Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 103 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 103 Offentligt"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 103 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Offentliggørelse af ny adgangsbekendtgørelse ved universitetsuddannelserne Til udvalgets orientering fremsender jeg den nye adgangsbekendtgørelse ved universitetsuddannelserne. Bekendtgørelsen bliver offentliggjort tirsdag den 31. maj Samtidig vedlægger jeg det følgebrev, som ministeriet sender til universiteterne samme dag, og som bl.a. beskriver de ændringer, der er foretaget i forhold til høringsudkastet af 28. februar Jeg kan oplyse, at Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse ved visse videregående uddannelser også bliver offentliggjort i Lovtidende den 31. maj Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Med venlig hilsen Helge Sander Dok-id

2 Adgangsbekendtgørelsen (kopieret ind fra Retsinformation) Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) BEK nr 362 af 20/05/2005 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LOV Nr. 403 af 28/05/2003 Lovgivning som forskriften vedrører Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Senere ændringer til forskriften Område Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Adgangskrav Optagelse og optagelseskapaciteten Indskrivning m.v. Orlov Studieskift og overflytning Andre bestemmelser Ikrafttræden m.v. Bilag 1 Bilag 2 Bacheloruddannelser, der forudsætter specifikke adgangskrav til og med 2007: Specifikke adgangskrav ved de enkelte fra 2008: Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser og 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven), fastsættes: 2

3 Kapitel 1 Område 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved bachelor- og kandidatuddannelser, jf. universitetsloven. Kapitel 2 Adgangskrav 2. Adgang til en bacheloruddannelse forudsætter en gymnasial uddannelse, jf. stk. 2, samt specifikke adgangskrav, jf. 3. Stk. 2. Følgende gymnasiale uddannelser er adgangsgivende: 1) Studentereksamen ( stx ). 2) Højere forberedelseseksamen (hf). 3) Højere handelseksamen (hhx). 4) Højere teknisk eksamen (htx). 5) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse ( GUeksamen ), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland, Færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland og eksamen fra Duborgskolen. 6) Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF). 7) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB). 8) Udenlandsk eksamen m.v., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som det ansøgte universitet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen. Stk. 3. Adgangsgivende eksamen til ne i teknisk videnskab (civilingeniør), levnedsmiddelvidenskab og landinspektørvidenskab kan tillige opfyldes ved adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Stk. 4. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 2, nr. 8, foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer. 3. Adgang til en bacheloruddannelse forudsætter endvidere specifikke adgangskrav, som enten er bestemte gymnasiale fag på henholdsvis A-, B- eller C-niveau, og/eller en praktisk prøve efter regler fastsat af universitetet. De specifikke adgangskrav fastsættes af efter indstilling fra universiteterne, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Stk. 2. Ministeriet offentliggør ændringer af de specifikke adgangskrav på Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen Skærpelser varsles med mindst 2 år, før de træder i 3

4 kraft. Det samme gælder for, hvor der ikke tidligere har været fastsat specifikke adgangskrav. Stk. 3. Når et fag forudsættes på et bestemt niveau, jf. stk. 1, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen på dette eller et højere niveau i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende gymnasiale uddannelse. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 6,0. Kravet kan ikke opfyldes ved oprunding. 4. Adgang til en bacheloruddannelse kan endvidere forudsætte, at den gymnasiale eksamen er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 6,0. Karakterkrav fastsættes af universitetet. Stk. 2. Universitetets beslutning om fastsættelse af karakterkrav og ændringer heraf skal sendes til ministeriet, der offentliggør kravet på Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen mindst 2 år, før kravet træder i kraft. 5. Universitetet kan optage ansøgere på en bacheloruddannelse, selvom de i 3 forudsatte specifikke adgangskrav ikke er opfyldt, jf. dog stk. 2. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren efter universitetets nærmere bestemmelse opfylder adgangskravene inden studiestart eller inden studiestart supplerer til et niveau, der efter universitetets vurdering kan sidestilles med adgangskravene. Stk. 2. Universitetet kan i tilfælde af forventet væsentlig adgangsbegrænsning på en bacheloruddannelse bestemme, at betinget optagelse efter stk. 1 ikke længere kan finde sted. Universitetets beslutning herom skal være offentliggjort på universitetets hjemmeside mindst 1 år, før beslutningen træder i kraft, og forinden skal ministeriet være orienteret herom. 6. Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium. Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 7. Universitetet kan tillade ansøgere at søge optagelse på en bacheloruddannelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, jf. 2 og 3, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og universitetet skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren består en kvalifikationsprøve eller gennem en anden form for individuel bedømmelse dokumenterer nødvendige kvalifikationer. Stk. 3. Afgørelse efter stk. 1 og 2 omfatter kun den pågældende uddannelse ved det pågældende universitet. 4

5 8. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller andre ansøgere, der inden optagelse vil opfylde forudsætningerne for optagelse, men som af anden grund ikke har modtaget deres endelige eksamensbevis inden 5. juli, kan søge om optagelse inden den ordinære ansøgningsfrist udløb. Ansøgeren sender snarest muligt herefter eksamensbeviset til det eller de søgte universiteter. Disse ansøgere vurderes på lige fod med de øvrige ansøgere, men får normalt svar senere end de øvrige ansøgere. 9. Adgang til en kandidatuddannelse forudsætter en relevant bacheloruddannelse, jf. 1, eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse fremgår af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver. 10. Universitetet kan kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal have bestået Studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Stk. 2. Universitetet kan kræve, at Studieprøven i dansk er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 6. Stk. 3. Universitetet kan beslutte, at kravet om dansk A ved adgang til ne, jf. bilag 2, kan erstattes af Studieprøven i dansk m.v. efter stk. 1 og 2. Stk. 4. Krav til danskkundskaber, herunder hvornår Studieprøven i dansk m.v. skal være aflagt, skal fremgå af universitetets hjemmeside. Skærpelser af krav til danskkundskaber skal varsles med 2 år. Det samme gælder for uddannelser, hvor der ikke tidligere har været krav om danskkundskaber. 11. Universitetet kan kræve, at ansøgerne senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, hvis uddannelsen eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk. Universitetet kan fastsætte, at ansøgere skal bestå en særligt tilrettelagt prøve. Stk. 2. Universitetet kan beslutte, at kravet om engelsk B ved adgang til ne, jf. bilag 2, kan erstattes af en af universitetet særligt tilrettelagt prøve. Stk. 3. Krav til engelskkundskaber, herunder hvornår disse skal være dokumenteret, og hvilke krav der stilles til udenlandske prøver, skal fremgå af universitetets hjemmeside. Skærpelser af krav til engelskkundskaber skal varsles med 2 år. Det samme gælder for uddannelser, hvor der ikke tidligere har været krav om engelskkundskaber. 5

6 12. Ved adgang til bachelor- og kandidatuddannelser, der udbydes efter reglerne om deltidsuddannelse, gælder reglerne i dette kapitel, medmindre andet følger af andre regler. Kapitel 3 Optagelse og optagelseskapaciteten 13. Universitetet træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse. 14. Universitetet bestemmer selv, efter reglerne om frit optag, jf. stk. 2, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte bachelor- og kandidatuddannelse, jf. dog 15, medmindre ministeriet fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten, jf. universitetsloven. Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Universitetet skal i tilknytning hertil tage højde for, at optagelsestallet er i overensstemmelse med samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde. 15. En bestået bacheloruddannelse ved et universitet giver ret til optagelse, jf. 9, stk. 1, 2. pkt., på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde/fagområder, ved samme universitetet i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse, jf. dog 16. Stk. 2. Universitetet fastsætter i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilken bacheloruddannelse ved universitetet der giver ret til optagelse i henhold til stk. 1. Endvidere fastsættes det i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilke ved universitetet og ved andre universiteter der i øvrigt giver adgang til kandidatuddannelsen, jf. 9, stk. 1. Stk. 3. Regler fastsat i medfør af stk. 2, 2. pkt., må ikke udelukke, at studerende med en bacheloruddannelse, jf. 1, fra et andet universitet kan optages på kandidatuddannelsen. Universiteterne skal i fællesskab sikre, at studerende på ne orienteres om mulighederne for valg af relevante kandidatuddannelser ved eget og andre universiteter. 16. Ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages på en bachelor- eller kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen. Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 6

7 Optagelse på 17. Studiepladserne til, jf. 14, stk. 1, opdeles i kvote 1 og kvote 2. Kvote 1 kan opdeles i kvote 1a og kvote 1b. Alle skal opdeles i kvote 1a og kvote 2. Ministeriet fastsætter hvert år kvoternes størrelse, herunder eventuel opdeling i kvote 1a og kvote 1b, efter indstilling fra universitetet. Stk. 2. Overskydende pladser fra kvote 2, jf. 22, overføres til kvote 1. Stk. 3. Ministeriet kan godkende, at universitetet på visse anvender et andet optagelsessystem end kvotesystemet. Stk. 4. Universitetet offentliggør den fastsatte fordeling af studiepladserne efter stk. 1 og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 3 på sin hjemmeside. 18. Studiepladserne i kvote 1a tildeles efter faldende optagelseskvotient, jf. stk. 2, ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. 2, stk. 2, nr. 1-8, bortset fra ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. 22, stk. 1, nr. 4. Stk. 2. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen justeret i henhold til reglerne i 19, eller eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen. Stk. 3. Universitetet kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder sygdom, handicap m.v., dispensere fra reglerne i stk En ansøger med en adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 1, nr. 1-4, der under uddannelsen har taget et ekstra fag på det højeste niveau i den pågældende adgangsgivende uddannelse som erstatning for et fag på lavere niveau, får justeret sit eksamensgennemsnit, hvis det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. 18. Stk. 2. Er den adgangsgivende uddannelse en højere forberedelseseksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 2, der er afsluttet i 2006 eller tidligere, kan fag på B-niveau kun medføre justering efter stk. 1, hvis faget er begyndersprog (B). Stk. 3. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit med 1,03 for gennemførelse af et ekstra niveau og med 1,06 for gennemførelse af to ekstra niveauer. Gennemsnittet beregnes med én decimal. Stk. 4. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 1, nr. 5, 7 og 8, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 3, jf. stk. 1. Det påhviler ansøgeren over for universitetet at dokumentere, at betingelsen for justering er opfyldt. 20. Studiepladserne i kvote 1b tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med en adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 1-4, der opfylder betingelserne for optagelse i kvote 1a, men som ikke har kunnet optages i denne kvote. 7

8 Stk. 2. Optagelseskvotienten efter stk. 1 beregnes som gennemsnittet af 4 skriftlige eksamenskarakterer i den gymnasiale uddannelse beregnet med én decimal, jf. nr. 1-4, lagt sammen med eksamensgennemsnittet beregnet efter 18, stk. 2: 1) For ansøgere med en studentereksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 1, indgår dansk, et yderligere fag på A-niveau, engelsk samt studieretningsprojektet. 2) For ansøgere med en højere forberedelseseksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 2, indgår dansk, engelsk, matematik samt den større skriftlige opgave. 3) For ansøgere med en højere handelseksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 3, indgår dansk, et yderligere fag på A-niveau, engelsk samt studieretningsprojektet. 4) For ansøgere med en højere teknisk eksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 4, indgår dansk, matematik, engelsk samt teknologi. Stk. 3. For ansøgere med flere fag på A-niveau, udover dansk og eventuelt engelsk, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, indgår karakteren fra det A-niveau fag, hvori der er opnået den højeste karakter. For ansøgere, der har fag på et højere niveau end det krævede i den pågældende gymnasiale uddannelse, indgår karakteren fra faget på det højere niveau, jf. stk. 2, nr. 1, 2 og 4. Stk. 4. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 5, 7 og 8, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, korrigeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 2. Kravet om dansk kan erstattes af ansøgerens modersmål på A-niveau eller tilsvarende niveau. Det påhviler ansøgeren overfor universitetet at dokumentere, at betingelsen for korrigering er opfyldt. 21. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. 18 og 20, optages ældre ansøgere før yngre. Dette gælder dog ikke tilfælde, hvor universitetet på forhånd har garanteret optagelse med en bestemt kvotient eller givet tilsagn om senere optagelse med en bestemt kvotient. 22. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter regler fastsat af universitetet til 1) Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, men som ikke har en tilstrækkelig kvotient til at kunne optages i kvote 1a og 1b. 2) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, jf. 2, stk. 2, men som opfylder alternative adgangskrav til den pågældende uddannelse. 3) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf. 7. 4) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1. Stk. 2. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter en konkret vurdering af ansøgerne. Universitetet offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Hvis erhvervsarbejde indgår i vurderingen, er værnepligtstjeneste sidestillet hermed. Universitetet må ikke anvende alder eller lodtrækning som 8

9 udvælgelseskriterier. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år. Hvis universitetet lader aktiviteter indgå i vurderingen, må der højst indgå aktiviteter for en periode på sammenlagt 12 måneder. Stk. 3. Hvis erhvervsarbejde indgår i den konkrete vurdering, skal erhvervsarbejde, der optjenes ved udstationering som led i kontrakt med forsvaret, medregnes med hele kontraktperioden, jf. dog stk. 2, sidste pkt., uanset at kontraktperioden først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart. Det samme gælder for værnepligtstjeneste. Stk. 4. I universitetets vurdering af ansøgerne efter stk. 2 kan der efter ministeriets godkendelse indgå optagelsesprøver, samtaler m.v. Stk. 5. Universitetet kan give betinget garanti for en studieplads det følgende år eller ved førstkommende optagelsesrunde. Stk. 6. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder sygdom, handicap m.v., kan universitetet dispensere fra egne optagelsesregler fastsat efter stk Universitetet kan samtidig med den ordinære optagelse fastsætte et ekstra antal pladser (ventelistepladser), som kan søges samtidig med ansøgning om optagelse. Ansøgere til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse. Universitetet kan bestemme, at der kun optages til ventelister i kvote 1. Stk. 2. Retten til en studieplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om studieplads inden for en frist fastsat af universitetet. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, skal der indsendes ny ansøgning året efter. 24. Ansøgning om optagelse sker digitalt via Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen eller manuelt ved brug af skemaer på papir. Stk. 2. Der kan søges om optagelse ved indtil 8 af de optagelsesområder, der fremgår af ansøgningsskemaet, jf. stk.1. Stk. 3. Ansøgeren sender ansøgningsskema sammen med dokumentation for adgangsgrundlaget til den eller de søgte uddannelsesinstitutioner, samt prioriteringsskema til den højst prioriterede institution. Dokumentation for adgangsgrundlag skal eftersendes, jf. 8, hvis ansøgeren ikke har modtaget eksamensbevis eller lignende før udløbet af ansøgningsfristen, jf Ansøgningsfristen ved optagelse på er følgende: 1) Ansøgningsfristen er den 15. marts kl for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2, og for ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. 2, stk. 2, nr. 7 og 8. 2) Ansøgningsfristen er den 5. juli kl for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1, jf. dog 42, stk. 2. Stk. 2. Universitetet skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved universitetet, tilbud om en studieplads. Ansøgeren skal bekræfte 9

10 tilbuddet inden for en frist fastsat af universitetet. Bekræfter ansøgeren ikke tilbuddet inden for fristen, bortfalder retten til studiepladsen. Stk. 3. Koordineringssekretariatet, jf. bekendtgørelse om procedure for koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, giver senest den 28. juli på vegne af universiteterne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte. Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 26. Ansøgere, der ikke er optaget ved nogen af de søgte, får samtidig med meddelelsen om afslag, jf. 25, stk. 3, en liste over, hvor der er ledige pladser. For optagelse til ledige pladser fastsætter universitetet selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister. Hvis der er flere ansøgere til en bacheloruddannelse, end der er ledige pladser, optages ansøgere efter objektive kriterier fastsat af universitetet. Universitetet må ikke anvende alder og lodtrækning som udvælgelseskriterier. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på universitetets hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af de ledige pladser. Optagelse på kandidatuddannelser 27. For optagelse til kandidatuddannelser fastsætter universitetet selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister. 28. Universitetet kan, med baggrund i den faglige udvikling i den adgangsgivende bacheloruddannelse, i studieordningen for kandidatuddannelsen fastsætte regler om, hvornår den studerende senest kan søge optagelse på kandidatuddannelsen efter at have afsluttet bacheloruddannelsen. 29. Kan universitetet af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på en kandidatuddannelse, skal udvælgelse ske efter kriterier, der på forhånd er fastsat af universitetet, jf. dog 15, stk. 1. Adgangsbegrænsningen skal være offentliggjort på universitetets hjemmeside mindst 1 år, før begrænsningen træder i kraft. Stk. 2. Universitetet må alene anvende faglige kriterier som udvælgelseskriterier. Universitetet må ikke anvende alder og lodtrækning som udvælgelseskriterier. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på universitetets hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af adgangsbegrænsningen. Stk. 3. I universitetets vurdering af ansøgerne efter stk. 2 kan der efter ministeriets godkendelse indgå optagelsesprøver, samtaler m.v. 10

11 Kapitel 4 Indskrivning m.v. 30. Den studerende indskrives administrativt på det relevante studietrin på uddannelsen til en af følgende kategorier: 1) Bacheloruddannelse. 2) Kandidatuddannelse. 3) Modul med henblik på merit i anden uddannelse. 4) Gæstestuderende i øvrigt. Stk. 2. Hvis de optagne fordeles på flere studiestartstidspunkter, indskrives ældre optagne før yngre, medmindre en ældre ansøger har ansøgt om udskudt studiestart. Stk. 3. Er der flere studiestartstidspunkter på en bachelor- eller kandidatuddannelse, skal universitetet informere ansøgerne herom samt oplyse om kriteriet for fordeling fra det tidspunkt, hvor der kan søges om optagelse på uddannelsen. Stk. 4. Efter indskrivning er den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved det pågældende universitet. Stk. 5. Universitetet kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen. 31. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog 30, stk. 1, nr. 3 og 4. Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 32. Universitetet bringer indskrivningen til ophør, når den studerende 1) har gennemført en uddannelse, 2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg eller ikke bestået førsteårsprøven, jf. bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), 3) er afskåret fra at fortsætte på uddannelsen som følge af reglerne for den pågældende uddannelse, 4) melder sig ud af uddannelsen, eller 5) er varigt bortvist fra universitetet, jf. universitetslovens 14, stk. 6. Stk. 2. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 1, kan den pågældende ikke på ny søge optagelse/indskrivning på samme uddannelse. Stk. 3. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 2, som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, kan universitetet tillade den pågældende at søge optagelse/indskrivning på samme uddannelse på ny, jf. dog 16. Er indskrivning bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 2, som følge af, at den studerende ikke har bestået førsteårsprøven, kan universitetet tillade den pågældende at søge optagelse på ny, jf. dog 16. Tilladelse gives, 11

12 1) hvor universitetet på grundlag af en konkret faglig vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller 2) hvor uddannelsens indhold er væsentligt ændret. Stk. 4. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 3, kan den pågældende søge optagelse/indskrivning på ny, jf. dog 16. Stk. 5. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 4, kan den pågældende søge optagelse/indskrivning på ny, jf. dog stk. 1, nr. 1-3, og 16. Optagelse kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter, at indskrivningen er bragt til ophør. Stk. 6. Hvor den pågældende optages/indskrives på ny, jf. stk. 3-5 og 38, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af regler for uddannelsen. Hvor eksamensforsøg er opbrugt, kan universitetet give den studerende tilladelse til nye eksamensforsøg efter reglerne for den pågældende uddannelse. 33. Studerende, der har været udmeldt i et semester, dele af et semester eller tilsvarende, jf. 32, stk. 5, kan ikke i samme semester eller tilsvarende deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen. 34. Universitetet kan fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 2 år. Det skal af reglerne fremgå, hvad der forstås ved studieaktivitet for uddannelsen. Stk. 2. Regler om de prøver, som den studerende i henhold til eksamensbekendtgørelsen skal have bestået inden udgangen af andet studieår, gælder uafhængig af regler fastsat i medfør af stk. 1. Stk. 3. Det skal af universitetets regler fremgå, at universitetet, hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan dispensere fra studieaktivitetskravet. Kapitel 5 Orlov 35. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af universitetet. Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov. Stk. 3. Studerende kan i orlovsperioden ikke lade sig vælge til eller være medlem af universitetets bestyrelse, studienævn eller akademisk råd. 36. Orlov kan ikke meddeles, før den studerende har gennemført første studieår på bacheloruddannelsen eller på kandidatuddannelsen og har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår, jf. dog stk. 2 og 3. 12

13 Stk. 2. Ansøgt orlov skal dog meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste. Stk. 3. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste m.v., følger reglerne i 5 i lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om Statens Uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v. Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Kapitel 6 Studieskift og overflytning 37. Skift til ny bachelor- eller kandidatuddannelse på samme universitet eller på andet universitet kan kun ske gennem ny optagelse efter reglerne om adgang og optagelse i denne bekendtgørelse bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 2. Stk. 2. Hvis ansøgeren har bestået studieelementer, der ækvivalerer første år af den uddannelse, som ansøgeren ønsker at skifte til, skal ansøgeren ikke søge om optagelse, men søge om indskrivning. Indskrivning forudsætter, at der er ledige pladser på det pågældende studietrin på uddannelsen. Indskrivning sker i øvrigt, inden for rammerne af denne bekendtgørelse, efter universitetets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige studiepladser. 38. Overflytning til samme bacheloruddannelse ved et andet universitet kan tidligst meddeles, når den studerende har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår. Overflytning forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin. Overflytning sker i øvrigt efter det modtagende universitets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige studiepladser. Stk. 2. Overflytning til samme kandidatuddannelse ved et andet universitet forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin. Overflytning sker i øvrigt efter det modtagende universitets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige studiepladser. Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra kravet i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Kapitel 7 Andre bestemmelser 39. Ministeriet kan tillade universitetet at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen. Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde hvor universitetet kan dispensere, jf. 6, stk. 2, 7, 16, stk. 2, 18, stk. 3, 22, stk. 6, 25, stk. 4, 31, stk. 2, 34, stk. 3, 36, stk. 4, og 38, stk

14 40. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for af studerende, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Universitetet sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer. Kapitel 8 Ikrafttræden m.v. 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2005, jf. dog stk Stk. 2. 3, stk. 3, og 4, stk. 1, for så vidt angår karakterkravet 6,0, har virkning fra optagelsen i Stk , stk. 1, 3 og 4, har virkning fra optagelsen i 2006, idet 19, stk. 3, om justering af eksamensgennemsnittet for gennemførelse af to ekstra niveauer, dog har virkning fra optagelsen i Stk. 4. Ansøgningsfristen den 5. juli i 25, stk. 1, nr. 2, har virkning fra optagelsen i Stk , 18, 19, stk. 2, 20, 21 og 22 samt bilag 2 har virkning fra optagelsen i Stk. 6. Bilag 1 har kun virkning til og med optagelsen i Bekendtgørelse nr. 126 af 26. februar 2004 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne ophæves, jf. dog stk Stk. 2. Ansøgningsfristen den 1. juli i 22, stk. 1, nr. 2, finder anvendelse til og med optagelsen i Stk , 17, 19 og 20 finder anvendelse til og med optagelsen i 2007., den 20. maj 2005 Helge Sander /Gertie Lund 14

15 Bilag 1 Bacheloruddannelser, der forudsætter specifikke adgangskrav til og med 2007: Universiteter Københavns Universitet Lægevidenskab, Odontologi, Folkesundhedsvidenskab Fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi) Kemiske fag (Biokemi, Kemi, Miljøkemi) og Nanoteknologi Matematiske fag (Matematik, Matematik-økonomi, Statistik) og Forsikringsvidenskab Biologi, Geologi-geoscience, Geografi og geoinformatik, Molekylær biomedicin Datalogi Idræt Engelsk, Tysk Fransk, Spansk Indiansk sprog og kultur Italiensk Musikvidenskab Psykologi, Sociologi, Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Aarhus Universitet Lægevidenskab, Odontologi Fysik, Matematik med fysik Biologi, Geologi, Kemi, Teknisk videnskab (civilingeniør) i Kemi og teknologi, Molekylærbiologi, Medicinalkemi, Nanoteknologi Datalogi, Matematik, Matematikøkonomi Idræt Engelsk, Tysk Fransk, Spansk Specifikke adgangskrav Matematik B, fysik B og kemi C Matematik A, fysik A og kemi C eller Matematik A, fysik B og kemi A Matematik A, fysik B og kemi B Matematik A Matematik B, fysik B og kemi B Matematik A Matematik C og naturfag C/fysik-kemi Det valgte sprog B Det valgte sprog C Spansk C Italiensk B eller ½ års propædeutik Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet Matematik C (Fra 2007 ændres matematik C til matematik B til Sociologi) Matematik B Matematik B, fysik B og kemi C Matematik A, fysik A og kemi C Matematik A, fysik B og kemi B Matematik A Matematik C og naturfag C/fysik-kemi og bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet Det valgte sprog B Det valgte sprog C 15

16 Italiensk Italiensk B eller ½ års propædeutik Musikvidenskab Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet Psykologi, Statskundskab/Samfundsfag Matematik C Økonomi Matematik B Syddansk Universitet Lægevidenskab, Matematik B, fysik B og kemi C Folkesundhedsvidenskab, Klinisk biomekanik Naturvidenskab Matematik A, fysik B og kemi B Biologi på tværs Matematik B, fysik B og kemi B Datalogi, Matematik-økonomi Matematik A Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik A, fysik B og kemi C Teknisk videnskab (civilingeniør) i Matematik A og fysik B Datateknologi Teknisk videnskab (civilingeniør) i Matematik A, fysik B og engelsk C Innovation & Business Teknisk videnskab (civilingeniør) i Matematik A, fysik B og kemi B Miljøteknologi, Kemi Miljøplanlægning Matematik C Teknisk audiologi Matematik B og fysik B Engelsk, Tysk Det valgte sprog B Fransk, Spansk Det valgte sprog C Journalistik Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet Erhvervssprog engelsk Engelsk A Erhvervssprog tysk, fransk Det valgte sprog B Erhvervssprog spansk Spansk C Erhvervsøkonomi (HA), Matematik B Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) i skat HA-engelsk Matematik B og engelsk C Den økonomisk-sproglige uddannelse ( negot ) Matematik C og engelsk B og, afhængig af de valgte sprog: tysk B/fransk C/spansk C Den økonomisk-sproglige uddannelse ( Matematik C, engelsk B og tysk B negot ) i Turisme og fritidsmanagement Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK) Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Roskilde Universitetscenter Naturvidenskabelige uddannelser Matematik C og engelsk B og, afhængig af det valgte 2. sprog : tysk B/fransk C/ spansk C Matematik C Matematik B Matematik A, fysik B og kemi B eller, 16

17 Samfundsvidenskabelige uddannelser Aalborg Universitet Naturvidenskab Geografi Informatik Kemi Medialogi Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk videnskab (civilingeniør) i Eksport og international teknologiledelse Teknisk videnskab (civilingeniør) i Kemi og bioteknologi Landinspektørvidenskab Engelsk, Tysk Spansk Musik, Musikterapi Erhvervssprog engelsk Erhvervssprog tysk, fransk Erhvervssprog spansk Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) Administration/Samfundsfag, Psykologi, Sociologi Økonomi Danmarks Tekniske Universitet Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk videnskab (civilingeniør) i Bioteknologi, Kemi og teknologi, Sundhed og produktion Teknisk videnskab (civilingeniør) i Fysik og nanoteknologi Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Biologi-bioteknologi, Horticulture, Naturressourcer Jordbrugsøkonomi Landskabsarkitektur, Veterinærmedicin Matematik B, fysik B og kemi C samt det af universitetet fastsatte karakterkrav. Matematik C Matematik A og fysik B Matematik B, fysik B og kemi C Matematik B Matematik A, fysik B og kemi B Matematik B og engelsk B Matematik A, fysik B og kemi C Matematik B og engelsk B Matematik A, fysik B og kemi B Matematik A Det valgte sprog B Spansk C Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet Engelsk A Det valgte sprog B Spansk C Matematik B Matematik C Matematik B Matematik A, fysik B og kemi C Matematik A, fysik B og kemi B Matematik A, fysik A og kemi C Matematik A, fysik B og kemi B Matematik A Matematik B, fysik B og kemi C (Fra 2006 ændres kemi C til kemi B til Veterinærmedicin) 17

18 Levnedsmiddelvidenskab Danmarks Farmaceutiske Universitet Farmaceut Handelshøjskolen i København Erhvervsøkonomi-matematik HA (mat.) Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) Erhvervsøkonomi-filosofi HA (fil.), Erhvervsøkonomi-psykologi HA ( psyk.) Erhvervsøkonomi virksomhedskommunikation HA (kom.) Business Administration and Service Management International Business International Business and Politics Business Language and Culture (SPRØK) Asian Studies Programme (ASP) Erhvervssprog engelsk Erhvervssprog tysk, fransk Erhvervssprog russisk Erhvervssprog spansk, italiensk Handelshøjskolen i Århus Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) i skat International erhvervsøkonomi HA( int.) Business Administration Marketing and Management Matematik A, fysik B og kemi B Matematik A, fysik B og kemi B Matematik A Matematik B Matematik B og engelsk B Matematik C og engelsk B Matematik B og engelsk A Matematik B og engelsk A Matematik B. Engelsk A, eller engelsk B samt det af universitetet fastsatte karakterkrav Engelsk B og matematik C/erhvervsøkonomi C/naturfag C/ samfundsfag C og, afhængig af det valgte 2. sprog : tysk B/ fransk C/spansk C Engelsk A, matematik C og japansk B/kinesisk B afhængig af det valgte sprog (eller 1 års propædeutik) Engelsk A Det valgte sprog B Russisk B eller ½ års propædeutik Det valgte sprog C Matematik B Matematik B og afhængig af det valgte sprog: engelsk B/tysk B/fransk C/spansk C Matematik B og engelsk B Engelsk A 18

19 Communication Erhvervssprog engelsk Erhvervssprog tysk, fransk Erhvervssprog spansk Engelsk A Det valgte sprog B Spansk C 19

20 Bilag 2 Specifikke adgangskrav ved de enkelte fra 2008: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller teknisk videnskab. 1. Humaniora Uddannelserne underopdeles i 1.1. Humanistiske og 1.2. Erhvervssproglige 1.1. Humanistiske Områdespecifikke adgangskrav Alle humanistiske Der kræves: - Dansk A - Engelsk B - Historie B eller Samtidshistorie B - Yderligere et fremmedsprog: Fortsættersprog B (fransk eller tysk) eller begyndersprog A (fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk) Herudover kræves ved de enkelte humanistiske, herunder centrale fag/tilvalg/ kombinationsfag : Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser De enkelte humanistiske Engelsk Fransk Tysk Spansk Indianske sprog og kulturer Historie Teknisk audiologi Uddannelsesspecifikke adgangskrav Engelsk A Fransk fortsættersprog B/begyndersprog A Tysk fortsættersprog B/begyndersprog A Spansk A Spansk B Historie A, eller Samfundsfag B i kombination med enten Historie B eller Samtidshistorie B Matematik B, Fysik B 20

21 Audiologopædi Balkanstudier Brasilianske studier Bulgarsk Dansk, Dansk/nordisk, Nordisk sprog og litteratur Dramaturgi Eskimologi Etnografi Europæisk etnologi Film- og medievidenskab Filosofi, Filosofi og videnskabsteori Finsk Forhistorisk arkæologi Græsk (moderne) Hebraisk Humanistisk informatik Humanistiske basisstudier (Roskilde Universitetscenter) Humanistiske internationale basisstudier (Roskilde Universitetscenter) (engelsksproget) Idéhistorie Indisk/ Sydasienstudier, Indisk filologi Indoeuropæisk Indonesisk/ Østasienstudier Informationsvidenskab Journalistik (Roskilde Universitetscenter) Koreansk/ Østasienstudier Kultur- og sprogmødestudier Kunsthistorie Lingvistik Litteraturvidenskab/Litteraturhistorie Logopædi Kommunikation Medievidenskab Middelalderarkæologi Nederlandsk Nærorientalsk Performance-design Persisk Polsk/ Østeuropastudier Portugisisk Pædagogik Pædagogik og uddannelsesstudier Pædagogisk audiologi Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for humanistiske. 21

22 Religion, Religionsvidenskab Retorik Serbokroatisk Sprogvidenskab Teatervidenskab Thai/ Sydøstasienstudier Tibetansk/ Sydøstasienstudier Tjekkisk Tyrkisk Ungarsk Æstetik og kultur Arabisk, Arabisk sprog og islamisk Arabisk A* kultur Græsk (klassisk) Græsk A* og Latin A* Græsk-romersk sprog og kultur Klassisk arkæologi Klassisk filologi Latin Italiensk Italiensk A* Japansk, Japansk / Østasienstudier Japansk A* Kinesisk, Kinesisk/ Østasienstudier Kinesisk A* Oldtidskundskab Græsk A* Russisk, Russisk/ Østeuropastudier Russisk A* Journalistik (Syddansk Universitet) Bestået optagelsesprøve, der Musik, Musikvidenskab Musikterapi afholdes af universitetet Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet * Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen 1.2. Erhvervssproglige Alle erhvervssproglige Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: - Dansk A - Engelsk B - Historie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B - Yderligere et fremmedsprog: Fortsættersprog B (fransk eller tysk) eller begyndersprog A (fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk) Herudover kræves ved de enkelte erhvervssproglige, herunder centrale fag/tilvalg/ kombinationsfag : 22

23 Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser De enkelte erhvervssproglige Uddannelsesspecifikke adgangskrav Erhvervssprog engelsk Engelsk A Marketing and Management Communication (engelsksproget) Erhvervssprog fransk Fransk fortsættersprog B/begyndersprog A Erhvervssprog tysk Tysk fortsættersprog B/begyndersprog A Erhvervssprog spansk Spansk A Erhvervssprog arabisk Arabisk A* Erhvervssprog italiensk Italiensk A* Erhvervssprog russisk Russisk A* * Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen 2. Teologi Bacheloruddannelse Uddannelsesspecifikke adgangskrav Teologi Dansk A, Historie A, Engelsk B, Græsk A*, Latin A*, og yderligere et fremmedsprog: Fortsættersprog B (fransk eller tysk) eller begyndersprog A (fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk) * Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen 3. Samfundsvidenskab Uddannelserne underopdeles i 3.1. Samfundsvidenskabelige og 3.2. Erhvervsøkonomiske 3.1. Samfundsvidenskabelige Områdespecifikke adgangskrav Alle samfundsvidenskabelige Der kræves: - Dansk A - Engelsk B - Historie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B Herudover kræves ved de enkelte samfundsvidenskabelige, herunder 23

24 centrale fag/tilvalg/ kombinationsfag : Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser De enkelte samfundsvidenskabelige Økonomi Administration/Samfundsfag Forvaltning Internationale udviklingsstudier Offentlig administration Psykologi Samfundsfag Socialvidenskab Sociologi Statskundskab/Samfundsfag Samfundsvidenskabelige basisstudier (Roskilde Universitetscenter) Samfundsvidenskabelige internationale basisstudier (Roskilde Universitetscenter) (engelsksproget) Virksomhedsstudier Miljøplanlægning Antropologi Jura Uddannelsesspecifikke adgangskrav Matematik A Matematik B Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for samfundsvidenskabelige Erhvervsøkonomiske Alle erhvervsøkonomiske Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: - Dansk A - Engelsk B - Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B - Matematik B Herudover kræves ved de enkelte erhvervsøkonomiske, herunder centrale fag/tilvalg/ kombinationsfag : 24

25 Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser De enkelte erhvervsøkonomiske Business Administration and Service Management ( engelsksproget ) International Business (engelsksproget) International Business and Politics (engelsksproget) Erhvervsøkonomi-matematik Erhvervsøkonomi-datalogi Business Language and Culture (SPRØK) ( engelsksproget ) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK) Asien Studies Programme (engelsksproget) Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA-1 fremmedsprog) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT) Business Administration (engelsksproget) Erhvervsøkonomi, almen Erhvervsøkonomi-erhvervsret Erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat Erhvervsøkonomi-filosofi Erhvervsøkonomi-psykologi Erhvervsøkonomivirksomhedskommunikation Uddannelsesspecifikke adgangskrav Engelsk A Matematik A Engelsk A, og afhængig af det valgte 2. fremmedsprog : fransk fortsættersprog B/begyndersprog A, tysk fortsættersprog B/begyndersprog A eller spansk A Afhængig af det valgte 2. fremmedsprog : fransk fortsættersprog B/begyndersprog A, tysk fortsættersprog B/begyndersprog A eller spansk A Engelsk A, og afhængig af det valgte sprog: japansk A* eller kinesisk A* Afhængig af det valgte fremmedsprog: fransk fortsættersprog B/begyndersprog A, tysk fortsættersprog B/begyndersprog A eller spansk A Afhængig af de(t) valgte fremmedsprog: arabisk A*, fransk fortsættersprog B/begyndersprog A, tysk fortsættersprog B/begyndersprog A eller spansk A Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for erhvervsøkonomiske. * Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen 25

26 4. Naturvidenskab Naturvidenskabelige Alle naturvidenskabelige Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: - Dansk A - Engelsk B Herudover kræves ved de enkelte naturvidenskabelige, herunder centrale fag/tilvalg/ kombinationsfag : Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser De enkelte naturvidenskabelige Fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi) Kemiske fag (Biokemi, Kemi, Medicinalkemi, Miljøkemi) Bioinformatik Biologi-bioteknologi Biologiske fag (Biologi, Biologi på tværs, Medicinalbiologi, Miljøbiologi, Molekylærbiologi) Biomedicin Farmaceutisk kemi Geografiske fag (Geografi, Geografi & geoinformatik, Geologi, Geologigeoscience ) Horticulture (engelsksproget) Molekylær biomedicin Nanobioscience Nanoteknologi Naturressourcer Naturvidenskab (Aalborg Universitet, Syddansk Universitet) Naturvidenskabelige basisstudier (Roskilde Universitetscenter) Naturvidenskabelige internationale basisstudier (Roskilde Universitetscenter) (engelsksproget) Veterinærmedicin Landskabsarkitektur Uddannelsesspecifikke adgangskrav Matematik A, Fysik A og Kemi B eller Matematik A, Fysik B og Kemi A Matematik A, Fysik B og Kemi B Matematik A, Fysik B og Kemi C 26

27 Datalogi Matematiske fag (Forsikringsvidenskab/aktuar, Jordbrugsøkonomi, Matematik, Matematik-økonomi, Statistik) Idræt Idræt og sundhed Informatik Medialogi 5. Sundhedsvidenskab Sundhedsvidenskabelige Alle sundhedsvidenskabelige Matematik A Matematik B og Fysik B Ved Idræt (Aarhus Universitet) tillige bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet. Matematik B Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: - Dansk A - Engelsk B - Matematik A - Fysik B - Kemi B Herudover kræves ved de enkelte sundhedsvidenskabelige : De enkelte sundhedsvidenskabelige Farmaci Folkesundhedsvidenskab Klinisk biomekanik Lægevidenskab Odontologi 6. Teknisk videnskab Teknisk-videnskabelige Alle teknisk-videnskabelige Uddannelsesspecifikke adgangskrav Biologi C Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for sundhedsvidenskabelige. Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: - Dansk A - Engelsk B - Matematik A Herudover kræves ved de enkelte teknisk-videnskabelige følgende: Ikke krav om dansk A ved 27

28 engelsksprogede uddannelser De enkelte teknisk-videnskabelige Fysik og teknologi Fysik og nanoteknologi Bioteknologi Kemi, miljø og bioteknologi Kemi og teknologi Levnedsmiddelvidenskab Miljøteknologi Sundhed og produktion Arkitektur og design Byggeri og anlæg Byggeteknologi Datateknik og IT Datateknologi Design og innovation Elektronik, elektronik og IT Elektroteknologi Industri og produktion Kommunikationsteknologi Matematik og teknologi Medicin og teknologi Mechatronics ( engelskssproget ) Mekatronik Plan og miljø Produktion og konstruktion Sundhedsteknologi Teknisk videnskab i øvrigt Innovation & Business (engelsksproget) Teknisk-samfundsvidenskabelig planlægning Eksport (international teknologiledelse) Landinspektør Software Softwareteknologi Uddannelsesspecifikke adgangskrav Fysik A og Kemi B Fysik B og Kemi B Fysik B og Kemi C Fysik B Matematik B i stedet for Matematik A. Fysik B, Kemi C og Biologi B. Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for teknisk-videnskabelige. 28

29 Følgebrev til adgangsbekendtgørelsen Til rektorer for universiteter Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne er offentliggjort i Lovtidende tirsdag den 31. maj Bekendtgørelsen og dette følgebrev findes også på Videnskabsministeriets hjemmeside. Når bekendtgørelsen foreligger i særtryk, vil den blive sendt til universiteterne. Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse ved visse videregående uddannelser er ligeledes offentliggjort i Lovtidende tirsdag den 31. maj 2005, og denne bekendtgørelse findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. I forhold til det udkast til adgangsbekendtgørelse, som universiteterne ved brev af 28. februar 2005 har haft i høring, er der på grundlag af høringssvarene udover en række sproglige og tekniske forbedringer foretaget enkelte materielle ændringer. Kommentarer til bekendtgørelsen Ministeriet skal knytte følgende kommentarer til enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen: Ad 2. De grønlandske og færøske eksaminer samt eksamen fra Duborgskolen er samlet under nyt selvstændigt nummer i stk. 2, da disse uddannelser på en række punkter adskiller sig fra de fire danske gymnasiale uddannelser. Ad Retskravet om at kunne fortsætte på en kandidatuddannelse efter afsluttet bacheloruddannelse ved samme universitet er fastholdt, jf. 15, stk. 1. Bestemmelsen er dog præciseret, således at det klart fremgår, at kapaciteten, jf. 14, skal tage højde for, at visse bachelorer ved universitetet har et krav på at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsen, medmindre de i forvejen har en afsluttet kandidatuddannelse, jf. 16. I studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse skal det fastsættes, hvilke der giver ret til optagelse. Endvidere skal det i studieordningen fastsættes, hvilke ved universiteter og ved 29

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 3. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Den 22. januar 2010 Sagsnummer 09-075574 Dokumentnummer 1147789 UDKAST Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1525. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101695 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses-

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 1 om adgangsregulering

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. januar 2016 27. januar 2016. Nr. 97. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Læs mere

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«.

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«. UDKAST af 5. november 2015 Bekendtgørelse om adgang til ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 1 I bekendtgørelse nr. 253 af 13. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) UDKAST af 5. november 2015 Sagsnr. 15/030054 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 1 I bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 97 af 27/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 257 af 18/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. januar 2009 28. januar 2009. Nr. 52. Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 20. marts 2015. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 20. marts 2015. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2015 Udgivet den 20. marts 2015 18. marts 2015. Nr. 257. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov om adgangsregulering

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 110. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov om adgangsregulering

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 1487 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009 Humaniora Nordisk sprog og litteratur 249 105 94 11 0 105 4 nej 5,0 4,0 Engelsk 259 105 94 11 0 105 4 nej 5,6 4,4 Fransk sprog, litteratur og kultur 30 25 12 0 0 12 ja Italiensk sprog, litteratur og kultur

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 110 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/003447 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 110 af 30/01/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/003447 Senere ændringer

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 257 af 18/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning* Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns. KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE 01-10-2011 Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.alder Total Antal Stud. Biovidenskabelige Fakultet 25,6 2.462

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om adgang til ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, som

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2013

Ansøgningsstatistik 2013 Ansøgningsstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.368 ansøgninger, fordelt på 15.752 individuelle

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker:

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker: Ansøgningsstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 23.869 ansøgninger, fordelt på 15.300 individuelle

Læs mere

Optagelsesstatistik 2013

Optagelsesstatistik 2013 Optagelsesstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.276 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Undersøgelse om uddannelseskvalitet. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om uddannelseskvalitet. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om uddannelseskvalitet Sammenfatningsrapport Hvor har du læst? Vælg gerne mere end et sted. Svarprocent: 1% (N=587)Spørgsmålstype: Vælg flere Aarhus Universitet 192 Københavns Universitet

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag 2009 2010 Antal 2009 2009 Total 2010 2010 Total FAKULTET GRAD FAGTEXT Kvinder Mænd Kvinder Mænd ASB Bachelor

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT AU 22. marts 2012 KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT HVAD: Endelig opgørelse over antal kvote 2-ansøgninger i alt, heraf antal 1. prioritetsansøgninger på AU. Opgørelsen er fordelt på optagelsesområder. HVORNÅR:

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2012 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i 2011-2012 Udvikling i 2010-2012 Antal ansøgninger i alt* 2054 23.867 24.009 1 14 - Heraf antal sansøgninger på AU* 9.065

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - på Spørgsmål 189 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2015

Ansøgningsstatistik 2015 Ansøgningsstatistik 2015 HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.090 ansøgninger, fordelt på 16.474 individuelle

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 18. marts 2016 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2016 Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 Pct Antal

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi 0 1 1 8 26 15 14 65 8,2 0 7 7 10 12 12 12 Arabisk

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK Vores mål: Det bedste match SDU går nye veje. Fra optagelsesåret 2017 får du langt bedre mulighed for at sikre dig, at du vælger den rigtige uddannelse første gang. Vi udvider kvote 2 muligheden, så langt

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen Direktøren Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan. 2014 Pkt. 3c. Bilag 3 Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen Kære Ralf Hemmingsen Tak for indberetning af dimensionering. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 7. KOT - ANSØGNINGER juli 2016 SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal Pct Antal

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Oversigt

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 8. KOT - ANSØGNINGER juli Tabel 1: til Aarhus Universitet Udvikling i 2012- Udvikling i 2014-2012 2013 2014 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869 25.090 4,5% 1.081 5,1% 1.221

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2014-30.09.2015 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi, bachelor 0 3 3 6 24 20 10 66 7,8 0 7 7 10

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i. adgangskrav for 2018 og 2019.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i. adgangskrav for 2018 og 2019. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i adgangskrav for 2018 og 2019. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6 Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2015-30.09.2016 Side 1 af 6 Arts Antropologi, kandidat 0 0 3 4 10 25 22 64 9,5 2 7 10 12 12 12 12 Didaktik (dansk), kandidat 0 0 0 3 10

Læs mere

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning AU 8. KOT - ANSØGNINGER juli 2015 HVAD: Antal KOT ansøgninger og sansøgninger på AU. HVORNÅR: 8. juli 2015 MODTAGER: Universitetsledelsen, Fakulteter og Presseenheden PRODUCERET AF: SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen,

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2012

ErgotErapEut optagelse 2012 Ergoterapeut Optagelse 2012 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

at anvende sådanne videnskabelige og faglige metoder, som danner grundlag for videregående studier inden for international virksomhedskommunikation.

at anvende sådanne videnskabelige og faglige metoder, som danner grundlag for videregående studier inden for international virksomhedskommunikation. 27-01-2011 OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2011 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2014 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i 2013-2014 Udvikling i 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-5,9-0,6 - Heraf antal sansøgninger

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere