I Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. 2. 3. 4. Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen."

Transkript

1 t r Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen havcle folgend"e c l a g s o r d. e n. I Valg af d"irigent. Formand"en af legger beretning. Kassereren gennemg&r d.et ud.send.te regnskab. Forslag fra bestyrelsens g. 9. 8,, b. a. b. c. d. e. f. g. Fastsaettelse af kontingent og gennemgang af budgetfors lag. Generelle regler for arkivering. Forslag fra medlemmerne: Qlsparing tii kommencle ud.gifter ti1 ved.ligehold.else af ve j e og ledningsnet. Evt. honorar til bestyrelsen for afviste &r. selvved ligehold.el se af feerlesarearer (se veclragte skitse). Rapport f ra legeplad.suclvalget. Onske om f lere penge for L973. Overgang til tlelvis EDB-styret regnskabssystem. Justering og evt. n;4placering af iorere for varme. rnclmeldelse i Parcelhussam*"islutningen af Lg7z. I"rg af medremmer til.bestyrersen. Efter tur afg&r: Kassereren, fru Severinsen. Ud.en for tur af_g&r: Nmstformand"en hr. Ousen og formand.en hr. Kjaer-Mad-sen, Irlg af suppleant til bestyrelsen. Ef ter tur af 96,r: Fru lhrpont. Ud.en for tur afg6,r: Hr.-Bund.gaard Andersen. Yalg af revisorer oe -suppleant. Efter tur afg&r: Fru 0ttoien og Hr. Mulbjerg. Hr. Murbjerg er i &rets Lab inatr&at ved vakance. Eventuelt. ad 1. TiI dirigent valgtes hr. Dupont (SZ). Dirigenten konstatered-e, at-generalforsamlingen var lovligt ind.- varsret, og gav derefter oraet tit formanclenl ad' 2. Formanden, hr. Kjer-lrfadsen (88) aflagcle herefter beretning (som formodes at' foreligge skriftrigt), o! h..o"u,f derfor kun skal n&ynes: I) Parkalle vil ikke blive ornlagt med det farste af okonomiske grunde, men det vil under aiie omstandighed.er ske p& gruncl af clet trafikpres, man venter, n6r den iye motor.r"j "i f*"- dig. 2J Det er ikke p6. nuveerend.e tidspunkt muligt at sige noget o1r1r

2 2. hvorviclt varmepengene vil sl& til naeste &r troils de bebutlede forhojelser, itlet regnskabet kun Iige balancerer i ctag, da e ;udgifterne faktisk er storre end" d.e kr. 5or-, d.er i ajeblikket betal-es hertil pr. parcel. 3) r cleklarationen frafald.es rbc's p8,taleret i $ 18, punkterne 4, 5r-8 og 9. Fremover har kun kommunen og grund-ejerforeningen p&.taleret. 4') IBC har ansat en ingenior lfessel, som er sardeles effektiv og verd- at henvend"e sig til, hvis nogen anke skar fremfores. 5) Yort krav over for gartneren er p& kr. I.35or-, hvoraf cle kr. 65or- sanclsynligvis vil blive betalt, Det hele er et kontraktmessigt sporgsms,i. Efter f ormand.ens beretning blev cler stillet forskellige sporgsm6.l, som formanden besvared-e som folger: P& foresporgsel fra hr. Bunclgaard (ez\, der havd.e kontaktet skovud"valgets formand, og af ham f&et at vitle, al Parkalle ikke shulle f sres gennem skoven og d.ermecl heller ikke gennem vort omr:6,cle, svarede formand.en, at han ikke havd.e talt med samme skovud-valgsformand., men clerimod. med. tre and"re (herund-er borgmesteren), som alle havcle.ud-talt,?t man regned.e med en s6,dan for-gelse af irafikken, n6.r ringvejen kom, al clet kreeved_e en omlegning af Parkalle. Yed,rorend-e vetlligehold.else af vejene meddelte formanden, at vi har overenskomst med" kommunen ved.rorende renhold.else, d-.v. s. f e jning, sneryd.ning og oprensning af broncle og kloaher. I forste omgang mente formand"en ikke, at overenskomsten omfatted.e nogen f oim for veclligebold-else, men han fanclt sid.en ud, af, at overenskomsten ogs8, omfatter lapning af vejene. Denne aftale med. kommunen koster os kr. 1.19o 2- * moms pr. &r. Overenskomsten ind.ehold.er ikke noget erstatningsansyar for kommunen, et s8,d-ant p8,hviter os serv" Det er imiillertid- tanken at ilrofte med. kommunen, hvorvid-t denne skal overtage fellesarealerne og d-ermecl vedligehold.elsen af d.isse for sted.se. Haveaffalclsortlningen betales over skatterne, og ss,fremt orclningen ikke opsiges, korer d-en automatisk videre. Herefter god-kentltes formand.ens beretning. atl 3. Kassereren, fru Severinsen (+s) gennemgik det udsenilte regnshab og knyttede kommentarer tii hvert enkelt punkt. Efter enkelte sporgsm&l og svar god,kendtes regnskabet enstemmigt. ad 4. 4,. Det vecltoges at ud-satte behandlingen af clette punkt til efter punkt 5 e. ad. 4. b" Bestyrelsen foresl3,r, at alt, hvail cl-er ikke vedrsrer garantier, bortkastes efter 3 &rs forlob. Da forerilelsesfristen imidrerticl er 5 8,r, ved.toges f orslaget ned en end-ring fra 3 til 5 i.r.

3 ? att 5. &. Forslag fra hr. 0red-son (20) oflr at, cler foretages en mind-re opsparing hvert 8,r til vetlligeholclelse af veje og ledninger. Havd.e ikke noget bestemt forslag til belsbsramme. Formanden foreslog, at man tilsiclelegger 2o pct. af 5,rets overskurl tii dette form&i. Kassereren gjord"e opmerksom p&., at det kunne buclgettet ikke bare, iclet der m6, vrere nogen penge tilbage at arbejcle mecl til eventu.elle uforudsete ud"gifter Forslag fra salen om at bruge overskudd.et fra varmeregnskabet ti-i startkapital f or et s6,d.ant f ond. Et anclet forslag gik ucl p8,, at man lod kommunen overtage d.et hele. Formand.en mente d-et rigtigt at undersoger oil kommunen ville oyert'age d,et, og hvad d"et vi 1l e ko st e. Yed"rorend-e led-ningsnettet - d-et er rorene i jorden, det clrejer sig om - kan clet blive en meget kostbar affere, hvis d-er sker noget. I ovrigt skal man ikke regne med., at vejbelaegningen kan hold.e i mere end maksimalt f5 8,r. Formanden var clog mest bekymret for fj ernvarmerorene P& foresporgsel fra hr. Moller (8o) oilr hvorviclt det kunne lad-e sig gore at fe led"ningsnettet forsikret, blev clet oplyst, al dette vil- Ie blive alt for kostbart, men cla risikoen for, al d"er sker skacler, faktisk er meget stor, blev clet i steclet f oresl&et, al man d.en clag, uheld-et er ud"e, optager et lin. De bte sid"ste skulle betragtes som et mod.f orslag til ilet af hr. Ored-son stillede f orslag. IIr. Mulbjerg (0o; var inclforst8.et mecl icleen om optagelse af et IE.n, men ville alligevel gerne, at vi havde et belob p8.4-5.ooo kr. i bered.skab, s&, man eventuelt kunne klare sig uden at optage et 1&n. Fr. Verbik (g+) uclta1te, al legepladsud-valget havd.e teenk-b sig at becle om clispositionsret over pengene fra valmeregnskabet. Formand-en havd-e ventet d-enne inclvencling og bacl d.erfor oilr at vid-e-' rebehanclling af clette forslag uclsattes til punktet: Butlgetforslag og kontingentfastseettelse. Hr. Thofner (22) mente, a!, man bare skulle stemme om, hvad- d-et for meget intlbetalte belob til varmeregnskabet skulle bruges ti1. SA kunne man senere bevilge flere penge tii legeplaclsud-valget. Dirigenten forsogte derefter at opstille d-e 3 forslag, der nu fore- 1&, men d"en oprindelige forslagsstiller, hr. Ored.sonr gay udtryk for, at han ikke havcle regnet med, at man helt konkret skulle bevilge noget belob nu, men forst fra naeste &rs regnskab. Det havd.e varet hans mening, at d.er skulle tygges. lidt p3. forslaget. Hr. Moller (Bo) ud.talte, at vi skulle prioritere uclgifterne. AIle kunne ve1 blive enige onr at sporgsm8.iet om legeplad.serne stod. mere for end sporgsms,iet om eventuel reparat,ion af led-ningsnettet. Hr. Legau (++) snsked.e, al man j- clag nojedes med- en principbeslutning. Se kunne den kommend,e bestyrelse udarbejde noget mere konkret til neste generalforsamling. Efter end.nu nogen cliskussion frem og tilbage, hvorunder formanden snsked-e en ved.tagelse om, at d-er i cle kommende 6"r - helst ind-en uclgangen af L975 (senere aenilret ti1 L974)-skul1e foretagegen opsparing p6, kr. 4.ooor-, opsparingsbelsbene for cle enkelte Lr skul- Ie f.eks. vrere kr. 5oo,- d-et fsrste il\, kr. I.ooo,- clet neste og derefter resten, skar hr. Severinsen (48) igennem og bad odr at d.er i clag blot skulie stemmes om f ond sdannelse etr"1er ikke-f ondsdannelse. Yed afstemningen stemte 2o imotl fond.sd.annelse og 36 stemte,for. *---- -ffii*f-'

4 ad 5. b. ad. 5. C. Forslag fra hr. Ored.son (20), som fandt clet rimeligt, atr besty-. relsen fik et vederlag for d"eres store arbejd-e. Dirigenten efterlyste belobsstorrelsen. Hr. Birh (f+) gav ucltryk for, at han syntes, s8,danne hverv m6,tte Y&re ulsnned-e. M&ske skulle kassereren have en mind.re gocltgorelse, men ellers bor d.et vare noget, man p&tager sig af interesse for sagen. Kassereren gav i ovrigt ud.tryk for, al formand.en ogs&, fortjente et vederlag for sit store arbejde. Sid-ste &r havd-e d.e clelt ved"erlaget. IIr. Mulbjerg (eo1 var imod, al en s&clan bestyrelse fik betaling, men ville clog denne gang i betragtning af cle fsrste &rs vanskeligheder foresl6, 1o pct. = kr. I.3oor-. Dirigenten gjorde opr at cler nu forelfl 2 forslag: I) Samme belsb som siclste 5.r. 2) 1o pct. = kr. 1.3oor-. Formanden bad- generalforsamlingen passe p& kontingentets stsrrelse! YecL afstemning ved.toges hr. Mulbjergs forslag om d-e 1o pct. = kro 1.3oor- med 5 stemmer imod- og 4o stemmer for. Forslag fra hr. Mulbjerg (eo1 og hr. Kjer-Maclsen (88) i forening: Da det ville koste ea,. kr. 8.ooor- at f5, fallesarealerne sll.et, foresl&s $"t, at man i sted.et indkober 4 stk. svevend-e pleneklippere (F1ymo), hvilket ville koste ca. kr. 3.2oor-, og s6, selv fremo\rer ud.f srer arbejd-et. Hr. Kjer-Maclsen meddelte, at clet billigste tilbud-, man havd.e kunnet ind.hente p8" at f&. arealerne sl&et af en gartner, var p&. kr. 7.4oor-. Ilvis vi selv ud-fsrer arbejd.et, er d,et tanken, at cler skal v&re en ad"ministrator f or hver gruppe (l grupper I f or hver ve j ). Den, d"er st6.r for tur, skal have maskinen st6,ende, incltil arbejdet er gjort. Arbejd-et vil maksimalt skuile gores 2 gange S,rligt for hver parcel. Hr. Larsen (i0; ud-talte: Vi er mange, der har anskaffet os et hus af denne type og med. s3' lille en have, netop f,ord-i vi ikke mener at kunne overkomme mere. Yi er d.erfor nogle stykker, d-er bliver bragt i forlegenhed" ved et s&,clant forslags frenkomst. Det er vel heller ikke gjort med- bare at sr3, grasset. Der skar ogs& skiftes sani[ i sand.kasserne o. s.v. Hr. Bundgaard. (OZ7 syntes, vi har et goclt samarbejd.e, som nod.igt skulle od"eleegges. Syntes egentlig god-t om f orslaget, men fand.t d"et inid-lerticl beclre at fa en gartner tit at gore arbejclet for f.eks. kr. 2aor- mere pr. parcel pr. &,t; Hr. Kjeer-Mad.sen opryste, at d.et naturligvis ikke var tilsigtet, al nogen skulle komme i forlegenhecl ved- f orslagets f remsettelse, d.ette havd,e forslagsstillerne taget hojde for. Forslagsstillerne havcle i-ovrigt goilt veret k]ar over, at clet viile blive vanskeligt at f3, et s&clant forslag i-gennem, men tanken om, hvor mange penge d-er kunne spares, havd.e f5et dem til alligevel at fremsmdte-d.et. Der skulle i ovrigt folk nok til at ud.fore arbejd.et, d.et m&tte kunne lacle sig gare Hr. Moller (8o) fortalte, at han havd-e haft en grund p& L}oo m2 d.et havde - trods brug af motorplenekripper - veret et Seempearbejtle at ho1ile denne plene. Her drejer det sig om 1o.ooo ma, og d.et

5 er forudsat, at man skal gare clet 2 gange betale sig fra clet. om &ret" Foretrak Hr. Yalet (fo) mente, vi m5.tte kunne f incl,e ucl af at gare ctet selv. Det var et sporgsm8rl om at tage sig sammenog arra,ngere d.et fornuftigt. Fru Kjar-Mad-sen (88) onsked.e, at man provede en seson for hvorledes clet gik. at al s r Hr. Severinsen (+g) var ikke rigtig glacl for tanken om udvalg og formencl- til at aclministrere en s8,d"an ord.ning. Hvis clet skulle ad.- ministreres, mi.tte d-et vere over formand-sposten. I ovrigt behovecle man jo ikke at f& det gjort helt gratis. M&ske var d"er nogle unge mennesker, d.er gerne ville d-et for et minilre belob end- d-et, gartneren skulle have. Formand.en gav p3, foresporgsel ud"tryk for, at arbejdet ikke m&tte gores i weekend.erne. Det er alts6, aftenarbejcte. Yetl afstemningen var 37 imoil og 27 for forslaget, som herrnecl forkasted,es. acl 5. al. Formand.en for legeplaclsud"valget, fru Krabbe, aflagd-e rapport om udvalgets arbejde og ville gerne have flere medlemmer i uclvalget. Isar ville man gerne have med-lemmer, som har forst,and. pfl, d-et h&nd-verksmmssige. Pengene var brugt opr og irovedparten var gfi,et til materi-alerne til legehuset. Der var mange beboere, cler havile brugt megen tid p5. at lave huset. Man havd-e planer om p&. arealet ned-e ved. skoven at anlegge et klatreland-skab, og formanden for udvalget lod. omdele nogle skitseforslag tii et s&d.ant landskab. De miclterste omr6,der skulle gerne fortsat v&re forbehold-t d.e mind.re born. Man fanclt i uclvalget, at tid.en nu rrar inde tif at lave noget for de 1id.t stsrre bornr og d"erfor var tanken om klatrelanclskabet opst8,et. Det vil koste ca. kr. 5.ooor- i materialer: og clet var tanken, et beboerne selv skull-e udfore arbejd"et. Belobet tif legeplad"sudvalget p& de kr. 2.ooor- onskedes derfor forhojet til kr, 5.ooor-. Uclvalget snskede ogs6,, at d,er blev plantet mere p& fellesarealerne, og at, sandet i sandkasserne blev skiftet ud nu, id.et det var absolut nod.- vencligt af hygiejniske grunde. I ovrigt er sandkasserne ikke lavet ordentligt. De er ikke d"raenet nok, hvorfor uclvalget gerne ville have clette ordnet, samticlig med. ud"skif tning af sandet. Der stilleeles fra salen foresporgsel oilr hvor mange bsrn der egent- Iig er. (Oette sporgsm&l blev ikke besvaret). Fra and,en siile blev tler givet ucttryk for, at vi har for mange faciliteter, som omegnens bsrn benytter Formand,en vi.].1e gerne vid"e, om vi de i givet fald skal placeres skal beholcte foclboldm&lener og hvor Fru Kjar-Mad.sen (88) gav ud.tryk for, at frellesarealerne skat benyttes af bsrnene, dlet er det, vi har dem til (fattesarealerne alts&). Hr. Mulbjerg (go)r Selvfolgelig skal bsrnene bruge fallesarealerne, men det rn6, kun v&re vore egne bsrn! Uclvalgsformand.en udtalte, at vi absolut ikke kunne und-g&, at d"er kom and-re bsrn ind og leged,e med vore bsrn. Hr. Sehvartz (O+1 ud.trykte stor utilfred"shed, med- alle tle unge mennesker, der p& knallerter kommer ind. p8. vore arealer. Hr" Legau (+q) statted.e sid.stnmvntes udtalelser, id"et han gav udtryk for, at d.et var ved- at blive en hel ungclomshlub ovre ved varmece'ntra-

6 A Ien, hvilket ikke var smrlig rart for beboerne, Hr. Bund-gaard, (SZ1 oplyste, at hans to d-renge havd-e leget meget med- m&lene, og at vi burd.e beholde d.em. De kunne st& p3, kommunens gruncl, s& kunne and-re jo ogs&. komme og lege med" d-er. Formand.en gav ud.tryk for, at vi absolut bsr behold.e m8,iene, for bsrnene er meget glaile for d.em, men cler m8,tte tages principiel stilling hertil nu. IIr. Moller (Ao) ucltalte, at clet klatreland.skab, vi havd.e set tegninger ti1 nu, ganshe givet ville virke som en magnet for alle omegnens born. Det er just heller ikke forskonnende. Selvfolgelig skal vore bsrn her, og selvfolgelig skal vi noget for dem, men d"et mi.tt,e ikke g& ucl over d-e voksne. Hr. Thsfner (ZZ)z Der m& ikke stilles noget op ned-e ved skoven, clet ved. vi fra d.en gang, m&j-ene skulle stilles op. Me s& et klatrelandskab st6. der? Har udvalget und"ersogt det? Formand-en erkend-te, at, d.et var rigtigt, at vi ikke m8,tte stille m8,iene ned-e ved skoven, men mente i ovrigt, at regler mange gange er til for at overtraed-es. Hr. Severinsen (+a) spurgte, om vi overhoveilet havcle r&cl til at ofre kr. 5.ooo,- p& noget, som m8,ske blev kasseret, om et Lr? Hvor-. for havcle man ikke p3, forhs.ncl undersogt, om d.et m&tte opstilles, n&r man stillecle et s&tlant f orstag? Uclvalgsformand.en gav ucltryk for, at man selvfolgelig - inden man bestemte sig til at opsette land"skabet - ville unclersoge, om d"et rrar lovligt, men erkendte, at tlet ikke var und-ersogt p6, forhl,nd. Formand.en onsked"e at fasthold"e tle kr. 2.ooor- til Iegeplad-sud-valget. Hr. Mulbjerg (lo1 snskede, at vi shulle koncentrere os om de mind.re born, som er tvunget tit at blive ind-en for vore egne omred-er. De storre born kunne gg, til cle mange faciliteter, kommunen har at byde p3.. Hr. Severinsen (+g) var enig i, al vi skul-}e lave noget for cle mind.re bornr og spurgte, om man overhoved-et havd-e undersa9t, om d.e stsrre bsrn ville bruge et se,d,ant klatrelanclskab? Ved afstemningen var 51 imocl og l] for en forhojelse af builgettet, hvorfor d-e kr. 2.ooor- st&.r vecl magtr og tanken om opforelse af klatreland-skabet var hermed. shrinlagt. ad 5. e. Hr. Thord.al Ped.ersen (Zo) forklared-e, at clet kun er en ilelvis over"- gang til EDB, der var tale om. Det er et system, cler kalcles Sparekassernes Kontingentopkraevning. Systemet ville lette kassererens arbejd-e meget. Der ville vere girokort som fsr, men d.e kunne nu betales ent,en over giro eller i sparekassen. Kontonumrene ville blive husnumrene. Belsbet kunne i ovrigt specificeres p6, blanketten, sfl. man beclre kunne s r hvacl det egentlig d.akker. Systemet er ikke ret d.yrt, d.et koster kr. lr- pr. medlem at etablerer ob derefter koster d.et kr. 3oo r- &rligt at ad-ministrere. Kassereren, fru Severinsen, ucltalte, at clet system, hun havd-e karl med., gav et meget stort arbejder og hun gik d.erfor ind for, at d-er skulle ind.fores noget neruaere og nyere. De kr. 3oor- er ikke meget; de kunne sikkert komme ind igen i renter pfl. sparekassebogen. Hun stottecle forslaget varmt,

7 7. Hr. MolIer (8o) vilie ogs6, gerne stotte forslaget. Forespurgte, om girokortene bliver utlsend-t af sparekassen, eller om d.e fortsat skal omd"eles af vor egen kasserer. Hr. Thordal?ed.ersen (Zo) oplyste, at clet godt kunne lad.e sig gore at, f& sparekassen til at ud-send.e girokortene, det ville koste 7o sre i frimerker, men han personligt havd"e ikke noget imocl at g8. rund.t med d.em. Fru Sancler Nielsen (fo; spurgte, om vi ikke kunne fa 3 blanketter ad. gangen, d-et ville cla lette arbejd"et. IIr. Thordal Ped.ersen (Zo) svarede, at det kunne man selvf olgelig goclt, men hvj-s d-er kom end.ringer i kontingentet, var det nemmere at rette d.et m&ned for m6,ned"r og clet sker jo d.a ogs& immervek, at et girokort bliver vek for folk. Forslaget om inclforelse af d-et nye system blev i ovrigt ensternmigt ved.taget. atl 5. f Forslagsstilleren, hr. Birk (f+), oplyste, at vi efter hans formeforili f oleren siclder ning betaler l5-2o pct. for meget i varme, forkert. Han havcle talt med. en ekspert om clette sporgsm6,l, og d.et ville koste kr. 2or- pr. hus al f8l foleren flyttet. Hr. Schwartz (V+1 mente ikke, blev brugt ri-gtigt. der var noget at spare, n5,r systemet Hr. Braun (fa1 oplyste, at selve problemet ligger i, al ftaleren sid-- der forkert. Den sid.d.er s&d,an, at clen kolde luft ud.efra rammer d.en d irekte. Der var oprindelig fra IBCts sicle givet Laft,e oftr at d.e ville komme og rette clet, men grund-et omstentlighed-erne ved honkursen var det a1ts8, ikke blevet til noget. Yarmeforbruget hunne god-t blive Iidt mind"re, n6,r fsleren sail rigtigt. Hr. Legau (++\ spurgte, hvordan man skulle gribe sagen an rent praktisk. Hvem skulle tage sig af clet? Hr. Birk (f+) svarede, at den ekspert, han havde talt med, rrille gare clet for cle omtalte kr. 2or- pr. hus. Hr. Msller (So) ud-talte, at han havde konstateret, at clen placering, fsleren har nut systemet for folsomt" Han havde taget foleren ucl og lagt den ved siclen af rad,iatoren, alts&, til hojre for bleseren. Det virker godtr rr regulerer den selv. Indstillingen af termostaten skal d.erved endres, men den friske }uft bliver bland-et med iuften i rummet, f at den rammer f'sleren. Det er en primitiv lssning, men hr. Moller var godt tilfred"s med den Hr. Mulbjerg (eo1 spurgter ofl man ikke burde sporge hos fjernvarmevaerket. Efter lidt tliskussion blev dette sporgsms.l trukket tilbage. Dirigenten: Sporgsm&.let er: SkaI vi have koltrektiv flytning af fslerne? Bestyrelsen skal i s8. fald rette henvend.else til den, d.er skal udfore d-et. Forslaget om kollektiv flytning af folerne blev enstemmigt vecltaget. atl 5. g. Forslaget fraf alclet.

8 8.?e 4" Efter en gennemgang af buclgetforslaget fremkom-forslag,om-, at 1e- &' geplaclsuclialget"f if bevilget kr. 3. ooo r- i steilet for de kr. 2.ooo e- ' Kassereren gjord-e opmarksom pa, at cler alts8' er et reelt und'erskudfa "". kr. 2oor- p& bud.gettel. H-.is man overfarte d-e ekstra Yarmei"rrg" til bud.g6ttit, viile underskuclilet f orsvinde, og man kunne unclgfi. en kontingentforhoj else. Formanden vil1e gerne fasthold.e belobet p8, ile kr. 2.ooor- til legeplatlsuclvalget. Der forel6. herefter 3 forslag: 1) Forhojelse af belsbet til lege- Placlsudvalget. 2\ bverforsel af cle for meget ind'- betalte Yarmepenge til bud'gettet' 3 ) ti:1":*"h";i:"*::h:l"l?-;: ";i1"- relsen. Efter nogen cliskussion rrar man tilbage vecl cle forstnavnte 2 forslag' Hr. Thordal peclersen (2o)t Det vil alts& sige, at man stiller forslag opr at kr. I.ooo r- af cle for neget inclbetalte varmepenge overfsr6s tif Iegeplad.sud.valget, og resten til bud.gettet? Kassereren gav ud.tryk for, at tlen nye kasserer ikke skulle snske slg at komme til at kore mea et buclget, hvor d,er kun er ca,. l.ooo kr' i overskud, d.et kan ikke lacle sig-gore. Ville derfor holcle f ast ved, at hele ekstra-varmebelsbet inclg&r i butlgettet. Fra salen foresloges en kontingentforhojelse p& kr. 25t- pr. 5'r pr' parcel. Hr. Schwartz (g+) foreslog, at pengene overfsrtes til det nye varmeregnskab. Hr. Birk (14) spurgte, om vi ikke nu kunne stemme om de forste 2 fors lag. Dette enedes man om, og vecl afstemningen Yar-tler 4o stemmer imocl og 16 for, at kr. 1.oo6r- skulle overf sres til legeplaclsudvalgett hvorfor forslag 2z At ae for meget ind-betalte varmepenge overfores ubesk6.ret til budgettet dermed var ved'taget'' ved. afstemningen om selve butlgetforslaget i ovrigt stemte 9 imod, resten for. acl 6. Kassereren, fru Severinsen (+A) afgik efter tur og snsked.e ikke genvalg. Bestyrelsen inclstiilecle br. Thori[a] PecLersen (2o), som va'l-gtes mecl akklamation. Nmstformanclen, hr. 0usen (fa) afgik uden for tur (ttytter) og mocltog ikke genvalg BeityretsEn inaitirtede hr. - H. Moller (8o),,a \ som valgtes med akkramation. Formanden, hr. Kjer-Mad.sen (88) men) og motltog ikke genva]g. Bestyrelsen intlstilted-e hr. P. tion. afgik ud-en for tur (kursus og eksa- Legau (+q), som valgtes med' akklama-

9 9. ad?. Suppleanten, fru Dupont (82) afgik efter tur. modtage genvalg. Genvalgtes mecl akklamation. Suppleanten hr. Bunclgaard- (OZ7 afgik ud-en for genvalg. Eestyr6Isen indstillecle hr. Baumgarten (lz1, mation. Yar villig til al tur og snskede ikke som valgtes med akklaatl 8. Revisor fru Ottosen (62) afgik efter tur og onsked.e ikke genvalg. Som ny revisor foresloges h;. Jorgen Nielsen (l+7, som valgtes mecl akklama,tion. Revisor hr. Mulbjerg (Oo1afgik efter tur og Som ny revisor foresloges hr. Bunclgaard- \921, klamation. snskecle ikke som valgtes genvalg. med- ak- Son revisorsuppleant valgtes hr, Yalet (fo) ned akklamation. afl 9. Hr. Mutbjerg (1"1 takkecle clen afg&.ecle bestyrelse for goclt uclfort arbejtle, hvilket forsamlingen tilslutteile sig med. klapsalver. P& d.en nye bestyrelses yegne takkecle hr. Legau (++) for valget. Der frenkom under clette punkt sporgsm8,l ved.rorende gruntlejerfor- - sikringen. Ilvad clekker den, og hvacl kan man gore mere? Der blev givet ucl"tryk f or, at vi er ud-sat for syampeangreb. Det cl,ekker forsikringen ikke. Yi burtle tegne en s&,ilan forsikring. Den koster kr. 45r- om 6.ret og clekker sit ogs& husbukke. Hr. Thofner (ZZ) spurgte, om vi ikke vedrsrend.e vurd.eringen af husene kunne blive enige om her at fastsette et belsb pe f.eks. kr. 3oo.ooor-? Der fremkom sporgsme,l om, hvem der skulle rette fliserne p6, fortovene op? Hr. Jorgen Nielsen (l+'1 snskgd"e d"rening af legepladsarealerne. Hr. Valet (fo) efterlyste kontrol med ekstra el-installationer s&som havelamper og opvarmning af ud,husene. IIr. Kjer-Mailsen besvarede de stillette sporgsm8,l som f olger: Yi skulle gerne her blive enige om et vurderingsbelob. Fliseretning m6,tte hver enkelt parcelhusejer selv sorge for. Ville gerne v&re mecl til en d-rening af legeplad.sarealerne, men d.et n8.tte gores ad frivilligheclens vej, eventuelt i samarbejcle mecl Iege*. pladsud.valget. Kontrol ned" ekstra el-installationer var et sporgsm8,lr som hr. Kjer* Maclsen ikke havcle turclet ved. Her var noget at tage fat p&, - kotclt og kyniqk - for d.en nye bestyrelse" P5. foresporgsel odr hvorvictt d.er kunne instal].eres e1-m&1ere hos hver entert, svarede hr' Bunclgaarcl (Sz1, at det f srst kunne gores en gang i 1981, ind.til d.a er vi bunclet kollekt,ivt. Hr" Kjer-Madsen (ga); Ved.rorende fliserne uden for husene, se' $ L7.. Det er i ovrigt tillad.t at have s& mange lys, nan vil haver og sa

10 lo' megen.varme, m?n- vi1, men hvis-d.er skal opkreves ekstra penge herfor, mi, d.et gores af bestyrelsen selv Tf_. Bundgaara (gz)_ vi11"_gerne betale f or sin havei-ampe, men absolut ikhe for det, han har incle i huset. Hr. Mulbjerg (go) foreslog, at havelamper o.s.rr. ikke skal ekstrabetale,$r for det koster praktisk talt ikke noget. Mea clet hoster at opvarme udhusene. Foreslog derfor, at man fandt frem; til en friviflig betaling for opvarmning af uclhusene. II1. Msller (8o) ucltarte, at clet var noget sm8.iigt at ta}g om d.ette. Yi kunne m&she komme op p& kr. 65r- pr. hus., Yi m&tt-e regne med., at I-igegylcligt hvor mange m8.iere, vi satte opr s$ spareq.rri n4sten ingenting. Hr. Baumgarten (ZZ)t Yed.rorende ei-forbruget p& kollekt.i.v basis kan siges t tt man selv kan investere i en separat rn&ier, som s& skul_le kontro.lreres af grund-ejerforeningen en g?ng &.qligt, Mpn d-er skutrl'e investeres mel1em 6oo og 1.ooo kr.! Er. Schwartz (l+1 -efterlyste en afgorqlse i qporgsmsle,t - i- om d,e.t kollek-. tive 16,n ved.rorend-e fjernvarmen. IIr. Kjer-MacLsen3 Den nye bestyrelse skal fortsette m-qct sporgsm8,let om lcolle-ktivt 1&.n.?rqblemet err hvo,r lang l:abe,ti.c[ et s&d.ant I n har,, idet d"! ikke er nogen fordei-, hvis {e,,t er p,fl, minclqe end.2o. &.r, Man enedes sluttelig kr. 275.ooor-. om at fastsaette yrfde.qings,su.mm-en. pr. hus til Dirigenten slutted.e herefter og ord.en. gene.ralf orsa,ml i;ng.en og takked-e f or gocl ro MoiLet sluttede kl. 23.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere