GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING"

Transkript

1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

2 EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL FJERNES 4 MÆRKBARE FORDELE 5 HVAD ER GRUNDDATA? 6 FRI ADGANG TIL GRUNDDATA FOR ALLE 7 NETTOEFFEKTERNE FORDELT PÅ SEKTORER 7 TIDSLINJE 8 FÆLLES STYRING AF GRUNDDATA 10 FÆLLES DISTRIBUTION AF GRUNDDATA 12 DATAFORDELEREN 13 EFFEKTIVSERING BEDRE ANVENDELSE AF GRUNDDATA 14 VÆKST FRI ANVENDELSE AF GRUNDDATA 16 DE FØRSTE GRUNDDATAREGISTRE 19 EN DEL AF DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 20 APPENDIKS 21 GEOGRAFISKE DATA 22 ADRESSEDATA 26 EJENDOMSDATA 30 VIRKSOMHEDSDATA 34 PERSONDATA 38

3 EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om borgere, virksomheder, fast ejendom, bygninger, adresser mv. Oplysningerne betegnes grunddata og anvendes overalt i den offentlige sektor. Genbrug af grunddata af høj kvalitet er en væsentlig forudsætning for, at myndighederne kan varetage deres opgaver korrekt og effektivt på tværs af enheder, forvaltninger og sektorer. Grunddata er et væsentligt bidrag til moderniseringen af den offentlige sektor. Når allerede indberettede data deles på tværs og indgår direkte i sagsbehandlingen, opnås en bedre og mere effektiv service for borgere og virksomheder. Medarbejderne i den offentlige sektor får færre tunge og rutineprægede opgaver, og der frigøres resurser til øget velfærd på fx sundheds- og uddannelsesområdet. En åben og ensartet praksis for videreanvendelse af grunddata har imidlertid også stor værdi for den private sektor. Dels fordi virksomheder bruger disse data i deres interne processer, og dels fordi informationerne i de offentlige data kan udnyttes til helt nye typer af især digitale produkter og løsninger. Frit tilgængelige grunddata for den private sektor er kort sagt en potentiel kilde til innovation, vækst og nye arbejdspladser.

4 BARRIERERNE SKAL FJERNES I forhold til mange andre lande er Danmark nået langt med grunddata. Men der er stadig et stykke vej at gå, før både myndigheder og virksomheder kan høste det fulde udbytte af gode fælles grunddata. Der er såvel huller som overlap i en række af de oplysninger, som anvendes på tværs i den offentlige forvaltning. Desuden kan det være svært at gennemskue, hvem der må bruge oplysningerne til hvad. Og så skal både myndigheder og private virksomheder betale for at få adgang til en række data. Det samlede resultat er for det første, at mange parter foretrækker selv at indhente oplysningerne og føre deres egne såkaldte skyggeregistre. Dermed bruges helt unødvendige resurser på at vedligeholde de samme data flere steder, og borgere og virksomheder besværes med at skulle afgive de samme oplysninger igen og igen. For det andet er der ud over de økonomiske barrierer også tekniske og juridiske barrierer i vejen for, at både myndigheder og virksomheder kan udnytte oplagte muligheder for at erstatte manuelle, papirbaserede arbejdsgange med automatiserede, digitale arbejds gange. For det tredje kan bøvlet og prisen forhindre både iværksættere og etablerede virksomheder i at afprøve de forretningsmuligheder, der ligger i at udnytte de offentlige grunddata på nye, kreative måder. FEM SKRIDT MOD MÅLET VEJEN TIL LETTILGÆNGELIGE OG FRIE GRUNDDATA AF HØJ KVALITET GÅR AD FEM PARALLELLE SPOR 1 For at sikre genbrug og undgå dobbeltregistreringer og skyggeregistre frikøbes landkortdata, matrikelkort, CVR- og selskabsdata, så de bliver frit tilgængelige for både den offentlige og den private sektor, ligesom adresse- og ejendomsdata er det i dag. Ved frikøb kan disse grunddata frit anvendes af myndigheder og private virksomheder til kommercielle og ikke-kommercielle formål, idet gældende lovgivning naturligvis overholdes. 2 For at styrke datakvaliteten udbygges kortdata-, ejendoms-, adresse-, og virksomhedsregistrene med nødvendige data. Som konsekvens bliver en række eksisterende registre overflødige og kan udfases. 3 For at gøre det muligt at kombinere data sikres det, at data harmoniseres teknisk. 4 For at forbedre distributionen af de fællesoffentlige data etableres en fælles infrastruktur til stabil og effektiv distribution af data en såkaldt datafordeler. 5 For at sikre en effektiv og koordineret udvikling og anvendelse af grunddata etableres en tværoffentlig grunddatabestyrelse. 4 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

5 MÆRKBARE FORDELE Indsatsen omkring gode grunddata til alle er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner (se side 20). Visionen er, at grunddata skal være den offentlige sektors fælles forvaltnings grundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle også af private virksomheder. Frie grunddata vil være til gavn for både den offentlige sektors effektivitet og for innovationen og værdiskabelsen i hele samfundet. Med grunddata som et nyt digitalt råstof kan der udvikles kommercielle produkter og skabes bedre offentlig information og service, som vil lede til større indsigt og kunne styrke demokratiet. Frie grunddata vil give både borgere, virksomheder og myndigheder en række mærkbare fordele: BORGERNE LETTERE SAMSPIL MED DET OFFENTLIGE Bedre offentlig service i form af hurtigere sagsbehandling og færre fejl i borgernes sager Færre indberetninger til det offentlige for fx at korrigere fejl Mindre genindtastning i digitale selv betjeningsløsninger, når blanketter automatisk udfyldes med relevante og fuldt opdaterede grunddata. VIRKSOMHEDERNE MINDRE BØVL, MERE VÆKST Lettelse af de administrative byrder bl.a. færre indberetninger Hurtigere digitalisering, færre fejl og mere effektive forretningsgange Færre udgifter til at købe offentlige data Bedre grundlag for samarbejde med det offentlige i kraft af fælles data Bedre og nye muligheder for at udvikle nye databaserede ydelser og produkter MYNDIGHEDERNE EN MERE EFFEKTIV FORVALTNING Effektiv vedligeholdelse af grunddata og færre skyggeregistre Driftsbesparelser på egne it-systemer og lokal opdatering af data Billigere udvikling af it-systemer, når grunddata er tilgængelige fra én kilde Færre manuelle arbejdsgange, færre fejl og kortere sagsbehandlingstid Bedre kontrol af fx udbetalinger, så socialt snyd kan mindskes.

6 HVAD ER GRUNDDATA? Grunddata er de fundamentale oplysninger, som indgår i myndighedernes daglige sagsbehandling. Det er fx oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi, dvs. digitale kort. Grunddata kan indeholde personoplysninger, der er omfattet af persondataloven, og de vil fortsat være beskyttet på præcis samme måde som i dag. Blandt de vigtigste mål for udviklingen af grunddata er: At grunddata skal være så korrekte, fyldestgørende og opdaterede, som det er praktisk muligt At alle myndigheder skal anvende de offentlige grunddata PERSONER EJER ANSAT I VIRKSOMHEDER Moderniseringen af grunddata omfatter i første omgang de vigtigste oplysninger om virksomheder, matrikler, landkort og bygninger samt etableringen af en ny fortegnelse over ejere af fast ejendom (Ejerfortegnelsen). Senere kan moderniseringen udvides til fx personoplysninger, indkomstoplysninger, det danske vejnet og virksomheders regnskaber. At grunddata så vidt muligt stilles frit til rådighed for virksomheder og borgere dette gælder selvsagt ikke personfølsomme oplysninger At grunddata skal distribueres på en effektiv måde, som opfylder brugernes behov. EJER BOR PÅ FAST EJENDOM HØRER TIL ADRESSER, VEJE OG OMRÅDER EJER BOR PÅ Oplysningerne om personer, virksomheder, ejendomme, geografi mv. hænger naturligt sammen. Med etableringen af en fælles grunddata-infrastruktur sikres det både, at data stilles frit til rådighed og nemt kan anvendes i den offentlige og den private sektor, og at alle grunddata er harmoniseret teknisk og passer sammen, så de kan bruges i digitale sags- og forretningsgange. LANDKORT OG GEOGRAFI STEDBESTEMMER 6 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

7 FRI ADGANG TIL GRUNDDATA FOR ALLE Alle grunddata stilles som udgangspunkt frit til rådighed for alle offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere. Det betyder, at grunddata er en fælles digital resurse, som frit kan anvendes til både kommerciel og ikke-kommerciel brug. Grunddata kan altså frit bruges til alt fra hobby-projekter til kommercielle produkter og tjenester. Med et frikøb af grunddata ønsker den offentlige sektor at fjerne barriererne for anvendelsen af offentlige grunddata uden at skulle have del i omsætning eller lignende. Grunddata skal bruges mest muligt i det danske samfund til at skabe effektivitet, vækst og nye innovative digitale services. Det arbejde skal fortsat finansieres ellers ville der ikke længere være grunddata af ordentlig kvalitet. Derfor er regeringen og KL blevet enige om at omlægge finansieringen af grunddata, således at myndighederne giver et bidrag til grunddata via deres bevilling eller bloktilskud. Fri adgang til gode grunddata for alle er en god forretning for den offentlige sektor og for samfundet som helhed. Når initiativerne er fuldt indfasede i 2020, forventes de samfundsmæssige gevinster at være ca. 800 millioner kr. om året. SAMLEDE NETTOGEVINSTER FOR DEN OFFENTLIGE SEKTOR MIO. KR Ministerierne Kommunerne Regionerne SAMLET EFFEKT SAMLEDE NETTOGEVINSTER FORDELT PÅ DEN OFFENTLIGE OG PRIVATE SEKTOR MIO. KR Privat sektor Offentlig sektor Der vil dog være grunddata, som ikke kan stilles frit til rådighed for alle. Det drejer sig fx om personfølsomme data som dem, der er i CPR-registeret. Selv om grunddata stilles frit til rådighed for alle, koster det selvfølgelig fortsat de offentlige myndigheder resurser at producere, vedligeholde og kvalitetssikre grunddata. Når initiativerne er fuldt indfasede, forventes de samfundsmæssige gevinster at være ca. 800 millioner kr. om året. Gevinster i den private sektor vil være op mod 500 millioner kr. om året, og det forventes, at bl.a. ejendomsbranchen, forsikringsbranchen, den finansielle sektor, teleselskaber, gps-producenter, offentlige selskaber og iværksættere er blandt dem, der vil få stor glæde af initiativerne GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 7

8 TIDSLINJE Tidsangivelserne er de forventede tidspunkter ved denne publikations udgivelse JANUAR 2013 Fri adgang til alle geografiske grunddata, dvs. Matrikelkortet, Danmarks højdemodel og landkortdata, herunder vandløbsdata. JANUAR 2013 Standardudtræk fra både CVR og Selskabsregisteret er frikøbt for alle offentlige myndigheder og private til både intern brug og videredistribution. MEDIO 2013 En arbejdsgruppe med ministerier, kommuner og regioner har udarbejdet forslag til en mere effektiv og sammenhængende personregistrering. MEDIO 2013 BBR s adressedata og tjenester er tilgængelige på internettet via webservices. ULTIMO 2013 Datafordeleren distribuerer data fra Kortforsyningen (landkort, matrikelkort og andre geografiske data) samt data fra den offentlige informationsserver, OIS, der distribuerer oplysninger om ejendomme i Danmark Vandløbsdata er etableret som fælles grunddata Datafordeleren distribuerer persondata (CPR) og virksomhedsdata (CVR). Senere vil flere datakilder og registre kunne indgå i Datafordeleren, så det bliver muligt at udfase flere af de eksisterende systemer til datadistribution. 8 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

9 2014 Kommunerne registrerer vejnavne og adresser i et nyt BBR-adresseregister. Et nyt stednavnesystem er klar, og de administrative enheder er til rådighed for myndigheder og andre brugere Grunddata om ejendomme er harmoniseret og struktureret under det fælles ejendomsbegreb Standardudtræk fra CVR er tilgængelige i den aftalte høje kvalitet. Selskabsdata inkl. strukturerede tegningsregler samt registeret over selskabsejere er offentligt tilgængelige Konklusioner fra analysearbejdet vedr. en mere effektiv og sammenhængende personregistrering og distribution af persondata foreligger Adressebestanden i BBR er suppleret med de erhvervsadresser, der ikke er med i dag. De forbedrede adressedata er til rådighed for alle myndigheder og private virksomheder. CPR og CVR overgår til at anvende de autoritative adressedata fra BBR Matriklen indeholder alle grunddata om fast ejendom. Ny Ejerfortegnelse i tilknytning til Tingbogen etableret Kommunerne ophører med at registrere ejendomsdata i ESR. Nye løsninger til håndtering af kommunal ejendomsskat, bidrag mv. er i drift. GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 9

10 FÆLLES STYRING AF GRUNDDATA En tværoffentlig grunddata-bestyrelse skal bidrage til at sikre en effektiv og koordineret udvikling og anvendelse af grunddata på tværs af den offentlige sektor. Grunddatabestyrelsen har bl.a. til opgave at: Sikre koordination af større udviklingstiltag og ændringer til eksisterende grunddata Udarbejde forslag til nye udviklings- og effektiviseringsprojekter på grunddataområdet, herunder at finansiere analyser og mindre udviklingsaktiviteter Sikre at snitflader, standarder og data modeller for grunddata er indbyrdes koordinerede Godkende budget, udviklingsplaner, dataindhold mv. for Datafordeleren Have dialog med både den offentlige og den private sektor om potentialerne ved bedre udnyttelse af de offentlige grunddata Sikre at alle myndigheder udnytter potentialerne ved effektiv anvendelse af grunddata Dokumentere og følge op på myndighedernes anvendelse af grunddata og rapportere årligt herom til regeringen og KL. 10 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

11 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 11

12 FÆLLES DISTRIBUTION AF GRUNDDATA Myndigheder og virksomheder, der bruger grunddata, skal kunne modtage data hurtigt og pålideligt. Samtidig kan der spares penge i den offentlige sektor ved at distribuere data ad en fælles kanal frem for ad flere forskellige. Det er baggrunden for etableringen af Den Fællesoffentlige Datafordeler. Der eksisterer i dag en lang række beslægtede systemer til at distribuere grunddata om personer, virksomheder, adresser, boliger og geografi. På grund af en øget efterspørgsel efter data er der et stigende pres på registrene for at levere de ønskede oplysninger til brugerne. Da mange løsninger samtidig er tæt på at være teknisk forældede, betyder det, at de eksisterende systemer til distribution ikke altid kan levere de ønskede data lige så hurtigt, som brugerne ønsker det. TIDSPLAN Ultimo 2013 vil Datafordeleren distribuere data fra Kortforsyningen (landkort, matrikelkort og andre geografiske data) samt data fra den offentlige informationsserver, OIS, der distribuerer oplysninger om ejendomme i Danmark. Fra 2014 vil Datafordeleren distribuere persondata (CPR) og virksomhedsdata (CVR). Senere vil flere datakilder og registre kunne indgå i Datafordeleren, så det bliver muligt at udfase flere af de eksisterende systemer til datadistribution. En fælles distributionsløsning vil imødekomme behovet for at kunne hente data nemt, hurtigt og pålideligt og med færrest mulige omkostninger. Og det vil spare mange resurser hos de registeransvarlige myndigheder, når det ikke længere er nødvendigt at modernisere mange forskellige distributionsløsninger hver for sig. 12 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

13 DATAFORDELEREN Datafordeleren formidler de opdaterede og autoritative oplysninger fra grunddataregistrene videre til de relevante sags- og forretningsområder i både den offentlige og private sektor. BESKÆFTIGELSESOMRÅDET BYGGESAGSBEHANDLING BEREDSKAB 112 SUNDHEDSOMRÅDET SOCIALE YDELSER SKATTEVÆSENET ANDRE OMRÅDER ANDRE OMRÅDER DATAFORDELER OPDATERING GRUNDDATA PERSONER VIRKSOMHEDER FAST EJENDOM ADRESSER, VEJE OG OMRÅDER LANDKORT OG GEOGRAFI GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 13

14 EFFEKTIVSERING BEDRE ANVENDELSE AF GRUNDDATA VI HAR PRØVET DET FØR De økonomiske gevinster ved at frikøbe data viste sig tydeligt, da BBR s adressedata blev frigivet i Det er ikke første gang, der bliver åbnet for fri adgang til offentlige data. Erfaringerne er gode. I 2002 blev adressedata fra BBR-registeret stillet frit til rådighed, og det gjorde mange arbejdsgange i det offentlige langt mere effektive. En analyse har opgjort den samfundsmæssige gevinst i perioden til 471 millioner kroner. Det offentlige sparede 38 millioner kroner alene på ikke at skulle forhandle købsaftaler, administrere rettigheder mv. Stor efterspørgsel Der viste sig at være en stor efterspørgsel efter de offentlige adressedata. I 2009 var antallet af professionelle adressebrugere mangedoblet til i alt heraf var 70 % private virksomheder. De frie BBR-data har bl.a. ført til en stigning i antallet af digitale tjenester og hjemmesider, der øger gennemsigtigheden og konkurrencen på det danske ejendomsmarked. Det gælder fx boliga.dk, der i dag er landets største uafhængige boligside. Det skønnes, at samfundsværdien af frikøbet vokser med 15 % om året, og vækstpotentialet er stadig stort inden for områder som bl.a.: GPS-navigation og mobile tjenester Logistik og transport Ejendomme og forsyning Miljø, energi og klima. Find undersøgelsen her: 2/Benefit/Vaerdien_af_danske_ adressedata_ l.pdf 14 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

15 BEDRE KVALITET I KERNEYDELSERNE Politiet kan løse sine opgaver bedre og mere effektivt, hvis der er adgang til gode og sammenhængende grunddata. Politiet bruger mange forskellige former for grunddata både i hverdagen og i særligt tilspidsede situationer. Efter fyrværkeriulykken i Seest i 2004 koblede politiet fx virksomhedsdata fra CVR med kortdata for at afklare, hvor der andre steder i landet lå fyrværkerivirksomheder tæt på beboede områder. Hertil kommer, at politiet bedre kan forebygge fx tyverier ved at bruge stedfæstede data om en ny bølge af tyverier inden for en bestemt branche eller varegruppe til at kontakte virksomhedsejere i de hårdest ramte områder. I dag køber Rigspolitiet typisk data fra forskellige private dataleverandører, som har forædlet rådata fra grunddata-registrene. Med forbedringer i kvaliteten af og adgangen til de offentlige grunddata, skal politiet fremover kun hente data fra ét sted. Ud over at sikre bedre kvalitet i politiets arbejde vil det også give et stort potentiale for effektiviseringer i politiets arbejdsgange. Og når mennesker skal evakueres efter en ulykke, er det afgørende, at politiet kan sammenholde virksomhedsdata (fx branche, antal ansatte mv.) med geografiske data og persondata fra CPR. GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 15

16 VÆKST FRI ANVENDELSE AF GRUNDDATA VÆKST I DANSK ERHVERVSLIV Blandt virksomheder og organisationer, der arbejder professionelt med offentlige data, er der store vækstpotentialer ved en let og fri adgang til grunddata af højere kvalitet. Og så giver det gode muligheder for, at nye virksomheder kan vokse frem. ØGET INNOVATION OG KONKURRENCEEVNE Prisen på og rettighederne til data kan være en barriere for nye virksomheder, der vil udnytte data kommercielt. Hertil kommer, at både indkøbte og videresolgte data skal administreres og afregnes, og det koster resurser for såvel de private købere som for myndighederne. Med frie grunddata kan virksomheder derimod teste gode idéer uden den store risiko, hvilket leder til et stort potentiale for innovation på markedet innovation, der genererer vækst og bedre produkter til brugerne. Fx kan frie geografiske data evt. kombineret med andre typer data anvendes i nye, kreative løsninger i forhold til klimatilpasning, i ingeniørvirksomheders planlægning af anlægs- eller byggeprojekter og i danske it-virksomheders udvikling af nye applikationer til smartphones. NYE KUNDER, NYE PRODUKTER OG FLERE ARBEJDSPLADSER Når datagrundlaget ikke længere er bekosteligt, vil produkter, som tidligere har haft en smal kundegruppe, kunne sælges til en pris, der er attraktiv for små og mellemstore virksomheder. Og med fri adgang til virksomhedsdata vil helt nye produkter som branchedata, branchestatistikker og erhvervsrapporter kunne udvikles. Udnyttelsen af nye teknologier og medier øger mulighederne for at gøre offentlig information og teknologi tilgængelig for borgere og virksomheder og for at øge samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. Innovationen vil ikke mindst kunne skabe arbejdspladser. Ejendomsdata kombineret med geografiske data vil fx kunne føre til energibesparende tiltag for husejerne til gavn for både klima og beskæftigelsen af fx håndværkere. EN STÆRKERE FORRETNING Frie grunddata vil generelt bidrage til en bedre kvalitet af de data, som virksomhederne anvender i deres forretning og vil i flere tilfælde kunne udelukke behovet for selv at indsamle oplysninger. Frigivelsen af virksomhedsdata vil fx kunne bidrage til en øget kvalitet af bankers interne beregninger af kapitalkrav. Og med bedre muligheder for at få indsigt i en given kundes virksomhed vil bankerne også kunne øge kvaliteten af deres rådgivning. Frie virksomhedsdata vil fx også lette processerne ved huskøb, så huskøberne oplever en smidigere proces, og ejendomsmæglere, banker og realkreditselskaber sparer tid og penge. 16 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

17 BILLIGE DATA GIVER HØJERE VÆKST Virksomhedernes vækst er 15 % højere i lande, hvor offentlige geografiske data gives frit eller sælges til stærkt nedsatte priser. Det viser en finsk undersøgelse, der omfatter ca små og mellemstore virksomheder i 15 lande i årene Vel at mærke virksomheder inden for brancher, der typisk er afhængige af adgang til offentlige kortog geografiske data som enten brugere eller udviklere af kommercielle produkter baseret på offentlige data. Den finske undersøgelse viser også, at væksten kom hurtigt. I lande, hvor priserne blev ændret fra det ene år til det andet, kunne den højere vækst iagttages allerede efter det første år. Og efter det andet år var virksomhedernes gevinster ved de lave datapriser slået fuldt igennem. Læs mere: I Østrig blev prisen på en række offentlige digitale kort herunder matrikelkortet i 2006 sat ned med 97 %. Resultatet blev bl.a. en tidobling af efterspørgslen efter de topografiske data, og brugen af matrikelkortet steg 250 %. Efterspørgslen steg også inden for helt nye brancher som forsikring, sundhed og geomarketing. Tilsvarende eksempler findes i Spanien og Australien.

18 18 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

19 DE FØRSTE GRUNDDATAREGISTRE CVR (Det Centrale Virksomhedsregister) indeholder oplysninger om danske virksomheder, herunder bl.a. CVR-nummer, virksomhedsform, datoen for virksomhedens start og eventuelle ophør, juridisk navn og adresse, ejerne, tilknyttede produktionsenheder, branchekode, antal fuldtidsansatte og kreditstatus. Selskabsregisteret indeholder oplysninger om alle registrerede selskaber, fx aktieog anpartsselskaber. Nogle oplysninger som fx virksomhedsform, navn, adresse og branchekode registreres i Selskabsregisteret og overføres til CVR. Oplysninger om fx selskabets ledelse, revisor og tegningsregel er alene tilgængelige fra Selskabsregistreret. Matriklen består af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der indeholder oplysninger om Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres arealstørrelser mv. Hvert jordstykke er identificeret ved et matrikelnummer og er stedfæstet på matrikelkortet. Matriklen forudsættes udbygget med flere ejendomstyper, således at grunde, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund fremover bliver identificeret og registreret ensartet. Oplysninger om ejendomme, som er opdelt i anparter, vil fortsat blive registeret i Tingbogen og er ikke grunddata. Matrikelkortet er et juridisk kortværk, som bl.a. viser registrerede ejendomsgrænser, vejrettigheder, fredskovsbelagte arealer, strandbeskyttelseslinjer og klitfredede arealer for hele Danmark. BBR (Bygnings- og Boligregisteret) indeholder detaljerede oplysninger om alle landets bygninger og boliger fx alder, anvendelse, areal, antal etager, opvarmning, tekniske installationer, vand- og afløbsforhold, årlig leje mv. BBR indeholder tillige det komplette register for alle landets adresser med geografiske koordinater. Ejerfortegnelsen er et nyt autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark. Registeret skal omfatte alle ejerskifter, uanset om de bliver tinglyst eller ej, og etableres i tilknytning til Tingbogen. Landkortdata fra det Fællesoffentlige Geografiske Administrationsgrundlag (FOT-registeret) beskriver landskabets form og særlige kendetegn såsom byer, veje, skrænter, stier, vandløb, vindmøller og mange andre markante punkter i terrænet. Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) viser den detaljerede geografiske afgrænsning af en række administrative enheder som fx kommuner, regioner, sogne, retskredse, postnumre mv. Danmarks Højdemodel indeholder en digital model over terrænet med oplysninger om, hvor langt over havets overflade et givent punkt i landskabet befinder sig. Stednavne- og Stamoplysningsregisteret (SNSOR) indeholder ca stednavne, herunder dem som optræder på de topografiske kort og i Kortforsyningen. CPR (Det Centrale Personregister) indeholder oplysninger om personer, herunder bl.a. CPR-nummer, navn, adresse, fødselsdato, civilstand, slægtskab, statsborgerskab, medlemskab af Folkekirken og værgemål. Både gældende og tidligere informationer registreres. På sigt vil flere data blive gjort til grunddata, og registrene blive optaget i grunddatainfrastrukturen. GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 19

20 EN DEL AF DIGITALISERINGS- STRATEGIEN Grunddataprogrammet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for I strategien sættes der fokus på følgende offentlige grunddata, som skønnes at have det største potentiale for genbrug og dermed den største værdi for både offentlige og private aktører: Udviklingen i hele grunddataprogrammet kan følges på DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 personer virksomheder ejendomme adresser geografi indkomst DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI Disse typer af grunddata er omfattet af digitaliseringsstrategiens initiativer og er en del af det igangværende arbejde med at etablere en grunddata-infrastruktur. Et mål for digitaliseringsstrategien er desuden at skabe en fælles platform til distribution af grunddata, Den Fællesoffentlige Datafordeler (initiativ 9.5). Regeringen, KL og Danske Regioner formulerede i 2011 en fælles strategi for digitaliseringen af den offentlige sektor. Strategiens mål er at gøre hverdagen lettere for danskerne og de danske virksomheder og at udbygge Danmarks digitale førerposition ved at gøre den offentlige sektor endnu mere effektiv. Strategien har tre hovedspor: 1. Slut med papirblanketter og brevpost 2. Ny digital velfærd 3. Tættere offentligt digitalt samarbejde Grundtanken er, at øget digitalisering skal være med til at sikre fremtidens velfærd. It skal anvendes mere og bedre i folkeskolerne, teknologi skal forbedre behandlingen af patienter, sundheds-it skal lette dagligdagen på sygehusene, beskæftigelsesindsatsen skal forenkles, data skal deles effektivt mellem myndighederne, og så skal det være slut med papirbreve og -blanketter mellem det offentlige og borgere og virksomheder. Læs mere i Den digitale vej til fremtidens velfærd Download-strategien 20 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

21 APPENDIKS GRUNDDATA HELT KONKRET GEOGRAFISKE DATA // SIDE 22 Effektiv klimatilpasning Privat vækst og kontante fordele Geografiske data nu og i fremtiden Tidsplan ADRESSEDATA // SIDE 26 Fælles grundlag for en effektiv forvaltning Bedre beredskab, større sikkerhed Private gevinster Tre slags adressedata Adressedata nu og i fremtiden Tidsplan VIRKSOMHEDSDATA // SIDE 34 Frigiver resurser til kerneopgaverne Færre byrder for virksomhederne Vækst i den private sektor Virksomhedsdata nu og i fremtiden Tidsplan PERSONDATA // SIDE 38 Persondata nu og i fremtiden Grunddata og persondataloven EJENDOMSDATA // SIDE 30 Forenklede arbejdsprocesser og færre fejl Mindre besvær for virksomhederne Vækst til gavn for miljøet Ejendomsdata nu og i fremtiden Tidsplan

22 GEOGRAFISKE DATA Geografiske grunddata er stedfæstede oplysninger om bl.a. matrikler, bygninger, vejnet, vandløb og søer. Disse såkaldte kortdata er generelt af høj kvalitet i Danmark, men de kan udnyttes endnu bedre både i den offentlige og i den private sektor. Med et frikøb vil private virksomheder således kunne anvende kortdata uden at være begrænset af økonomi og rettigheder. Det offentlige vil spare penge på ikke længere at skulle forhandle økonomiske aftaler for anvendelsen af kortdata år efter år og på en mere effektiv udnyttelse af kortdata. EFFEKTIV KLIMATILPASNING Klimatilpasning er et af de områder, hvor datagrundlaget for et effektivt samarbejde bliver forbedret. Ved at etablere fælles, landsdækkende grunddata for vandløb og en opdateret fælles højdemodel kan klimatilpasningen gøres mere virkningsfuld og omkostningseffektiv. Ved at simulere vandets strømningsveje på overfladen kan man fx udpege områder, der er i fare for at blive oversvømmet ved skybrud. Inden for klimatilpasning har vandselskaberne en væsentlig rolle. Når de køber data, vælger de i dag ofte billige løsninger, hvor data ikke altid er ajourførte. Med et frikøb af kortdata kan vandselskaberne lettere bygge deres indsats på de samme informationer som kommunerne og dermed styrkes den fælles klimaindsats. PRIVAT VÆKST OG KONTANTE FORDELE Fri adgang til en række centrale geografiske grunddata især Matrikelkortet vil have stor betydning for både ejendoms- og forsyningssektoren. I ejendomssektoren indgår Matrikelkortet fx som dokumentationsgrundlag, og med fri adgang til Matrikelkortet kan der opbygges mere effektive sagsgange på tværs af ejendomsmæglere, tinglysning, realkreditinstitutter, sælgere og købere. Hertil kommer virksomhedernes direkte besparelser ved ikke længere at skulle betale for data. 22 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

hvad koster en koordinat? LINE HVINGEL

hvad koster en koordinat? LINE HVINGEL hvad koster en koordinat? push finansieringsmodeller 1. generation SDI* Der er brug for penge til: finansiering gennem de nationale udvikling kortlægningsmyndigheders implementering budgetter projektmidler

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Indstilling til Naalakkersuisut

Indstilling til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender 09-06-2014 Sagsnummer: 2013-088947 Ad dagsordenspunkt: Indstilling til Naalakkersuisut Indstilling Det indstilles til Naalakkersuisut, At

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012 Redegørelse Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012 Indholdsfortegnelse Ministerens forord 3 Indledning 4 Hvorfor geografisk infrastruktur? 5 Indsamling 6 Behandling 10 Distribution 14

Læs mere

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Bilag B. Interessentanalyse og gevinster EBST. - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning. Notat

Bilag B. Interessentanalyse og gevinster EBST. - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning. Notat Bilag B til notat om samfundsgevinster ved geokodning af bygninger i Bygnings- og Boligregisteret, BBR EBST Interessentanalyse og gevinster - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning Notat Januar

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere