At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den Forrige tilsyn udført den Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Anmeldt Deltagere ved tilsynet Funktionsleder Anne-Marie Thorsteinsson, centerleder Anni Schøtt, Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk. Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Centerleder Anni Schøtt, et med tilsynet At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At virksomheden er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende love og regler for virksomheden At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan tilsynsansvarlig kontaktes. Der er udarbejdet en kortfatte vejledning til denne tilsynsrapport. 1

2 Lovgrundlag, økonomi, belægning og politikker et er at vurdere lovgivne rammer og det økonomiske fundament Efter hvilke regler visiteres til tilbuddet? ABL 105, stk. 2 og 115, stk. 2 og 4. Giver tilbuddets budget og regnskab anledning til bemærkninger? Tilsynets økonomiske konsulent har ingen bemærkninger til budget og regnskab. Anni fortæller, at fordelingen af diverse udgifter mellem boligselskabet og Fønixgården er ved at være på plads. Hvad er belægningsprocenten og er den i overensstemmelse med det budgetlagte? Belægningsprocenten er 100. Der er en enkelt på den uofficielle venteliste. Efterleves kommunens kvalitetsstandarder og overordnede målsætning for området? (gælder kun kommunens egne tilbud) Tilbuddets fysiske rammer Struer Kommunes overordnede målsætning er gennemgået på temadage på hele Center Nord. et er at vurdere tilbuddets fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og brugernes trivsel Fællesarealer (inden-og udendørs). Siden sidst er Fønixgården i gang med at lave højbede i noget af det ekstra stykke jord, kommunen har stillet til rådighed. Køkkenhaven er populær, men der er også plads til andre ting, f.eks. har en beboer et hjørne med en gammel bil, hvor han kan være lidt i fred med sin hobby. I efteråret satte personalet mange forårsblomsterløg i haven, som nu liver op rundt om 2

3 Fønixgården. Da Fønixgården er nybygget, overholder stedet bestemmelserne for området, og der er fine forhold ude og inde. Bad og toiletforhold. Hver beboer har egen lejlighed med bad og toilet. Hvordan er rengøringsstandarden på stedet bl.a. på beboernes værelser op på fællesarealer? Siden sidst er der sket en reduktion i antallet af timer i serviceteamet. Årsagen er, at der nu er ansat en køkkenlederuddannet i flexjob. Pågældende har overtaget serviceteamets opgaver m.h.t. at sørge for indkøb til alle grupper, lave madplan og stå for madlavningen til alle grupper fra mandag til og med torsdag hver uge. Timerne hertil er realiseret ved, at en rengøringsassistent fra serviceteamet efter eget ønske er rejst. De 4 tilbageværende servicefolk har valgt at overtage arbejdsopgaverne selv. Fordelingen af rengøringen over dage og perioder er standardiseret og indkøringen er ved at være på plads. Rengøringsstandarden på Fønixgården ligger over normalen ifølge Acon. Regler om personfølsomme oplysninger, tavshedspligt og magtanvendelse Fønixgården sætter standarden, beboerne deltager i rengøringen, på eget niveau. Det skal tilses, at tilbuddet opbevarer personfølsomme oplysninger på hensigtsmæssig og lovmedholdelig måde Opbevares personfølsomme oplysninger på papir Der er ingen ændringer siden sidste tilsyn. Papirer 3

4 og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Opbevares personfølsomme oplysninger på IT og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Alle skal have kendskab til Persondataloven, reglerne om magtanvendelse og reglerne om tavshedspligt, derfor skal reglerne udleveres, og der skal indhentes underskrift på kendskab. Brugerbetaling og administration Hvor stor er brugerbetalingen, og hvad omfatter den? Udbydes der servicepakker, hvad koster de, hvordan er de sammensat og kan de evt. vælges opbevares på kontoret, der låses. Fønixgården har et stort pengeskab. Kommunens konsulent på arkiv og persondatalovsområdet, Lone Mejdahl, har bistået Fønixgården med retningslinjer omkring arkivdelen og registrene. Fønixgården bruger Bosted, som er et lukket system. Ja. Elektroniske dokumenter sikres ved personligt login. Computere står i aflåste personalerum, kontorer mv. Alle medarbejdere har været igennem de tre regelsæt, og der skrives under på kendskab også ved nyansættelse. Introduktionsmappen omfatter bl.a. de tre regelsæt. Efter en måned laves der et opfølgningsmøde med nyansatte, hvor introduktionen gennemgås og følges op. Herudover holder der hvert halve år endnu et intromøde for alle nyansatte. et er at tilse eventuelle økonomiske administrationsordninger for brugerne Brugerbetalingen er uændret i forhold til taksterne i 2009: kost kr., rengøring 144 kr., vask 153 kr. og fællesudgifter 725 kr. Ja, kost, rengøring og vask. Man kan fravælge. Nogle beboere har egen vaskemaskine og fravælger vask. 4

5 fra? Sker der administration af brugernes økonomi? Ja. Det sørger kontaktpersonen for. Kontorpersonalet foretager kontrol af hvert enkelt regnskab. Der laves budgetter og føres løbende regnskab for hver enkelt beboer. Fønixgården følger kommunens regnskabsregulativ. Fønixgården samarbejder kun med to banker af hensyn til overskueligheden. Pårørende kan godt få indflydelse på økonomien. Foreligger der en standard for administration og er den udleveret til brugerne? Inddragelse af pårørende i tilbuddet Hvordan fungerer samarbejdet med de pårørende? Den eksterne revision har været på Fønixgården og har bl.a. gennemgået beboerregnskabet. Der var ros fra revisionen, og der var styr på alting. Struer Kommunes regulativ følges. Beboerne har en konto, og en opsparingskonto kan etableres, hvis beboeren har flere penge, så en bedre rente kan opnås. et er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende Samarbejdet med de pårørende fungerer godt. Den selvstændige pårørendeforening er ikke helt så aktiv som tidligere. Men foreningen har arbejdet meget i antenneforhold og betaling, da der er specielle regler for køb af pakker, som kan være dyre for beboerne. Foreningen samler penge ind og afholder sommerlotteri, 5

6 I hvilken grad er det formaliseret? Er der en politik for inddragelse af pårørende, og hvordan fungerer den? Er der er et pårørenderåd? Ja. Er der lavet tilfredshedsundersøgelser? Nej. og planlægger at sponsorere en dobbeltcykel. Der var stor tilslutning til julearrangementet, mange af beboerne havde adskillige familiemedlemmer med. Mange af de pårørende er glade for Fønixgårdens hjemmeside, hvor de bl.a. kan se billeder af personalet. Der er et bruger-pårørenderåd med en forretningsorden, der mødes 4 gange årligt. Rådet består af to beboere, to pårørende, to personalerepræsentanter, centerlederen og funktionslederen. Dagsordenen er meget forskellig. Der følges op med referater og nyhedsbreve. Herudover er der et pårørenderåd, der hedder Fønix. Dette råd skal sikre brugernes interesser f.eks. på det praktiske, økonomiske og sundhedsmæssige område. Klager Det skal tilses, at klager behandles i henhold til lovgivningen Er der indgivet klager siden sidste tilsynsbesøg? Nej. Overholdes procedurer for indgivelse, modtagelse og behandling af klager i henhold til lovgivning? Hvordan orienteres klager og pårørende om afgørelse? Hvis det bliver aktuelt, vil orienteringen ske skriftligt. 6

7 Medicinadministration et er at tilse, at bestemmelserne for medicinadministration følges og procedurer overholdes. Hvordan håndteres medicin konkret i tilbuddet? Herunder hvordan opbevares, udleveres, optælles, bortskaffes og fordeles medicinen, og hvordan indtages den? Hvordan sikres det, at personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin? Herunder kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler og Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Har personalet kendskab til relevant medicin på området? Medicinafkrydsningsskemaet fungerer rigtig godt. Fejl fanges og det skaber stor tryghed. Siden sidst er der registreret 4 fejl i forbindelse med medicinudlevering. I forbindelse med opdagelsen af fejlene er proceduren for fejlmelding fulgt. Registreringsskemaet gør det let at følge med i, hvornår fejlen begås og hvordan man skal forholde sig, når man opdager fejlen. De 4 fejl er tabletter, der er fundet efterfølgende, som altså er givet, men ikke slugt. Det er to social- og sundhedsassistenter, der er medicinansvarlige og yderligere to medarbejdere skal på medicinkursus, men de skal ikke fungere som medicinansvarlige. Personalet uddannes løbende. Der er kendskab til vejledningerne. Formidling til nyansatte varetages og tages jævnligt op. Der er introforløb til nyansatte. Der er afsat en dag i januar til revision af området Ja. Foreligger der en standard for medicinudlevering? Ja. 7

8 Sundhedsmæssige foranstaltninger og hygiejne et er at tilse brugernes generelle hygiejneforhold og mulighed for at pleje personlig fremtoning Kommer brugerne jævnligt til læge og tandlæge? Fønixgården sørger for, at hver beboer får et årligt sundhedstjek hos egen læge, fordi beboergruppen har svært ved at give udtryk for, om og hvor det gør ondt. Beboerne går henholdsvis til omsorgstandpleje og til privat praktiserende tandlæger. En beboer er tilknyttet den regionale tandpleje. Har brugerne mulighed for at pleje deres personlige hygiejne i form af frisør, tøjindkøb, badefaciliteter m.m? Ja. Med hjælp fra de ansatte. Alle medarbejdere har siden sidst været på et hygiejnekursus. Køkkenassistenten, der var i jobtræning ved sidste tilsyn, er nu ansat i flexjob 4 dage om ugen i alt 20 timer. Da hun forbereder og laver mad til hele huset og dermed for mere end 12 personer gælder der et andet regelsæt for levnedsmiddelkontrol end hidtil fulgt, hvor der blev lavet mad i hver gruppe. Køkkenassistenten tager sig bl.a. af planlægning og har en hjælper til de mere fysiske ting. Hun bestiller varer, sætter på plads, laver uge- og månedsmadplaner, starter maden op. Andre medarbejdere hjælper med færdiggørelse af maden og oprydning. På grund af jobtræningsdelen har 8

9 Alkohol og stofmisbrug Fønixgården reelt haft køkkenassistenten uden lønomkostninger i 12 måneder, og det har frigjort ressourcer til andre formål. Der kommer fortsat en uddannet pædagogisk massør en gang i ugen. Der kommer også en fysioterapeut. Der er indkøbt en god massagebriks, som står i baderummet, det er her beboerne får massage. et er at vurdere omfanget af misbruget og indsatsen for at hjælpe brugere med misbrugsproblemer Er der formuleret en misbrugspolitik i tilbuddet? Personalet har en alkoholpolitik. Der følges op med samtaler i forbindelse med et evt. misbrug. Der er købt et alkometer. Der er givet tilladelse til ét glas rødvin nytårsaften til alle. Der er ikke en politik for beboerne. De må ryge og drikke som i ethvert andet privat hjem. Der er ingen brugere pt. der ryger. Der må ikke ryges på fællesarealerne. I hvilket omfang finder der misbrug sted af Der finder ikke misbrug sted blandt beboerne. alkohol, hash, hårde stoffer (heroin, kokain, speed), medicin (ketogan, stesolid m.m.)? Og hvad gøres der for at begrænse misbruget? Hjælper personalet med afgiftning, vedligeholdelse, afhjælpning af skadevirkninger. Ja. 9

10 Gives der tilbud om behandling? Hvem koordinerer behandlingen? Tilbuddets målgruppe et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets målgruppe og aktuelle brugere Målgruppe. Målgruppen er uændret personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, med udviklingshæmning i sværere og sværeste grad. Sværere grad svarer til IQ område med behov for vedvarende støtte og hjælp. Sværeste grad svarer til IQ område under 20 med problemer omkring kontinens, kommunikation og mobilitet og kræver vedvarende pleje. Målgruppen har behov for fysisk hjælp, guidning og struktur hele døgnet. Mange har svære kommunikationsproblemer, sociale problemstillinger og fysiske og psykiske handicaps, udfordrende/udadreagerende adfærd og har massivt behov for hjælp til at klare almindelige dagligdags funktioner. Nuværende brugergruppe. To nye beboere er kommet direkte fra Nordstjernen og er derfor kun lige fyldt 18 år. Nogle er kommet fra Bakkely. Alle er faldet godt til. Nogle af beboerne er begyndt at vise tegn på demens. Fønixgården kan sagtens rumme demensproblematikken, men der er nye 10

11 Er der overensstemmelse mellem de to ovenstående? Hvordan er visitations- og revisitationsproceduren? Er brugerne velplacerede, og hører de fortsat ind under målgruppen? Tilbuddets pædagogik og metode problemstillinger i den forbindelse, f.eks. kan ikke alle blive ved med at komme i dagsbeskæftigelse, og skal derfor være hjemme med de personalemæssige krav det stiller. Fønixgårdens personale har modtaget undervisning om demens. To beboere har skiftet dagtilbud, fordi de gamle blev lukket. I indkøringsperioden har beboerne været ledsaget af personale og det har fungeret rigtig godt. Ja. Visitationen sker i Handicap og psykiatri. Ønsker om revisitation tages sædvanligvis op i forbindelse med handleplansmøderne. Selve revisitationen foregår via visitationsgruppen i administrationen. Fønixgården laver selv interne rokader mellem lejlighederne. Det tages op i forbindelse med handleplansmøderne. et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets brugergruppe og tilbuddets pædagogik Overordnet pædagogik. I december og januar har alle være på tre dages kursus i pædagogisk systematisk arbejdsmetode. Der har også 11

12 Hvordan udmøntes den overordnede pædagogiske metode i dagligdagen med brugerne? været sanseintegrationskursus, førstehjælpskursus og hygiejnekursus. Der samarbejdes med andre institutioner fra andre kommuner. Kurserne skal understøtte grundpædagogikken som er den anerkendende tilgang. Der bliver mere struktur for beboerne, så deres hverdag styrkes. Der kan ses små fremskridt. Alle medarbejdere har samme viden, og det virker rigtig godt. Man fokuserer på de ting, beboerne er gode til. Man tilbyder hjælp, anerkender vrede og utilpashed, og registrerer og tolker på beboernes adfærd efter en systematik. Hvilke holdninger ligger der bag pædagogikken? Man vokser af anerkendelse. Holistisk. Dækker pædagogikken brugergruppens behov? Ja. Beboerne har både brug for struktur og anerkendelse. Arbejdes der med kvalitetsudvikling? Ja. Der arbejdes meget med bostedssystemet. Der arbejdes med at tydeliggøre handleplanerne. Er der opstillet succeskriterier for kvalitetsudviklingen? Bostedssystemet har et program, hvor handleplanens mål og delmål kan indsættes, så man arbejder mere med dem i hverdagen. I april kommer de tre teams på kursus i det nye program. Der skal oprettes sparringsgrupper, som et led i udviklingen af bl.a. selvledelse og kvalitetsudvikling. For at sikre sparring med medarbejdere fra andre grupper er Fjordbos personale er inddraget i de forskellige sparringsgrupper. 12

13 Magtanvendelse i tilbuddet et er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind før problemerne udvikler sig. Drøftelse af det foregående års magtanvendelser, herunder antal og art. I 2009 har der været 2 magtanvendelser: 1 ulovlig men nødvendig og 1 lovlig. Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser? Indtil nu har der været 1, som hører under sundhedsområdet. Hvilken indsats gøres der for at undgå/reducere brugen af magt? Der er hele tiden konkrete tiltag for at hindre magtanvendelse. Psykologen inddrages. Der arbejdes meget i teamet. Der anvendes kollegial supervision. Hvordan sikres brugerens ret til at klage over magtanvendelsen/evt. inddragelse af pårørende? De pårørende, der ønsker det, får information om magtanvendelserne. Magtanvendelserne tages også op på handleplanmøderne. Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt, og hvordan håndterer tilbuddet magtanvendelser og indberetning heraf? Ja. Både voldsregistreringer og magtanvendelser sendes til den pædagogiske konsulent, som deltager i møder på Fønixgården hver 12. uge, hvor dette drøftes. Bliver også drøftet på teammøder. Der bliver fulgt op på voldsregistreringerne med individuel supervision med en af de uddannede supervisorer. Det er personalets adfærd, der skal ændres, ikke beboernes, den kan ikke ændres. Bliver der udarbejdet handleplaner i forbindelse med magtanvendelse? Ja, på teammøderne drøftes de konkrete situationer. I bosted beskrives magtanvendelsen i dagbogen, og her foretages en refleksion over magtanvendelse og fremtidig håndtering. Det skal sikres, at det sker hver gang. Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Ja, beboernes evner til at takle frustrationer. De fysiske rammer. Overgang mellem en aktivitet til en anden. Har der været episoder med magtanvendelse, der Nej. 13

14 har givet anledning til særlige tiltag? Hvordan håndteres vold og overgreb mellem brugere og brugere og personale? Arbejdet med brugernes handleplaner Der foretages registrering og indberetninger, der behandles i sikkerhedsgruppen. Man snakker med beboerne konkret. De pårørende involveres efter behov. Der er et stort fald i antallet af voldsregistreringerne. Det er aktuelt primært én beboer, der udløser indberetningerne. et er at vurdere om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for brugeren Foreligger der handleplaner for hver enkelt bruger? Handleplaner gennemgås stikprøvevis. Er der i handleplanen taget udgangspunkt i en helhedsvurdering af brugerens samlede behov? Hvordan arbejdes der med handleplanerne og hvor hyppigt? Ja. Der er oprettet handleplaner i Bosted. Der arbejdes med, at basisoplysningerne indføres i Bosted og så henvises der hertil i handleplanerne. Man arbejder meget med klart sprog. Mie har set handleplanerne, og de er gode. Bosted fungerer fint. De nye tiltag med sparring i grupper på tværs af Fønixgården og Fjordbo skal være med til at højne kvaliteten i handleplanerne og målsætningen. Ja. Der arbejdes dagligt i forhold til de mål og delmål, der opstilles i handleplanerne. Handleplanerne tages op årligt på et handleplansmøde. Hvordan er samarbejdet med andre instanser? Der indkaldes med et års varsel til handleplanmødet. 14

15 Fastsættes der succeskriterier for indsatsen på lang og på kort sigt? Hvordan forberedes modtagelsen af nye brugere, og hvordan planlægges indkøringsperioden? Det er på selve mødet, man taler med medarbejderne fra dagtilbuddet. Mange ting aftales undervejs. Nogle gange er det meget små problemer, der drøftes på møderne. Der er indgået samarbejde med bl.a. Struerværkstedet om hjælp med beboerne, så begge steders personale på skift får mulighed for at holde en to dages uddannelsestur, hvor hele personalet er samlet. Ja, det gør der i handleplanen. Fønixgården forsøger at rekvirere en handleplan helst inden den formelle visitation for at finde ud af, hvilke fysiske hensyn der skal tages og hvilken medicin den kommende beboer bruger. Der er dog ikke altid udarbejdet handleplaner. Der er rundvisning og snak med pårørende. Der er kontakt med tidligere bosted og pårørende, og der udarbejdes plan for flytningen med tidligere personale. Fønixgårdens kontaktpersoner er i vagt de første indkøringsdage og er med på det tidligere bosted et par dage for at lære beboeren og dennes rutiner at kende. Der bruges en del tid på indkøringen, ca. 40 timers ekstra arbejde. Det første handleplanmøde holdes efter ca. 3 måneder. Der udarbejdes en pædagogisk struktur straks og derefter en handleplan. Der anbefales brug af to forskellige banker for at lette medarbejdernes arbejde. Læge kan også flyttes. Budget skal også være på plads. 15

16 Brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet. et er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbuddet og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt Er der afholdt trivselssamtaler med brugere? Det indgår i handleplanen, og beboerne er så vidt muligt med under sidste del af handleplansmødet. Ledelsen giver udtryk for, at dette er meget positivt. Der samles op på handleplanmøderne. Vurderingen i forhold til trivsel ligger i handleplanen. Der er ikke krav om udarbejdelse af et bestemt skema fra centralt hold. Der gøres fremover plads til spørgsmål om trivsel ud fra forskellige parametre på sidste side i handleplanen. Hvordan afholdes disse? På handleplanmøderne, hvor beboeren kommer ind til den sidste del af handleplanmødet. Hvordan er kontakten mellem brugere og personale? Kontakten er anerkendende ud fra stedets pædagogik. Arbejder meget med, hvad der sker i samspillet mellem beboere. Fønixgården ser meget på, hvordan beboerne trives sammen og laver tiltag for dem sammen. Personalet er gode til at motivere beboerne med sociale tiltag f.eks. gåture, film, cykling, så det samtidig kan indgå i de daglige behov hos den enkelte for f.eks. motion eller socialt samvær. Fønixgården har overtaget ridetimerne fra Struerværkstedet. Der er to musikdage på Fønixgården. Der er svømmetimer også. Der er Eventuelle kommentarer fra socialkonsulenterne omkring generelle problemstillinger på brugerniveau. meget fokus på kost og motion. Socialkonsulenterne ville gerne have tid til at deltage i handleplanmøderne men er nødt til at vælge fra på grund af tidnød. Der er stor tilfredshed blandt socialkonsulenterne med samarbejdet med Fønixgården. 16

17 Eventuelle kommentarer fra pårørende. De pårørende er kede af, at socialkonsulenterne ikke er med på handleplanmøderne. Der er et ønske fra beboerpårørenderådsmødet om, om socialkonsulenterne så kan være med minimum hvert andet år. Socialkonsulenterne er overbebyrdede og kan ikke overse at være med hver gang. Fønixgården beklager også, at det kan være svært at få socialkonsulenterne med. Det kunne være en god ide, at Fønixgården og Struer Kommunes administration taler sammen om en fælles udmelding til pårørende om muligheden for sagsbehandlernes deltagelse. Brugerindflydelse i tilbuddet et er at vurdere, om brugerne har indflydelse på deres tilværelse Hvilke områder har brugerne indflydelse på? Beboerne har indflydelse bl.a. via beboerrådsmøder, som afholdes hver 6. uge. Møderne fungerer rigtig godt, og beboerne er med til at bestemme små, konkrete ting som mad og udflugter. Brugerne har indflydelse på det, de kan på deres udviklingsstade som typisk svarer til en alder omkring 1-2 år. F.eks. på, hvem man vil være sammen med, påklædning, motion, hvornår en ansat skal hjælpe. Hverdagsting. Forsøger at fange beboernes signaler. Hvilke områder har brugerne ikke indflydelse på? Ansættelse og afskedigelse. Økonomi. Rengøring. 17

18 Er der brugerråd? Hvad er dets funktion, og hvordan fungerer det? Arbejdes der løbende med udvikling af brugerindflydelsen og hvordan? Hjælpemidler i tilbuddet Husdyr. Der er et bruger-pårørenderåd og et rent pårørenderåd. Se tidligere. Ja, det gør der bl.a. på beboerrådsmøderne og på beboer-pårørendemøderne. et er at vurdere om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for brugeren Hvilke hjælpemidler benyttes i tilbuddet? Mange forskellige. Der er uddannet to forflytningsvejledere - begge er ergoterapeuter. De udarbejder forflytningsplaner på de relevante beboere. Det er ikke altid nemt at få de ønskede hjælpemidler bevilget fra bestillerenheden. Fønixgården har i visse situationer valgt selv at finansiere nødvendige hjælpemidler. Hvordan benyttes de? Efter instruktion fra forflytningsvejlederne. Hvordan sikres det at brugerne har de nødvendige og relevante hjælpemidler f.eks. kommunikationshjælpemidler, IT, personlige hjælpemidler m.v.? Det vurderes hele tiden, om hver enkelt beboer har de optimale hjælpemidler. Der er to kontaktpersoner på hver beboer, der følger op. Der er mange forskellige faggrupper i huset, der kan vurdere behov. Der er et forflytningsteam, der holder temadag for hele personalet om forflytning. 18

19 Ledelse og personale i tilbuddet et er at vurdere om personalets kompetencer svarer til brugernes behov, og om personalet trives herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø Hvilke uddannelser/kompetencer har personalet? Fønixgården har primært ansat ergoterapeuter og pædagoger. Hertil kommer pædagogmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter og omsorgsassistenter og HKpersonale på kontoret. I hvilket omfang svarer disse til brugernes behov? Der er en meget bredt sammensat personalegruppe som svarer til beboernes behov. Fønixgården er blevet mere bevidst om at bruge de forskellige fagligheder i stedet for at alle laver det samme. Hvordan arbejdes der med uddannelse og kompetenceudvikling? Arbejdet foregår i MEDgruppen og udviklingsgruppen og på temadage og til MUSsamtalerne. Når der er statusdage i januar ses der på, hvilke kurser der har været i løbet af året, og på hvilke kurser, der fremadrettet skal være, så der lægges planer et par år Hvordan sikres implementering og fastholdelse af den opnåede viden i personalegruppen? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen, og hvad synes ledelse, medarbejdere og brugere om frem. Nyt personale undervises af de eksisterende personaler i deres særlige kompetencer. Der foregår også vidensdeling og undervisning på teammøder og personalemøder. En stor del af videregivelse af viden foregår også ved evalueringerne i form af sidemandsoplæring. Der er stor faglig sparring. Funktionsleder Anna-Marie er gået ned i tid fra 1. januar, så fremover laver koordinatorerne ferieplaner og 19

20 den? Hvordan vurderes det generelle psykiske arbejdsmiljø af hhv. ledelsen og medarbejderne? Hvordan er personalegennemstrømning og sygefravær? Hvordan sikres medarbejdernes viden om tilbuddets procedurer, retningslinjer og regler? skal følge op på vagtplanerne. Der blev udleveret en stillingsbeskrivelse for koordinatoren. Anni venter på, at trivselssamtalerne vedtages som redskab fra centralt hold. De skal erstatte den psykiske APV. Efter en rundtur i huset og en kort snak med de tilstedeværende medarbejdere er tilsynets indtryk, at der er tilfredshed med det generelle psykiske arbejdsmiljø. Der er aktuelt 5 medarbejdere på barsel. En medarbejder er blevet fejlopereret (ikke en arbejdsskade) og kommer måske ikke tilbage. En medarbejder er efter en brækket ryg kommet tilbage på fuld tid. Der er trods indførelse af nye ansættelsesmetoder indimellem fortsat problemer med nye medarbejderes forventninger til jobbet. Der var aktuelt en nyansat på Fønixgården, der efter bare en vagt valgte af rejse igen. Se tidligere beskrivelse. Nye medarbejdere introduceres via mentorer og der er udførlige personalehåndbøger. Mentorordningen er udbygget, så mentoren følger op på intromappen og spørger ind til, om den nye medarbejder kan komme ind i kulturen og hvilken tilgang man ønsker på stedet. Mentorordningen er formaliseret og standardiseret siden sidst, så alle mentorerne har det samme udgangspunkt. Tilbydes de ansatte supervision og hvor ofte? Hver tredje onsdag er der individuel supervision og hver tredje onsdag er der gruppesupervision. Personalet er opdelt i to teams, som er ved at være godt sammentømrede, men det er store teams med 14 medarbejdere og faste vikarer. Der er en koordinator fra hvert team. Der er koordineringsmøder hver 14. dag mellem ledelse og de to koordinatorer. 20

21 Særligt tema på tilsynsbesøget et er, at der kan fokuseres på specifikke og aktuelle problemstillinger inden for et givent område Demens Tilsynet har ønsket at sætte fokus på, at flere af Fønixgårdens beboere bliver demente. Det medfører problemstillinger, som Fønixgården ikke tidligere har skullet rumme. Det kan sagtens lade sig gøre at rumme demente beboere på Fønixgården, men det stiller andre krav til personalet, timetal og på sigt måske også til de fysiske rammer. 21

22 Høringssvar og eventuelle ledelsesbemærkninger Afsender Høringssvar fra pårørenderåd og eventuelle ledelsesbemærkninger til tilsynsrapporten Svar og bemærkninger Diverse materialer Eventuelle bilag udleveret fra tilbuddet Type Personaleoversigt Modtaget pr. mail den 6. april 2010 Stillingsbeskrivelse for koordinator Udleveret på tilsynet. Tilsynets overvejelser og bemærkninger generelt i forbindelse med tilsynet: Fønixgården bærer præg af, at der er et fagligt velfungerende miljø med stort fokus på fagligt relevant uddannelse. De fysiske rammer er særdeles gode, og det er et godt tiltag med de lånte udenomsarealer, som giver plads til mere individuelle udfoldelser. Tilsynet mødte stor åbenhed og imødekommenhed fra ledelsens side. Vi har ikke på tilsynet observeret noget, der giver anledning til bekymring, henstilling eller påtaler. 22

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.08 Forrige tilsyn udført den 20.11.07 Tilsynet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 31.01.11 Forrige tilsyn udført den 07.04.10 Tilsynet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 09.06.11 Forrige tilsyn udført den 31.01.11 Tilsynet

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-1-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 18.11.11 Forrige tilsyn udført den 09.06.11 Tilsynet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.2010 Forrige tilsyn

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet UDKAST TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gadepulsen, Kapelvej 47, 2. sal, 2200 København N Tilsynsførende Sara Ramskov Larsen og Cathrine Hübbe Ibsen Tilsynet udført d. 4. februar 2011, kl. 17.00-19.00

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 16.05.12 Forrige tilsyn udført den 18.11.11 Tilsynet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 16.05.12 Forrige tilsyn udført den 18.11.11 Tilsynet

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012

TILSYNSRAPPORT Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012 STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012 Forrige

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 29-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-3-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden,

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet UDKAST TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for RessourceCenter Ydre Nørrebro, Ragnhildgade 1, 2100 Kbh Ø Tilsynsførende Sara Ramskov Larsen og Cathrine Hübbe Ibsen, MR Børn Tilsynet udført d. 31. januar 2011

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 04.07.2011 Forrige tilsyn

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-10-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-13-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for TROIA, Anlægsvej

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54

TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 02-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-4-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Bofællesskabet

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 24-05-2013 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 20-06-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-6-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Tilsynsførende

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Jytte Maria Haahr og Kare Abelsen

Jytte Maria Haahr og Kare Abelsen ffttf i Haderslev Haderslev Kommune Familieplejen og Tilsynsenheden Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tilsynsrapport for det formaliserede tilsyn Tilsynsrapport for: Stien Tilsynsførende: Jytte Maria Haahr

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter den 11. marts 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 28.06.2012 Forrige tilsyn

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

CVR. NR Tilsynsbesøget udført d. 14.november Forrige tilsynsbesøg udført d. 5.september 2013 Tilsynsbesøget var anmeldt / Anmeldt

CVR. NR Tilsynsbesøget udført d. 14.november Forrige tilsynsbesøg udført d. 5.september 2013 Tilsynsbesøget var anmeldt / Anmeldt Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Opholdsstedet Altinget v/ Jeppe Graarup Bjergvej 7 Gøttrup 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Dokumentnummer: Forrige tilsyn udført d. Tilsynet var anmeldt / uanmeldt. Oprettet af: Tilsynsbesøgets struktur Deltagere ved tilsynet

Dokumentnummer: Forrige tilsyn udført d. Tilsynet var anmeldt / uanmeldt. Oprettet af: Tilsynsbesøgets struktur Deltagere ved tilsynet Familiedirektoratet Døgninstitutionsafdelingen Nuuk LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Struerværkstedet, Farvervej 1, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 25.05.2012 Forrige

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 24. oktober 2013 Sagsnummer 2013040070A ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 SOCIALPSYKIATRISK CENTER

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Dolmer Have den 11. september 2013. Oktober 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Dolmer Have den 9. oktober 2012 November 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid: Torvet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Kollegiet Aalkjær Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen, Lise Jakobsen, Susanne Andersen og Anne Kirk Tilsynet udført den 03.05.2012

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 05-08-2013 TILSYNSRAPPORT JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-8-13 Tilsynsrapport for Kollegiet Aalkjær

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 8. august 2013 Sagsnummer 2013040110EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER BAKKEHUSET Center

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn på. Botilbud Nyvang. den 2. november 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn på. Botilbud Nyvang. den 2. november 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Botilbud Nyvang den 2. november 2011. November 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet.

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet. Uanmeldt tilsyn den 20. december 200 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Er godt tilfreds med lejligheden er glad for

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

SOCIALAFDELINGEN TILSYNSRAPPORT. Endelig udgave

SOCIALAFDELINGEN TILSYNSRAPPORT. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Lemvig Kommune: Bofællesskabet Jens Søndergårdsvej 25 ANMELDT TILSYN DEN: 12.12.2013 Endelig udgave Dokument: dokument 2 Sidst redigeret af: Seneste gemt:

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere