Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budget Kirkeskat, budget Vurdering af vakante stillinger Budget 2009 for affaldsområdet (renovation og genbrug) Indledende drøftelse om placering af en 3. genbrugsplads i den østlige del af kommunen Tømningsordning for septiktanke i Brønderslev Kommune pr. 1. januar Ændring af vedtægter for Reno-Nord I/S Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende AT-påbud på Asaa Skole Endelig rammeaftale for Pædagogisk tilsyn vedrørende dagtilbud Revisionsberetning - socialområdet Orientering Lukket sag - Madproduktion til plejecentre 14 Lukket sag - Forslag til placering af nybyggeri 15 Lukket sag - Overdragelse af areal 16 Lukket sag - Salg af areal 17 Lukket sag - Tilbagekøb af parcel 18 Lukket sag - Orientering Tillægsdagsorden - åben sag: 19 Ledelsesmæssig sammenlægning af rengøringsområdet og serviceområdet... 36

3 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 1 01 Budget J.nr.: Ø02/dwokhoc 08/60 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: 2. behandling af endeligt budgetforslag for 2009 og overslagsårene Fristen for indsendelse af ændringsforslag udløber onsdag den 1. oktober 2008 kl Oversigt over indkomne ændringsforslag vil foreligge til mødet. Karsten Frederiksen, C, Peer Thisted, A og Bendt Danielsen, J er indbudt som observatører, jf. lov om kommunernes styrelse, 20, stk. 5. På byrådets budgetseminar den september 2008 blev der indgået budgetforlig imellem A, C, F, J, O og V. Med baggrund i budgetforliget har Center for Økonomi udarbejdet en resultatopgørelse for budget Resultatopgørelsen fremgår af de efterfølgende sider. Herudover vedlægges budgetforligets aftalepunkter til budget HOVEDPOSTER Service Overførsler I ALT Service Overførsler I ALT BUDGETOVERSLAG i kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Driftsudgifter opdelt på politikområder: 101. Politisk virksomhed (ØK) Administration (ØK) Forsikring og risikostyring (ØK) IT (ØK) Beredskab (ØK) Puljer (ØK) Erhverv og turisme (UPL) Kollektiv trafik UPL) Skoler og undervisning (BU) Børnepasning (BU) Udsatte børn og unge (BU) Fritid (FK) Kultur (FK)

4 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Bibliotek (FK) Beskæftigelse (BE) Kontante ydelser, fleksjob m.m. (BE) Tilbud til udlændinge (BE) Ældreområdet (SOC) Socialpsykiatri (SOC) Pensioner, boligstøtte mm (SOC) Handicapområdet (SOC) Sundhed (SU) Vej og Park (TM) Teknik og Miljø (TM) Teknisk service og bygninger (TM) Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 3,50% 7,64% 11,95% 8,33 4,30 7, Driftsudgifter i alt i løbende priser Teknisk serviceramme ekskl. demografi og spec. socialområde Skatter, tilskud og udligning mm Kommmunal indkomstskat (1020) Kommmunal indkomstskat (1020) +0,8% Kommunal indkomstskat, medfinansiering af skrå skatteloft Medfinansiering af skrå skatteloft +0,8% Kommunal indkomstskat, efterregulering af 2007 i Kommunal grundskyld (1021) Kommunal grundskyld (1021) +4 promille Anden skat på fast ejendom (1022)

5 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Anden skat på fast ejendom, dækningsafg. +2 promille Selskabsskatter (1023) Udligning og generelle tilskud (1010) Betinget balancetilskud (1010) Regulering af tilskudsår 2007 (1010) Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Udligning af selskabsskat (1012) Udligning af tilskud til udlændinge (1013) Særlige tilskud (1014) Tilskud vedrørende kvalitetsfond Bidrag til regionen (1035) Skatter, tilskud og udligning i alt i løbende priser Finansielle udgifter /-indtægter Renteindtægter ( ) Renteudgifter ( ) Afdrag på udlån ( ) Afdrag på lån ( ) Finansielle udgifter /-indtægter i alt DRIFT, RESULTAT AF LØBENDE POSTER (- = overskud) Skattefinansieret anlæg: INVESTERINGSOVERSIGT 105. Beredskab (ØK) Landsdækkende radiokommunikati

6 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 4 onssystem SINE 106. Puljer (ØK) Social 10 årsplan boligforening PM Landdistrikt pulje Skoler og undervisning (BU) Pulje til skolerenoveringer Børnepasning (BU) Pulje til børnepasning Fritid (FK) Brønderslev hallen Dronninglund hallen Pulje til diverse formål Ældreområdet (SOC) Ombygning af plejehjem finansieres af salg 701. Sundhed (SU) Pulje til diverse formål Vej og Park (TM) Veje Energibesparende foranstaltninger Teknisk service og bygninger Bygningsvedligeholdelse Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 3,50% 7,64% 11,95% Skattefinansieret anlæg i alt i løbende priser

7 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 5 I ALT DRIFT OG ANLÆG (- = overskud) Øvrige poster: Køb og salg af jord og bygninger Mellemregning kirkekasser Regulering af tilskud og udligning vedr. tidligere år Resultatet fra selvfinansierede områder Pl-regulering Låneoptagelse, skolepulje Låneoptagelse, ordinær pulje Låneoptagelse, energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse, kvalitetsfonden Øvrige poster i alt SAMLET RESULTAT (- = overskud) SELVFINANSIEREDE OMRÅDER: 903. Spildevand - drift (fra 2008: Spildevand uden for kloakopland) Spildevand - anlæg (fra 2008: Spildevand uden for kloakopland) Spildevand i alt (fra 2008: Spildevand uden for kloakopland) Affald - drift Affald - anlæg Affald i alt

8 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 6 SELVFINANSIEREDE OMRÅDER I ALT: ( - = overskud) JORDFORSYNING: Jordforsyning, udgifter Jordforsyning, indtægter Nettoresultat af jordforsyning Udover de ændringsforslag som følger af budgetforliget var der ikke modtaget andre ændringsforslag ved udløbet af tidsfristen den 1. oktober 2008 kl. 12,00. Ændringsforslagene opgjort på de enkelte politikområder fremgår på de efterfølgende sider. Ændringsforslagene er tilpasset i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling af 2. oktober Det skal bemærkes, at Center for Økonomi har i indarbejdet nogle tekniske korrektioner som følge om omflytninger mellem politikområdet. Nettoeffekten af disse omflytninger er 0. Ændringsforslag til budget Alle De enkelte ændringers forløb i DRIFT 101 Politisk virksomhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedjustering af skøn i udgifter til valg, tkr. -200

9 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 7 Mindreudgift ved nedlæggelse af 2 fagudvalg, -400 tkr Administration F Af V, C, O, J, F, A ÆF Mindreudgift ved lavere genforsikringsgrad af tjenestemandsforpligtelser, tkr. Mindreudgift i eksisterende aktiviteter som fremover finansieres via trepartsaftaler, tkr Mindreudgift/merindtægt ved anvendelse af Bredgade 60, -200 tkr Rammebesparelse på administrationen, tkr Forsikring og risikostyring F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af budget til risikostyring, tkr Reduktion i 2009 af forsikringspulje til arbejdsskader, tkr IT F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af prisfremskrivning, -160 tkr Besparelse på kopi, -300 tkr Beredskab F Af V, C, O, J, F, A ÆF Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF

10 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Erhverv og turisme F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af erhvervspulje, -200 tkr Kollektiv trafik F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rute 203: Jerslev-Brønderslev strækningen omlægges, 97 tkr Rute 203: Udenom sterup by, -48 tkr Rute 203: 2 ture spares væk, -42 tkr Rute 216: 2 ture nedlægges, -22 tkr Rute 642: Samkøring med lukket Vildmoserute, -11 tkr Rute 645: Udvides med dele af rute 648, -35 tkr Rute 648: Nedlægges (dækkes delvist af ), -269 tkr. Rute 646: Justiering til bedre ruteforløb, -12 tkr Rute 689: Justering af rute + lukket skolerute nedlægges, -108 tkr Rute 686: Omlægges. Nuværende lokalrute nedlægges, -83 tkr Teletaxabetjening, +100 tkr Bybusbetjening, -200 tkr Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Undervisningstiden hæves med 3/4%, tkr. 1 lektion spares på specialundervisningstilbud, -142 tkr

11 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 9 Nedsættelse af øvrig tid, -367 tkr Besparelse vedrørende uddannelses- og erhvervsorientering, -150 tkr Besparelse på skoleområdets fællespulje, -224 t.kr. Besparelse på heldagsskole og klasse, - 70 tkr Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift til flere børnehavebørn, tkr Mindreudgift ved nedlæggelse af pulje til "Fed fredag", -22 tkr. Reduktion i tilsyn i dagplejen, -114 tkr Stigning i takster i SFO, tkr Nedsættelse af normeringer i vuggestue, børnehave og sfo med 1%, -750 tkr Udsatte børn og unge F Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift pga. ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +200 tkr Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Tilskud til foreninger iht. Brønderslev ordningen nedsættes med 4,5%, -210 tkr. Tilskud til øvrige foreninger nedsættes med 4,5%, -15 tkr. Tilskud til Multihus i Hellum nedsættes med 4,5%, -2 tkr. Budget til ungdomsskolen nedsættes med 4,5%, -100 tkr. Ingen tilskud til græsklipning, golfklub, tkr

12 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 10 Voksenundervisning, generel besparelse, -80 tkr Kultur F Af V, C, O, J, F, A ÆF Besparelse på kulturpuljen, -250 tkr Ikke tilskud til busdrift ved Tolstrup- Stenum friskole, -66 tkr Bibliotek F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rammebesparelse på biblioteksområdet, -140 tkr Beskæftigelse F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pilotjobcenter, forkert pl-fremskrivning, tkr. Servicejob, ferket pl-fremskrivning, -36 tkr Rammereduktion på sygedagpenge, kontanthjælp og administration på tkr. overflyttet til p502 Øgede regresindtægter i sygedagpengesager, -250 tkr. overflyttet til p Kontante ydelser, fleksjob mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rammereduktion på områderne sygedagpenge, kontanthjælp og administration, tkr. Øgede regresindtægter i sygedagpengesager, -250 tkr Tilbud til udlændinge F

13 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, C, O, J, F, A ÆF Ældreområdet F Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift pga. ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +224 tkr Ingen kommunalt tilskud til madservice til hjemmeboende pensionister, -505 tkr. Analyse vedr. køkken på Risagerlund, tkr. Rammebesparelse Kornumgård, -100 tkr. Reduktion på ældreområdet, tkr Socialpsykiatri F Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift pga. ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +95 tkr Merindtægt vedr. refusionssag, psykiatriområdet, -627 tkr. Hedebo, indvendig vedligeholdelse, -37 tkr. Bredere tilbud på det socialpsykiatriske område, især med fokus på mellemgruppen, tkr Pensioner, boligstøtte mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Reduktion i førtidspensionssager, tkr. Omlægning af tilbud til misbrugere, -500 tkr Handicapområdet F

14 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift pga.ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +396 tkr Nordstjernen: Omlægning af transport til Aktivitetshuset, -200 tkr Nordstjernen: Effektivisering som følge af sammenlægning af institutioner, -350 tkr Botilbud til unge på Malurtvej, efter overflytning af nuv. Malurtvej til ny boliger på Margrethelund, tkr Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Stop for tilskud til træning efter Serviceloven, -60 tkr Nedskæring af pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde, -210 tkr Reduktion af budget til skolelægeområdet, -100 tkr. Reduktion i tilskud til Værested for flygtninge, -50 tkr. Reduktion i tandplejens budget, -400 tkr. Besparelse Sund by Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rammebesparelse på 801, 802 og 803, tkr Teknik og Miljø F Af V, C, O, J, F, A ÆF Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF

15 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 13 FORSYNING 903 Spildevand udenfor kloakområder F Af V, C, O, J, F, A ÆF Affald F Af V, C, O, J, F, A ÆF ANLÆG 105 Beredskab F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af pulje til landslækkende radiokommunikationsanlæg (SINE), tkr Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fordeling af puljen i Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af pulje til skolerenoveringer i 2010, tkr Andel af puljen i

16 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Forøgelse af pulje til børnepasning i 2009, 1000 tkr Andel af puljen i Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Andel af pulje til diverse formål i Andel af puljen i Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af pulje til diverse formål, tkr Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af pulje til veje, tkr. Forøgelse af pulje til energibesparende foranstaltninger, tkr Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF Andel af pulje i 2012 vedrørende bygningsvedligeholdelse LÅN Låneoptagelse F

17 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, C, O, J, F, A ÆF Lånedispensation til skoleanlæg i 2009, tkr. Lånedispensation ordinære lånepulje i 2009, tkr Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger, tkr Låneoptagelse, kvalitetsfond, tkr Renter af indlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Renter af lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rente af låneoptagelse på 9,1 mio.kr. i Afdrag på udlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Afdrag på lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Afdrag på låneoptagelse på 9,1 mio. kr. i TILSKUD OG UDLIGNING 1005 Tilskud og udligning F

18 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, C, O, J, F, A ÆF Merindtægt ved ændret skøn vedrørende selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, tkr Efterreguleringer vedrørende tidligere år Tilskud som særligt vanskeligt stilet kommune Kommunale skatter F Af V, C, O, J, F, A ÆF Mindreindtægt ved ændret skøn vedrørende selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, tkr Efterregulering fra tidligere år Provenu ved at hæve kommuneskatten med 0,8%, tkr Kommunal medfinansiering af det skrå skatteloft, 3040 tkr Provenu ved at hæve grundskyldspromillen med 0,4%, tkr Provenu ved at hæve dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundskyld med 0,2%, -133 tkr Mellemregning med kirkekasser F Af V, K, O, F, A ÆF Beregning af mellemværende med kirkekasserne ved selvbudgettering og kirkeskatteprocent på 1,10%, -141 tkr TEKNISKE 0-KORREKTIONER Omflytning mellem politikområder F

19 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, K, O, F, A ÆF Budgetbeløb til arbejdsmiljøforanstaltninger fejlagtigt placeret på P102. Hører hjemme på P Budgetbeløb til arbejdsmiljøforanstaltninger overflyttes fra P102 pga. fejlplacering Budgetbeløb til byggesagsgebyrer fejlagtigt placeret på P102. Hører hjemme på P Budgetbeløb til byggesagsgebyrer overflyttes fra P102 pga. fejlplacering Lønpulje 2007 vedrørende administrationen fejlagtigt placeret på P106. Hører hjemme på P Budgetbeløb til lønpulje administration overflyttes fra P106 pga. fejlplacering 106 Lønpulje til seniorjobs fejlagtigt placeret på P106. Hører hjemme på P Budgetbeløb til seniorjobs overflyttes fra P106 pga. fejlplacering Rammebesparelse vedr. energioptimering fejlagtigt placeret på P106. Hører hjemme på P Rammebesparelse vedr. energioptimering overflyttes fra P106 pga. fejlplacering Budgetbeløb vedr. hyrevognsbevillinger fejlagtigt placeret på P203. Hører hjemme på P Budgetbeløb til hyrevognsbevillinger oveflyttes fra P203 pga. fejlplacering Budgetbeløb vedr. ejendomsdrift Møllegården fejlagtigt placeret på 302. Hører hjemme på Budgetbeløb vedr. ejendomsdrift Møllegården overflyttes fra P302 pga fejlplacering Budgetbeløb vedr. særlig indsats på kontanthjælpsområdet fejlagtigt placeret på P502. Hører hjemme på P Budgetbeløb vedr. særlig indsats på kontanthjælpsområdetoverflyttes fra P502 pga. fejlplacering

20 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Budgetbeløb vedr. særlig indsats på sygedagpengeområdet fejlagtigt placeret på P502. Hører hjemme på P Budgetbeløb vedr. særlig indsats på sygedagpenge- områdetoverflyttes fra P502 pga. fejlplacering Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget fremsender endeligt budgetforslag for 2009 og overslagsårene til Byrådets 2. behandling den 9. oktober Med baggrund i det indgåede budgetforlig foreslår stabschefen for Økonomi & IT, at Brønderslev Kommune anvender selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud og at der anvendes følgende satser: - Beskatningsprocent for 2009: 26,7 (+0,8) - Grundskyldspromille for 2009: 27,58 (+4,0) - Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme: - Grundværdierne : 13,79 (+2,0) - Forskelsværdierne: 8,75 BILAG: Budgetaftale for budget 2009 Takstoversigt for 2009 Indkomne høringssvar og udtalelser fra MED (er tidligere udsendt)

21 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 19 Beslutning i Økonomiudvalget den 02. oktober 2008 Forslag anbefales med følgende tilføjelser: Jordforsyning anbefales budgetteret som hvilende i sig selv, jfr. tidligere praksis Udmøntning af rammebesparelse på administrationsområdet sker således: I budgetaftalen for 2009 er der aftalt rammebesparelse i administrationen på 1,7 mio. kr. Økonomiudvalget har på dagens møde besluttet at udmønte denne besparelse på følgende måde: Kommunens generelle udviklingsindsats koncentreres omkring overordnet planlægning, kommunikation, hjemmeside og bl.a. Velfærdsministeriets og KL udviklingsprojekter. Konsekvensen heraf er, at Udviklings- og Planlægningsenheden beskæres med 4 stillinger, mens den vakante planlæggerstilling genbesættes. Som følge af den økonomiske situation neddrosles især de tværgående og koordinerende indsatser på kultur- og fritidsområdet. Området vil ikke længere have selvstændig afdelingsstatus, hvorfor stillingen som afdelingsleder nedlægges, og fritids- og kulturkonsulenterne samt de decentrale ledere på området, vil for nærværende referere direkte til fagenhedens direktør. Takster anbefales. Pristalsfremskrivning af taksterne fastlægges som princip. Velfærdsministeriets lånedispensation på 8 mio. kr. til den særlige lånepulje til kvalitetsfonden indarbejdes i budget.

22 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Kirkeskat, budget 2009 J.nr.: S55/dwokhoc 08/346 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Brønderslev Provstiudvalg meddeler, at udvalget i samråd med menighedsrådene har godkendt budgetterne for de kirkelige kasser i Brønderslev Kommune for år Budgetterne viser udgifter på i alt kr. Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune for året 2008 er pålignet kr. i landskirkeskat. De samlede udgifter udgør: Udgifter ifølge Provstiudvalgets opgørelse Landskirkeskat Udgifter i alt kr kr kr. Skatteindtægter ved uændret skatteprocent på 1,10% og ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag udgør Nettoresultat for 2009 (overskud) kr kr. Nettoresultat for budgetåret 2009 tillægges kommunens gæld til kirkekassen ultimo 2008 på kr. Ved udgangen af år 2009 vil nettomellemværendet herefter være et tilgodehavende på kr. Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at kirkeskatteprocenten for år 2009 fastsættes til 1,10. Beslutning i Økonomiudvalget den 02. oktober 2008 Anbefales. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da Byrådet ingen indflydelse har på dette.

23 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Vurdering af vakante stillinger J.nr.: G01/dwopimn 08/6633 Åben sag ØK Indstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 18. september 2008, hvor Økonomiudvalget vedtog: Følgende stillinger genbesættes: Faglig leder af Byggeri, Planer og Trafik (Mikael Klitgaard og Karl Emil Nielsen er imod) Faglig leder af Børne- og Familieafdelingen Pædagog Agersted skole (midlertidig) 1 støttekontaktperson til støtte- og værecenter På ældreområdet genbesættes ud fra, hvad der er økonomisk mest hensigtsmæssigt, vurderet af ældrechef og kommunaldirektør. Øvrige stillinger genvurderes på næste Økonomiudvalgsmøde. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling: Organisation og Personale fremsender oversigt over vakante stillinger til vurdering i Økonomiudvalget om opslag. Listen er suppleret med oversigt over nye vakante stillinger til vurdering i Økonomiudvalget. Bilag: Opdateret bilag, ledige stillinger til pol. vurdering Begrundelser for opslag, udarbejdet Beslutning i Økonomiudvalget den 02. oktober 2008 Alle stillinger frigives til genbesættelse pånær stillingerne som koordinator og udviklingskonsulent i Udviklings- og Planlægningsafdelingen. Det forventes, at lønsummer og normeringer tilpasses til budgetaftale 2009 hurtigst muligt. Proceduren aflyses hermed. Alle enheder opfordres til størst mulig tilbageholdenhed i resten af 2008, således at servicerammeoverskridelse bliver minimeret.

24 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Budget 2009 for affaldsområdet (renovation og genbrug) J.nr.: Ø02/dwokhoc 08/49 Åben sag FU/ØK/BY Beslutning i Forsyningsudvalget den 24. september 2008 Godkendt som foreslået. Martin Rishøj var fraværende. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet budgetforslag for 2009 på affaldsområdet, der omfatter renovation, genbrug og farligt affald. Samlet budget: Udgift Renovation Genbrug Olie- og kemikalieaffald kr kr kr. Indtægt Renovation Genbrug Olie- og kemikalieaffald kr kr kr. Forslaget er udarbejdet på baggrund af 2009-budgetter for RenoNord, AVV og Modtagestation Vendsyssel samt tidligere godkendt kontrakt med renovatør. Budgetforslaget indebærer en merudgift på i alt kr. i forhold til budget Det er derfor nødvendigt at gennemføre takstforhøjelser, der for en normal husstand vil udgøre ca. 11 %. Der skal i den forbindelse henvises til, at affaldsområdet er omfattet af hvile-i-sig-selvprincippet, hvilket indebærer, at der set over en vis kortere årrække skal være overensstemmelse mellem kommunens udgifter og borgernes betaling. Det bemærkes desuden, at tidligere oparbejdet formue forventes at være forbrugt i løbet i 2008, idet indtægterne på området forventes at blive noget lavere end budgetteret. Forklaringen herpå er navnlig, at de oplysninger, der var til rådighed ved budget 2008 med hensyn til antallet af tilmeldte husstande, var delvis forældede oplysninger fra de to gamle kommuner. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender forslag til budget for 2009 på affaldsområdet.

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. oktober 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-22.05 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. august 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00 - kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere