I Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. 2. 3. 4. Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen."

Transkript

1 t r Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen havcle folgend"e c l a g s o r d. e n. I Valg af d"irigent. Formand"en af legger beretning. Kassereren gennemg&r d.et ud.send.te regnskab. Forslag fra bestyrelsens g. 9. 8,, b. a. b. c. d. e. f. g. Fastsaettelse af kontingent og gennemgang af budgetfors lag. Generelle regler for arkivering. Forslag fra medlemmerne: Qlsparing tii kommencle ud.gifter ti1 ved.ligehold.else af ve j e og ledningsnet. Evt. honorar til bestyrelsen for afviste &r. selvved ligehold.el se af feerlesarearer (se veclragte skitse). Rapport f ra legeplad.suclvalget. Onske om f lere penge for L973. Overgang til tlelvis EDB-styret regnskabssystem. Justering og evt. n;4placering af iorere for varme. rnclmeldelse i Parcelhussam*"islutningen af Lg7z. I"rg af medremmer til.bestyrersen. Efter tur afg&r: Kassereren, fru Severinsen. Ud.en for tur af_g&r: Nmstformand"en hr. Ousen og formand.en hr. Kjaer-Mad-sen, Irlg af suppleant til bestyrelsen. Ef ter tur af 96,r: Fru lhrpont. Ud.en for tur afg6,r: Hr.-Bund.gaard Andersen. Yalg af revisorer oe -suppleant. Efter tur afg&r: Fru 0ttoien og Hr. Mulbjerg. Hr. Murbjerg er i &rets Lab inatr&at ved vakance. Eventuelt. ad 1. TiI dirigent valgtes hr. Dupont (SZ). Dirigenten konstatered-e, at-generalforsamlingen var lovligt ind.- varsret, og gav derefter oraet tit formanclenl ad' 2. Formanden, hr. Kjer-lrfadsen (88) aflagcle herefter beretning (som formodes at' foreligge skriftrigt), o! h..o"u,f derfor kun skal n&ynes: I) Parkalle vil ikke blive ornlagt med det farste af okonomiske grunde, men det vil under aiie omstandighed.er ske p& gruncl af clet trafikpres, man venter, n6r den iye motor.r"j "i f*"- dig. 2J Det er ikke p6. nuveerend.e tidspunkt muligt at sige noget o1r1r

2 2. hvorviclt varmepengene vil sl& til naeste &r troils de bebutlede forhojelser, itlet regnskabet kun Iige balancerer i ctag, da e ;udgifterne faktisk er storre end" d.e kr. 5or-, d.er i ajeblikket betal-es hertil pr. parcel. 3) r cleklarationen frafald.es rbc's p8,taleret i $ 18, punkterne 4, 5r-8 og 9. Fremover har kun kommunen og grund-ejerforeningen p&.taleret. 4') IBC har ansat en ingenior lfessel, som er sardeles effektiv og verd- at henvend"e sig til, hvis nogen anke skar fremfores. 5) Yort krav over for gartneren er p& kr. I.35or-, hvoraf cle kr. 65or- sanclsynligvis vil blive betalt, Det hele er et kontraktmessigt sporgsms,i. Efter f ormand.ens beretning blev cler stillet forskellige sporgsm6.l, som formanden besvared-e som folger: P& foresporgsel fra hr. Bunclgaard (ez\, der havd.e kontaktet skovud"valgets formand, og af ham f&et at vitle, al Parkalle ikke shulle f sres gennem skoven og d.ermecl heller ikke gennem vort omr:6,cle, svarede formand.en, at han ikke havd.e talt med samme skovud-valgsformand., men clerimod. med. tre and"re (herund-er borgmesteren), som alle havcle.ud-talt,?t man regned.e med en s6,dan for-gelse af irafikken, n6.r ringvejen kom, al clet kreeved_e en omlegning af Parkalle. Yed,rorend-e vetlligehold.else af vejene meddelte formanden, at vi har overenskomst med" kommunen ved.rorende renhold.else, d-.v. s. f e jning, sneryd.ning og oprensning af broncle og kloaher. I forste omgang mente formand"en ikke, at overenskomsten omfatted.e nogen f oim for veclligebold-else, men han fanclt sid.en ud, af, at overenskomsten ogs8, omfatter lapning af vejene. Denne aftale med. kommunen koster os kr. 1.19o 2- * moms pr. &r. Overenskomsten ind.ehold.er ikke noget erstatningsansyar for kommunen, et s8,d-ant p8,hviter os serv" Det er imiillertid- tanken at ilrofte med. kommunen, hvorvid-t denne skal overtage fellesarealerne og d-ermecl vedligehold.elsen af d.isse for sted.se. Haveaffalclsortlningen betales over skatterne, og ss,fremt orclningen ikke opsiges, korer d-en automatisk videre. Herefter god-kentltes formand.ens beretning. atl 3. Kassereren, fru Severinsen (+s) gennemgik det udsenilte regnshab og knyttede kommentarer tii hvert enkelt punkt. Efter enkelte sporgsm&l og svar god,kendtes regnskabet enstemmigt. ad 4. 4,. Det vecltoges at ud-satte behandlingen af clette punkt til efter punkt 5 e. ad. 4. b" Bestyrelsen foresl3,r, at alt, hvail cl-er ikke vedrsrer garantier, bortkastes efter 3 &rs forlob. Da forerilelsesfristen imidrerticl er 5 8,r, ved.toges f orslaget ned en end-ring fra 3 til 5 i.r.

3 ? att 5. &. Forslag fra hr. 0red-son (20) oflr at, cler foretages en mind-re opsparing hvert 8,r til vetlligeholclelse af veje og ledninger. Havd.e ikke noget bestemt forslag til belsbsramme. Formanden foreslog, at man tilsiclelegger 2o pct. af 5,rets overskurl tii dette form&i. Kassereren gjord"e opmerksom p&., at det kunne buclgettet ikke bare, iclet der m6, vrere nogen penge tilbage at arbejcle mecl til eventu.elle uforudsete ud"gifter Forslag fra salen om at bruge overskudd.et fra varmeregnskabet ti-i startkapital f or et s6,d.ant f ond. Et anclet forslag gik ucl p8,, at man lod kommunen overtage d.et hele. Formand.en mente d-et rigtigt at undersoger oil kommunen ville oyert'age d,et, og hvad d"et vi 1l e ko st e. Yed"rorend-e led-ningsnettet - d-et er rorene i jorden, det clrejer sig om - kan clet blive en meget kostbar affere, hvis d-er sker noget. I ovrigt skal man ikke regne med., at vejbelaegningen kan hold.e i mere end maksimalt f5 8,r. Formanden var clog mest bekymret for fj ernvarmerorene P& foresporgsel fra hr. Moller (8o) oilr hvorviclt det kunne lad-e sig gore at fe led"ningsnettet forsikret, blev clet oplyst, al dette vil- Ie blive alt for kostbart, men cla risikoen for, al d"er sker skacler, faktisk er meget stor, blev clet i steclet f oresl&et, al man d.en clag, uheld-et er ud"e, optager et lin. De bte sid"ste skulle betragtes som et mod.f orslag til ilet af hr. Ored-son stillede f orslag. IIr. Mulbjerg (0o; var inclforst8.et mecl icleen om optagelse af et IE.n, men ville alligevel gerne, at vi havde et belob p8.4-5.ooo kr. i bered.skab, s&, man eventuelt kunne klare sig uden at optage et 1&n. Fr. Verbik (g+) uclta1te, al legepladsud-valget havd.e teenk-b sig at becle om clispositionsret over pengene fra valmeregnskabet. Formand-en havd-e ventet d-enne inclvencling og bacl d.erfor oilr at vid-e-' rebehanclling af clette forslag uclsattes til punktet: Butlgetforslag og kontingentfastseettelse. Hr. Thofner (22) mente, a!, man bare skulle stemme om, hvad- d-et for meget intlbetalte belob til varmeregnskabet skulle bruges ti1. SA kunne man senere bevilge flere penge tii legeplaclsud-valget. Dirigenten forsogte derefter at opstille d-e 3 forslag, der nu fore- 1&, men d"en oprindelige forslagsstiller, hr. Ored.sonr gay udtryk for, at han ikke havcle regnet med, at man helt konkret skulle bevilge noget belob nu, men forst fra naeste &rs regnskab. Det havd.e varet hans mening, at d.er skulle tygges. lidt p3. forslaget. Hr. Moller (Bo) ud.talte, at vi skulle prioritere uclgifterne. AIle kunne ve1 blive enige onr at sporgsm8.iet om legeplad.serne stod. mere for end sporgsms,iet om eventuel reparat,ion af led-ningsnettet. Hr. Legau (++) snsked.e, al man j- clag nojedes med- en principbeslutning. Se kunne den kommend,e bestyrelse udarbejde noget mere konkret til neste generalforsamling. Efter end.nu nogen cliskussion frem og tilbage, hvorunder formanden snsked-e en ved.tagelse om, at d-er i cle kommende 6"r - helst ind-en uclgangen af L975 (senere aenilret ti1 L974)-skul1e foretagegen opsparing p6, kr. 4.ooor-, opsparingsbelsbene for cle enkelte Lr skul- Ie f.eks. vrere kr. 5oo,- d-et fsrste il\, kr. I.ooo,- clet neste og derefter resten, skar hr. Severinsen (48) igennem og bad odr at d.er i clag blot skulie stemmes om f ond sdannelse etr"1er ikke-f ondsdannelse. Yed afstemningen stemte 2o imotl fond.sd.annelse og 36 stemte,for. *---- -ffii*f-'

4 ad 5. b. ad. 5. C. Forslag fra hr. Ored.son (20), som fandt clet rimeligt, atr besty-. relsen fik et vederlag for d"eres store arbejd-e. Dirigenten efterlyste belobsstorrelsen. Hr. Birh (f+) gav ucltryk for, at han syntes, s8,danne hverv m6,tte Y&re ulsnned-e. M&ske skulle kassereren have en mind.re gocltgorelse, men ellers bor d.et vare noget, man p&tager sig af interesse for sagen. Kassereren gav i ovrigt ud.tryk for, al formand.en ogs&, fortjente et vederlag for sit store arbejde. Sid-ste &r havd-e d.e clelt ved"erlaget. IIr. Mulbjerg (eo1 var imod, al en s&clan bestyrelse fik betaling, men ville clog denne gang i betragtning af cle fsrste &rs vanskeligheder foresl6, 1o pct. = kr. I.3oor-. Dirigenten gjorde opr at cler nu forelfl 2 forslag: I) Samme belsb som siclste 5.r. 2) 1o pct. = kr. 1.3oor-. Formanden bad- generalforsamlingen passe p& kontingentets stsrrelse! YecL afstemning ved.toges hr. Mulbjergs forslag om d-e 1o pct. = kro 1.3oor- med 5 stemmer imod- og 4o stemmer for. Forslag fra hr. Mulbjerg (eo1 og hr. Kjer-Maclsen (88) i forening: Da det ville koste ea,. kr. 8.ooor- at f5, fallesarealerne sll.et, foresl&s $"t, at man i sted.et indkober 4 stk. svevend-e pleneklippere (F1ymo), hvilket ville koste ca. kr. 3.2oor-, og s6, selv fremo\rer ud.f srer arbejd-et. Hr. Kjer-Maclsen meddelte, at clet billigste tilbud-, man havd.e kunnet ind.hente p8" at f&. arealerne sl&et af en gartner, var p&. kr. 7.4oor-. Ilvis vi selv ud-fsrer arbejd.et, er d,et tanken, at cler skal v&re en ad"ministrator f or hver gruppe (l grupper I f or hver ve j ). Den, d"er st6.r for tur, skal have maskinen st6,ende, incltil arbejdet er gjort. Arbejd-et vil maksimalt skuile gores 2 gange S,rligt for hver parcel. Hr. Larsen (i0; ud-talte: Vi er mange, der har anskaffet os et hus af denne type og med. s3' lille en have, netop f,ord-i vi ikke mener at kunne overkomme mere. Yi er d.erfor nogle stykker, d-er bliver bragt i forlegenhed" ved et s&,clant forslags frenkomst. Det er vel heller ikke gjort med- bare at sr3, grasset. Der skar ogs& skiftes sani[ i sand.kasserne o. s.v. Hr. Bundgaard. (OZ7 syntes, vi har et goclt samarbejd.e, som nod.igt skulle od"eleegges. Syntes egentlig god-t om f orslaget, men fand.t d"et inid-lerticl beclre at fa en gartner tit at gore arbejclet for f.eks. kr. 2aor- mere pr. parcel pr. &,t; Hr. Kjeer-Mad.sen opryste, at d.et naturligvis ikke var tilsigtet, al nogen skulle komme i forlegenhecl ved- f orslagets f remsettelse, d.ette havd,e forslagsstillerne taget hojde for. Forslagsstillerne havcle i-ovrigt goilt veret k]ar over, at clet viile blive vanskeligt at f3, et s&clant forslag i-gennem, men tanken om, hvor mange penge d-er kunne spares, havd.e f5et dem til alligevel at fremsmdte-d.et. Der skulle i ovrigt folk nok til at ud.fore arbejd.et, d.et m&tte kunne lacle sig gare Hr. Moller (8o) fortalte, at han havd-e haft en grund p& L}oo m2 d.et havde - trods brug af motorplenekripper - veret et Seempearbejtle at ho1ile denne plene. Her drejer det sig om 1o.ooo ma, og d.et

5 er forudsat, at man skal gare clet 2 gange betale sig fra clet. om &ret" Foretrak Hr. Yalet (fo) mente, vi m5.tte kunne f incl,e ucl af at gare ctet selv. Det var et sporgsm8rl om at tage sig sammenog arra,ngere d.et fornuftigt. Fru Kjar-Mad-sen (88) onsked.e, at man provede en seson for hvorledes clet gik. at al s r Hr. Severinsen (+g) var ikke rigtig glacl for tanken om udvalg og formencl- til at aclministrere en s8,d"an ord.ning. Hvis clet skulle ad.- ministreres, mi.tte d-et vere over formand-sposten. I ovrigt behovecle man jo ikke at f& det gjort helt gratis. M&ske var d"er nogle unge mennesker, d.er gerne ville d-et for et minilre belob end- d-et, gartneren skulle have. Formand.en gav p3, foresporgsel ud"tryk for, at arbejdet ikke m&tte gores i weekend.erne. Det er alts6, aftenarbejcte. Yetl afstemningen var 37 imoil og 27 for forslaget, som herrnecl forkasted,es. acl 5. al. Formand.en for legeplaclsud"valget, fru Krabbe, aflagd-e rapport om udvalgets arbejde og ville gerne have flere medlemmer i uclvalget. Isar ville man gerne have med-lemmer, som har forst,and. pfl, d-et h&nd-verksmmssige. Pengene var brugt opr og irovedparten var gfi,et til materi-alerne til legehuset. Der var mange beboere, cler havile brugt megen tid p5. at lave huset. Man havd-e planer om p&. arealet ned-e ved. skoven at anlegge et klatreland-skab, og formanden for udvalget lod. omdele nogle skitseforslag tii et s&d.ant landskab. De miclterste omr6,der skulle gerne fortsat v&re forbehold-t d.e mind.re born. Man fanclt i uclvalget, at tid.en nu rrar inde tif at lave noget for de 1id.t stsrre bornr og d"erfor var tanken om klatrelanclskabet opst8,et. Det vil koste ca. kr. 5.ooor- i materialer: og clet var tanken, et beboerne selv skull-e udfore arbejd"et. Belobet tif legeplad"sudvalget p& de kr. 2.ooor- onskedes derfor forhojet til kr, 5.ooor-. Uclvalget snskede ogs6,, at d,er blev plantet mere p& fellesarealerne, og at, sandet i sandkasserne blev skiftet ud nu, id.et det var absolut nod.- vencligt af hygiejniske grunde. I ovrigt er sandkasserne ikke lavet ordentligt. De er ikke d"raenet nok, hvorfor uclvalget gerne ville have clette ordnet, samticlig med. ud"skif tning af sandet. Der stilleeles fra salen foresporgsel oilr hvor mange bsrn der egent- Iig er. (Oette sporgsm&l blev ikke besvaret). Fra and,en siile blev tler givet ucttryk for, at vi har for mange faciliteter, som omegnens bsrn benytter Formand,en vi.].1e gerne vid"e, om vi de i givet fald skal placeres skal beholcte foclboldm&lener og hvor Fru Kjar-Mad.sen (88) gav ud.tryk for, at frellesarealerne skat benyttes af bsrnene, dlet er det, vi har dem til (fattesarealerne alts&). Hr. Mulbjerg (go)r Selvfolgelig skal bsrnene bruge fallesarealerne, men det rn6, kun v&re vore egne bsrn! Uclvalgsformand.en udtalte, at vi absolut ikke kunne und-g&, at d"er kom and-re bsrn ind og leged,e med vore bsrn. Hr. Sehvartz (O+1 ud.trykte stor utilfred"shed, med- alle tle unge mennesker, der p& knallerter kommer ind. p8. vore arealer. Hr" Legau (+q) statted.e sid.stnmvntes udtalelser, id"et han gav udtryk for, at d.et var ved- at blive en hel ungclomshlub ovre ved varmece'ntra-

6 A Ien, hvilket ikke var smrlig rart for beboerne, Hr. Bund-gaard, (SZ1 oplyste, at hans to d-renge havd-e leget meget med- m&lene, og at vi burd.e beholde d.em. De kunne st& p3, kommunens gruncl, s& kunne and-re jo ogs&. komme og lege med" d-er. Formand.en gav ud.tryk for, at vi absolut bsr behold.e m8,iene, for bsrnene er meget glaile for d.em, men cler m8,tte tages principiel stilling hertil nu. IIr. Moller (Ao) ucltalte, at clet klatreland.skab, vi havd.e set tegninger ti1 nu, ganshe givet ville virke som en magnet for alle omegnens born. Det er just heller ikke forskonnende. Selvfolgelig skal vore bsrn her, og selvfolgelig skal vi noget for dem, men d"et mi.tt,e ikke g& ucl over d-e voksne. Hr. Thsfner (ZZ)z Der m& ikke stilles noget op ned-e ved skoven, clet ved. vi fra d.en gang, m&j-ene skulle stilles op. Me s& et klatrelandskab st6. der? Har udvalget und"ersogt det? Formand-en erkend-te, at, d.et var rigtigt, at vi ikke m8,tte stille m8,iene ned-e ved skoven, men mente i ovrigt, at regler mange gange er til for at overtraed-es. Hr. Severinsen (+a) spurgte, om vi overhoveilet havcle r&cl til at ofre kr. 5.ooo,- p& noget, som m8,ske blev kasseret, om et Lr? Hvor-. for havcle man ikke p3, forhs.ncl undersogt, om d.et m&tte opstilles, n&r man stillecle et s&tlant f orstag? Uclvalgsformand.en gav ucltryk for, at man selvfolgelig - inden man bestemte sig til at opsette land"skabet - ville unclersoge, om d"et rrar lovligt, men erkendte, at tlet ikke var und-ersogt p6, forhl,nd. Formand.en onsked"e at fasthold"e tle kr. 2.ooor- til Iegeplad-sud-valget. Hr. Mulbjerg (lo1 snskede, at vi shulle koncentrere os om de mind.re born, som er tvunget tit at blive ind-en for vore egne omred-er. De storre born kunne gg, til cle mange faciliteter, kommunen har at byde p3.. Hr. Severinsen (+g) var enig i, al vi skul-}e lave noget for cle mind.re bornr og spurgte, om man overhoved-et havd-e undersa9t, om d.e stsrre bsrn ville bruge et se,d,ant klatrelanclskab? Ved afstemningen var 51 imocl og l] for en forhojelse af builgettet, hvorfor d-e kr. 2.ooor- st&.r vecl magtr og tanken om opforelse af klatreland-skabet var hermed. shrinlagt. ad 5. e. Hr. Thord.al Ped.ersen (Zo) forklared-e, at clet kun er en ilelvis over"- gang til EDB, der var tale om. Det er et system, cler kalcles Sparekassernes Kontingentopkraevning. Systemet ville lette kassererens arbejd-e meget. Der ville vere girokort som fsr, men d.e kunne nu betales ent,en over giro eller i sparekassen. Kontonumrene ville blive husnumrene. Belsbet kunne i ovrigt specificeres p6, blanketten, sfl. man beclre kunne s r hvacl det egentlig d.akker. Systemet er ikke ret d.yrt, d.et koster kr. lr- pr. medlem at etablerer ob derefter koster d.et kr. 3oo r- &rligt at ad-ministrere. Kassereren, fru Severinsen, ucltalte, at clet system, hun havd-e karl med., gav et meget stort arbejder og hun gik d.erfor ind for, at d-er skulle ind.fores noget neruaere og nyere. De kr. 3oor- er ikke meget; de kunne sikkert komme ind igen i renter pfl. sparekassebogen. Hun stottecle forslaget varmt,

7 7. Hr. MolIer (8o) vilie ogs6, gerne stotte forslaget. Forespurgte, om girokortene bliver utlsend-t af sparekassen, eller om d.e fortsat skal omd"eles af vor egen kasserer. Hr. Thordal?ed.ersen (Zo) oplyste, at clet godt kunne lad.e sig gore at, f& sparekassen til at ud-send.e girokortene, det ville koste 7o sre i frimerker, men han personligt havd"e ikke noget imocl at g8. rund.t med d.em. Fru Sancler Nielsen (fo; spurgte, om vi ikke kunne fa 3 blanketter ad. gangen, d-et ville cla lette arbejd"et. IIr. Thordal Ped.ersen (Zo) svarede, at det kunne man selvf olgelig goclt, men hvj-s d-er kom end.ringer i kontingentet, var det nemmere at rette d.et m&ned for m6,ned"r og clet sker jo d.a ogs& immervek, at et girokort bliver vek for folk. Forslaget om inclforelse af d-et nye system blev i ovrigt ensternmigt ved.taget. atl 5. f Forslagsstilleren, hr. Birk (f+), oplyste, at vi efter hans formeforili f oleren siclder ning betaler l5-2o pct. for meget i varme, forkert. Han havcle talt med. en ekspert om clette sporgsm6,l, og d.et ville koste kr. 2or- pr. hus al f8l foleren flyttet. Hr. Schwartz (V+1 mente ikke, blev brugt ri-gtigt. der var noget at spare, n5,r systemet Hr. Braun (fa1 oplyste, at selve problemet ligger i, al ftaleren sid-- der forkert. Den sid.d.er s&d,an, at clen kolde luft ud.efra rammer d.en d irekte. Der var oprindelig fra IBCts sicle givet Laft,e oftr at d.e ville komme og rette clet, men grund-et omstentlighed-erne ved honkursen var det a1ts8, ikke blevet til noget. Yarmeforbruget hunne god-t blive Iidt mind"re, n6,r fsleren sail rigtigt. Hr. Legau (++\ spurgte, hvordan man skulle gribe sagen an rent praktisk. Hvem skulle tage sig af clet? Hr. Birk (f+) svarede, at den ekspert, han havde talt med, rrille gare clet for cle omtalte kr. 2or- pr. hus. Hr. Msller (So) ud-talte, at han havde konstateret, at clen placering, fsleren har nut systemet for folsomt" Han havde taget foleren ucl og lagt den ved siclen af rad,iatoren, alts&, til hojre for bleseren. Det virker godtr rr regulerer den selv. Indstillingen af termostaten skal d.erved endres, men den friske }uft bliver bland-et med iuften i rummet, f at den rammer f'sleren. Det er en primitiv lssning, men hr. Moller var godt tilfred"s med den Hr. Mulbjerg (eo1 spurgter ofl man ikke burde sporge hos fjernvarmevaerket. Efter lidt tliskussion blev dette sporgsms.l trukket tilbage. Dirigenten: Sporgsm&.let er: SkaI vi have koltrektiv flytning af fslerne? Bestyrelsen skal i s8. fald rette henvend.else til den, d.er skal udfore d-et. Forslaget om kollektiv flytning af folerne blev enstemmigt vecltaget. atl 5. g. Forslaget fraf alclet.

8 8.?e 4" Efter en gennemgang af buclgetforslaget fremkom-forslag,om-, at 1e- &' geplaclsuclialget"f if bevilget kr. 3. ooo r- i steilet for de kr. 2.ooo e- ' Kassereren gjord-e opmarksom pa, at cler alts8' er et reelt und'erskudfa "". kr. 2oor- p& bud.gettel. H-.is man overfarte d-e ekstra Yarmei"rrg" til bud.g6ttit, viile underskuclilet f orsvinde, og man kunne unclgfi. en kontingentforhoj else. Formanden vil1e gerne fasthold.e belobet p8, ile kr. 2.ooor- til legeplatlsuclvalget. Der forel6. herefter 3 forslag: 1) Forhojelse af belsbet til lege- Placlsudvalget. 2\ bverforsel af cle for meget ind'- betalte Yarmepenge til bud'gettet' 3 ) ti:1":*"h";i:"*::h:l"l?-;: ";i1"- relsen. Efter nogen cliskussion rrar man tilbage vecl cle forstnavnte 2 forslag' Hr. Thordal peclersen (2o)t Det vil alts& sige, at man stiller forslag opr at kr. I.ooo r- af cle for neget inclbetalte varmepenge overfsr6s tif Iegeplad.sud.valget, og resten til bud.gettet? Kassereren gav ud.tryk for, at tlen nye kasserer ikke skulle snske slg at komme til at kore mea et buclget, hvor d,er kun er ca,. l.ooo kr' i overskud, d.et kan ikke lacle sig-gore. Ville derfor holcle f ast ved, at hele ekstra-varmebelsbet inclg&r i butlgettet. Fra salen foresloges en kontingentforhojelse p& kr. 25t- pr. 5'r pr' parcel. Hr. Schwartz (g+) foreslog, at pengene overfsrtes til det nye varmeregnskab. Hr. Birk (14) spurgte, om vi ikke nu kunne stemme om de forste 2 fors lag. Dette enedes man om, og vecl afstemningen Yar-tler 4o stemmer imocl og 16 for, at kr. 1.oo6r- skulle overf sres til legeplaclsudvalgett hvorfor forslag 2z At ae for meget ind-betalte varmepenge overfores ubesk6.ret til budgettet dermed var ved'taget'' ved. afstemningen om selve butlgetforslaget i ovrigt stemte 9 imod, resten for. acl 6. Kassereren, fru Severinsen (+A) afgik efter tur og snsked.e ikke genvalg. Bestyrelsen inclstiilecle br. Thori[a] PecLersen (2o), som va'l-gtes mecl akklamation. Nmstformanclen, hr. 0usen (fa) afgik uden for tur (ttytter) og mocltog ikke genvalg BeityretsEn inaitirtede hr. - H. Moller (8o),,a \ som valgtes med akkramation. Formanden, hr. Kjer-Mad.sen (88) men) og motltog ikke genva]g. Bestyrelsen intlstilted-e hr. P. tion. afgik ud-en for tur (kursus og eksa- Legau (+q), som valgtes med' akklama-

9 9. ad?. Suppleanten, fru Dupont (82) afgik efter tur. modtage genvalg. Genvalgtes mecl akklamation. Suppleanten hr. Bunclgaard- (OZ7 afgik ud-en for genvalg. Eestyr6Isen indstillecle hr. Baumgarten (lz1, mation. Yar villig til al tur og snskede ikke som valgtes med akklaatl 8. Revisor fru Ottosen (62) afgik efter tur og onsked.e ikke genvalg. Som ny revisor foresloges h;. Jorgen Nielsen (l+7, som valgtes mecl akklama,tion. Revisor hr. Mulbjerg (Oo1afgik efter tur og Som ny revisor foresloges hr. Bunclgaard- \921, klamation. snskecle ikke som valgtes genvalg. med- ak- Son revisorsuppleant valgtes hr, Yalet (fo) ned akklamation. afl 9. Hr. Mutbjerg (1"1 takkecle clen afg&.ecle bestyrelse for goclt uclfort arbejtle, hvilket forsamlingen tilslutteile sig med. klapsalver. P& d.en nye bestyrelses yegne takkecle hr. Legau (++) for valget. Der frenkom under clette punkt sporgsm8,l ved.rorende gruntlejerfor- - sikringen. Ilvad clekker den, og hvacl kan man gore mere? Der blev givet ucl"tryk f or, at vi er ud-sat for syampeangreb. Det cl,ekker forsikringen ikke. Yi burtle tegne en s&,ilan forsikring. Den koster kr. 45r- om 6.ret og clekker sit ogs& husbukke. Hr. Thofner (ZZ) spurgte, om vi ikke vedrsrend.e vurd.eringen af husene kunne blive enige om her at fastsette et belsb pe f.eks. kr. 3oo.ooor-? Der fremkom sporgsme,l om, hvem der skulle rette fliserne p6, fortovene op? Hr. Jorgen Nielsen (l+'1 snskgd"e d"rening af legepladsarealerne. Hr. Valet (fo) efterlyste kontrol med ekstra el-installationer s&som havelamper og opvarmning af ud,husene. IIr. Kjer-Mailsen besvarede de stillette sporgsm8,l som f olger: Yi skulle gerne her blive enige om et vurderingsbelob. Fliseretning m6,tte hver enkelt parcelhusejer selv sorge for. Ville gerne v&re mecl til en d-rening af legeplad.sarealerne, men d.et n8.tte gores ad frivilligheclens vej, eventuelt i samarbejcle mecl Iege*. pladsud.valget. Kontrol ned" ekstra el-installationer var et sporgsm8,lr som hr. Kjer* Maclsen ikke havcle turclet ved. Her var noget at tage fat p&, - kotclt og kyniqk - for d.en nye bestyrelse" P5. foresporgsel odr hvorvictt d.er kunne instal].eres e1-m&1ere hos hver entert, svarede hr' Bunclgaarcl (Sz1, at det f srst kunne gores en gang i 1981, ind.til d.a er vi bunclet kollekt,ivt. Hr" Kjer-Madsen (ga); Ved.rorende fliserne uden for husene, se' $ L7.. Det er i ovrigt tillad.t at have s& mange lys, nan vil haver og sa

10 lo' megen.varme, m?n- vi1, men hvis-d.er skal opkreves ekstra penge herfor, mi, d.et gores af bestyrelsen selv Tf_. Bundgaara (gz)_ vi11"_gerne betale f or sin havei-ampe, men absolut ikhe for det, han har incle i huset. Hr. Mulbjerg (go) foreslog, at havelamper o.s.rr. ikke skal ekstrabetale,$r for det koster praktisk talt ikke noget. Mea clet hoster at opvarme udhusene. Foreslog derfor, at man fandt frem; til en friviflig betaling for opvarmning af uclhusene. II1. Msller (8o) ucltarte, at clet var noget sm8.iigt at ta}g om d.ette. Yi kunne m&she komme op p& kr. 65r- pr. hus., Yi m&tt-e regne med., at I-igegylcligt hvor mange m8.iere, vi satte opr s$ spareq.rri n4sten ingenting. Hr. Baumgarten (ZZ)t Yed.rorende ei-forbruget p& kollekt.i.v basis kan siges t tt man selv kan investere i en separat rn&ier, som s& skul_le kontro.lreres af grund-ejerforeningen en g?ng &.qligt, Mpn d-er skutrl'e investeres mel1em 6oo og 1.ooo kr.! Er. Schwartz (l+1 -efterlyste en afgorqlse i qporgsmsle,t - i- om d,e.t kollek-. tive 16,n ved.rorend-e fjernvarmen. IIr. Kjer-MacLsen3 Den nye bestyrelse skal fortsette m-qct sporgsm8,let om lcolle-ktivt 1&.n.?rqblemet err hvo,r lang l:abe,ti.c[ et s&d.ant I n har,, idet d"! ikke er nogen fordei-, hvis {e,,t er p,fl, minclqe end.2o. &.r, Man enedes sluttelig kr. 275.ooor-. om at fastsaette yrfde.qings,su.mm-en. pr. hus til Dirigenten slutted.e herefter og ord.en. gene.ralf orsa,ml i;ng.en og takked-e f or gocl ro MoiLet sluttede kl. 23.

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl.

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. Forma nden byder velkommen ti I generalforsa mlingen. 1. Valg af dirigent: Som dirigent velges Frank Martensen.

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden f 6. marts 2012 kl. 19:00 ved Kolding Golf Club, Egtved Aile 10, 6000 Kolding Tilstede: Nummer 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R

ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R ftnord R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER EJE N DOMSADMIN ISTRATION Tirsdag d. 16. april 2013 kl, 18,00 blev der afholdt ordiner generalforsamling i andelsboligforeningen Langager

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg, 27. april 2004 Ref.: 8035/LG G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2004, den 22. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 14. februar 2005

Grundejerforeningen Ketteholm 14. februar 2005 14. februar 2005 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 30. marts 2005 kl. 19:00 på Gungehusskolen festsalen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ

EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ Ar 2010, den 30. marts afholdtes ordinar generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj. Tilstedevarejerneaflejliqhedsnr.:6,7,A, 12,20,21, 22, 2a,37,34, 37, 48, 49, 59, 61,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 12. september 2005 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere