STÆVNING. 2. Finn Ben~n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STÆVNING. 2. Finn Ben~n"

Transkript

1 _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S CVR nr '!(ø benhavnsvej 3 7 _ 3400 Hierød., og 2. Finn Ben~n Københavnsvej 3 7 Postboks Hierød..., På sagsøgers vegne nedægger jeg føgende: ~ 1.0 PÅSTAND De sagsøgtt: tipigtes principat soidarisk, subsidiært aternivt ti sagsøger betae kr ,00 med tiæg af sædvanig procesrente fra sagens anæg ti betaing sker...._ SAGSFREMSTILLING Nærværende sag vedrører et erstningskrav som dødsboet har mod de sagsøgte for mangefud skterådgivning i forbindese med en overdragese i 1991 af Sam Zingersens ejendom Ternevej 5, Frederiksberg ti hans seskab Zingersens Forag ApS. Overdragesen medfører, boet i dag er

2 1 ) Formentig 02 fudt sktepigtigt af fortjenesten. Den ekstrask som derved biver udøst kræver dødsboet ersttet af de sagsøgte. Sagens nærmere omstændigheder er føgende: Sam Zingersen bev født i 1912 og boede i en meget ang årrække og frem ti sin død i ejendommen T~mevej 5, 2000 Frederiksberg. Ejendommen tjente samtidig som domiciadresse for hans seskab E.~Zingersens Forag ApS, CVRnr Ejendommen var frem ti 1991 ejet af Sam Zingersen personigt, men bev herefter bev den overdr~get ti hans seskab, der forbev ejer frem ti Sam Zingersens død i september Sam Zingersen var ugift og barnøs og havde en stor interesse for den danske fiosofmartinus's åndsvidenskab. Han havde på forskeig måde ydet økonomisk støtte ti udbredesen af kendskabet ti Martinus' s tankegang og ti Martinus Instituttet, der er en sevstændig fond med det formå udbrede kendskabet ti Martinus's åndsfiosofi og hans bøger og værker. Via Martinus Instituttet kom.sam Zingersen i sutningen af 1970' erne i kontakt med Finn Bentzen og ~ennes revisionsfirma, Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S~ (binavn Revisiorinien Danmark, Stsautoriseret Revisionsaktieseskab), sagsøgte, der bev revisor og rådgiver for Sam Zingersen og hans seskab. Registerudskrift for revisionsfinnaet fremægges som biag. På generaforsamingen i Zingersens Forag aps den 26. september 1990 bev Finn Bentzen indvagt som bestyresesformand iføge generaforsamingsrefer, biag 2. Arsrapport i Zingersens Forag ApS pr. 31/ fremægges som biag 3. Det fremgår, regn skabet er udarbejdet af Finn Bentzens Revisionsinstitut AIS, og Finn Bentzen sad i bestyresen. i juni måned 1991 bev det besuttet overdrage ejendommen Ternevej 5, 2000 Frederiksberg fra Sam Zingersen personigt ti hans forag. Skødet fremægges som biag 4. Der har ikke medvirket advok, og sagsøger formoder, skødeter udfærdiget af Finn Bentzen, idet Sam Zingersen ikke sev var bekendt med udfærdigese af skøder. Dette bestrider Finn Bentzen dog. Det igger imidertid fast, Finn Benzens Revisionsinstitut _A/S har ydet rådgivning vedrørende ejendomsoverdragesen, idet det fremgår af revisionsfirmaets faktura af 15. august 1991, biag 5, revisorbistanden i perioden b.a. har omftet: Beregninger vedrørende eventuet køb/sag af Ternevejånemuigheder m. v. 2

3 03 Sagsøger bemærker, overdragesen af ejendqmmen er sket kun 9 måneder efter Finn Bentzen indtrådte i seskabets bestyrese og iføge afdøde aene. efter Finn Bentzens/Revisionsfirmaets rådgivning, der i afdødes sagsakter ikke er fundet nogen skriftig redegørese for de sktemæssige konsekvenser ved en ejendomsoverdragese, og det i øvrigt heer ikke ses have været behandet på en generaforsam~g i seskabet, idet der ikke foreigger noget generaforsamingsprotoko her.om, Sam Zingersen på dette tidspunkt var 78 år gamme. I september 1993 begyndte Finn Bentzen via sit seskab, Finn Bentzen Invest A/S, opkøbe anparter af Sam Zingersen i Zingersens Forag ApS, og i ~e føgende O år købte Finn Bentzen anparter i seskabet, såedes han pr. 1/ ejede nominet anparter ud af en samet anpartskapita på kr En udskrift af anpartsprotokoen fremægges som biag 6. Registerudskrift for Finn Bentzen In vest AIS fremægges som biag 7.,... ~) Finn Bentzen fortste i hee perioden som bestyresesmedem i seskabet, igesom han fremdees var Sam Zingersens eneste kontaktperson i revisionsfinnaet Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S, der igeedes fortste som seskabets og Sam Zingersens revisor. Uagtet, Finn Bentzen såedes successivt var bevet hovedanpartshaver i seskabet, fremgik det forts af seskabets regnskaber, Sam Zingersen var hovedanpartshaver, og der henvises ti årsrapporten pr. 31/~ 2004, side 5, biag 8, hvor det er ~ørt: "Aktionærforhod: Føgende anpartshavere er noteret i henhod ti anpartsseskabsovens 17 a: Eiif S. Z. Zingersen Ternevej Frederiksberg" Det er påfadende, Finn Bentzen, der er bestyresesfonnand i Zingersens Forag Aps kan stå som medunderskriver på regnskabet, når han samtidig som ejer af Finn Bentzen In vest A/S positivt ved, opysningen ikke er korrekt. 3

4 E 04 Sam Zingersen der i 2004 var 91 år gamme, havde ikke forstået, der successivt var sket en overdragese af anparterne ti Finn Bentzen, og han bev derfor temmeig chokeret, da han i august 2004 opdagede, han ikke ængere kunne disponere over sit eget hus eer hans eget seskab, og hans mangeårige husbestyrerinde, der boede i ejendommen på. sa, bev truet m ed opsigese/husejeforhøjese. Sam Zingersen konsterede med andre ord ti sin store overraskese, han ikke ængere var herre i eget hus, og kontaktede herefter revisor Majken Bøg, der geniemgik sagen med ham og et ~det bestyresesmedem i seskabet, Henry Hedegaard. De kontaktede i december 2004 i fæessk~b advok Annette Fabricius Bjerre. Annette Fabricius Bjerre udarbejdede udkast ti stævning O. marts 2005 på vegne af Sam Zingersen og medindrag såve revisor Finn Bentzen som hans seskab Finn Bentzen Invest A/S, biag 9. Breve fra Sam Zingersen ti Fabricius Bjerre og Majken Bøg, der viser, han først nu forstod, hvad der var foregået, fremægges som føger:. Sam Zingersens brev af 2.november 2004 ti Majken Bøg, biag 10, Sam Zingersens brev af 8. november 2004 ti Fabricius Bjerre, biag 11, Sam Zingersens brev af 3. februar 2005 ti Fabricius Bjerre, biag 12, Sagen bev forigt uden udtagese af stævning den 17/ ved, Sam Zingersen tibagekøbte anparterne nominet kr , af Finn Bentzen Invest A/S for den opyste sagspris med tiæg af renter i at kr ,17. Børsnota med specifikion fremægges som biag 13. Den poitianmedese om mandsvig, som advok Annette Fabricius Bjerre havde indgivet på Sam Zingersens vegne, biag 14, bev afvist af poitimesteren på Frederiksberg på grund af bevisets sti ingjfr. poitimesterens brev af9. juni 2005, biag 15. Sam Zingersen besuttede grundet sin høje ader (han var da 92 år) ikke påkage afgøresen ti stsadvoken og det faktum, en afhøring afha hos poitiet havde været en stor beastning for ham. Som en føge af sagen, urtrådte Finn Bentzen afbestyresen i Zingersens Forag ApS den 18. maj 2005, biag 16. Det har vist sig, der har været fere overdrageser meem Sam Zingersen og Finn Bentzen gennem årene såedes har Finn Bentzen købt en ejendom (Mø Ievang 4) i Hierød af Sam Zingersen, biag 17 og endvidere har Finn Bentzen overdraget et gædsbrev ti Sam Zingersen i 1999, som hurtigt viste sig være uerhodeigt, biag 18. Det henstår som uforkarigt, hvad der var den ko 4

5 ... U 05 merciee interesse for Sam Zingersen i ra overdraget dette gædsbrev. Sam Zingersen var heer ikke bekendt hermed, som det fremgår af biag 12. Via deres fæes interesse for Martinus, kom Sam Zingersen i kontakt med stsautoriseret revisor Vagn Noach, som han under et møde i apri2007 orienterede om sin økonomiske situion. Dette afstedkom, Vagn Noach den 23. apri2007 skrev et brev ti Sam Zingersen vedagt et not, h~orunder han bandt andet påpegede muigheden for rejse erstningskrav mod Finn Bentzen for ~. mangefud rådgivning vedrørende ejendomsoverdragesen, biag 19. Det var første gang Sam Zingersen bev gjort opmærksom på, han muigt havde et erstningskrav mod Finn Bentzen/revisionsfrrmaet. Sam Zingersen var på det tidspunkt 95 år gamme og svageig, og føte ikke, han havde kræfter ti rejse en erstningssag mod Finn Bentzen i evende ive, men udtrykte i sit testamente ønske om, en sådan erstningssag bev ført, såfremt der var beæg herfor, og hans tes.tamente af 28. juni 2007 fremægges som biag 20. Zingersen afgik ved døden den 18. september 2007, (næsten 96 år gamme) og skiftebogsudskrift herom fremægges som biag 21. Som bobestyrer bad jeg ved brev af 17. oktober 2007 Finn Bentzen og Revisorinien Danmark.(\_IS om deres bemærkninger ti et muigt erstningskrav, biag 22. Uddrag af den herefter meem parterne førte korrespondance fremægges som føger: Svarbrev fra advok Quedens af25. oktober 2007, biag 23, Advok Bjørn Wittrup's brev af. februar 2008, biag 24, Advok Bjørn Wittrup's brev ti Quedens af21. februar 2008, biag 25, Advok Quedens svarbrev af 11. marts 2008, biag 26. Det er sagsøgers opftese, de sagsøgte har pådraget sig et erstningsansvar overfor afdøde som føge af mangefud skterådgivning i forbindese med overdragesen af ejendommen i S~gsøger har i den forbindese indhentet en beregning fra interrevison, Stsautoriseret Revisionsaktieseskab, der fremægges som biag 27. Påstanden fremkommer såedes: Ejendomsavancesk og dødsbosk ved sag fra seskab kr

6 06 Sk ved forts personigt ejerskab kr Merskten og dermed sagsøgers tab udgør, biag 25, underbiag 3 kr Der tages forbehod for forhøje påstanden. Der er indhentet en bindende forhåndsbesked om sktens størrese hos SKAT, og når den foreigger, vi sagsøger kunne opgøre den endeige påstand. Da der ikke har kunnet findes en forigsmæssig øsning, har nærværende sagsanæg været nødven.,. diggjort 3.0 PROVOKATIONER TIL SAGSØGTE. Sagsøgte opfordres (1) ti opyse, om han forud for overdragesen af ejendommen i 1991 ti seskabet har udarbejdet en skriftig redegørese ti sagsøger for de sktemæssige konsekvenser af en overdragese af ejendommen og i givet fad fremægge denne. De sagsøgte opfordres (2) ti opyse, om det efter deres opftese er i overensstemmese med god revisionsskik og amindeige habiitetsreger, Finn Bentzen optræder på vegne af Finn Bentzen Revisionsinstitut AIS, der er revisor for Sam Zingersen og hans seskab samtidig med, der er større økonomiske meemværende meem kient~n og Finn Bentzens seskab, Finn Bentzen Invest AS herunder dette seskabs gradvise opkøb af majoriteten af anpartskapitaen i Zingersens Foråg Aps. De sagsøgte opfordres C~) ti opyse, hvad der var baggrunden for fx i årsrapporten for 2003/2004 for Zingersens Forag ApS opyse, anpartshaver med mere end 5% var Sam Zingersen, når faktum var det var Finn Bentzen Invest A/S, der reet var hovedanpartshaver, medmindre der var et forsøg på skjue sagens rette sammenhæng for afdøde. Sagsøgte 2 opfordres (4) ti redegøre for den reee baggrund for overdrage ejendommen ti seskabet og efterføgende foretage en successiv overdragese af seskabets anparter ti Finn Bentzenzs eget investeringsseskab, idet transaktionen for afdøde fremtrådte som et forsøg på th.egne sig ejendommen ti en pris angt under markedsprisen. Sagsøgte 2 opfordres (5) ti opyse hvad der var den komerciee interesse for Sam Zingersen i fa overdraget dette gædsbrev, samt hvad Sam Zingersen betate for gædsbrevet. 6

7 07.Sagsøgte 2 opfordres (6) ti opyse, om der har været andre overdrageser meem harn/hans seskaber og Sam Zingersen/Zingersens Forag ApS end hvad der fremgår af biag ANBRINGENDER Ti støtte for påstanden gør sagsøger gædende: de sagsøgte er erstningsansvarige for det tab sagsøger har idt s.om føge af mangefud skterådgivning, idet Sam Zingersen ikke vie have overdraget ejendommen ti s~skabet, såfremt han behørigt :var bevet informeret om de sktemæssige konsekvenser heraf, sagsøgte har begået en fej ved ikke rådgive sagsøger om de sktemæssige konsekvenser af en overdragese af ej endammen ti seskabet, sagsøger ikke vie have overdraget ejendommen ti seskabet, hvis han havde været bekendt med de sktemæssige konsekvenser heraf, t.! ~en mersk, som en overdragese af ejendommen ti seskabet indebærer, udgør kr , som opgjort i biag 25, hviket beøb er identisk med sagsøgers tab, der er den fornødne årsagsforbindese meem sagsøgers tab og de sagsøgtes mangefude skterådgivning, sagsøgte er ansvarig i sin egenskab af sagsøgers og seskabets revisor, og det fremgår af sagsøgtes faktura biag 4, der er tae om en ydese, som sagsøgte specifikt har anført på sin faktura, ~ erstningskravet iføge biag 25, side 3, opgøres ti kr , svarende ti den mersk som en overdragese af ejendommen ti seskabet har medført for sagsøger, _ sagsøgte er ansvarig for Finn Bentzens rådgivning i medfør af principaansvaret, og Finn Bentzen er sevstændig ansvarig, fordi rådgivningen tisyneadende er ydet af ham i hans egenskab af ans hos sagsøgte, overdragesen af ejendommen ti sagsøgers seskab ikke mindst sagsøgers ader (79 år) og omstændighederne i øvrigt synes savne enhver rimeig menig og forekommer het ekstraordinær og usædvanig og uforkarig, :". 7

8 08 _ det bestrides der foreigger forædese eer passivitet, idet forædesesfristen har været su _ spenderet, så ænge sagsøgte 12 var rådgivere for sagsøger, dvs. frem ti 2004/2005, idet sagsøger indti det tidspunkt og formentig het frem ti 2007 var i utiregneig uvidenhed om sit erstningskrav mod rådgiverne. Den 5 årige forædese kan derfor ikke begynde øbe før sagsøger bev bekendt med forhodet, dvs. først i S~gsøger agter indhente en fæes udtaese fra FSR' s responsumudvag b.a. en vurdering af, om sagsøgtes handemåde er i overensstemmese med god revisionsskik 5.0 PROCESSUELLE MEDDELELSER Processuee meddeeser ti sagsøger kan fremsendes ti advok Bjørn Wittrup, Vognmagergade 7, Postboks 2227, 1018 København K, tf VIDNEFØRSEL Sagsøger agter foreøbigt føre føgende vidner: Inga Vihemsdotir Revisor Majken Bøg Tidigere bestyresesmedem Henry Hedegaard Stsaut.revisor Vagn Noach Advok Annette FabriciusBjerre 7.0 MOMSREGISTRERING Sagsøger er ikke momsregistreret BILAG Biag : Biag 2: Biag 3: Biag 4: Biag 5: Biag 6:. Biag 7: Biag 8: Biag 9: Registerudskrift for revisionsfinnaet Generaforsamingsrefer af 26. september 1990 Årsrapport i Zingersens Forag ApS pr. 31/ Skøde vedr. ejendommen Ternevej 5 Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S' s faktura af 15. august 1991 udskrift af anpartsprotokoen Registerudskrift for Finn Bentzen Invest A/S Årsrapport pr. 31/ Udkast ti stævning af O. marts 2005 udarbejdet af Annette FabriciusBjerre 8

9 .,. i 1 ; _, Biag 10: Biag I: Biag 12: Biag 13: Biag 14: Biag 15: Bi)ag 16: f. Biag 17: Biag 18: Biag 19: Biag 20: Biag 21: Biag 22: Biag 23: Biag 24: Biag 25: Biag 26: Biag 27: Sam Zingersens brev af 2. november 2004 ti Majken Bøg Sam Zingersens brev af 8. november 2004 ti FabriciusBjerre Sam Zingersens brev af3. februar ti FabriciusBjerre Børsnota med specifikion Poitianmedese om mandsvig, udarbejdet af FabriciusBjerre Poitimesterens brev af 9. juni 2005 Finn Bentzens brev af 18. maj 2005 med biag brev af24. juni 1993 fra Revisorgruppen Danmark af 1993 A/S ti E. Zingersens Forag ApS. _. brev af3. marts 1999 fra Finn Bentzens Revisionsinstitut ti Advokfrrmaet Vang Christensen & Petri, Vagn Noach' s brev af 23. apri 2007 ti Sam Zingersen Sam Zingersens testamente af 28. juni 2007 Skiftebogsudskrift Advok Bjørn Wittrups brev af 17. oktober 2007 ti Finn Bentzen og RevisorLinien DanmarkA/S Svarbrev af25. oktober 2007 fra advok Quedens Advok Bjørn Wittrups brev af. februar 2008 Advok Bjørn Wittrups brev af 21. februar 2008 ti Quedens Advok Quedens svarbrev af 11. marts 2008 Not fra marts 2008 fra interrevision, Stsautoriseret Revisionsaktieseskab. København, den 14. apri 2008 ~r A;; Bjørn Wittrup 09 9

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup mod Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Københavnsvej

Læs mere

Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen

Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen Responsum vedr. Sam Zinglersens dødsbo- revisoransvar 02.05.2008 side 1 af 4 Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen 1. Indledning Ved brev

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere