Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref."

Transkript

1 Ref jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17

2 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs Vej 6B 8600 Silkeborg Cvr-nr.: Telefon nr.: (I det følgende betegnet Sælger ) sælger herved til medunderskrevne [Købers navn] [Købers adresse] [Købers Cpr-nr.:] [Købers telefon nr.:] [Købers ] (I det følgende betegnet Køber ) (I det følgende er Sælger og Køber under et betegnet "Parterne") på følgende vilkår nedennævnte ejerlejlighed 2. Ejerlejligheden 2.1 På de i nærværende købsaftale fastste vilkår overdrager Sælger herved til Køber den under projektering og opførelse værende ejerlejlighed nr. [ ] af mr. nr. [ ] beliggende [ ], i Skanderborg Kommune med dertil hørende andel i ejendommens fællesarealer. Køber er endvidere berettiget til benytte én parkeringsplads. Retten til parkering er betinget af medlemskab af ejerforeningen og kan ikke videreoverdrages. 2.2 Hovedejendommen er under opførsel og udstykning fra ejendommen mr.nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg jf. den som bilag 2.2 vedlagte udstykningsplan. Hovedejendommen skal samlet indeholde ca. 88 ejerlejligheder og på ejendommen mr.nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg skal der etableres 22 parcelhuse. Adressen forventes efter udstykning blive Søbyen. 2.3 Hovedejendommen og den planlagte bebyggelse, hvori ejerlejligheden vil være beliggende er angivet på vejledende situionsplan/bebyggelsesplan, der ved- Side 2 af 17

3 lægges som bilag 2.3. Køber skal acceptere afvigelser i det omfang, det ikke væsentligt ændrer bebyggelsens karakter. 2.4 Når hovedejendommen er udstykket opdeles ejendommen i ejerlejligheder. Nummeringen af ejerlejligheden er derfor foreløbig og ændringer kan forekomme. 2.5 Ejerlejlighedens forventede tinglyste areal udgør [ ] m2 (det tinglyste boligareal udgør [ ] m2) og det forventede fordelingstal udgør [ ] jf. den foreløbige ejerlejlighedsfortegnelse vedlagt som bilag 2.5. Sælger gør opmærksom på, arealer oplyst i brochurer ikke er korrekte, idet brochuremerialet er udarbejdet inden den foreløbige ejerlejlighedsfortegnelse, bilag Når ejendommen er opført, opmåles ejerlejligheden endeligt. Eventuelle ændringer i ejerlejlighedens areal i nedadgående retning, sammenholdt med de forventede tal, angivet ovenfor i punkt 2.5 medfører ikke ret til ændring af købesummen med mindre afvigelsen fra angivelsen af ejerlejlighedens areal er mere end 2 procent. Såfremt ejerlejlighedens endelige areal formindskes med 2 procent eller mere, er Sælger forpligtet til nedsætte købesummen med den aftalte pris pr. m2 for den del af arealafvigelsen, der overstiger 2 procent. Der kan ikke ske regulering i opadgående retning. Eventuelle ændringer i fordelingstal eller størrelsen af fællesarealer mv. medfører ikke ret til ændring af købesummen, uanset størrelsen af afvigelsen. Det samme gælder ændringer i hovedejendommens grundareal i forhold til det areal, der er anført i udstykningsplanen jf. bilag 2.2, samt ændringer af størrelsen af fællesarealer på ejendommen mr.nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg, eller ejendommens grundareal. 2.7 Køber er bekendt med, ejerlejligheden er under opdeling, og der som følge heraf ikke foreligger en særskilt offentlig vurdering på denne. I den udarbejdede salgsopstilling, jf. bilag 2.7, indeholdende standardfinansiering samt lovpligtige økonomioplysninger, er ejendomsskter, den offentlige ejendomsværdi og ejedomsværdiskten som følge heraf anslået. Køber er gjort bekendt med, en ændring i beløbene vil få indflydelse på købers brutto/nettoydelser for beregningsåret. Køber kan ikke gøre krav gældende som følge heraf. Af samme årsag foreligger der ikke oplysninger om ejerlejlighedens forbrug af el, vand og varme, hvorfor det i salgsopstillingen angivne forbrug er skønnet og uden ansvar for Sælger. 2.8 Ejerlejlighedens varmeinstallion vil være fjernvarme. Side 3 af 17

4 2.9 Ejerlejligheden vil være beliggende i byzone og skal anvendes til helårsbeboelse. 3. Servitutter mv. 3.1 Køber er bekendt med og respekterer de byrder og servitutter, der er tinglyst på ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg. Kopi af tingbogstest for ejendommen er vedlagt som bilag Som bilag 3.2 er vedlagt kopi af servitutterne tinglyst på ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg. 3.3 Køber respekterer de servitutter, der ifølge landinspektørerklæring vil blive pålagt hovedejendommen og ejerlejligheden i forbindelse med udstykning af ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg, og den efterfølgende opdeling af hovedejendommen. 3.4 Køber er endvidere pligtig respektere offentlige og prive servitutter, der pålægges hovedejendommen/ejerlejligheden i forbindelse med udstykning af hovedejendommen, efterfølgende opdeling af hovedejendommen i ejerlejligheder, byggeprojektets gennemførelse, ejendommens bebyggelse, benyttelse og efterfølgende ibrugtagning. 3.5 Køber respekterer desuden, vedtægter for Ejerforeningen [ ] tinglyses servitut- og pantstiftende på ejerlejligheden for beløb på kr ,00. Tinglysningsafgiften forbundet med tinglysning heraf afholdes af Køber. 3.6 Køber meddeler ved sin underskrift på nærværende købsaftale Sælger uigenkaldelig fuldmagt til underskrive respektpåtegning, således Købers endelige adkomst respekterer sådanne servitutter som omtalt ovenfor, ligesom Køber er forpligtet til underskrive digitale dokumenter, der er nødvendige for tinglysning. 4. Ejerlejlighedens indretning 4.1 Ejerlejligheden opføres og indrettes som basislejlighed, således som det fremgår af bilag 2.2 og bilag 2.3 samt merialeliste for ejerlejligheden, der er vedlagt som bilag 4.1. Der tages forbehold for, der på illustrioner i dette meriale kan være gengivet genstande, udstyr og indretning som ikke er standard. Køber skal endvidere acceptere mindre afvigelser, herunder ændringer som følge af konstruktionsmæssige forhold, som ikke ud fra en samlet be- Side 4 af 17

5 dømmelse forringer ejerlejlighedens kvalitet, samt mindre ændringer af fællesarealerne mv. 4.2 Køber har mulighed for efter nærmere aftale med Sælgers entreprenør og leverandører, vælge andre merialer end standardmerialerne anført i merialelisten jf. bilag 4.1. Eventuelle ændringer/tilvalg aftales direkte mellem Køber og Sælgers entreprenør/leverandører og betaling for ændringerne/tilvalgene skal ske direkte mellem Køber og Sælgers entreprenør/leverandører i det omfang ændringerne/tilvalgene medfører ekstrabetalinger i forhold til købesummen. 4.3 Nærværende Købsaftale vedrører alene en ejerlejlighed med indretning og standardmerialer i overensstemmelse med merialelisten, og Sælger kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelle mangler ved de ændringer/tilvalg, som Køber måtte vælge. Eventuelle mangelindsigelser desangående skal gøres gældende af Køber direkte overfor entreprenøren/leverandørerne. 4.4 Aftale om ændringer/tilvalg skal være indgået inden den [ ]. I mods fald opføres ejendommen som basislejlighed jf. punkt Sælger oplyser 5.1 Sælger oplyser, der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller prive vedrørende hovedejendommen eller ejerlejligheden, udover sag vedrørende byggeriets opførelse og ibrugtagning, hovedejendommen og ejerlejligheden ikke er færdigopført på købstidspunktet, ejerlejligheden er under opførelse, og der som følge heraf ikke foreligger særskilt offentlig vurdering. Ejerlejligheden nyvurderes efter byggeriets afslutning, der sælger bekendt ikke påhviler hovedejendommen eller ejerlejligheden utinglyste rettigheder eller forpligtelser, ud over, hvad der fremgår af nærværende købsaftale, al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesanlæg, fællesantenne, el, gas, vand, varme, kloak, rensningsog ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Sælger bekendt er der ikke udført arbejder, afsagt kendelser, eller truf- Side 5 af 17

6 fet beslutninger af offentlige myndigheder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejerlejligheden, samtlige installioner medfølger i gældfri og brugbar stand, og der foreligger alle fornødne myndighedsgodkendelser, bortset fra ibrugtagningstilladelse/indflytningstilladelse, som sælger indestår for fremkommer. 5.2 Sælger sørger for udarbejdelse af energimærke/energiplan for hovedejendommen, når byggeriet er færdigopført, og kopi vil herefter blive tilstillet Køber. Køber kan ikke gøre nogen form for krav gældende overfor Sælger som følge af indholdet af energimærke/energiplan. 5.3 Ejendomsdarapport for ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg vedlægges som bilag Sælger har forud for aftalens indgåelse udleveret opstilling over ejerlejlighedens og ejerforeningens finansiering og driftsudgifter. 6. Overtagelsesdag, risikoovergang og forsikring 6.1 Overtagelsesdagen er foreløbig fasts til den [ ]. Ejendommen henligger fra denne do for Købers regning og risiko. Risiko for ildebrand overgår til Køber ved underskrift af denne købsaftale således, Køber er berettiget til modtage brandforsikringssummerne til anordningsmæssig anvendelse imod forinden have opfyldt handlens betingelser. 6.2 Sælger er berettiget til uden begrundelse og uden betaling af dagbod eller anden kompension til køber, udskyde overtagelsesdagen med op til 3 måneder, under forudsætning af, Køber / Købers advok får skriftlig meddelelse herom senest 4 måneder før den foreløbige overtagelsesdag. 6.3 Udover den i punkt 6.2 anførte ret til udskyde overtagelsesdagen, er sælger berettiget til uden nogen form for erstning/kompension, udskyde overtagelsesdagen som følge af: 1. Ændringer i arbejdets art og omfang, der er aftalt med Køber. 2. Købers forhold. 3. Nedbør, lav temperur, stærk vind eller anden vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. Side 6 af 17

7 4. Forhold der opstår uden Sælgers skyld og over hvilke Sælger ikke er herre, eksempelvis krig, brand, usædvanlige nurbegivenheder, strejker, lockout, tyveri eller hærværk (force majeure). 5. Offentlige påbud eller forbud, der ikke skyldes Sælgers forhold. 6. Nødvendige tilladelser fra myndigheder til byggesagens gennemførelse, der ikke foreligger seneste 30 dage efter, fyldestgørende meriale er sendt til myndighederne. 7. Tyveri af merialer. 8. Sælgers entreprenørs eller leverandørers konkurs, rekonstruktion, tvangsakkord, uberettiget arbejdsstandsning eller lignende. 9. Behandling af og håndtering vedrørende forurenet jord, ekstrafundering og hindringer i grunden, der ikke var kendt ved købsaftalens indgåelse. 10. Fund af fortidsminder. 6.4 Sælger skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner som med rimelighed kan kræves. Anser Sælger sig berettiget til fristforlængelse, skal Køber snarest muligt underrettes skriftligt. 6.5 Sælger indestår for, der på overtagelsesdagen er udstedt midlertidig ibrugtagningstilladelse/indflytningstilladelse, og Sælger foranlediger endelig ibrugtagningstilladelse/indflytningstilladelse meddelt, hvis denne ikke allerede foreligger på overtagelsesdagen. 7. Aflevering og mangler 7.1 Lov nr af 28. september 2007 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, kapitel 1, finder ikke anvendelse på nærværende aftale, da ejerlejligheden og ejendommen ikke er færdigopført på tidspunktet for indgåelse af denne aftale, hvorfor det ikke er muligt for Sælger forinden aftaleindgåelsen forelægge tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring for Køber. Sælgers hæftelse for mangler er derfor alene reguleret i nærværende aftale. Sælger tegner endvidere lovpligtig byggeskadeforsikring, som dækker byggeskader, jf. bekendtgørelse om byggeskadeforsikring. 7.2 Senest på overtagelsesdagen, og inden købers ibrugtagning af ejerlejligheden, gennemgår Køber og Sælger ved en afleveringsforretning ejerlejligheden for eventuelle fejl og mangler. Der udarbejdes en afleveringsprotokol, som underskrives af begge parter. Køber har pligt til deltage i afleveringsforretningen. Side 7 af 17

8 7.3 Efter afleveringsforretningen afgiver Køber skriftligt erklæring om, denne har overtaget ejerlejligheden uden væsentlige mangler, såfremt dette er tilfældet. 7.4 Mangler konsteret efter overtagelsesdagen kan kun påberåbes af Køber, såfremt Sælger har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, manglen er eller burde være konsteret. Sælger har ret og pligt til afhjælpe mangler konsteret efter overtagelsesdagen, såfremt der er tale om mangler, som Sælger bærer ansvaret for. Afhjælpning af en mangel konsteret efter overtagelsesdagen kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler konsteret ved 1- års gennemgangen foruds, manglen ikke forværres derved, og udskydelsen ikke medfører ulempe for Køber. 7.5 Senest henholdsvis 11 måneder samt 4 år og 11 måneder efter afleveringsdagen indkalder Sælger den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden til sædvanlig entrepriseretlig 1-års og 5-års gennemgang, hvor eventuelle mangler registreres og afhjælpes inden henholdsvis 1 år og 5 år efter afleveringsdagen uden vederlag for Køber, for så vidt der er tale om mangler, som Sælger bærer ansvaret for. Gennemgangen gennemføres for Sælgers regning. 7.6 Sælgers ansvar for mangler ophører i henhold til den til enhver tid gældende forældelseslov. 7.7 Afhjælpning af en mangel, som Sælger eller dennes entreprenører er ansvarlige for, og som konsteres efter afleveringsforretningen, kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler konsteret ved 1 årsgennemgangen, foruds manglen ikke forværres derved, og udskydelsen ikke medfører væsentlig ulempe for køber. 7.8 Køber er af sælger opfordret til søge egen byggeteknisk rådgivning både i forbindelse med indgåelsen af nærværende aftale og i forbindelse med afleveringsforretningen. 7.9 For så vidt angår ejerforeningens og grundejerforeningens fællesarealer gennemføres afleveringsforretningen, når Sælger indkalder henholdsvis ejerforeningen og grundejerforeningen hertil. Sælger indkalder endvidere henholdsvis ejerforeningen og grundejerforeningen til 1-års og 5-års gennemgangen. Gennemgangene afholdes henholdsvis 11 måneder samt 4 år og 11 måneder efter fællesarealernes oprindelige aflevering fra entreprenøren til Sælger, hvor eventuelle mangler registreres og afhjælpes inden henholdsvis 1 år og 5 år efter afleveringsdagen. Køber accepterer, repræsentanter for henholdsvis ejerforeningen og grundejerforeningen kan disponere vedrørende afleveringen og eftersyn på Købers vegne. Side 8 af 17

9 7.10 Køber er bekendt med og accepterer, hovedejendommen udstykkes fra en ejendom, der er under projektering, og dele af hovedejendommens øvrige ejerlejligheder samt fælles-og udenomsarealerne først færdiggøres i etaper efter overtagelsesdagen, og der dermed kan forekommer byggegener efter overtagelsesdagen. Det samme gælder med hensyn til forekomsten af byggemerialer. Manglende færdiggørelse pr. overtagelsesdagen af ejendommen mr.nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg og hovedejendommen, herunder hovedejendommens fælles- og udenomsarealer, betragtes ikke som en væsentlig mangel, der hindrer aflevering af ejerlejligheden eller i øvrigt berettiger til misligholdelsesbeføjelser, herunder tilbagehold af deponeret købesum. Sælger indestår dog for, der vil være adgang til hovedejendommen ad fast belægning. Sælger har overfor Skanderborg Kommune stillet entreprenørgaranti til sikkerhed for vejprojektets gennemførelse Sælger er berettiget til efter overtagelsesdagen, i fornødent omfang og efter forudgående aftale med Køber, få adgang til ejerlejligheden med henblik på afhjælpning af eventuelle mangler ved ejerlejligheden og/eller hovedejendommen Køber indtræder i Sælgers rettigheder over for leverandører af hårde hvidevarer og termoruder i relion til eventuelle mangler. Dette medfører, Køber kun kan rette mangelskrav vedrørende de hårde hvidevarer over for leverandøren af de pågældende produkter. Mangler ved de nævnte produkter er derfor ikke en mangel ved ejerlejligheden. 8. Refusionsopgørelse 8.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger Sælger sædvanlig refusionsopgørelse over ejerlejlighedens indtægter og udgifter. Saldoen berigtiges kontant senest 10 dage efter, Sælger har sendt refusionsopgørelsen til Køber. Berigtiges refusionsopgørelsen ikke rettidigt, forrentes denne med Nionalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 5 % p.a. fra overtagelsesdagen. 8.2 Da ejerlejligheden endnu ikke er selvstændigt vurderet, betaler Køber efter påkrav en forholdsmæssig andel efter fordelingstal af hovedejendommens ejendomsskter mv., indtil selvstændig vurdering foreligger. Fordelingen sker på baggrund af det antal etagemeter byggeret, der er tilknyttet de enkelte ejendomme. Ejendomsskter mv. fordeles og opkræves af sælger, indtil første generalforsamling i ejerforeningen har været afholdt. Herefter opkræver og fordeler ejerforeningen ejendomsskter mv. Side 9 af 17

10 Køber er bekendt med, der kan ske ikke uvæsentlige stigninger i ejendomsværdisk og ejendomsskter i forhold til de i salgsopstillingen anslåede beløb. 8.3 Sælger drager omsorg for aflæsning af forbrugsmålere pr. overtagelsesdagen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, ligesom Sælger meddeler ejerskifte til forsyningsselskaber. 9. Købesummen 9.1 Købesummen er aftalt til kontant kr. [ ], skriver kroner [ ] 00/ købesummen fordeler sig således: Grund kr. [] Entreprise kr. [] I alt kr. [] 9.3 Købesummen berigtiges således: 9.4 Køber stiller senest 7 dage efter Sælgers underskrift af nærværende købsaftale uigenkaldelig bankgaranti for købesummen gennem anerkendt pengeinstitut. Den anførte garanti stilles på sædvanlige garantivilkår udarbejdet af Advokrådet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsention, DE, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet, som anført i bekendtgørelse nr. 164 af 22. februar Garantivilkårene er vedlagt som bilag 9.4. Det bemærkes, de sædvanlige vilkår i garantien er fraveget i denne aftale jf. pkt Original bankgaranti skal fremsendes til Sælgers advok, Jørgen Brammer, Advokfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg. 9.6 Bankgarantien afløses af kontant deponering i Sælgers pengeinstitut, [ ], på den dertil indrettede deponeringskonto, senest pr. overtagelsesdagen. Falder overtagelsesdagen ikke på en bankdag, skal garantibeløbet deponeres seneste bankdag forud for overtagelsesdagen. 9.7 Garantibeløbet/det deponerede beløb kan tidligst frigives til sælger på overtagelsesdagen, og når samtlige nedenstående betingelser er opfyldt: Køber skal have opnået endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger. Såfremt der ikke foreligger et endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger på overtagelsesdagen, og sælger ønsker få udbetalt ga- Side 10 af 17

11 rantibeløbet/det deponerede beløb eller dele heraf, kan udbetaling alligevel finde sted. Forudsætningen herfor er, sælger samtidig hermed stiller en pengeinstitutgaranti over for køber svarende til størrelsen af det beløb, der ønskes udbetalt. Garantien skal efter sit indhold garantere tilbagebetaling af det udbetalte beløb med renter efter renteloven (Nionalbankens officielle udlånsrente + 7 pct. p.a.), hvis der ikke inden 12 måneder efter overtagelsesdagen foreligger et endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger Der skal være afholdt en afleveringsforretning, og køber skal have afgivet en erklæring om, denne har overtaget ejendommen uden væsentlige mangler. Hvis der mellem køber og sælger er enighed om eksistensen af en mangel og størrelsen af udbedringsomkostningerne, kan dette beløb tilbageholdes i forbindelse med frigivelse af garantibeløbet/det deponerede beløb. Hvis køber påberåber sig en mangel ved byggeriet, og sælger ikke er enig i eksistensen heraf eller størrelsen af udbedringsomkostningerne, kan køber tilbageholde et rimeligt beløb maksimalt svarende til udbedringsomkostningerne. Køber skal herefter straks og senest inden 10 arbejdsdage foranledige, der indsendes en begæring til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om få den mulige mangel og eventuelle udbedringsomkostninger vurderet af en uafhængig sagkyndig. Der kan herefter alene tilbageholdes et beløb svarende til den sagkyndiges vurdering. Har køber ikke indsendt en begæring om vurdering af en uafhængig sagkyndig inden for 10 arbejdsdage, skal det af køber tilbageholdte beløb frigives til sælger i sin helhed De i henhold til nærværende købsaftale fornødne anmeldelser til myndigheder/ myndighedsgodkendelser skal foreligge, hvorved forstås tilladelse til midlertidig ibrugtagningstilladelse/indflytningstilladelse, idet parterne er enige om, frigivelse af garantibeløbet/det deponerede beløb kan ske uagtet, der ikke foreligger endelig ibrugtagningstilladelse/indflytningstilladelse jf. punkt 6.5, således det sædvanlige vilkår i den af Advokrådet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsention, DE, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet udarbejdede standardgaranti ved køb af nybygget ejendom, jf. punkt 9.4 på dette punkt er fraveget. 9.8 Den der berigtiger handlen, har ret og pligt til af de deponerede midler foranledige betaling af pantegæld, der ikke skal overtages, restancer, forfalden refusionssaldo i Købers favør, beløb som ifølge handlens vilkår skal betales af Sælger eller modregnes i købesummen, Sælgers andel af handlens omkostninger samt en eventuel ejendomsmæglers tilgodehavende. Der tilbageholdes et beløb på kr ,00 indtil, der foreligger endelig ibrugtagningstilladelse. Side 11 af 17

12 9.9 Renter af de ovenfor nævnte beløb tilfalder Sælger fra overtagelsesdagen Køber er gjort bekendt med, nærværende handel er en kontanthandel, idet der ikke er indestående lån i ejendommen, som Køber kan overtage. Køber bærer som følge heraf alle eventuelle omkostninger og risici ved efterfølgende finansiering af købet Køber er gjort bekendt med og accepterer, der kan gå nogen tid efter overtagelsesdagen før der kan foreligge endeligt tinglyst og anmærkningsfrit skøde, idet udstykningen af grunden kan være tidskrævende. 10. Gæld uden for købesummen 10.1 Uden for købesummen overtager Køber ingen gæld. 11. Moms 11.1 Købesummen for ejerlejligheden er tillagt moms i henhold til den til enhver tid gældende momslovgivning. Momsbeløb er indregnet i de i nærværende aftale anførte beløb. 12. Ejerforening og grundejerforening 12.1 Køber har ret og pligt til være medlem af Ejerforeningen Søbyen i overensstemmelse med ejerforeningens til enhver tid gældende vedtægter. Vedtægter og budget over foreløbig anslåede udgifter for ejerforeningen er vedlagt som bilag Køber er gjort bekendt med og respekterer, ejerforeningsvedtægten tinglyses på hver ejerlejlighed senest samtidig med tinglysning af fortegnelsen over ejerlejlighederne. Kopi af refer af ejerforeningens stiftende generalforsamling vedlægges som bilag Køber har videre ret og pligt til være medlem af Grundejerforeningen Søbyen i overensstemmelse med grundejerforeningens til enhver tid gældende vedtægter. Ejerforeningens medlemmer er alle pligtige medlemmer af Grundejerforeningen. Medlemmerne er forpligtet til betale bidrag til grundejerforeningen og udgifterne hertil mv. er ejerforeningen uvedkommende. Vedtægter og budget for grundejerforeningen er vedlagt som bilag Side 12 af 17

13 12.4 Køber er gjort bekendt med og respekterer, grundejerforeningsvedtægten tinglyses på hver ejerlejlighed senest samtidig med tinglysning af fortegnelsen over ejerlejlighederne. Kopi af refer af grundejerforeningens stiftende generalforsamling vedlægges som bilag Forsikring 13.1 Sælger foranlediger, der tegnes byggeskadeforsikring i overensstemmelse med byggelovens regler herom Ved Sælgers foranstaltning og i ejerforeningens navn tegnes ejendomsforsikring inklusiv brandforsikring Køber tegner selv indboforsikring og afholder omkostninger forbundet hermed. 14. Tinglysningsafgift 14.1 Tinglysningsafgift og registreringsafgift vedrørende skødet betales af Køber Tinglysningsafgift i forbindelse med servitut- og pantstiftende tinglysning af vedtægterne for ejerforeningen afholdes af Køber For det tilfælde, der er tinglyst pantehæftelser i ejerlejligheden, kan Køber ikke påregne overtage tinglysningsafgiftsfritagelsesgrundlaget i forhold til pantehæftelserne, med mindre Sælger giver Køber tilbud om overtagelse af tinglysningsafgiftsfritagelsesgrundlag, svarende til op til 80 % af købesummen. Overtagelsen sker mod, Køber betaler Sælger 66,7 % af den variable tinglysningsafgift, som er afholdt ved tinglysning af den del af tinglysningsafgiftsfritagelsesgrundlaget, som Køber overtager. Køber afholder i øvrigt omkostningerne ved overtagelsen af afgiftsfritagelsesgrundlaget. 15. Omkostninger 15.1 Sælger afholder samtlige omkostninger i forbindelse med udstykning, byggemodning samt betaling af tilslutningsafgifter til offentlige myndigheder og koncessionerede virksomheder Omkostninger til medvirkende landinspektør og ejendomsmægler afholdes af Sælger. Side 13 af 17

14 15.3 Handlens berigtigelse forestås af Sælgers advok, Jørgen Brammer, Advokfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg, og omkostningerne hertil afholdes af Sælger Køber har ret til for egen for egen regning lade sig repræsentere ved egen advok eller øvrige rådgivere, og Køber erklærer ved sin underskrift på nærværende købsaftale, Køber er opfordret af Sælger til bruge egen rådgiver Køber er i forbindelse med handlen repræsenteret af [ ] og Købers pengeinstitut er [ ]. 16. Skøde 16.1 Køber accepterer, tinglysning af skøde, herunder betinget skøde sker på et af Sælger valgt tidspunkt på grund af tinglysning af den mrikulære sag, udstykning, opdeling af hovedejendommen og tinglysning af servitutter. 17. Tilbud accept af tilbud 17.1 Indtil såvel Købers som Sælgers underskrift på denne købsaftale foreligger, er denne betragte som et tilbud. 18. Ejendomsmægleroplysninger 18.1 Køber erklærer ved sin underskrift på denne købsaftale have modtaget følgende oplysninger af ejendomsmægleren i henhold til lov om omsætning af fast ejendom vedrørende følgende samarbejdspartnere: Realkreditinstitut: Pengeinstitut: Forsikringsselskab: Andre: 18.2 Modtager ejendomsmægleren eller sælgeren vederlag/provision for fremskaffelse af: Finansiering: Forsikring: Andre ydelser: Side 14 af 17

15 18.3 Tilbudsgiver har ret til forlange størrelsen af eventuel vederlag/ provision/ rab oplyst Ejendomsmægleren, dennes nærtstående eller dennes anste har ikke i øvrigt en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom. 19. Fortrydelsesret 19.1 Køber er orienteret om, Køber kan træde tilbage fra handlen i henhold til reglerne om fortrydelsesret i kapitel 3 i lov nr af 28. september 2007 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og har modtaget særskilt erklæring herom vedlagt som bilag Det bemærkes i den forbindelse, Sælger opfører ejendommen med salg for øje, og således Sælger ikke - såfremt Køber gør brug af sin fortrydelsesret skal modtage godtgørelse. Fortrydelsesfristen er 6 hverdage. For fristens begyndelsestidspunkt mv. henvises til den til Køber udleverede erklæring. 20. Bilag Bilag 2.2.: Bilag 2.3: Bilag 2.5: Bilag 2.7: Bilag 3.1: Bilag 3.2: Bilag 4.1: Bilag 5.3: Udstykningsplan Situionsplan/bebyggelsesplan Foreløbig ejerlejlighedsfortegnelse Salgsopstilling Kopi af tingbogstest for ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg Kopi af servitutter tinglyst på ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg Merialeliste Ejendomsdarapport for ejendommen mr. nr. 111a Skanderborg Markjorder, beliggende Vestergade 43, 8660 Skanderborg Side 15 af 17

16 Bilag 9.4: Bilag 12.1: Bilag 12.2: Bilag 12.4: Bilag 12.5: Bilag 19.1: Garantivilkår Vedtægter og budget for ejerforeningen Kopi af refer af ejerforeningens stiftende generalforsamling Vedtægter og budget for grundejerforeningen Kopi af refer af grundejerforeningens stiftende generalforsamling Erklæring om fortrydelsesret **** 21. Betingelser 21.1 Købsaftalen er fra Sælger betinget af, købesummen berigtiges i overensstemmelse med punkt 9, myndighederne godkender, den forudste udstykning, herunder hovedejendommen opdeles i ejerlejligheder, Sælger opnår adkomst til Hovedejendommen Betales Købesummen ikke rettidigt, og gør Sælger betingelsen herom gældende, er Køber erstningsansvarlig over for Sælger i henhold til dansk rets almindelige regler. Sælger er i givet fald berettiget til ophæve handlen med øjeblikkelig virkning Købsaftalen er fra Købers side betinget af Købers advoks godkendelse af købsaftalen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være gjort gældende overfor Sælger med kopi til advok Jørgen Brammer, Advokfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg senest den [ ]. I mods fald er handlen endelig. 22. Underskrifter 22.1 Parterne er gjort opmærksom på ejendomsmægleren i henhold til lovbekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til kræve kunder legitimerer sig, når der Side 16 af 17

17 optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og opbevare disse oplysninger i mindst 5 år Parterne gøres opmærksom på, ifølge lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006 om tinglysning, skal et dokument, der anmeldes til tinglysning, indeholde oplysning om cpr-nummer på de ifølge dokumentet forpligtede og berettigede. Til brug for tinglysning af dokumenter i forbindelse med handlen, skal cprnumre derfor oplyses nedenfor. Cpr-numre vil ikke blive gjort offentligt tilgængelige i forbindelse med tinglysning. Parterne gøres endvidere opmærksom på, nærværende købsaftale og de oplysninger, som i øvrigt indhentes om sagens parter, herunder oplysning om parternes navn, adresse, cpr-numre og restgældsoplysninger, vil blive videregivet til parterne samt til og mellem de relevante aktører i handlen, herunder rådgivere, banker og realkreditinstitutter mv., i det omfang det er nødvendigt for handlens gennemførelse og for efterlevelse af kravene i tinglysningslovgivningen. Aktørerne beholder oplysningerne så længe, det er nødvendigt, fx for kunne opfylde kravene i bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. Herefter vil oplysningerne blive slettet. Handlens parter kan kontakte og få vide, hvilke oplysninger det konkret drejer sig om. Hvis aktørerne bliver opmærksomme på, der er fejl i oplysningerne, eller disse er vildledende, retter eller sletter aktørerne straks oplysningerne. I det omfang det er muligt, sørger aktørerne samtidig for informere herom til andre, som eventuelt har modtaget oplysningerne Underskrevne parter, der er myndige og har fuld rådighed over vore boer, erkender på ovenfor fastste vilkår have indgået bindende aftale om ejendommens overdragelse, og vi forpligter os til opfylde denne købsaftale i alle dens ord og punkter. 22.4, den 2015, den 2015 f. Køber: f. Sælger: Cpr.nr. Cvr.nr. Side 17 af 17

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER

1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Vedrørende ejendommen beliggende: * Rådgivningsaftale køb af bolig Klient/Køber: * Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail:

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere