Generalforsamlingsreferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat"

Transkript

1 Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder: Vigerslevvej 314, 2. tv. Vigerslevvej 316, st. th. Vigerslevvej 316, 1. th. Vigerslevvej 316, 2. tv. Vigerslevvej 320, st. th. Vigerslevvej 322, 2. tv. Vigerslevvej 324, 2. th. Vigerslevvej 326, st. tv. Vigerslevvej 326, st. th. Vigerslevvej 330, st. tv. Vigerslevvej 330, 1. th. Vigerslevvej 332, 2. th. Vigerslevvej 334, 1. tv. Vigerslevvej 334, 2. tv. Vigerslevvej 336, 2.tv. Vigerslevvej 338, 1. tv. Vigerslevvej 340, st. tv. Vigerslevvej 340, st. th. Vigerslevvej 342, st. tv. Vigerslevvej 344, st. th. Vigerslevvej 344, st. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder: Vigerslevvej 310, 1. th. Vigerslevvej 314, 2. th. Vigerslevvej 316, st. tv. Vigerslevvej 316, 1. tv. Vigerslevvej 332, 1. th. Vigerslevvej 338, 1. th. Vigerslevvej 340, 1. tv. Vigerslevvej 340, 1. th. Ejendomsadministrator Grethe Vingborg Hansen deltog fra LEA Ejendomspartner A/S. Der var følgende dagsorden i henhold til vedtægternes 3: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommene til godkendelse. 5) Forelæggelse af budget til godkendelse. 6) Valg af formand for bestyrelsen i lige år. 7) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9) Valg af revisor. 10) Indkomne forslag (indgivet rettidigt), herunder forslag fra bestyrelsen vedrørende viceværtordningen, jf. seneste generalforsamlingsreferat. 11) Eventuelt.

2 Side 2 af 12 Ejerforeningens formand, Pauli Andersen, bød velkommen til mødet, som blev indledt med at de fremmødte fik en sandwich og et glas vin/øl. Ad 1: Ad 2: Alexander Stephanou blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke var sket rettidig i henhold til vedtægterne, hvilket formanden beklagede. Generalforsamlingen diskuterede hvorvidt generalforsamlingen skulle afholdes på grund af den ikke rettidige indkaldelse og den for sene udsendelse af årsrapporten. Da der ikke var åbenbar enighed herom, blev spørgsmålet bragt til afstemning. 14 ejere stemte for at afholde generalforsamlingen, 12 stemte imod og 6 afgav blank stemme, hvorfor generalforsamlingen fortsatte. Ejendomsadministrator Grethe Vingborg Hansen blev valgt til referent. Bestyrelsen aflagde herefter beretning om det forløbne år: Retssag Ejerforeningen er blevet stævnet af et medlem af ejerforeningen, Lasse Frederiksen, Vigerslevvej 344 st. th. Sagen verserer ved Retten på Frederiksberg. Lasse Frederiksen accepterede ikke ejerforeningens tilbud om, at afhjælpe etageadskillelsen mod gavlmuren. Herefter udtog Lasse Frederiksen stævning mod ejerforeningen. Der har i sagen været udveksling af de indledende retsdokumenter, det vil sige stævning af 28. marts 2012 og svarskrift af 12. juli Herefter begærede Lasse Frederiksen syn og skøn. Parternes syns- og skønstema forelå ultimo august 2012 og synog skønsrapporten forelå den 13. marts Den 1. august 2012 meddelte ejerforeningens forsikringsselskab Alm. Brand A/S, at ejerforeningen er dækket af ejerforeningens foreningsretshjælpsforsikring, det vil sige at ejerforeningen kun skal betale en selvrisiko på kr. i advokatomkostninger. Foreløbige omkostninger eksklusiv ejerforeningens selvrisiko på kr.: Hussvamp Laboratoriet ApS, rapport: Syn- og skønsmandsrapport: Foreløbige omkostninger på sagen er p.t.: 5.465,63 kr ,00 kr ,63 kr. Ejerforeningen undgår næppe at skulle dække en del af disse omkostninger. Ejerforeningens tilbud til Lasse Frederiksen i foråret 2012 ville omkostningsmæssigt beløbe sig til ca kr. Sagen er berammet til domsforhandling den 19. september Trapperenovering I december 2011 afsluttede ejerforeningen den omfattende trapperenovering. I januar 2013 blev 1 års gennemgangen gennemført. Der blev ikke konstateret fejl og mangler fra Peter Maler A/S side. Desværre kunne det konstateres, at beboerne flere steder har været meget hårde mod overfladerne og det bevirker, at ejerforeningen allerede nu må afholde omkostninger på, at pletmale alle opgangene for at de stedse fremtræder pæne. En enkelt opgang skal dog males helt om, fordi beboerne her har ødelagt malingen, hvilket ikke er acceptabelt, fordi det påfører ejerforeningen helt unødvendige omkostninger. Ejerne/lejerne opfordres derfor til at vise forsigtighed, når man flytter ud eller ind, når man tager barnevogne, klapvogne eller cykler ind eller ud etc. Der blev fra Karsten Ruprecht side udtrykt stor utilfredshed med det udførte arbejde

3 Side 3 af 12 fra Peter Maler A/S side 1. Renovering af facader, herunder vinduer, sålbænke mv. Ejerforeningen har også fået gennemført en renovering af klimaskærm/facader/vinduer og sålbænke for ca kr. Der er fortsat enkelte efterreparationer. Der blev fra enkelte ejere udtrykt utilfredshed med det udførte arbejde. Formanden opfordrede ejere, der ikke er tilfredse med det udførte arbejde til at henvende sig til bestyrelsen med en konkret beskrivelse af, hvad kritikken går ud på, så vil bestyrelsen tage sig af sagen og få afhjulpet eventuelle fejl eller mangler. Varmecentralerne Overvågningen af varmeanlægget virker efter hensigten og overvågning af vandforbruget virker perfekt. Ejerforeningen er sikret mod vandspild, utætte WC-cisterner/vandhaner mv. Ejerforeningen har flere gange konstateret stort vandspild, en enkelt gang et voldsomt stort vandspild, men som blev hurtigt stoppet og i et andet tilfælde ville det have kostet ca kr. på årsbasis, hvis ejerforeningen ikke hurtigt havde fået det stoppet. Udskiftning af varmtvandsbeholder er foretaget og det kostede ca kr. Den anden varmtvandsbeholder holder i 1-3 år endnu og skal også udskiftes på grund af dårlig/ingen vedligeholdelse siden Væggelus Væggelus er ved at være helt udryddet. Der har været væggelus følgende steder: - Vigerslevvej 316 i maj 2011, - Vigerslevvej 334 og 336 i november 2011, - Vigerslevvej 316 og 318 i november 2011 og - Vigerslevvej 326 i maj Første behandling koster kr. pr. omgang for 6 lejligheder med 3 behandlinger. Hvis første behandling ikke virker, kræver det ifølge skadedyrsfirmaerne, at to opgange skal behandles. Det vil sige at det koster yderligere kr. Dette sparede ejerforeningen dog, idet bestyrelsen havde undersøgt branchen og fundet et skadesservicefirma, der ikke fulgte branchekutymen, men til gengæld er effektive til at bekæmpe væggelus og ejerforeningen fik denne behandling gratis og sparede derved kr. Hvis ejerforeningen skulle få væggelus igen, har foreningen nu kontakt til et firma, der hurtigt og billigt kan bekæmpe dem. I 2010, 2011 og 2012 brugte ejerforeningen i alt kr. Varmeregnskab og -målere Ejerforeningen undersøgte i 2011 markedet for varmeregnskabsservice og varmemålere. Der er ca udbydere på det danske marked og det er et marked, hvor der sker en vis form for konsolidering med Ista og Brunata som de to største. Der findes to former for varmemålere, nemlig de gamle fordampningsmålere og de moderne elektroniske målere. De gamle varmemålere holder i rigtig mange år, men kræver manuel aflæsning og er derfor dyrere i drift end de nye moderne elektroniske varmemålere, der kan fjernaflæses, men som ikke holder lige så lang tid som de gamle, ca år. De er til gengæld ikke dyre at udskifte, kr. pr. stk. og de billigste i drift. 1 På den baggrund har bestyrelsen indkaldt Peter Maler A/S til et møde for at gennemgå kritikpunkterne. Dette møde fandt sted torsdag den 27. juni 2013 og et referat af dette er vedlagt som bilag 2 til generalforsamlingsreferatet.

4 Side 4 af 12 Da ejerforeningen i 2011 undersøgte sagen betalte ejerforeningen 204,64 kr. pr. lejlighed for varmeregnskabet. Ved overgang til elektroniske varmemålere ville ejerforeningen kunne få det til 120 kr. pr. lejlighed hos en anden udbyder end Ista. Installationen ville koste kr. (2 x 108 x 270). Den årlige besparelse ville derfor blive 9.141,12 kr., hvilket svarer til en simpel tilbagebetalingstid på 6,4 år, hvilket ikke ville være uinteressant, men bestyrelsen vurderede dengang, at der var andre ting at bruge pengene på. En betydelig fordel ved overgang til elektroniske varmemålere er, at man som beboer ikke behøver at være hjemme og vente på aflæsningsmanden. Nu varsler Ista imidlertid en udfasning af de gamle fordampningsmålere til udløb af 2014 og tilbyder ejerforeningen en løsning, hvor de enkelte medlemmer skal betale 14 kr. ekskl. moms pr. år i 10 år pr. måler, hvorefter aftalen ophører. Dette tilbud er gældende til den 20. juni Alternativt vil det koste 310 kr. ekskl. moms pr. måler, men ejerforeningen er så stadig bundet til Ista. Ista bruger en slags proprietær system og ikke et open source system, så andre udbydere af varmeregnskaber ikke elektronisk kan foretage aflæsning af målerne, men kun manuelt aflæse dem, og dermed er en stor fordel væk for brugerne og noget af besparelsen forsvinder også. Ejerforeningen vil derfor ikke have mulighed for, at skifte til andre udbydere af varmeregnskaber og dermed være frit stillet og så der hele tiden kan indhentes konkurrerende tilbud på udarbejdelse af varmeregnskaber. Her vil der være en del at kunne spare, idet EU varsler, at det om få år skal være pligtigt, at få foretaget aflæsning af ejendommenes energiforbrug halv- eller kvartårligt. Bestyrelsen vil undersøge fordele og ulemper i forbindelse med Ista s tilbud og vælge den for ejerforeningen mest optimale løsning. Der var spørgsmål til elforbruget og det blev oplyst, at der er timere på alle udendørssensorer. Det vil blive undersøgt hvorvidt timerene er indstillet korrekt. Vicevært Morten Street Vicevært Morten Streets løn- og ansættelsesvilkår var til genstand for drøftelse ved den forrige generalforsamling og bestyrelsen har i den forløbne periode arbejdet videre med sagen og fremlagt et forslag, jf. pkt. 10. Ejerforeningens skyldnere Den samlede skyld til ejerforeningen var for et år siden nået op på kr., hvilket primært skyldtes, at en ejer med 4 lejerlejligheder var gået konkurs. Udgangspunktet er, at gæld udover det pantsikrede beløb i en konkurssituation vil være et simpelt krav, jf. konkurslovens 97, som skal anmeldes i konkursboet, men som i mange tilfælde ikke dækkes hverken helt eller delvist. Det vil sige en opgørelse af restancen pr. konkursdagen med fradrag af det pantsikrede beløb, kr. pr. lejlighed, er det dividendeberettigede beløb som kunne afskrives som tab i ejerforeningen. Den nye ejer hæfter som udgangspunkt kun for fællesudgifter fra overtagelsesdagen i henhold til sædvanlige købsaftaler. Ved overdragelsen krævede ejerforeningen, at konkursboet betalte restance opstået i boperioden, hvis den blev solgt med overtagelse pr , ellers for alle restancer udover de gamle pr. konkursdagen. Hvis ejerlejlighederne blev solgt i fri handel, skal den nye ejer dække ejerforeningens restance, også over ejerforeningens pant på de kr. pr. lejlighed. Det var den løsning bestyrelsen i juli og august 2011 forsøgte sig med over for debitors penge- og realkreditinstitut, desværre uden held. Hvis lejlighederne bliver solgt på tvang, hvilket nu er tilfældet, vil ejerforeningen få de 2 Ejerforeningen har fået fristen forlænget, så den nye bestyrelse kan nå, at sætte sig ind i sagen.

5 Side 5 af 12 Ad 3: kr. pr. lejlighed og restgælden vil komme om bag i køen sammen med de øvrige simple krav, jf. konkurslovens 97. Derfor var det samlede beløb for de 4 lejligheder over de kr. med stor sandsynlighed tabt - desværre. Hvis der ingen indtægter havde været i boet, måtte ejerforeningen bære evt. tab udover det pantsikrede beløb og evt. dividende helt frem til overtagelsesdagen, idet en køber ikke overtager evt. restancer, ligesom panthavere kræver, at købesummen fordeles i prioritetsorden, og her kommer ejerforeningen kun ind med kr i alt pr. lejlighed. Situationen er i dag, at ejerforeningen formentlig kun får et tab på ca kr. eller endnu mindre, hvilket vil være en meget glædelig udgang på sagen set i forhold til at ejerforeningen kunne risikere at miste kr. - en gevinst på godt kr. Tinglysning af vedtægter Foreningens ejendomsadministrator mangler fortsat enkelte CPR-nr. før ejerforeningen kan få tinglyst de nye vedtægter. Der var en diskussion af, hvorfor de nye vedtægter fra 2010 endnu ikke var tinglyst. I de gamle vedtægters 24 står der, at: Påtaleret har foreningen ved dens bestyrelse og de enkelte medlemmer af foreningen. Det betyder, at alle medlemmer og dermed alle ejere skal godkende og skrive under på de nye vedtægter. Ved den digitale tinglysning gøres det ved, at alle ejere skal aflevere deres CPR-nr. til ejerforeningens ejendomsadministrator. CPR-numrene skal skrives ind i tinglysningen og derefter skal den enkelte ejer via NemID ind og underskrive. Processen er forhalet voldsomt af, at enkelte ejere ikke har villet aflevere deres CPRnr. til administrator, på trods af mange påmindelser. Det er muligt, at tinglyse på hver enkel lejlighed. Det betyder dog, at der skal betales tinglysningsafgift på de enkelte lejligheder, hvilket vil være temmelig bekosteligt. Hvis alle ejere havde afleveret CPR-nr. kunne vedtægterne tinglyses på ejendommen og der skulle kun betales tinglysningsafgift én gang og ikke 108 gange. Bestyrelsen kan få fuldmagt til at foretage tinglysning af ændringer. Denne skal gives på samme generalforsamling som vedtægtsændringerne er vedtaget på. Den er gældende et år 3 og skal fremgå af generalforsamlingsreferatet. For at komme videre i den digitale tinglysning skal ejerforeningen bruge CPR-nr., da disse skal indtastes for de lejligheder, som er i foreningen, og som ændringerne vedrører. Det er derfor korrekt, at man kan bemyndige bestyrelsen til at foretage ændringerne, men rent fysisk skal man bruge CPR-nr. på de enkelte ejere. Generalforsamlingen besluttede, at de ekstra omkostninger, som det ekstra arbejde med tinglysningen medfører, skal pålignes de ejere, som ikke inden for en af ejendomsadministrator angivet tidsfrist har oplyst deres CPR-nr. til ejendomsadministrator, idet forhalingen og de unødvendige ekstra omkostninger alene kan tilskrives dem. Affald Der er affaldshåndtering ved gavlen ud for Vigerslevvej 334 ved kiosken. Beretningen blev taget til efterretning og godkendt. Regnskabet blev gennemgået af formanden. Formanden indledte med at kommentere de store variationer i vandforbruget de sidste to år. Dette skyldes alene en fejlaflæsning i 2011 som nu er blevet rettet. Der var spørgsmål til følgende punkter fra Bent Vagn Nielsen: 3 Der følger den siddende bestyrelse i forbindelse med vedtægtsændringerne.

6 Side 6 af 12 Ad 4: Ad 5: Ad 6: Ad 7: - Viceværtlønningen, vedrørende udsving i lønningen siden Dette skyldes ekstra tidsforbrug i forbindelse med snerydningen i to vinter og skybrud i to somre. - Funktionærboligen, vedrørende opskrivning af funktionærboligen, jf. note 5 i årsrapporten. - Istandsættelse af mødelokale, generalforsamlingen har tidligere besluttet at istandsætte mødelokalet, samt vedrørende - Vedligeholdelseskontoen, var den steget? - Formandshonoraret, hvorfor var det steget (pristalsreguleret)? Generalforsamlingen udtrykte ønske om, at årsrapporten i fremtiden skal udsendes i revideret udgave i bedre tid, hvilket i henhold til vedtægterne er en uge før generalforsamlingen. Formanden beklagede den sene udsendelse. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen med 4 stemmer imod 4. Renoveringen af taget forventes igangsat efteråret 2013, når ejerforeningen har sparet op til det. Når tagrenoveringen er afsluttet i 2013 er alle udvendige vedligeholdelsesarbejder afsluttet for de næste mange år og ejerforeningen kan koncentrere sig om de indvendige vedligeholdelsesarbejder, det vil sige rørføringer til radiator og brugsvand samt afløbsrør/faldstammer. Vedligeholdelsesplanen blev herefter taget til efterretning og godkendt. Budgettet blev gennemgået af formanden. Der er ikke budgetteret med stigning af fællesudgifter og opsparing til vedligeholdelsesarbejder. Opsparingen til større vedligeholdelsesarbejder ligger i 2013 på kr. Pernille Bergman havde et spørgsmål vedrørende fællesudgifterne og efterlyste en opspitning af, hvad der er fællesudgifter og hvad der er opsparing til større vedligeholdelsesarbejder på de månedlige opkrævninger. Formanden fremhævede den gode pointe i dette forslag, fordi det netop vil sætte fokus på hvor effektiv ejerforeningen er 5. Fællesudgifter vedrører den daglige drift af ejerforeningen. Opsparingen vedrører de større vedligeholdelsesarbejder f.eks. udskiftning af vandrør og faldstammer. Opkrævningerne vil fremover blive opdelt i: - hvad der vedrøret fællesudgifter (den daglige drift af ejerforeningen) og - hvad der vedrører opsparing til større vedligeholdelsesarbejder 6. Budgettet blev godkendt. Formanden er på valg i lige år, hvorfor dette punkt ikke var aktuelt. Valg til bestyrelsen: Valgt ind blev: Herefter består bestyrelsen af: Alexander Stephanou, Vigerslevvej 324, 2. th. Karsten Ruprecht, Vigerslevvej 330, st. tv. Pauli Andersen (formand) Pernille Bergmann Steffen Holm Karsten Ruprecht 4 Bl.a. Bent Vagn Nielsen og Dorthe Petersen. 5 Ejerforeningens fællesudgifter er fortsat på 2009-niveau, selvom ejerforeningen i flere år har fået foretaget væsentlige forbedringsarbejder. Grunden til at de samlede fællesudgifter er steget, skyldes alene tidligere tiders manglende opsparing til større vedligeholdelsesarbejder, hvorfor det nu er nødvendigt at henlægge til ½-1 mio. kr. om året ,00 kr. til fællesudgifter og 285,00 kr. til opsparing pr. mdr.

7 Side 7 af 12 Ad 8: Ad 9: Ad 10: Ad 11: Alexander Stephanou Følgende blev valgt som suppleanter: Deloitte blev genvalgt som revisor. Indkomne forslag: Morten E. Christensen, Vigerselvvej 338, 1. tv. Carlos M. Costa, Vigerslevvej 344. st. tv. Bent Vagn Nielsen mente ikke, at bestyrelsen har ret til at kommentere og ændre teksten i et forslag. Det blev besluttet, at forslag fremadrettet skal sendes ud, med deres oprindelige ordlyd. Bestyrelsen har dog ret til, at sende kommentarer til forslaget med ud. Bent Vagn Nielsen efterlyste ejerforeningens CVR-nr. Foreningens CVR-nr. er: Forslag 1: Foreningens vedtægt optages til fornyet revision og godkendelse. Forslaget blev motiveret, diskuteret og nedstemt. Forslag 2: Brandsikring. Forslaget blev motiveret og diskuteret. Bestyrelsen fik i opdrag, at finde en god løsning, således at brandsikringen lever op til de lovmæssige krav. Forslaget blev vedtaget. Forslag 3: Viceværtfunktionen Forslaget blev motiveret og diskuteret. Bestyrelsen har analyseret timeforbruget i en viceværtstilling til at udgøre ca. 700 timer pr. år, hvilket er under halvtid i forhold til en fuldtidsansættelse. Derfor kunne en beslutning fremadrettet være en viceværtordning på halvtid eller en outsourcing af viceværtfunktionen. Bestyrelsen fik generalforsamlingens bemyndigelse til at optimere viceværtløsningen, herunder ændre den nuværende funktion, opsige viceværten, antage en ny vicevært på reduceret tid eller outsource viceværtopgaven, således at ejerforeningens interesser varetages bedst muligt. Forslaget blev vedtaget. Eventuelt: Vaskerum: Vaskerum: Tørrekælder: Sørg for at holde ryddet op. Ordensregler for vaskekælder på flere sprog. Mangler nøgler. Diverse køretøjer, både 2- og 4-hjulet, hører ikke til i tørrekælderen, på gangarealer eller i trappeopgangene. Info om affaldshåndtering bør udarbejdes på flere sprog. Når der lukkes for vandet i ejendommen, skal dette varsles i så god tid som muligt. En ejer har fået stjålet to cykler - husk tjek, at kælderdørene er låst. Bestyrelsen får tjekket alle låse i kælderdørene, så de virker.

8 Side 8 af 12 Valby, den 28. juni 2013 Formand: Dirigent: Pauli Andersen Alexander Stephanou Bilag: Økonomioversigt, driftsregnskab med aktiver og passiver samt budget. Referat af møde mellem Karsten Ruprecht og Peter Maler A/S den 27. juni 2013, jf. pkt. 2 og fodnote 1.

9 Side 9 af 12 Bilag 1: Økonomioversigt Resultatopgørelser og budget Regnskab Regnskab Budget Regnskab Budget Vandforbrug Grundskyld Forsikringer og kontingenter Vicevært og varmemester Vicevært fællesudgifter Renholdelse Reparation og vedligeholdelse Andre omkostninger Elektricitet Renovering af trappeopgange Højvandslukker i kælder Udvendige vinduer og murværk Renovering af tag Reparation af tagkviste Reparation af døre og vinduer Ekstraordinær udgift ifb. skybrud Indvendig vedl. viceværtbolig Renovering af varmtvandsbeholdere Renovering af altaner Funktionærbolig Renteindtægter af mellemregning og indestående Diverse (I) Årets fællesudgifter til fordeling Resultat overført fra tidligere år Fællesudgift viceværtbolig Lejeindtægt viceværtbolig Renteindtægt Vaskeri Ekstraordinære indtægter Øvrige indtægter i alt: Renteindtægter af mellemregning og indestående Hensættelse til vedligeholdelsesarbejder Hensættelse til specifikke vedligeholdelsesarbejder Hensættelse til køb af funktionærbolig Hensættelse til tab Hensættelse, tilbageført Indtægter og hensættelser i alt: (II) Samlede fællesudgifter til fordeling Opkrævet acontobidrag i alt Opkrævet acontobidrag pr. lejlighed pr. måned

10 Side 10 af 12 Balance Aktiver: Regnskab Regnskab Regnskab Funktionærbolig Tilgodehavende acontoindbetalinger Restancekonto Tilgodehavende forsikring Diverse tilgodehavender Tilgodehavende Absolut Skadesservice Varmesæson, rest Mellemregning med administrator Varmesæson, aconto varmebidrag ( ) Varmeudgifter = Varmeudgift Mellemværende vedrørende kabel-tv Bankindestående Diverse Aktiver i alt: Passiver: Forudbetaling, aconto indbetalinger Varmesæson, aconto varmeindbetaling Varmeudgifter = Varmeudgift Forudbetalt husleje og depositum, varmemester Kreditorer Skyldig vedr. A-indkomst Skyldige omkostninger Hensat til større vedligeholdelsesarbejder Hensat til specifikke vedligeholdelsesarbejder Hensat til køb af funktionærbolig Hensat til tab på fællesydelser Friværdi, funktionærbolig Resultat, der overføres til næste år Overført resultat Diverse Passiver i alt:

11 Side 11 af 12 Bilag 2: Referat af møde mellem Karsten Ruprecht og Peter Maler A/S Mødetidspunkt: Torsdag den 27. juni 2013 kl. 12:00-14:00. Mødedeltagere: Referent: Karsten Ruprecht 7, Vigerslevvej 330, st. tv., Valby, Adm. direktør Jesper Grønfeldt, Peter Maler A/S, Bygningsingeniør Jesper Thomsen, A4 rådgivende ingeniører og arkitekter og Formand Pauli Andersen, Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Pauli Andersen Karsten Ruprecht indledte mødet med en kort gennemgang af sine kritikpunkter ved det af Peter Maler A/S udførte overfladebehandlingsarbejde, dels hvad angår trapperenoveringen, dels hvad angår renoveringen af den lodrette klimaskærm (vinduer og murværk). Kritikken består primært af følgende hovedpunkter: - Spartling af vægge: Flere steder er der ikke spartlet korrekt ligesom der heller ikke efterfølgende er slebet korrekt i henhold til en korrekt malerfaglig standard. - Maling af vægge: Generelt blakkede vægge. - Reparation af vægge 8 : Flere steder er der tydelig farveforskel, idet reparationsarbejderne er udført med lys brunlig farve og ikke den tidligere anvendte grå farve 9. - Loft og overvægge: Der er udført dårlig spartling og reparation. - Døre: Flere døre er blakkede og nogle af dørene har haft problemer med, at de har været lukket før de har tørret helt, hvilket har bevirket, at flere af dem har mistet overfladebehandlingen i dørkarmkanten. - Træværk: Manglende spartling af revner og huller og på trappevanger ses gammel grå maling tydeligt. Karsten Ruprecht havde forinden mødet påført blå tape i trappeopgangene, på de punkter, hvor der ifølge hans malerfaglige standard var udført dårligt overfladebehandlingsarbejde. Herefter besigtigede mødedeltagerne trappeopgangen Vigerslevvej 310, samt yderligere en trappeopgang. Da de af Karsten Ruprecht påpegede fejl var gentagelser var der ikke grund til at besigtige flere trappeopgange og mødedeltagerne drøftede sagen i et mere samlet perspektiv og Karsten Ruprecht summerede kritikpunkterne. Den fremførte kritik blev i det store og hele afvist af Jesper Grønfeldt, der anførte, at såfremt ejerforeningen vil forfølge sagen, kunne foreningen gennemføre syn og skøn på sagen for at vurdere, hvorvidt kritikken var berettiget. Herefter forlod Jesper Grønfeldt mødet. De tilbageværende mødedeltagere besigtigede yderligere trappeopgangen Vigerslevvej 344, som ellers er en af de pænere opgange rent malerfagligt, men det var her, at problemet med den brunlige reparationsmaling blev konstateret af Karsten Ruprecht. Dette var åbenlyst for mødedeltagerne og Jesper Thomsen hidkaldte Jesper Grønfeldt, der også kunne konstatere farve- 7 Karsten Ruprecht er uddannet bygningsmaler og har tidligere arbejdet som bygningsmaler og malet mange trappeopgange. 8 Denne reparationsmaling er udført efter 1. års gennemgangen i januar F.eks. i trappeopgang Vigerslevvej 344.

12 Side 12 af 12 forskellen. Herefter sluttede mødet og det blev aftalt, at Karsten Ruprecht, Jesper Thomsen og Pauli Andersen i samarbejde med foreningens bestyrelse beslutter de yderligere tiltag i sagen, som den fremførte kritik må give anledning til.

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere