Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura."

Transkript

1 Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura. Formanden byder velkommen. Dirigent: Lars Stanley Nielsen nr. 75. Referent: Inger Krogh nr. 56 Lars gennemgik, hvordan indkaldelse til generalforsamlingen skal foregå, og da vi er mere end 50%, nemlig 65 huse + 6 fuldmagter er generalforsamlingen gyldig. BESTYRELSENS BERETNING: Formanden Knud E. Andreasen nr Knud bød velkommen til GF og introducerede programmet for i dag. Næstformanden Knud Erik Wichmann: Præsentation af advokat. Pga. af begivenheder der senere vil blive gjort rede for, har det været nødvendigt at engagere en ny advokat. Vi er meget glade for at advokat Francesco Sarocco, med kontor i Soverato, har accepteret denne opgave. Han er ydermere ny direktør for Aquilla, og han har allerede været til stor nytte for os. Poul Erik nr. 56 Der eksisterer 2 retssager i foreningen for øjeblikket. Garantisagen: En retssag anlagt af Vista Mare mod Jens Fokdal. Vista Mare har tabt sagen. Det er afgjort, at Jens Fokdal ikke er rette sagsøgte. Vista Mare er dømt til at betale kr ,- til dækning af ejerforeningens sagsomkostninger. Vista Mare har anket afgørelsen til Landsretten. De får herved kredit på det skyldige erstatningsbeløb på kr ,- Erstatningssagen: Vi har anlagt en retssag mod Vista Mare. Der er gjort indsigelse overfor pengeinstituttet, hvor garantien var etableret. Vi har anlagt en erstatningssag inden udløbet af garantiens løbetid. Garantien vil blive udleveret til rette vedkommende efter en retslig afgørelse i erstatningssagen. Rette vedkommende er enten Ejerforeningen eller Vista Mare. Hele processen, indtil erstatningssagen blev anlagt, blev brugt til at afklare forhold i forbindelse med levering fra Vista Mare til Ejerforeningen.

2 Der kan gøres personligt ansvar gældende overfor ledelsen af Vista Mare, når der er konstateret et tab. Advokat omkostninger og fordeling: Advokat Jesper Bøge skulle meddele hver gang der blev anvendt salær for kr ,-. Denne aftale blev ikke overholdt. Samarbejdet var præget af manglende kommunikation og fejlbehandling fra advokaternes side. Vi havde ikke længere tillid til Jesper Bøge, vi kunne ikke fortsætte med ham som advokat. En rapport over fejltagelser og forkerte behandlinger var grundlag for en større kreditering. Vores nye advokat, Kim Ulrich fra Hørsholm, gennemførte garantisagen i Lyngby Byret. Omkostningerne på disse retssager ser derfor således ud nu: Garantisagen. Faktureringer fra Jesper Bøge ,00 Kredit nota fra Jesper Bøge ,80 Omkostninger i alt vedr. Garantisagen hos Jesper Bøge ,20 Faktureringer fra Kim Ulrich, Hørsholm modregnet retshjælp ,50 Garantisagen i alt Vista Mare har som tidligere omtalt tabt sagsomkostninger på kr ,-. På grund af appellen til Landsretten har de ikke betalt disse omkostninger. Erstatningssagen og udredninger. Faktureringer fra Jesper Bøge ,00 Kreditnota af 16. dec ,00 Opgørelser på honorar fra Jesper Bøge foråret ,00 Afskrivning af ikke faktureret beløb fra foråret ,00 Afslutning af sagen med Jesper Bøge/ opgørelse ,00 december Afskrivning af klientkontoen hos Jesper Bøge ,00 Erstatningssagen og udredninger i alt hos Jesper Bøge ,00 Erstatningssagen hos Kim Ulrich, Hørsholm opgørelse juni ,00 Jesper nr. 57: Hvor stor er værdien af fejl og mangler i Villa Collina? Henning: Vi kan sagtens bruge fra kr mill. Heidi nr. 21: Vista Mare har en egenkapital på 2,3 mill., er garantistillesen indregnet heri? Anders nr. 69: VM har indsat kr. 3 mill. på en bankgaranti.

3 Kim Bisgård nr. 92: Får vi udgifter godtgjort, hvis VM bliver dømt. Poul Erik: VM kører en sag, hvor de er insolvente. Det er lovligt ifølge dansk lovgivning. Henning: Vi skal have dokumentation (i form af tilbud o.l.) for de kr. 3 mill., der skal bruges til opkøb og reetablering. Leif Rørbæk 105: Hvad er det for arealer, det omhandler? Poul Erik: Vi har indleveret en stævning på sti til strand. Hvordan det endelige krav bliver, er ikke opgjort. Picnicområde, tennisbane 2 er der ikke sat kroner og øre på endnu. Bestyrelsen mener, at vi har et krav på mindst kr. 3 mill. Poul Erik nr. 56. Historisk forløb foglio 25. Vista Mare ejer en grund på 6,5 ha, her skulle komplekset Villa Collina bygges. Vista Mare har aldrig ejet denne grund. Vista Mare var vidende om restriktioner i udstykningsplanen. Arealer som veje, parkeringsarealer og grønne områder, skulle overdrages til kommunen. Udstykningsplanen ser således ud.

4 Vista Mare køber arealer, hvorpå der skal bygges huse. Det er et areal på 3,6 ha, kun ca. ½ delen af det areal, der stod i købsaftalen. Arealerne indeholder altså ikke fællesområder. Vista Mare må tilkøbe mindre områder for placering af pool, tennisområde 1, og et areal til Picnicområde. Vista Mare har altså handlet i ond hensigt. Ledelsen og bestyrelsen er formodentlig personlig ansvarlig for vore tab, fordi de har beskrevet at: Vi skulle have vejene og parkeringsarealer. Vi skulle have grønne områder. Vi skulle have fællesfaciliteter tilskødet og overdraget ejerforeningen. Komplekset skulle bestå af 120 huse. Konsekvensen af dette er: At de grønne områder kan anvendes til at lede trafikken fra omliggende områder gennem vort område. Vort område til den private vandboring ligger på 3. mands ejendom, vi har ingen rettigheder til vand og havevanding. Området nord for indkørslen kan blive overtaget af personer, vi nødig ser kontrollere dette område med kommercielt byggeri. Parcellerne ind til Picnicområdet ejes af 3. mand, i øjeblikket af Parretta. Vi har derfor ikke mulighed for adgang til Picnicområde, når vi engang modtager det.

5 Billede af parceller med husene placeret. Vista Mare har ikke fået registreret de virkelige parceller til de enkelte huse. Villaerne er placeret på fællesområder. Vista Mare har formodentlig sparet ,- ved denne udeladelse. Det vil koste ejerne mindst samme beløb, hvis det skal rekonstrueres. Vi bør analysere, om Vista Mare og Immobilgest har begået ulovlig handling også her. Vandsituationen: Vi skulle have vandingsvand fra egen brøndboring med egen reservoirbeholder på 100m 3. Der skulle have været indlagt kommunal vandforsyning til forbrugsvand. Området Villa Collina modtager vand fra en kommunal ledning på parcellen 698. Denne parcel indeholder en brøndboring, en pumpestation og en nedgravet gastank, altså ingen reservoirbeholder. Kommunalt vand og brøndvand blandes sammen. Herfra fordeles vandet i eet rørsystem til havevanding og eet rørsystem til forbrugsvand. Ejerforeningen har vedligeholdelsesforpligtigelsen af havevandingsvandet, og kommunen har vedligeholdelsespligten af forbrugsvandet. De enkelte betaler for forbrugsvand. Der betales for tiden ikke for havevandingsvand. Pantsætning og havevandings aftale: Parcel 698 var oprindeligt ejet af Immobilgest. Immobilgest har fået en konkurs anmeldelse, grunden er solgt til Domenico Caporale. Denne handling er ikke helt lovlig. Så staten har beslaglagt grunden. Grunden vil formodentlig komme på auktion. Vi er bekendt med, at Immobilgest, er meget interesseret i at købe parcel 698. Ultimo 2009 er bekendtgjort en afgørelse fra borgmesteren i kommunen, her gives der Immobilgest eksklusiv ret til vandet fra brønden. Det betyder, at vi i virkeligheden ikke har adgang til vores vandinstallation og til vores brønd. Vi er i gang med at forsøge at få omstødt denne aftale og, vi vil søge myndighederne om adgangsret til brønd og installation. Kommer parcellen på auktion vil ejerforeningen forsøge at erhverve den. Pantsætning af parceller til Pool: Immobilgest har manglende evne til at betale kreditorer, de har stillet sikkerhed i parcel 741. På parcellerne 741 og 743 blev poolen bygget. Disse blev ved opførelsen af poolen ændret til parcel 948. Ejerforeningen har adkomst til denne parcel. Parcel 741 er pantsat til en leverandør for et tilgodehavende til Immobilgest. Vi har kontaktet panthaver og er ved at undersøge, hvordan dette kan lade sig gøre. Pantsætning af parceller til Picnicområdet.

6 På parcel nr. 717 er der givet tilladelse til at opføre et rekreativt område. På vor masterplan er der på denne parcel vist og beskrevet et Picnicområde. Området bliver senere opdelt i 3 parceller. Parcel 925 bliver købt af Vista Mare, parcel 926 og 927 bliver overdraget kommunen. Parcel 925 ændres til 950, og parcellerne 926 og 927 er nu pludselig ejet af Immobilgest. De 2 parceller ved indgangen til Picnicområdet blev ikke tilkøbt af Vista Mare. Vi har nu ikke adgang til Picnicområdet. Hele den gamle parcel 717, er der taget pant i. Picnicområdet er aldrig blevet ændret til en matrikel, der skulle indeholde et rekreativt område, den er stadig registreret som landbrugsjord. Villa Collina området har fået en færdiggørelses attest, selvom det rekreative område ikke er etableret, og Picnicområdet ikke er færdigbygget. Det er en ulovlig handling fra kommunens side. Det undrer, at der kan udstedes et skøde på Picnicområdet. Det undrer, at de 2 nederste parceller er konstrueret således, at det forhindrer vores direkte adgang til Picnicområdet. Parcel 772 og det hvide hus ved indkørslen. Parcellen ejes i dag af Mr. Domenico Caporale. Denne grund er også beslaglagt af myndighederne af samme årsag som parcel 698. Kreditorerne har derfor taget pant i denne grund. Advokat Francesco har taget kontakt med kreditorerne for at forhøre sig om muligheden for at købe deres pant i grunden. Det var de i første omgang ikke interesseret i, fordi vi tilbød ,-. Det skønnes at ejendommen kan købes for omkring til Grunden er godkendt til Kommerciel bebyggelse, så den er formentlig en del værd. Grund og bygning kommer på et senere tidspunkt på auktion. Immobilgest vil byde på grunden, de er meget interesseret i at eje den. Vores vurdering er, at det er eller har været, en del af en totalplan for at sætte sig på magten og styringen af området Villa Collina.

7 Vi er de første, der indbydes til at give et bud på grundene lige efter den planlagte foged retssag er afsluttet medio maj. Det kræver dog formodentlig først en vedtægtsændring. Dirigenten: Jeg er chokeret. Er der mulighed for at 1. bud kan blive trumfet over af andre? Poul Erik: Vi ved det ikke. Men vi tror på advokatens rådgivning. Sven nr. 89: Har det betydning for ejerskab af individuelle grundstykker? Poul Erik: Du kan kun sælge dit hus ikke din grund. Man kan klage over Vista Mare og kræve erstatning. Paretta og VM har formentlig en konto i Italien, ifølge advokaten kan vi måske sætte os på den. Annette nr. 95: Skødet indeholder et nr. på én stor parcel. Grunden er ikke tegnet ind på parcellen. Kim nr. 80: Hvad er vores skøde værd? Poul Erik: Du ejer kun huset. Advokaten er ved at undersøge sagen nærmere, vi vender tilbage på et senere tidspunkt. Sagen haster ikke så meget som andre sager. Karina 117: Christiano Rossi lavede et skøde, havde det ikke nogen betydning? SVAR??? Det blev lyst på fælles matrikel. Mille nr. 114: Vil og kan vi byde på de pantsatte områder? Dirigenten: Der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Poul Erik: Vi er interesseret i at byde. Uffe Ambjørn nr. 26: Ejer vi poolen eller har nogen fået pant i vores pool? Poul Erik: Der er taget pant i parcel nr. 741? 948 er vores. Advokaten er på sagen. Morten Winsløw nr. 52: Det er vigtigt at prioritere, at vi køber de områder, hvor andre kan kontrollere os. F.eks. der hvor vand og gas ligger. Jens Per nr. 98: Erstatningssagen. Hvis picnicområdet kun kan bruges til landbrugsjord. Poul Erik: Vi laver en denuncio til kommunen, fordi picnicområdet ikke er godkendt korrekt. Dirigenten: Vi skal ikke bruge de kr. 3 mill. til noget, vi ikke har lyst til. Michael nr. 65 Drift af pool.: Efter 3 forgæves forsøg på at få service til vores pool er det med hjælp fra vores nye advokat lykkedes at tegne en kontrakt med CASTIGLIONI PISCINE fra Catanzaro. Firmaet har renset begge pools, og lovet at renovere det automatiske doseringsanlæg og samtlige pumper og sandfiltre samt montere tænd/sluk-ure til pumperne. I kontrakten indgår også, at de sørger for at indstille anlægget til vintersæson, når den tid kommer. Dette vil nedsætte vort strømforbrug på anlægget. Sidste år brugte vi ca. kr ,- på el. Belægningen ved den store pool er blevet rettet op to steder, og der er blevet isat afløbsriste for at undgå vandpytter. Der er blevet etableret afløb ved kontoret, så vi undgår vand i kontoret.

8 Der arbejdes på at få etableret en kiosk på området, hvor det skal være muligt at købe is og drikkevarer. Vi har ansat den samme livredder som sidste år: Sebastiano, der vil være på området i tiden 15. juni til 15. september. Henning: Jord omkring pool er ikke komprimeret godt nok. Derfor får vi nogle omkostninger på bl.a. belægningen. Alice nr. 104: Kan man ikke bruge solenergi til poolen. Henning: Det er ret dyrt endnu. Formanden: Man kan få statsstøtte. Vi vil tage det op. Henning: Vandcirkulation i bassin er dyrt. Poul Erik: Hvad med at bruge Per Villum s vindmøller? (latter) Henning nr. 85 Vandpumpe, kontorbygning, projektør på tennisbane, picnicområde, kontingent betaling. Havevandingsvand og forbrugsvand bliver blandet. Vandforsyningen ligger på kommunens grund. Knud Erik: Hvorfor har vi først fået de tegninger nu? Poul Erik: Fordi kommunen tidligere har været modvillig. Vi betaler for vand til kommunen. Henning: Vi har el-udgifter for kr ,- om året. Reparationer for kr ,-. For ½ år siden tog de italienske huse plus det hvide hus strøm fra os. Ligesom vejbelysning også gik på vores måler. Dvs. at vi har betalt elforbrug for andre. Henning laver overslag til kommunen plus de italienske huse over deres forbrug. Vi vil få advokaten til at fremsende erstatningskrav. Kontor: Først planlagt lille træhus ved tennisbane. Det blev forbudt af kommunen. Dernæst tegning af nyt hus ved tennisbane. Afslag med den begrundelse, at vi har brugt hele vores byggeareal. Et ønske om at inddrage en del af dametoilettet ved poolen til kontor blev også afslået, da bygningen er et offentligt privat område. Nu er det lille toilet inddraget og en væg revet ned i kiosk -kontoret. Dette er en succés. Der arbejdes på at få en lille kiosk i form af en palmehytte eller lignende på pool-området. Projektør på tennisbane: Elektrikeren har indstillet dem 3 gange, og de virker stadig ikke optimalt. Leje af stillads for selv at regulere projektørerne er droppet, da det koster kr ,-. Lamezia entreprenøren har lovet at komme med et stillads, og så vil Henning rette projektørerne forhåbentlig lige efter påske. Picnic-område: Hvad koster re-etablering? Vi skal bygge støttemure, så vi får plane arealer. Øvre område (tennisbane) foreslås etableret som boldbane. Amfi-teatret bibeholdes. Nedenfor laves et petang-område og nederst en legeplads. Skønnet pris fra Lamezia entreprenøren kr. 1,5-2 mill.

9 Indbetaling af kontingent: Vi har en STOR bøn. 25% af husejerne kan ikke skrive hus nr. i tekst til modtageren. Det giver mange misforståelser, og det koster ret megen spildtid. Der er 11 huse, der ikke har betalt ejerforenings bidrag. I alt skyldes kr ,-. Formanden: Ved ikke om inkasso skal laves i DK. Arne nr. 22: Har vi helt droppet at få de italienske huse til at betale til ejerforeningen? Poul Erik: Du kan ikke påtvinge en italiener at være med i en forening. Kun hvis de koster os penge, kan vi gøre krav på betaling, hvis vi kan bevise det. Det pæne gule hus er til salg, og omtalt i salgsannoncen som beliggende i et internationalt område med pool og tennisbaner. Inge Hansen nr. 45: Må italienerne bruge pool og tennisbane? Poul Erik: Nej. Poul Erik nr.56 Gas situationen. Vi må konstatere, at gas situationen stadig ikke er stabil. Vi er løbet tør for gas adskillige gange Der er stadig en del utætheder i området. Gasudslip er i øvrigt også ganske farligt! Nye leverandører tør ikke komme i området. De har ikke lyst til at levere gas på grund af det utætte system. Vi skal selv finde frem til utæthederne, grave op og reetablere. Bestyrelsen har besluttet, ikke at investere i dette arbejde. Vi har fundet en alternativ gas leverandør, der i øvrig er billigere end Cimegas. Det er Euronardi fra Isca. Vores advokat har sendt en sidste klage og trussel om opsigelse til Cimegas. De har ved fristens udløb ikke reageret. Hvert hus må opsige aftalen. Cristina kan påtage sig at opsamle accepter fra hvert enkelt hus. Advokaten vil så opsige aftalerne og indgå nye aftaler med Euronardi gas. Der er derfor 2 løsnings modeller: Balkon modellen med montering af løse udskiftelige gasflasker på altanen ved fyret. Euronardi modellen med nedgravning af en tank til hver villa. Der er monteret et meldesystem, der varsler, når tanken er nede på f.eks. 25%. Herefter vil der ske automatisk påfyldning. Nedgravning af tanken og genetablering af haven vil være uden omkostninger for den enkelte. Dirigenten: Valg af gas er individuelt. Men risikerer vi at stå uden gas? Poul Erik: Indenfor 14 dage til 4 uger vil Euronardi nedgrave tanke. Navn? Nr Er der mindre risiko med en gastank i haven end det system, vi har nu. Poul Erik: Ja, de italienske huse har den model med nedgravet tank.

10 Sven nr. 89: Kan man vælge Euronardi før man opsiger Cimegas? Dirigenten: Måske Jens Søgård nr. 47: Hvad ligger der bag? Poul Erik: Euronardi leverer til den nationale pris på samme måde som i DK på naturgas. I dag har vi ikke kontrol af gassen, vi får fra Cimegas. De omregner til kubik. Michael nr. 65: Cimegas er ikke et seriøst selskab ifølge advokaten. Kim nr. 92: Hvad er prisen for gasflasker på balkonen? Poul Erik: Ca. Euro 250,- for installation plus gasflaske. 2 eller flere huse kan slå sig sammen om en tank i haven. Haverne er fællesareal. Dirigenten: Hver især må vurdere hvilken model, der er bedst for dem. Jens Søgård nr. 47: Overvej det lidt. Gaskvaliteten er ikke god. Rørene er ikke tykke nok. Man kan ikke komme ind til dem. Det er ikke lige nemt for alle at få nye gasledninger ind. Poul Erik: Vi ved ikke så meget, men vil ikke bruge flere penge på det system, vi har, og vi kan ikke leve med så ustabil en leverandør. Vi er allerede 3 gange her i foråret løbet tør for gas. Vi har sendt en klage til Cimegas, som de ikke har reageret på. Cristina: På 50% af gasregningerne er der opkrævet for meget forbrug, og på nogen for lidt. Det skyldes, at Cimegas ikke aflæser målerne. Nogle betaler 0,7 cent andre 0,9 cent + iva. Spørgsmål fra?? Kan man bruge Euronardi tanken, hvis man senere vælger en anden leverandør? Poul Erik: Kan ikke sige, hvad der sker, hvis vi ikke vil have gas om 2 år. Leo nr. 51: Kan man få beslutnings grundlaget til at træffe beslutning om gasflasker kontra tank, og hvad koster flaskegas.?????? Anders nr. 69: Skal tanken graves ned? Michael nr. 78: Er det ikke nok gas snak. Hver især må tage beslutning. Poul Erik har nok andet at se til. Poul Erik nr. 56 Denuncio Ingen referat men stor tilslutning. Stor tak til 93 familier i 82 huse der har skrevet under på vores fælles denuncio. Det styrker bestyrelsens lokale arbejde... Jens Per nr. 98: Urimeligt pres. Når man hører denne historie. Ville godt have hørt om det lidt tidligere. Har savnet information. Denuncio en med forløbet indtil i dag, er det sendt til nogen? Hvorfor har man ventet indtil generalforsamlingen? Jeg har problemer med brevet forløbet indtil i dag.

11 Dirigenten: Følgeskrivelsen er et koncentrat af den anmeldelse, der er lavet i januar. Poul Erik: Carabinieri har fået denne og ligeledes ambassadøren i Rom. Med hensyn til information afhænger det af, hvilke briller man læser med. Nogle har tillid, andre har ikke og nogle kan læse (mellem linjerne) og andre kan ikke. Lise Egholm nr. 96: Jeg er enig med Jens Per i, at der står noget, der støder mig. Jeg har dog ikke mistillid til jer. Ubehageligt, at brevet er sendt af sted inden generalforsamlingen. Formanden: Fuld forståelse for, at mange gerne vil informeres, men hele sagen er så delikat, at vi ikke vil skrive om det. Bestyrelses medlemmer bliver også chikaneret. Det kunne ikke gøres på anden måde. Peter nr. 40: Jeg vil gerne udtrykke tilfredshed med det kæmpe arbejde bestyrelsen har gjort. Jeg er chokeret og indser, at vi er i Syditalien. Jesper nr. 57: Anerkender arbejdet. Er vi 100% villige til at tage kampen op her, hvor der er andre spilleregler? Jeg vil gerne køre den retslige vej. Skal vi samarbejde med den lokale familie? Dirigenten: Beretningen er ikke til afstemning, men vi vil gerne se, om der er opbakning til beretningen ved håndsopretning. - Det var der. Formanden: Vi har også i bestyrelsen overvejelser om, hvordan vi skal formulere det. Vi er nødt til at sikre os, at vi har adgang til gas, vand, pool, og at vi kan få håndværkere. Vi arbejder så meget, som det er muligt med de lokale håndværkere. Der er nogle få, vi ikke ønsker samarbejde med. Svend nr. 89: I hvor stort omfang er bestyrelsen alene, eller er der back-up hos advokaten? Poul Erik: Vi har stor opbakning, især hos Carabinieri. Byen er meget glade for, at vi danskere er her. Vær ikke bange. Vi er populære. Brug de lokale, når I handler. Vi har vores advokat med os, og de aftaler vi laver bliver gennemført. Per Villum og Paretta har ført os ind i forkerte cirkler. Jens Fokdal nr. 79 Servicekontoret. Servicekontoret fungerer fint. De har 47 have-serviceaftaler, udlejningsaftaler, og her til påske havde de 29 rengøringsaftaler. Der er 2 der hjælper med at gøre rent. De kan klare 3 huse om dagen. Knud Erik Wichman: Bestyrelsen er meget tilfredse med den store service og det flotte arbejde den altid smilende Cristina og Tony yder os. Aquilla. Knud Erik Wichman: Aftalen med Aquilla er blevet forlænget. Det er blevet dyrere pga afpresningen. Vi tør ikke længere lave aftaler uden regning. Derfor må vi nu betale moms.

12 Prisen fra Vista Mare om at holde sti og strand var på euro ,- om året. Nu får vi stole etc. For euro ,- plus moms. Angående musiklarmen fra Aquilla kan jeg fortælle, at der ikke kommer en ny animation, men ganske almindelig musik og optræden. Peter nr. 36 Overvågning Vi har talt om fælles WiFi. Det viste sig, at foruden omkostninger til etablering var abonnementet meget dyrt. 1 megabit til overpris. Derfor er dette skrinlagt. Vi har også fået tilbud på video-overvågning, men det var ikke ordentlig maskinel. Fik advokaten til at undersøge, om der var nogen i lokalområdet, der kunne tilbyde det. Jeg satte selv et ADSL anlæg op, og det fungerer, og det er en mulighed, hvis de enkelte villa-ejere på strategiske steder, selv sætter et ADSL anlæg op. Der ligger priser på hjemmesiden. Kristian nr. 86: Er det lovligt at overvåge offentlige veje? Poul Erik: Ja, ifølge Carabinieri kan vi bare gøre det. Knud Erik Wichman nr. 66 Tennis golf: Vi havde en golfbane arkitekt fra Milano hernede. Jorden, der ejes af Baron Galleli, syd for Badolato er velegnet til golf. (SIDSTE NYT, et område vest for Isca Marina, 5 minutter fra Villa Collina bliver sandsynligvis lokation for et nyt Golfbane projekt. Danskerne inviteres til at deltage i projektet.) Sti til byen: Det er et spørgsmål om, hvad der kan frigives fra naboen. Advokaten arbejder på sagen. Mille nr. 114: Skal den vejledende afstemning afgøre, om der skal vær en ekstraordinær Generalforsamling? Dirigenten: Nej, det er for at vise, om vi har tillid til den retning bestyrelsen går. Otto nr. 88: Hvordan kan vi under eventuelt gå ind i, hvad bestyrelsen vil? Dirigenten: Bestyrelsen har mandat til at varetage vores interesser. Hvis der viser sig uenighed med bestyrelsens retning, skal der besluttes, under hvilket mandat bestyrelsen skal arbejde. Afstemning ved håndsopretning: Generalforsamlingen har enstemmigt tilkendegivet, at bestyrelsen kan fortsætte den retning, den har lagt. Formanden Revideret regnskab vedhæftes som fil.

13 Dirigenten: De 4 anbefalinger fra revisorerne bliver fulgt. Der bliver skærpet rykkerprocedure til inkasso. Karin nr. 80: Hvad dækker den forsikring ejerforeningen har. Formanden: Den dækker bl.a. hvis en falder i pool-området og kommer til skade. Torben nr. 29: Jeg har brugt meget tid på at forstå regnskabet på en A-4 side. Jeg savner at vide, hvor mange penge vi egentlig har. Hvor mange penge får vi? Husk, det er vores penge I snakker om. Anders nr. 69 revisor: Kig på balancen. Skyldig kr ,-. Til betaling kr ,-. Hvis folk betaler til tiden. Hvis de ,- ikke kommer hjem. Vi tror, at vi får pengene. Hvis ingen har forudbetalt, mangler der penge. Man er likvid. Kr ,-. I revisionspåtegning kan vi ikke finde forklaring på Kr ,- pga. omregning. Er uvæsentligt i den store sammenhæng. Mille nr. 114: Kontingentindtægter på kr pr. villa i Lars Christian nr. 102: Er løn til servicekontoret netto? Formanden: Aftaler med Ferro er ikke overholdt. Det er lidt flydende. Fremover bliver det 100% stringent. Vi har ikke kunnet styre efter hensigten. Anders nr. 69: Regnskabet fra Service viser et underskud på 9.354,-, og det er indregnet. Nr. 40: Kan man betale kontingentet over 6-9 måneder. Anders nr. 69: Man kan hensætte kontingent til tab og håbe på, at det bliver betalt. Lise nr. 29: Der er kommet en ny forældelseslov. Pas på ikke at overskride de krav, vi gør gældende (kontingent). Michael nr. 78: Vi vil gerne understrege på Generalforsamlingen, at: Nu kommer vi efter jer Big Time (altså jer der ikke betaler). Dirigenten: Altså en forstærket rykkerprocedure. Regnskabet til afstemning ved håndsoprækning. Regnskabet blev vedtaget. Formanden: Fremlægning af drift. Budget proposal for 2011, General Assembly Administration Book keeping, audit Translation Administration Service, pool, net expenses Office costs/service office Lifeguard 6.000

14 Service Beach, Aquilia Pool: Water, gas, electricity, chemicals, maint Tennis courts, well: Water, gas, electricity Total various costs Taxes - common areas Insurance - common areas Lawyer, Italian assistance Lawyer, compensation case Lawyer, guarantee case Unforeseen Total lawyer etc Office, rebuild, depreciation Furniture, depreciation Total costs Income Surplus Service office Income Materials, tools Car, machines 4000 Net income Gross wages: Cristina, Tony Assistants Reserve 2000 Total wages Net costs Driften skal rapporteres i Euro og på italiensk/engelsk. Totalbudget bruges stort set i Lars Christian 102: Hvor meget er overskuddet på Servicekontoret? Formanden: Spørgsmålet kan ikke besvares sådan uden videre, idet Servicekontorets økonomi i 2010 var et mix af betaling for ydelser, der blev udført for medlemmerne samt betaling af diverse poster uden moms. Økonomien i 2011 kører efter normale danske bogføringsprincipper. Lars Christian efterlyste stadigvæk et resultat, hvorfor Anders nr. 69. med Servicekontorets regnskab for 2010 i hånden kunne fortælle, hvad dette udviste. Det er dette beløb, der omtales som i underskud, som er indregnet i Ejerforeningens årsregnskab!

15 Morten Winsløw nr. 52: Jeg har en opfordring. Vi er svagt funderet. Der er behov for penge til jord og bar. Vi skal have indarbejdet forskønnelses indslag. Vi betaler for lidt i kontingent. Vi skal gøre området kønnere, det er en investering for vores huse. Bestyrelsen skal tage initiativ under ansvar til forskønnelse/vedligeholdelse. Dirigenten: Er der forslag til kontingent forhøjelse kan det fremsendes til den ekstra ordinære generalforsamling. Torben nr. 29: Budget forslag involverer, at vi betaler mere i år. Hvis restancerne ikke kommer ind, skal vi låne penge ved årets udgang. Hvad har vi brug for, for at vi ikke skal ud at låne penge? Formanden: Budgettet viser, hvad vi skal bruge. Er der tilstrækkeligt overskud? Vi har kun en lille buffer. Anders nr. 69. Sidste år indbetalte vi samlet kr ,- ekstra. De er brugt. Budgettet ER for lavt. Dirigenten: Det er altså en opfordring til et totalt budget på den ekstraordinære generalforsamling. Formanden: Hvis vi skal købe grunde, kommer vi nok ikke uden om at skulle kræve flere penge. Sven nr. 89: Farligt med forhøjelse, når vi ikke ved, hvad vi får for den. Leif Rørbæk nr. 105: Vi kan ikke begynde at skyde i luften om, hvad de grunde kommer til at koste. Knud Erik Wichman nr. 66: Er der strategi for/tilslutning til, hvis vi får mulighed for at købe området med gas og vand.? Anders nr. 69: Budgettet er et resultats- og likvidietsbudget. Søren nr. 34: Er der ikke indlagt en kontingensforhøjelse i de kr ,-? Formanden: Vores første buffer i 2009 blev ædt op af advokatregninger, og i 2010 blev kontingentet sat op for igen at bygge en buffer op. Regnskab og likviditetsbudget til afstemning ved håndsoprækning. Det blev vedtaget minus nr Formanden: Der opkræves et ekstra kontingent på kr ,- sammen med juli kvartal. Dirigenten Behandling af indkomne forslag: Forslag fra Jens Per nr Tennisreglementet omskrives, så det fremgår, at der til en gyldig reservation af tennistime kræves, at 2 magneter (ens eller forskellige) skal være anbragt på den reserverede tid på tavlen. Begge mærker/magneter skal tilhøre de spillende. Det blev enstemmigt vedtaget.

16 Forslag fra Jens Per nr. 98: Advokatomkostninger max 10% af kontingentindbetalingen. Jens Per trak forslaget tilbage. Forslaget bortfalder. Forslag fra nr : Maling af den høje mur (før grædemuren) nu La Curva Generale for ejerforeningens regning. Forslaget blev vedtaget på betingelse af, at vi må, da det ikke er vores mur, og hvis økonomien tillader det. Henning nr. 85: Det er ikke nok at male. Muren skal højtrykspules. Det er en udgift på kr Forslag fra nr Beplantning af det lille anlæg på sydskråningen. Peter nr. 36: I ejer selv vejene og området. Forslaget er forkastet. Forslag fra Heidi og Morten nr. 39: Kan vi ikke indkøbe diverse materiel, som ejerne kunne leje? F.eks. stiger, stillads, sprøjte pistol etc.? Elisa nr. 51 ønsker ligeledes indkøb af rulle stilladser, som vi alle vil få brug for. Erik nr. 38: Min trailer kan lejes for en flaske vin. Else nr. 75: Vi skal sikrer os et sted, hvor materiellet kan stå. Nr. 78: Fint med stige og stillads til leje. Annette nr. 95: Det kræver for meget administration, og man ved aldrig, hvor tingene er, og om de er i orden. Forslaget kom til afstemning 20 for 31 imod. Forslaget er hermed forkastet. Valg til Bestyrelsen: Opstiller til bestyrelsen: Jens Hansen nr. 45, Anders Mogensen nr. 69 og Erik Mathiesen nr. 38. Går ud af bestyrelsen: Peter Michael Jensen nr. 36 samt Jens Fokdal nr. 79. Henning nr. 85: Tak til Jens for det store mangeårige arbejde, og tak til Peter. Ny revisor: Jette Verner, nr. 42. Revisorsuppleant: Lars Ovesen, nr. 61. Ekstraordinær generalforsamling den 21. maj i Badolato. Minimum 75% skal være repræsenteret. Kan repræsenteres ved fuldmagt. Ingen kan møde med mere end 20 fuldmagter. Evt: Søren nr. 34: Er det lovligt at male alle de højre mure ved indkørslen? Jørgen nr. 74: Skal vi ikke vise vores gode vilje og positive indstilling ved at sponsorere de unge i Badolato med f.eks. fodboldtrøjer? (Stort bifald) Lars nr. 61: Cantina Lavorata har vinsmagning i morgen kl ved poolen. Jørgen nr. 74: Ros til bestyrelsen. Imponerende arbejde. (Påskeæg overrækkes til formanden).

17 Dirigenten: Hermed afsluttes generalforsamlingen. Referatet skal udsendes senest den 22. maj 2011.

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere