Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nymarksvej 141 udbydes til boligformål"

Transkript

1 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej Fredericia Nymarksvej Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333

2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR Billeder af Nymarksvej SALGSVILKÅR Beskrivelse af beliggenhed og ejendommen De planmæssige rammer for udbuddet Servitutter Overtagelsesdag og refusion Omkostninger ved handlens berigtigelse Forbehold og Betingelser Sælger oplyser Udbudsform og rammebetingelser Køber afholder udgifter til Tildelingskriterier Bedømmelsesgrundlag og tilbudsfrist Yderligere oplysninger om ejendommen Parkering Forsyningsforhold Klima, energi og miljø Grundejerforening... 12

3 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 3 BILAG OVERSIGT: Tilbudsgiver henvises til de vedlagte bilag med ejendomsoplysninger, og tilbudsgiver erklærer at have gjort sig bekendt med indholdet af disse oplysninger, inden indsendelse af tilbud. Ejendomsoplysningerne omfatter følgende bilag: 1) Oversigtskort over projektområdet. 2) Plantegning. 3) BBR meddelelse af ) Offentlig ejendomsvurdering ) Lokalplan 109 6) Tingbogsattest 7) Udskrift af servitutter 8) Energimærke 9) Tilbudsblanket 10) Ejendomskort 11) Skattebillet 12) Forureningsattest

4 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 4 1. GENERELLE UDBUDSVILKÅR Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Det vil sige at ejendomme, som udgangspunkt, skal annonceres til salg i alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier efter kommunalbestyrelsens bestemmelser. Annonceringen skal sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab. Salg kan tidligst ske 14 dage efter at ejendommen er annonceret til salg. Salg sker som udgangspunkt til højeste bud. Sælger har dog ret til at vælge det bud, som efter saglige kriterier passer bedst til de saglige kommunale interesser som sælger kan varetage, og behøver således ikke at være det højeste bud. Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle. I dette udbuds henvises i øvrigt til tildelingskriterierne oplyst på side 11. Tilbudsgiver skal udfylde den særlige tilbudsblanket, som findes sammen med ejendomsoplysningerne. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Et bud betragtes som værende givet, når en underskrevet tilbudsblanket eller lignende kommer sælger i hænde. De indkomne tilbud er fortrolige indtil salget er gennemført. Tilbudsgiver skal stå ved sit bud i 3 måneder fra Fredericia Kommunes modtagelse af købstilbuddet. Købstilbud, der indeholder andre forbehold end nævnt i udbudsmaterialet eller en kontantpris på andre vilkår end anført i udbudsmaterialet, kan sælger vælge at forkaste som ukonditionsmæssige. Salget er betinget af Fredericia Byråds godkendelse. Det solgte sælges med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed det har tilhørt sælger og tidligere ejer, i hvilken forbindelse der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Hvad angår betaling stiller køber ved købsaftalens underskrift en anfordringsgaranti på det samlede købstilbud. Købesummen forfalder til betaling på overtagelsesdatoen, hvorefter anfordringsgarantien vil blive frigivet Køber overtager ingen gæld udenfor købesummen. Ejendommen er fri for lejere.

5 / Billeder af Nymarksvej 141

6 2.0 SALGSVILKÅR SALGSVILKÅR 2.1 Beskrivelse af beliggenhed og ejendommen Fredericia Kommune udbyder Nymarksvej 141 til salg. Nymarksvej 141 har tidligere været anvendt til daginstitution. På ejendommen ligger i dag en bygning opført i Udover bygninger er der på grunden flere skure, indhegninger mv. Nymarksvej 141 ligger med en god placering i Fredericia. Det bynære udbudte område ligger vest for Nymarksvej og med kort afstand til Skole, grønne områder, smuk natur og idrætsaktiviteter. Nymarksvej har således en god placering i Fredericia med nærhed til service og kollektiv transport. Nærområdet består af lavt byggeri, skole, sportsplads, grøntområde m.m.. Det er en stor kvalitet for området generelt, at der ikke er direkte indbliks gener fra naboer fra fx høje etageboliger. Området giver gode mulighed for at knytte sig op på de eksisterende stisystemer, som giver stiadgang til nærområdets mange fine kvaliteter. Fredericia Kommune udbyder Nymarksvej 141 med henblik på projektforslag til udvikling af området til boligformål med en bebyggelsesprocent på op til 40. Bebyggelsesprocenten udregnes af projektområdet, og arealet der i dag er registreret som fredskov indgår derved ikke i beregningen af den endelige bebyggelsesprocent. Udbuddet egner sig til bud fra en udvikler. Se i øvrigt tildelingskriterierne på side 11. Oversigtskort med projektområdet er vedlagt i bilag 1. Nymarksvej 141 ligger på et grundareal der er m2 stort. Ud af de m2 er ca m2 fredskov som ikke kan bebygges, og 473 m2 er udlagt til vej, jf. ejendomskort vedlagt i bilag 10. Ejendommen vil egne sig til tæt lav, såvel ældre venlige, som børnefamilier grundet beliggenhed i forhold skole, fritidsaktiviteter, grønt område, natur m.m. Vejadgang til området er mulig fra Nymarksvej. Vedr. ledninger på grunden henvises der til ledningsregisteret Evt. hårde hvidevarer og løsøre der findes på ejendommen medfølger ikke. Køber må ikke videresælge parcellen i ubebygget stand uden sælgers accept (skal sikres ved deklaration). Køber skal påbegynde bebyggelse på arealet senest 2 år efter overtagelsesdagen. Hvis denne betingelse ikke opfyldes er Fredericia Kommune berettiget men ikke forpligtet til at tilbagetage grunden til samme pris som ved nærværende handel med fradrag af 1% og uden udgift til handelsomkostninger for Fredericia Kommune. Denne ret til tilbagetagelse af grunden kan dog kun finde sted senest (2 1/2 år efter overtagelsesdagen). Den til enhver tid værende ejer betaler i så fald indtil datoen for Fredericia Kommunes overtagelse de på grunden påhvilende skatter og afgifter (skal sikres ved deklaration). Overdragelsen omfatter matrikel nr. 40af Fredericia Kobbeljorder, der tidligere har været anvendt som daginstitution. Det samlede grundareal er på m2 hvoraf ca m2 udgør projektarealet som kan anvendes til bebyggelse, og 473 m2 er registreret som vej. Bygningerne på grunden bærer præg af at have

7 2.0 SALGSVILKÅR 7 været brugt, og trænger til en gennemgribende renovering såfremt køber ønsker at bevare og udnytte dem fremadrettet. Nymarksvej 141 er beliggende på matrikel 40af Fredericia Kobbeljorder. I henhold til BBR er der følgende bygninger på ejendommen: Bygnings nr. 1, med et bebygget areal på 261 m2 (daginstitution). Bygnings nr. 2, med et bebygget areal på 48 m2 (træbygning). Bygnings nr. 3, med et bebygget areal på 35 m2 (træbygning). Bygnings nr. 1 er den oprindelige daginstitution som er opbygget i Der er siden kommet lidt tilbygninger på i form at træbygninger som er registreret som bygning nr. 2 og nr. 3. Alle bygningerne har været anvendt til daginstitution. De er opført i 1 plan med et samlet bygningsareal på henholdsvis 261 m2, 48 m2 og 35 m2. Det anbefales en evt. køber at lade ejendommene gennemgå af en bygningssagkyndig før afgivelse af købstilbud, idet ejendommene sælges som beset og uden ansvar for fejl eller mangler. Vedlagt

8 2.0 SALGSVILKÅR 8 bilag 2 erlægges plantegning, og det anbefales at besigtige ejendommen før man byder. Aftale om besigtigelse kan laves ved at kontakte på tlf Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen, hvorfor der tages forbehold for de angivne arealer i BBR. Købesummen reguleres ikke som følge af efterfølgende afvigelser i forbindelse med opmåling eller udstykning af bygningsarealerne. Ejendommen ligger i byzone, og er områdeklassificeret som lettere forurenet. Ejendommen er forsikret i Gjensidige forsikring. Køber skal på overtagelsesdagen have tegnet egne forsikringer, da sælger pr. overtagelsesdagen har afmeldt sine forsikringer vedrørende ejendommen. Ejendommen er ikke momsregisteret. Da ejendommen i dag er ejet af Fredericia Kommune er denne fritaget for grundskyld. Køber må påregne udgifter til kommunal grundskyld efter erhvervelsen. Varmeinstallationen er fjernvarme og elvarme. BBR meddelelse af vedlægges som bilag 3. Ved den seneste offentlige ejendomsvurdering pr er ejendommen vurderet til kr kr. heraf grundværdi kr kr. Kopi af vurderingsoplysninger for 2013 vedlægges som bilag 4. Der er ikke foretaget eleftersynsrapport eller asbestrapport på ejendommen. 2.2 De planmæssige rammer for udbuddet Projektområdet er i dag omfattet af lokalplan 109, delområde 2, der er udlagt til offentlige formål. Der henvises i øvrigt til gældende lokalplan vedlagt i bilag 5. Ejendommen er beliggende i byzone. Fredericia Kommune ønsker Nymarksvej 141 udviklet til boligformål med en bebyggelsesprocent på op til 40 for projektområdet, og vil derfor være indstillet på at udarbejde ny lokalplan for området. 2.3 Servitutter Ejendommen sælges med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. Det oplyses i den forbindelse, at tinglyste servitutter fremgår af tingbogsattesten for den pågældende ejendom, jf. vedlagte tingbogsattest bilag 6 og udskrifter af servitutter bilag 7. Det er en betingelse for handlen at køber får udarbejdet de ved denne handel nødvendige deklarationer med sælger som påtaleberettiget, jf. pkt. 2.1 i denne købsaftale.

9 2.0 SALGSVILKÅR Overtagelsesdag og refusion Køber overtager ejendommen senest 1 måned efter ny lokalplan for området er vedtaget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen i enhver henseende for købers regning og risiko. Overtagelsesdagen danner skæringsdag for alle af parcellens indtægter og udgifter. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse. 2.5 Omkostninger ved handlens berigtigelse Nærværende handel berigtiges af købers advokat, der udfærdiger skøde og refusionsopgørelse mv., og som forestår tinglysning af skødet, og som ligeledes forestår udfærdigelse og tinglysning af eventuelle servitutter der måtte skulle tinglyses i forbindelse med udstykningen og salget. Alle omkostninger/afgifter i forbindelse med tinglysning af skødet påhviler køber. Parterne afholder hver især omkostningerne til egne rådgivere i forbindelse med indgåelsen af Købsaftalen og gennemførelsen af handlen. Købsaftalen udfærdiges af sælger. Køber stiller ved købsaftalens underskrift en anfordringsgaranti på det samlede købstilbud. Købesummen forfalder til betaling på overtagelsesdatoen. 2.6 Forbehold og Betingelser Handlen er betinget af købesummens berigtigelse pr. overtagelsesdagen. Handlen er betinget af deklarationer vedr. tidsplan for påbegyndelse af bebyggelse, godkendes af Fredericia Kommune, og tinglyses på ejendommen. Fredericia Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Salget er betinget af Fredericia Kommunens Byråds godkendelse. Der gøres i samme anledning opmærksom på at Fredericia Kommunes byråd kan vælge at forkaste alle indkomne tilbud. Køber accepterer, at købstilbud afgivet er gældende 3 måneder fra Fredericia Kommunes modtagelse af købstilbuddet Sælger oplyser, at sælger ikke har kendskab til, at der for ejendommen gør sig særlige forhold gældende for så vidt angår jordbundsforhold. Køber er berettiget til og opfordres til for egen regning at foretage yderligere geotekniske undersøgelser af det solgtes bæreevne, senest 10 uger fra skødets underskrift. Viser disse geotekniske undersøgelser, at der er væsentlige mangler ved jordbundsforholdene i forbindelse med byggeri i form af

10 2.0 SALGSVILKÅR 10 ekstrafundering/pilotering kan Køber vælge at træde tilbage fra købet. Vælger Køber at fastholde købet afholdes udgiften til ekstra fundering/pilotering på følgende måde: Indtil 5 % af købsprisen afholdes af Køber. Udgiften udover 5% og indtil 15 % af købsprisen deles ligeligt imellem Parterne. Hvis udgiften beløber sig til mere end 15 %, bærer Sælger udgiften for det der ligger ud over 15 % dog med mulighed for at træde tilbage fra handlen. Sælger oplyser, at sælger ikke har kendskab til, jorden på matr. nr. 40af Fredericia Kobbeljorder, skulle være forurenet med olie- eller kemikalierester eller lignende, og at der heller ikke sælger bekendt har verseret miljøsager herom. Køber er berettiget til og opfordres til, for egen regning, at foretage en forureningsundersøgelse foretaget af et godkendt miljøteknisk specialfirma af grunden senest 10 uger fra skødets underskrift. Viser denne undersøgelse væsentlige miljømæssige mangler ved det købte, som har væsentlig betydning for det af køber påtænkte byggeri/projekt, kan køber træde tilbage fra købet. Såfremt køber vælger at fastholde købet og der er konstateret væsentlig forurening på grunden, som medfører, at køber ikke kan gennemføre det påtænkte byggeri/projekt, vil Fredericia Kommune udarbejde en plan for rensning og oprydning m.v. af grunden, indeholdende økonomisk overslag over udgifter i forbindelse hermed. Planen udarbejdes indenfor 10 uger, fra modtagelsen af alle relevante oplysninger fra køber. Udgifter i forbindelse med en nødvendig oprydning af en forurening på ejendommen, herunder fjernelse af forurenet jord samt retablering, indtil 5% af købsprisen, afholdes af køber. Omkostningerne udover 5% af købsprisen og indtil 15% af købsprisen, deles ligeligt mellem parterne. Hvis omkostningerne beløber sig til mere end 15% bærer sælger udgiften for det der ligger ud over 15% dog med mulighed for at træde tilbage fra handlen. Ejendommen overdrages som beset og bekendt af køber med det på parcellen værende bevoksning og beplantning. Interesserede købere opfordres til at besigtige området og ejendommen inden afgivelse af tilbud. 2.7 Sælger oplyser - At der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt. - At der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser. - At der ikke påhviler ejendommen gæld til vej, vand, kloak, rensnings- eller andre offentlige anlæg, og at der ikke sælger bekendt er afsagt kendelser eller udført arbejder, som vil medføre, at der pålignes ejendommen gæld af den nævnte art. - Enhver sådan fremtidig gæld overtages af køber uden for købesummen og er således

11 3.0 Udbudsform og rammebetingelser 11 sælger uvedkommende. - Bidrag, der opkræves i henhold til betalingsvedtægt for kloak- og rensningsanlæg i Fredericia Kommune efter overtagelsesdagen, er sælger uvedkommende. Yderligere oplysninger om ejendommen: Kontakt venligst Fredericia Kommune Tlf.nr Udbudsform og rammebetingelser 3.1 Køber afholder udgifter til - evt. nedrivning og eller ombygning af eksisterende bygningsmasse. Fredericia Kommune gør opmærksom på at tilladelser kræver sædvanlig myndigheds behandling. - Sanering og oprydning på grunden, herunder fjernelse af diverse skure og legeredskaber - evt. opførelse af ny bebyggelse - etablering af nødvendig infrastruktur på arealet (veje og stier), vegetation og tekniske anlæg - ændringer i byggemodningen på arealet - etablering af grønne arealer - tilslutningsafgifter ved nyt byggeri (ved benyttelse af eksisterende tilslutning er denne betalt) Der er byggemodnet frem til skel. 3.2 Tildelingskriterier De indkomne bud vil blive vurderet efter følgende kriterier: A) Pris B) Arkitektur og landskabsbearbejdning C) Tidsplan for byggeriet. Der gøres tillige opmærksom på, at der i kommuneplanen lægges vægt på at ny bebyggelse skal opføres i en nutidig arkitektonisk stil, hvor volumen, materialer og detaljering tilpasses den eksisterende bebyggelse i området. 3.3 Bedømmelsesgrundlag og tilbudsfrist Tilbud på ejendommen skal indsendes på den særlige tilbudsblanket, som findes sammen med ejendomsoplysningerne for den udbudte grund. Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet udarbejde og aflevere nedennævnte oplysninger og bilag til brug for vurdering af tilbuddet: Følgende oplysninger afgives: Skitseforslag med skitsering af påtænkt byggeri, udstykningsforslag og infrastruktur. Beskrivelse af projekt med overordnet angivelse af materialer mm. Tidsplan for opførelsen af projektet

12 4.0 Yderligere oplysninger om ejendommen 12 Tilbud skal sendes til Fredericia Kommune Prangervej Fredericia Fristen for at afgive tilbud er onsdag den 18. februar 2015, kl Tilbud skal fremsendes eller afleveres i kuvert, mærket Tilbud på Nymarksvej 141 i nederste venstre hjørne. Dette krav sikrer, at kuverten ikke åbnes i kommunens centrale postmodtagelse inden fristens udløb. Modtagne tilbud er fortrolige indtil salg af fundet sted, jfr. 4 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 4.0 Yderligere oplysninger om ejendommen 4.1 Parkering Kommunen stiller krav om etablering af 1,5 p-plads pr. bolig til tæt-lav bebyggelse og til 2 p-pladser til enfamiliehuse. Disse krav videreføres i en evt. kommende lokalplan for området. 4.2 Forsyningsforhold Ejendommen er tilkoblet fjervarme fra Fredericia Fjernvarmeværk. Vandforsyning og elforsyning sker ligeledes fra TreFor. Fredericia Spildevand står for afløb af spildevand og regnvand. Veje anlægges som private fællesveje. Vedrørende tilslutningsafgifter med mere henvises der til de respektive selskaber. Renovation afregnes med Fredericia Kommune, hvortil der henvises til de gældende afgifter/takster. 4.3 Klima, energi og miljø Energimærkning er vedlagt i bilag 8. Ved nyt byggeri på det udbudte område, skal dette som minimum opføres efter gældende energiklasse i bygningsreglementet 4.4 Grundejerforening Der er grundejerforening i området i dag, og der er pligt til medlemskab. I den kommende lokalplan vil der blive stillet krav om fortsat medlemskab af grundejerforeningen.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram Grunden er beliggende i Gram centrale byområde. 1. Grunden, matr.nr. 126 af Gram, beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere