KONTROL AF BETALING FOR HJEMMEPLEJEYDELSER FRA PRIVAT LEVRANDØR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTROL AF BETALING FOR HJEMMEPLEJEYDELSER FRA PRIVAT LEVRANDØR"

Transkript

1 KONTROL AF BETALING FOR HJEMMEPLEJEYDELSER FRA PRIVAT LEVRANDØR Lolland Kommune Maj 2017

2 INDHOLD 1. Indledning og baggrund Indledning Baggrund Formål 2 2. Fakturering 3 3. Afdækning af levering af hjemmeplejeydelser Metode og datagrundlag Stikprøve Databehandling og datamæssige udfordringer 6 4. Resultater Match på vejnavn Match ift. priskategori (Nat) Kontrol af med 2. hjælper 9 5. Konklusioner 10

3 2 KONTROL AF BETALING FOR HJEMMEPLEJEYDELSER FRA PRIVAT LEVRANDØR LOLLAND KOMMUNE MAJ INDLEDNING OG BAGGRUND 1.1 INDLEDNING Lolland Kommune har bedt BDO om at tilrettelægge og gennemføre en gennemgang af Lolland Kommunes betaling til private leverandør af hjemmepleje Pleje Plus. Analysen foretages med udgangspunkt i datamateriale omkring fakturering, levering og visiterede ydelser, og bygger således alene på en datagennemgang. Datagennemgangen er afgrænset til at omfatte perioden til BAGGRUND Lolland Kommune har på baggrund af en række klager over en privat leverandør, bedt BDO foretage en gennemgang af en række sager. Denne gennemgang har BDO afdækket i rapporten 360 analyse vedr. klager over Pleje Plus i Lolland Kommune. I forlængelse heraf har Lolland Kommune ønsket en gennemgang af rigtigheden i den fakturering og betaling, der er foretaget til Pleje Plus for levering af hjemmeplejeydelser i Lolland Kommune. 1.3 FORMÅL Formålet med nærværende gennemgang er at få overblik over uoverensstemmelser mellem fakturaerne og faktisk levererede ydelser i perioden til Gennemgangen vil kunne tjene som sandsynliggørelse / dokumentation for en eventuelt manglende levering eller forkert fakturering.

4 3 KONTROL AF BETALING FOR HJEMMEPLEJEYDELSER FRA PRIVAT LEVRANDØR LOLLAND KOMMUNE MAJ FAKTURERING Det fremgår af kontrakten med Pleje Plus (pkt. 4.2), at faktura skal fremstå overskuelig og indeholde angivelser af de leverede ydelser (tid). Det ligger således i kontrakten fast, at det er den leverede tid, der danner grundlag for afregning mellem Lolland Kommune og Pleje Plus. UDDRAG FRA KONTRAKT VEDR. FAKTURERING 4. Afregning og prisregulering Afregningsgrundlaget opgøres på baggrund af visiteret tid, reguleret for eventuelle afvigelser i leveret tid. Honoreringsbeløb fremgår af kontraktens bilag 5, samt eventuelle prisreguleringer i medfør af kontraktens bestemmelser herom 4.1 Procedure for afregning Myndighedsfunktionen meddeler ved månedens udgang leverandøren faktureringsgrundlaget, ved fremsendelse af dataudtræk fra det anvendte IT-omsorgssystem, indeholdende opgørelse af visiteret tid samt afvigelsesregistrering (lig med leveret tid) for den pågældende måned. Eventuel uoverensstemmelser omkring det af myndigheden registrerede faktureringsgrundlag, og leverandørens egen registrering, skal være afklaret før fremsendelse af regning. 4.2 Fakturering Faktura, der skal være elektronisk, fremsendes til Lolland Kommune. Leverandørens faktura skal fremstå overskuelig og indeholde angivelser af de leverede ydelser (tid), indenfor henholdsvis normal tid og forskudt tid (priskategorier), samt angivelse af hvorvidt ydelsen er leveret i Byzone, Land-zone eller på ikke-brofaste øer, jf. bilag 5. Ligeledes skal fremgå en tydelig samlet pris for opgavens udførelse. Afregningen finder sted senest 15 dage efter modtagelse af korrekt faktura. EAN nr. oplyses til leverandøren ved kontraktens indgåelse. 4.3 Afregning af aflysninger Hjælp der aflyses efter kl dagen før hjælpen skulle have været leveret, afregnes der for. Aflysninger der meddeles inden kl dagen før hjælpen skulle have været leveret, gives der ikke afregning for. Ophør af hjælp der kommer til leverandørens kendskab inden kl dagen før hjælpen skulle have været, leveret, afregnes ligeledes ikke. Myndighedsfunktionen fremsender opgørelse af visiteret tid indeholdende afvigelser i form af borgerens indlæggelse 1 og/eller på aktivitetscenter til Pleje Plus. BDO har modtaget myndighedsfunktionens opgørelse af faktureringsgrundlag, Pleje Plus faktura opgørelse og har yderligere kontrolleret dette ift. de bogførte betalinger i økonomisystemet. Som det fremgår af nedenstående tabel 1, er der ikke foretaget nogen korrektioner i den endelige fakturering, idet det fakturerede er identisk med det af Myndighedsfunktionens fremsendte. Tabel 1 Antal minutter alm tid Antal minutter alm tid Total minutter øvrig tid Antal timer Pleje Plus i alt Antal visiterede timer iflg. Omsorgssystem ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Forskel antal timer -0,18-0,57-0,43 0,00 0,00 0,00 Forskel i % -0,01% -0,02% -0,02% 0,00% 0,00% 0,00% Måned total , , ,92 Opgørelsen viser, at der ikke er uoverensstemmelser mellem det af myndigheden registrerede faktureringsgrundlag og leverandørens egen registrering, idet disse er tæt på identiske. 1 Der henvises til arbejdsgang ved indlæggelse og udskrivelser af Pleje Plus borgere

5 4 KONTROL AF BETALING FOR HJEMMEPLEJEYDELSER FRA PRIVAT LEVRANDØR LOLLAND KOMMUNE MAJ 2017 Det er BDO s umiddelbare vurdering, at en så kompleks opgave som levering af hjemmepleje til et stort antal borgere vil indeholde afvigelser fra det grundlag, der alene er dannet via omsorgssystemet, hvorfor det ikke virker sandsynligt at visiteret grundlag og leveret grundlag er identiske, som det er tilfældet ovenfor. Afvigelser kan forekomme ved rettidige aflysninger, hvor borger fx har pårørende på, borger er for syg til at modtage en given ydelser, borger er på ferie eller lignende situation. Afvigelser kan også være som følge af ekstra, reaktion på nødkald eller hvor der leveres ydelser til borgere inden dette er registreret i omsorgssystemet. Det er derfor forventeligt, at der er en korrektion op og ned i den leverede tid i forhold til den nederste, der gør det meget usandsynligt, at den visiterede tid og fakturerede tid er identiske som ovenfor. BDO har i tidligere omtalte rapport 360 analyse vedr. klager over Pleje Plus i Lolland Kommune, i afsnittene 3.10 Visitationsproces og 3.11 Elektronisk omsorgssystem og journalføring, beskrevet problemstillinger omkring kommunikationen mellem Lolland Kommune og Pleje Plus i forbindelse med visitationsprocessen. Ligeledes har BDO her påpeget det problematiske i, at bevillinger sker i ét system, mens Pleje Plus disponeringer sker i et andet. En model som BDO vurderer, kan medføre fejl, da Pleje Plus manuelt skal overføre bevillinger fra visitationen fra et system til et andet. En nærmere gennemgang af det faktisk leverede undersøges i det følgende afsnit.

6 5 KONTROL AF BETALING FOR HJEMMEPLEJEYDELSER FRA PRIVAT LEVRANDØR LOLLAND KOMMUNE MAJ AFDÆKNING AF LEVERING AF HJEMMEPLEJEYDELSER 3.1 METODE OG DATAGRUNDLAG BDO s metode til undersøgelse af konkrete og faktiske leveringer af ydelser vil normalt blive afdækket ved tilsyn med observationer, interviews med borgere, samt en gennemgang af kørelister / planlægning. Lolland Kommune har ønsket en bagudrettet afdækning af den konkrete og faktiske levering af ydelser tilbage til perioden til , hvilket betyder, at ovennævnte datakilder og undersøgelsesmuligheder ikke er anvendelige som sandsynliggørelse/dokumentation for levering af hjemmeplejeydelser. Dette skyldes primært, at interviews og tilsyn ikke egner sig, når der er tale om historiske hændelsesforløb. Som datakilde for afdækningen af de i nærværende situation særlige forhold er i stedet anvendt GPS-tracking-data af Pleje Plus biler, som gennemføres, jf. kontrakten mellem Lolland Kommunens og Pleje Plus. GPS-tracking-data fra de Pleje Plus biler, som deres medarbejder kører i, gør det således muligt at sandsynliggøre en levering af hjemmeplejeydelser af Pleje Plus. Det er herved muligt at få data over, hvor biler fra Pleje Plus og dermed ansatte har været parkeret i perioden til Det skal bemærkes, at GPS-tracking-data er en unik datakilde, som eksempelvis ikke vil være til rådighed hos den kommunale leverandør i Lolland Kommune. Afdækningen består i, at GPS-tracking-data holdes op mod oplysninger om visiteret ydelser fra Lolland Kommunes omsorgssystem (faktureringsgrundlaget), hvor det på denne måde kan sandsynliggøres om levering af hjemmeplejeydelser har fundet sted. Det skal dog bemærkes, at GPS-tracking-data også har visse begrænsninger, da det udelukkende siger noget om, hvor ansatte har holdt Pleje Plus biler parkeret i perioden, men ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt leveringer har fundet sted. På den anden side, så er parkering af biler i hjemmeplejen ved borgeres bopæl en nødvendig forudsætning for levering af hjemmeplejeydelser, medmindre borgere kan nås på alternative måder via cykel- eller gåruter. BDO har i undersøgelsen sidestillet en parkering ved bopæl som et, på trods af, at en parkering ved bopæl i sig selv ikke påviser, at borgeren har modtaget den planlagte ydelse. BDO har i samarbejde med Lolland Kommune vurderet, at en undersøgelsen af GPS-data fra Pleje Plus biler kombineret med informationer om visiteret tid fra Lolland Kommunes omsorgssystem (faktureringsgrundlaget), har været bedst tilgængelige datakilde. Match i mellem disse to kilder er yderligere suppleret med en række opslag og verificeringer hvilket er yderligere beskrevet i afsnit STIKPRØVE I perioden til (120 dage) har cirka borgere hver dag været visiteret til at modtage hjemmeplejeydelser fra Pleje Plus. Mange borgere er visiteret til ydelser flere gange dagligt og de fleste borgere er visiteret til mere end en ydelse, og nogle op mod 20 ydelser i løbet af en dag. Det betyder, at en komplet gennemgang af alle for perioden på de fire måneder vil betyde, at der skal afdækkes ca leveringer, hvilket vil medføre et omfattende arbejde, der ikke vurderes at stå mål med udbyttet og præcision for resultatet, hvorfor afdækningen i stedet baseres på en udvalgt stikprøve for perioden.

7 6 KONTROL AF BETALING FOR HJEMMEPLEJEYDELSER FRA PRIVAT LEVRANDØR LOLLAND KOMMUNE MAJ 2017 Til udvælgelse af stikprøvens størrelse har BDO taget afsæt i et revisionsværktøj, der angiver stikprøvens størrelse ud fra en række parametre. BDO har med udgangspunkt i dette værktøj lagt sig fast på en stikprøvestørrelse på 12 dage, svarende til 10 % af dagene i perioden. BDO har foretaget en tilfældig og stratificeret udvælgelse af disse 12 dage, således at de er udvalgt med en vis tilfældighed, men at det samtidig er sikret at dagene er fordelt på de forskellige måneder og på ugedage såvel som weekenden. De 12 tilfældig udvalgte dage fremgår af tabel 2 til venstre. Afdækningen omfatter GPS-tracking for Pleje Plus biler for de 12 dage, som stikprøven udgør, hvilket svarer til ca sider tracking-liste af Pleje Plus biler og som sammenholdes med udtræk fra omsorgssystemet over visiteret timer på de pågældende dage. Det kan konstateres, at der ikke er fundet nogen stor variation mellem afvigelserne mellem visiteret og faktureret tid i de 12 dage. Det vurderes derfor, at det på baggrund af en stikprøve på 12 dage ud af 120 dage er muligt at påvise det generelle billede af fejl og mangler i afvigelser i leveret og faktureret tid for hele perioden. Tabel 2: Tilfældig udvalgte datoer i kontrolperioden Lørdag 08. oktober Mandag 17. oktober Søndag 23. oktober Onsdag 26. oktober Torsdag 10. november Mandag 28. november Onsdag 7. december Tirsdag 20. december Fredag 30. december Torsdag 5. januar Lørdag 14. januar Fredag 27. januar 3.3 DATABEHANDLING OG DATAMÆSSIGE UDFORDRINGER BDO har gennemgået, konverteret, struktureret og bearbejdet de modtagne GPS-tracking-data fra Pleje Plus og udtræk fra Lolland Kommunes omsorgssystem for på denne måde at kunne afdække et match mellem Pleje Plus biler og visiteret (faktureret). Da data på de to datasæt er dannet af henholdsvis GPS-tracking fra Pleje Plus biler og kommunens adresseregister, kan der ikke i alle tilfælde opnås et nøjagtigt match på adressen. Det skyldes, at Pleje Plus ikke altid kan parkere ud for borgerens bopæl, hvorfor GPS-tracking-data ikke matcher nøjagtigt på borgerens vejnummer. Derfor er det valgt at matche GPS-data fra Pleje Plus biler på borgernes vejnavn i kommunens omsorgssystem. Afdækningen omfatter alene personlig pleje, idet frekvens for levering af praktisk hjælp som udgangspunkt ikke er daglig, fx rengøring hver 3. uge. Det vil derfor ikke være muligt at afdække om der skulle være foretaget en levering den ene eller den anden dag for disse ydelser. Endvidere er der enkelte ydelser under personlig pleje som ikke leveres dagligligt fx hjælp til bad, hvilket der har være opmærksomhed på via efterfølgende verificering gennem opslag i omsorgssystem. For at opnå den mest valide afdækning af overensstemmelsen mellem fakturaerne og den faktisk leverede tid, er Pleje Plus levering blevet afdækket med tre kontroller: 1. Første kontrol har været en afdækning af om Pleje Plus biler har været parkeret på borgerens vej i løbet af den pågældende dag, hvor BDO har fået oplyst af Lolland Kommune, at borgeren har været visiteret til personlig pleje. Hvis dette ikke har været tilfældet, er det undersøgt om parkering kan være foretaget i nærheden fx på en sidevej ved hjælp af manuel opslag via GIS-kort illustreret til højre. Hvis dette opslag ikke har kunne påvise, at Pleje Plus biler har været parkeret på en sidevej, er nærmere forhold omkring den specifikke borger undersøgt i Lolland Kommunes omsorgssystem med det formål at undersøge om der forelægger en legitim årsag til at borgeren ikke har skulle modtage personlig pleje den pågældende dag på denne adresse grundet indlæggelse, af pårørende, ophold på anden adresse, ferie mv. Illustration af GIS-kort: 2. Anden kontrol har været en afdækning af om, der er et i match af data mellem GPS-data fra Pleje Plus biler og Lolland Kommunes omsorgssystem ift. priskategori for. Det vil sige, at det er undersøgt om borgere, der er visiteret til både at få personlig pleje om dagen og om natten har modtaget personlig pleje om natten, som afregnes til en dyrere takst. Dette er gjort ved Røde prikker udtrykker at borger er visiteret til hjemmepleje.

8 7 KONTROL AF BETALING FOR HJEMMEPLEJEYDELSER FRA PRIVAT LEVRANDØR LOLLAND KOMMUNE MAJ 2017 at matche GPS-data fra Pleje Plus biler med Lolland Kommunes omsorgssystem i de specifikke tidsrum (kl. 23:00-6:00). Såfremt der ikke har været match er det, tilsvarende step 1, manuelt undersøgt om der har været parkeret i nærheden, samt om baggrunden for et manglende match er, at leveringen er sket mellem kl. 22:00 og 23:00 eller 06:00 og 7:00, og derved skyldes en for tidlig levering eller forsinkelse på max en time, som kan bero på en aftale med den enkelte borger eller pga. modtagelse af akutopkald fra andre borgere. 3. Tredje kontrol er et match af data for at undersøge, om de borgere, som er visiteret til 2. hjælper det vil sige to hjælpere på samme tid også har fået dette. Det er lavet et match mellem GPS-data fra Pleje Plus biler og Lolland Kommunes omsorgssystem på om, der har været to biler samtidig på borgerens bopæl eller i nærheden. Det kan ikke her udelukkes, at de 2 hjælpere er ankommet i samme bil. BDO bemærker, at der i datamaterialet omkring GPS-track er visse fejl og mangler, eksempelvis hvor GPS systemet ikke har kunne logge en adresse (ukendt adresse) o.l. BDO bemærker ligeledes, at der er konstateret mindre afvigelser i dataudtræk fra omsorgssystemet. Det er således vigtig at gøre opmærksom på, at afdækningen ved hjælp af de anvendte datakilder ikke kan give et 100% korrekt billede af det konkrete hændelsesforløb. På trods af usikkerhederne ved datamaterialet er det dog BDO s opfattelse, at data og metoden kan anvendes til at tjene det overordnede formål om, at afdækningen med en vis sandsynlighed skal kunne belyse eventuelle fejl eller mangler i fakturering eller levering.

9 8 KONTROL AF BETALING FOR HJEMMEPLEJEYDELSER FRA PRIVAT LEVRANDØR LOLLAND KOMMUNE MAJ RESULTATER I det følgende præsenteres resultaterne af de tre kontroller af eventuelle afvigelser mellem Pleje Plus biler og den visiterede/leverede tid til personlig pleje. 4.1 MATCH PÅ VEJNAVN Første del i afdækningen har været en undersøgelse af, om Pleje Plus biler har været parkeret på de borgeres vej, som var visiteret til daglig personlig pleje. Efter et datamatch, samt manuel opslag på GIS-kort og opslag for eventuelle legitime årsager, som indlæggelse, ferie, ophold i anden bolig mv. er det fundet, at ud af 2016 pleje på de 12 undersøgte dage - dvs. 168 i gennemsnit om dagen -, så vurderes det på baggrund af tilgængeligt data sandsynligt, at levering af personlig pleje har fundet sted i 1856 tilfælde (92,06 %). Det vurderes dermed samtidig, at det på baggrund af data ikke kan sandsynliggøres, at levering af personlig pleje har fundet sted i 160 tilfælde på de 12 undersøgte dage, hvilket svarer til en afvigelse på 7,94 %. Figur 4.1: Match på vejnavn (92 %) 160 (8 %) Visiterede Sandsynlige pba. data Ikke sandsynlige pba. data 4.2 MATCH IFT. PRISKATEGORI (NAT) I anden del af afdækningen er det undersøgt, om der er match mellem Pleje Plus biler og Lolland Kommunes omsorgssystem ift. priskategori for. Det vil sige, at det er undersøgt om, borgere der har været visiteret til personlig pleje om natten kl. 23:00 til 6:00 har fået leveret dette. På de 12 undersøgte dage var der visiteret personlig pleje om natten til borgere 251 gange. Som det kan ses af figur 4.2, så viser data, at det er sandsynligt, at der på de 12 dage har været leveret personlig pleje om natten 161 gange (64,14 %), mens data viser, at det ikke er sandsynlig, at der er leveret den viserede hjælp 43 gange (17,13 %). På baggrund af data er det sandsynligt, at 47 leveringer (18,73 %) af personlig pleje, som skulle være leveret mellem kl. 23:00 og 6:00 er leveret i timen op til (kl ) eller efter (kl. 6-7). Også her er der ved manuelt opslag på GIS-kort undersøgt om, der har været parkeret i nærheden på nabovej.

10 9 KONTROL AF BETALING FOR HJEMMEPLEJEYDELSER FRA PRIVAT LEVRANDØR LOLLAND KOMMUNE MAJ 2017 Figur 4.2: Match for nat levering (64 %) 47 (19 %) 43 (17 %) Visiteret til om natten Besøg om natten sandsynlig pba. data Besøg mellem kl. 6-7 eller kl sandsynlig pba. data Besøg om natten ikke sandsynlig pba. data 4.3 KONTROL AF BESØG MED 2. HJÆLPER Som den sidste del af afdækningen er det undersøgt om de borgere, som har været visiteret til 2. hjælper det vil sige to hjælpere på samme tid også har fået dette. Det er lavet et match mellem GPS-data fra Pleje Plus biler og Lolland Kommunes omsorgssystem på, om der har været to biler samtidig på borgerens bopæl eller i nærheden på de 12 udvalgte dage. I løbet af de 12 udvalgte dage har Lolland Kommune oplyst, at i alt 19 borgere har været visiteret til 2. hjælper. Det svarer til 156 pleje med to hjælpere - nogle har kun været visiteret til enkelte dage, mens andre har været til alle 12 dage i perioden. På baggrund af match af data er det sandsynligt, at Pleje Plus har leveret med to hjælpere hos borgere i 83 tilfælde (53 %), mens det på baggrund af data og opslag på GIS-kort vurderes ikkesandsynligt i 73 tilfælde (47 %). Figur 4.3: Match på 2. hjælper (53 %) 73 (47 %) Visiteret til 2. hjælper 2. hjælper sandsynlig pba. data 2. hjælper ikke sandsynlig pba. data

11 10 KONTROL AF BETALING FOR HJEMMEPLEJEYDELSER FRA PRIVAT LEVRANDØR LOLLAND KOMMUNE MAJ KONKLUSIONER I det følgende konkluderes der samlet på BDO s gennemgang af fakturering, samt de tre dataafdækninger, der er anvendt for at sandsynliggøre /dokumentere eventuelle fejl og mangler i forholdet mellem fakturerede og leverede hjemmeplejeydelser i perioden til på baggrund af det forelagte materiale for levering (GPStracks). BDO s afdækning af uoverensstemmelser mellem leverede og fakturerede hjemmeplejeydelser Først og fremmest vurderer BDO, at det er usandsynligt, at en så kompleks opgave som levering af personlig pleje til et stort antal borgere ikke indeholder afvigelser mellem visiterede ydelser og leverede ydelser på grund af aflysninger, nødopkald mv. BDO forholder sig derfor kritisk overfor, at Pleje Plus ikke har fremsendt korrektioner til det af myndighedsfunktionens fremsendte visiterede tid. BDO s undersøgelse af Pleje Plus faktiske levering af ydelser i perioden til har vist, at der sandsynligvis er uoverensstemmelser mellem det fakturerede og det leverede. Data viste således, at det for det første ikke er sandsynligt, at der er leveret personlig pleje i 160 tilfælde (8 %) ud af de 2016 visiterede på de 12 udvalgte dage. For det andet viste data, at det ikke er sandsynligt, at der er leveret personlig pleje om natten i 43 tilfælde (17 %) ud af 251 om natten. Sidst viste data, at ud af de 156 visiterede med 2. hjælper, ikke er sandsynligt, at der har været to hjælpere i 73 tilfælde (47 %). Det skal dertil bemærkes, at uoverensstemmelserne varierer mellem de 12 dage, da uoverensstemmelserne ikke er knyttet til bestemte borgere eller bestemte tidspunkter på dagen, hvorfor der ikke synes at være et fast mønster i uoverensstemmelserne mellem det leverede og fakturerede. BDO s tidligere analyse, hvor 10 konkrete sager blev gennemgået, viste ligeledes tilfælde af manglende levering, hvilket således understøttes af nærværende datagennemgang. Forbehold omkring omfang Som det er argumenteret for i afsnit 3.1 om datagrundlaget, hvorpå ovennævnte afdækninger hviler, så er disse resultater dog behæftet med visse forbehold på grund af begrænsninger i data for levering bagudrettet for perioden til Baggrunden for dette er, at data er baseret på GPS-data på Pleje Plus biler, hvortil der er fundet visse fejl og mangler GPS-systemet har ikke kunnet logge en adresse og viser ukendt -adresse - ligesom der er fundet mindre afvigelser i dataudtrækket fra Lolland Kommunes omsorgssystem. Det har således ikke været muligt med de anvendte datakilde at give et 100 % korrekt billede af det konkrete hændelsesforløb i perioden til Uagtet dette, er det BDO s vurdering, at afdækningen på baggrund af datamaterialet viser, at der har været uoverensstemmelser mellem leverede og fakturerede hjemmeplejeydelser i den undersøgte periode, men at det er vanskeligt at fastlægge det nøjagtige omfang. Det er vigtigt at bemærke, at Pleje Plus ikke er blevet forelagt resultaterne og ikke har haft mulighed for at komme forklaringer på uoverensstemmelserne. Der kan således være forhold, som ikke viser sig i data, der vil kunne forklare de fundne uoverensstemmelser. Sådanne forklaringer er dog ikke fundet i journalnotater, hvilket bl.a. kan tilskrives problemstillinger om kommunikation mellem Pleje Plus og Lolland Kommune, som BDO tidligere har beskrevet i tidligere omtalt rapport 360 analyse vedr. klager over Pleje Plus i Lolland Kommune, i afsnittene 3.10 Visitationsproces og 3.11 Elektronisk omsorgssystem og journalføring. Skelnen mellem leveringssvigt og faktureringsfejl BDO s afdækning har vist, at det er sandsynligt, at der er uoverensstemmelser mellem leverede og fakturerede ydelser, og det i de fleste tilfælde ikke har været muligt at finde journalnotater eller anden form for dokumentation for, hvorfor en levering ikke har været foretaget. Det kan således konstateres, at der med stor sandsynlighed er faktureret for en levering, der ikke har været fortaget. Det historiske tilbageblik og den manglende dokumentation gør det dog vanskeligt at vurdere, om der har været en legitim årsag til, at leveringen ikke har været foretaget. Det har således ikke været muligt at læse om manglende levering skyldes en for sen aflysning fra borgernes selv og dermed korrekt fakturering jf. kontraktens pkt Eller at borgerne har frasagt den givne levering fx. pga. for pårørende eller andet.

12 11 KONTROL AF BETALING FOR HJEMMEPLEJEYDELSER FRA PRIVAT LEVRANDØR LOLLAND KOMMUNE MAJ 2017 Pleje Plus procedure for fakturering Det fremgår af pkt. 4.1 i kontrakten mellem Lolland Kommune og Pleje Plus at: Eventuel uoverensstemmelser omkring det af myndigheden registrerede faktureringsgrundlag, og leverandørens egen registrering, skal være afklaret før fremsendelse af regning. BDO bemærker, at Pleje Plus ikke har forelagt materiale i form af opgørelse og/eller registreringer, der redegør for afvigelser dette være sig positive (ekstra, endnu ikke oprettede borgere/ydelser) såvel som negative (rettidige aflysninger o.l.) i forbindelse med fremsendelse af regning. BDO finder det bemærkelsesværdigt, hvis sådanne ændringer ikke vil forekomme i et eller andet omfang, udover de registreringer som Myndighed allerede foretager ift. indlæggelser og daghjems. Dette peger altså på, at Pleje Plus ikke foretager den i kontrakten aftalte procedure for justeringer i faktureringsgrundlaget på baggrund af egne oplysninger før fremsendelse af regning til Lolland Kommune.

13 KONTAKT THOMAS CHRISTIAN PELCH Senior Manager BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 154 lande. Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

ENERGIAFGIFTER RANDERS KOMMUNE AUGUST 2016

ENERGIAFGIFTER RANDERS KOMMUNE AUGUST 2016 ENERGIAFGIFTER RANDERS KOMMUNE AUGUST 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Baggrund 2 3.0 Tilrettelæggelse af opgaven 3 4.0 Pris og aftaleindgåelse 4 INDLEDNING Nærværende tilbud omfatter hjemtagelse af energiafgifter.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Syddjurs Kommune Marts 2017 BILAGSRAPPORT INDHOLD 1. Bilag 2 1.1 Samlede resultater og kommentarer 2 1.2 Inddragelse og information 2 1.3 Klager 3 1.4 Serviceniveau og

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE Hedensted Kommune 2 HEDENSTED KOMMUNE OM FORVALTNINGSREVISION Formål BDO har foretaget en forvaltningsrevision af det

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Borgerstyret Personlig Assistance Overordnede benchmarks Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Esbjerg Kommune og Randers Kommune Marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Uanmeldt tilsyn September 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer.

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.5 INDKØB, I-PAKKE Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så selvhjulpen

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Den gode opsigelse

Den gode opsigelse Den gode opsigelse I 2012 er en del frie skoler lukket. Der er endvidere en lang række skoler, der har overvejet eller gennemført personalereduktioner som følge af den pressede økonomi, faldende elevtal

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Priser og afregning. bilag 3. AF Storstrøm og AF Vestsjælland. Udbud af jobsøgnings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb 19.

Priser og afregning. bilag 3. AF Storstrøm og AF Vestsjælland. Udbud af jobsøgnings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb 19. Priser og afregning bilag 3 Side 1 af 6 Indhold 1. Priser... 3 1.1 Fast pris, prismodel 1... 3 1.2 Resultatafhængig pris, prismodel 2... 4 Driftsbetaling... 5 Bonus...5 2. Afregningsbetingelser... 5 3.

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

EU-PERSONDATAFORORDNINGEN. Selvejende og Private Daginstitutioner

EU-PERSONDATAFORORDNINGEN. Selvejende og Private Daginstitutioner AFTALE OM RÅDGIVNING OG ASSISTANCE I FORBIN- DELSE MED KRAV TIL PERSONDATABESKYTTELSE VED IMPLEMENTERING AF: EU-PERSONDATAFORORDNINGEN Selvejende og Private Daginstitutioner Administreret af Danske Daginstitutioner

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Oversigt: Klager/utilfredshed med Pleje Plus fra 1. juni 2016 til 31. jan. 2017

Oversigt: Klager/utilfredshed med Pleje Plus fra 1. juni 2016 til 31. jan. 2017 Oversigt juni 2016: UGE 23 1. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp) 2. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp)

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Rehabiliteringscenter Viborg

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Rehabiliteringscenter Viborg Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Rehabiliteringscenter Viborg Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling Indsatsområde: Behandling og Pleje Proces: Godkendt

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Bilag 3, KONTRAKT om indskrivning af beboer, jf. lov om social service 107/ 108

Bilag 3, KONTRAKT om indskrivning af beboer, jf. lov om social service 107/ 108 Bilag 3, KONTRAKT om indskrivning af beboer, jf. lov om social service 107/ 108 * Xx Kommune og Botilbuddet (nedenfor angives botilbuddets navn, adresse, telefonnummer og cvr.nr) indgår herved aftale om

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler 1. Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen? Ja, du har pligt til at medvirke til sagens oplysning. Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN STOR- VORDE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser

Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 16 Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser (Klippekort) 2018 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse... 3

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Redegørelse fra Kærkommen KBH

Redegørelse fra Kærkommen KBH Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration Afdeling for Frit Valg Sjællandsgade 40, Bygning l, 2. sal 2200 København N Den 30. januar 2015 Redegørelse fra Indhold: 1.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 18. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 12.30-13.30

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere