Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse"

Transkript

1 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og beskæftigelsesområdet. Hovedkontoen er målgruppeopdelt på følgende måde: Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Beskæftigelse, overførsler m.v. Øvrige sociale formål Det bemærkes, at kommunale sundhedsudgifter registreres under hovedkonto 4. Det skal yderligere bemærkes, at der for relevante ydelser, skal foretages personbogføring, jf. bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder. Reglerne for personbogføring omfatter ydelser, herunder serviceydelser, og tilskud til en person eller familie efter de love, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse. Ydelser og tilskud omfattet af bekendtgørelsens 51 er dog undtaget disse regler. Med personbogføring forstås, at der i tilknytning til en udgift enten i økonomisystemet, i fagsystemer eller dokumenteret på anden måde fremgår følgende oplysninger: Registrering af personens CPR-nummer Registrering af ydelse- og tilskudsart (kontonummer eller registrering af anden angivelse af den tilkendte ydelse eller tilskud) Registrering af beløb Registrering af dato for udbetaling af ydelser og tilskud Administrationsudgifter Udgifter til den centrale administration under sociale opgaver og beskæftigelse registreres på hovedkonto 6. Udgifter til den administration, der finder sted på og vedrører institutionerne under sociale opgaver og beskæftigelse, registreres derimod på funktionerne under hovedkonto 5. Vedrørende administration, der foregår på en institution, men vedrører flere institutioner eller aktiviteter, henvises til konteringsreglerne til hovedkonto 6. Ifølge bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven) skal kommunalbestyrelsen fastsætte takster for de i 1 nævnte kommunale tilbud. Endvidere gælder for servicelovens 79, 83 og 84 bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og 84. Takstberegningen skal ske med udgangspunkt i alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, herunder også indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration, der konteres på hovedkon-

2 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009 to 6. Der skal derfor foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Kommunalbestyrelsen kan anvende en fordelingsnøgle for andelen af central ledelse og administration. Kommunalbestyrelsen skal begrunde den anvendte fordelingsnøgle. Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 kan ske ved anvendelse af de interne arter på hovedart 9 eller ved +/- posteringer. Hovedart 0 og art 4.0 for de funktioner, der er opført på positivlisten, må ikke benyttes til overførsel af administrationsomkostninger. Udgifter og indtægter vedrørende de konsulentfunktioner, der udgår fra institutionerne, registreres på funktion Udgifter og indtægter vedrørende rådgivning, der udgår fra den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6. Udgifter til samråd vedrørende bevilling af abort, adoption, visitationsudvalg m.v. registreres på funktion Det drejer sig som hovedregel om mødediæter, honorarer og lignende. Udgifter til kommunens centrale myndighedsfunktion herunder i forbindelse med personlig og praktisk hjælp m.v. registreres på hovedkonto 6. Særligt i forbindelse med personlig og praktisk hjælp m.v. kan der peges på, at myndighedsfunktionen bl.a. omfatter: afgørelser vedrørende visitation, ydelser og omfang i overensstemmelse med de politiske vedtagne kvalitetsstandarder sikring af overensstemmelse mellem afgørelse og leverance, herunder tilsyn og kontrol fastsættelse og offentliggørelse af kvalitetsstandarder fastsættelse og offentliggørelse af priser fastsættelse og offentliggørelse af foranstaltninger vedrørende leverancesikkerhed fastsættelse af krav til indholdet af informationsmateriale godkendelse af leverandører.

3 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: 3. april 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Særlige institutioner For institutioner, der varetager flere opgaver inden for det sociale, undervisningsmæssige og sundhedsmæssige område, må der som hovedregel foretages en fordeling af udgifter og indtægter på de respektive funktioner. For de institutioner, hvor en sådan fordeling vil indebære arbitrære (ikke-objektivt konstaterbare) fordelinger, skal hele institutionen eller de områder, der ikke lader sig fordele objektivt, henføres til den funktion, hvorunder størstedelen af aktiviteterne henhører. Selvejende og private institutioner Budgetter og regnskaber for selvejende og private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler, som gælder for kommunale institutioner, jf. dog nedenfor. Institutionens budget og regnskab registreres hos den kommune, der har overenskomsten - for plejehjemmenes vedkommende den kommune, der har hovedoverenskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktioner under hovedkonto 5 med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på hovedkonto 7 og 8. Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået en overenskomst med. Dette indebærer, at der kan ydes momsrefusion af afholdte anlægsudgifter. I de tilfælde, hvor en institution har lejet sig ind eller vil leje sig ind i bygninger ejet af andre end institutionen, kan der ikke ydes momsrefusion af anlægsudgifterne. I de tilfælde, hvor der ikke er en hovedoverenskomstkommune, skal det aftales, hvilken kommune der skal budgettere og regnskabsføre. For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter og afdrag betragtes som huslejeudgift. Acontoudbetalinger til selvstændigt regnskabsførende, sociale institutioner registreres på den funktion, som den pågældende institution kan henføres til, ved anvendelse af art 5.9. Når regnskabet foreligger, og institutionens udgifter og indtægter optages i kommunens regnskab, minusdebiteres kommunens acontoudbetalinger under anvendelse af art 5.9. På selvejende og private institutioner, som er selvstændigt regnskabsførende efter kommunens standardkontoplan, kan regnskabsføringen foretages inklusive købsmoms. Ved overdragelsen af budgettet til institutionen kan de momsbærende arter tillægges købsmoms, således at bevillingskontrol i institutionen løbende sker på grundlag af udgifter inklusive købsmoms. Institutionens budget optages i kommunens årsbudget uden købsmoms, og ved institutionens aflæggelse af regnskabet til kommunen skal udgifterne registreres på de relevante arter på normal vis, hvorved købsmoms automatisk udskilles og henføres til funktion

4 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 Dato:Juni 2011 Ikrafttrædelsesår: Budget 2012 Betalinger mellem kommuner i øvrigt I tilfælde, hvor en opholdskommune har afholdt udgifter til eksempelvis kontanthjælp og har krav på at få disse udgifter refunderet hos den tidligere opholdskommune, hjemtager opholdskommunen statsrefusionen - her 50 pct. - og opkræver de resterende 50 pct. hos den tidligere opholdskommune. Denne indtægt registreres ved anvendelse af art 7.7. Den tidligere opholdskommune registrerer udgiften netto på funktionen for kontanthjælp ved anvendelse af art 4.7. Refusion i forbindelse med den centrale refusionsordning ( 176 i lov om social service) hjemtages af den kommune, der endeligt afholder udgiften. Refusion vedrørende flygtninge Refusion af udgifter til kontanthjælp mv. til visse grupper af flygtninge registreres under funktion , dranst 2, gruppering 002 og 004. Refusion af udgifter på funktionerne vedrørende flygtninge er samlet på funktion , dranst 2, gruppering 006. For øvrige funktioner, hvor der ydes refusion vedrørende udgifter til flygtninge, er der oprettet autoriserede grupperinger under de pågældende funktioner. Refusionsberigtigelser vedrørende flygtninge registreres på kontiene for refusion for flygtninge og ikke på berigtigelseskontiene.

5 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. 176 og 176a i lov om social service. Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsvarende funktionen, som driftsudgifterne registreres på. Der er på funktionen autoriseret følgende 20 grupperinger under dranst 2 Statsrefusion. 001 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion grp Refusion vedr. funktion Berigtigelser 100 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, kan refusionen enten fordeles forholdsmæssigt mellem de relevante grupperinger eller på den af ovennævnte autoriserede grupperinger, hvorunder størstedelen af refusionsindtægten kan henføres. DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbudsloven og udgifter og indtægter til særlige dagtilbud og klubtilbud efter kapitel 7 og 8 i lov om social service Herudover konteres ulovbestemte udgifter til åbne pædagogiske tilbud og legesteder. Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem forskellige typer af institutioner, herunder udgifter til støttepædagoger, registreres på funktion Fællesudgifter og -indtægter mellem samme type af institutioner registreres på funktionen for denne institutionstype.

6 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 Regler for registrering på omkostningssted på daginstitutionsområdet Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktionerne , og Således skal hver institution under funktion , 5.14 og tildeles et omkostningsstednummer i intervallet Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen samt udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse, er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted. Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen, kan nævnes udgifter til lønninger til personale, der passer børnene (herunder vikarer), varer og materialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene (forplejning, bleer, legetøj mv.) samt aktiviteter med børnene (udflugter, koloniophold mv.). Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), barnevogne, udstyr til legepladser, apparaturer (musikanlæg mv.), rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand og varme samt udgifter i forbindelse med administration på selve institutionen (dvs. den administration der varetages af det på institutionen ansatte personale), køkkenpersonale og forældrebestyrelser. Dette gælder endvidere for udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), udvendig bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer. Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse og sygedagpengerefusion vedrørende det på institutionen ansatte personale på omkostningssted. Derimod registreres udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne kolonier på fælleskonti, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse på omkostningsstederne. Hvor kommunen lejer sig ind på en koloni, registreres udgifterne direkte på omkostningssted. Det skal bemærkes, at forældrebetaling inkl. tilskud (gruppering 092) og tilskud til friplads ikke skal registreres på omkostningssted, men på fælleskonti på den pågældende funktion. Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet

7 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem samme type af institutioner registreres på funktionen for denne institutionstype. Fællesudgifter og -indtægter mellem forskellige typer af institutioner registreres på funktion Fælles formål På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, bl.a. udgifter til søskendetilskud og tilskud til privat pasning. Tilskud til privatinstitutioner efter 36-38, privat dagpleje efter 34, private fritidshjem efter 60, private klubber efter 73 og puljeordninger efter 101 i dagtilbudsloven registreres dog på funktion Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af eksterne arter. Der er autoriseret en gruppering 001 til sprogvurdering af børn i førskolealderen, Her registreres udgifter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudslovens 11, stk. 1 og 2, Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller tosproget, Grupperingen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens 11, stk. 1) og sprogvurdering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens 11, stk. 2). Der er endvidere autoriseret en gruppering 002 sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud. Denne gruppering omfatter udgifter til sprogstimulering efter dagtilbudsloven af både et-sprogede og to-sprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens 11, stk. 3, for børn, der ikke er optaget i dagtilbud, samt 11, stk. 4, og 11, stk. 9, vedrørende sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud. Sprogstimulering efter dagtilbudsloven af børn, der er optaget i dagtilbud, konteres på de respektive funktioner. Der er autoriseret en gruppering til registrering af de samlede udgifter til søskendetilskud for alle dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud under ét, herunder søskendetilskud til børn i privatinstitutioner. Dette gælder endvidere søskendetilskuddet for børn i pasningstilbud i andre kommuner end bopælskommunen. Det bemærkes dog, at udgifterne til søskendetilskud for børn i skolefritidsordninger efter folkeskoleloven registreres på funktion , og udgifter søskendetilskud i forbindelse med særlige dagtilbud og klubtilbud efter servicelovens 32 og 36 registreres på funktion Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat pasning efter 80 i dagtilbudsloven samt tilskud til forældre, der modtager tilskud efter 86 i dagtilbudsloven ved pasning af egne børn. Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af disse udgifter Udgifter til støttepædagoger, der er organiseret som et korps, der omfatter forskellige typer af tilbud, (dagpleje og institutioner) registreres på funktion Regler for mellemkommunale betalinger På funktionen registreres endelig mellemkommunale betalinger på hovedfunktionen DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE. Mellemkommunale betalinger registreres med arterne 4.7 Betalinger til kommuner og 7.7 Betalinger fra kommuner. Kommunerne kan give tilskud til børn i pasning i dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen, herunder søskendetilskud og fripladstilskud. Disse tilskud registreres på denne funktion med art 4.7 Betalinger til kommuner. Driftsudgiften til pladsen

8 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 afholdes af udførerkommunen. Dog registreres mellemkommunale betalinger for børn i særlige daginstitutioner på funktion Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 001 Sprogvurdering for børn i førskolealderen ( 11, stk. 1 og 2) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprogvurdering af børn, efter dagtilbudslovens 11, stk. 1 og Sprogstimulering for børn, der ikke er optaget i et dagtilbud ( 11, stk. 3, for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud og 11, stk. 4) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens 11, stk. 3 for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud, og 11, stk. 4) 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1, nr. 1, 63, stk. 1, nr. 1, og 76, stk. 2, i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit Dagpleje På denne funktion registreres lønudgifter vedrørende den kommunale dagpleje, jf. 21, stk. 2, i dagtilbudsloven. Udgifter vedrørende tilsynet med dagplejen samt indkøb af udstyr, legetøj, medicin m.v. til dagpleje registreres ligeledes på funktion Tilskud til privat dagpleje, jf. 21, stk. 3, i dagtilbudsloven, kontores på funktion Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af løn til dagplejere, forældrebetaling inklusive tilskud (dvs. søskendetilskud og fripladstilskud) samt til friplads. Udgiften til søskendetilskud registreres på Forældrebetaling og tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen for børn i privat dagpleje registreres på funktion Vedrørende registrering af forældrebetaling og friplads, jf og i dagtilbudsloven, samt kommunens udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 lov om social service, henvises til konteringsreglerne for funktion Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering 200 til Ledelse og administration, jf. afsnit Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

9 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 5 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 På funktionerne registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, jf. dagtilbudslovens 19, stk. 2-4, i dagtilbudsloven, kommunale, selvejende og udliciterede fritidshjem, jf. 52, stk. 2-4, og kommunale, selvejende og udliciterede klubber og andre pædagogiske fritidstilbud, jf. 66, stk. 2-4, i dagtilbudsloven. Tilskud til dagtilbud til børn, og til fritidshjem og klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, der er anbragt i plejefamilie, opholdssteder og på døgninstitutioner registreres på de relevante funktioner for institutionerne Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. Der er på hver af funktionerne autoriseret driftsgrupperinger til registrering af forældrebetaling, Her registreres den totale forældreandel. Den totale forældreandel opgøres inklusive fripladser og søskendetilskud. På funktion skal forældrebetalingen inkl. tilskud vedrørende børn optaget i den integrerede institution efter reglerne om daginstitutioner (jf. dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) konteres på gruppering 92, mens forældrebetaling inkl. tilskud vedrørende børn og unge optaget i den aldersintegrerede institution efter reglerne om fritidshjem og klub (jf. dagtilbudslovens 52, stk. 2-4, og 66, stk. 2-4) konteres på gruppering 93. Kommunens udgifter til søskendetilskud registreres på funktion , mens der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af tilskud til økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk friplads på hver af funktionerne På de autoriserede grupperinger for tilskud til friplads på funktion , registreres også kommunens tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2, for frokost efter dagtilbudslovens 16 a, samt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, jf. dagtilbudslovens 17, stk. 9 og 10, ved deltagelse i forældrearrangerede frokost og madordninger efter dagtilbudslovens 17. For forældrearrangerede frokost- og madordninger (jf. dagtilbudslovens 17 og 51), som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til nedsættelse af forældrebetalingen (både den lovpligtige del og et eventuelt frivilligt tilskud) konteres som en udgift på funktionerne og en indtægt på funktion , således at kommunens tilskud og forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede frokost- og madordning. Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af friplads til børn optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i dagtilbud efter dagtilbudslovens 11, stk. 5, og 11, stk. 9, (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 5) på hver af funktionerne , , Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering 003 på funktionerne til kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner. På funktionerne er der desuden autoriseret en driftsgruppering 200 til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

10 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 6 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. På denne funktion registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud, legesteder og lignende tilbud til børnefamilier. Disse tilbud er ikke omfattet af dagtilbudslov eller servicelov. Der er f.eks. tale om legestuer, hvor kommunen stiller et lokale til rådighed i et afgrænset tidsrum, hvor forældre med børn kan mødes Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter 101 og 102 i dagtilbudsloven og til privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter 21, stk. 3, 52, stk. 5, og 66, stk. 5, i dagtilbudsloven samt til privatinstitutioner efter 19, stk. 5. Tilskuddet registreres under art 5.9. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger Her registreres det obligatoriske tilskud til puljeordninger oprettet i perioden 27. juni 1992 til 31. december 1993 i tilknytning til virksomheder beliggende i andre kommuner, jf. 101 i dagtilbudsloven. Det bemærkes, at eventuelle øvrige tilskud ikke må registreres på denne gruppering. 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en privat institution, jf. dagtilbudslovens Administrationsbidrag til privatinstitutioner Her registreres kommunens administrationsbidrag pr. barn, der er optaget i en privat institution, jf. dagtilbudslovens Bygningstilskud til privatinstitutioner Her registreres kommunens bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privat institution, jf. dagtilbudslovens 37.

11 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 7 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner Her registreres kommunens udgifter til fripladstilskud til privatinstitutioner, jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk Friplads i sprogstimuleringstilbud i privatinstitution (jf. 43, stk. 1, nr. 5) Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i privatinstitution efter dagtilbudslovens 19, stk. 5, i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i dagtilbud efter dagtilbudslovens 11, stk. 5, og 11, stk. 9, (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 5). 007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i privat dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i en puljeordning, jf. dagtilbudslovens 34, 60, 73 og Forældrebetaling inkl. tilskud i dagtilbud etableret som privat dagpleje efter dagtilbudslovens 21, stk. 3 Her registreres forældrebetaling for børn optaget i privat dagpleje efter dagtilbudslovens 21, stk. 3. Der registreres den totale forældreandel. Den totale forældreandel opgøres inklusive fripladser og søskendetilskud. 009 Forældrebetaling inkl. tilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger efter dagtilbudslovens 101 og 102 Her registreres forældrebetaling for børn optaget i dagtilbud i puljeordninger efter dagtilbudslovens 101 og 102. Der registreres den totale forældreandel. Den totale forældreandel opgøres inklusive fripladser og søskendetilskud. Forældrebetaling for børn og unge optaget i puljeordningen efter reglerne om fritidshjem og klubtilbud konteres ikke på grupperingen. 010 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger Her registreres kommunens udgifter vedr. fripladstilskud til børn, der er optaget i privat dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i puljeordninger, jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (jf. 43, stk. 1, nr. 5) Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i privat dagpleje efter dagtilbudslovens 21, stk. 3, i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens 11, stk. 5, og 11, stk. 9, (jf. dagtilbudslovens 43, stk. stk. 1, nr. 5). 012 Friplads i sprogstimuleringstilbud i puljeordning (jf. 43, stk. 1, nr. 5) Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i puljeordning efter dagtilbudslovens 101 og 102 i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens 11, stk. 5, og 11, stk. 9, (jf. dagtilbudslovens 43, stk. stk. 1, nr. 5).

12 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Opholdssteder for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66, stk. 1, nr. 4-5, i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven efter 32 og 36 i lov om social service og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge der er anbragt på opholdssteder mv. for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionerne Dagtilbud til børn og unge og Folkeskolen. Udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på år og derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter 107 i lov om social service registreres ikke her, men på funktion Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov. Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i opholdssteder mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 55, stk. 2, i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion Det specialiserede børneområde. Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

13 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i opholdssteder efter 66, stk. 1, nr. 5, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i opholdssteder for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 1, i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdssteder for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, i lov om social service. 004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling ( 66, stk. 1, nr. 7) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling efter 66, stk. 1, nr. 7, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 4, i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til økonomisk støtte til ophold på kost- og efterskoler efter 52 a i lov om social service, registreres på gruppering 011 på funktion Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder efter 66, stk. 1, nr. 4, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, i lov om social service. 007 Advokatbistand ( 72) Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. 72 i lov om social service.

14 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Betaling ( 159 og 160) Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold på opholdssteder, jf. 160 i lov om social service. Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion: 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser 004 Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 11, 50 a, stk. 1, 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4, i lov om social service. Udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af 44 i lov om social service konteres ligeledes på denne funktion. Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i tilbud efter dagtilbudsloven, og efter 32 og 36 i lov om social service, samt undervisningstilbud efter folkeskoleloven, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionerne Dagtilbud til børn og unge og Folkeskolen. Derudover skal udgifter til betaling af ophold i dagtilbud m.v. efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 1, finansieres via dagtilbudslovens regler om socialpædagogisk eller økonomisk fripladstilskud. Udgifter efter denne bestemmelse skal konteres på de autoriserede grupperinger til fripladstilskud på de relevante funktioner ( ). Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter uden folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. 52, stk. 3, nr. 2, og 83 i medfør af 44 i lov om social service. 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, jf. 52, stk. 3, nr. 3, i lov om social service. 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på

15 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholdssteder eller botilbud godkendt af kommunen, jf. 52, stk. 3, nr. 4, i lov om social service. 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. 52, stk. 3, nr. 5, i lov om social service. Det bemærkes at vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger skal registreres på gruppering 006. Det bemærkes endvidere, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 55, stk. 2, i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktioner og Udgifter til aflastning givet som følgeudgift til anbringelse skal registreres på den relevante gruppering på funktion Desuden registreres udgifter til aflastning, jf. 84, stk. 1, i medfør af 44 i lov om social service. 006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger Her registreres udgifter til vederlag til plejefamilier, jf. 52, stk. 3, nr. 5 i lov om social service, samt aflastning med vederlag efter 84 i medfør af Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6, og 76, stk. 2, og 76, stk. 3, nr. 2) Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontaktperson /personlig rådgiver/mentor) for børn og unge, jf. 52, stk. 3, nr. 6, i lov om social service, samt for årige, jf. 76, stk. 2, og 76, stk. 3, nr. 2. Endvidere registreres udgifter til en støtteperson for anbragte børn efter 68b, stk. 4. Desuden registreres her udgifter efter 76, stk. 5-6 og 54a i lov om social service. 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) Her registreres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. 52, stk. 3, nr. 6, i lov om social service. 009 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge ( 52, stk. 3, nr.8) Her registreres udgifter til formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge, jf. 52, stk. 3, nr. 8, i lov om social service. 010 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. 52, stk. 3, nr. 9, i lov om social service. Desuden registreres udgifter vedrørende anden form for støtte til unge over 18 år, jf. 76, stk. 3, nr. 4, i lov om social

16 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 5 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 service. Endvidere registreres også udgifter til vedligeholdelsestræning, jf. 86, stk. 2, i medfør af 44 i lov om social service. 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3, nr.1) Her registreres udgifter til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med: 1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52, stk. 3, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter 52, stk. 3. 2) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes. 3) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet. 4) Udgifter til 52, stk. 3, nr. 1, som ikke dækkes af Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge eller Lov om folkeskolen, og som erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter 52, stk Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet, samt udgifter til koordinator for unge idømt en sanktion efter straffelovens 74 a, jf. 54 og 54 a i lov om social service. 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 50 a, stk. 1) Her registreres udgifter, såvel den objektiv finansierede som den takstfinansierede del, til børnehuse vedrørende undersøgelse af børn eller unges forhold ved overgreb eller mistanke herom, jf. 50 a, stk. 1, i lov om social service. 015 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) På denne gruppering registreres udgifter til familieorienteret rådgivning, rådgivning om familieplanlægning og prævention, konsulentbistand, netværks- og samtalegrupper og andre indsatser med et forebyggende sigte. Endvidere registreres økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og fritidsaktiviteter, samt udgifter til rådgivning, undersøgelse, behandling og familievejlederordning for børn, unge og familier med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Der ydes 100 pct. refusion af udgifter til udlændinge på funktionen efter servicelovens 11, stk. 3, jf. servicelovens 181, stk Ledelse og administration Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion: 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser

17 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 6 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Plejefamilier På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven efter 32 og 36 i lov om social service og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge der er anbragt i plejefamilier mv. for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionerne Dagtilbud til børn og unge og Folkeskolen. Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i plejefamilier mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 55, stk. 2, i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Udgifter til kurser forinden godkendelse af en plejefamilie og kurser til den løbende efteruddannelse af plejefamilier, samt udgifter til supervision, registreres på de relevante grupperinger på funktionen. Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion Det specialiserede børneområde. Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk.1, nr. 1) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier efter 66, stk. 1, nr. 1, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i plejefamilier for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 1, og 76 a, stk. 2, i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, i lov om social service. Det bemærkes, at vederlag til plejefamilier skal konteres på gruppering Vederlag til plejefamilier ( 66, stk.1, nr. 1) Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse med børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier efter 66, stk. 1, nr. 1, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. 003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 2) Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i kommunale plejefamilier efter 66, stk. 1, nr. 2, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kommunale plejefamilier for årige unge, jf. 76,

18 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 7 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 stk. 3, nr. 1, i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i kommunale plejefamilier for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, i lov om social service. Det bemærkes, at vederlag til kommunale plejefamilier skal konteres på gruppering Vederlag til kommunale plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 2) Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i kommunale plejefamilier efter 66, stk. 1, nr. 2, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. 005 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 3) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i netværksplejefamilier efter 66, stk. 1, nr. 3, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i netværksplejefamilier for årige unge, jf. 76, stk. 3, nr. 3, og 76 a, stk. 2, i lov om social service. 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering Her registreres udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. Udgiften til det takstfinansierede tilsyn med og godkendelse af tilbud konteres på de relevante funktioner på hkt Betaling ( 159 og 160) 2 Statsrefusion Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier, jf. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier, jf. 160 i lov om social service. 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Her registreres refusion af udgifterne til uledsagede flygtningebørn med 100 pct. refusion. 003 Berigtigelser Døgninstitutioner for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere

19 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 8 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1, i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3, i lov om social service. Ligeledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service. Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for de regionale og kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men på funktion Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter 20, 32, 33 og 36 i lov om social service, der er anbragt på døgninstitutioner for børn og unge ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge. Udgifter til undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge anbragt på døgninstitutioner skal ikke registreres på denne funktion, men på relevant funktion under hovedfunktion Folkeskolen. Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på år og derover med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 108 i lov om social service registreres på funktionerne Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, men sammen med de øvrige udgifter til botilbud til voksne efter 107 i lov om social service på funktionerne Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 55, stk. 2, i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholdsvis døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 67, stk. 2, i lov om social service, og til døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer, jf. 67, stk. 1, i lov om social service. Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. 160 i lov om social service. Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering 200 til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion: 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser

20 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 9 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Social- og Indenrigsministeriet efter indstilling fra kommunen, jf. Servicelovens regler herom. På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. 174, stk. 5, i lov om social service. Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. 160 i lov om social service. Der er på funktionen autoriseret to grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion: 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser Særlige dagtilbud og særlige klubber På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende særlige daginstitutioner og klubber samt vedrørende særlige daginstitutionsafdelinger i tilknytning til almindelige daginstitutioner, hvor børn og unge er indskrevet i henhold til 32 og 36 i serviceloven. Det bemærkes, at udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår som led i et døgnophold efter 55 lov om social service, også registreres her. På funktionen er der autoriseret driftsgrupperinger til registrering af udgifter til fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen og til søskenderabat for særlige dag- og klubtilbud, jf. 32 og 36 i serviceloven. Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældrebetaling, jf. 32 og 36 serviceloven. Her registreres den totale forældreandel, inklusive fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetaling og udgifter til søskendetilskud. Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering 200 til Ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende funktion registreres på funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning.

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser,

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Orientering om 10. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 10. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommunalbestyrelser Dato: 17. marts 2008 Kontor: Administrationspolitisk kt. J.nr.: 2008-2544-128 Sagsbeh.: MARA / SNW Fil-navn: Orienteringsskrivelse, 10. omgang Orientering om 10. omgang rettelsessider

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug - Bilag til 1. budgetopfølgning 1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 3 Undervisning og kultur 22

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Til samtlige kommuner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4980 Dato 22-12-2017 Orientering om 45. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Til alle kommuner Sagsnr. 2014-19976 Doknr. 196865 Dato 22-12-2014 Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Økonomi-

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orientering om 33. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 33. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Orientering om 33. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-17608 Doknr. 181741 Dato 9. december 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i Budgetog

Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i Budgetog Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W oim.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 9. maj 2012 Enhed: Administrationspolitik

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 5. juli 2000 Kontor: 1.økonomiske kontor J. nr.: 2000/1562-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ juli.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til børn og unge

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til børn og unge Mar 18 2011 12:31:33 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger - 2018 12. september 2014 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter Dagtilbud, herunder Dagtilbud Bornholm Ledelse & adm., Pladsanvisningen,

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere