I Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. 2. 3. 4. Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen."

Transkript

1 t r Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen havcle folgend"e c l a g s o r d. e n. I Valg af d"irigent. Formand"en af legger beretning. Kassereren gennemg&r d.et ud.send.te regnskab. Forslag fra bestyrelsens g. 9. 8,, b. a. b. c. d. e. f. g. Fastsaettelse af kontingent og gennemgang af budgetfors lag. Generelle regler for arkivering. Forslag fra medlemmerne: Qlsparing tii kommencle ud.gifter ti1 ved.ligehold.else af ve j e og ledningsnet. Evt. honorar til bestyrelsen for afviste &r. selvved ligehold.el se af feerlesarearer (se veclragte skitse). Rapport f ra legeplad.suclvalget. Onske om f lere penge for L973. Overgang til tlelvis EDB-styret regnskabssystem. Justering og evt. n;4placering af iorere for varme. rnclmeldelse i Parcelhussam*"islutningen af Lg7z. I"rg af medremmer til.bestyrersen. Efter tur afg&r: Kassereren, fru Severinsen. Ud.en for tur af_g&r: Nmstformand"en hr. Ousen og formand.en hr. Kjaer-Mad-sen, Irlg af suppleant til bestyrelsen. Ef ter tur af 96,r: Fru lhrpont. Ud.en for tur afg6,r: Hr.-Bund.gaard Andersen. Yalg af revisorer oe -suppleant. Efter tur afg&r: Fru 0ttoien og Hr. Mulbjerg. Hr. Murbjerg er i &rets Lab inatr&at ved vakance. Eventuelt. ad 1. TiI dirigent valgtes hr. Dupont (SZ). Dirigenten konstatered-e, at-generalforsamlingen var lovligt ind.- varsret, og gav derefter oraet tit formanclenl ad' 2. Formanden, hr. Kjer-lrfadsen (88) aflagcle herefter beretning (som formodes at' foreligge skriftrigt), o! h..o"u,f derfor kun skal n&ynes: I) Parkalle vil ikke blive ornlagt med det farste af okonomiske grunde, men det vil under aiie omstandighed.er ske p& gruncl af clet trafikpres, man venter, n6r den iye motor.r"j "i f*"- dig. 2J Det er ikke p6. nuveerend.e tidspunkt muligt at sige noget o1r1r

2 2. hvorviclt varmepengene vil sl& til naeste &r troils de bebutlede forhojelser, itlet regnskabet kun Iige balancerer i ctag, da e ;udgifterne faktisk er storre end" d.e kr. 5or-, d.er i ajeblikket betal-es hertil pr. parcel. 3) r cleklarationen frafald.es rbc's p8,taleret i $ 18, punkterne 4, 5r-8 og 9. Fremover har kun kommunen og grund-ejerforeningen p&.taleret. 4') IBC har ansat en ingenior lfessel, som er sardeles effektiv og verd- at henvend"e sig til, hvis nogen anke skar fremfores. 5) Yort krav over for gartneren er p& kr. I.35or-, hvoraf cle kr. 65or- sanclsynligvis vil blive betalt, Det hele er et kontraktmessigt sporgsms,i. Efter f ormand.ens beretning blev cler stillet forskellige sporgsm6.l, som formanden besvared-e som folger: P& foresporgsel fra hr. Bunclgaard (ez\, der havd.e kontaktet skovud"valgets formand, og af ham f&et at vitle, al Parkalle ikke shulle f sres gennem skoven og d.ermecl heller ikke gennem vort omr:6,cle, svarede formand.en, at han ikke havd.e talt med samme skovud-valgsformand., men clerimod. med. tre and"re (herund-er borgmesteren), som alle havcle.ud-talt,?t man regned.e med en s6,dan for-gelse af irafikken, n6.r ringvejen kom, al clet kreeved_e en omlegning af Parkalle. Yed,rorend-e vetlligehold.else af vejene meddelte formanden, at vi har overenskomst med" kommunen ved.rorende renhold.else, d-.v. s. f e jning, sneryd.ning og oprensning af broncle og kloaher. I forste omgang mente formand"en ikke, at overenskomsten omfatted.e nogen f oim for veclligebold-else, men han fanclt sid.en ud, af, at overenskomsten ogs8, omfatter lapning af vejene. Denne aftale med. kommunen koster os kr. 1.19o 2- * moms pr. &r. Overenskomsten ind.ehold.er ikke noget erstatningsansyar for kommunen, et s8,d-ant p8,hviter os serv" Det er imiillertid- tanken at ilrofte med. kommunen, hvorvid-t denne skal overtage fellesarealerne og d-ermecl vedligehold.elsen af d.isse for sted.se. Haveaffalclsortlningen betales over skatterne, og ss,fremt orclningen ikke opsiges, korer d-en automatisk videre. Herefter god-kentltes formand.ens beretning. atl 3. Kassereren, fru Severinsen (+s) gennemgik det udsenilte regnshab og knyttede kommentarer tii hvert enkelt punkt. Efter enkelte sporgsm&l og svar god,kendtes regnskabet enstemmigt. ad 4. 4,. Det vecltoges at ud-satte behandlingen af clette punkt til efter punkt 5 e. ad. 4. b" Bestyrelsen foresl3,r, at alt, hvail cl-er ikke vedrsrer garantier, bortkastes efter 3 &rs forlob. Da forerilelsesfristen imidrerticl er 5 8,r, ved.toges f orslaget ned en end-ring fra 3 til 5 i.r.

3 ? att 5. &. Forslag fra hr. 0red-son (20) oflr at, cler foretages en mind-re opsparing hvert 8,r til vetlligeholclelse af veje og ledninger. Havd.e ikke noget bestemt forslag til belsbsramme. Formanden foreslog, at man tilsiclelegger 2o pct. af 5,rets overskurl tii dette form&i. Kassereren gjord"e opmerksom p&., at det kunne buclgettet ikke bare, iclet der m6, vrere nogen penge tilbage at arbejcle mecl til eventu.elle uforudsete ud"gifter Forslag fra salen om at bruge overskudd.et fra varmeregnskabet ti-i startkapital f or et s6,d.ant f ond. Et anclet forslag gik ucl p8,, at man lod kommunen overtage d.et hele. Formand.en mente d-et rigtigt at undersoger oil kommunen ville oyert'age d,et, og hvad d"et vi 1l e ko st e. Yed"rorend-e led-ningsnettet - d-et er rorene i jorden, det clrejer sig om - kan clet blive en meget kostbar affere, hvis d-er sker noget. I ovrigt skal man ikke regne med., at vejbelaegningen kan hold.e i mere end maksimalt f5 8,r. Formanden var clog mest bekymret for fj ernvarmerorene P& foresporgsel fra hr. Moller (8o) oilr hvorviclt det kunne lad-e sig gore at fe led"ningsnettet forsikret, blev clet oplyst, al dette vil- Ie blive alt for kostbart, men cla risikoen for, al d"er sker skacler, faktisk er meget stor, blev clet i steclet f oresl&et, al man d.en clag, uheld-et er ud"e, optager et lin. De bte sid"ste skulle betragtes som et mod.f orslag til ilet af hr. Ored-son stillede f orslag. IIr. Mulbjerg (0o; var inclforst8.et mecl icleen om optagelse af et IE.n, men ville alligevel gerne, at vi havde et belob p8.4-5.ooo kr. i bered.skab, s&, man eventuelt kunne klare sig uden at optage et 1&n. Fr. Verbik (g+) uclta1te, al legepladsud-valget havd.e teenk-b sig at becle om clispositionsret over pengene fra valmeregnskabet. Formand-en havd-e ventet d-enne inclvencling og bacl d.erfor oilr at vid-e-' rebehanclling af clette forslag uclsattes til punktet: Butlgetforslag og kontingentfastseettelse. Hr. Thofner (22) mente, a!, man bare skulle stemme om, hvad- d-et for meget intlbetalte belob til varmeregnskabet skulle bruges ti1. SA kunne man senere bevilge flere penge tii legeplaclsud-valget. Dirigenten forsogte derefter at opstille d-e 3 forslag, der nu fore- 1&, men d"en oprindelige forslagsstiller, hr. Ored.sonr gay udtryk for, at han ikke havcle regnet med, at man helt konkret skulle bevilge noget belob nu, men forst fra naeste &rs regnskab. Det havd.e varet hans mening, at d.er skulle tygges. lidt p3. forslaget. Hr. Moller (Bo) ud.talte, at vi skulle prioritere uclgifterne. AIle kunne ve1 blive enige onr at sporgsm8.iet om legeplad.serne stod. mere for end sporgsms,iet om eventuel reparat,ion af led-ningsnettet. Hr. Legau (++) snsked.e, al man j- clag nojedes med- en principbeslutning. Se kunne den kommend,e bestyrelse udarbejde noget mere konkret til neste generalforsamling. Efter end.nu nogen cliskussion frem og tilbage, hvorunder formanden snsked-e en ved.tagelse om, at d-er i cle kommende 6"r - helst ind-en uclgangen af L975 (senere aenilret ti1 L974)-skul1e foretagegen opsparing p6, kr. 4.ooor-, opsparingsbelsbene for cle enkelte Lr skul- Ie f.eks. vrere kr. 5oo,- d-et fsrste il\, kr. I.ooo,- clet neste og derefter resten, skar hr. Severinsen (48) igennem og bad odr at d.er i clag blot skulie stemmes om f ond sdannelse etr"1er ikke-f ondsdannelse. Yed afstemningen stemte 2o imotl fond.sd.annelse og 36 stemte,for. *---- -ffii*f-'

4 ad 5. b. ad. 5. C. Forslag fra hr. Ored.son (20), som fandt clet rimeligt, atr besty-. relsen fik et vederlag for d"eres store arbejd-e. Dirigenten efterlyste belobsstorrelsen. Hr. Birh (f+) gav ucltryk for, at han syntes, s8,danne hverv m6,tte Y&re ulsnned-e. M&ske skulle kassereren have en mind.re gocltgorelse, men ellers bor d.et vare noget, man p&tager sig af interesse for sagen. Kassereren gav i ovrigt ud.tryk for, al formand.en ogs&, fortjente et vederlag for sit store arbejde. Sid-ste &r havd-e d.e clelt ved"erlaget. IIr. Mulbjerg (eo1 var imod, al en s&clan bestyrelse fik betaling, men ville clog denne gang i betragtning af cle fsrste &rs vanskeligheder foresl6, 1o pct. = kr. I.3oor-. Dirigenten gjorde opr at cler nu forelfl 2 forslag: I) Samme belsb som siclste 5.r. 2) 1o pct. = kr. 1.3oor-. Formanden bad- generalforsamlingen passe p& kontingentets stsrrelse! YecL afstemning ved.toges hr. Mulbjergs forslag om d-e 1o pct. = kro 1.3oor- med 5 stemmer imod- og 4o stemmer for. Forslag fra hr. Mulbjerg (eo1 og hr. Kjer-Maclsen (88) i forening: Da det ville koste ea,. kr. 8.ooor- at f5, fallesarealerne sll.et, foresl&s $"t, at man i sted.et indkober 4 stk. svevend-e pleneklippere (F1ymo), hvilket ville koste ca. kr. 3.2oor-, og s6, selv fremo\rer ud.f srer arbejd-et. Hr. Kjer-Maclsen meddelte, at clet billigste tilbud-, man havd.e kunnet ind.hente p8" at f&. arealerne sl&et af en gartner, var p&. kr. 7.4oor-. Ilvis vi selv ud-fsrer arbejd.et, er d,et tanken, at cler skal v&re en ad"ministrator f or hver gruppe (l grupper I f or hver ve j ). Den, d"er st6.r for tur, skal have maskinen st6,ende, incltil arbejdet er gjort. Arbejd-et vil maksimalt skuile gores 2 gange S,rligt for hver parcel. Hr. Larsen (i0; ud-talte: Vi er mange, der har anskaffet os et hus af denne type og med. s3' lille en have, netop f,ord-i vi ikke mener at kunne overkomme mere. Yi er d.erfor nogle stykker, d-er bliver bragt i forlegenhed" ved et s&,clant forslags frenkomst. Det er vel heller ikke gjort med- bare at sr3, grasset. Der skar ogs& skiftes sani[ i sand.kasserne o. s.v. Hr. Bundgaard. (OZ7 syntes, vi har et goclt samarbejd.e, som nod.igt skulle od"eleegges. Syntes egentlig god-t om f orslaget, men fand.t d"et inid-lerticl beclre at fa en gartner tit at gore arbejclet for f.eks. kr. 2aor- mere pr. parcel pr. &,t; Hr. Kjeer-Mad.sen opryste, at d.et naturligvis ikke var tilsigtet, al nogen skulle komme i forlegenhecl ved- f orslagets f remsettelse, d.ette havd,e forslagsstillerne taget hojde for. Forslagsstillerne havcle i-ovrigt goilt veret k]ar over, at clet viile blive vanskeligt at f3, et s&clant forslag i-gennem, men tanken om, hvor mange penge d-er kunne spares, havd.e f5et dem til alligevel at fremsmdte-d.et. Der skulle i ovrigt folk nok til at ud.fore arbejd.et, d.et m&tte kunne lacle sig gare Hr. Moller (8o) fortalte, at han havd-e haft en grund p& L}oo m2 d.et havde - trods brug af motorplenekripper - veret et Seempearbejtle at ho1ile denne plene. Her drejer det sig om 1o.ooo ma, og d.et

5 er forudsat, at man skal gare clet 2 gange betale sig fra clet. om &ret" Foretrak Hr. Yalet (fo) mente, vi m5.tte kunne f incl,e ucl af at gare ctet selv. Det var et sporgsm8rl om at tage sig sammenog arra,ngere d.et fornuftigt. Fru Kjar-Mad-sen (88) onsked.e, at man provede en seson for hvorledes clet gik. at al s r Hr. Severinsen (+g) var ikke rigtig glacl for tanken om udvalg og formencl- til at aclministrere en s8,d"an ord.ning. Hvis clet skulle ad.- ministreres, mi.tte d-et vere over formand-sposten. I ovrigt behovecle man jo ikke at f& det gjort helt gratis. M&ske var d"er nogle unge mennesker, d.er gerne ville d-et for et minilre belob end- d-et, gartneren skulle have. Formand.en gav p3, foresporgsel ud"tryk for, at arbejdet ikke m&tte gores i weekend.erne. Det er alts6, aftenarbejcte. Yetl afstemningen var 37 imoil og 27 for forslaget, som herrnecl forkasted,es. acl 5. al. Formand.en for legeplaclsud"valget, fru Krabbe, aflagd-e rapport om udvalgets arbejde og ville gerne have flere medlemmer i uclvalget. Isar ville man gerne have med-lemmer, som har forst,and. pfl, d-et h&nd-verksmmssige. Pengene var brugt opr og irovedparten var gfi,et til materi-alerne til legehuset. Der var mange beboere, cler havile brugt megen tid p5. at lave huset. Man havd-e planer om p&. arealet ned-e ved. skoven at anlegge et klatreland-skab, og formanden for udvalget lod. omdele nogle skitseforslag tii et s&d.ant landskab. De miclterste omr6,der skulle gerne fortsat v&re forbehold-t d.e mind.re born. Man fanclt i uclvalget, at tid.en nu rrar inde tif at lave noget for de 1id.t stsrre bornr og d"erfor var tanken om klatrelanclskabet opst8,et. Det vil koste ca. kr. 5.ooor- i materialer: og clet var tanken, et beboerne selv skull-e udfore arbejd"et. Belobet tif legeplad"sudvalget p& de kr. 2.ooor- onskedes derfor forhojet til kr, 5.ooor-. Uclvalget snskede ogs6,, at d,er blev plantet mere p& fellesarealerne, og at, sandet i sandkasserne blev skiftet ud nu, id.et det var absolut nod.- vencligt af hygiejniske grunde. I ovrigt er sandkasserne ikke lavet ordentligt. De er ikke d"raenet nok, hvorfor uclvalget gerne ville have clette ordnet, samticlig med. ud"skif tning af sandet. Der stilleeles fra salen foresporgsel oilr hvor mange bsrn der egent- Iig er. (Oette sporgsm&l blev ikke besvaret). Fra and,en siile blev tler givet ucttryk for, at vi har for mange faciliteter, som omegnens bsrn benytter Formand,en vi.].1e gerne vid"e, om vi de i givet fald skal placeres skal beholcte foclboldm&lener og hvor Fru Kjar-Mad.sen (88) gav ud.tryk for, at frellesarealerne skat benyttes af bsrnene, dlet er det, vi har dem til (fattesarealerne alts&). Hr. Mulbjerg (go)r Selvfolgelig skal bsrnene bruge fallesarealerne, men det rn6, kun v&re vore egne bsrn! Uclvalgsformand.en udtalte, at vi absolut ikke kunne und-g&, at d"er kom and-re bsrn ind og leged,e med vore bsrn. Hr. Sehvartz (O+1 ud.trykte stor utilfred"shed, med- alle tle unge mennesker, der p& knallerter kommer ind. p8. vore arealer. Hr" Legau (+q) statted.e sid.stnmvntes udtalelser, id"et han gav udtryk for, at d.et var ved- at blive en hel ungclomshlub ovre ved varmece'ntra-

6 A Ien, hvilket ikke var smrlig rart for beboerne, Hr. Bund-gaard, (SZ1 oplyste, at hans to d-renge havd-e leget meget med- m&lene, og at vi burd.e beholde d.em. De kunne st& p3, kommunens gruncl, s& kunne and-re jo ogs&. komme og lege med" d-er. Formand.en gav ud.tryk for, at vi absolut bsr behold.e m8,iene, for bsrnene er meget glaile for d.em, men cler m8,tte tages principiel stilling hertil nu. IIr. Moller (Ao) ucltalte, at clet klatreland.skab, vi havd.e set tegninger ti1 nu, ganshe givet ville virke som en magnet for alle omegnens born. Det er just heller ikke forskonnende. Selvfolgelig skal vore bsrn her, og selvfolgelig skal vi noget for dem, men d"et mi.tt,e ikke g& ucl over d-e voksne. Hr. Thsfner (ZZ)z Der m& ikke stilles noget op ned-e ved skoven, clet ved. vi fra d.en gang, m&j-ene skulle stilles op. Me s& et klatrelandskab st6. der? Har udvalget und"ersogt det? Formand-en erkend-te, at, d.et var rigtigt, at vi ikke m8,tte stille m8,iene ned-e ved skoven, men mente i ovrigt, at regler mange gange er til for at overtraed-es. Hr. Severinsen (+a) spurgte, om vi overhoveilet havcle r&cl til at ofre kr. 5.ooo,- p& noget, som m8,ske blev kasseret, om et Lr? Hvor-. for havcle man ikke p3, forhs.ncl undersogt, om d.et m&tte opstilles, n&r man stillecle et s&tlant f orstag? Uclvalgsformand.en gav ucltryk for, at man selvfolgelig - inden man bestemte sig til at opsette land"skabet - ville unclersoge, om d"et rrar lovligt, men erkendte, at tlet ikke var und-ersogt p6, forhl,nd. Formand.en onsked"e at fasthold"e tle kr. 2.ooor- til Iegeplad-sud-valget. Hr. Mulbjerg (lo1 snskede, at vi shulle koncentrere os om de mind.re born, som er tvunget tit at blive ind-en for vore egne omred-er. De storre born kunne gg, til cle mange faciliteter, kommunen har at byde p3.. Hr. Severinsen (+g) var enig i, al vi skul-}e lave noget for cle mind.re bornr og spurgte, om man overhoved-et havd-e undersa9t, om d.e stsrre bsrn ville bruge et se,d,ant klatrelanclskab? Ved afstemningen var 51 imocl og l] for en forhojelse af builgettet, hvorfor d-e kr. 2.ooor- st&.r vecl magtr og tanken om opforelse af klatreland-skabet var hermed. shrinlagt. ad 5. e. Hr. Thord.al Ped.ersen (Zo) forklared-e, at clet kun er en ilelvis over"- gang til EDB, der var tale om. Det er et system, cler kalcles Sparekassernes Kontingentopkraevning. Systemet ville lette kassererens arbejd-e meget. Der ville vere girokort som fsr, men d.e kunne nu betales ent,en over giro eller i sparekassen. Kontonumrene ville blive husnumrene. Belsbet kunne i ovrigt specificeres p6, blanketten, sfl. man beclre kunne s r hvacl det egentlig d.akker. Systemet er ikke ret d.yrt, d.et koster kr. lr- pr. medlem at etablerer ob derefter koster d.et kr. 3oo r- &rligt at ad-ministrere. Kassereren, fru Severinsen, ucltalte, at clet system, hun havd-e karl med., gav et meget stort arbejder og hun gik d.erfor ind for, at d-er skulle ind.fores noget neruaere og nyere. De kr. 3oor- er ikke meget; de kunne sikkert komme ind igen i renter pfl. sparekassebogen. Hun stottecle forslaget varmt,

7 7. Hr. MolIer (8o) vilie ogs6, gerne stotte forslaget. Forespurgte, om girokortene bliver utlsend-t af sparekassen, eller om d.e fortsat skal omd"eles af vor egen kasserer. Hr. Thordal?ed.ersen (Zo) oplyste, at clet godt kunne lad.e sig gore at, f& sparekassen til at ud-send.e girokortene, det ville koste 7o sre i frimerker, men han personligt havd"e ikke noget imocl at g8. rund.t med d.em. Fru Sancler Nielsen (fo; spurgte, om vi ikke kunne fa 3 blanketter ad. gangen, d-et ville cla lette arbejd"et. IIr. Thordal Ped.ersen (Zo) svarede, at det kunne man selvf olgelig goclt, men hvj-s d-er kom end.ringer i kontingentet, var det nemmere at rette d.et m&ned for m6,ned"r og clet sker jo d.a ogs& immervek, at et girokort bliver vek for folk. Forslaget om inclforelse af d-et nye system blev i ovrigt ensternmigt ved.taget. atl 5. f Forslagsstilleren, hr. Birk (f+), oplyste, at vi efter hans formeforili f oleren siclder ning betaler l5-2o pct. for meget i varme, forkert. Han havcle talt med. en ekspert om clette sporgsm6,l, og d.et ville koste kr. 2or- pr. hus al f8l foleren flyttet. Hr. Schwartz (V+1 mente ikke, blev brugt ri-gtigt. der var noget at spare, n5,r systemet Hr. Braun (fa1 oplyste, at selve problemet ligger i, al ftaleren sid-- der forkert. Den sid.d.er s&d,an, at clen kolde luft ud.efra rammer d.en d irekte. Der var oprindelig fra IBCts sicle givet Laft,e oftr at d.e ville komme og rette clet, men grund-et omstentlighed-erne ved honkursen var det a1ts8, ikke blevet til noget. Yarmeforbruget hunne god-t blive Iidt mind"re, n6,r fsleren sail rigtigt. Hr. Legau (++\ spurgte, hvordan man skulle gribe sagen an rent praktisk. Hvem skulle tage sig af clet? Hr. Birk (f+) svarede, at den ekspert, han havde talt med, rrille gare clet for cle omtalte kr. 2or- pr. hus. Hr. Msller (So) ud-talte, at han havde konstateret, at clen placering, fsleren har nut systemet for folsomt" Han havde taget foleren ucl og lagt den ved siclen af rad,iatoren, alts&, til hojre for bleseren. Det virker godtr rr regulerer den selv. Indstillingen af termostaten skal d.erved endres, men den friske }uft bliver bland-et med iuften i rummet, f at den rammer f'sleren. Det er en primitiv lssning, men hr. Moller var godt tilfred"s med den Hr. Mulbjerg (eo1 spurgter ofl man ikke burde sporge hos fjernvarmevaerket. Efter lidt tliskussion blev dette sporgsms.l trukket tilbage. Dirigenten: Sporgsm&.let er: SkaI vi have koltrektiv flytning af fslerne? Bestyrelsen skal i s8. fald rette henvend.else til den, d.er skal udfore d-et. Forslaget om kollektiv flytning af folerne blev enstemmigt vecltaget. atl 5. g. Forslaget fraf alclet.

8 8.?e 4" Efter en gennemgang af buclgetforslaget fremkom-forslag,om-, at 1e- &' geplaclsuclialget"f if bevilget kr. 3. ooo r- i steilet for de kr. 2.ooo e- ' Kassereren gjord-e opmarksom pa, at cler alts8' er et reelt und'erskudfa "". kr. 2oor- p& bud.gettel. H-.is man overfarte d-e ekstra Yarmei"rrg" til bud.g6ttit, viile underskuclilet f orsvinde, og man kunne unclgfi. en kontingentforhoj else. Formanden vil1e gerne fasthold.e belobet p8, ile kr. 2.ooor- til legeplatlsuclvalget. Der forel6. herefter 3 forslag: 1) Forhojelse af belsbet til lege- Placlsudvalget. 2\ bverforsel af cle for meget ind'- betalte Yarmepenge til bud'gettet' 3 ) ti:1":*"h";i:"*::h:l"l?-;: ";i1"- relsen. Efter nogen cliskussion rrar man tilbage vecl cle forstnavnte 2 forslag' Hr. Thordal peclersen (2o)t Det vil alts& sige, at man stiller forslag opr at kr. I.ooo r- af cle for neget inclbetalte varmepenge overfsr6s tif Iegeplad.sud.valget, og resten til bud.gettet? Kassereren gav ud.tryk for, at tlen nye kasserer ikke skulle snske slg at komme til at kore mea et buclget, hvor d,er kun er ca,. l.ooo kr' i overskud, d.et kan ikke lacle sig-gore. Ville derfor holcle f ast ved, at hele ekstra-varmebelsbet inclg&r i butlgettet. Fra salen foresloges en kontingentforhojelse p& kr. 25t- pr. 5'r pr' parcel. Hr. Schwartz (g+) foreslog, at pengene overfsrtes til det nye varmeregnskab. Hr. Birk (14) spurgte, om vi ikke nu kunne stemme om de forste 2 fors lag. Dette enedes man om, og vecl afstemningen Yar-tler 4o stemmer imocl og 16 for, at kr. 1.oo6r- skulle overf sres til legeplaclsudvalgett hvorfor forslag 2z At ae for meget ind-betalte varmepenge overfores ubesk6.ret til budgettet dermed var ved'taget'' ved. afstemningen om selve butlgetforslaget i ovrigt stemte 9 imod, resten for. acl 6. Kassereren, fru Severinsen (+A) afgik efter tur og snsked.e ikke genvalg. Bestyrelsen inclstiilecle br. Thori[a] PecLersen (2o), som va'l-gtes mecl akklamation. Nmstformanclen, hr. 0usen (fa) afgik uden for tur (ttytter) og mocltog ikke genvalg BeityretsEn inaitirtede hr. - H. Moller (8o),,a \ som valgtes med akkramation. Formanden, hr. Kjer-Mad.sen (88) men) og motltog ikke genva]g. Bestyrelsen intlstilted-e hr. P. tion. afgik ud-en for tur (kursus og eksa- Legau (+q), som valgtes med' akklama-

9 9. ad?. Suppleanten, fru Dupont (82) afgik efter tur. modtage genvalg. Genvalgtes mecl akklamation. Suppleanten hr. Bunclgaard- (OZ7 afgik ud-en for genvalg. Eestyr6Isen indstillecle hr. Baumgarten (lz1, mation. Yar villig til al tur og snskede ikke som valgtes med akklaatl 8. Revisor fru Ottosen (62) afgik efter tur og onsked.e ikke genvalg. Som ny revisor foresloges h;. Jorgen Nielsen (l+7, som valgtes mecl akklama,tion. Revisor hr. Mulbjerg (Oo1afgik efter tur og Som ny revisor foresloges hr. Bunclgaard- \921, klamation. snskecle ikke som valgtes genvalg. med- ak- Son revisorsuppleant valgtes hr, Yalet (fo) ned akklamation. afl 9. Hr. Mutbjerg (1"1 takkecle clen afg&.ecle bestyrelse for goclt uclfort arbejtle, hvilket forsamlingen tilslutteile sig med. klapsalver. P& d.en nye bestyrelses yegne takkecle hr. Legau (++) for valget. Der frenkom under clette punkt sporgsm8,l ved.rorende gruntlejerfor- - sikringen. Ilvad clekker den, og hvacl kan man gore mere? Der blev givet ucl"tryk f or, at vi er ud-sat for syampeangreb. Det cl,ekker forsikringen ikke. Yi burtle tegne en s&,ilan forsikring. Den koster kr. 45r- om 6.ret og clekker sit ogs& husbukke. Hr. Thofner (ZZ) spurgte, om vi ikke vedrsrend.e vurd.eringen af husene kunne blive enige om her at fastsette et belsb pe f.eks. kr. 3oo.ooor-? Der fremkom sporgsme,l om, hvem der skulle rette fliserne p6, fortovene op? Hr. Jorgen Nielsen (l+'1 snskgd"e d"rening af legepladsarealerne. Hr. Valet (fo) efterlyste kontrol med ekstra el-installationer s&som havelamper og opvarmning af ud,husene. IIr. Kjer-Mailsen besvarede de stillette sporgsm8,l som f olger: Yi skulle gerne her blive enige om et vurderingsbelob. Fliseretning m6,tte hver enkelt parcelhusejer selv sorge for. Ville gerne v&re mecl til en d-rening af legeplad.sarealerne, men d.et n8.tte gores ad frivilligheclens vej, eventuelt i samarbejcle mecl Iege*. pladsud.valget. Kontrol ned" ekstra el-installationer var et sporgsm8,lr som hr. Kjer* Maclsen ikke havcle turclet ved. Her var noget at tage fat p&, - kotclt og kyniqk - for d.en nye bestyrelse" P5. foresporgsel odr hvorvictt d.er kunne instal].eres e1-m&1ere hos hver entert, svarede hr' Bunclgaarcl (Sz1, at det f srst kunne gores en gang i 1981, ind.til d.a er vi bunclet kollekt,ivt. Hr" Kjer-Madsen (ga); Ved.rorende fliserne uden for husene, se' $ L7.. Det er i ovrigt tillad.t at have s& mange lys, nan vil haver og sa

10 lo' megen.varme, m?n- vi1, men hvis-d.er skal opkreves ekstra penge herfor, mi, d.et gores af bestyrelsen selv Tf_. Bundgaara (gz)_ vi11"_gerne betale f or sin havei-ampe, men absolut ikhe for det, han har incle i huset. Hr. Mulbjerg (go) foreslog, at havelamper o.s.rr. ikke skal ekstrabetale,$r for det koster praktisk talt ikke noget. Mea clet hoster at opvarme udhusene. Foreslog derfor, at man fandt frem; til en friviflig betaling for opvarmning af uclhusene. II1. Msller (8o) ucltarte, at clet var noget sm8.iigt at ta}g om d.ette. Yi kunne m&she komme op p& kr. 65r- pr. hus., Yi m&tt-e regne med., at I-igegylcligt hvor mange m8.iere, vi satte opr s$ spareq.rri n4sten ingenting. Hr. Baumgarten (ZZ)t Yed.rorende ei-forbruget p& kollekt.i.v basis kan siges t tt man selv kan investere i en separat rn&ier, som s& skul_le kontro.lreres af grund-ejerforeningen en g?ng &.qligt, Mpn d-er skutrl'e investeres mel1em 6oo og 1.ooo kr.! Er. Schwartz (l+1 -efterlyste en afgorqlse i qporgsmsle,t - i- om d,e.t kollek-. tive 16,n ved.rorend-e fjernvarmen. IIr. Kjer-MacLsen3 Den nye bestyrelse skal fortsette m-qct sporgsm8,let om lcolle-ktivt 1&.n.?rqblemet err hvo,r lang l:abe,ti.c[ et s&d.ant I n har,, idet d"! ikke er nogen fordei-, hvis {e,,t er p,fl, minclqe end.2o. &.r, Man enedes sluttelig kr. 275.ooor-. om at fastsaette yrfde.qings,su.mm-en. pr. hus til Dirigenten slutted.e herefter og ord.en. gene.ralf orsa,ml i;ng.en og takked-e f or gocl ro MoiLet sluttede kl. 23.

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00

Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00 Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00 Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 27-10-2010. Fremmadte huse: 2, 10, 14, 18,20,26,28,30,34,38,40,44,46,48,52,54

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen

Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen 30 lejemål til stede 60 stemmer Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af stemmetællere (3) 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Vallensbæk Strand den 29. juni 2013 Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Formanden, Morten Lind, bød velkommen. Der var mødt 25 stemmeberettigede.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen NØRREDAMMENs ordinære generalforsamling 2008.

Referat. Grundejerforeningen NØRREDAMMENs ordinære generalforsamling 2008. Grundejerforeningen NØRREDAMMEN. Referat af Grundejerforeningen NØRREDAMMENs ordinære generalforsamling 2008. Generalforsamlingen afholdtes onsdag d. 20. februar 2008 kl. 19.30 i Fredensborg Biblioteks

Læs mere

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 Referat 27. januar 2015 1. Valg af dirigent Der var mødt 24 repræsentanter for 17 husstande op. Som dirigent blev valgt Peter Kamp Knudsen, nr. 18. Det blev konstateret, at generalforsamlingen er lovlig

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Indledende kommentarer og velkomst:

Indledende kommentarer og velkomst: 1 År 2014, onsdag den 30. april kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i E/ F Pilegårdsvej 22-58, 2730 Herlev. Generalforsamlingen blev afholdt i ejerforeningens lokale, Pilegårdsvej 58, kælderen.

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Som blev afiroldt onsdag den 11. septernber 2008, kl. i9.00 Amager Kulturpunkto loftet - Gresundsvej 4' 2. sal Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT J. nr. 4948/20 GENERALFORSAMLINGSREFERAT Onsdag den 24. april 2013 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Porcelænshaven i CBS lokaler (PH407), Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Sted: Sognegården, Strib Tid: 9. marts 2012, kl. 19.30 Fremmødte: 55 stemmeberettigede fordelt på 33 parceller DAGSORDEN 1. Valg af dirigent: Kai

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

$otmerhpil. @runleiertoreningen

$otmerhpil. @runleiertoreningen @runleiertoreningen $otmerhpil Solrsd Strand, den29. oktober 2015. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2015 kl. 19.00 pi Solrod Bibliotek, Solrsd Centero Solrod Strand Daqsorden:

Læs mere

Der refereres i henhold til indkaldelsens dagsorden.

Der refereres i henhold til indkaldelsens dagsorden. Referat af ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Birkely D. 10. April 2008. Der refereres i henhold til indkaldelsens dagsorden. Formanden bød velkommen. Helsinge d. 14.04.08 Ad 1.: Ad1.1:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

lnformation 1tQ32ooo G ru ndejerforeningen ESPEDAMMEN Konstituering af bestyrelsen. Refera t af generalforsamling Oversigt over vedtregtsrendringer

lnformation 1tQ32ooo G ru ndejerforeningen ESPEDAMMEN Konstituering af bestyrelsen. Refera t af generalforsamling Oversigt over vedtregtsrendringer G ru ndejerforeningen ESPEDAMMEN lnformation 1tQ32ooo Konstituering af bestyrelsen. Den nye bestyrelse har konstitueret sig sorn folger' Formand. Torben Klein/52 Nestforntand Jan Johansen/ 8 Kasserer Martin

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset

Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset J. nr. 11-11935 Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset Torsdag, den 28. maj 2009 kl. 19.00 I fælleslokalet i V-Huset, Ørestads Boulevard 59 B, 2300 København S. Indkaldelse

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N Referat af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Beretning for 1986

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling 19.05.1999

Referat fra generalforsamling 19.05.1999 1 25 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen. Referat fra generalforsamling 19.05.1999 Fra bestyrelsen var mødt: Anker Honoré (AH), Inger Barslund (IB), Jens C. Sønderbæk (JCS), Karin Melleris

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere