Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura."

Transkript

1 Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura. Formanden byder velkommen. Dirigent: Lars Stanley Nielsen nr. 75. Referent: Inger Krogh nr. 56 Lars gennemgik, hvordan indkaldelse til generalforsamlingen skal foregå, og da vi er mere end 50%, nemlig 65 huse + 6 fuldmagter er generalforsamlingen gyldig. BESTYRELSENS BERETNING: Formanden Knud E. Andreasen nr Knud bød velkommen til GF og introducerede programmet for i dag. Næstformanden Knud Erik Wichmann: Præsentation af advokat. Pga. af begivenheder der senere vil blive gjort rede for, har det været nødvendigt at engagere en ny advokat. Vi er meget glade for at advokat Francesco Sarocco, med kontor i Soverato, har accepteret denne opgave. Han er ydermere ny direktør for Aquilla, og han har allerede været til stor nytte for os. Poul Erik nr. 56 Der eksisterer 2 retssager i foreningen for øjeblikket. Garantisagen: En retssag anlagt af Vista Mare mod Jens Fokdal. Vista Mare har tabt sagen. Det er afgjort, at Jens Fokdal ikke er rette sagsøgte. Vista Mare er dømt til at betale kr ,- til dækning af ejerforeningens sagsomkostninger. Vista Mare har anket afgørelsen til Landsretten. De får herved kredit på det skyldige erstatningsbeløb på kr ,- Erstatningssagen: Vi har anlagt en retssag mod Vista Mare. Der er gjort indsigelse overfor pengeinstituttet, hvor garantien var etableret. Vi har anlagt en erstatningssag inden udløbet af garantiens løbetid. Garantien vil blive udleveret til rette vedkommende efter en retslig afgørelse i erstatningssagen. Rette vedkommende er enten Ejerforeningen eller Vista Mare. Hele processen, indtil erstatningssagen blev anlagt, blev brugt til at afklare forhold i forbindelse med levering fra Vista Mare til Ejerforeningen.

2 Der kan gøres personligt ansvar gældende overfor ledelsen af Vista Mare, når der er konstateret et tab. Advokat omkostninger og fordeling: Advokat Jesper Bøge skulle meddele hver gang der blev anvendt salær for kr ,-. Denne aftale blev ikke overholdt. Samarbejdet var præget af manglende kommunikation og fejlbehandling fra advokaternes side. Vi havde ikke længere tillid til Jesper Bøge, vi kunne ikke fortsætte med ham som advokat. En rapport over fejltagelser og forkerte behandlinger var grundlag for en større kreditering. Vores nye advokat, Kim Ulrich fra Hørsholm, gennemførte garantisagen i Lyngby Byret. Omkostningerne på disse retssager ser derfor således ud nu: Garantisagen. Faktureringer fra Jesper Bøge ,00 Kredit nota fra Jesper Bøge ,80 Omkostninger i alt vedr. Garantisagen hos Jesper Bøge ,20 Faktureringer fra Kim Ulrich, Hørsholm modregnet retshjælp ,50 Garantisagen i alt Vista Mare har som tidligere omtalt tabt sagsomkostninger på kr ,-. På grund af appellen til Landsretten har de ikke betalt disse omkostninger. Erstatningssagen og udredninger. Faktureringer fra Jesper Bøge ,00 Kreditnota af 16. dec ,00 Opgørelser på honorar fra Jesper Bøge foråret ,00 Afskrivning af ikke faktureret beløb fra foråret ,00 Afslutning af sagen med Jesper Bøge/ opgørelse ,00 december Afskrivning af klientkontoen hos Jesper Bøge ,00 Erstatningssagen og udredninger i alt hos Jesper Bøge ,00 Erstatningssagen hos Kim Ulrich, Hørsholm opgørelse juni ,00 Jesper nr. 57: Hvor stor er værdien af fejl og mangler i Villa Collina? Henning: Vi kan sagtens bruge fra kr mill. Heidi nr. 21: Vista Mare har en egenkapital på 2,3 mill., er garantistillesen indregnet heri? Anders nr. 69: VM har indsat kr. 3 mill. på en bankgaranti.

3 Kim Bisgård nr. 92: Får vi udgifter godtgjort, hvis VM bliver dømt. Poul Erik: VM kører en sag, hvor de er insolvente. Det er lovligt ifølge dansk lovgivning. Henning: Vi skal have dokumentation (i form af tilbud o.l.) for de kr. 3 mill., der skal bruges til opkøb og reetablering. Leif Rørbæk 105: Hvad er det for arealer, det omhandler? Poul Erik: Vi har indleveret en stævning på sti til strand. Hvordan det endelige krav bliver, er ikke opgjort. Picnicområde, tennisbane 2 er der ikke sat kroner og øre på endnu. Bestyrelsen mener, at vi har et krav på mindst kr. 3 mill. Poul Erik nr. 56. Historisk forløb foglio 25. Vista Mare ejer en grund på 6,5 ha, her skulle komplekset Villa Collina bygges. Vista Mare har aldrig ejet denne grund. Vista Mare var vidende om restriktioner i udstykningsplanen. Arealer som veje, parkeringsarealer og grønne områder, skulle overdrages til kommunen. Udstykningsplanen ser således ud.

4 Vista Mare køber arealer, hvorpå der skal bygges huse. Det er et areal på 3,6 ha, kun ca. ½ delen af det areal, der stod i købsaftalen. Arealerne indeholder altså ikke fællesområder. Vista Mare må tilkøbe mindre områder for placering af pool, tennisområde 1, og et areal til Picnicområde. Vista Mare har altså handlet i ond hensigt. Ledelsen og bestyrelsen er formodentlig personlig ansvarlig for vore tab, fordi de har beskrevet at: Vi skulle have vejene og parkeringsarealer. Vi skulle have grønne områder. Vi skulle have fællesfaciliteter tilskødet og overdraget ejerforeningen. Komplekset skulle bestå af 120 huse. Konsekvensen af dette er: At de grønne områder kan anvendes til at lede trafikken fra omliggende områder gennem vort område. Vort område til den private vandboring ligger på 3. mands ejendom, vi har ingen rettigheder til vand og havevanding. Området nord for indkørslen kan blive overtaget af personer, vi nødig ser kontrollere dette område med kommercielt byggeri. Parcellerne ind til Picnicområdet ejes af 3. mand, i øjeblikket af Parretta. Vi har derfor ikke mulighed for adgang til Picnicområde, når vi engang modtager det.

5 Billede af parceller med husene placeret. Vista Mare har ikke fået registreret de virkelige parceller til de enkelte huse. Villaerne er placeret på fællesområder. Vista Mare har formodentlig sparet ,- ved denne udeladelse. Det vil koste ejerne mindst samme beløb, hvis det skal rekonstrueres. Vi bør analysere, om Vista Mare og Immobilgest har begået ulovlig handling også her. Vandsituationen: Vi skulle have vandingsvand fra egen brøndboring med egen reservoirbeholder på 100m 3. Der skulle have været indlagt kommunal vandforsyning til forbrugsvand. Området Villa Collina modtager vand fra en kommunal ledning på parcellen 698. Denne parcel indeholder en brøndboring, en pumpestation og en nedgravet gastank, altså ingen reservoirbeholder. Kommunalt vand og brøndvand blandes sammen. Herfra fordeles vandet i eet rørsystem til havevanding og eet rørsystem til forbrugsvand. Ejerforeningen har vedligeholdelsesforpligtigelsen af havevandingsvandet, og kommunen har vedligeholdelsespligten af forbrugsvandet. De enkelte betaler for forbrugsvand. Der betales for tiden ikke for havevandingsvand. Pantsætning og havevandings aftale: Parcel 698 var oprindeligt ejet af Immobilgest. Immobilgest har fået en konkurs anmeldelse, grunden er solgt til Domenico Caporale. Denne handling er ikke helt lovlig. Så staten har beslaglagt grunden. Grunden vil formodentlig komme på auktion. Vi er bekendt med, at Immobilgest, er meget interesseret i at købe parcel 698. Ultimo 2009 er bekendtgjort en afgørelse fra borgmesteren i kommunen, her gives der Immobilgest eksklusiv ret til vandet fra brønden. Det betyder, at vi i virkeligheden ikke har adgang til vores vandinstallation og til vores brønd. Vi er i gang med at forsøge at få omstødt denne aftale og, vi vil søge myndighederne om adgangsret til brønd og installation. Kommer parcellen på auktion vil ejerforeningen forsøge at erhverve den. Pantsætning af parceller til Pool: Immobilgest har manglende evne til at betale kreditorer, de har stillet sikkerhed i parcel 741. På parcellerne 741 og 743 blev poolen bygget. Disse blev ved opførelsen af poolen ændret til parcel 948. Ejerforeningen har adkomst til denne parcel. Parcel 741 er pantsat til en leverandør for et tilgodehavende til Immobilgest. Vi har kontaktet panthaver og er ved at undersøge, hvordan dette kan lade sig gøre. Pantsætning af parceller til Picnicområdet.

6 På parcel nr. 717 er der givet tilladelse til at opføre et rekreativt område. På vor masterplan er der på denne parcel vist og beskrevet et Picnicområde. Området bliver senere opdelt i 3 parceller. Parcel 925 bliver købt af Vista Mare, parcel 926 og 927 bliver overdraget kommunen. Parcel 925 ændres til 950, og parcellerne 926 og 927 er nu pludselig ejet af Immobilgest. De 2 parceller ved indgangen til Picnicområdet blev ikke tilkøbt af Vista Mare. Vi har nu ikke adgang til Picnicområdet. Hele den gamle parcel 717, er der taget pant i. Picnicområdet er aldrig blevet ændret til en matrikel, der skulle indeholde et rekreativt område, den er stadig registreret som landbrugsjord. Villa Collina området har fået en færdiggørelses attest, selvom det rekreative område ikke er etableret, og Picnicområdet ikke er færdigbygget. Det er en ulovlig handling fra kommunens side. Det undrer, at der kan udstedes et skøde på Picnicområdet. Det undrer, at de 2 nederste parceller er konstrueret således, at det forhindrer vores direkte adgang til Picnicområdet. Parcel 772 og det hvide hus ved indkørslen. Parcellen ejes i dag af Mr. Domenico Caporale. Denne grund er også beslaglagt af myndighederne af samme årsag som parcel 698. Kreditorerne har derfor taget pant i denne grund. Advokat Francesco har taget kontakt med kreditorerne for at forhøre sig om muligheden for at købe deres pant i grunden. Det var de i første omgang ikke interesseret i, fordi vi tilbød ,-. Det skønnes at ejendommen kan købes for omkring til Grunden er godkendt til Kommerciel bebyggelse, så den er formentlig en del værd. Grund og bygning kommer på et senere tidspunkt på auktion. Immobilgest vil byde på grunden, de er meget interesseret i at eje den. Vores vurdering er, at det er eller har været, en del af en totalplan for at sætte sig på magten og styringen af området Villa Collina.

7 Vi er de første, der indbydes til at give et bud på grundene lige efter den planlagte foged retssag er afsluttet medio maj. Det kræver dog formodentlig først en vedtægtsændring. Dirigenten: Jeg er chokeret. Er der mulighed for at 1. bud kan blive trumfet over af andre? Poul Erik: Vi ved det ikke. Men vi tror på advokatens rådgivning. Sven nr. 89: Har det betydning for ejerskab af individuelle grundstykker? Poul Erik: Du kan kun sælge dit hus ikke din grund. Man kan klage over Vista Mare og kræve erstatning. Paretta og VM har formentlig en konto i Italien, ifølge advokaten kan vi måske sætte os på den. Annette nr. 95: Skødet indeholder et nr. på én stor parcel. Grunden er ikke tegnet ind på parcellen. Kim nr. 80: Hvad er vores skøde værd? Poul Erik: Du ejer kun huset. Advokaten er ved at undersøge sagen nærmere, vi vender tilbage på et senere tidspunkt. Sagen haster ikke så meget som andre sager. Karina 117: Christiano Rossi lavede et skøde, havde det ikke nogen betydning? SVAR??? Det blev lyst på fælles matrikel. Mille nr. 114: Vil og kan vi byde på de pantsatte områder? Dirigenten: Der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Poul Erik: Vi er interesseret i at byde. Uffe Ambjørn nr. 26: Ejer vi poolen eller har nogen fået pant i vores pool? Poul Erik: Der er taget pant i parcel nr. 741? 948 er vores. Advokaten er på sagen. Morten Winsløw nr. 52: Det er vigtigt at prioritere, at vi køber de områder, hvor andre kan kontrollere os. F.eks. der hvor vand og gas ligger. Jens Per nr. 98: Erstatningssagen. Hvis picnicområdet kun kan bruges til landbrugsjord. Poul Erik: Vi laver en denuncio til kommunen, fordi picnicområdet ikke er godkendt korrekt. Dirigenten: Vi skal ikke bruge de kr. 3 mill. til noget, vi ikke har lyst til. Michael nr. 65 Drift af pool.: Efter 3 forgæves forsøg på at få service til vores pool er det med hjælp fra vores nye advokat lykkedes at tegne en kontrakt med CASTIGLIONI PISCINE fra Catanzaro. Firmaet har renset begge pools, og lovet at renovere det automatiske doseringsanlæg og samtlige pumper og sandfiltre samt montere tænd/sluk-ure til pumperne. I kontrakten indgår også, at de sørger for at indstille anlægget til vintersæson, når den tid kommer. Dette vil nedsætte vort strømforbrug på anlægget. Sidste år brugte vi ca. kr ,- på el. Belægningen ved den store pool er blevet rettet op to steder, og der er blevet isat afløbsriste for at undgå vandpytter. Der er blevet etableret afløb ved kontoret, så vi undgår vand i kontoret.

8 Der arbejdes på at få etableret en kiosk på området, hvor det skal være muligt at købe is og drikkevarer. Vi har ansat den samme livredder som sidste år: Sebastiano, der vil være på området i tiden 15. juni til 15. september. Henning: Jord omkring pool er ikke komprimeret godt nok. Derfor får vi nogle omkostninger på bl.a. belægningen. Alice nr. 104: Kan man ikke bruge solenergi til poolen. Henning: Det er ret dyrt endnu. Formanden: Man kan få statsstøtte. Vi vil tage det op. Henning: Vandcirkulation i bassin er dyrt. Poul Erik: Hvad med at bruge Per Villum s vindmøller? (latter) Henning nr. 85 Vandpumpe, kontorbygning, projektør på tennisbane, picnicområde, kontingent betaling. Havevandingsvand og forbrugsvand bliver blandet. Vandforsyningen ligger på kommunens grund. Knud Erik: Hvorfor har vi først fået de tegninger nu? Poul Erik: Fordi kommunen tidligere har været modvillig. Vi betaler for vand til kommunen. Henning: Vi har el-udgifter for kr ,- om året. Reparationer for kr ,-. For ½ år siden tog de italienske huse plus det hvide hus strøm fra os. Ligesom vejbelysning også gik på vores måler. Dvs. at vi har betalt elforbrug for andre. Henning laver overslag til kommunen plus de italienske huse over deres forbrug. Vi vil få advokaten til at fremsende erstatningskrav. Kontor: Først planlagt lille træhus ved tennisbane. Det blev forbudt af kommunen. Dernæst tegning af nyt hus ved tennisbane. Afslag med den begrundelse, at vi har brugt hele vores byggeareal. Et ønske om at inddrage en del af dametoilettet ved poolen til kontor blev også afslået, da bygningen er et offentligt privat område. Nu er det lille toilet inddraget og en væg revet ned i kiosk -kontoret. Dette er en succés. Der arbejdes på at få en lille kiosk i form af en palmehytte eller lignende på pool-området. Projektør på tennisbane: Elektrikeren har indstillet dem 3 gange, og de virker stadig ikke optimalt. Leje af stillads for selv at regulere projektørerne er droppet, da det koster kr ,-. Lamezia entreprenøren har lovet at komme med et stillads, og så vil Henning rette projektørerne forhåbentlig lige efter påske. Picnic-område: Hvad koster re-etablering? Vi skal bygge støttemure, så vi får plane arealer. Øvre område (tennisbane) foreslås etableret som boldbane. Amfi-teatret bibeholdes. Nedenfor laves et petang-område og nederst en legeplads. Skønnet pris fra Lamezia entreprenøren kr. 1,5-2 mill.

9 Indbetaling af kontingent: Vi har en STOR bøn. 25% af husejerne kan ikke skrive hus nr. i tekst til modtageren. Det giver mange misforståelser, og det koster ret megen spildtid. Der er 11 huse, der ikke har betalt ejerforenings bidrag. I alt skyldes kr ,-. Formanden: Ved ikke om inkasso skal laves i DK. Arne nr. 22: Har vi helt droppet at få de italienske huse til at betale til ejerforeningen? Poul Erik: Du kan ikke påtvinge en italiener at være med i en forening. Kun hvis de koster os penge, kan vi gøre krav på betaling, hvis vi kan bevise det. Det pæne gule hus er til salg, og omtalt i salgsannoncen som beliggende i et internationalt område med pool og tennisbaner. Inge Hansen nr. 45: Må italienerne bruge pool og tennisbane? Poul Erik: Nej. Poul Erik nr.56 Gas situationen. Vi må konstatere, at gas situationen stadig ikke er stabil. Vi er løbet tør for gas adskillige gange Der er stadig en del utætheder i området. Gasudslip er i øvrigt også ganske farligt! Nye leverandører tør ikke komme i området. De har ikke lyst til at levere gas på grund af det utætte system. Vi skal selv finde frem til utæthederne, grave op og reetablere. Bestyrelsen har besluttet, ikke at investere i dette arbejde. Vi har fundet en alternativ gas leverandør, der i øvrig er billigere end Cimegas. Det er Euronardi fra Isca. Vores advokat har sendt en sidste klage og trussel om opsigelse til Cimegas. De har ved fristens udløb ikke reageret. Hvert hus må opsige aftalen. Cristina kan påtage sig at opsamle accepter fra hvert enkelt hus. Advokaten vil så opsige aftalerne og indgå nye aftaler med Euronardi gas. Der er derfor 2 løsnings modeller: Balkon modellen med montering af løse udskiftelige gasflasker på altanen ved fyret. Euronardi modellen med nedgravning af en tank til hver villa. Der er monteret et meldesystem, der varsler, når tanken er nede på f.eks. 25%. Herefter vil der ske automatisk påfyldning. Nedgravning af tanken og genetablering af haven vil være uden omkostninger for den enkelte. Dirigenten: Valg af gas er individuelt. Men risikerer vi at stå uden gas? Poul Erik: Indenfor 14 dage til 4 uger vil Euronardi nedgrave tanke. Navn? Nr Er der mindre risiko med en gastank i haven end det system, vi har nu. Poul Erik: Ja, de italienske huse har den model med nedgravet tank.

10 Sven nr. 89: Kan man vælge Euronardi før man opsiger Cimegas? Dirigenten: Måske Jens Søgård nr. 47: Hvad ligger der bag? Poul Erik: Euronardi leverer til den nationale pris på samme måde som i DK på naturgas. I dag har vi ikke kontrol af gassen, vi får fra Cimegas. De omregner til kubik. Michael nr. 65: Cimegas er ikke et seriøst selskab ifølge advokaten. Kim nr. 92: Hvad er prisen for gasflasker på balkonen? Poul Erik: Ca. Euro 250,- for installation plus gasflaske. 2 eller flere huse kan slå sig sammen om en tank i haven. Haverne er fællesareal. Dirigenten: Hver især må vurdere hvilken model, der er bedst for dem. Jens Søgård nr. 47: Overvej det lidt. Gaskvaliteten er ikke god. Rørene er ikke tykke nok. Man kan ikke komme ind til dem. Det er ikke lige nemt for alle at få nye gasledninger ind. Poul Erik: Vi ved ikke så meget, men vil ikke bruge flere penge på det system, vi har, og vi kan ikke leve med så ustabil en leverandør. Vi er allerede 3 gange her i foråret løbet tør for gas. Vi har sendt en klage til Cimegas, som de ikke har reageret på. Cristina: På 50% af gasregningerne er der opkrævet for meget forbrug, og på nogen for lidt. Det skyldes, at Cimegas ikke aflæser målerne. Nogle betaler 0,7 cent andre 0,9 cent + iva. Spørgsmål fra?? Kan man bruge Euronardi tanken, hvis man senere vælger en anden leverandør? Poul Erik: Kan ikke sige, hvad der sker, hvis vi ikke vil have gas om 2 år. Leo nr. 51: Kan man få beslutnings grundlaget til at træffe beslutning om gasflasker kontra tank, og hvad koster flaskegas.?????? Anders nr. 69: Skal tanken graves ned? Michael nr. 78: Er det ikke nok gas snak. Hver især må tage beslutning. Poul Erik har nok andet at se til. Poul Erik nr. 56 Denuncio Ingen referat men stor tilslutning. Stor tak til 93 familier i 82 huse der har skrevet under på vores fælles denuncio. Det styrker bestyrelsens lokale arbejde... Jens Per nr. 98: Urimeligt pres. Når man hører denne historie. Ville godt have hørt om det lidt tidligere. Har savnet information. Denuncio en med forløbet indtil i dag, er det sendt til nogen? Hvorfor har man ventet indtil generalforsamlingen? Jeg har problemer med brevet forløbet indtil i dag.

11 Dirigenten: Følgeskrivelsen er et koncentrat af den anmeldelse, der er lavet i januar. Poul Erik: Carabinieri har fået denne og ligeledes ambassadøren i Rom. Med hensyn til information afhænger det af, hvilke briller man læser med. Nogle har tillid, andre har ikke og nogle kan læse (mellem linjerne) og andre kan ikke. Lise Egholm nr. 96: Jeg er enig med Jens Per i, at der står noget, der støder mig. Jeg har dog ikke mistillid til jer. Ubehageligt, at brevet er sendt af sted inden generalforsamlingen. Formanden: Fuld forståelse for, at mange gerne vil informeres, men hele sagen er så delikat, at vi ikke vil skrive om det. Bestyrelses medlemmer bliver også chikaneret. Det kunne ikke gøres på anden måde. Peter nr. 40: Jeg vil gerne udtrykke tilfredshed med det kæmpe arbejde bestyrelsen har gjort. Jeg er chokeret og indser, at vi er i Syditalien. Jesper nr. 57: Anerkender arbejdet. Er vi 100% villige til at tage kampen op her, hvor der er andre spilleregler? Jeg vil gerne køre den retslige vej. Skal vi samarbejde med den lokale familie? Dirigenten: Beretningen er ikke til afstemning, men vi vil gerne se, om der er opbakning til beretningen ved håndsopretning. - Det var der. Formanden: Vi har også i bestyrelsen overvejelser om, hvordan vi skal formulere det. Vi er nødt til at sikre os, at vi har adgang til gas, vand, pool, og at vi kan få håndværkere. Vi arbejder så meget, som det er muligt med de lokale håndværkere. Der er nogle få, vi ikke ønsker samarbejde med. Svend nr. 89: I hvor stort omfang er bestyrelsen alene, eller er der back-up hos advokaten? Poul Erik: Vi har stor opbakning, især hos Carabinieri. Byen er meget glade for, at vi danskere er her. Vær ikke bange. Vi er populære. Brug de lokale, når I handler. Vi har vores advokat med os, og de aftaler vi laver bliver gennemført. Per Villum og Paretta har ført os ind i forkerte cirkler. Jens Fokdal nr. 79 Servicekontoret. Servicekontoret fungerer fint. De har 47 have-serviceaftaler, udlejningsaftaler, og her til påske havde de 29 rengøringsaftaler. Der er 2 der hjælper med at gøre rent. De kan klare 3 huse om dagen. Knud Erik Wichman: Bestyrelsen er meget tilfredse med den store service og det flotte arbejde den altid smilende Cristina og Tony yder os. Aquilla. Knud Erik Wichman: Aftalen med Aquilla er blevet forlænget. Det er blevet dyrere pga afpresningen. Vi tør ikke længere lave aftaler uden regning. Derfor må vi nu betale moms.

12 Prisen fra Vista Mare om at holde sti og strand var på euro ,- om året. Nu får vi stole etc. For euro ,- plus moms. Angående musiklarmen fra Aquilla kan jeg fortælle, at der ikke kommer en ny animation, men ganske almindelig musik og optræden. Peter nr. 36 Overvågning Vi har talt om fælles WiFi. Det viste sig, at foruden omkostninger til etablering var abonnementet meget dyrt. 1 megabit til overpris. Derfor er dette skrinlagt. Vi har også fået tilbud på video-overvågning, men det var ikke ordentlig maskinel. Fik advokaten til at undersøge, om der var nogen i lokalområdet, der kunne tilbyde det. Jeg satte selv et ADSL anlæg op, og det fungerer, og det er en mulighed, hvis de enkelte villa-ejere på strategiske steder, selv sætter et ADSL anlæg op. Der ligger priser på hjemmesiden. Kristian nr. 86: Er det lovligt at overvåge offentlige veje? Poul Erik: Ja, ifølge Carabinieri kan vi bare gøre det. Knud Erik Wichman nr. 66 Tennis golf: Vi havde en golfbane arkitekt fra Milano hernede. Jorden, der ejes af Baron Galleli, syd for Badolato er velegnet til golf. (SIDSTE NYT, et område vest for Isca Marina, 5 minutter fra Villa Collina bliver sandsynligvis lokation for et nyt Golfbane projekt. Danskerne inviteres til at deltage i projektet.) Sti til byen: Det er et spørgsmål om, hvad der kan frigives fra naboen. Advokaten arbejder på sagen. Mille nr. 114: Skal den vejledende afstemning afgøre, om der skal vær en ekstraordinær Generalforsamling? Dirigenten: Nej, det er for at vise, om vi har tillid til den retning bestyrelsen går. Otto nr. 88: Hvordan kan vi under eventuelt gå ind i, hvad bestyrelsen vil? Dirigenten: Bestyrelsen har mandat til at varetage vores interesser. Hvis der viser sig uenighed med bestyrelsens retning, skal der besluttes, under hvilket mandat bestyrelsen skal arbejde. Afstemning ved håndsopretning: Generalforsamlingen har enstemmigt tilkendegivet, at bestyrelsen kan fortsætte den retning, den har lagt. Formanden Revideret regnskab vedhæftes som fil.

13 Dirigenten: De 4 anbefalinger fra revisorerne bliver fulgt. Der bliver skærpet rykkerprocedure til inkasso. Karin nr. 80: Hvad dækker den forsikring ejerforeningen har. Formanden: Den dækker bl.a. hvis en falder i pool-området og kommer til skade. Torben nr. 29: Jeg har brugt meget tid på at forstå regnskabet på en A-4 side. Jeg savner at vide, hvor mange penge vi egentlig har. Hvor mange penge får vi? Husk, det er vores penge I snakker om. Anders nr. 69 revisor: Kig på balancen. Skyldig kr ,-. Til betaling kr ,-. Hvis folk betaler til tiden. Hvis de ,- ikke kommer hjem. Vi tror, at vi får pengene. Hvis ingen har forudbetalt, mangler der penge. Man er likvid. Kr ,-. I revisionspåtegning kan vi ikke finde forklaring på Kr ,- pga. omregning. Er uvæsentligt i den store sammenhæng. Mille nr. 114: Kontingentindtægter på kr pr. villa i Lars Christian nr. 102: Er løn til servicekontoret netto? Formanden: Aftaler med Ferro er ikke overholdt. Det er lidt flydende. Fremover bliver det 100% stringent. Vi har ikke kunnet styre efter hensigten. Anders nr. 69: Regnskabet fra Service viser et underskud på 9.354,-, og det er indregnet. Nr. 40: Kan man betale kontingentet over 6-9 måneder. Anders nr. 69: Man kan hensætte kontingent til tab og håbe på, at det bliver betalt. Lise nr. 29: Der er kommet en ny forældelseslov. Pas på ikke at overskride de krav, vi gør gældende (kontingent). Michael nr. 78: Vi vil gerne understrege på Generalforsamlingen, at: Nu kommer vi efter jer Big Time (altså jer der ikke betaler). Dirigenten: Altså en forstærket rykkerprocedure. Regnskabet til afstemning ved håndsoprækning. Regnskabet blev vedtaget. Formanden: Fremlægning af drift. Budget proposal for 2011, General Assembly Administration Book keeping, audit Translation Administration Service, pool, net expenses Office costs/service office Lifeguard 6.000

14 Service Beach, Aquilia Pool: Water, gas, electricity, chemicals, maint Tennis courts, well: Water, gas, electricity Total various costs Taxes - common areas Insurance - common areas Lawyer, Italian assistance Lawyer, compensation case Lawyer, guarantee case Unforeseen Total lawyer etc Office, rebuild, depreciation Furniture, depreciation Total costs Income Surplus Service office Income Materials, tools Car, machines 4000 Net income Gross wages: Cristina, Tony Assistants Reserve 2000 Total wages Net costs Driften skal rapporteres i Euro og på italiensk/engelsk. Totalbudget bruges stort set i Lars Christian 102: Hvor meget er overskuddet på Servicekontoret? Formanden: Spørgsmålet kan ikke besvares sådan uden videre, idet Servicekontorets økonomi i 2010 var et mix af betaling for ydelser, der blev udført for medlemmerne samt betaling af diverse poster uden moms. Økonomien i 2011 kører efter normale danske bogføringsprincipper. Lars Christian efterlyste stadigvæk et resultat, hvorfor Anders nr. 69. med Servicekontorets regnskab for 2010 i hånden kunne fortælle, hvad dette udviste. Det er dette beløb, der omtales som i underskud, som er indregnet i Ejerforeningens årsregnskab!

15 Morten Winsløw nr. 52: Jeg har en opfordring. Vi er svagt funderet. Der er behov for penge til jord og bar. Vi skal have indarbejdet forskønnelses indslag. Vi betaler for lidt i kontingent. Vi skal gøre området kønnere, det er en investering for vores huse. Bestyrelsen skal tage initiativ under ansvar til forskønnelse/vedligeholdelse. Dirigenten: Er der forslag til kontingent forhøjelse kan det fremsendes til den ekstra ordinære generalforsamling. Torben nr. 29: Budget forslag involverer, at vi betaler mere i år. Hvis restancerne ikke kommer ind, skal vi låne penge ved årets udgang. Hvad har vi brug for, for at vi ikke skal ud at låne penge? Formanden: Budgettet viser, hvad vi skal bruge. Er der tilstrækkeligt overskud? Vi har kun en lille buffer. Anders nr. 69. Sidste år indbetalte vi samlet kr ,- ekstra. De er brugt. Budgettet ER for lavt. Dirigenten: Det er altså en opfordring til et totalt budget på den ekstraordinære generalforsamling. Formanden: Hvis vi skal købe grunde, kommer vi nok ikke uden om at skulle kræve flere penge. Sven nr. 89: Farligt med forhøjelse, når vi ikke ved, hvad vi får for den. Leif Rørbæk nr. 105: Vi kan ikke begynde at skyde i luften om, hvad de grunde kommer til at koste. Knud Erik Wichman nr. 66: Er der strategi for/tilslutning til, hvis vi får mulighed for at købe området med gas og vand.? Anders nr. 69: Budgettet er et resultats- og likvidietsbudget. Søren nr. 34: Er der ikke indlagt en kontingensforhøjelse i de kr ,-? Formanden: Vores første buffer i 2009 blev ædt op af advokatregninger, og i 2010 blev kontingentet sat op for igen at bygge en buffer op. Regnskab og likviditetsbudget til afstemning ved håndsoprækning. Det blev vedtaget minus nr Formanden: Der opkræves et ekstra kontingent på kr ,- sammen med juli kvartal. Dirigenten Behandling af indkomne forslag: Forslag fra Jens Per nr Tennisreglementet omskrives, så det fremgår, at der til en gyldig reservation af tennistime kræves, at 2 magneter (ens eller forskellige) skal være anbragt på den reserverede tid på tavlen. Begge mærker/magneter skal tilhøre de spillende. Det blev enstemmigt vedtaget.

16 Forslag fra Jens Per nr. 98: Advokatomkostninger max 10% af kontingentindbetalingen. Jens Per trak forslaget tilbage. Forslaget bortfalder. Forslag fra nr : Maling af den høje mur (før grædemuren) nu La Curva Generale for ejerforeningens regning. Forslaget blev vedtaget på betingelse af, at vi må, da det ikke er vores mur, og hvis økonomien tillader det. Henning nr. 85: Det er ikke nok at male. Muren skal højtrykspules. Det er en udgift på kr Forslag fra nr Beplantning af det lille anlæg på sydskråningen. Peter nr. 36: I ejer selv vejene og området. Forslaget er forkastet. Forslag fra Heidi og Morten nr. 39: Kan vi ikke indkøbe diverse materiel, som ejerne kunne leje? F.eks. stiger, stillads, sprøjte pistol etc.? Elisa nr. 51 ønsker ligeledes indkøb af rulle stilladser, som vi alle vil få brug for. Erik nr. 38: Min trailer kan lejes for en flaske vin. Else nr. 75: Vi skal sikrer os et sted, hvor materiellet kan stå. Nr. 78: Fint med stige og stillads til leje. Annette nr. 95: Det kræver for meget administration, og man ved aldrig, hvor tingene er, og om de er i orden. Forslaget kom til afstemning 20 for 31 imod. Forslaget er hermed forkastet. Valg til Bestyrelsen: Opstiller til bestyrelsen: Jens Hansen nr. 45, Anders Mogensen nr. 69 og Erik Mathiesen nr. 38. Går ud af bestyrelsen: Peter Michael Jensen nr. 36 samt Jens Fokdal nr. 79. Henning nr. 85: Tak til Jens for det store mangeårige arbejde, og tak til Peter. Ny revisor: Jette Verner, nr. 42. Revisorsuppleant: Lars Ovesen, nr. 61. Ekstraordinær generalforsamling den 21. maj i Badolato. Minimum 75% skal være repræsenteret. Kan repræsenteres ved fuldmagt. Ingen kan møde med mere end 20 fuldmagter. Evt: Søren nr. 34: Er det lovligt at male alle de højre mure ved indkørslen? Jørgen nr. 74: Skal vi ikke vise vores gode vilje og positive indstilling ved at sponsorere de unge i Badolato med f.eks. fodboldtrøjer? (Stort bifald) Lars nr. 61: Cantina Lavorata har vinsmagning i morgen kl ved poolen. Jørgen nr. 74: Ros til bestyrelsen. Imponerende arbejde. (Påskeæg overrækkes til formanden).

17 Dirigenten: Hermed afsluttes generalforsamlingen. Referatet skal udsendes senest den 22. maj 2011.

Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1.

Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30 Badolato, Agriturismo Donna Stella 1. Valg af Dirigent Lars Stanley vælges som dirigent. Dirigenten beretter at generalforsamlingen er korrekt varslet. Alle medlemmer er indkaldt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger side 3 Beretning side 4 Bestyrelsens påtegning side 6

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig REGNSKAB Grundejerforening 2011 Budget 2011 x1.000 Indtægter Medlemskontingent kr. 354.000,00 355 kr. 354.000,00 355 Vedligeholdelse Dræn 111.706,31 80 Fællesareal 13.475,00 34 Sideveje 99.865,25 100 Gren-,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere