Generalforsamlingsreferat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat"

Transkript

1 Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder: Vigerslevvej 314, 2. tv. Vigerslevvej 316, st. th. Vigerslevvej 316, 1. th. Vigerslevvej 316, 2. tv. Vigerslevvej 320, st. th. Vigerslevvej 322, 2. tv. Vigerslevvej 324, 2. th. Vigerslevvej 326, st. tv. Vigerslevvej 326, st. th. Vigerslevvej 330, st. tv. Vigerslevvej 330, 1. th. Vigerslevvej 332, 2. th. Vigerslevvej 334, 1. tv. Vigerslevvej 334, 2. tv. Vigerslevvej 336, 2.tv. Vigerslevvej 338, 1. tv. Vigerslevvej 340, st. tv. Vigerslevvej 340, st. th. Vigerslevvej 342, st. tv. Vigerslevvej 344, st. th. Vigerslevvej 344, st. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder: Vigerslevvej 310, 1. th. Vigerslevvej 314, 2. th. Vigerslevvej 316, st. tv. Vigerslevvej 316, 1. tv. Vigerslevvej 332, 1. th. Vigerslevvej 338, 1. th. Vigerslevvej 340, 1. tv. Vigerslevvej 340, 1. th. Ejendomsadministrator Grethe Vingborg Hansen deltog fra LEA Ejendomspartner A/S. Der var følgende dagsorden i henhold til vedtægternes 3: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommene til godkendelse. 5) Forelæggelse af budget til godkendelse. 6) Valg af formand for bestyrelsen i lige år. 7) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9) Valg af revisor. 10) Indkomne forslag (indgivet rettidigt), herunder forslag fra bestyrelsen vedrørende viceværtordningen, jf. seneste generalforsamlingsreferat. 11) Eventuelt.

2 Side 2 af 12 Ejerforeningens formand, Pauli Andersen, bød velkommen til mødet, som blev indledt med at de fremmødte fik en sandwich og et glas vin/øl. Ad 1: Ad 2: Alexander Stephanou blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke var sket rettidig i henhold til vedtægterne, hvilket formanden beklagede. Generalforsamlingen diskuterede hvorvidt generalforsamlingen skulle afholdes på grund af den ikke rettidige indkaldelse og den for sene udsendelse af årsrapporten. Da der ikke var åbenbar enighed herom, blev spørgsmålet bragt til afstemning. 14 ejere stemte for at afholde generalforsamlingen, 12 stemte imod og 6 afgav blank stemme, hvorfor generalforsamlingen fortsatte. Ejendomsadministrator Grethe Vingborg Hansen blev valgt til referent. Bestyrelsen aflagde herefter beretning om det forløbne år: Retssag Ejerforeningen er blevet stævnet af et medlem af ejerforeningen, Lasse Frederiksen, Vigerslevvej 344 st. th. Sagen verserer ved Retten på Frederiksberg. Lasse Frederiksen accepterede ikke ejerforeningens tilbud om, at afhjælpe etageadskillelsen mod gavlmuren. Herefter udtog Lasse Frederiksen stævning mod ejerforeningen. Der har i sagen været udveksling af de indledende retsdokumenter, det vil sige stævning af 28. marts 2012 og svarskrift af 12. juli Herefter begærede Lasse Frederiksen syn og skøn. Parternes syns- og skønstema forelå ultimo august 2012 og synog skønsrapporten forelå den 13. marts Den 1. august 2012 meddelte ejerforeningens forsikringsselskab Alm. Brand A/S, at ejerforeningen er dækket af ejerforeningens foreningsretshjælpsforsikring, det vil sige at ejerforeningen kun skal betale en selvrisiko på kr. i advokatomkostninger. Foreløbige omkostninger eksklusiv ejerforeningens selvrisiko på kr.: Hussvamp Laboratoriet ApS, rapport: Syn- og skønsmandsrapport: Foreløbige omkostninger på sagen er p.t.: 5.465,63 kr ,00 kr ,63 kr. Ejerforeningen undgår næppe at skulle dække en del af disse omkostninger. Ejerforeningens tilbud til Lasse Frederiksen i foråret 2012 ville omkostningsmæssigt beløbe sig til ca kr. Sagen er berammet til domsforhandling den 19. september Trapperenovering I december 2011 afsluttede ejerforeningen den omfattende trapperenovering. I januar 2013 blev 1 års gennemgangen gennemført. Der blev ikke konstateret fejl og mangler fra Peter Maler A/S side. Desværre kunne det konstateres, at beboerne flere steder har været meget hårde mod overfladerne og det bevirker, at ejerforeningen allerede nu må afholde omkostninger på, at pletmale alle opgangene for at de stedse fremtræder pæne. En enkelt opgang skal dog males helt om, fordi beboerne her har ødelagt malingen, hvilket ikke er acceptabelt, fordi det påfører ejerforeningen helt unødvendige omkostninger. Ejerne/lejerne opfordres derfor til at vise forsigtighed, når man flytter ud eller ind, når man tager barnevogne, klapvogne eller cykler ind eller ud etc. Der blev fra Karsten Ruprecht side udtrykt stor utilfredshed med det udførte arbejde

3 Side 3 af 12 fra Peter Maler A/S side 1. Renovering af facader, herunder vinduer, sålbænke mv. Ejerforeningen har også fået gennemført en renovering af klimaskærm/facader/vinduer og sålbænke for ca kr. Der er fortsat enkelte efterreparationer. Der blev fra enkelte ejere udtrykt utilfredshed med det udførte arbejde. Formanden opfordrede ejere, der ikke er tilfredse med det udførte arbejde til at henvende sig til bestyrelsen med en konkret beskrivelse af, hvad kritikken går ud på, så vil bestyrelsen tage sig af sagen og få afhjulpet eventuelle fejl eller mangler. Varmecentralerne Overvågningen af varmeanlægget virker efter hensigten og overvågning af vandforbruget virker perfekt. Ejerforeningen er sikret mod vandspild, utætte WC-cisterner/vandhaner mv. Ejerforeningen har flere gange konstateret stort vandspild, en enkelt gang et voldsomt stort vandspild, men som blev hurtigt stoppet og i et andet tilfælde ville det have kostet ca kr. på årsbasis, hvis ejerforeningen ikke hurtigt havde fået det stoppet. Udskiftning af varmtvandsbeholder er foretaget og det kostede ca kr. Den anden varmtvandsbeholder holder i 1-3 år endnu og skal også udskiftes på grund af dårlig/ingen vedligeholdelse siden Væggelus Væggelus er ved at være helt udryddet. Der har været væggelus følgende steder: - Vigerslevvej 316 i maj 2011, - Vigerslevvej 334 og 336 i november 2011, - Vigerslevvej 316 og 318 i november 2011 og - Vigerslevvej 326 i maj Første behandling koster kr. pr. omgang for 6 lejligheder med 3 behandlinger. Hvis første behandling ikke virker, kræver det ifølge skadedyrsfirmaerne, at to opgange skal behandles. Det vil sige at det koster yderligere kr. Dette sparede ejerforeningen dog, idet bestyrelsen havde undersøgt branchen og fundet et skadesservicefirma, der ikke fulgte branchekutymen, men til gengæld er effektive til at bekæmpe væggelus og ejerforeningen fik denne behandling gratis og sparede derved kr. Hvis ejerforeningen skulle få væggelus igen, har foreningen nu kontakt til et firma, der hurtigt og billigt kan bekæmpe dem. I 2010, 2011 og 2012 brugte ejerforeningen i alt kr. Varmeregnskab og -målere Ejerforeningen undersøgte i 2011 markedet for varmeregnskabsservice og varmemålere. Der er ca udbydere på det danske marked og det er et marked, hvor der sker en vis form for konsolidering med Ista og Brunata som de to største. Der findes to former for varmemålere, nemlig de gamle fordampningsmålere og de moderne elektroniske målere. De gamle varmemålere holder i rigtig mange år, men kræver manuel aflæsning og er derfor dyrere i drift end de nye moderne elektroniske varmemålere, der kan fjernaflæses, men som ikke holder lige så lang tid som de gamle, ca år. De er til gengæld ikke dyre at udskifte, kr. pr. stk. og de billigste i drift. 1 På den baggrund har bestyrelsen indkaldt Peter Maler A/S til et møde for at gennemgå kritikpunkterne. Dette møde fandt sted torsdag den 27. juni 2013 og et referat af dette er vedlagt som bilag 2 til generalforsamlingsreferatet.

4 Side 4 af 12 Da ejerforeningen i 2011 undersøgte sagen betalte ejerforeningen 204,64 kr. pr. lejlighed for varmeregnskabet. Ved overgang til elektroniske varmemålere ville ejerforeningen kunne få det til 120 kr. pr. lejlighed hos en anden udbyder end Ista. Installationen ville koste kr. (2 x 108 x 270). Den årlige besparelse ville derfor blive 9.141,12 kr., hvilket svarer til en simpel tilbagebetalingstid på 6,4 år, hvilket ikke ville være uinteressant, men bestyrelsen vurderede dengang, at der var andre ting at bruge pengene på. En betydelig fordel ved overgang til elektroniske varmemålere er, at man som beboer ikke behøver at være hjemme og vente på aflæsningsmanden. Nu varsler Ista imidlertid en udfasning af de gamle fordampningsmålere til udløb af 2014 og tilbyder ejerforeningen en løsning, hvor de enkelte medlemmer skal betale 14 kr. ekskl. moms pr. år i 10 år pr. måler, hvorefter aftalen ophører. Dette tilbud er gældende til den 20. juni Alternativt vil det koste 310 kr. ekskl. moms pr. måler, men ejerforeningen er så stadig bundet til Ista. Ista bruger en slags proprietær system og ikke et open source system, så andre udbydere af varmeregnskaber ikke elektronisk kan foretage aflæsning af målerne, men kun manuelt aflæse dem, og dermed er en stor fordel væk for brugerne og noget af besparelsen forsvinder også. Ejerforeningen vil derfor ikke have mulighed for, at skifte til andre udbydere af varmeregnskaber og dermed være frit stillet og så der hele tiden kan indhentes konkurrerende tilbud på udarbejdelse af varmeregnskaber. Her vil der være en del at kunne spare, idet EU varsler, at det om få år skal være pligtigt, at få foretaget aflæsning af ejendommenes energiforbrug halv- eller kvartårligt. Bestyrelsen vil undersøge fordele og ulemper i forbindelse med Ista s tilbud og vælge den for ejerforeningen mest optimale løsning. Der var spørgsmål til elforbruget og det blev oplyst, at der er timere på alle udendørssensorer. Det vil blive undersøgt hvorvidt timerene er indstillet korrekt. Vicevært Morten Street Vicevært Morten Streets løn- og ansættelsesvilkår var til genstand for drøftelse ved den forrige generalforsamling og bestyrelsen har i den forløbne periode arbejdet videre med sagen og fremlagt et forslag, jf. pkt. 10. Ejerforeningens skyldnere Den samlede skyld til ejerforeningen var for et år siden nået op på kr., hvilket primært skyldtes, at en ejer med 4 lejerlejligheder var gået konkurs. Udgangspunktet er, at gæld udover det pantsikrede beløb i en konkurssituation vil være et simpelt krav, jf. konkurslovens 97, som skal anmeldes i konkursboet, men som i mange tilfælde ikke dækkes hverken helt eller delvist. Det vil sige en opgørelse af restancen pr. konkursdagen med fradrag af det pantsikrede beløb, kr. pr. lejlighed, er det dividendeberettigede beløb som kunne afskrives som tab i ejerforeningen. Den nye ejer hæfter som udgangspunkt kun for fællesudgifter fra overtagelsesdagen i henhold til sædvanlige købsaftaler. Ved overdragelsen krævede ejerforeningen, at konkursboet betalte restance opstået i boperioden, hvis den blev solgt med overtagelse pr , ellers for alle restancer udover de gamle pr. konkursdagen. Hvis ejerlejlighederne blev solgt i fri handel, skal den nye ejer dække ejerforeningens restance, også over ejerforeningens pant på de kr. pr. lejlighed. Det var den løsning bestyrelsen i juli og august 2011 forsøgte sig med over for debitors penge- og realkreditinstitut, desværre uden held. Hvis lejlighederne bliver solgt på tvang, hvilket nu er tilfældet, vil ejerforeningen få de 2 Ejerforeningen har fået fristen forlænget, så den nye bestyrelse kan nå, at sætte sig ind i sagen.

5 Side 5 af 12 Ad 3: kr. pr. lejlighed og restgælden vil komme om bag i køen sammen med de øvrige simple krav, jf. konkurslovens 97. Derfor var det samlede beløb for de 4 lejligheder over de kr. med stor sandsynlighed tabt - desværre. Hvis der ingen indtægter havde været i boet, måtte ejerforeningen bære evt. tab udover det pantsikrede beløb og evt. dividende helt frem til overtagelsesdagen, idet en køber ikke overtager evt. restancer, ligesom panthavere kræver, at købesummen fordeles i prioritetsorden, og her kommer ejerforeningen kun ind med kr i alt pr. lejlighed. Situationen er i dag, at ejerforeningen formentlig kun får et tab på ca kr. eller endnu mindre, hvilket vil være en meget glædelig udgang på sagen set i forhold til at ejerforeningen kunne risikere at miste kr. - en gevinst på godt kr. Tinglysning af vedtægter Foreningens ejendomsadministrator mangler fortsat enkelte CPR-nr. før ejerforeningen kan få tinglyst de nye vedtægter. Der var en diskussion af, hvorfor de nye vedtægter fra 2010 endnu ikke var tinglyst. I de gamle vedtægters 24 står der, at: Påtaleret har foreningen ved dens bestyrelse og de enkelte medlemmer af foreningen. Det betyder, at alle medlemmer og dermed alle ejere skal godkende og skrive under på de nye vedtægter. Ved den digitale tinglysning gøres det ved, at alle ejere skal aflevere deres CPR-nr. til ejerforeningens ejendomsadministrator. CPR-numrene skal skrives ind i tinglysningen og derefter skal den enkelte ejer via NemID ind og underskrive. Processen er forhalet voldsomt af, at enkelte ejere ikke har villet aflevere deres CPRnr. til administrator, på trods af mange påmindelser. Det er muligt, at tinglyse på hver enkel lejlighed. Det betyder dog, at der skal betales tinglysningsafgift på de enkelte lejligheder, hvilket vil være temmelig bekosteligt. Hvis alle ejere havde afleveret CPR-nr. kunne vedtægterne tinglyses på ejendommen og der skulle kun betales tinglysningsafgift én gang og ikke 108 gange. Bestyrelsen kan få fuldmagt til at foretage tinglysning af ændringer. Denne skal gives på samme generalforsamling som vedtægtsændringerne er vedtaget på. Den er gældende et år 3 og skal fremgå af generalforsamlingsreferatet. For at komme videre i den digitale tinglysning skal ejerforeningen bruge CPR-nr., da disse skal indtastes for de lejligheder, som er i foreningen, og som ændringerne vedrører. Det er derfor korrekt, at man kan bemyndige bestyrelsen til at foretage ændringerne, men rent fysisk skal man bruge CPR-nr. på de enkelte ejere. Generalforsamlingen besluttede, at de ekstra omkostninger, som det ekstra arbejde med tinglysningen medfører, skal pålignes de ejere, som ikke inden for en af ejendomsadministrator angivet tidsfrist har oplyst deres CPR-nr. til ejendomsadministrator, idet forhalingen og de unødvendige ekstra omkostninger alene kan tilskrives dem. Affald Der er affaldshåndtering ved gavlen ud for Vigerslevvej 334 ved kiosken. Beretningen blev taget til efterretning og godkendt. Regnskabet blev gennemgået af formanden. Formanden indledte med at kommentere de store variationer i vandforbruget de sidste to år. Dette skyldes alene en fejlaflæsning i 2011 som nu er blevet rettet. Der var spørgsmål til følgende punkter fra Bent Vagn Nielsen: 3 Der følger den siddende bestyrelse i forbindelse med vedtægtsændringerne.

6 Side 6 af 12 Ad 4: Ad 5: Ad 6: Ad 7: - Viceværtlønningen, vedrørende udsving i lønningen siden Dette skyldes ekstra tidsforbrug i forbindelse med snerydningen i to vinter og skybrud i to somre. - Funktionærboligen, vedrørende opskrivning af funktionærboligen, jf. note 5 i årsrapporten. - Istandsættelse af mødelokale, generalforsamlingen har tidligere besluttet at istandsætte mødelokalet, samt vedrørende - Vedligeholdelseskontoen, var den steget? - Formandshonoraret, hvorfor var det steget (pristalsreguleret)? Generalforsamlingen udtrykte ønske om, at årsrapporten i fremtiden skal udsendes i revideret udgave i bedre tid, hvilket i henhold til vedtægterne er en uge før generalforsamlingen. Formanden beklagede den sene udsendelse. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen med 4 stemmer imod 4. Renoveringen af taget forventes igangsat efteråret 2013, når ejerforeningen har sparet op til det. Når tagrenoveringen er afsluttet i 2013 er alle udvendige vedligeholdelsesarbejder afsluttet for de næste mange år og ejerforeningen kan koncentrere sig om de indvendige vedligeholdelsesarbejder, det vil sige rørføringer til radiator og brugsvand samt afløbsrør/faldstammer. Vedligeholdelsesplanen blev herefter taget til efterretning og godkendt. Budgettet blev gennemgået af formanden. Der er ikke budgetteret med stigning af fællesudgifter og opsparing til vedligeholdelsesarbejder. Opsparingen til større vedligeholdelsesarbejder ligger i 2013 på kr. Pernille Bergman havde et spørgsmål vedrørende fællesudgifterne og efterlyste en opspitning af, hvad der er fællesudgifter og hvad der er opsparing til større vedligeholdelsesarbejder på de månedlige opkrævninger. Formanden fremhævede den gode pointe i dette forslag, fordi det netop vil sætte fokus på hvor effektiv ejerforeningen er 5. Fællesudgifter vedrører den daglige drift af ejerforeningen. Opsparingen vedrører de større vedligeholdelsesarbejder f.eks. udskiftning af vandrør og faldstammer. Opkrævningerne vil fremover blive opdelt i: - hvad der vedrøret fællesudgifter (den daglige drift af ejerforeningen) og - hvad der vedrører opsparing til større vedligeholdelsesarbejder 6. Budgettet blev godkendt. Formanden er på valg i lige år, hvorfor dette punkt ikke var aktuelt. Valg til bestyrelsen: Valgt ind blev: Herefter består bestyrelsen af: Alexander Stephanou, Vigerslevvej 324, 2. th. Karsten Ruprecht, Vigerslevvej 330, st. tv. Pauli Andersen (formand) Pernille Bergmann Steffen Holm Karsten Ruprecht 4 Bl.a. Bent Vagn Nielsen og Dorthe Petersen. 5 Ejerforeningens fællesudgifter er fortsat på 2009-niveau, selvom ejerforeningen i flere år har fået foretaget væsentlige forbedringsarbejder. Grunden til at de samlede fællesudgifter er steget, skyldes alene tidligere tiders manglende opsparing til større vedligeholdelsesarbejder, hvorfor det nu er nødvendigt at henlægge til ½-1 mio. kr. om året ,00 kr. til fællesudgifter og 285,00 kr. til opsparing pr. mdr.

7 Side 7 af 12 Ad 8: Ad 9: Ad 10: Ad 11: Alexander Stephanou Følgende blev valgt som suppleanter: Deloitte blev genvalgt som revisor. Indkomne forslag: Morten E. Christensen, Vigerselvvej 338, 1. tv. Carlos M. Costa, Vigerslevvej 344. st. tv. Bent Vagn Nielsen mente ikke, at bestyrelsen har ret til at kommentere og ændre teksten i et forslag. Det blev besluttet, at forslag fremadrettet skal sendes ud, med deres oprindelige ordlyd. Bestyrelsen har dog ret til, at sende kommentarer til forslaget med ud. Bent Vagn Nielsen efterlyste ejerforeningens CVR-nr. Foreningens CVR-nr. er: Forslag 1: Foreningens vedtægt optages til fornyet revision og godkendelse. Forslaget blev motiveret, diskuteret og nedstemt. Forslag 2: Brandsikring. Forslaget blev motiveret og diskuteret. Bestyrelsen fik i opdrag, at finde en god løsning, således at brandsikringen lever op til de lovmæssige krav. Forslaget blev vedtaget. Forslag 3: Viceværtfunktionen Forslaget blev motiveret og diskuteret. Bestyrelsen har analyseret timeforbruget i en viceværtstilling til at udgøre ca. 700 timer pr. år, hvilket er under halvtid i forhold til en fuldtidsansættelse. Derfor kunne en beslutning fremadrettet være en viceværtordning på halvtid eller en outsourcing af viceværtfunktionen. Bestyrelsen fik generalforsamlingens bemyndigelse til at optimere viceværtløsningen, herunder ændre den nuværende funktion, opsige viceværten, antage en ny vicevært på reduceret tid eller outsource viceværtopgaven, således at ejerforeningens interesser varetages bedst muligt. Forslaget blev vedtaget. Eventuelt: Vaskerum: Vaskerum: Tørrekælder: Sørg for at holde ryddet op. Ordensregler for vaskekælder på flere sprog. Mangler nøgler. Diverse køretøjer, både 2- og 4-hjulet, hører ikke til i tørrekælderen, på gangarealer eller i trappeopgangene. Info om affaldshåndtering bør udarbejdes på flere sprog. Når der lukkes for vandet i ejendommen, skal dette varsles i så god tid som muligt. En ejer har fået stjålet to cykler - husk tjek, at kælderdørene er låst. Bestyrelsen får tjekket alle låse i kælderdørene, så de virker.

8 Side 8 af 12 Valby, den 28. juni 2013 Formand: Dirigent: Pauli Andersen Alexander Stephanou Bilag: Økonomioversigt, driftsregnskab med aktiver og passiver samt budget. Referat af møde mellem Karsten Ruprecht og Peter Maler A/S den 27. juni 2013, jf. pkt. 2 og fodnote 1.

9 Side 9 af 12 Bilag 1: Økonomioversigt Resultatopgørelser og budget Regnskab Regnskab Budget Regnskab Budget Vandforbrug Grundskyld Forsikringer og kontingenter Vicevært og varmemester Vicevært fællesudgifter Renholdelse Reparation og vedligeholdelse Andre omkostninger Elektricitet Renovering af trappeopgange Højvandslukker i kælder Udvendige vinduer og murværk Renovering af tag Reparation af tagkviste Reparation af døre og vinduer Ekstraordinær udgift ifb. skybrud Indvendig vedl. viceværtbolig Renovering af varmtvandsbeholdere Renovering af altaner Funktionærbolig Renteindtægter af mellemregning og indestående Diverse (I) Årets fællesudgifter til fordeling Resultat overført fra tidligere år Fællesudgift viceværtbolig Lejeindtægt viceværtbolig Renteindtægt Vaskeri Ekstraordinære indtægter Øvrige indtægter i alt: Renteindtægter af mellemregning og indestående Hensættelse til vedligeholdelsesarbejder Hensættelse til specifikke vedligeholdelsesarbejder Hensættelse til køb af funktionærbolig Hensættelse til tab Hensættelse, tilbageført Indtægter og hensættelser i alt: (II) Samlede fællesudgifter til fordeling Opkrævet acontobidrag i alt Opkrævet acontobidrag pr. lejlighed pr. måned

10 Side 10 af 12 Balance Aktiver: Regnskab Regnskab Regnskab Funktionærbolig Tilgodehavende acontoindbetalinger Restancekonto Tilgodehavende forsikring Diverse tilgodehavender Tilgodehavende Absolut Skadesservice Varmesæson, rest Mellemregning med administrator Varmesæson, aconto varmebidrag ( ) Varmeudgifter = Varmeudgift Mellemværende vedrørende kabel-tv Bankindestående Diverse Aktiver i alt: Passiver: Forudbetaling, aconto indbetalinger Varmesæson, aconto varmeindbetaling Varmeudgifter = Varmeudgift Forudbetalt husleje og depositum, varmemester Kreditorer Skyldig vedr. A-indkomst Skyldige omkostninger Hensat til større vedligeholdelsesarbejder Hensat til specifikke vedligeholdelsesarbejder Hensat til køb af funktionærbolig Hensat til tab på fællesydelser Friværdi, funktionærbolig Resultat, der overføres til næste år Overført resultat Diverse Passiver i alt:

11 Side 11 af 12 Bilag 2: Referat af møde mellem Karsten Ruprecht og Peter Maler A/S Mødetidspunkt: Torsdag den 27. juni 2013 kl. 12:00-14:00. Mødedeltagere: Referent: Karsten Ruprecht 7, Vigerslevvej 330, st. tv., Valby, Adm. direktør Jesper Grønfeldt, Peter Maler A/S, Bygningsingeniør Jesper Thomsen, A4 rådgivende ingeniører og arkitekter og Formand Pauli Andersen, Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Pauli Andersen Karsten Ruprecht indledte mødet med en kort gennemgang af sine kritikpunkter ved det af Peter Maler A/S udførte overfladebehandlingsarbejde, dels hvad angår trapperenoveringen, dels hvad angår renoveringen af den lodrette klimaskærm (vinduer og murværk). Kritikken består primært af følgende hovedpunkter: - Spartling af vægge: Flere steder er der ikke spartlet korrekt ligesom der heller ikke efterfølgende er slebet korrekt i henhold til en korrekt malerfaglig standard. - Maling af vægge: Generelt blakkede vægge. - Reparation af vægge 8 : Flere steder er der tydelig farveforskel, idet reparationsarbejderne er udført med lys brunlig farve og ikke den tidligere anvendte grå farve 9. - Loft og overvægge: Der er udført dårlig spartling og reparation. - Døre: Flere døre er blakkede og nogle af dørene har haft problemer med, at de har været lukket før de har tørret helt, hvilket har bevirket, at flere af dem har mistet overfladebehandlingen i dørkarmkanten. - Træværk: Manglende spartling af revner og huller og på trappevanger ses gammel grå maling tydeligt. Karsten Ruprecht havde forinden mødet påført blå tape i trappeopgangene, på de punkter, hvor der ifølge hans malerfaglige standard var udført dårligt overfladebehandlingsarbejde. Herefter besigtigede mødedeltagerne trappeopgangen Vigerslevvej 310, samt yderligere en trappeopgang. Da de af Karsten Ruprecht påpegede fejl var gentagelser var der ikke grund til at besigtige flere trappeopgange og mødedeltagerne drøftede sagen i et mere samlet perspektiv og Karsten Ruprecht summerede kritikpunkterne. Den fremførte kritik blev i det store og hele afvist af Jesper Grønfeldt, der anførte, at såfremt ejerforeningen vil forfølge sagen, kunne foreningen gennemføre syn og skøn på sagen for at vurdere, hvorvidt kritikken var berettiget. Herefter forlod Jesper Grønfeldt mødet. De tilbageværende mødedeltagere besigtigede yderligere trappeopgangen Vigerslevvej 344, som ellers er en af de pænere opgange rent malerfagligt, men det var her, at problemet med den brunlige reparationsmaling blev konstateret af Karsten Ruprecht. Dette var åbenlyst for mødedeltagerne og Jesper Thomsen hidkaldte Jesper Grønfeldt, der også kunne konstatere farve- 7 Karsten Ruprecht er uddannet bygningsmaler og har tidligere arbejdet som bygningsmaler og malet mange trappeopgange. 8 Denne reparationsmaling er udført efter 1. års gennemgangen i januar F.eks. i trappeopgang Vigerslevvej 344.

12 Side 12 af 12 forskellen. Herefter sluttede mødet og det blev aftalt, at Karsten Ruprecht, Jesper Thomsen og Pauli Andersen i samarbejde med foreningens bestyrelse beslutter de yderligere tiltag i sagen, som den fremførte kritik må give anledning til.

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 Generalforsamlingsreferat År 2012, tirsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 9 Generalforsamlingsreferat År 2014, torsdag den 15. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Dette regnskab indeholder 11 sider Indhold

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th.

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th. År 2013, onsdag den 4. spetember kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 7 Generalforsamlingsreferat År 2010, tirsdag den 15. juni kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015 Ejerforeningen Hjørnet Årsrapport for 2014 Budget for 2015 Administrator: Administrationshuset A/S Gammel Køge Landevej 55, 3. 2500 Valby Telefon 70 22 22 15 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.:

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Ejerforeningen Nordre Munkegård Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Det reviderede årsregnskab 4. Indkomne

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014.

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. juli 2015 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 8.april

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF. 86 18 06 87 Valby, den 6. maj 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i ejerforeningen ANPA den 27. april 2011 på Bülows Kaffebar.

Referat fra Generalforsamling i ejerforeningen ANPA den 27. april 2011 på Bülows Kaffebar. Referat fra Generalforsamling i ejerforeningen ANPA den 27. april 2011 på Bülows Kaffebar. Tilstedeværende: Skt.Pauls Gade 49: Jonathan Smetana, Ingrid Dal, Lajla og Sara Kjellberg Jørgensen; Skt. Pauls

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09 Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Lejlighed 3: Birte Iversen fordelingstal 0,09 Lejlighed 4: Mogens L Jensen fordelingstal

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 5 Dato : 8. maj 2000 Referat fra : Ordinær generalforsamling for Forening : Sted : Navernes lokale Dato : Onsdag d. 26. April 2000 Kl : 19,00 Dagsorden var : Punkt Vedrørende Bilag 1. Valg af

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15 LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00, KLOKKESTØBERVEJ 33 (ODENSE MALERLAUG) Fremmødte: Fremmødte på generalforsamlingen udgjorde 13 personer, der repræsenterede

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2003 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016.

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016. Referat Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken 10-16 d. 29. september 2016. Forud for generalforsamlingens start blev bestyrelsens nuværende medlemmer præsenteret. Velkomst ved formanden. Dagsorden:

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 31. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bryggertorvet. Til stede på generalforsamlingen var personligt eller ved fuldmagt repræsentanter for følgende

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Herbo-Administration A/S

Herbo-Administration A/S G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2015, den 1. december kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Den

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006 VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse 1. januar 31. december

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere