Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budget Kirkeskat, budget Vurdering af vakante stillinger Budget 2009 for affaldsområdet (renovation og genbrug) Indledende drøftelse om placering af en 3. genbrugsplads i den østlige del af kommunen Tømningsordning for septiktanke i Brønderslev Kommune pr. 1. januar Ændring af vedtægter for Reno-Nord I/S Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende AT-påbud på Asaa Skole Endelig rammeaftale for Pædagogisk tilsyn vedrørende dagtilbud Revisionsberetning - socialområdet Orientering Lukket sag - Madproduktion til plejecentre 14 Lukket sag - Forslag til placering af nybyggeri 15 Lukket sag - Overdragelse af areal 16 Lukket sag - Salg af areal 17 Lukket sag - Tilbagekøb af parcel 18 Lukket sag - Orientering Tillægsdagsorden - åben sag: 19 Ledelsesmæssig sammenlægning af rengøringsområdet og serviceområdet... 36

3 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 1 01 Budget J.nr.: Ø02/dwokhoc 08/60 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: 2. behandling af endeligt budgetforslag for 2009 og overslagsårene Fristen for indsendelse af ændringsforslag udløber onsdag den 1. oktober 2008 kl Oversigt over indkomne ændringsforslag vil foreligge til mødet. Karsten Frederiksen, C, Peer Thisted, A og Bendt Danielsen, J er indbudt som observatører, jf. lov om kommunernes styrelse, 20, stk. 5. På byrådets budgetseminar den september 2008 blev der indgået budgetforlig imellem A, C, F, J, O og V. Med baggrund i budgetforliget har Center for Økonomi udarbejdet en resultatopgørelse for budget Resultatopgørelsen fremgår af de efterfølgende sider. Herudover vedlægges budgetforligets aftalepunkter til budget HOVEDPOSTER Service Overførsler I ALT Service Overførsler I ALT BUDGETOVERSLAG i kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Driftsudgifter opdelt på politikområder: 101. Politisk virksomhed (ØK) Administration (ØK) Forsikring og risikostyring (ØK) IT (ØK) Beredskab (ØK) Puljer (ØK) Erhverv og turisme (UPL) Kollektiv trafik UPL) Skoler og undervisning (BU) Børnepasning (BU) Udsatte børn og unge (BU) Fritid (FK) Kultur (FK)

4 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Bibliotek (FK) Beskæftigelse (BE) Kontante ydelser, fleksjob m.m. (BE) Tilbud til udlændinge (BE) Ældreområdet (SOC) Socialpsykiatri (SOC) Pensioner, boligstøtte mm (SOC) Handicapområdet (SOC) Sundhed (SU) Vej og Park (TM) Teknik og Miljø (TM) Teknisk service og bygninger (TM) Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 3,50% 7,64% 11,95% 8,33 4,30 7, Driftsudgifter i alt i løbende priser Teknisk serviceramme ekskl. demografi og spec. socialområde Skatter, tilskud og udligning mm Kommmunal indkomstskat (1020) Kommmunal indkomstskat (1020) +0,8% Kommunal indkomstskat, medfinansiering af skrå skatteloft Medfinansiering af skrå skatteloft +0,8% Kommunal indkomstskat, efterregulering af 2007 i Kommunal grundskyld (1021) Kommunal grundskyld (1021) +4 promille Anden skat på fast ejendom (1022)

5 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Anden skat på fast ejendom, dækningsafg. +2 promille Selskabsskatter (1023) Udligning og generelle tilskud (1010) Betinget balancetilskud (1010) Regulering af tilskudsår 2007 (1010) Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Udligning af selskabsskat (1012) Udligning af tilskud til udlændinge (1013) Særlige tilskud (1014) Tilskud vedrørende kvalitetsfond Bidrag til regionen (1035) Skatter, tilskud og udligning i alt i løbende priser Finansielle udgifter /-indtægter Renteindtægter ( ) Renteudgifter ( ) Afdrag på udlån ( ) Afdrag på lån ( ) Finansielle udgifter /-indtægter i alt DRIFT, RESULTAT AF LØBENDE POSTER (- = overskud) Skattefinansieret anlæg: INVESTERINGSOVERSIGT 105. Beredskab (ØK) Landsdækkende radiokommunikati

6 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 4 onssystem SINE 106. Puljer (ØK) Social 10 årsplan boligforening PM Landdistrikt pulje Skoler og undervisning (BU) Pulje til skolerenoveringer Børnepasning (BU) Pulje til børnepasning Fritid (FK) Brønderslev hallen Dronninglund hallen Pulje til diverse formål Ældreområdet (SOC) Ombygning af plejehjem finansieres af salg 701. Sundhed (SU) Pulje til diverse formål Vej og Park (TM) Veje Energibesparende foranstaltninger Teknisk service og bygninger Bygningsvedligeholdelse Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 3,50% 7,64% 11,95% Skattefinansieret anlæg i alt i løbende priser

7 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 5 I ALT DRIFT OG ANLÆG (- = overskud) Øvrige poster: Køb og salg af jord og bygninger Mellemregning kirkekasser Regulering af tilskud og udligning vedr. tidligere år Resultatet fra selvfinansierede områder Pl-regulering Låneoptagelse, skolepulje Låneoptagelse, ordinær pulje Låneoptagelse, energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse, kvalitetsfonden Øvrige poster i alt SAMLET RESULTAT (- = overskud) SELVFINANSIEREDE OMRÅDER: 903. Spildevand - drift (fra 2008: Spildevand uden for kloakopland) Spildevand - anlæg (fra 2008: Spildevand uden for kloakopland) Spildevand i alt (fra 2008: Spildevand uden for kloakopland) Affald - drift Affald - anlæg Affald i alt

8 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 6 SELVFINANSIEREDE OMRÅDER I ALT: ( - = overskud) JORDFORSYNING: Jordforsyning, udgifter Jordforsyning, indtægter Nettoresultat af jordforsyning Udover de ændringsforslag som følger af budgetforliget var der ikke modtaget andre ændringsforslag ved udløbet af tidsfristen den 1. oktober 2008 kl. 12,00. Ændringsforslagene opgjort på de enkelte politikområder fremgår på de efterfølgende sider. Ændringsforslagene er tilpasset i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling af 2. oktober Det skal bemærkes, at Center for Økonomi har i indarbejdet nogle tekniske korrektioner som følge om omflytninger mellem politikområdet. Nettoeffekten af disse omflytninger er 0. Ændringsforslag til budget Alle De enkelte ændringers forløb i DRIFT 101 Politisk virksomhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedjustering af skøn i udgifter til valg, tkr. -200

9 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 7 Mindreudgift ved nedlæggelse af 2 fagudvalg, -400 tkr Administration F Af V, C, O, J, F, A ÆF Mindreudgift ved lavere genforsikringsgrad af tjenestemandsforpligtelser, tkr. Mindreudgift i eksisterende aktiviteter som fremover finansieres via trepartsaftaler, tkr Mindreudgift/merindtægt ved anvendelse af Bredgade 60, -200 tkr Rammebesparelse på administrationen, tkr Forsikring og risikostyring F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af budget til risikostyring, tkr Reduktion i 2009 af forsikringspulje til arbejdsskader, tkr IT F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af prisfremskrivning, -160 tkr Besparelse på kopi, -300 tkr Beredskab F Af V, C, O, J, F, A ÆF Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF

10 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Erhverv og turisme F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af erhvervspulje, -200 tkr Kollektiv trafik F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rute 203: Jerslev-Brønderslev strækningen omlægges, 97 tkr Rute 203: Udenom sterup by, -48 tkr Rute 203: 2 ture spares væk, -42 tkr Rute 216: 2 ture nedlægges, -22 tkr Rute 642: Samkøring med lukket Vildmoserute, -11 tkr Rute 645: Udvides med dele af rute 648, -35 tkr Rute 648: Nedlægges (dækkes delvist af ), -269 tkr. Rute 646: Justiering til bedre ruteforløb, -12 tkr Rute 689: Justering af rute + lukket skolerute nedlægges, -108 tkr Rute 686: Omlægges. Nuværende lokalrute nedlægges, -83 tkr Teletaxabetjening, +100 tkr Bybusbetjening, -200 tkr Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Undervisningstiden hæves med 3/4%, tkr. 1 lektion spares på specialundervisningstilbud, -142 tkr

11 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 9 Nedsættelse af øvrig tid, -367 tkr Besparelse vedrørende uddannelses- og erhvervsorientering, -150 tkr Besparelse på skoleområdets fællespulje, -224 t.kr. Besparelse på heldagsskole og klasse, - 70 tkr Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift til flere børnehavebørn, tkr Mindreudgift ved nedlæggelse af pulje til "Fed fredag", -22 tkr. Reduktion i tilsyn i dagplejen, -114 tkr Stigning i takster i SFO, tkr Nedsættelse af normeringer i vuggestue, børnehave og sfo med 1%, -750 tkr Udsatte børn og unge F Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift pga. ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +200 tkr Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Tilskud til foreninger iht. Brønderslev ordningen nedsættes med 4,5%, -210 tkr. Tilskud til øvrige foreninger nedsættes med 4,5%, -15 tkr. Tilskud til Multihus i Hellum nedsættes med 4,5%, -2 tkr. Budget til ungdomsskolen nedsættes med 4,5%, -100 tkr. Ingen tilskud til græsklipning, golfklub, tkr

12 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 10 Voksenundervisning, generel besparelse, -80 tkr Kultur F Af V, C, O, J, F, A ÆF Besparelse på kulturpuljen, -250 tkr Ikke tilskud til busdrift ved Tolstrup- Stenum friskole, -66 tkr Bibliotek F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rammebesparelse på biblioteksområdet, -140 tkr Beskæftigelse F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pilotjobcenter, forkert pl-fremskrivning, tkr. Servicejob, ferket pl-fremskrivning, -36 tkr Rammereduktion på sygedagpenge, kontanthjælp og administration på tkr. overflyttet til p502 Øgede regresindtægter i sygedagpengesager, -250 tkr. overflyttet til p Kontante ydelser, fleksjob mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rammereduktion på områderne sygedagpenge, kontanthjælp og administration, tkr. Øgede regresindtægter i sygedagpengesager, -250 tkr Tilbud til udlændinge F

13 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, C, O, J, F, A ÆF Ældreområdet F Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift pga. ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +224 tkr Ingen kommunalt tilskud til madservice til hjemmeboende pensionister, -505 tkr. Analyse vedr. køkken på Risagerlund, tkr. Rammebesparelse Kornumgård, -100 tkr. Reduktion på ældreområdet, tkr Socialpsykiatri F Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift pga. ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +95 tkr Merindtægt vedr. refusionssag, psykiatriområdet, -627 tkr. Hedebo, indvendig vedligeholdelse, -37 tkr. Bredere tilbud på det socialpsykiatriske område, især med fokus på mellemgruppen, tkr Pensioner, boligstøtte mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Reduktion i førtidspensionssager, tkr. Omlægning af tilbud til misbrugere, -500 tkr Handicapområdet F

14 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, C, O, J, F, A ÆF Merudgift pga.ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +396 tkr Nordstjernen: Omlægning af transport til Aktivitetshuset, -200 tkr Nordstjernen: Effektivisering som følge af sammenlægning af institutioner, -350 tkr Botilbud til unge på Malurtvej, efter overflytning af nuv. Malurtvej til ny boliger på Margrethelund, tkr Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Stop for tilskud til træning efter Serviceloven, -60 tkr Nedskæring af pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde, -210 tkr Reduktion af budget til skolelægeområdet, -100 tkr. Reduktion i tilskud til Værested for flygtninge, -50 tkr. Reduktion i tandplejens budget, -400 tkr. Besparelse Sund by Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rammebesparelse på 801, 802 og 803, tkr Teknik og Miljø F Af V, C, O, J, F, A ÆF Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF

15 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 13 FORSYNING 903 Spildevand udenfor kloakområder F Af V, C, O, J, F, A ÆF Affald F Af V, C, O, J, F, A ÆF ANLÆG 105 Beredskab F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af pulje til landslækkende radiokommunikationsanlæg (SINE), tkr Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fordeling af puljen i Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af pulje til skolerenoveringer i 2010, tkr Andel af puljen i

16 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Forøgelse af pulje til børnepasning i 2009, 1000 tkr Andel af puljen i Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Andel af pulje til diverse formål i Andel af puljen i Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af pulje til diverse formål, tkr Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nedsættelse af pulje til veje, tkr. Forøgelse af pulje til energibesparende foranstaltninger, tkr Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF Andel af pulje i 2012 vedrørende bygningsvedligeholdelse LÅN Låneoptagelse F

17 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, C, O, J, F, A ÆF Lånedispensation til skoleanlæg i 2009, tkr. Lånedispensation ordinære lånepulje i 2009, tkr Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger, tkr Låneoptagelse, kvalitetsfond, tkr Renter af indlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Renter af lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Rente af låneoptagelse på 9,1 mio.kr. i Afdrag på udlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Afdrag på lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Afdrag på låneoptagelse på 9,1 mio. kr. i TILSKUD OG UDLIGNING 1005 Tilskud og udligning F

18 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, C, O, J, F, A ÆF Merindtægt ved ændret skøn vedrørende selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, tkr Efterreguleringer vedrørende tidligere år Tilskud som særligt vanskeligt stilet kommune Kommunale skatter F Af V, C, O, J, F, A ÆF Mindreindtægt ved ændret skøn vedrørende selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, tkr Efterregulering fra tidligere år Provenu ved at hæve kommuneskatten med 0,8%, tkr Kommunal medfinansiering af det skrå skatteloft, 3040 tkr Provenu ved at hæve grundskyldspromillen med 0,4%, tkr Provenu ved at hæve dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundskyld med 0,2%, -133 tkr Mellemregning med kirkekasser F Af V, K, O, F, A ÆF Beregning af mellemværende med kirkekasserne ved selvbudgettering og kirkeskatteprocent på 1,10%, -141 tkr TEKNISKE 0-KORREKTIONER Omflytning mellem politikområder F

19 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Af V, K, O, F, A ÆF Budgetbeløb til arbejdsmiljøforanstaltninger fejlagtigt placeret på P102. Hører hjemme på P Budgetbeløb til arbejdsmiljøforanstaltninger overflyttes fra P102 pga. fejlplacering Budgetbeløb til byggesagsgebyrer fejlagtigt placeret på P102. Hører hjemme på P Budgetbeløb til byggesagsgebyrer overflyttes fra P102 pga. fejlplacering Lønpulje 2007 vedrørende administrationen fejlagtigt placeret på P106. Hører hjemme på P Budgetbeløb til lønpulje administration overflyttes fra P106 pga. fejlplacering 106 Lønpulje til seniorjobs fejlagtigt placeret på P106. Hører hjemme på P Budgetbeløb til seniorjobs overflyttes fra P106 pga. fejlplacering Rammebesparelse vedr. energioptimering fejlagtigt placeret på P106. Hører hjemme på P Rammebesparelse vedr. energioptimering overflyttes fra P106 pga. fejlplacering Budgetbeløb vedr. hyrevognsbevillinger fejlagtigt placeret på P203. Hører hjemme på P Budgetbeløb til hyrevognsbevillinger oveflyttes fra P203 pga. fejlplacering Budgetbeløb vedr. ejendomsdrift Møllegården fejlagtigt placeret på 302. Hører hjemme på Budgetbeløb vedr. ejendomsdrift Møllegården overflyttes fra P302 pga fejlplacering Budgetbeløb vedr. særlig indsats på kontanthjælpsområdet fejlagtigt placeret på P502. Hører hjemme på P Budgetbeløb vedr. særlig indsats på kontanthjælpsområdetoverflyttes fra P502 pga. fejlplacering

20 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Budgetbeløb vedr. særlig indsats på sygedagpengeområdet fejlagtigt placeret på P502. Hører hjemme på P Budgetbeløb vedr. særlig indsats på sygedagpenge- områdetoverflyttes fra P502 pga. fejlplacering Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget fremsender endeligt budgetforslag for 2009 og overslagsårene til Byrådets 2. behandling den 9. oktober Med baggrund i det indgåede budgetforlig foreslår stabschefen for Økonomi & IT, at Brønderslev Kommune anvender selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud og at der anvendes følgende satser: - Beskatningsprocent for 2009: 26,7 (+0,8) - Grundskyldspromille for 2009: 27,58 (+4,0) - Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme: - Grundværdierne : 13,79 (+2,0) - Forskelsværdierne: 8,75 BILAG: Budgetaftale for budget 2009 Takstoversigt for 2009 Indkomne høringssvar og udtalelser fra MED (er tidligere udsendt)

21 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 19 Beslutning i Økonomiudvalget den 02. oktober 2008 Forslag anbefales med følgende tilføjelser: Jordforsyning anbefales budgetteret som hvilende i sig selv, jfr. tidligere praksis Udmøntning af rammebesparelse på administrationsområdet sker således: I budgetaftalen for 2009 er der aftalt rammebesparelse i administrationen på 1,7 mio. kr. Økonomiudvalget har på dagens møde besluttet at udmønte denne besparelse på følgende måde: Kommunens generelle udviklingsindsats koncentreres omkring overordnet planlægning, kommunikation, hjemmeside og bl.a. Velfærdsministeriets og KL udviklingsprojekter. Konsekvensen heraf er, at Udviklings- og Planlægningsenheden beskæres med 4 stillinger, mens den vakante planlæggerstilling genbesættes. Som følge af den økonomiske situation neddrosles især de tværgående og koordinerende indsatser på kultur- og fritidsområdet. Området vil ikke længere have selvstændig afdelingsstatus, hvorfor stillingen som afdelingsleder nedlægges, og fritids- og kulturkonsulenterne samt de decentrale ledere på området, vil for nærværende referere direkte til fagenhedens direktør. Takster anbefales. Pristalsfremskrivning af taksterne fastlægges som princip. Velfærdsministeriets lånedispensation på 8 mio. kr. til den særlige lånepulje til kvalitetsfonden indarbejdes i budget.

22 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Kirkeskat, budget 2009 J.nr.: S55/dwokhoc 08/346 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Brønderslev Provstiudvalg meddeler, at udvalget i samråd med menighedsrådene har godkendt budgetterne for de kirkelige kasser i Brønderslev Kommune for år Budgetterne viser udgifter på i alt kr. Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune for året 2008 er pålignet kr. i landskirkeskat. De samlede udgifter udgør: Udgifter ifølge Provstiudvalgets opgørelse Landskirkeskat Udgifter i alt kr kr kr. Skatteindtægter ved uændret skatteprocent på 1,10% og ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag udgør Nettoresultat for 2009 (overskud) kr kr. Nettoresultat for budgetåret 2009 tillægges kommunens gæld til kirkekassen ultimo 2008 på kr. Ved udgangen af år 2009 vil nettomellemværendet herefter være et tilgodehavende på kr. Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at kirkeskatteprocenten for år 2009 fastsættes til 1,10. Beslutning i Økonomiudvalget den 02. oktober 2008 Anbefales. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da Byrådet ingen indflydelse har på dette.

23 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Vurdering af vakante stillinger J.nr.: G01/dwopimn 08/6633 Åben sag ØK Indstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 18. september 2008, hvor Økonomiudvalget vedtog: Følgende stillinger genbesættes: Faglig leder af Byggeri, Planer og Trafik (Mikael Klitgaard og Karl Emil Nielsen er imod) Faglig leder af Børne- og Familieafdelingen Pædagog Agersted skole (midlertidig) 1 støttekontaktperson til støtte- og værecenter På ældreområdet genbesættes ud fra, hvad der er økonomisk mest hensigtsmæssigt, vurderet af ældrechef og kommunaldirektør. Øvrige stillinger genvurderes på næste Økonomiudvalgsmøde. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling: Organisation og Personale fremsender oversigt over vakante stillinger til vurdering i Økonomiudvalget om opslag. Listen er suppleret med oversigt over nye vakante stillinger til vurdering i Økonomiudvalget. Bilag: Opdateret bilag, ledige stillinger til pol. vurdering Begrundelser for opslag, udarbejdet Beslutning i Økonomiudvalget den 02. oktober 2008 Alle stillinger frigives til genbesættelse pånær stillingerne som koordinator og udviklingskonsulent i Udviklings- og Planlægningsafdelingen. Det forventes, at lønsummer og normeringer tilpasses til budgetaftale 2009 hurtigst muligt. Proceduren aflyses hermed. Alle enheder opfordres til størst mulig tilbageholdenhed i resten af 2008, således at servicerammeoverskridelse bliver minimeret.

24 Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side Budget 2009 for affaldsområdet (renovation og genbrug) J.nr.: Ø02/dwokhoc 08/49 Åben sag FU/ØK/BY Beslutning i Forsyningsudvalget den 24. september 2008 Godkendt som foreslået. Martin Rishøj var fraværende. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet budgetforslag for 2009 på affaldsområdet, der omfatter renovation, genbrug og farligt affald. Samlet budget: Udgift Renovation Genbrug Olie- og kemikalieaffald kr kr kr. Indtægt Renovation Genbrug Olie- og kemikalieaffald kr kr kr. Forslaget er udarbejdet på baggrund af 2009-budgetter for RenoNord, AVV og Modtagestation Vendsyssel samt tidligere godkendt kontrakt med renovatør. Budgetforslaget indebærer en merudgift på i alt kr. i forhold til budget Det er derfor nødvendigt at gennemføre takstforhøjelser, der for en normal husstand vil udgøre ca. 11 %. Der skal i den forbindelse henvises til, at affaldsområdet er omfattet af hvile-i-sig-selvprincippet, hvilket indebærer, at der set over en vis kortere årrække skal være overensstemmelse mellem kommunens udgifter og borgernes betaling. Det bemærkes desuden, at tidligere oparbejdet formue forventes at være forbrugt i løbet i 2008, idet indtægterne på området forventes at blive noget lavere end budgetteret. Forklaringen herpå er navnlig, at de oplysninger, der var til rådighed ved budget 2008 med hensyn til antallet af tilmeldte husstande, var delvis forældede oplysninger fra de to gamle kommuner. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender forslag til budget for 2009 på affaldsområdet.

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. oktober 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:00 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. december 2009 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 13:00-14:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:40 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. september 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 16. august 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-22,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/247 Spørgetid for medlemmer

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. oktober 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-22.05 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00 16:15 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A)

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 5. oktober 2004, kl. 14:00 Åben sag: 230. Budget 2005 og overslagsår - 2. behandling Åben sag: 231. Kirkeskat

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol MED-udvalget for Børn og Kultur Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henning Risager, Formand Bente Kristoffersen Jill Joan Tubbert Mariane

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet tirsdag den 24. juni 2008 kl Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2008

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet tirsdag den 24. juni 2008 kl Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2008 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet tirsdag den 24. juni 2008 kl. 13.30 REFERAT I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail renonord@renonord.dk 1130 I/S RENO-NORD

Læs mere

MED-udvalget for Administrationen. Referat

MED-udvalget for Administrationen. Referat Referat Dato: 14. december 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Jens Davidsen Lisbeth Fruensgaard Anders Madsen Rita Nielsen

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere