GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING"

Transkript

1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

2 EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL FJERNES 4 MÆRKBARE FORDELE 5 HVAD ER GRUNDDATA? 6 FRI ADGANG TIL GRUNDDATA FOR ALLE 7 NETTOEFFEKTERNE FORDELT PÅ SEKTORER 7 TIDSLINJE 8 FÆLLES STYRING AF GRUNDDATA 10 FÆLLES DISTRIBUTION AF GRUNDDATA 12 DATAFORDELEREN 13 EFFEKTIVSERING BEDRE ANVENDELSE AF GRUNDDATA 14 VÆKST FRI ANVENDELSE AF GRUNDDATA 16 DE FØRSTE GRUNDDATAREGISTRE 19 EN DEL AF DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 20 APPENDIKS 21 GEOGRAFISKE DATA 22 ADRESSEDATA 26 EJENDOMSDATA 30 VIRKSOMHEDSDATA 34 PERSONDATA 38

3 EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om borgere, virksomheder, fast ejendom, bygninger, adresser mv. Oplysningerne betegnes grunddata og anvendes overalt i den offentlige sektor. Genbrug af grunddata af høj kvalitet er en væsentlig forudsætning for, at myndighederne kan varetage deres opgaver korrekt og effektivt på tværs af enheder, forvaltninger og sektorer. Grunddata er et væsentligt bidrag til moderniseringen af den offentlige sektor. Når allerede indberettede data deles på tværs og indgår direkte i sagsbehandlingen, opnås en bedre og mere effektiv service for borgere og virksomheder. Medarbejderne i den offentlige sektor får færre tunge og rutineprægede opgaver, og der frigøres resurser til øget velfærd på fx sundheds- og uddannelsesområdet. En åben og ensartet praksis for videreanvendelse af grunddata har imidlertid også stor værdi for den private sektor. Dels fordi virksomheder bruger disse data i deres interne processer, og dels fordi informationerne i de offentlige data kan udnyttes til helt nye typer af især digitale produkter og løsninger. Frit tilgængelige grunddata for den private sektor er kort sagt en potentiel kilde til innovation, vækst og nye arbejdspladser.

4 BARRIERERNE SKAL FJERNES I forhold til mange andre lande er Danmark nået langt med grunddata. Men der er stadig et stykke vej at gå, før både myndigheder og virksomheder kan høste det fulde udbytte af gode fælles grunddata. Der er såvel huller som overlap i en række af de oplysninger, som anvendes på tværs i den offentlige forvaltning. Desuden kan det være svært at gennemskue, hvem der må bruge oplysningerne til hvad. Og så skal både myndigheder og private virksomheder betale for at få adgang til en række data. Det samlede resultat er for det første, at mange parter foretrækker selv at indhente oplysningerne og føre deres egne såkaldte skyggeregistre. Dermed bruges helt unødvendige resurser på at vedligeholde de samme data flere steder, og borgere og virksomheder besværes med at skulle afgive de samme oplysninger igen og igen. For det andet er der ud over de økonomiske barrierer også tekniske og juridiske barrierer i vejen for, at både myndigheder og virksomheder kan udnytte oplagte muligheder for at erstatte manuelle, papirbaserede arbejdsgange med automatiserede, digitale arbejds gange. For det tredje kan bøvlet og prisen forhindre både iværksættere og etablerede virksomheder i at afprøve de forretningsmuligheder, der ligger i at udnytte de offentlige grunddata på nye, kreative måder. FEM SKRIDT MOD MÅLET VEJEN TIL LETTILGÆNGELIGE OG FRIE GRUNDDATA AF HØJ KVALITET GÅR AD FEM PARALLELLE SPOR 1 For at sikre genbrug og undgå dobbeltregistreringer og skyggeregistre frikøbes landkortdata, matrikelkort, CVR- og selskabsdata, så de bliver frit tilgængelige for både den offentlige og den private sektor, ligesom adresse- og ejendomsdata er det i dag. Ved frikøb kan disse grunddata frit anvendes af myndigheder og private virksomheder til kommercielle og ikke-kommercielle formål, idet gældende lovgivning naturligvis overholdes. 2 For at styrke datakvaliteten udbygges kortdata-, ejendoms-, adresse-, og virksomhedsregistrene med nødvendige data. Som konsekvens bliver en række eksisterende registre overflødige og kan udfases. 3 For at gøre det muligt at kombinere data sikres det, at data harmoniseres teknisk. 4 For at forbedre distributionen af de fællesoffentlige data etableres en fælles infrastruktur til stabil og effektiv distribution af data en såkaldt datafordeler. 5 For at sikre en effektiv og koordineret udvikling og anvendelse af grunddata etableres en tværoffentlig grunddatabestyrelse. 4 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

5 MÆRKBARE FORDELE Indsatsen omkring gode grunddata til alle er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner (se side 20). Visionen er, at grunddata skal være den offentlige sektors fælles forvaltnings grundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle også af private virksomheder. Frie grunddata vil være til gavn for både den offentlige sektors effektivitet og for innovationen og værdiskabelsen i hele samfundet. Med grunddata som et nyt digitalt råstof kan der udvikles kommercielle produkter og skabes bedre offentlig information og service, som vil lede til større indsigt og kunne styrke demokratiet. Frie grunddata vil give både borgere, virksomheder og myndigheder en række mærkbare fordele: BORGERNE LETTERE SAMSPIL MED DET OFFENTLIGE Bedre offentlig service i form af hurtigere sagsbehandling og færre fejl i borgernes sager Færre indberetninger til det offentlige for fx at korrigere fejl Mindre genindtastning i digitale selv betjeningsløsninger, når blanketter automatisk udfyldes med relevante og fuldt opdaterede grunddata. VIRKSOMHEDERNE MINDRE BØVL, MERE VÆKST Lettelse af de administrative byrder bl.a. færre indberetninger Hurtigere digitalisering, færre fejl og mere effektive forretningsgange Færre udgifter til at købe offentlige data Bedre grundlag for samarbejde med det offentlige i kraft af fælles data Bedre og nye muligheder for at udvikle nye databaserede ydelser og produkter MYNDIGHEDERNE EN MERE EFFEKTIV FORVALTNING Effektiv vedligeholdelse af grunddata og færre skyggeregistre Driftsbesparelser på egne it-systemer og lokal opdatering af data Billigere udvikling af it-systemer, når grunddata er tilgængelige fra én kilde Færre manuelle arbejdsgange, færre fejl og kortere sagsbehandlingstid Bedre kontrol af fx udbetalinger, så socialt snyd kan mindskes.

6 HVAD ER GRUNDDATA? Grunddata er de fundamentale oplysninger, som indgår i myndighedernes daglige sagsbehandling. Det er fx oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi, dvs. digitale kort. Grunddata kan indeholde personoplysninger, der er omfattet af persondataloven, og de vil fortsat være beskyttet på præcis samme måde som i dag. Blandt de vigtigste mål for udviklingen af grunddata er: At grunddata skal være så korrekte, fyldestgørende og opdaterede, som det er praktisk muligt At alle myndigheder skal anvende de offentlige grunddata PERSONER EJER ANSAT I VIRKSOMHEDER Moderniseringen af grunddata omfatter i første omgang de vigtigste oplysninger om virksomheder, matrikler, landkort og bygninger samt etableringen af en ny fortegnelse over ejere af fast ejendom (Ejerfortegnelsen). Senere kan moderniseringen udvides til fx personoplysninger, indkomstoplysninger, det danske vejnet og virksomheders regnskaber. At grunddata så vidt muligt stilles frit til rådighed for virksomheder og borgere dette gælder selvsagt ikke personfølsomme oplysninger At grunddata skal distribueres på en effektiv måde, som opfylder brugernes behov. EJER BOR PÅ FAST EJENDOM HØRER TIL ADRESSER, VEJE OG OMRÅDER EJER BOR PÅ Oplysningerne om personer, virksomheder, ejendomme, geografi mv. hænger naturligt sammen. Med etableringen af en fælles grunddata-infrastruktur sikres det både, at data stilles frit til rådighed og nemt kan anvendes i den offentlige og den private sektor, og at alle grunddata er harmoniseret teknisk og passer sammen, så de kan bruges i digitale sags- og forretningsgange. LANDKORT OG GEOGRAFI STEDBESTEMMER 6 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

7 FRI ADGANG TIL GRUNDDATA FOR ALLE Alle grunddata stilles som udgangspunkt frit til rådighed for alle offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere. Det betyder, at grunddata er en fælles digital resurse, som frit kan anvendes til både kommerciel og ikke-kommerciel brug. Grunddata kan altså frit bruges til alt fra hobby-projekter til kommercielle produkter og tjenester. Med et frikøb af grunddata ønsker den offentlige sektor at fjerne barriererne for anvendelsen af offentlige grunddata uden at skulle have del i omsætning eller lignende. Grunddata skal bruges mest muligt i det danske samfund til at skabe effektivitet, vækst og nye innovative digitale services. Det arbejde skal fortsat finansieres ellers ville der ikke længere være grunddata af ordentlig kvalitet. Derfor er regeringen og KL blevet enige om at omlægge finansieringen af grunddata, således at myndighederne giver et bidrag til grunddata via deres bevilling eller bloktilskud. Fri adgang til gode grunddata for alle er en god forretning for den offentlige sektor og for samfundet som helhed. Når initiativerne er fuldt indfasede i 2020, forventes de samfundsmæssige gevinster at være ca. 800 millioner kr. om året. SAMLEDE NETTOGEVINSTER FOR DEN OFFENTLIGE SEKTOR MIO. KR Ministerierne Kommunerne Regionerne SAMLET EFFEKT SAMLEDE NETTOGEVINSTER FORDELT PÅ DEN OFFENTLIGE OG PRIVATE SEKTOR MIO. KR Privat sektor Offentlig sektor Der vil dog være grunddata, som ikke kan stilles frit til rådighed for alle. Det drejer sig fx om personfølsomme data som dem, der er i CPR-registeret. Selv om grunddata stilles frit til rådighed for alle, koster det selvfølgelig fortsat de offentlige myndigheder resurser at producere, vedligeholde og kvalitetssikre grunddata. Når initiativerne er fuldt indfasede, forventes de samfundsmæssige gevinster at være ca. 800 millioner kr. om året. Gevinster i den private sektor vil være op mod 500 millioner kr. om året, og det forventes, at bl.a. ejendomsbranchen, forsikringsbranchen, den finansielle sektor, teleselskaber, gps-producenter, offentlige selskaber og iværksættere er blandt dem, der vil få stor glæde af initiativerne GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 7

8 TIDSLINJE Tidsangivelserne er de forventede tidspunkter ved denne publikations udgivelse JANUAR 2013 Fri adgang til alle geografiske grunddata, dvs. Matrikelkortet, Danmarks højdemodel og landkortdata, herunder vandløbsdata. JANUAR 2013 Standardudtræk fra både CVR og Selskabsregisteret er frikøbt for alle offentlige myndigheder og private til både intern brug og videredistribution. MEDIO 2013 En arbejdsgruppe med ministerier, kommuner og regioner har udarbejdet forslag til en mere effektiv og sammenhængende personregistrering. MEDIO 2013 BBR s adressedata og tjenester er tilgængelige på internettet via webservices. ULTIMO 2013 Datafordeleren distribuerer data fra Kortforsyningen (landkort, matrikelkort og andre geografiske data) samt data fra den offentlige informationsserver, OIS, der distribuerer oplysninger om ejendomme i Danmark Vandløbsdata er etableret som fælles grunddata Datafordeleren distribuerer persondata (CPR) og virksomhedsdata (CVR). Senere vil flere datakilder og registre kunne indgå i Datafordeleren, så det bliver muligt at udfase flere af de eksisterende systemer til datadistribution. 8 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

9 2014 Kommunerne registrerer vejnavne og adresser i et nyt BBR-adresseregister. Et nyt stednavnesystem er klar, og de administrative enheder er til rådighed for myndigheder og andre brugere Grunddata om ejendomme er harmoniseret og struktureret under det fælles ejendomsbegreb Standardudtræk fra CVR er tilgængelige i den aftalte høje kvalitet. Selskabsdata inkl. strukturerede tegningsregler samt registeret over selskabsejere er offentligt tilgængelige Konklusioner fra analysearbejdet vedr. en mere effektiv og sammenhængende personregistrering og distribution af persondata foreligger Adressebestanden i BBR er suppleret med de erhvervsadresser, der ikke er med i dag. De forbedrede adressedata er til rådighed for alle myndigheder og private virksomheder. CPR og CVR overgår til at anvende de autoritative adressedata fra BBR Matriklen indeholder alle grunddata om fast ejendom. Ny Ejerfortegnelse i tilknytning til Tingbogen etableret Kommunerne ophører med at registrere ejendomsdata i ESR. Nye løsninger til håndtering af kommunal ejendomsskat, bidrag mv. er i drift. GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 9

10 FÆLLES STYRING AF GRUNDDATA En tværoffentlig grunddata-bestyrelse skal bidrage til at sikre en effektiv og koordineret udvikling og anvendelse af grunddata på tværs af den offentlige sektor. Grunddatabestyrelsen har bl.a. til opgave at: Sikre koordination af større udviklingstiltag og ændringer til eksisterende grunddata Udarbejde forslag til nye udviklings- og effektiviseringsprojekter på grunddataområdet, herunder at finansiere analyser og mindre udviklingsaktiviteter Sikre at snitflader, standarder og data modeller for grunddata er indbyrdes koordinerede Godkende budget, udviklingsplaner, dataindhold mv. for Datafordeleren Have dialog med både den offentlige og den private sektor om potentialerne ved bedre udnyttelse af de offentlige grunddata Sikre at alle myndigheder udnytter potentialerne ved effektiv anvendelse af grunddata Dokumentere og følge op på myndighedernes anvendelse af grunddata og rapportere årligt herom til regeringen og KL. 10 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

11 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 11

12 FÆLLES DISTRIBUTION AF GRUNDDATA Myndigheder og virksomheder, der bruger grunddata, skal kunne modtage data hurtigt og pålideligt. Samtidig kan der spares penge i den offentlige sektor ved at distribuere data ad en fælles kanal frem for ad flere forskellige. Det er baggrunden for etableringen af Den Fællesoffentlige Datafordeler. Der eksisterer i dag en lang række beslægtede systemer til at distribuere grunddata om personer, virksomheder, adresser, boliger og geografi. På grund af en øget efterspørgsel efter data er der et stigende pres på registrene for at levere de ønskede oplysninger til brugerne. Da mange løsninger samtidig er tæt på at være teknisk forældede, betyder det, at de eksisterende systemer til distribution ikke altid kan levere de ønskede data lige så hurtigt, som brugerne ønsker det. TIDSPLAN Ultimo 2013 vil Datafordeleren distribuere data fra Kortforsyningen (landkort, matrikelkort og andre geografiske data) samt data fra den offentlige informationsserver, OIS, der distribuerer oplysninger om ejendomme i Danmark. Fra 2014 vil Datafordeleren distribuere persondata (CPR) og virksomhedsdata (CVR). Senere vil flere datakilder og registre kunne indgå i Datafordeleren, så det bliver muligt at udfase flere af de eksisterende systemer til datadistribution. En fælles distributionsløsning vil imødekomme behovet for at kunne hente data nemt, hurtigt og pålideligt og med færrest mulige omkostninger. Og det vil spare mange resurser hos de registeransvarlige myndigheder, når det ikke længere er nødvendigt at modernisere mange forskellige distributionsløsninger hver for sig. 12 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

13 DATAFORDELEREN Datafordeleren formidler de opdaterede og autoritative oplysninger fra grunddataregistrene videre til de relevante sags- og forretningsområder i både den offentlige og private sektor. BESKÆFTIGELSESOMRÅDET BYGGESAGSBEHANDLING BEREDSKAB 112 SUNDHEDSOMRÅDET SOCIALE YDELSER SKATTEVÆSENET ANDRE OMRÅDER ANDRE OMRÅDER DATAFORDELER OPDATERING GRUNDDATA PERSONER VIRKSOMHEDER FAST EJENDOM ADRESSER, VEJE OG OMRÅDER LANDKORT OG GEOGRAFI GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 13

14 EFFEKTIVSERING BEDRE ANVENDELSE AF GRUNDDATA VI HAR PRØVET DET FØR De økonomiske gevinster ved at frikøbe data viste sig tydeligt, da BBR s adressedata blev frigivet i Det er ikke første gang, der bliver åbnet for fri adgang til offentlige data. Erfaringerne er gode. I 2002 blev adressedata fra BBR-registeret stillet frit til rådighed, og det gjorde mange arbejdsgange i det offentlige langt mere effektive. En analyse har opgjort den samfundsmæssige gevinst i perioden til 471 millioner kroner. Det offentlige sparede 38 millioner kroner alene på ikke at skulle forhandle købsaftaler, administrere rettigheder mv. Stor efterspørgsel Der viste sig at være en stor efterspørgsel efter de offentlige adressedata. I 2009 var antallet af professionelle adressebrugere mangedoblet til i alt heraf var 70 % private virksomheder. De frie BBR-data har bl.a. ført til en stigning i antallet af digitale tjenester og hjemmesider, der øger gennemsigtigheden og konkurrencen på det danske ejendomsmarked. Det gælder fx boliga.dk, der i dag er landets største uafhængige boligside. Det skønnes, at samfundsværdien af frikøbet vokser med 15 % om året, og vækstpotentialet er stadig stort inden for områder som bl.a.: GPS-navigation og mobile tjenester Logistik og transport Ejendomme og forsyning Miljø, energi og klima. Find undersøgelsen her: 2/Benefit/Vaerdien_af_danske_ adressedata_ l.pdf 14 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

15 BEDRE KVALITET I KERNEYDELSERNE Politiet kan løse sine opgaver bedre og mere effektivt, hvis der er adgang til gode og sammenhængende grunddata. Politiet bruger mange forskellige former for grunddata både i hverdagen og i særligt tilspidsede situationer. Efter fyrværkeriulykken i Seest i 2004 koblede politiet fx virksomhedsdata fra CVR med kortdata for at afklare, hvor der andre steder i landet lå fyrværkerivirksomheder tæt på beboede områder. Hertil kommer, at politiet bedre kan forebygge fx tyverier ved at bruge stedfæstede data om en ny bølge af tyverier inden for en bestemt branche eller varegruppe til at kontakte virksomhedsejere i de hårdest ramte områder. I dag køber Rigspolitiet typisk data fra forskellige private dataleverandører, som har forædlet rådata fra grunddata-registrene. Med forbedringer i kvaliteten af og adgangen til de offentlige grunddata, skal politiet fremover kun hente data fra ét sted. Ud over at sikre bedre kvalitet i politiets arbejde vil det også give et stort potentiale for effektiviseringer i politiets arbejdsgange. Og når mennesker skal evakueres efter en ulykke, er det afgørende, at politiet kan sammenholde virksomhedsdata (fx branche, antal ansatte mv.) med geografiske data og persondata fra CPR. GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 15

16 VÆKST FRI ANVENDELSE AF GRUNDDATA VÆKST I DANSK ERHVERVSLIV Blandt virksomheder og organisationer, der arbejder professionelt med offentlige data, er der store vækstpotentialer ved en let og fri adgang til grunddata af højere kvalitet. Og så giver det gode muligheder for, at nye virksomheder kan vokse frem. ØGET INNOVATION OG KONKURRENCEEVNE Prisen på og rettighederne til data kan være en barriere for nye virksomheder, der vil udnytte data kommercielt. Hertil kommer, at både indkøbte og videresolgte data skal administreres og afregnes, og det koster resurser for såvel de private købere som for myndighederne. Med frie grunddata kan virksomheder derimod teste gode idéer uden den store risiko, hvilket leder til et stort potentiale for innovation på markedet innovation, der genererer vækst og bedre produkter til brugerne. Fx kan frie geografiske data evt. kombineret med andre typer data anvendes i nye, kreative løsninger i forhold til klimatilpasning, i ingeniørvirksomheders planlægning af anlægs- eller byggeprojekter og i danske it-virksomheders udvikling af nye applikationer til smartphones. NYE KUNDER, NYE PRODUKTER OG FLERE ARBEJDSPLADSER Når datagrundlaget ikke længere er bekosteligt, vil produkter, som tidligere har haft en smal kundegruppe, kunne sælges til en pris, der er attraktiv for små og mellemstore virksomheder. Og med fri adgang til virksomhedsdata vil helt nye produkter som branchedata, branchestatistikker og erhvervsrapporter kunne udvikles. Udnyttelsen af nye teknologier og medier øger mulighederne for at gøre offentlig information og teknologi tilgængelig for borgere og virksomheder og for at øge samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. Innovationen vil ikke mindst kunne skabe arbejdspladser. Ejendomsdata kombineret med geografiske data vil fx kunne føre til energibesparende tiltag for husejerne til gavn for både klima og beskæftigelsen af fx håndværkere. EN STÆRKERE FORRETNING Frie grunddata vil generelt bidrage til en bedre kvalitet af de data, som virksomhederne anvender i deres forretning og vil i flere tilfælde kunne udelukke behovet for selv at indsamle oplysninger. Frigivelsen af virksomhedsdata vil fx kunne bidrage til en øget kvalitet af bankers interne beregninger af kapitalkrav. Og med bedre muligheder for at få indsigt i en given kundes virksomhed vil bankerne også kunne øge kvaliteten af deres rådgivning. Frie virksomhedsdata vil fx også lette processerne ved huskøb, så huskøberne oplever en smidigere proces, og ejendomsmæglere, banker og realkreditselskaber sparer tid og penge. 16 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

17 BILLIGE DATA GIVER HØJERE VÆKST Virksomhedernes vækst er 15 % højere i lande, hvor offentlige geografiske data gives frit eller sælges til stærkt nedsatte priser. Det viser en finsk undersøgelse, der omfatter ca små og mellemstore virksomheder i 15 lande i årene Vel at mærke virksomheder inden for brancher, der typisk er afhængige af adgang til offentlige kortog geografiske data som enten brugere eller udviklere af kommercielle produkter baseret på offentlige data. Den finske undersøgelse viser også, at væksten kom hurtigt. I lande, hvor priserne blev ændret fra det ene år til det andet, kunne den højere vækst iagttages allerede efter det første år. Og efter det andet år var virksomhedernes gevinster ved de lave datapriser slået fuldt igennem. Læs mere: I Østrig blev prisen på en række offentlige digitale kort herunder matrikelkortet i 2006 sat ned med 97 %. Resultatet blev bl.a. en tidobling af efterspørgslen efter de topografiske data, og brugen af matrikelkortet steg 250 %. Efterspørgslen steg også inden for helt nye brancher som forsikring, sundhed og geomarketing. Tilsvarende eksempler findes i Spanien og Australien.

18 18 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

19 DE FØRSTE GRUNDDATAREGISTRE CVR (Det Centrale Virksomhedsregister) indeholder oplysninger om danske virksomheder, herunder bl.a. CVR-nummer, virksomhedsform, datoen for virksomhedens start og eventuelle ophør, juridisk navn og adresse, ejerne, tilknyttede produktionsenheder, branchekode, antal fuldtidsansatte og kreditstatus. Selskabsregisteret indeholder oplysninger om alle registrerede selskaber, fx aktieog anpartsselskaber. Nogle oplysninger som fx virksomhedsform, navn, adresse og branchekode registreres i Selskabsregisteret og overføres til CVR. Oplysninger om fx selskabets ledelse, revisor og tegningsregel er alene tilgængelige fra Selskabsregistreret. Matriklen består af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der indeholder oplysninger om Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres arealstørrelser mv. Hvert jordstykke er identificeret ved et matrikelnummer og er stedfæstet på matrikelkortet. Matriklen forudsættes udbygget med flere ejendomstyper, således at grunde, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund fremover bliver identificeret og registreret ensartet. Oplysninger om ejendomme, som er opdelt i anparter, vil fortsat blive registeret i Tingbogen og er ikke grunddata. Matrikelkortet er et juridisk kortværk, som bl.a. viser registrerede ejendomsgrænser, vejrettigheder, fredskovsbelagte arealer, strandbeskyttelseslinjer og klitfredede arealer for hele Danmark. BBR (Bygnings- og Boligregisteret) indeholder detaljerede oplysninger om alle landets bygninger og boliger fx alder, anvendelse, areal, antal etager, opvarmning, tekniske installationer, vand- og afløbsforhold, årlig leje mv. BBR indeholder tillige det komplette register for alle landets adresser med geografiske koordinater. Ejerfortegnelsen er et nyt autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark. Registeret skal omfatte alle ejerskifter, uanset om de bliver tinglyst eller ej, og etableres i tilknytning til Tingbogen. Landkortdata fra det Fællesoffentlige Geografiske Administrationsgrundlag (FOT-registeret) beskriver landskabets form og særlige kendetegn såsom byer, veje, skrænter, stier, vandløb, vindmøller og mange andre markante punkter i terrænet. Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) viser den detaljerede geografiske afgrænsning af en række administrative enheder som fx kommuner, regioner, sogne, retskredse, postnumre mv. Danmarks Højdemodel indeholder en digital model over terrænet med oplysninger om, hvor langt over havets overflade et givent punkt i landskabet befinder sig. Stednavne- og Stamoplysningsregisteret (SNSOR) indeholder ca stednavne, herunder dem som optræder på de topografiske kort og i Kortforsyningen. CPR (Det Centrale Personregister) indeholder oplysninger om personer, herunder bl.a. CPR-nummer, navn, adresse, fødselsdato, civilstand, slægtskab, statsborgerskab, medlemskab af Folkekirken og værgemål. Både gældende og tidligere informationer registreres. På sigt vil flere data blive gjort til grunddata, og registrene blive optaget i grunddatainfrastrukturen. GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 19

20 EN DEL AF DIGITALISERINGS- STRATEGIEN Grunddataprogrammet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for I strategien sættes der fokus på følgende offentlige grunddata, som skønnes at have det største potentiale for genbrug og dermed den største værdi for både offentlige og private aktører: Udviklingen i hele grunddataprogrammet kan følges på DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 personer virksomheder ejendomme adresser geografi indkomst DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI Disse typer af grunddata er omfattet af digitaliseringsstrategiens initiativer og er en del af det igangværende arbejde med at etablere en grunddata-infrastruktur. Et mål for digitaliseringsstrategien er desuden at skabe en fælles platform til distribution af grunddata, Den Fællesoffentlige Datafordeler (initiativ 9.5). Regeringen, KL og Danske Regioner formulerede i 2011 en fælles strategi for digitaliseringen af den offentlige sektor. Strategiens mål er at gøre hverdagen lettere for danskerne og de danske virksomheder og at udbygge Danmarks digitale førerposition ved at gøre den offentlige sektor endnu mere effektiv. Strategien har tre hovedspor: 1. Slut med papirblanketter og brevpost 2. Ny digital velfærd 3. Tættere offentligt digitalt samarbejde Grundtanken er, at øget digitalisering skal være med til at sikre fremtidens velfærd. It skal anvendes mere og bedre i folkeskolerne, teknologi skal forbedre behandlingen af patienter, sundheds-it skal lette dagligdagen på sygehusene, beskæftigelsesindsatsen skal forenkles, data skal deles effektivt mellem myndighederne, og så skal det være slut med papirbreve og -blanketter mellem det offentlige og borgere og virksomheder. Læs mere i Den digitale vej til fremtidens velfærd Download-strategien 20 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

21 APPENDIKS GRUNDDATA HELT KONKRET GEOGRAFISKE DATA // SIDE 22 Effektiv klimatilpasning Privat vækst og kontante fordele Geografiske data nu og i fremtiden Tidsplan ADRESSEDATA // SIDE 26 Fælles grundlag for en effektiv forvaltning Bedre beredskab, større sikkerhed Private gevinster Tre slags adressedata Adressedata nu og i fremtiden Tidsplan VIRKSOMHEDSDATA // SIDE 34 Frigiver resurser til kerneopgaverne Færre byrder for virksomhederne Vækst i den private sektor Virksomhedsdata nu og i fremtiden Tidsplan PERSONDATA // SIDE 38 Persondata nu og i fremtiden Grunddata og persondataloven EJENDOMSDATA // SIDE 30 Forenklede arbejdsprocesser og færre fejl Mindre besvær for virksomhederne Vækst til gavn for miljøet Ejendomsdata nu og i fremtiden Tidsplan

22 GEOGRAFISKE DATA Geografiske grunddata er stedfæstede oplysninger om bl.a. matrikler, bygninger, vejnet, vandløb og søer. Disse såkaldte kortdata er generelt af høj kvalitet i Danmark, men de kan udnyttes endnu bedre både i den offentlige og i den private sektor. Med et frikøb vil private virksomheder således kunne anvende kortdata uden at være begrænset af økonomi og rettigheder. Det offentlige vil spare penge på ikke længere at skulle forhandle økonomiske aftaler for anvendelsen af kortdata år efter år og på en mere effektiv udnyttelse af kortdata. EFFEKTIV KLIMATILPASNING Klimatilpasning er et af de områder, hvor datagrundlaget for et effektivt samarbejde bliver forbedret. Ved at etablere fælles, landsdækkende grunddata for vandløb og en opdateret fælles højdemodel kan klimatilpasningen gøres mere virkningsfuld og omkostningseffektiv. Ved at simulere vandets strømningsveje på overfladen kan man fx udpege områder, der er i fare for at blive oversvømmet ved skybrud. Inden for klimatilpasning har vandselskaberne en væsentlig rolle. Når de køber data, vælger de i dag ofte billige løsninger, hvor data ikke altid er ajourførte. Med et frikøb af kortdata kan vandselskaberne lettere bygge deres indsats på de samme informationer som kommunerne og dermed styrkes den fælles klimaindsats. PRIVAT VÆKST OG KONTANTE FORDELE Fri adgang til en række centrale geografiske grunddata især Matrikelkortet vil have stor betydning for både ejendoms- og forsyningssektoren. I ejendomssektoren indgår Matrikelkortet fx som dokumentationsgrundlag, og med fri adgang til Matrikelkortet kan der opbygges mere effektive sagsgange på tværs af ejendomsmæglere, tinglysning, realkreditinstitutter, sælgere og købere. Hertil kommer virksomhedernes direkte besparelser ved ikke længere at skulle betale for data. 22 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering Bilag 2: Aftaletekster for grunddata (Bilag til dagsordenspunkt 2: Grunddata initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). 21. maj 2012 Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) en entydig og generelt anvendelig fælles

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Nyt fra Geodatastyrelsen

Nyt fra Geodatastyrelsen Nyt fra Kåre Clemmesen, Jysk Fynsk GIS konference 2013 SIDE 1 Rammerne omkring os Finanskrisen: pres på offentlige budgetter Grøn omstilling Øget krav om frie data Krav om at effektivisere offentlige forvaltning

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Værdien af danske adressedata

Værdien af danske adressedata 7. juli 2010 /mli-ebst ERHVERVS- OG Værdien af danske adressedata Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002 Resumé Adresserne spiller en fundamental rolle i samfundet. Adresser anvendes

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF

GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF Danmarks digitale råstof Gode grunddata på vej I Danmark råder vi over et fantastisk råstof, når det kommer til informationer og data. Vores lange tradition for pålidelig

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen 2012/1 LSF 71 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Kort- og Matrikelstyrelsen, j.nr. KMS-101-00004 Fremsat den 15. november 2012 af miljøministeren

Læs mere

Data er sluppet løs frie geografiske data

Data er sluppet løs frie geografiske data Data er sluppet løs frie geografiske data Mads Bjørn-Møldrup Områdechef for Leveranceinfrastruktur i Geodatastyrelsen med ansvar for, at Geodatastyrelsens ydelser, applikationer og Kortforsyningen. Som

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Feb. 2015 Denne oversigt er tænkt som en hjælp til at få overblik over sammenhængene mellem projekterne i henholdsvis den fælleskommunale, den fællesoffentlige, projekter, samt strategi for digital strategi

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Offentlige data i spil

Offentlige data i spil Offentlige data i spil Konference i DGI Byen Torsdag den 4. februar 2010 Kim Lindskov Knudsen Områdechef Anvendelse & Rådgivning Kort & Matrikelstyrelsen Agenda 1. Kort om Kort og Matrikelstyrelsen (KMS)

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Grunddataprogrammet en dansk infrastrukturmodel for offentlige data

Grunddataprogrammet en dansk infrastrukturmodel for offentlige data Grunddataprogrammet en dansk infrastrukturmodel for offentlige data Forfattere Nicolas Lemcke Horst Digitaliserings styrelsen nho@digst.dk Sara Bjerre Geodatastyrelsen, sabje@gst.dk Morten Lind Ministeriet

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Anvendelse af adresser i Danmark

Anvendelse af adresser i Danmark Anvendelse af adresser i Danmark Erfaringer med brug, genbrug, gevinster og omkostninger - samt planer for bedre kvalitet og tilgængelighed af adressedata Morten Lind, mli@mbbl.dk Tusind tak for invitationen

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Styr på smart data. eller data på en smart måde. Chefkonsulent Anni Kær Pedersen, Kontoret for Teknik og Miljø, KL akp@kl.

Styr på smart data. eller data på en smart måde. Chefkonsulent Anni Kær Pedersen, Kontoret for Teknik og Miljø, KL akp@kl. Styr på smart data eller data på en smart måde Chefkonsulent Anni Kær Pedersen, Kontoret for Teknik og Miljø, KL akp@kl.dk 22158678 Data er det nye vækstområde Vi er gået fra en analog til en digital verden

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her Danmark og INSPIREs Transportnetværk Indsæt billede her Lars Storgaard, 24. oktober 2011 Danske geodata i bilag 1.7 Transportnetværk Fra monitoreringen af INSPIRE i DK 2010: Geodata for luftfart: Flykorridorer

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Municipal Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst Automatic Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Robot Skabt som softwarerobot til at arbejde på brugerflader Caseworker Skabt til

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

LIFA A/S. Majkonference /05/2016

LIFA A/S. Majkonference /05/2016 LIFA A/S Majkonference 2016 18/05/2016 Jeg vil forsøge at svare på: Hvad bringer den kortsigtede fremtid i forhold til GIS og persondata FLIS data er personfølsomme, men må vi så arbejde med dem? Hvordan

Læs mere

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Yih-Jeou Wang, International koordinator, Direktionssekretariatet E-mail: yjwan@digst.dk SAMDOK Sømløs forvaltning Hvem eier arkivene? Scandic Oslo

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E Magistratens 2. Afdeling & Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOM MUN E Magistratens 2. Afdeling & Magistratens 5. Afdeling j ÅRHUS KOM MUN E Magistratens 2. Afdeling & Magistratens 5. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 00.15.00.A21.002.03 51 Registrering af ejendomsdata m.v. i Århus

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB FOT, geonøgler og digital forvaltning Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB To metoder Koordinater NGB N: 6178892.00 E: 722125.00 EPSG:25832 Geonøgler NGB Rentemestervej

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere