DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING 1.1 Ordregiver 1.2 Opgaven 1.3 Orientering om Matrix udbud Opgavens Varighed 1.5 Virksomhedsoverdragelse 2 BESTEMMELSER OM UDBUD 2.1 Udbudsbekendtgørelse 2.2 Tilbudsgrundlag 2.3 Tilbudsfasen 2.4 Alternativer 2.5 Forbehold 2.6 Optioner 2.7 Vedståelse 2.8 Vederlag 3 BESTEMMELSER OM TILBUD 3.1 Tilbuddets form og indhold 3.2 Tilbudslisten 3.3 Egnethed ved tilbud på flere entrepriser 3.4 Serviceattest 3.5 Erklæringer 3.6 Økonomisk og finansiel formåen 3.7 Teknisk og faglig formåen 3.8 Egnethed ved tilbud på flere entrepriser 4 BESTEMMELSER OM TILBUDSBEDØMMELSE OG AFTALEINDGÅELSE 4.1 Tilbudsbedømmelsens forløb 4.2 Tildeling og aftale indgåelse 4.3 Dokumenter ved aftaleindgåelse 5 OPLYSNINGER OM SKAT, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ Bilag Bilag 1, Egnethedsundersøgelse, oplysninger og mindstekrav

3 3 af ORIENTERING 1.1 ORDREGIVER Entreprisen udbydes af: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan findes på: 1.2 OPGAVEN Nærværende bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af totalentreprise vedrørende Broreparationsarbejder ORIENTERING OM UDBUD 2012 Dette udbud er et totalentrepriseudbud, hvor totalentreprenøren afregnes efter opgjorte mængder. Som generelle fællesdokumenter findes Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT), Særlige betingelser (SB), Styring og Samarbejde (SOS), Særlige arbejdesbeskrivelser (SAB), Til-læg til Særlige arbejdsbeskrivelser for udskiftning af kantbjælker og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). For hver bropakke findes derudover individuelle tilbudslister (TBL), Tillæg til SB, Tro-Love erklæring og evt. rettelsesblade. Totalentreprenøren skal selv projektere reparationsarbejderne undervejs, og fx selv tage stilling om behugningen af eksisterende overflader er sket i tilstrækkeligt omfang. Bygherren vil ikke være forpligtet til at føre tilsyn på byggepladsen, men bygherren vil tilknytte observatører der i begrænset omfang vil hjælpe med problemløsningen. Bygherren skal orienteres skriftligt om totalentreprenørens beslutninger ved afgørende milepæle (Se SOS og SAB 1). Ved uforudsete forhold, fx. hvis totalentreprenøren mener, at der er ekstraarbejder, skal bygherren orienteres inden beslutning tages. Entreprisen indeholder dermed et stort element af løbende projektvurdering og styring, herunder styring af underentreprenører.

4 4 af 12 Den bydende skal i sit tilbud afgive tilbud på tilbudslistens poster, der indeholder en række opmålte arbejder der afregnes i fast pris, og et antal timer af forskellige typer, til de i arbejder der jf. TAG og TBL udføres som regningsarbejder, samt til afregning af evt. ekstraarbejder. Både timepriser og prisen på de elementer der afregnes efter tilbudslistens pris, indgår i summen for laveste pris. Totalentreprenøren er bundet af sine tilbudte timetakster, også hvis arbejdet efterfølgende udføres af en underentreprenør. 1.4 Opgavens varighed Opgavens varighed er ca. 8 måneder. 1.5 Virksomhedsoverdragelse Der er ikke virksomhedsoverdragelse i denne entreprise. 2. BESTEMMELSER OM UDBUD 2.1 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Udbudsforretningen gennemføres som et udbud af offentlige bygge- og anlægskontrakter. Vejdirektoratet har offentliggjort udbudsbekendtgørelse om udbuddet. Udbudsbekendtgørelsen er bekendtgjort i EU-tidende samt på Vejdirektoratets køberprofil: Udbud Kommende Udbud Orientering om kommende udbud af broreparationsarbejder Alt udbudsmateriale er tilgængeligt på Udbud Aktuelle Udbud Broreparationsarbejder TILBUDSGRUNDLAG Tilbud skal afgives på følgende grundlag: Eventuelle rettelsesblade udarbejdet i tilbudsfasen, jfr. afsnit 2.3 Udbudsmaterialet for udbud i totalentreprise af entreprisen VIW11 Broreparationsarbejder 2012 af 5. januar ABT 93 Tilbuddet skal afgives på Dansk. Kontraktsproget er Dansk. Arbejdssproget er Dansk. 2.3 TILBUDSFASEN Al henvendelse vedrørende tilbuddet skal ske pr. til:

5 5 af 12 Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Att. Carsten F. Henriksen Tlf.: Mail: Alle spørgsmål skal sendes pr. , og både spørgsmål og svar vil blive lagt på Udbud Broreparationsarbejder 2012 Rettelsesblade vil blive lagt på køberprofilen, såfremt spørgsmål eller forholdene i øvrigt giver anledning til ændring af udbudsmaterialet. Alle spørgsmål, der modtages senest 10 arbejdsdage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at uploade svar senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det forudsættes, at de bydende inden tilbudsafgivelsen har gjort sig bekendt med forholdene på stedet for arbejdets udførelse samt art og tilstand af materiel, der skal overtages. 2.4 ALTERNATIVER Der modtages ikke alternative bud. 2.5 FORBEHOLD Der accepteres ikke forbehold mod den udbudte prisregulering. Der accepteres ikke forbehold vedr. betaling for vinterforanstaltninger, alternativt tidsfristforlængelse og godtgørelse, ud over hvad der indgår i Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG). Organisationernes standardforbehold vil derfor ikke kunne tages i deres helhed i forbindelse med tilbudsgivningen. Tilbudsgiverne anmodes derfor om nøje at overveje karakteren og omfanget af evt. forbehold og søge alle evt. usikkerheder afklaret i tilbudsfasen inden tilbudsafgivelsen. 2.6 OPTIONER Der er ingen optioner i entreprisen

6 6 af VEDSTÅELSE Vedståelsesfristen er 90 dage fra licitationsdagen. Dette er en fravigelse fra AB 92 3 stk VEDERLAG Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen, og efterfølgende kontraktindgåelse. 3. BESTEMMELSER OM TILBUD 3.1 TILBUDETS FORM OG INDHOLD Tilbud skal mærkes: Vejdirektoratet, Entreprise VIW-11, Broreparationsarbejder 2012, 31. januar 2012 Alt tilbudsmateriale skal være mærket med tilbudsgives navn. Tilbuddet skal indeholde: Følgebrev, jf. BUT afsnit 3.2 Erklæring om, at tilbuddet afgives uden forbehold (ved afkrydsning af rubrik i tilbudslisten) Serviceattest, jf. BUT afsnit 3.4 Div. erklæring, jf. BUT afsnit 3.5 Oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet, samt redegørelse for opfyldelse af mindstekrav, jf. BUT, bilag 1 Oplysninger om teknisk kapacitet, samt mindstekrav jf. BUT, bilag 1 Dokumentation for erhvervsansvarsforsikring Den udfyldte tilbudsliste. Tilbuddet skal afleveres i en original papirudgave og tillige på CD-Rom, DVD eller USB-stik. Den originale papirudgave er gældende i tilfælde af forskelle. Manglende eller ikke gyldige krævede dokumenter kan medføre udelukkelse. Tilbudsgiverne opfordres derfor til omhyggeligt at sikre sig, at de krævede dokumenter og oplysninger vedlægges og er i orden. Hvis tilbudsgiver er en solidarisk hæftende sammenslutning af flere virksomheder gælder pkt. 3.4, 3.5 og 3.6 neden for, for hver enkelt virksomhed. Hvis tilbudsgiver har fast tilknyttede (navngivne) underentreprenører gælder pkt. 3.4, 3.5 og 3.6 ikke for disse. Fast tilknyttede (navngivne) underentreprenørers tekniske kapacitet indgår i pkt Tilbud skal være modtaget hos: Vejdirektoratet

7 7 af 12 Receptionen Niels Juels Gade København K Senest den 31. januar, klokken 14:00. Åbning af tilbuddene vil ske i overværelse af de tilbudsgivere, der måtte være til stede. 3.2 FØLGEBREV I følgebrevet angives kontaktperson vedr. tilbuddet, herunder til kontaktperson. 3.3 TILBUDSLISTEN Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste. Entreprenøren skal udfylde tilbudslisten i sin helhed. Entreprenøren skal kun angive enhedspriser for underposter, hvor der er påført mængder og således ikke for underposter, hvor mængden er angivet til "-", da disse ikke indgår i tilbudsbedømmelsen. Tilbudslisten indeholder tre hovedposter: A. Tilbudte timetakster for x antal timer i TBL B. Tilbudt samlet fastpris for elementer (sum) T. Tilbudte bevægelige trafikforanstaltninger for x antal i TBL Tilbudt samlet fastpris for elementer. For hovedpost B, tilbudt samlet fastpris for elementer, skal den bydende give en samlet fast pris på de elementer der er angivet i TBL og TAG, og som afregnes i fast pris. Denne samlede pris indgår dels i evalueringen af det billigste tilbud, se 4.3, dels anvendes den i forbindelse med evt. regulering af mængderne i entreprisen. Posten skal indeholde alle udgifter til underentreprenører og andre udgifter til materialer og materiel samt trafikregulering i forbindelse med arbejderne, såfremt der ikke er angivet andet i TAG. Tilbudte timetakster samt bevægelige trafikforanstaltninger For hovedpost A + T indeholder TBL det antal timer samt trafikforanstaltninger, der danner grundlag for afgivelse af tilbud. Den bydende skal angive enhedspriser for de forskellige timetyper samt enhedspriser for de forskellige typer trafikforanstaltninger, og er efterfølgende bundet af disse enhedspriser, uanset antal faktisk forbrug. Den samlede pris udregnes som antal enheder x pris. Denne samlede pris indgår dels i evalueringen af det billigste tilbud, se 4.3, dels

8 8 af 12 anvendes den i forbindelse med regningsarbejde jf. TAG og til evt. ekstraarbejder. 3.4 SERVICEATTEST Der skal vedlægges serviceattest udstedt inden for 6 måneder regnet fra tilbudsdagen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller dokument indeholdende tilsvarende oplysninger udstedt af kompetent myndighed. Serviceattest skal vedlægges for hvert firma, når det er en sammenslutning af bydende. 3.5 ERKLÆRINGER Der skal vedlægges Tro og Love erklæring om, at tilbudsgiveren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige overstigende DKK Der skal vedlægges erklæring om, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i forhold til beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres, jf. artikel 27 i udbudsdirektivet. Såfremt tilbuddet er afgivet af flere i forening, skal der vedlægges en bemyndigelseserklæring om hvilket firma der med bindende virkning for alle kan indgå aftalen. Såfremt tilbuddet er afgivet med anvendelse af fast tilknyttede (navngivne) underentreprenører skal der vedlægges en erklæring fra disse om at deres tekniske kapacitet står til rådighed for tilbudsgiver. 3.6 ØKONOMISK OG FINANSIEL FORMÅEN Der skal vedlægges oplysninger og der er mindstekrav som anført i bilag TEKNISKE OG FAGLIG FORMÅEN Der skal vedlægges oplysninger og der er mindstekrav som anført i bilag EGNETHED VED TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER Ikke relevant for dette udbud.

9 9 af BESTEMMELSER OM TILBUDS-BEDØMMELSE OG AFTALEINDGÅELSE 4.1 TILBUDSBEDØMMELSENS FORLØB Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om krævet dokumentation foreligger. Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om mindstekrav til egnethed er opfyldte. Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om de er konditionsmæssige. 4.2 TILDELING OG AFTALEINDGÅELSE Tildelingen sker på grundlag af de samlet set laveste tilbud iht. TBL, og som beskrevet nedenfor: For hvert tilbud beregnes priselementet "laveste pris" således: Laveste pris = Summen af Hovedpost B (Tilbudt samlet fastpris for elementer), Hovedpost A (Tilbudte timetakster x Antal timer) og Hovedpost T (Tilbudte enhedspriser x Antal enheder) 4.3 DOKUMENTATION VED AFTALEINDGÅELSE Inden aftaleindgåelse skal den tilbudsgiver, som forventes tildelt entreprisen levere: - Arbejdsplan iht. SB, ad 9 - Dokumentation for forsikring iht. SB ad 8, stk. 3 - Dokumentation for at kunne opfylde alle tekniske og faglige krav som anført i udbudsmaterialet. Arbejdsplanen skal være udarbejdet i overensstemmelse med bygherrens tidsplan og oplyse om: De enkelte bygværksopgaver Hovedaktiviteterne på de enkelte bygværker Bemanding Materialeforbrug Trafikal påvirkning 5. OPLYSNINGER OM SKAT, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ Oplysning om skatter og afgifter - Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter:

10 10 af 12 Officielt navn: Skat Adresse: Østbanegade 123 By: København Ø Postnummer: 2100 Land: Danmark Telefon: Internetadresse (URL): Oplysning om miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø: Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om Miljøbeskyttelse: Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Postnummer: 1401 Land: Danmark Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår: Officielt navn: Arbejdstilsynet Adresse: Landskronagade 33 By: København Ø Postnummer: 2100 Land: Danmark Telefon: Fax: Internetadresse (URL):

11 11 af 12 BUT, Bilag 1 Oplysninger og mindstekrav til egnethed Brovedligehold til fast pris Oplysningskrav Mindstekrav til egnethed Økonomisk og finansiel formåen Oplysning om egenkapital iht. seneste regnskab Oplysning om omsætning til omisolering, udskiftning af kantbjælker, reparation af broplade fra både under- og overside, udskiftning og udlægning af asfaltbelægning og trafikafmærkning, i de tre seneste disponible regnskabsår, eller hvis mindre, så i de foreliggende disponible regnskabsår Vedlæggelse af bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring med angivelse af dækningssummer. Ingen krav Virksomhedens årlige omsætning inden for de anførte arbejder skal være på mindst 100 % af det samlede beløb der indgås aftale om. Dækningssummer skal være min. 15 mio. kr. for tingskade og min. 12,5 mio. kr. for personskade. Teknisk og/eller faglig formåen De anførte mindstekrav skal dokumenteres i tilbuddet. Derudover er der i udbudsmaterialet en række krav (bl.a. i Særlige Arbejdsbeskrivelser), som skal være opfyldt før arbejde kan igangsættes. Mindstekravene kan opfyldes både ved tilbudsgiverens egne ressourcer og ved underentreprenørers. Referenceliste over de arbejder, der er udført i løbet af de seneste 3 år inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. For hvert arbejde anføres ordregiver, arbejdets indhold, arbejdets værdi (fx ved entreprisesum) samt tidspunkt og sted for udførelsen. Endvidere anføres om referencer er fra underentreprenør. Entreprenøren skal inden for de seneste 3 år have referencer, som samlet set dækker alle de aktivitetsområder, kontrakten vedrører, som omisolering, udskiftning af kantbjælker, reparation af broplade fra både under- og overside, udskiftning og udlægning af asfaltbelægning og trafikafmærkning. Den samlede entreprisesum på disse referencer skal mindst svare til 150 % af det samlede beløb der indgås aftale om inden for kontraktens aktivitetsområder, i forbindelse med samlet driftsudbud 2012, og mindst én reference skal udgøre mindst 50% af kontraktsummen på den største af de entrepriser der indgås aftale om.

12 12 af 12 Tilladelse til at udføre arbejdet Der skal vedlægges en redegørelse om de foranstaltninger, entreprenøren har truffet til sikring af kvaliteten i sine arbejder. Entreprenøren skal senest ved kontraktindgåelsen dokumentere at han har de nødvendige kursusbeviser for beståelse af kurserne "Vejen som arbejdsplads" og "Forebyggelse af stilladssvigt". Entreprenøren skal have et indarbejdet kvalitetssikringssystem, som bygger på og opfylder europæiske standarder, jf. Artikel 49 i Udbudsdirektivet. Oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne eller arbejdet. Der skal vedlægges CV for de ansvarlige medarbejdere. CV erne skal vise medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer belyst ved relevante erfaringer inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. Det accepteres, hvis tilbudsgivers tekniske og faglige formåen bygger på at arbejdsledere og/eller projekterende har erfaring fra andre ansættelser, når informationer herom vedlægges. Oplysning om, hvor stor en del af kontrakten entreprenøren eventuelt agter at give i underentreprise inden for det faglige aktivitetsområde, kontrakten vedrører, samt ifm. støtteopgaver så som afspærringer, gravearbejder, o. lign. Der vedlægges CV på højest 4 sider for medarbejdere til: - projektledelse - formand - projektering Mindstekrav til projektleder er: - Relevant uddannelse som ingeniør eller lignende - Mindst 5 års erfaring med ledelse og styring af broarbejder, som beskrevet i SAB og AAB. Mindstekrav til formand er: - Relevant uddannelse som ingeniør eller lignende - Mindst 5 års erfaring med gennemførelse af broarbejder, som beskrevet. Mindste krav til projektering er: - Relevant uddannelse som ingeniør eller lignende - Mindst 5 års erfaring med projektering af broreparationer, som beskrevet i SAB og AAB. Alle underentreprenører der arbejder med asfalt og fugtisolering, samt øvrige underentreprenører der udfører over 10 % af entreprisen skal navngives, og deres tekniske og faglige formåen skal dokumenteres som del af tilbudsgivers tekniske og faglige formåen.

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab,

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere