se Justitsministeriet (2006).

6 realiseres. Denne rapport bygger videre på resultaterne fra alle tre leverancer og markerer afslutningen på arbejdsgruppens arbejde. 6/49

7 7/49 3. Det nuværende forretningsflow At handle bolig er for de fleste personer en kompleks og bekostelig proces. Det skyldes bl.a., at der i en ejendomshandel indgår en lang række dokumenter, der skal indhentes og udveksles mellem flere forskellige offentlige og private aktører. Dette komplicerer handelsprocessen og reducerer samtidig mulighederne for, at den enkelte forbruger helt eller delvist selv kan gennemføre salget uden professionel rådgivning. Omvendt er den store mængde oplysninger, der er forbundet med en ejendomshandel, med til at sikre, at køber og sælger har et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, hvorfor oplysningerne ikke uden videre kan udelades. I dette kapitel beskrives forretningsflowet ved køb og salg af fast ejendom i Danmark. Professionelle rådgivere (ejendomsmæglere, advokater og revisorer) spiller en stor rolle i hovedparten af bolighandlerne, og de generelle vilkår for rådgivernes virke beskrives derfor først. Kapitlet omfatter også en gennemgang af de forskellige salgskoncepter på ejendomsmarkedet, samt en beskrivelse af de centrale aktørers rolle i ejendomshandlens forskellige faser. Desuden beskrives i hvor høj grad forbrugere og rådgivere har adgang til relevante, digitale oplysninger i de enkelte faser af ejendomshandlen. Afslutningsvis sammenlignes forretningsflowet på ejendomsmarkedet i Danmark med situationen i Holland, Norge og Sverige. 3.1 Ejendomsformidling i Danmark I Danmark er det kun ejendomsmæglere og advokater, som må udøve ejendomsformidling og benytte betegnelsen ejendomsmægler eller lignende. Endvidere er det alene ejendomsmæglere, advokater, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, der må have ejerinteresser i en ejendomsformidlingsvirksomhed, jf. lov om omsætning af fast ejendom 8. Med lovændringerne indeholdt i Bedre og billigere bolighandel (lov nr. 605) er lovens ejerbegrænsninger imidlertid blevet ophævet, således at det fra 1. juli 2006 bliver muligt for enhver at være ejer eller medejer af virksomheden. Det vil dog fortsat kun være advokater og ejendomsmæglere, der må udøve ejendomsformidling overfor forbrugerne og være leder af virksomhedens forretningssted. Efter loven er formidleren (typisk en ejendomsmægler) forpligtet til at levere en række ydelser til sælgeren af en ejendom. Antallet af obligatoriske ydelser blev reduceret med Bedre og Billigere Bolighandel, således at flere ydelser fremover er frivillige for forbrugeren. Efter den 1. oktober 2006 vil formidleren efter lovens 17, stk. 1 være forpligtet til at udarbejde følgende ydelser: Værdiansætte ejendommen og beregne kontantpris. Beregne brutto- og nettoudgift på baggrund af et finansieringsforslag med standardvilkår. Beregne salgsprovenu.

8 8/49 En salgsopstilling. Et udkast til en købsaftale. Ifølge 10 og 11 i lov om omsætning af fast ejendom kan den enkelte forbruger betale vederlag til formidleren efter to principper: Vederlag efter regning, hvor formidlingsaftalen indeholder en specifikation af de ydelser, der indgår i aftalen, samt en oplysning om det vederlag, der betales for hver enkelt ydelse. Resultatafhængigt vederlag, hvor formidleren alene har krav på vederlag, hvis købsaftalen underskrives og gennemføres inden formidlingsaftalens ophør. Der skal oplyses om vederlaget for hver enkelt ydelse. Dog kan ovennævnte ydelser efter 17, stk. 1, angives med et samlet vederlag. Desuden er formidleren forpligtet til at oplyse om eventuelle provisioner og rabatter fra samarbejdspartnere, f.eks. penge- og realkreditinstitutter, jf. lovens 16. Endvidere skal formidleren gøre forbrugeren bekendt med muligheden for at få oplyst størrelsen af provision, rabatter mv. Det er desuden muligt at foretage såkaldte licitationssalg, hvor potentielle købere opfordres til at afgive deres købstilbud i en lukket budrunde. Der gælder ingen lovgivning for budrunderne, men Dansk Ejendomsmæglerforening og Forbrugerrådet har fastsat etiske normer om budrunder. Som ved almindeligt salg kan sælger vælge mellem de indkomne bud eller helt undlade at sælge ejendommen til en af de bydende. Ifølge loven har formidlerens pligt til at drage omsorg for både købers og sælgers interesser. Formidleren skal dog primært varetage sælgers interesser som følge af den indgåede formidlingsaftale om salg. Formidleren må ikke havne i interessekonflikter, hvor der kan opstå tvivl om formidlerens evne til at varetage sælgers interesser. Som konsekvens her af må ingen være formidler for både sælger og køber i den samme handel, jf. lov om omsætning af fast ejendom Køb- og salgsprocessen De forskellige faser i en ejendomshandel er gengivet i figur 3.1. Forinden køber og sælger mødes og sammen gennemfører handlen illustreret ved den stiplede kasse skal de hver især igennem forskellige, indledende faser. Køber skal bl.a. beslutte sig for de kriterier, som han/hun vil købe bolig efter, mens sælger skal afgøre, hvordan han/hun vil sælge den nuværende bolig. Efter handlens berigtigelse skilles parterne igen, illustreret ved de modsatrettede pile. I de følgende to afsnit er henholdsvis købs- og salgsprocessen beskrevet. I gennemgangen er fokus lagt på faserne i salgsprocessen, idet flere af faserne i købsprocessen er identiske med disse. Afsnittene indeholder desu

9 9/49 den en beskrivelse af status for digitaliseringen af de oplysninger, som er relevante for køber, sælger og rådgiver i hver fase. Figur 3.1: Forretningsflowet i en bolighandel Sælger Køber Salgsfaser: Købssfaser: 1. Sælger forbereder salget. 1. Find den rigtige bolig. 2. Sælger markedsfører boligen. 2. Når køber har fundet en bolig. 3. Sælger gennemfører handlen. 3. Sådan gennemfører køber handlen. 4. Køber overtager boligen. 4. Når køber skal overtage boligen Salgsprocessen I Danmark foregår hovedparten af alle handler med fast ejendom - svarende til omkring handler årligt - via en formidler, oftest i skikkelse af en ejendomsmægler. Handel med fast ejendom er derfor et samspil mellem sælger og formidler. Alternativet til at benytte en formidler er selvsalg, dvs. en handel, hvor sælger selv står for salget af ejendommen. Det anslås, at omkring 20 % af de private ejendomshandler gennemføres som selvsalg 5. Der findes ikke tilsvarende oplysninger for handler i erhvervsmæssig sammenhæng. Antallet af rene selvsalg formodes at være meget beskedent, idet de fleste sælgere vælger at benytte en rådgiver (typisk en advokat) til f.eks. udfyldelse og berigtigelse af dokumenter mv. Markedet for ejendomsformidling er forholdsvis koncentreret i Danmark. Ejendomsmæglerbranchen har omkring forretningssteder for ejendomshandel, hvoraf ca. halvdelen drives af ejendomsmæglere, der er medlem af en af de store kæder på markedet (Home, EDC, Nybolig og Danbolig) 6. Er sælger indstillet på at anvende en formidler, kontakter sælger oftest en eller flere formidlere, typisk ejendomsmæglere, for at få dem til at vurdere, hvad ejendommen kan blive solgt til. På baggrund af formidlerens 5 Dansk Ejendomsmæglerforening (2006b). 6 Danmarks Statistik (2005).

10 10/49 vurdering af ejendommen, samt evt. andre kriterier (f.eks. sælgers generelle bedømmelse af formidleren og dennes markedsføring) vælger sælger en ejendomsmægler til at bistå med salget af ejendommen. Forbrugerne vælger typisk ejendomsmægler ud fra et begrænset antal oplysninger om den enkelte ejendomsmægler. Det kan være oplysninger om ejendomsmægleren via dennes hjemmeside eller via evt. erfaringer fra tidligere kunder. Mere udførlige oplysninger om ejendomsmæglere, der bl.a. beskriver den gennemsnitlige liggetid for ejendomme, samt mæglerens gennemsnitlige salær, findes alene digitaliseret i private virksomheders registre Realkreditnettet tilbyder f.eks. datatyper på dette område. Oplysningerne er derfor ikke tilgængelige for forbrugere, men kan tilgås af virksomheder mod betaling. I forbindelse med den efterfølgende besigtigelse af ejendommen vil ejendomsmægleren typisk bede sælgeren om en del af ejendommens dokumenter. Dette sikrer, at ejendomsmægleren kan vurdere ejendommen udførligt. Såfremt sælger ikke er i besiddelse af de relevante dokumenter, fremskaffer ejendomsmægleren dem efter aftale med sælger, jf. formidlingsaftalen. Som det fremgår af tekstboks 3.1 er der tale om et væsentligt antal oplysninger, som skal indhentes hos både offentlige og private parter 7. Tabel 3.1: Oversigt over oplysninger efterspurgt af ejendomsmæglere Oplysning Register Nødvendig oplysning 8 Ved hussalg: Adkomstdokument for ejendommen (skødet) P & O Ja BBR-ejermeddelelse O Ja Bygningsattester/ibrugtagningstilladelser P & O Nej Ejendomsskattebillet samt kvittering O Ja Ejendomsværdiattest O Ja Evt. bygningstegninger P & O Nej Evt. energimærke P & O Ja Evt. kvittering for betalt vandafgift og varmeforbrug P & O Ja Evt. lejekontrakt P Ja Evt. tilstandsrapport P & O Nej Forsikringspolice for ejendommens forsikring, samt kvittering for præmie P Ja 7 Ud over de i tekstboks 3.1 nævnte oplysninger, er et mindre antal offentlige blanketter også obligatoriske ved bolighandler. En fuldstændig fortegnelse over oplysninger og blanketter, som helt eller delvist kan trækkes fra offentlige registre, og som er nødvendige ved bolighandler, fremgår af bilag 3 til projektets handlingsplan (Erhvervs- og Byggestyrelsen (2006)). 8 Kolonnen beskriver, hvorvidt en given oplysning er at betragte som nødvendig for sælger og/eller køber i forbindelse med en bolighandel, jf. bilag 3 til projektets handlingsplan (Erhvervs- og Byggestyrelsen (2006)).

11 11/49 Oplysning Register Nødvendig oplysning 8 (Grund)ejerforeningens vedtægter m.m. samt kvittering for kontingent Kvitteringer for evt. ombygninger m.m. efter 1985 P Nej Matrikelkort O Ja Opgørelse over evt. udgifter til renovation, kloakafgifter, grundejerforening mv. P P & O Pantebreve vedrørende realkreditlån (kopi) P & O Nej Pantebreve vedrørende realkreditlån (kvittering og årsopgørelse) Private pantebreve (kopi) P & O Nej Private pantebreve (kvittering) P Nej Placering af evt. olietank P & O Ja Servitutter, deklarationer og anvendelsesbegrænsninger P & O Ja Ved lejlighedssalg desuden: Betalte fællesudgifter, som hviler på lejligheden (kvittering) Ejerlejlighedskort P & O Ja Evt. overførelsesregnskab (ved nyopførsel) P Ja Evt. sikkerhedsstillelse til ejerforeningen (kopi) P Ja Nøgle: O) Oplysninger er indeholdt i offentlige registre; P) Oplysningerne findes hos sælger og/eller private virksomheder; og P & O) Oplysningerne findes i offentlige registre, hos sælger og/eller private virksomheder. En række af de ovenstående oplysninger omfatter alene forhold mellem private parter, hvorfor de i sagens natur opbevares af ejeren (det vil sige sælger), en privat virksomhed og/eller en forening. Disse oplysninger vedrører bl.a. betalt kontingent for ejer- eller grundejerforening, kvittering for betalt vandafgift og kvitteringer for ombygninger. Offentlige ejede data, der er digitaliseret og samlet i centrale registre, har boligejeren i dag typisk adgang til via OIS, som trækker på oplysninger fra ni offentlige registre. OIS indeholder bl.a. oplysninger om boligareal, vurderingspris og ejerforhold. Oplysningerne er gratis tilgængelige for forbrugerne via mens en halv snes private dataleverandører mod betaling videreformidler oplysningerne til virksomheder og myndigheder. Forbrugerne har derudover mulighed for at udskrive egen BBRejermeddelelse, tingbogsoplysninger og tilstandsrapport. Med lanceringen af Boligejer.dk fik forbrugerne adgang til flere delvist præudfyldte dokumenter 9. Derudover vil en række oplysninger blive tilgængelige via dynamiske temakort det vil sige kort, hvor det f.eks. er muligt at se den gennemsnitlige salgspris pr. kvadratmeter i en given P P Ja Ja Nej Ja 9 I første omgang vil det være muligt for købere at generere skøder og købstilbud med præudfyldte oplysninger. Det forventes, at det inden for kort tid, tillige vil være muligt at generere præudfyldte salgsopstillinger og BBR-ejermeddelelser.

12 12/49 kommune. Disse oplysninger struktureres efter en ejendomshandels forskellige faser, således at de er nemme at tilgå for forbrugerne. De forskellige data på Boligejer.dk trækkes alle fra OIS. De private oplysninger, samt de decentrale offentligt ejede oplysninger, skal indhentes hos flere forskellige private og offentlige aktører, der registrerer den enkelte datatype. Dette forhold komplicerer indsamlingen af oplysninger forud for en ejendomshandel væsentligt. I nogle tilfælde vil indsamlingen også være forbundet med betaling af gebyrer ligesom indsamlingen kan strække sig over et vist tidsrum. I forbindelse med ejendomsmæglerens besigtigelse af ejendommen rådfører mægleren sig med sælger om eventuelle fejl og mangler ved ejendommen. Sælger har oplysningspligt overfor køber og kan i yderste tilfælde stilles erstatningsansvarlig, hvis fejl og mangler ikke oplyses. På baggrund af sin besigtigelse af ejendommen, gennemgang af ejendommens dokumenter, samt kendskab til hvad lignende ejendomme i samme område omsættes til, udarbejder ejendomsmægleren et forslag til en vejledende udbudspris. Udbudsprisen vil, afhængigt af sælgers accept, fremgå af salgsannoncer samt af ejendomsmæglerens salgsopstilling. I samme fase udarbejder ejendomsmægleren et salgsbudget, hvor indtægter og udgifter ved handlen fremgår. Forskellen mellem de budgetterede indtægter og udgifter afspejler nettoprovenuet, dvs. det beløb sælger tjener på handlen. Når sælger og ejendomsmægleren har aftalt en udbudspris, indgår parterne en formidlingsaftale, der bekræfter, at ejendommen udbydes til salg. Formidlingsaftalen må maksimalt gælde for seks måneder. Herefter kan den forlænges med højst tre måneder ad gangen alternativt kan sælger finde en anden ejendomsmægler. I formidlingsaftalen fremgår bl.a. ejendommens skønnede kontantpris, en specifikation af ydelser, som indgår i formidlingsopdraget, og om der er aftalt resultatafhængigt vederlag ( solgt eller gratis ) eller vederlag efter regning. Aftalen kan opsiges uden varsel. Opsiges aftalen af forbrugeren, har formidleren alene krav på et rimeligt vederlag for det udførte arbejde, hvis det er aftalt på forhånd. Herefter udarbejder ejendomsmægleren de nødvendige papirer til den eller de potentielle købere, der er interesseret i ejendommen. Når en potentiel køber har udvist interesse for at købe ejendommen, udarbejdes der normalt et købstilbud, hvor af det fremgår, hvad køber vil betale for ejendommen. Såfremt både køber og sælger er enige om prisen samt de overordnede vilkår for overtagelse af ejendommen, udarbejdes der en købsaftale. Dette dokument er en bindende aftale mellem køber og sælger om, at ejendommen planlægges solgt. Kun i de tilfælde, hvor der opnås enighed mellem køber og sælger, kan den efterfølgende ejendomshandel fravige dokumentets indhold. Af samme årsag vælger mange kø

13 13/49 bere, at få deres egen rådgiver, f.eks. en advokat, til at kontrollere købsaftalen samt øvrige dokumenter om ejendommen 10. Købsaftalen er opdelt i to dele et afsnit indeholdende standardvilkår samt et afsnit indeholdende individuelle vilkår specifikt for den enkelte ejendom. Køber har fortrydelsesret i seks hverdage efter aftalens indgåelse mod at betale et vederlag på 1 % af den aftalte købesum. Køber kan dog uden omkostninger tilbagekalde sit tilbud om køb, så længe dette ikke er accepteret af sælgeren. Handlen er endelig, hvis køber ikke inden seks hverdage har gjort brug af fortrydelsesretten. Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, skal handlen berigtiges. Sælger kan benytte sin ejendomsmægler til berigtigelsen for sin del af sagen, men det skal aftales særskilt i formidlingsaftalen. For købers vedkommende kan dette ske via en rådgiver, som køber selv vælger. Købers berigtigelse af handlen indebærer bl.a., at der skal udarbejdes et skøde, som først sendes til kommunen til ejendomsværdipåtegning og derefter sendes til tinglysning på tingslysningskontoret. Et tinglyst skøde eller en tinglyst købsaftale dokumenterer, at ejendommen har skiftet ejer. Skødet skal bl.a. indeholde oplysning om prisen samt overtagelsesdagen. Desuden udfærdiges der som oftest et sælgerpantebrev, der ligeledes skal tinglyses. Samtidig med ejendomsværdipåtegningen skal køber vedlægge et salgsindberetningsskema, som kommunen videregiver til skattemyndighederne. Tinglysningsprocessen er et eksempel på, at mange ikke-digitaliserede dokumenter passerer flere offentlige myndigheder, før de er bindende. Justitsministeriet arbejder derfor i øjeblikket på at digitalisere tinglysningen, således at den administrative sagsbehandling lettes og forretningsflowet gøres enklere og hurtigere. Som første skridt i denne proces blev tingbogsoplysninger inkluderet på OIS i januar Indførelsen af en egentlig digital tinglysningsproces forventes at ske i foråret Digitaliseringen forventes bl.a. at betyde, at kommunens ejendomsværdipåtegning af skødet, samt salgsindberetningen bortfalder, da de nødvendige oplysninger automatisk kan overføres fra tingbogen til kommune og skattemyndigheder. Når der foreligger et tinglyst skøde uden anmærkninger, kan den berigtigende rådgiver for henholdsvis sælger og køber udarbejde en refusionsopgørelse, der indeholder de beløb, som køber/sælger skal refundere til hinanden. Dette kan f.eks. være delvise terminsbetalinger, ejendomsskatter eller lignende. 10 Andelen af købere, som benytter køberrådgivning, er ukendt. Det formodes dog at være hovedparten.

14 14/49 På den aftalte overtagelsesdag overdrager sælgeren ejendommen til køber, og handlen er dermed formelt afsluttet Købsprocessen At købe fast ejendom er i dag en så kompliceret proces, at de færreste boligkøbere selv kan overskue det. Derfor allierer de sig ofte med en eller flere rådgivere, som er eksperter på hvert deres fagområde. Det kan eksempelvis være en byggesagkyndig, der kan rådgive i forbindelse med ejendommens stand og fremtidige vedligeholdelse, og en advokat, der kan rådgive omkring de juridiske aspekter ved en ejendomshandel. Inden rådgiveren kommer ind i billedet, har køber typisk overvejet, hvilke behov boligen skal opfylde, samt undersøgt, hvor stort et beløb han/hun kan købe bolig for. De fleste boligkøbere får lagt et budget i deres realkredit- eller pengeinstitut, der angiver, hvor meget de kan købe bolig for. Når der er styr på de økonomiske rammer, begynder købers søgning efter en egnet bolig. Ejendomme, der er sat til salg, annonceres generelt via flere medier (aviser, internettet mv.), samt hos diverse ejendomsmæglere. En interesseret køber kan rekvirere en salgsopstilling for de ønskede ejendomme. Når køber har fundet en potentiel ejendom, kontakter køber den pågældende formidler, der har boligen til salg, med henblik på at besigtige ejendommen. Besigtigelsen kan ske over flere omgange, hvorved køber får mulighed for at medbringe forskellige rådgivere, f.eks. en bygningssagkyndig, der kan vurdere ejendommens stand. Nogle købere rekvirerer i denne fase ejendommens tilstandsrapport og energimærkning inden besigtigelsen af ejendommen. Når køber har besluttet sig for at købe ejendommen, kontaktes den pågældende formidler for at få udarbejdet et købstilbud. De efterfølgende faser af handlen er beskrevet i afsnittet om salgsprocessen. 3.3 Salgskoncepter i en ejendomshandel Overordnet set er det primært ejendomsmæglerne, der udbyder ejendomsformidling på det danske ejendomsmarked, mens advokaterne kun har en begrænset andel af markedet 11. I kraft af ejendomsmæglerens centrale rolle og position på ejendomsmarkedet er udbuddet af salgskoncepter derfor hovedsageligt begrænset til dem, som ejendomsmæglerkæderne udbyder. Konkurrencestyrelsens undersøgelse af formidling og rådgivning ved handel med ejerboliger fra 2004 viser, at omkring 90 % af de etablerede ejendomsmæglere alene tilbyder traditionelle koncepter for ydelser og be 11 Konkurrencestyrelsen (2004).

15 15/49 regning af salær. Denne tendens er specielt karakteristisk for de store og etablerede ejendomsmæglerkæder, som tegner sig for omkring 50 % af markedet. Omvendt viser undersøgelsen, at de mindre ejendomsmæglerkæder samt de uafhængige mæglere i højere grad er tilbøjelige til at udbyde skræddersyede koncepter til deres kunder. I 2004 tilbød omkring % af de mindre og uafhængige ejendomsmæglere deres kunder skræddersyede koncepter. Til sammenligning var andelen blandt de etablerede ejendomsmæglere kun 5 % 12. Overordnet set kan de nuværende salgskoncepter på ejendomsmarkedet opdeles i følgende grupper: Selvsalg: Sælger står selv for at gennemføre alle dele af ejen domshandlen, men supplerer evt. med advokatbistand. Delvist selvsalg: Sælger står selv for dele af ejendomshandlen. Dette kan f.eks. være fremvisning af ejendommen til potentielle købere eller fremskaffelse af relevante dokumenter på ejendom men, som skal bruges i handlen. Det kombinerede salgskoncept er ofte del af skræddersyede koncepter, som generelt ejendomsmæglerkæder udbyder. Sælger har her mulighed for at fravælge nogle af ejendomsmæglerens normale ydelser, for selv at gøre arbejdet og herved betale et samlet set mindre vederlag til formidleren. Tekstboks 3.2: Indholdet i et traditionelt ydelseskoncept 1. Salgsvurdering og fastsætning af udbudspris. 2. Indhentning af dokumenter om ejen dommen. 3. Formidling af finansieringsydelser. 4. Orientering om tilstandsrapport, forsik ringer mv. 5. Udfærdigelse af salgsopstilling. 6. Markedsføring. 7. Udfærdigelse af købsaftale. 8. Fremvisning af bolig og forhandling med købere. 9. Kontrol af berigtigelse og refusionsopgø relse samt afslutning af handel. Formidlet salg: Ejendomsformidleren står for salget af ejendommen, hvor sælgeren oftest betaler for en samlet pakke. Langt de fleste kontrakter med traditionelt koncept, indgået mellem sælger og formidler, er baseret på solgt eller gratis princippet. Med dette koncept skal formidleren ikke splitte ydelserne op i kontrakten og angive priser for hver enkelt ydelse, men kan nøjes med at angive en samlet pris normalt ca. 2-4 % af ejendommens salgspris, plus formidlerens andre udgifter til f.eks. markedsføring 13. Kilde: Konkurrencestyrelsen (2004) Det traditionelle ydelseskoncept består typisk af en række delydelser, som fremgår af tekstboks Konkurrencestyrelsen (2004). 13 Fra 1. oktober 2006 skal ydelserne i solgt eller gratis aftaler dog specificeres hver for sig. Ydelserne nævnt i lovens 17, stk. 1, kan dog forsat angives med et samlet ve derlag, jf. afsnit Konkurrencestyrelsen (2004).

16 16/49 I henhold til lov om omsætning af fast ejendom er det kun ydelserne 1, 4, 5, 7 og 9, der er lovpligtige. Sælger kan altså i praksis selv stå for at indhente dokumenter, lave sin egen markedsføring og fremvise sin egen ejendom, da det ikke er påkrævet, at mægleren tilbyder disse ydelser. Men i de fleste tilfælde vælger sælger dog alligevel det traditionelle koncept, der indebærer, at formidleren varetager alle opgaver. 1. Gennemgang af købers økonomi. 2. Vurdering af ejerboligens pris og stan dard. 3. Forhandling om pris på købers vegne. 4. Rådgivning om fortrydelsesret og advo katforbehold. 5. Rådgivning om tilstandsrapport og ejer- Der findes adskillige ydelseskoncepter indenfor kø- skifteforsikring. berrådgivning, og i de fleste tilfælde har køberen 6. Rådgivning om forsikringsforhold i øvmulighed for selv at bestemme, hvilke af de oven- rigt. 7. Rådgivning om energiforhold og miljøstående ydelser han/hun vil benytte sig af. mæssige forhold. 8. Rådgivning om finansieringsforhold. 3.4 Udenlandske erfaringer 9. Gennemgang af udkast til købsaftale herunder kontrol af servitutter, byrder, Udover ejendomsmæglerens ydelser til sælger, tilbyder de fleste ejendomsmæglere og advokater ligeledes køberrådgivning. Denne rådgivning tilbydes køber og består typisk af delydelserne angivet i tekstboks 3.3. Ingen af disse delydelser er lovpligtige. Tekstboks 3.3: Det typiske indhold i køberrådgivning hæftelser og ejendomsoplysninger. 10. Berigtigelse af handlen herunder refusi onsopgørelse, samt udfærdigelse og ting lysning af skøde. Sammenlignes forretningsflowet i Danmark med flowet i lande som Holland, Norge og Sverige er det på de fleste områder lige så kompliceret 15. Det skyldes bl.a., at det i de tre lande også er nødvendigt at indhente oplysninger hos forskellige parter. Der er desuden heller ikke den store forskel i de samlede omkostninger til ejendomsformidling. I Holland har man dog gennemført en liberalisering af området, hvilket har bidraget til øget konkurrence, fald i formidlernes salærer samt en større variation i disses ydelser. Kilde: Konkurrencestyrelsen (2004) Herudover er der relativ stor forskel på landenes lovkrav. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at de danske regler og krav i forbindelse med handel med fast ejendom er væsentligt mere detaljerede, end de øvrige landes. Formålet med den detaljerede lovgivning på området er bl.a. at sikre forbrugernes retsstilling i forbindelse med ejendomshandelen, men konsekvensen er også, at handelsprocessen bliver uhensigtsmæssigt dyr. Derfor har Økonomi og Erhvervsministeriet iværksat en række initiativer, der skal nedbringe antallet af unødvendige krav og regler, og som på sigt skal bidrage til at mindske omkostningerne ved ejendomshandel 16. Med hensyn til digitalisering af data relevante for ejendomshandel, er Danmark forholdsvist langt fremme. I ingen af de tre andre lande er et tilsvarende antal data digitaliseret og tilgængelige for forbrugerne. I samtli 15 Som led i analysearbejdet er der i 2004 gennemført en komparativ undersøgelse af markedet for handel med boliger i Danmark, Holland, Norge og Sverige. Undersøgelsen var baseret på besøg hos de relevante myndigheder i de tre sidstnævnte lande. 16 Økonomi og Erhvervsministeriet 2005, Bedre og billigere bolighandel.

17 17/49 ge lande er der dog voksende fokus på effekterne og gevinsterne af øget digitalisering i forbindelse med ejendomshandel. 3.5 Sammenfatning Gennemgangen af købs- og salgsprocessen har illustreret, at der indgår et stort antal dokumenter og data i forbindelse med en handel med fast ejendom. Det nuværende forretningsflow er i høj grad baseret på, at data og dokumenter indhentes og udveksles på papirform blandt flere forskellige private og offentlige aktører. Samtidig viste gennemgangen af formidlernes salgskoncepter, at hovedparten af formidlerne alene tilbyder det traditionelle koncept, hvor det ikke er muligt at fravælge dele af formidlingsydelsen. Dette afskærer mange forbrugere fra muligheden for selv at gennemføre dele af handlen. I forbindelse med rådgivning til købere er formidlernes ydelser til gengæld mere fleksible. En øget digitalisering og formidling af data og dokumenter vil derfor medføre væsentlige tidsbesparelser og samtidig kunne reducere omkostningerne i handelsprocessen for både private og professionelle aktører. Dette gælder både ved indhentning af relevante data og ved udvekslingen af de nødvendige dokumenter. Vurderet ud fra et internationalt perspektiv er Danmark langt fremme når det vedrører digitalisering af data relevant ved ejendomshandel. Der er dog lang vej igen, såfremt ambitionen er en fuldstændig digitalisering af en ejendomshandel.

18 18/49 4. Forbrugere og ejendomshandel I dette kapitel formuleres en række bud på forbrugernes forventninger til et digitaliseret ejendomsmarked og den videre udvikling af Boligejer.dk. Baggrunden er den generelle udvikling i forbrugsmønstre, forbrugernes vaner når de køber bolig i dag og erfaringer med forbrugernes brug af eksisterende offentlige og private portaler på beslægtede områder. 4.1 Forbrugernes informationsbehov Som beskrevet i kapitel 3 er en ejendomshandel kendetegnet ved en række oplysninger, som skal indhentes hos forskellige offentlige og private aktører. Derudover eksisterer der en lang række oplysninger, som i større eller mindre grad kan hjælpe forbrugeren til at træffe valg om boligens størrelse, beliggenhed og pris, samt professionel rådgivning. Forbrugerne, og i mindre grad de professionelle rådgivere, er dog ofte i tvivl om, hvorvidt og hvor oplysningerne findes. Derfor komplicerer og fordyrer indhentningen af oplysninger og dokumenter købs- og salgsprocessen både for forbrugerne og for de professionelle rådgivere. Manglende oplysninger kan på den anden side føre til, at forbrugerne træffer uhensigtsmæssige valg. Der er derfor behov for at gøre de mange oplysninger let tilgængelige. Internetadgang til de fleste af oplysningerne via Boligejer.dk og OIS er en måde at lette opgaven for både forbrugere og professionelle rådgivere. Samles de fleste oplysninger på Boligejer.dk, vil det gøre handelsprocessen mere overskuelig og give forbrugerne mulighed for at basere deres boligvalg på et mere solidt grundlag. Køb og salg af fast ejendom er naturligvis så stor en investering, at den på mange punkter ikke tåler sammenligning med almindelige forbrugsmønstre. Alligevel er der en række generelle forbrugs-tendenser, som er relevante i forhold til forbrugernes forventninger til et digitaliseret ejendomsmarked: Forbrugerinformationens eksplosion: Den informationsmængde, som er til rådighed for forbrugerne, er øget markant over en længere årrække. På den ene side efterspørger forbrugerne oplysninger om en lang række forhold ved et givent produkt. Ved en ejendomshandel kan det f.eks. være oplysningerne om ejendomsmæglere og det boligområde, som en interessant ejendom er beliggende i. På den anden side har mange forbrugere også problemer med at overskue informationsmængden og udse sig de mest relevante oplysninger 17. Mindre tid mindre planlægning: De fleste forbrugere føler sig tidsmæssigt mere pressede end tidligere. På trods af ønsker om det mod 17 Kontrapunkt (2005).

19 19/49 satte, vælger få forbrugere derfor at planlægge deres køb i et omfang, som sikrer dem det kvalitetsmæssigt bedste produkt til prisen. Dette gælder både for dagligdags produkter, men også for større investerin ger som køb af fast ejendom 18. Du er, hvad du køber: Sammenlignet med tidligere, orienterer flere forbrugere sig i højere grad på markedet efter andre forhold end pris og kvalitet. Flere har således fokus på sociale forhold, æstetik og identitet, når de vælger et produkt 19. En boligs nærhed til kulturelle tilbud og et områdes beboersammensætning er derfor bløde oplysninger, som vil betyde mere og mere for forbrugernes valg af bolig. 4.2 Forbrugernes brug af internettet Det er velkendt, at et stigende antal forbrugere foretager transaktioner på internettet. Især er homebanking og køb af rejser via internettet blevet populært hos en bred kreds af forbrugere. Fakta om forbrugernes brug af private og offentlige hjemmesider 79 % har adgang til internettet hjemme fra. 79 % mener, at elektronisk selvbetjening vil spare dem tid i kontakten med det of- fentlige. 73 % forudser, at de i fremtiden vil bruge services og oplysninger på internettet fra det offentlige. 73 % mener, at det offentlige i øget om fang bør tilbyde service via internettet. 59 % anvender homebanking. Anderledes forholder det sig med offentlige hjemmesider. Her anvendes siderne i stort omfang til at hente oplysninger, men forbrugerne har hidtil kun i ringe omfang brugt de selvbetjeningsløsninger, som er tilgængelige på de offentlige hjemmesider Der er dog flere tegn på, at situationen er ved at ændre sig. Ifølge en rapport udarbejdet for Den Digitale Taskforce er forbrugerne villige til at bruge offentlige, digitale services i et større omfang end det sker i dag. Rapporten viser bl.a., at 75 % af de forbrugere, som får kendskab til en offentlig, digital selvbetjeningsløsning, vil begynde at anvende den 20. Tekstboks 4.1: Fakta om forbrugernes brug af offentlige og private hjemmesider Kilder: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2004), PLS Rambøll (2002) og PLS Rambøll (2003). Allerede i dag er der offentlige selvbetjeningsløsninger, som anvendes i meget stort omfang. F.eks. blev SKATs internetløsning, som gør det muligt for skatteydere selv at ændre deres forskudsregistrering, anvendt af ca unikke brugere mellem 1. november 2003 og 1. juni Tallet repræsenterer en stigning i antallet af brugere på 40 % sammenlignet med den tilsvarende periode året før 21. Den borgerrettede del af OIS OIS.dk som er den primære offentlige adgang til ejendomsdata, blev i maj 2005 besøgt af godt unikke 18 Kontrapunkt (2005). 19 Kontrapunkt (2005). 20 OMD Danmark (2005). 21 Skat (2005).

20 20/49 brugere. Sammenlignet med den tilsvarende periode året før er der tale om en stigning på 27 %. Det tilsvarende tal for private hjemmesider indenfor ejendomssektoren er dog væsentlig højere: Således besøgte omkring unikke brugere den mest populære af disse sider Homes home.dk i juni Sammenlignet med antallet af brugere på samme hjemmeside i 2004 er der her tale om en stigning på ca. 25 %. Ligeledes registrerede Dansk Ejendomsmæglerforenings boligsiden.dk, som indeholder en oversigt over alle boliger sat til salg gennem en ejendomsmægler, en markant stigning på knap 50 % fra november 2004 til november Generelt er der altså væsentlig flere forbrugere, som anvender offentlige og private hjemmesider til at søge information forud for handel med fast ejendom, sammenlignet med blot 12 måneder før. Dog er det forsat med væsentlige undtagelser få forbrugere, som anvender offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger. Det tyder på, at forbrugerne først og fremmest opfatter internettet som en informationskilde, og at deres evt. brug af mere avancerede løsninger kræver omfattende information om løsningernes muligheder og fordele. 4.3 Forbrugernes ønsker til digitale løsninger Der er således ingen tvivl om, at forbrugerne i stigende grad ønsker og forventer at tage internettet til hjælp, når de køber og sælger en bolig. Men hvordan kan denne udvikling accelereres og forbrugerne anspores til at benytte en offentlig boligportal og drage nytte af de mange data, som det offentlige råder over? Som svar på dette spørgsmål, kan der opstilles en række drivere og barrierer, som bør tages i betragtning når digitale løsninger indenfor ejendomshandel etableres 23 : Driver # 1 nemmere adgang til information: Det er centralt, at formidlingen af information tager udgangspunkt i forbrugerens behov frem for de offentlige myndigheders organisation. Det er derfor vigtigt at knytte formidlingen af de mange forskellige typer data relevant ved ejendomshandel sammen med begreber, som forbrugeren er bekendt med. Datatyperne bør derfor være udvalgt og struktureret efter en ejendomshandels faser frem for de forskellige offentlige registre, som data stammer fra. De fleste af disse registre vil typisk indeholde en række oplysninger, som ikke er relevante for forbrugere og virksomheder. Driver # 2 bedre service og flere muligheder: Ovenfor omtaltes SKATs hjemmeside som et eksempel på en offentlig side med relativt 22 Dansk Ejendomsmæglerforening (2006a). 23 De nævnte drivere og barrierer er beskrevet i Accenture (2004), OMD Danmark (2005) og PLS Rambøll (2002).

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

Faglig ajourføring Efteråret 2008

Faglig ajourføring Efteråret 2008 Undgå tab på retursager Minimer omkostningerne Betaling for udgifterne 5. Kreds Februar 2009 Forudsætning for betaling Enten formidlingsaftale efter regning + Udgifterne er nøje specificerede Eller Udgiften

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter.

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter. Formidlingsaftale om salg Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref.: 75903229 / Tue Højvang Hattens 1. Parterne Stilling: Adresse: Undertegnede sælger:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsen - 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved han... 1 of 8 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsens undersøgelse Konkurrencestyrelsen har i

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvordan vi arbejder hos home, hvilke fordele det giver at sælge og købe via

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 15. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Dahl Skomagergade 1 9240 Nibe Nævnet har modtaget klagen den 7. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagedes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede efter klagernes

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Nytorv 6, 8400 Ebeltoft Tlf. 8634 4200 - Fax. 8634 4203 E-mail: ebeltoft@johnfrandsen.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

Salgsopstilling. Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Adresse: Gilbjergvej

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Jyllandsgade 45 B 7000 Fredericia Tlf. 76 22 30 55 E-mail: fredericia@johnfrandsen.dk

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: 845-00001 Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014 Fast ejendom Det nyeste inden for fast ejendom Ny lov for ejendomsmæglere Ud med overflødig information og ind med overskuelighed Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget til den nye ejendomsmæglerlov.

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: KV4011 1.070

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: KV4011 1.070 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Bredgade 4B * 8560 Kolind Tlf. 86 39 53 00 * Fax. 86 46 64 44 E-mail: kolind@johnfrandsen.dk www.johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Bredgade 4B * 8560 Kolind Tlf. 86 39 53 00 * Fax. 86 46 64 44 E-mail: kolind@johnfrandsen.dk

Læs mere

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning.

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning. NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Rådgivningsaftale vedr. eget salg af bolig Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail: post@boligassistancen.dk Website:

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østerlund 10, 2950 Vedbæk 6.495.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111759 4.766 Beskrivelse:

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klagerne) ctr. EDC Niels Kofoed A/S Østergade 14 7400 Herning Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at indklagede

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Vestergade 26 * 8963 Auning Tlf. 86 49 64 44 * Fax. 86 49 64 77 E-mail: auning@johnfrandsen.dk

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Østerbrogade 16 8500 Grenaa Tlf. 86 32 55 00 - Fax. 86 32 65 33 E-mail: grenaa@johnfrandsen.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 03-11-2015

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 03-11-2015 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: 845-00001 Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil:

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen.

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/advokat Morten Kaas-Vinther Hillerød Port Sdr. Jernbanevej 18 D 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at indgå et skriftligt tillæg til formidlingsaftalen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120 Dronningmølle

NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120 Dronningmølle Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120

Læs mere

Boligsælgerens Guide. En god start på boligsalget. Alt du skal vide, før du starter dit boligsalg

Boligsælgerens Guide. En god start på boligsalget. Alt du skal vide, før du starter dit boligsalg Boligsælgerens Guide En god start på boligsalget Alt du skal vide, før du starter dit boligsalg Indholdsfortegnelse 01 Er du klar til at sælge din bolig? 02 Hvordan foregår et boligsalg? 03 Forberedelser

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris.

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris. Boligkøberguide 10 gode råd inden du køber bolig: 1. Lav en grundig prisanalyse af boligen sammenholdt med andre lignende boliger. Det gælder både kontantprisen, men også ejerudgifter. 2. Vær sikker på

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Vestergade 26 * 8963 Auning Tlf. 86 49 64 44 * Fax. 86 49 64 77 E-mail: auning@johnfrandsen.dk

Læs mere