Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budget Kirkeskat, budget Vurdering af vakante stillinger Budget 2009 for affaldsområdet (renovation og genbrug) Indledende drøftelse om placering af en 3. genbrugsplads i den østlige del af kommunen Tømningsordning for septiktanke i Brønderslev Kommune pr. 1. januar Ændring af vedtægter for Reno-Nord I/S Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende AT-påbud på Asaa Skole Endelig rammeaftale for Pædagogisk tilsyn vedrørende dagtilbud Revisionsberetning - socialområdet Orientering Lukket sag - Madproduktion til plejecentre 14 Lukket sag - Forslag til placering af nybyggeri 15 Lukket sag - Overdragelse af areal 16 Lukket sag - Salg af areal 17 Lukket sag - Tilbagekøb af parcel 18 Lukket sag - Orientering Tillægsdagsorden - åben sag: 19 Ledelsesmæssig sammenlægning af rengøringsområdet og serviceområdet... 36

3 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 1 01 Budget J.nr.: Ø02/dwokhoc 08/60 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: 2. behandling af endeligt budgetforslag for 2009 og overslagsårene Fristen for indsendelse af ændringsforslag udløber onsdag den 1. oktober 2008 kl Oversigt over indkomne ændringsforslag vil foreligge til mødet. Karsten Frederiksen, C, Peer Thisted, A og Bendt Danielsen, J er indbudt som observatører, jf. lov om kommunernes styrelse, 20, stk. 5. På byrådets budgetseminar den september 2008 blev der indgået budgetforlig imellem A, C, F, J, O og V. Med baggrund i budgetforliget har Center for Økonomi udarbejdet en resultatopgørelse for budget Resultatopgørelsen fremgår af de efterfølgende sider. Herudover vedlægges budgetforligets aftalepunkter til budget HOVEDPOSTER Service Overførsler I ALT Service Overførsler I ALT BUDGETOVERSLAG i kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Driftsudgifter opdelt på politikområder: 101. Politisk virksomhed (ØK) Administration (ØK) Forsikring og risikostyring (ØK) IT (ØK) Beredskab (ØK) Puljer (ØK) Erhverv og turisme (UPL) Kollektiv trafik UPL) Skoler og undervisning (BU) Børnepasning (BU) Udsatte børn og unge (BU) Fritid (FK) Kultur (FK)

4 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Bibliotek (FK) Beskæftigelse (BE) Kontante ydelser, fleksjob m.m. (BE) Tilbud til udlændinge (BE) Ældreområdet (SOC) Socialpsykiatri (SOC) Pensioner, boligstøtte mm (SOC) Handicapområdet (SOC) Sundhed (SU) Vej og Park (TM) Teknik og Miljø (TM) Teknisk service og bygninger (TM) Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 3,50% 7,64% 11,95% 8,33 4,30 7, Driftsudgifter i alt i løbende priser Teknisk serviceramme ekskl. demografi og spec. socialområde Skatter, tilskud og udligning mm Kommmunal indkomstskat (1020) Kommmunal indkomstskat (1020) +0,8% Kommunal indkomstskat, medfinansiering af skrå skatteloft Medfinansiering af skrå skatteloft +0,8% Kommunal indkomstskat, efterregulering af 2007 i Kommunal grundskyld (1021) Kommunal grundskyld (1021) +4 promille Anden skat på fast ejendom (1022)

5 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Anden skat på fast ejendom, dækningsafg. +2 promille Selskabsskatter (1023) Udligning og generelle tilskud (1010) Betinget balancetilskud (1010) Regulering af tilskudsår 2007 (1010) Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Udligning af selskabsskat (1012) Udligning af tilskud til udlændinge (1013) Særlige tilskud (1014) Tilskud vedrørende kvalitetsfond Bidrag til regionen (1035) Skatter, tilskud og udligning i alt i løbende priser Finansielle udgifter /-indtægter Renteindtægter ( ) Renteudgifter ( ) Afdrag på udlån ( ) Afdrag på lån ( ) Finansielle udgifter /-indtægter i alt DRIFT, RESULTAT AF LØBENDE POSTER (- = overskud) Skattefinansieret anlæg: INVESTERINGSOVERSIGT 105. Beredskab (ØK) Landsdækkende radiokommunikati

6 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 4 onssystem SINE 106. Puljer (ØK) Social 10 årsplan boligforening PM Landdistrikt pulje Skoler og undervisning (BU) Pulje til skolerenoveringer Børnepasning (BU) Pulje til børnepasning Fritid (FK) Brønderslev hallen Dronninglund hallen Pulje til diverse formål Ældreområdet (SOC) Ombygning af plejehjem finansieres af salg 701. Sundhed (SU) Pulje til diverse formål Vej og Park (TM) Veje Energibesparende foranstaltninger Teknisk service og bygninger Bygningsvedligeholdelse Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 3,50% 7,64% 11,95% Skattefinansieret anlæg i alt i løbende priser

7 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 5 I ALT DRIFT OG ANLÆG (- = overskud) Øvrige poster: Køb og salg af jord og bygninger Mellemregning kirkekasser Regulering af tilskud og udligning vedr. tidligere år Resultatet fra selvfinansierede områder Pl-regulering Låneoptagelse, skolepulje Låneoptagelse, ordinær pulje Låneoptagelse, energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse, kvalitetsfonden Øvrige poster i alt SAMLET RESULTAT (- = overskud) SELVFINANSIEREDE OMRÅDER: 903. Spildevand - drift (fra 2008: Spildevand uden for kloakopland) Spildevand - anlæg (fra 2008: Spildevand uden for kloakopland) Spildevand i alt (fra 2008: Spildevand uden for kloakopland) Affald - drift Affald - anlæg Affald i alt

8 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 6 SELVFINANSIEREDE OMRÅDER I ALT: ( - = overskud) JORDFORSYNING: Jordforsyning, udgifter Jordforsyning, indtægter Nettoresultat af jordforsyning Udover de ændringsforslag som følger af budgetforliget var der ikke modtaget andre ændringsforslag ved udløbet af tidsfristen den 1. oktober 2008 kl. 12,00. Ændringsforslagene opgjort på de enkelte politikområder fremgår på de efterfølgende sider. Ændringsforslagene er tilpasset i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling af 2. oktober Det skal bemærkes, at Center for Økonomi har i indarbejdet nogle tekniske korrektioner som følge om omflytninger mellem politikområdet. Nettoeffekten af disse omflytninger er 0. Ændringsforslag til budget Alle De enkelte ændringers forløb i DRIFT 101 Politisk virksomhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedjustering af skøn i udgifter til valg, tkr. -200

9 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 7 Mindreudgift ved nedlæggelse af 2 fagudvalg, -400 tkr Administration F Af V, C, O, J, F, A ÆF Mindreudgift ved lavere genforsikringsgrad af tjenestemandsforpligtelser, tkr. Mindreudgift i eksisterende aktiviteter som fremover finansieres via trepartsaftaler, tkr Mindreudgift/merindtægt ved anvendelse af Bredgade 60, -200 tkr Rammebesparelse på administrationen, tkr Forsikring og risikostyring F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af budget til risikostyring, tkr Reduktion i 2009 af forsikringspulje til arbejdsskader, tkr IT F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af prisfremskrivning, -160 tkr Besparelse på kopi, -300 tkr Beredskab F Af V, C, O, J, F, A ÆF Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF

10 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Erhverv og turisme F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af erhvervspulje, -200 tkr Kollektiv trafik F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rute 203: Jerslev-Brønderslev strækningen omlægges, 97 tkr Rute 203: Udenom sterup by, -48 tkr Rute 203: 2 ture spares væk, -42 tkr Rute 216: 2 ture nedlægges, -22 tkr Rute 642: Samkøring med lukket Vildmoserute, -11 tkr Rute 645: Udvides med dele af rute 648, -35 tkr Rute 648: Nedlægges (dækkes delvist af ), -269 tkr. Rute 646: Justiering til bedre ruteforløb, -12 tkr Rute 689: Justering af rute + lukket skolerute nedlægges, -108 tkr Rute 686: Omlægges. Nuværende lokalrute nedlægges, -83 tkr Teletaxabetjening, +100 tkr Bybusbetjening, -200 tkr Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Undervisningstiden hæves med 3/4%, tkr. 1 lektion spares på specialundervisningstilbud, -142 tkr

11 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 9 Nedsættelse af øvrig tid, -367 tkr Besparelse vedrørende uddannelses- og erhvervsorientering, -150 tkr Besparelse på skoleområdets fællespulje, -224 t.kr. Besparelse på heldagsskole og klasse, - 70 tkr Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift til flere børnehavebørn, tkr Mindreudgift ved nedlæggelse af pulje til "Fed fredag", -22 tkr. Reduktion i tilsyn i dagplejen, -114 tkr Stigning i takster i SFO, tkr Nedsættelse af normeringer i vuggestue, børnehave og sfo med 1%, -750 tkr Udsatte børn og unge F Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift pga. ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +200 tkr Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Tilskud til foreninger iht. Brønderslev ordningen nedsættes med 4,5%, -210 tkr. Tilskud til øvrige foreninger nedsættes med 4,5%, -15 tkr. Tilskud til Multihus i Hellum nedsættes med 4,5%, -2 tkr. Budget til ungdomsskolen nedsættes med 4,5%, -100 tkr. Ingen tilskud til græsklipning, golfklub, tkr

12 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 10 Voksenundervisning, generel besparelse, -80 tkr Kultur F Af V, C, O, J, F, A ÆF Besparelse på kulturpuljen, -250 tkr Ikke tilskud til busdrift ved Tolstrup- Stenum friskole, -66 tkr Bibliotek F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rammebesparelse på biblioteksområdet, -140 tkr Beskæftigelse F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pilotjobcenter, forkert pl-fremskrivning, tkr. Servicejob, ferket pl-fremskrivning, -36 tkr Rammereduktion på sygedagpenge, kontanthjælp og administration på tkr. overflyttet til p502 Øgede regresindtægter i sygedagpengesager, -250 tkr. overflyttet til p Kontante ydelser, fleksjob mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rammereduktion på områderne sygedagpenge, kontanthjælp og administration, tkr. Øgede regresindtægter i sygedagpengesager, -250 tkr Tilbud til udlændinge F

13 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, C, O, J, F, A ÆF Ældreområdet F Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift pga. ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +224 tkr Ingen kommunalt tilskud til madservice til hjemmeboende pensionister, -505 tkr. Analyse vedr. køkken på Risagerlund, tkr. Rammebesparelse Kornumgård, -100 tkr. Reduktion på ældreområdet, tkr Socialpsykiatri F Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift pga. ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +95 tkr Merindtægt vedr. refusionssag, psykiatriområdet, -627 tkr. Hedebo, indvendig vedligeholdelse, -37 tkr. Bredere tilbud på det socialpsykiatriske område, især med fokus på mellemgruppen, tkr Pensioner, boligstøtte mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Reduktion i førtidspensionssager, tkr. Omlægning af tilbud til misbrugere, -500 tkr Handicapområdet F

14 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift pga.ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +396 tkr Nordstjernen: Omlægning af transport til Aktivitetshuset, -200 tkr Nordstjernen: Effektivisering som følge af sammenlægning af institutioner, -350 tkr Botilbud til unge på Malurtvej, efter overflytning af nuv. Malurtvej til ny boliger på Margrethelund, tkr Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Stop for tilskud til træning efter Serviceloven, -60 tkr Nedskæring af pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde, -210 tkr Reduktion af budget til skolelægeområdet, -100 tkr. Reduktion i tilskud til Værested for flygtninge, -50 tkr. Reduktion i tandplejens budget, -400 tkr. Besparelse Sund by Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rammebesparelse på 801, 802 og 803, tkr Teknik og Miljø F Af V, C, O, J, F, A ÆF Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF

15 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 13 FORSYNING 903 Spildevand udenfor kloakområder F Af V, C, O, J, F, A ÆF Affald F Af V, C, O, J, F, A ÆF ANLÆG 105 Beredskab F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af pulje til landslækkende radiokommunikationsanlæg (SINE), tkr Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fordeling af puljen i Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af pulje til skolerenoveringer i 2010, tkr Andel af puljen i

16 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Forøgelse af pulje til børnepasning i 2009, 1000 tkr Andel af puljen i Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Andel af pulje til diverse formål i Andel af puljen i Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af pulje til diverse formål, tkr Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af pulje til veje, tkr. Forøgelse af pulje til energibesparende foranstaltninger, tkr Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF Andel af pulje i 2012 vedrørende bygningsvedligeholdelse LÅN Låneoptagelse F

17 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, C, O, J, F, A ÆF Lånedispensation til skoleanlæg i 2009, tkr. Lånedispensation ordinære lånepulje i 2009, tkr Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger, tkr Låneoptagelse, kvalitetsfond, tkr Renter af indlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Renter af lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rente af låneoptagelse på 9,1 mio.kr. i Afdrag på udlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Afdrag på lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Afdrag på låneoptagelse på 9,1 mio. kr. i TILSKUD OG UDLIGNING 1005 Tilskud og udligning F

18 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, C, O, J, F, A ÆF Merindtægt ved ændret skøn vedrørende selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, tkr Efterreguleringer vedrørende tidligere år Tilskud som særligt vanskeligt stilet kommune Kommunale skatter F Af V, C, O, J, F, A ÆF Mindreindtægt ved ændret skøn vedrørende selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, tkr Efterregulering fra tidligere år Provenu ved at hæve kommuneskatten med 0,8%, tkr Kommunal medfinansiering af det skrå skatteloft, 3040 tkr Provenu ved at hæve grundskyldspromillen med 0,4%, tkr Provenu ved at hæve dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundskyld med 0,2%, -133 tkr Mellemregning med kirkekasser F Af V, K, O, F, A ÆF Beregning af mellemværende med kirkekasserne ved selvbudgettering og kirkeskatteprocent på 1,10%, -141 tkr TEKNISKE 0-KORREKTIONER Omflytning mellem politikområder F

19 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, K, O, F, A ÆF Budgetbeløb til arbejdsmiljøforanstaltninger fejlagtigt placeret på P102. Hører hjemme på P Budgetbeløb til arbejdsmiljøforanstaltninger overflyttes fra P102 pga. fejlplacering Budgetbeløb til byggesagsgebyrer fejlagtigt placeret på P102. Hører hjemme på P Budgetbeløb til byggesagsgebyrer overflyttes fra P102 pga. fejlplacering Lønpulje 2007 vedrørende administrationen fejlagtigt placeret på P106. Hører hjemme på P Budgetbeløb til lønpulje administration overflyttes fra P106 pga. fejlplacering 106 Lønpulje til seniorjobs fejlagtigt placeret på P106. Hører hjemme på P Budgetbeløb til seniorjobs overflyttes fra P106 pga. fejlplacering Rammebesparelse vedr. energioptimering fejlagtigt placeret på P106. Hører hjemme på P Rammebesparelse vedr. energioptimering overflyttes fra P106 pga. fejlplacering Budgetbeløb vedr. hyrevognsbevillinger fejlagtigt placeret på P203. Hører hjemme på P Budgetbeløb til hyrevognsbevillinger oveflyttes fra P203 pga. fejlplacering Budgetbeløb vedr. ejendomsdrift Møllegården fejlagtigt placeret på 302. Hører hjemme på Budgetbeløb vedr. ejendomsdrift Møllegården overflyttes fra P302 pga fejlplacering Budgetbeløb vedr. særlig indsats på kontanthjælpsområdet fejlagtigt placeret på P502. Hører hjemme på P Budgetbeløb vedr. særlig indsats på kontanthjælpsområdetoverflyttes fra P502 pga. fejlplacering

20 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Budgetbeløb vedr. særlig indsats på sygedagpengeområdet fejlagtigt placeret på P502. Hører hjemme på P Budgetbeløb vedr. særlig indsats på sygedagpenge- områdetoverflyttes fra P502 pga. fejlplacering Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget fremsender endeligt budgetforslag for 2009 og overslagsårene til Byrådets 2. behandling den 9. oktober Med baggrund i det indgåede budgetforlig foreslår stabschefen for Økonomi & IT, at Brønderslev Kommune anvender selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud og at der anvendes følgende satser: - Beskatningsprocent for 2009: 26,7 (+0,8) - Grundskyldspromille for 2009: 27,58 (+4,0) - Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme: - Grundværdierne : 13,79 (+2,0) - Forskelsværdierne: 8,75 BILAG: Budgetaftale for budget 2009 Takstoversigt for 2009 Indkomne høringssvar og udtalelser fra MED (er tidligere udsendt)

21 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 19 Beslutning i Økonomiudvalget den 02. oktober 2008 Forslag anbefales med følgende tilføjelser: Jordforsyning anbefales budgetteret som hvilende i sig selv, jfr. tidligere praksis Udmøntning af rammebesparelse på administrationsområdet sker således: I budgetaftalen for 2009 er der aftalt rammebesparelse i administrationen på 1,7 mio. kr. Økonomiudvalget har på dagens møde besluttet at udmønte denne besparelse på følgende måde: Kommunens generelle udviklingsindsats koncentreres omkring overordnet planlægning, kommunikation, hjemmeside og bl.a. Velfærdsministeriets og KL udviklingsprojekter. Konsekvensen heraf er, at Udviklings- og Planlægningsenheden beskæres med 4 stillinger, mens den vakante planlæggerstilling genbesættes. Som følge af den økonomiske situation neddrosles især de tværgående og koordinerende indsatser på kultur- og fritidsområdet. Området vil ikke længere have selvstændig afdelingsstatus, hvorfor stillingen som afdelingsleder nedlægges, og fritids- og kulturkonsulenterne samt de decentrale ledere på området, vil for nærværende referere direkte til fagenhedens direktør. Takster anbefales. Pristalsfremskrivning af taksterne fastlægges som princip. Velfærdsministeriets lånedispensation på 8 mio. kr. til den særlige lånepulje til kvalitetsfonden indarbejdes i budget.

22 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Kirkeskat, budget 2009 J.nr.: S55/dwokhoc 08/346 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Brønderslev Provstiudvalg meddeler, at udvalget i samråd med menighedsrådene har godkendt budgetterne for de kirkelige kasser i Brønderslev Kommune for år Budgetterne viser udgifter på i alt kr. Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune for året 2008 er pålignet kr. i landskirkeskat. De samlede udgifter udgør: Udgifter ifølge Provstiudvalgets opgørelse Landskirkeskat Udgifter i alt kr kr kr. Skatteindtægter ved uændret skatteprocent på 1,10% og ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag udgør Nettoresultat for 2009 (overskud) kr kr. Nettoresultat for budgetåret 2009 tillægges kommunens gæld til kirkekassen ultimo 2008 på kr. Ved udgangen af år 2009 vil nettomellemværendet herefter være et tilgodehavende på kr. Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at kirkeskatteprocenten for år 2009 fastsættes til 1,10. Beslutning i Økonomiudvalget den 02. oktober 2008 Anbefales. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da Byrådet ingen indflydelse har på dette.

23 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Vurdering af vakante stillinger J.nr.: G01/dwopimn 08/6633 Åben sag ØK Indstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 18. september 2008, hvor Økonomiudvalget vedtog: Følgende stillinger genbesættes: Faglig leder af Byggeri, Planer og Trafik (Mikael Klitgaard og Karl Emil Nielsen er imod) Faglig leder af Børne- og Familieafdelingen Pædagog Agersted skole (midlertidig) 1 støttekontaktperson til støtte- og værecenter På ældreområdet genbesættes ud fra, hvad der er økonomisk mest hensigtsmæssigt, vurderet af ældrechef og kommunaldirektør. Øvrige stillinger genvurderes på næste Økonomiudvalgsmøde. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling: Organisation og Personale fremsender oversigt over vakante stillinger til vurdering i Økonomiudvalget om opslag. Listen er suppleret med oversigt over nye vakante stillinger til vurdering i Økonomiudvalget. Bilag: Opdateret bilag, ledige stillinger til pol. vurdering Begrundelser for opslag, udarbejdet Beslutning i Økonomiudvalget den 02. oktober 2008 Alle stillinger frigives til genbesættelse pånær stillingerne som koordinator og udviklingskonsulent i Udviklings- og Planlægningsafdelingen. Det forventes, at lønsummer og normeringer tilpasses til budgetaftale 2009 hurtigst muligt. Proceduren aflyses hermed. Alle enheder opfordres til størst mulig tilbageholdenhed i resten af 2008, således at servicerammeoverskridelse bliver minimeret.

24 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Budget 2009 for affaldsområdet (renovation og genbrug) J.nr.: Ø02/dwokhoc 08/49 Åben sag FU/ØK/BY Beslutning i Forsyningsudvalget den 24. september 2008 Godkendt som foreslået. Martin Rishøj var fraværende. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet budgetforslag for 2009 på affaldsområdet, der omfatter renovation, genbrug og farligt affald. Samlet budget: Udgift Renovation Genbrug Olie- og kemikalieaffald kr kr kr. Indtægt Renovation Genbrug Olie- og kemikalieaffald kr kr kr. Forslaget er udarbejdet på baggrund af 2009-budgetter for RenoNord, AVV og Modtagestation Vendsyssel samt tidligere godkendt kontrakt med renovatør. Budgetforslaget indebærer en merudgift på i alt kr. i forhold til budget Det er derfor nødvendigt at gennemføre takstforhøjelser, der for en normal husstand vil udgøre ca. 11 %. Der skal i den forbindelse henvises til, at affaldsområdet er omfattet af hvile-i-sig-selvprincippet, hvilket indebærer, at der set over en vis kortere årrække skal være overensstemmelse mellem kommunens udgifter og borgernes betaling. Det bemærkes desuden, at tidligere oparbejdet formue forventes at være forbrugt i løbet i 2008, idet indtægterne på området forventes at blive noget lavere end budgetteret. Forklaringen herpå er navnlig, at de oplysninger, der var til rådighed ved budget 2008 med hensyn til antallet af tilmeldte husstande, var delvis forældede oplysninger fra de to gamle kommuner. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender forslag til budget for 2009 på affaldsområdet.

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere