Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Formandsberetning 2015 G/f Platanhavens generalforsamling 22. april 2015 Indledning med tak til Neel Mather Vores mangeårige kasserer, Neel Mather, gav forud for sidste valg udtryk for et ønske om at stoppe. Vi overtalte Neel til at fortsætte, på trods af den store arbejdsbyrde, som Neel har ifm. sit job. I november blev det for meget for Neel og vi reorganiserede derfor bestyrelsen, så Pia Jørgensen overtog kassererposten og Bjarne Folsted Jensen overtog sekretærposten. Jeg vil gerne takke Neel for det store arbejde, som hun har udført for foreningen gennem mange år. Administration I forbindelse med kassererskiftet har vi skiftet bankforbindelse fra Nordea til Sparekassen Sjælland i Jyderup. PL anbefaler grundejerforeninger at få en erhvervskonto, så det har vi fået det er et lovkrav nu, har jeg fået oplyst. Det betyder, at det er yderst nemt at skifte folk ud på bestyrelsesposterne. Det lykkedes også i november at få oprettet adgang til NETS via en NemID. Det er helt nyt, at det er muligt. Vi har i mange år kæmpet med at få adgang, da den udleverede kortlæser ikke virkede og det har været meget svært at få det rettet. Men nu virker det og opkrævning af kontingenter kører nu fuldautomatisk med udsendelse af indbetalingskort til alle medlemmer, der ikke har oprettet en betalingsaftale via Betalingsservice. Alle kan tilmelde sig Betalingsservice. Vi opfordrer alle til at gøre det. Betalingsservice er billigste og nemmeste løsning for alle parter. Og en betaling kan til enhver tid stoppes af medlemmerne. PL Parcelhusejernes Landsforening Grundejerforeningen, og dermed foreningens medlemmer, er medlemmer af PL. Det giver os en del fordele. Alle medlemmer får PL s blad sendt til adressen. Vi har fået opdateret medlemsregisteret hos PL, så alle nu skulle få bladet hvis nogle af jer ikke får bladet, så kontakt bestyrelsesformanden. Den vigtigste fordel er, efter min opfattelse, en kollektiv forsikring, som dækker følgende: Retshjælpsforsikring Kautionsforsikring kr pr. skade pr. år Erhvervsansvarsforsikring kr. 5 mill. pr. personskade og kr. 2 mill. ved tingsskade. Legepladser dækkes, hvis de tilses 2 gange årligt og det gør vi. Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring kr. 2 mill. pr. skade Rådgiveransvar kr Arbejdsskadeforsikring Side 1 af 6

12 Formandsberetning 2015 G/f Platanhavens generalforsamling 22. april 2015 Netbankforsikring, også kaldet hackerforsikring. En sådan tilbydes også af pengeinstitutterne for kr. 750/år. Foreninger er ikke dækket på samme måde som privatpersoner, derfor er den nødvendig. Derudover er der forskellige rådgivningsydelser og finansieringsydelser. Det er bl.a. muligt at få rådgivning om isolering, hvor vi kan få en specialist ud og rådgive om efterisolering, hvis vi skulle se det som en fordel, at lave en samlet løsning for alle ejendomme. I kan se mere på Samarbejde med Kalundborg Kommune Omkring 2007 blev den daværende bestyrelse kontaktet af Bjergsted Kommune, hvor det blev påtalt, at der var konstateret manglende sikring af overholdelse af deklarationens/lokalplanens regler. Bestyrelsen udarbejde derefter en rapport pr. hus og afstemte resultatet med kommunen, så vi endte op med en aftale om påtale om nogle enkelte forhold. I 2008 udsendte bestyrelsen påbud til de få, der ikke opfyldte reglerne. En del rettede sig efter bestyrelsens påbud. Derefter udsendte Bjergsted Kommune påbud til de resterende, som ikke viste vilje til at bringe det påtalte forhold på plads. Det mest grelle tilfælde, Platanhaven 31, anmeldte Kalundborg Kommune til politiet for overtrædelse af lovregel vedr. pligten til at vedligeholde ejendom. Derefter skete der intet frem til på trods af, at bestyrelsen gentagne gange rykkede for en løsning. I 2014 inddrog vi derfor foreningens advokat, og der blev afholdt et møde med kommunens forvaltning. Kalundborg Kommune sendte derefter påbud til ejeren af Platanhaven 31 om, at ejendommen skulle være fuldstændigt renoveret inden årets udgang. For de øvrige, der ikke har reageret på kommunens påbud, har Kalundborg Kommune ikke foretaget sig yderligere. Vi har rykket for en afgørelse mindst 1 gang årligt senest i februar/marts i år. Den ansvarlige har lovet at se på sagen, og vi har modtaget en status den 9. april med anmodning om kommentering. Vi har sendt kommentarer med billeddokumentation til Kalundborg Kommune den 11. april. Det forlyder, at den ansvarlige for sagen er set i området efterfølgende. Så det ser ud til, at sagen er genåbnet af kommunen. Side 2 af 6

13 Formandsberetning 2015 G/f Platanhavens generalforsamling 22. april 2015 Jeg forelagde vore erfaringer med samarbejde for formanden for Svebølle Lokalråds bestyrelse. Han har skrev til direktionen, og en af direktørerne har lovet at tage kontakt til mig. Jeg er ikke blevet kontaktet endnu, men det ser ud til, at samarbejdet er blevet bedre. Platanhaven 31 Som det ses, er renovering af Platanhaven 31 i gang, men er ikke færdiggjort i 2014 vejrliget har vel stoppet den udendørs del af arbejdet. Kommunen har påtalt at de nye døre ikke er i overensstemmelse med de fastlagte regler. Den ansvarlige i forvaltningen har lovet mig at følge op på tidsoverskridelsen og evt. afvigelser fra deklarationen. Vedligehold af fællesareal Vi har fortsat et glimrende samarbejde med Grøn Vækst A/S, som efter vores opfattelse lever 100% op til det aftalte vedligeholdsniveau. Grøn Vækst A/S Ud over det fastlagte vedligeholdsarbejde, har vi årligt en gennemgang af fællesarealet, hvor vi aftaler nødvendigt ekstra vedligehold. I 2014 var økonomien desværre kun til mindre opgaver, en udbedring af stien ved indkørslen og en beskæring af et æbletræ i sydvest området, et æbletræ, som var vokset ind over naboens hegn, hvor æblerne faldt ned i deres have. For at bevare et godt forhold til vore naboer, aftalte vi fældning af træer, men det viste der sig at være modstand imod, så det blev til en beskæring. I 2015 planlægger vi en beskæring af egetræer ved Platanhaven 7-12 og måske fældning af et af træerne. Desuden er der nogle meget høje grantræer i området mellem 12 og 13, som har nået en højde, hvor vi kan frygte de bliver væltet i en storm. Så de skal nok også fældes. Naboarealer Vi har kontaktet kommunen for at få fældet grantræerne i parkens (cirkuspladsens) vestside. De har nået en højde, hvor der kan være risiko for, at de vælter i en storm. Den ansvarlige forstmand var enig i vore betragtninger, og har lagt opgaven ind i planen tidshorisonten er op til 2 år dvs Snerydning Vi har aftalt snerydning med Grøn Vækst A/S, som vi kan bestille med et aftalt varsel, når der er behov for en rydning på vej og P-pladser. Ejerne har pligt til at holde stierne ryddede det samme er jo gældende i alle andre kvarterer i Kalundborg Kommune. Ejere forudsættes, at sikre rydning ved udlejede ejen- Side 3 af 6

14 Formandsberetning 2015 G/f Platanhavens generalforsamling 22. april 2015 domme, vi kan ikke blande os i om lejere rydder for sne, så vi forudsætter, at ejerne sikrer rydning. Vi udsendte en snerydningsplan, da der kom sne det anbefales af PL at bestyrelsen sikrer, at forventningerne til medlemmernes indsats omkring snerydning meldes klart ud til medlemmerne. Det kan få betydning ved en evt. sag om glatføreuheld. I vinter ryddede kommunen vej og P-plads samt stier ved en fejltagelse det har vi ikke klaget over. Foreningens skure fjernet Foreningen har ikke længere brug for opbevaringsplads. Samtidigt kunne vi konstatere, at de to skure på græsplænen mellem nr. 17 og 18 var i en så elendig forfatning, at de burde renoveres eller fjernes. Jeg har ikke kunnet finde en tilladelse til opstilling af skurene. Så, da vi ikke har brug for skurene længere, så er de nu fjernet. Tak til Bjarne og Benny for fjernelsen af skurene. Skiltning De gamle skilte er ret slidte og skiltet ved Platangaven 7 væltede i en storm. Vi har forespurgt kommunen om, vi kan udskifte de gamle skilte med nye i lave standere. De nye bør være mere i overensstemmelse med deklarationen, som er Parkering forbudt af- og pålæsning tilladt. Kommunen har lovet en tilbagemelding snarest. Økonomi gennemgås under punktet Indkomne forslag. Asfaltering Der er planlagt nogle reparationer af huller i asfalten. Legeplads Vi har en halvårlig inspektion af legepladsen, hvor vi udarbejder en inspektionsrapport, som er grundlaget for vedligeholdsarbejdet. Vedligeholdelsesarbejdet gennemføres af frivillige på den årlige legepladsdag, hvor vi vil være rigtig glade for at se børnenes forældre. Det plejer at være meget hyggeligt, hvor vi slutter af med kaffe og kage, og hvor der er pauser med øl og vand under arbejdet. Lejere er yderste velkomne til at deltage. Der er et legepladsudvalg, som beboerne kan kontakte med ideer til nye ting eller ændringer på legepladsen det vil også være et arbejde, der gennemføres af frivillige på legepladsdagen. Forslag skal derfor drøftes med legepladsudvalget i god tid, så forslag med økonomi kan afleveres til bestyrelsen i god Side 4 af 6

15 Formandsberetning 2015 G/f Platanhavens generalforsamling 22. april 2015 tid inden generalforsamlingen. Det skal jo med i budget for året, vedtages på generalforsamlingen og derefter skal der indkøbes materialer. Økonomi Foreningens økonomi er fin, så der er ikke behov for kontingentforhøjelse i en tid med meget lav inflation. Man skal imidlertid huske, at vi ud over de faslagte udgifter, har nogle variable udgifter til snerydning og ekstra vedligehold, som beskæring og lignende. Endelig kan der hurtigt komme et behov for hjælp fra advokaten, hvis vi kommer ud for medlemmer, der ikke lever op til forpligtelserne omkring vedligehold og kontingent. Ved manglende betaling af kontingent sender vi første rykker senest den 20. i betalingsmåneden med et rykkergebyr på 100 kr. Hvis vi ikke hører fra restanten, sender vi i efterfølgende måned en ny rykker med er yderligere rykkergebyr på 100 kr. Hvis fristen også her overskrides overlades inddrivelsen til advokaten, og kan i sidste ende medføre en inkasso-sag. Vi har desuden overvejet indberetning til RKI, men har ikke følt behovet påtrængende indtil nu. Vi ser sådan på det, at manglende betaling går ud over de medlemmer, der betaler i yderste fald kan det jo betyde en kontingentforhøjelse, som ikke ville være nødvendig hvis alle betaler. For tiden har vi kun gode betalere i foreningen. Vi kan ikke altid forvente hurtig reaktion fra kommunens side ved overtrædelser af deklarationen der vil altid ske en prioritering. Vores advokat har vist sig ret effektiv, når det drejer sig om opprioritering af en opgave hos kommunen. Deklarationen Deklarationen er lokalplan for Platanhaven og har samme retsvirkning. Med hensyn til deklarationens regler, er det vores holdning, at vi lægger vægt på de regler, hvor overtrædelse er til gene for de øvrige medlemmer. Som eksempel kan nævnes manglende vedligehold, som kan medføre skader hos naboen eller som kan medføre værditab på naboejendommene der er nu engang ikke mange, der ønsker at købe et hus, der ligger op til en ruin. Opsætning af skorsten, der kan være til gene eller fare for naboerne, vil vi også være ret kritiske overfor. Vi vil nok se lidt mere gennem fingre med en nuanceforskel i farvevalg, små forskelle i døre og vinduers udseende husene er trods alt snart 40 år gamle, så der er kommet mange nye materialer siden de blev bygget. Side 5 af 6

16 Formandsberetning 2015 G/f Platanhavens generalforsamling 22. april 2015 Men vores anbefaling er, at ejeren søger kommunen om tilladelse til alle ændringer. Man skal være opmærksom på, at deklarationens regler kan være overordnede for byggereglementets regler, der ofte er relateret til fritliggende parcelhuse. Sådanne ansøgninger har vi erfaring for, at kommunen behandler rimeligt hurtigt faktisk har vi oplevet en behandlingstid på 1 dag! Afslutning Til slut vil jeg ønske alle en god sommer jeg håber vi også i år vil vise hensyn til naboerne, når vi rykker ud i haven eller åbner vinduerne. Husk at tænke over, at nabo og genbo måske ikke har helt samme musiksmag, så hold volumen nede på et niveau, hvor naboen ikke påtvinges din musik eller andet fra TV- og lydanlæg. Men lad bare børnene lege højrøstet på legepladsen det er vi vist ikke nogen, der har noget imod. Side 6 af 6

17

18

19

20

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 22. marts 2008, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Bo Johansen BJ Per

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere