Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar"

Transkript

1 Bilag 3 Gestur Jonsson Det civilretlige advokatansvar

2 DET CIVILRETLIGE ADVOKATANSVAR Af højesteretssagfører Gestur Jonsson, Island 1. Problemstillingen Der kan gøres forsøg på at opdele advokaters arbejde på forskellig vis. Sommetider består arbejdet i at give en kunde et råd, hvorimod den praktiske udførelse overlades til klienten eller en anden. Andre gange har klienten selv taget beslutningerne og overlader det praktiske til advokaten. For det meste er der ikke skarpe skel, idet arbejdet består dels i rådgivning dels i den praktiske udførelse. Det, der især kendetegner advokatarbejdet, er først og fremmest dets karakter af at være et specialfag. Det gælder hvad enten der er tale om rådgivning eller praktisk udførelse af hverv. Kunden henvender sig til en advokat på grund af dennes specialkundskaber og forventer, at de anvendes ved løsningen af opgaven. Advokatansvar er beslægtet med det ansvar andre selvstændigt erhvervsdrivende har, især universitetsuddannede, der mod betaling påtager sig diverse specialopgaver. Her kan nævnes arkitekter, revisorer og ingeniører. Et fælles træk i disse personers arbejde er, at for at kunne udføre dem må de være i besiddelse af specielle teoretiske kundskaber og de kundskaber danner grundlaget for specialistens selvstændige erhvervsvirksomhed. Ansvaret kan opdeles i to hovedgrupper, strafansvar og erstatningsansvar. I denne artikel bliver kun erstatningsansvaret behandlet. Selv om der sikkert gælder lignende grundprincipper i alle de nordiske lande om advokatansvar skal det dog understreges, at love og andre bestemmelser, der danner grundlaget for ansvaret, ikke er ens i landene. Denne artikel er skrevet ud fra forholdene i Island og det vil derfor være nødvendigt kort at redegøre for dem. 2. Islandske forhold 2.a. Eneret til sagførervirksomhed I Island findes der om sagførere en særlig lov, hvis oprindelige lovtekst er fra I henhold til denne lov har advokater eneret til sagførervirksomhed medmindre der er tale om sagens parter og personer, der står dem nær. For at opnå ret til sagførervirksomhed skal vedkom-

3 416 Gestur Jonsson mende være jurist og endvidere skal han opfylde nogle almene kompetancekrav. Justitsministeneren udsteder bevilling til sagførervirksomhed når disse betingelser er opfyldt. 2.b. Advokater er offentlige funktionærer. Medlemspligt i LMFÍ. I henhold til samme lov anses advokater for at være offentlige funktionærer og underlagt de samme pligter som disse. Disse pligter har først og fremmest betydning med hensyn til strafansvar i forbindelse med arbejdet. Aktive advokater skal være medlemmer af advokaternes forening. Den islandske advokatforenings vedtægter stadfæstes af justitsministeren. Foreningens bestyrelse har i henhold til lov pligt til at føre kontrol med advokater og har endvidere visse hjemler til at irettesætte advokater. Foreningen vedtager etiske regler (Codex ethicus), som medlemmer har pligt til at overholde i deres virksomhed. 2.c. Advokater har ikke pligt til at tegne ansvarsforsikring. Islandske advokater har ikke pligt til at tegne ansvarsforsikring i forbindelse med deres virksomhed. Sådanne forsikringer er dog en forudsætning for at advokater kan antages til visse stillinger, f.eks. som kurator. Ifølge oplysninger fra Den islandske advokatforenings sekretariat menes det, at godt 50% af alle aktive advokater har tegnet en ansvarsforsikring i forbindelse med advokatansvar. 2.d. Ingen regler om behandlingen af betroede midler. I Island har man heller ingen særlige regler om advokaters pligter med hensyn til klientkonti. Det påhviler advokater alment i henhold til advokatforeningens etiske regler at holde klienternes værdier adskilte fra egne finanser, men det er ikke nærmere beskrevet, hvorledes det skal ske. Allerede af den grund, at der ikke findes regler om klientkonti i Island, er advokatforeningens kontrol med at advokater følger god advokatskik m.h.t. klientkonti ikke til stede i praksis. 2.e. Den islandske advokatforenings ansvarsfond. En særlig ansvarsfond drives af Den islandske advokatforening. Der kan af fonden udbetales erstatning til klienter, der har lidt skade på grund af en advokats insolvens. En betingelse for erstatningspligt er, at de midler, som advokaten skylder klienten, er blevet advokaten betroet

4 Det civilretlige advokatansvar 417 i forbindelse med hans advokatvirksomhed for klienten. På grund af skade, som fonden har lidt i de allersidste år, står fonden meget svagt og der har været megen diskussion i foreningen om dens fremtid. Hver har sin mening om, hvorvidt det er rimeligt at videreføre en særlig ansvarsfond for insolvente advokater. 2.f. Ingen almen lov om skadeserstatning. I Island er der ingen almen lov om skadeserstatning sådan som det er tilfældet i de andre nordiske lande. Altinget behandler nu et forslag til lov om erstatning så muligvis bliver en sådan lov vedtaget inden for den nærmeste fremtid. Islandsk erstatningsret bygger derfor i vidt omfang på teori og domstolsafgørelser. Resultatet er, at i modsætning til, hvad der er tilfældet i de andre nordiske lande, er der i Island ikke almen hjemmel til at nedsætte erstatning under hensyn til skadevolderens forhold. 2.g. Fri driftsform inden for advokatvirksomhed. Islandske advokater kan selv vælge driftsform for deres praksis. De fleste advokater driver advokatkontorer uden ansvarsbegrænsning. I de forløbne år er der dog blevet flere advokatkontorer, der drives som aktieselskaber. Der findes ingen særlige lovbestemmelser om, hvem der kan eje aktier i sådanne selskaber eller hvem der kan sidde i bestyrelser for dem. 2.h. Særregler om ejendomsmægleres og vekselereres ansvar. Det bør nævnes, at der gælder særlige regler om ejendomsmæglere og vekselerere. Til trods for at nogle advokater påtager sig arbejde af den art, ses der i denne artikel bort fra særreglerne om ejedomsmægleres og vekselereres ansvar under behandling af advokatansvar. 3. Advokatansvarets kendetegn Med advokatansvar menes der normalt kun ansvar for rent økonomisk skade, det vil sige skade, der hverken kan regnes for legemsbeskadigelser eller ødelæggelse af ejendom. Hvis en advokat under udførelsen af sit arbejde volder skade på en anden parts ejendom eller legeme gælder de almindelige ansvarsregler inden for erstatningsretten. Endvidere er advokatansvaret kendetegnet ved at advokaten ifølge

5 418 Gestur Jonsson kontrakt har påtaget sig et bestemt hverv, normalt mod betaling. Advokatens og klientens kontraktforhold gør at der med hensyn til advokatens erstatningansvar over for klienter gælder synspunkter, der på mange måder er anderledes end de ellers ville være. Det kan være en følge af kontraktens indhold hvorvidt en advokat pådrager sig ansvar ved en bestemt handlemåde. Under henvisning til kontrakten ville der i nogle tilfælde blive stillet større krav til advokatens handlemåde, men i andre tilfælde vil en advokat under henvisning til kontrakten ikke blive anset for ansvarlig. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfælde. 4. Culpareglen Inden for islandsk ret vurderes advokaters erstatningsansvar ved udførelsen af deres hverv først og fremmest ud fra culpareglen. I lov om sagførere hedder det i 8, stykke 1:»Bestyrelsen for underrets- og højesteretssagføreres forening skal føre kontrol med at medlemmerne udfører deres hverv i overensstemmelse med loven og varetager deres pligter på samvittighedsfuld og redelig måde..«rent indholdsmæssigt ligger der sikkert det samme i ordene samvittighedsfuld og redelig, der benyttes i loven, som det, der er knyttet til udtrykket bonus paterfamilias. En god pålidelig advokat udfører sit arbejde redeligt og samvittighedsfuldt. Ved vurdering af skyldspørgsmålet vil der blive spurgt, hvad der havde kunnet forventes af en pålidelig og fornuftig advokat. Blev der vist den påpasselighed og den faglige ekspertise, der kunne forventes? I Den islandske advokatforenings etiske regler findes der mange regler om hvorledes en advokat skal udføre sit hverv. Disse regler er utvivlsomt vejledende ved afgørelsen af skyldspørgsmålet. Mange af reglerne er således, at man ville komme til samme konklusion ud fra sagens natur, selv om reglerne ikke var blevet nedskrevet. Som eksempel kan nævnes reglen i 8 om at en advokat skal bestræbe sig på at varetage sin klients interesser og reglen i 9 om at en advokat altid skal oplyse sin klient om alt, der kan tænkes at gøre ham afhængig af modparten. Selv om der ikke eksisterede nogen etiske regler ville det utvivlsomt blive anset for erstatningspligtig handlemåde fra en advokats side ikke at bestræbe sig på at varetage de interesser hans klient havde betroet ham. På samme måde ville det uden tvivl pådrage en advokat

6 Det civilretlige advokatansvar 419 erstatningsansvar over for en klient, hvis han påtog sig en sag for ham mod en part som advokaten er afhængig af uden at der omhyggeligt blev gjort rede for forholdet over for klienten. Sandsynligvis vil det altid blive bebrejdet en advokat, hvis hans arbejdsmetoder ikke er i overensstemmelse med de etiske regler. På den anden side vil en advokat ikke nødvendigvis gå ram forbi selv om hans handlemåde ikke strider imod de etiske regler. De etiske regler er ikke en udtømmelig beskrivelse af god advokatadfærd og det skal heller ikke være afhængigt af advokatstandens vurdering og beslutning, hvad der er erstatningspligtigt og hvad ikke. Det må dog anses for usandsynligt at islandske domstole regner en advokat for erstatningspligtig, hvis han kan bevise at hans handlemåde er i overensstemmelse med metoder og praksis blandt advokater. Dette kan dog ikke udelukkes på forhånd. Det ligger i sagens natur, at ansvarsbedømmelsen med hensyn til et specialisthverv er strengere end i almindelighed. Den, der opsøger en specialist, har ret til at stille større krav end den, der søger til en, som ikke anses for at være specialist. Der hersker ingen tvivl om det grundprincip, at der bør stilles krav om strengere ansvarbedømmelse over for specialister såsom advokater. Her bør man dog være opmærksom på, at placeringen af ansvaret sker efterfølgende. Det er nemt at være bagklog. Advokathvervet omfatter som oftest valg mellem alternativer, hvor det ikke forud er let at bedømme hvilket der er det fordelagtigste. Der findes ingen»korrekt«løsning. Beslutning skal tages før noget sådant kan ses. Ved ansvarsplaceringen bør der på den ene side tænkes på den specialviden, der skulle være til stede og var grunden til at der skete henvendelse til advokaten, og på den anden side hvorvidt der i virkeligheden fandtes noget»korrekt«råd under de give omstændigheder. Der kan helt klart ofte være meget lille forskel ved denne vurdering. En streng ansvarsbedømmelse fører derfor ikke nødvendigvis til at en advokat gøres erstatningspligtig over for sin klient selv om hans rådgivning bagefter kan synes»forkert«. Vurdering skal naturligvis ske ud fra de omstændigheder, der var gældende, da arbejdet blev udført.

7 420 Gestur Jonsson 5. Reglen om arbejdsgiveransvar Reglen om arbejdsgiverens ansvar for hans ansattes forvoldelse af skade gælder for advokater som for andre arbejdsgivere. Reglen omfatter både juridisk uddannede og andre blandt personalet. I advokaternes etiske regler hedder det i 34, stykke 1, at en advokat har det personlige ansvar for sine fuldmægtiges arbejde. I 36 i de etiske regler hedder det at en advokat skal holde god orden på sit kontor, overvåge sit personale og iagttage, at advokatfuldmægtige følger god advokatskik. På grundlag af disse bestemmelser i advokaternes etiske regler er deres erstatningsansvar mere omfattende en det normalt gælder for arbejdsgivere. Advokater har ikke kun ansvaret for deres personale for der kan også gøres et mere vidtgående ansvar gældende over for dem på grund af deres pligt til eftersyn med enkelte ansattes arbejde, selv om den enkelte ansatte ikke findes skyldig. 6. Ansvar for selvstændige entreprenørers handlinger I Den islandske advokatforenings etiske regler 10 hedder det, at en advokat har pligt til at søge samtykke hos sin klient, hvis hans sag skal overdrages til en anden advokat. Det samme gælder som regel, hvis der skal søges anden specialassistance, hvis det indebærer væsentlige omkostninger. Denne regel er blevet opfattet således, at en advokat ikke behøver at søge sin klients godkendelse for at kunne overdrage afgrænsede dele af en sag til en anden advokat, især bestemte praktiske dele, f.eks. at give møde i en sag for at opnå frist, fremlægge dokumenter eller for at gøre udlæg. I nogle tilfælde forpligter god advokatskik til ud fra omkostningssynspunkter at en advokat overdrager en sag til en anden advokat, f.eks. hvis der skal gives møde i en sag langt fra den advokats arbejdssted, der har med sagen at gøre. Hvis en advokat overdrager en sag han selv har påtaget sig til en anden advokat og ikke søger sin klients godkendelse af den foranstaltning løber advokaten den risiko at pådrage sig erstatningspligt på grund af entreprenørens fejltagelser. Hvis arbejdet er af en sådan karakter, at advokaten kunne have gjort sig klart, at klienten forventede, at han selv personligt udførte arbejdet, er han ansvarlig for arbejdets udførelse. Hvis der derimod er tale om enkelte dele af arbejdet, som normalt overdrages til andre af praktiske grunde, f.eks. i inkassosager, er det

8 Det civilretlige advokatansvar 421 tvivlsomt om ansvaret vil falde på advokaten, medmindre hans valg af entreprenør har været uforsvarligt. Det er normalt at advokater må søge til andre specialister angående enkelte forhold i forbindelse med advokatvirksomheden. Det er sommetider uundgåeligt og i andre tilfælde direkte ønskværdigt. Som eksempel kan nævnes en advokat, der indhenter en læges skøn af en klients invaliditet eller en aktuars beregninger af en bestemt skade. Hvis disse parter begår fejl ved udførelsen af deres hverv falder erstatningsansvaret ikke på advokaten medmindre valget af specialister har været uforsvarligt eller han har været i stand til at erkende fejlene og således har kunne forhindre skaden. 7. Ansvar i advokatvirksomhed i selskabsform. Det har længe været brugt at advokater går sammen om driften af et advokatkontor. Den fælles driftsform er meget afvekslende. I nogle tilfælde angår samarbejdet kun kontorets drift, mens advokaternes virksomhed og økonomi er adskilt. Det er ikke svært at påstå at i sådanne tilfælde har advokaterne kun ansvaret for egen skadeforvoldelse og ikke andres, for så vidt der ved præsentation udadtil klart skelnes mellem de enkelte advokaters virksomhed. Hvis kontoret drives som et interessentskab mellem de advokater, der arbejder der og denne driftsform fremgår af firmaets facade, f.eks. i navn, på brevpapir, i telefonbogen o.s.v. så er det firmaet og interessenterne, der alment er ansvarlig over for kunder i tilfælde af at en advokat begår en fejl ved almindelig advokatvirksomhed. Blandt de ovennævnte former for drift af et advokatkontor er der utallige varianter. Det må vurderes i hvert enkelt tilfælde i hvor høj grad ansvaret er fælles blandt dem der driver advokatkontoret i fællesskab. Ved vurdering af hvorvidt ansvaret er fælles er det naturligt først og fremmest at betragte hvad kunden kunne forvente da han henvendte sig til advokatkontoret. Kunne han forvente, at han var i færd med at henvende sig til et bestemt firma, hvor så og så mange advokater var ansvarlige for udførelsen af arbejdet eller kunne han vide at den advokat, der påtog sig arbejdet, udførte det på eget ansvar, ikke andres? Aftaler blandt de pågældende advokater indbyrdes kan ikke alene afgøre sagen. En særlig skønssag er hvorledes man bærer sig ad når et advokat-

9 422 Gestur Jonsson kontor drives som et aktieselskab. Der skal tænkes på at i Island har advokater eneret på sagførervirksomhed. Ligeledes skal det pointeres, at i henhold til 18 i advokaternes etiske regler skal en advokat bære personligt ansvar for sin advokatvirksomhed. Det er mest naturligt at forklare denne bestemmelse i de etiske regler på den måde, at der sigtes til det personlige ansvar over for den part, arbejdet udføres for, men derimod ikke ansvar over for et selskab, ved hvis mellemkomst advokaten fik overdraget arbejdet. Det må formodes at eneretten er en individuel ret, knyttet til det individs person, som er indehaver af retten. En juridisk person kan derfor aldrig, hvadenten der er tale om et selskab med begrænset eller ubegrænset ansvar, anses at være sagfører over for en part i en retssag. Hvis der sker henvendelse til et advokatkontor med en opgave, der omfattes af eneretten, kan selskabet derfor ikke påtage sig sagen, men kan ved sin mellemkomst skaffe en advokat, der kan påtage sig opgaven. Vedkommende advokat bærer personligt ansvaret for sagens gang over for sin klient, der er part i sagen, men ikke det firma der ved sin mellemkomst overdrog sagen til advokaten. Det er ikke sikkert, at de samme synspunkter gælder om anden advokatpraksis end der hvor eneretten gælder. I de tilfælde ville det være et brud på advokaternes etiske regler, hvis advokaten ikke personligt påtager sig ansvaret for opgaven. Dette ville dog ikke være brud på en ufravigelig lovregel. Det er derfor tvivlsomt, om en af selskabets kunder ville kunne rette krav mod advokaten, hvis han begik fejltagelser under udførelsen af opgaven. 8. Ansvar i enkelte advokatopgaver. I sin bog Advokatansvaret (6. udg. 1990) diskuterer A. Vinding Kruse udførligt advokatansvaret på forskellige områder inden for advokatvirksomhed. I det følgende bygges der i væsentligt omfang på de synspunkter, der kommer frem der. I pricippet kan advokatopgaver opdeles i tre grupper. I den første gruppe findes sagførervirksomhed. Det er de opgaver som er omfattet af islandske advokaters eneret. I den anden gruppe kommer rådgivningsvirksomhed og i gruppe tre kommer diverse praktiske opgaver.

10 Det civilretlige advokatansvar a. Sagførervirksomhed Det kan straks fastslås at en advokat ikke pådrager sig erstatningspligt selv om han taber en retssag, ikke engang selv om han selv har ment, at det ville være muligt at vinde sage og har tilrådet sin klient at anlægge sagen. Grundlaget for erstatningsansvar er her som i andre tilfælde culpa. I større tvister sker der normalt det i den indledende fase, at en part i en sag henvender sig til en advokat og beder ham vurdere mulighedernefor at gennemføre et bestemt standpunkt med positivt resultat for en domstol. Under denne vurdering forsøger advokaten normalt at få fat i alle tilgængelige oplysninger, der kan have betydning for sagens gang, og prøver især at sætte sig i den parts sted som sagen er anlagt imod. Bygger klientens fremstilling af sagsforholdene på bevismateriale? Er dette materiale tilgængeligt så det kan bruges som bevis i sagen. Har modparten mulighed for forsvar i sagen. Efter denne vurdering giver advokaten sin mening til kende og det skøn danner som regel grundlag for klientens beslutning om sagsanlæg. Jeg mener at de fleste advokater forsøger at være påpasselige og objektive under disse omstændigheder. De bestræber sig på at få øje på modbeviser og tager forbehold over for de punkter, de anser for uklare. Når klienten har taget sin beslutning og overladt sagsanlægget til advokaten har jeg på fornemmelsen at der sker forbavsende ting. Det er min erfaring, at tvivlspunkterne i sagen bliver mindre og mindre og modpartens sysnspunkter bliver stadigt mere uklare. Samtidig styrkes jeg i troen på klientens standpunkt. Når tiden for sagens forelæggelse for retten er inde har jeg ofte syntes at modpartens synspunkter var det rene volapyk og undret mig over at nogen advokat med selvrespekt gider holde fast ved sådan noget vrøvl. Desværre for mine klienter stemmer denne»udvikling«af sagen ikke altid overens med dommerens opfattelse. Alt for ofte tiltræder dommeren modpartens synspunkter. Det må siges som det er at utroligt ofte ser man i dommens præmisser de svage punkter i sagen som man præsenterede for klienten til at begynde med, men som det er lykkedes advokaten at fjerne fra sin egen bevidsthed under sagens behandling. Jeg tror at mange af mine kolleger kan være enige i dette. Når dommen bliver afsagt er det sandsynligt, at advokaternes reaktion genspejler den tankeproces, der er beskrevet i det foregående,

11 424 Gestur Jonsson således at sejrene bliver modtaget som naturlige resultater, mens nederlagene opleves som eksempler på hvor dårligt dommeren har fulgt med på det aktuelle område inden for retssystemet. Mange advokater har svært ved at undlade at delagtiggøre klienten i sin bedømmelse af i hvor høj grad vedkommende dommer er ude af trit med virkeligheden. Der er bare den ulempe, at når sagen er nået så vidt, så kan klientens opfattelse af advokatens talent og dømmekraft have ændret sig på afgørende vis. Forventninger om en strålende sejr tilhører fortiden, men virkeligheden drejer sig om en tabt sag og høje sagsomkostninger. Under disse omstændigheder er advokaten bedre tjent med at kunne vise, at han har båret sig rigtigt ad. Normalt er det fornuftigt, om ikke nødvendigt, for advokater at opbevare materiale om, hvorledes enkelte beslutninger i sagen blev taget. Det kan ofte være godt at skrive en huskeseddel til klienten om vurderingen af hans standpunkt i sagen. Under sagens behandling er det fornuftigt at sende ham kopier af alt materiale, der fremlægges, og sidst men ikke mindst at opfordre ham til at være til stede ved sagens forhandling. Det er en god arbejdsregel at føre sagen i så meget samråd med klienten som muligt. Hvis man bærer sig sådan ad i en retssag mener jeg det må være næsten udelukket, at en advokat regnes for erstatningspligtig over for sin klient, hvad sagens udfald end bliver. Hvis en advokat derimod ikke tager hensyn til sin klients naturlige instrukser er han normalt erstatningspligtig såfremt andre betingelser er opfyldt. Det gælder f.eks. hvis han forsømmer at benytte sig af et bestemt anbringende, glemmer at anke en sag eller begår fejl i udformningen af påstande. Hvis en sag afvises eller hvis en klient udsættes for andre former for retsfortabelse på grund af en advokats forseelser med hensyn til at overholde procesregler er advokaten erstatningspligtig for den skade, som klienten pådrager sig af den grund. Her kan nævnes som eksempel, at en advokat undlader at give møde i en retssag eller at en advokat, enten ikke eller for sent, fremlægger anbringender så de ikke kommer til overvejelse ved sagens afgørelse. Selv om en advokat er uheldig i behandlingen af en sag, hans redegørelse dårligt skrevet og desuden dårligt formuleret og hans tale under domsforhandlingen utilfredsstillende, så kan det næppe anses at være grundlag for erstatningsansvar. Klienten skal her som altid kunne bevise at en bestemt uforsvarlig gerning har forvoldt ham skade.

12 Det civilretlige advokatansvar b Juridisk rådgivning En advokats rådgivning over for en klient kan være mangeartet. Den typiske rådgivning drejer sig om juridiske aspekter. Desuden sker der ofte henvendelse til advokater vedrørende rådgivning på områder, som i praksis ikke er juridiske og som de ikke er specialuddannet til, men der bedes alligevel om rådgivningen på grund af den erfaring og de kundskaber som advokater får på forskellige områder i samfundslivet. Meget normalt er advokater engageret som kundernes rådgivere i forretningsmæssige og endda personlige sager. Det er usandsynligt at en advokat vil være erstatningspligtig over for en klient på grund af rådgivning i personlige sager. Det er dog ikke muligt at udelukke dette, men utvivlsomt vil ansvarsbedømmelsen under de omstændigheder ikke være streng. Ved vurderingen af en advokats erstatningsansvar vedrørende rådgivning om forretningsmæssige anliggender vil bedømmelsen af ansvaret normalt ikke være lige så streng som ved bedømmelsen af juridisk rådgivning. Det afhænger af omstændighederne i hvert enkelt tilfælde, hvilke påstande klienten kan fremsætte. Havde han grund til at tro at advokaten var i besiddelse af specialviden i vedkommende skønssag? Hvad betalte han for rådgivningen? Hvor formel var den o.s.v? Advokaternes særlige ansvar, hvor der bygges på streng ansvarsbedømmelse, gælder kun når der er tale om juridisk rådgivning. Der bør skelnes mellem forskellige typer af juridisk rådgivning efter dens indhold. 8.b.l. Rådgivning om utvetydige juridiske anliggender Hvis en advokat rådgiver forkert fordi han har misforstået utvetydige og åbenlyse juridiske anliggender, giver f.eks. sin klient det råd ikke at tinglyse et skøde i forbindelse med fast ejendom, da det ikke har nogen betydning, så bliver advokaten erstatningspligtig over for sin klient for den skade en sådan rådgivning forvolder. Hvis rådgivningen drejer sig om et utvetydigt juridisk aspekt, som dog ikke alle advokater er bekendt med, f.eks. om en bestemt dispositons skattemæssige følger, så gælder det samme, d.v.s. at der må stilles det krav til advokaten at han kender eller indhenter oplysninger om utvetydige lovaspekter, der har betydning for rådgivningen. Hvis rådgivning drejer sig om aspekter, der ikke er lovfæstet, men der foreligger klare domme, så gælder de samme sysnpunkter.

13 426 Gestur Jonsson 8.b.2 Rådgivning i vanskelige juridiske skønssager Vanskeligt bliver det når der hverken foreligger utvetydige lovbestemmelser eller klare domme om problemet. Under disse omstændigheder kan det være meget betænkeligt at påstå at en advokats rådgivning har været ukomplet. Her må der tænkes på som altid inden for jura at kun det resultat er»rigtigt«som til slut får nåde for de menneskers øjne som samfundet har valgt til at besørge den dømmende magt. Resultatet er»rigtigt«fordi det er opnået på korrekt vis. Selv om der hersker tvivl om det korrekte resultat er den i sig selv ikke tilstrækkelig til at advokater kan frasige sig ansvar i forbindelse med juridisk rådgivning. Der må stilles de krav at rådgivningen bygger på naturlige kundskaber om og undersøgelser på det retsområde sagen drejer sig om. Her som altid må det fordres at rådgivningen gives på grundlag af metoder som en pålidelig og fornuftig advokat ville anvende under de givne omstændigheder. Det betyder ikke at advokaten ikke kan tilbyde rådgivning om juridiske skønssager uden først at foretage omfattende undersøgelser af lovtekster og lovfortolkningsmateriale uden at risikere et vidtgående erstatningsansvar. Det kommer an på omstændighederne i hvert enkelt tilfælde. Alment må en advokat anses at kunne udtrykke sin opfattelse af juridiske skønssager på grundlag af egne kundskaber og dømmekraft uden særlig forberedelse. Mange advokaters arbejde består i at betjene deres kunder med rådgivning af den art. I praksis kan ingen advokat tillade sig at give sine kunder besked på at ringe senere for at få en vurdering, der vil blive givet efter omfattende undersøgelser på det retlige område. Kunderne har andre behov. Ved ansvarsbedømmelse er det afgørende, at advokaten ikke har givet til kende, at hans rådgivning var andet og mere end den er. Hvis en advokat ubetinget rådgiver om en indviklet skønssag uden at redegøre for de tvivlsspørgsmål, som sagen indeholder, vil det kunne påføre ham erstatningsansvar. Hvis han desuden tilkendegiver at resultatet er opnået på grundlag af omfattende specialviden og omhyggelig forberedelse og ingen af delene er til stede, øges sandsynligheden for ansvar. Som et realistisk eksempel på en vanskelig juridisk rådgivning som islandske advokater kender fra de sidste år kan nævnes at i efteråret 1991 blev de islandske forsikringsselskaber enige om en normaliseret

14 Det civilretlige advokatansvar 427 praksis ved vurdering og opgør af skader, som blev erstattet på grundlag af ansvarsforsikringer. Denne normaliserede praksis førte til at erstatningen til en person, som fik en legemsbeskadigelse, der blev ansat til 15% invaliditet eller mindre, blev nedsat væsentligt i forhold til hvad den tidligere havde været. Praksisnormaliseringen blev indført uden at ansvarsforsikringernes betingelser var blevet ændret og uden at ny lovgivning eller domme havde givet anledning til ændringerne. Med forsikringspolicerne havde forsikringsselskaberne påtaget sig at at betale erstatning til tredje person på grund af ansvar ifølge islandske retsregler. Forsikringsselskabernes talsmænd retfærdiggjorde praksisnormaliseringen med at tidligere opgørsregler i mange tilfælde havde ført til, at der blev udbetalt væsentlig erstatning uden at der var sket en reel eller væsentlig skade hos den den, der gjorde erstatningkrav gældende. På grund af forsikringsselskabernes ændrede indstilling stod advokater over for at skulle rådgive deres klienter om hvorvidt opgør skulle foretages på grundlag af den normaliserede praksis eller der skulle anlægges sag til inddrivelse af erstatning ifølge de traditionelle opgørsmetoder. Fra forsikringsselskabernes side blev der ikke givet nogen mulighed for kompromis eller opgør med forbehold om yderligere erstatning. Det første alternativ førte til opgør straks, mens det andet var et råd om at søge højere erstatning via en retssag, der kunne vare et par år. Det siges, at en fugl i hånden er bedre end ti på taget. Disse sande ord har endnu fuld gyldighed og mange skaderamte, der havde lyttet til deres advokaters råd, ville hellere indgå en aftale på grundlag af den nye normaliserede praksis end at påbegynde tidskrævende og evt. dyre retssager. Under disse omstændigheder var det utvivlsomt nødvendigt for advokater at sikre sig et bevis for at de havde gjort deres klienter fuldstændigt klart at de havde ret til højere erstatning ifølge det de mente var gældende ret, før de indvilgede i et opgør på grundlag af den normaliserede praksis. I et foredrag, som højesteretssagfører Viðar Már Matthíasson holdt på et medlemsmøde i Den islandske advokatforening i oktober 1992, anførte han, at en advokat, der indvilgede i et opgør på grundlag af den normaliserede praksis, risikerede at pådrage sig erstatningspligt over for sin klient, medmindre han sikrede sig bevis for at han havde foretaget følgende:

15 428 Gestur Jonsson 1. Han havde forklaret de gældende retsregler om erstatningsansvar og opgør af erstatning og hvilket beløb den skadelidende kunne forvente i erstatning i forhold til opgør på grundlag af gældende retsregler. 2. Advokaten havde forklaret reglerne om den normaliserede praksis for sin klient med hensyn til indhold og grunden til at forsikringsselskaberne begyndte at anvende dem. Så måtte han forklare deres juridiske betydning. 3. Advokaten måtte sikre sig i videst muligt omfang, at den skadelidende forstod disse to systemer og hvori forskellen mellem dem bestod. 4. Advokaten måtte sikre sig, at den skadelidende forstod, at ved at indvilge i opgør ville han give fuldstændig afkald på ret til højere erstatning senere. Højesteretssagfører Viðar Már Matthíassons konklusion var, at det var i modstrid med en advokats pligter over for sin klient, at indvilge i opgør af erstatning på grundlag af den normaliserede praksis medmindre klienten af en eller anden grund, efter at have modtaget den foran beskrevne rådgivning, havde anmodet ham om at indvilge i et sådant opgør. Jeg er enig i hrs Viðar Már Matthíassons ovenstående konklusion og mener endda, at den gælder alment med hensyn til hvordan en god og pålidelig advokat bør bære sig ad, når han slutter aftaler på sine klienters vegne og frafalder en del af de påstande, som klienten evt. kunne gøre gældende. 8.c. Ansvar med hensyn til udførelsen af enkelte hverv Hvis en advokat forsømmer at udføre enkelte hverv, som han har påtaget sig, er han over for sin klient ansvarlig for den skade, det kan forvolde. Dette gælder f.eks. hvis han glemmer at anmelde krav i et bo, forsømmer at tinglyse et dokument eller undlader at give møde ved en retssag så der sker rets fortabelse. Alment kan det siges, at en advokat er ansvarlig over for sin klient, hvis han forsømmer at udføre et hverv, han har påtaget sig. Det samme er tilfældet, hvis han burde udføre hvervet i henhold til god advokatskik, selv om hans klient ikke direkte har anmodet ham om det. Som eksempel kan nævnes en advokat, der assisterer en køber af en ejendom

16 Det civilretlige advokatansvar 429 og forsømmer at undersøge sælgers adkomst til ejendommen, og det senere bliver oplyst, at ejendommen er overpantsat, at der er påhvilende servitutter eller at sælgerens adkomst er mangelfuld. 9. Advokatens ansvar som bestyrelsesmedlem i et aktieselskab I aktieselskabslovens 132 hedder det, at bestyrelsesmedlemmer har pligt til over for selskabet at erstatte den skade, de måtte forvolde under deres hverv, enten forsætligt eller uagtsomt. Det er tilladt, at nedsætte erstatning under hensyn til skadevolders skyld eller økonomiske stilling. Det samme er tilfældet, når en aktionær eller andre lider skade på grund af brud på aktieselskabsloven eller selskabets vedtægter. Af islandske domme ses, at der ikke alment gøres streng ansvarsbedømmelse gældende ved tolkningen af denne bestemmelse i aktieselskabsloven, se f.eks. Højesteretsdomme 1991 side Det er en skønssag, hvorvidt en advokat, der er medlem af et aktieselskabs bestyrelse, hæfter med ansvar under en anden og strengere ansvarsbedømmelse end den, der gælder for andre bestyrelsesmedlemmer, under henvisning til hans specialviden. Her i landet er der ingen domme, der har besvaret dette spørgsmål. Danske forskere har anset, at det kan være tilfældet, når en advokats ansvar bedømmes i henhold til en lignende bestemmelse i den danske aktieselskabslov. Se A. Vinding Kruse, op. cit. sider og Niels Fisch-Thomsen i Advokaten 1981, side Selve skaden Til tider er det nemt at bevise skaden og skadebeløbet. En advokat eftergiver f.eks. en del af en utvetydig og sikker fordring, uden tilladelse fra sin klient, for at afslutte en sag straks. I dette tilfælde beløber skaden sig til den eftergivne fordring, hvis kontrakten er bindende for klienten. Det samme er tilfældet, hvis en advokat disponerer sin klients ejendom uden at den godtgøres fuldt ud. I Højesteretsdomme 1983 side 1867 var sagen den, at en advokat oplyste over for sin klient, at hans lejlighed kunne sælges for IKR En måned senere solgte advokaten lejligeheden til IKR I dommen hedder det, at klienten havde grund til at antage,

17 430 Gestur Jonsson da han gav advokaten tilladelse til at sælge lejligheden, at der ville blive udgået fra en salgspris omkring IKR Det blev ikke oplyst, at advokaten kunne have formodet, at det var ham tilladt at sælge lejligheden til den pris, der blev udfaldet, uden klientens samtykke. Idet det ikke var bevist, at klienten havde givet en sådan tilladelse, og det blev oplyst ved skøn, at en naturlig salgspris for lejligheden ville have været højere end hvad der vitterligt blev tilfældet, blev advokaten dømt til at betale en erstatning på IKR til sin klient. Ved bestemmelse af erstatningen blev der taget hensyn til, at der på grund af klientens økonomiske vanskeligheder og stramme tidsrammer havde været meget lidt tid til at søge at opnå den maksimale salgspris. Meget ofte er det vanskeligt at bevise skaden og sommetider er det i virkeligheden umuligt. Selv om advokaten har gjort alle de fejltagelser, som det er muligt at gøre, under en sags forløb og hans klient har tabt sagen, så kan det ikke dermed siges, at klienten har lidt nogen skade. Dette vil afhænge af hvorledes sagens udfald ville have været, hvis advokaten havde ført sagen på forsvarlig vis. Om bestemmelse af erstatningsbeløbet gælder der almene regler. Den skadelidende skal normalt bevise, at skaden er sket og ligeledes skadebeløbet. Jeg mener dog, at det er sandsynligt, at bevisbyrden vil blive omvendt så advokaten skal bevise, at der ikke er sket nogen skade, hvis klienten har bevist fejltagelserne og påvist sandsynligheden for at de kunne forvolde skade. I islandsk ret er der ingen almen hjemmel til at nedsætte erstatningsbeløbet eller lade erstatningsansvar bortfalde under hensyn til skadevolders interesser. En sådan almen hjemmel til nedsættelse findes i det forslag til erstatningslov, der nu er til behandling i Altinget.

18 Det civilretlige advokatansvar 431 Litteraturliste Niels Fisch-Thomsen. Advokaten i bestyrelsen Advokatens bestyrelsesansvar, Advokaten 24/1981. Baldur Gudlaugsson og þórður S. Gunnarsson. Lögmannsstrarfsemi í félagaformi, Fréttabréf LMFÍ Helga Jónsdóttir. Réttarstaða lögmanna, ritgerð A. Vinding Kruse. Advokatansvaret, 6. udgave, Benedikt Sigurjónsson. Um fébótaábyrgð lögmanna, Tímarit lögfræðinga, 2. hefti Benedikt Sigurjónsson. Ábyrgð lögmanna, Tímarit lögfræðinga, 2. hefti Ebbe Suenson. Hæftelsen i advokatsamvirker, Ufr 1985 B (225). Susanne Waage. Det erstatningsretlige ansvar for samvirkende advokater, Endvidere henvises til et foredrag som advokat Viðar Már Matthíasson holdt på et medlemsmode i LMFÍ i oktober 1992 og studiehåndskrift (ikke udgivet) om emnet som professor Arnljótur Björnsson ved Islands universitet har udarbejdet.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd PATENTAGENTFORENINGEN VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND Anvisning af skønsmænd 1. Inden Patentagentforeningens skønsmandsudvalg bringer et foreningsmedlem i forslag som skønsmand i en retssag om industriel retsbeskyttelse,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar?

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Bilaga 4 A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Överläggningsämne vid det tjugofjärde nordiska juristmötet På hvilke områder bør nordisk lovgivning

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Sagens nærmere omstændigheder er følgende: 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Dennis Thyme-Duvald Strandvejen 100 2900 Hellerup Nævnet har modtaget klagen den 8. april 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 99/2010 (1. afdeling) Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM fsagt den 26. oktober 2016 i sag nr. BS : FO Fag og rbejde s.m.f. mod Nykredit Forsikring /S.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV DOM Delforhandlingen i sagen,

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD?

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? 29. APRIL 2015 LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? En ny landsretsdom tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt ikke blot grundejeren, men tillige grundejerforeningen

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere