Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storparcel etape 3 i Havdrup Vest"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav eller etagebyggeri i max. 2 etager. Byggeriet skal påbegyndes i Lovgivning Udbud af arealerne sker i henhold til reglerne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Udgifter Køber skal afholde alle udgifter på grunden i forbindelse med realisering af den ny bebyggelse inkl. interne veje og overkørsel. Køber skal også afholde alle tilslutningsafgifter. Arealerne og benyttelsen m.v. Arealet sælges som det forefindes og i medfør af nærværende udbudsmateriale. Arealet ligger i byzone. Arealet er omfattet af lokalplan Havdrup Vest, der udarbejdes ny lokalplan efter projekt, hvor bl.a. delområde C.2 udgår. Parcellen er ikke selvstændigt vurderet, jf. i øvrigt afsnittet om Overtagelsesdag. Storparcellen er på ca m 2. Der skal udarbejdes ny lokalplan med en forventet bebyggelsesprocent på max. 40%, se kortbilag. Det forventes ikke, at grunden udnyttes op til max. bebyggelsesprocent, da Solrød Kommune kun ønsker opført ca. 35 boliger. Det er muligt at disponere byggeriet på grunden, med henblik på opførelse af flere boliger på et senere tidspunkt. Vej- og parkeringsforhold Køberen skal etablere vejadgang fra Havdrup Allé ved den anviste ind/udkørsler. Køberen skal etablere 1 parkeringsplads pr. bolig samt 1 gæsteparkering pr. bolig samt vendeplads med vendemulighed for renovationsbiler m.m. Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Tlf Fax Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl (BorgerService kl ) Fredag kl

2 Udstykning Sælger afholder alle udgifter til udstykning af storparcellen i overensstemmelse med kommunens udstykningsplan. Udstykning internt på storparcellen, skal køber betale. Byggemodning Uanset den fastsatte overtagelsesdato for parcellen har sælger, uden erstatningspligt overfor køber, ret til delvist at råde over parcellen i det omfang det er nødvendigt for at kunne gennemføre den overordnede byggemodning for området. Miljø Solrød Kommune ser gerne, at der udføres tiltag for et bedre miljø. Bebyggelsen skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen. Køber skal etablere plads til affaldshåndtering i h.t. de til enhver tid gældende regler i Solrød Kommune. Vandforsyning Vandforsyningen etablerer en stikledning til storparcellen. Kloakforsyning Greve/Solrød Spildevand A/S etablerer en stikledning til storparcellen til afledning af spildevand. Regnvand fra tagflader og faste belægninger skal afledes efter anvisning fra Greve/Solrød Spildevand. Varmeforsyning Solrød Fjernvarme etablerer kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme til storparcellen Elforsyning Udføres som en del af byggemodning og føres ind på storparcellen. Fibernet til Telefon, Internet og TV Udføres af selskaberne, som en del af købers byggemodning. Tilslutningsbidrag ud over købesummen pr. boligenhed (incl. moms). Der tages forbehold for rigtigheden af de beløb, som Solrød Kommune har indhentet fra forsyningsselskaberne samt evt. prisstigninger. El: kr. Vand: kr. Kloak: kr. 2

3 Fibernet til telefon, internet og TV: Priser aftales med leverandøren. Investeringsbidrag til fjernvarme: kr. til rækkehuse og kr. i etageboliger. Stikledningsbidrag er ikke medtaget i ovenævnte tilslutningsbidrag og afregnes direkte med varmeforsyningsselskabet. Deklarationer Allerede tinglyste deklarationer fremgår af udskriften af tingbogen, hvortil der henvises. Køber er derudover forpligtet til at respektere sædvanlige servitutter der sælger eller andre offentlige myndigheder og/eller forsyningsselskaber måtte blive pålagt i forbindelse med udstykning, byggemodning med eller uden pant, såfremt disse er nødvendige i forbindelse med udstykning og byggemodningen af området. Koteforhold I forbindelse med byggeansøgning skal kommunens anvisninger om kotering efterkommes af bygherren af hensyn til en god helhedsvirkning, samt på sigt, for at sikre bebyggelsen ved ekstreme vandhændelser. Geotekniske forhold Der henvises til bilag med resumé af de tekniske forundersøgelser. Jordbundsforhold/forurening Sælger har foretaget en begrænset forurenings- og jordbundsundersøgelse - der ikke viser tegn på forurening. Køber er berettiget til for egen regning at foretage yderligere forurenings- og geotekniske undersøgelser. Sådanne undersøgelser skal være tilendebragt senest 6 uger efter underskrivelse af den betingede købsaftale. Køber skal indenfor samme frist gøre eventuelle indsigelser gældende skriftligt overfor sælger, bilagt resultatet af de pågældende undersøgelser samt et økonomisk overslag over udgifternes omfang. Såfremt fristen ikke overholdes, fortaber køber retten til at gøre eventuelle indsigelser gældende overfor sælger. Såfremt køber konstaterer forurening eller jordbundsforhold, der nødvendiggør ekstrafundering og/eller pilotering eller oprensning og som overstiger 5% af den samlede købesum, har køber mulighed for at hæve handelen. Køber har dog ikke adgang til at hæve handelen, hvis sælger tilkendegiver at ville betale den del af udgifterne, der overstiger 5% af købesummen. Såfremt de samlede udgifter ligger under 5% af købesummen, er disse udgifter således sælger uvedkommende. Køber og sælger kan ikke rette noget krav mod hinanden i anledning af købers eventuelle tilbagetræden. Køber er som en betingelse for tilbagetræden dog forpligtet til at foretage en fuldstændig retablering af arealet senest 14 dage efter afgivelsen af tilbagetrædelseserklæringen. Har sælger ikke modtaget dokumenteret underretning om tilbagetræden inden fristen på 6 uger, er køber afskåret fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af grundens miljø- og jordbundsforhold, det være sig krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ophævelse. 3

4 Afgivelse og vurdering af købstilbud Tilbudsbetingelser Købstilbud afgives i henhold til salgsvilkårene, der således tiltrædes af køber. Bud afleveres eller sendes i en kuvert mærket Købstilbud storparcel etape 3 i Havdrup Vest til Solrød Kommune, Solrød Center Solrød Strand Att. Teknik og Miljø. Sidste frist for afgivelse af bud er 24. august 2015, kl. 12:00. Købstilbud skal angive den samlede tilbudte pris, herunder pris i kr. pr. etagemeter. Købstilbud skal være bindende for køber indtil tre måneder efter underskrift. Redegørelse for arealer og bygningshøjder samt kvalitet Der henvises til Lokalplan Havdrup Vest, som dog vil blive ændret i forbindelse med projekt for storparcel etape 3, bl.a. sløjfes fællesareal på C.2. Ved indsendelse af bud kan et skitseprojekt indgå i tilbudsmaterialet, men det er ikke et krav med fuldt skitseprojekt. Der skal som minimum redegøres for følgende: Beskrivelse af bebyggelsens karakter med skitser eller referencebilleder. Beskrivelse af kvalitet. Boligtyper. Beskrivelse af materialer. Beskrivelse af beplantninger Beskrivelse af friarealer Beregninger af bebyggelsesprocent Beskrivelse af bebyggelsens miljømæssige forhold. Hvis der tages særlige miljømæssige hensyn, skal dette beskrives. F.eks. miljørigtige materialer og løsninger. Redegørelse for arealer og bygningshøjder samt kvalitet skal indsendes på papir i A4 eller A3 format og elektronisk. Når der er indgået en betinget købsaftale, kan byrådet forlange et skitseprojekt til endelig godkendelse som vilkår for handlen. 4

5 Kommunens kortmateriale, som skal ligge til grund for et skitseforslag kan rekvireres ved henvendelse til GIS-medarbejder Lone Luxhøj på tlf eller på mail Vurdering af projekt Kommunen vurderer projektet primært på grundlag af: Pris Redegørelse for bebyggelsesplan, bygningshøjder og arealer. Hvorvidt bebyggelsen lever op lokalplanenes intentioner, kvalitetsprogrammet og samspillet med omgivelserne. Arkitektonisk helhed og kvalitet. Tidsplan. hvor pris vægter 50% og de øvrige nævnte parametre samt kvaliteter i projektet vægtes lige og udgør de resterende 50%. Særlige vilkår Salgsprocedure Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Kommunen forbeholder sig ret til at forhandle om de indkomne tilbud. Der accepteres ikke flydende bud, eksempelvis kr. over højeste bud. Købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Det forventes at godkendt køber kan offentliggøres efter byrådets godkendelse Hvis forhandlinger er nødvendige og er aftalen betinget af, at skitseprojekt godkendes i byrådet, kan dette først ske efter, at projektet er afleveret. Betinget købsaftale Den valgte tilbudsgiver vil fra sælgers advokat få tilsendt en betinget købsaftale til underskrift. Købsaftalen vil fra sælgers side bl.a. være betinget af udstykning og af købesummens betaling. Køber er berettiget til at gøre handlen/tilbuddet betinget af, at der udarbejdes og endeligt vedtages en lokalplan, der muliggør en realisering af købers projekt. Sælger stiller krav om, at køber - senest 14 dage efter købsaftalen er underskrevet af køber og sælger - skal stille sædvanlig bankgaranti for købesummens betaling, som overgår til kontant deponering i sælgers pengeinstitut, Danske Bank, Solrød Afdeling, Solrød Center 15, 2680 Solrød Strand. 5

6 Rådgivere Køber opfordres til at lade sig repræsentere af egen rådgiver. Sælgers rådgiver må ikke være rådgiver for både sælger og køber i samme handel. Udgift til købers rådgiver er sælger uvedkommende. Omkostninger til handlens berigtigelse Køber betaler alle omkostninger ved handlens berigtigelse, herunder tinglysningsafgift. Det er et vilkår for handlen, at sælgers advokat forestår berigtigelsen og herunder tinglyser digitalt skøde, når udstykning er på plads, samt udarbejder refusionsopgørelse. Misligholdelse Såfremt køber misligholder et af sælger accepteret tilbud, herunder ikke overholder de i udbudsvilkårene nævnte tidsfrister, er sælger berettiget til at hæve handelen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom, ligesom køber evt. er forpligtet til at tilbageskøde ejendommen til sælger for købers regning. Overtagelsesdag Overtagelsesdagen for storparcellen vil blive fastsat til 1. den første i måneden efter, at byrådet har godkendt endelig lokalplan for storparcellen. Fra overtagelsesdatoen henligger storparcellen for købers regning og risiko i enhver henseende. Indtil parcellen er selvstændigt vurderet og samtlige ejendomsskatter, forbrugsafgifter m.m. er pålignet, betaler køber på anfordring til sælger en forholdsmæssig andel af de på hovedejendommen inkl. vej- og fællesarealer påhvilende skatter og afgifter. Storparcellen overdrages af sælger uden øvrigt ansvar for faktiske eller retlige mangler bortset fra vanhjemmel Forbud mod videresalg, byggepligt og sælgers tilbagekøbsret Det købte areal kan ikke videreoverdrages i ubebygget stand, jf. deklaration om byggepligt, og forkøbsret ved videresalg i ubebygget stand, som er vedlagt materialet som bilag. Grundejerforening Den til enhver tidværende ejer og kommende almene boligafdeling har jf. lokalplanens 10, stk. 2 pligt til at deltage i en større paraply-grundejerforening for området vest for Havdrup Centervej, der har til formål at drive og vedligeholde fælles grønne områder, veje og stier. Grundejerforeningen stiftes formelt af kommunen som grundsælger og sædvanlige vedtægter tinglyses på hele grundejerforeningens område forinden første grundsalg sker, hvilket køber er forpligtet til at respektere. Den fælles grundejerforening skal driftsættes af grundejerne når to af delområderne er taget i brug eller når byrådet kræver det. Solrød Kommune, den 13. maj 2015 Bilag: Havdrup Vest helhedsplan

7 Grundkort Havdrup Vest Almene boliger, nr Luftfoto 2014 Lokalplan for Havdrup Vest Tingbogsattest Regler om affaldshåndtering Matrikelkort Højdekurver pr Deklaration om byggepligt og forkøbsret ved videresalg i ubebygget stand m.v. 7

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram Grunden er beliggende i Gram centrale byområde. 1. Grunden, matr.nr. 126 af Gram, beliggende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Byrådssekretariatet, Jura, HGB 7. april 2014 J.nr. 13.06.02P19/250011 KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Boligområdet er omfattet af lokalplan 1120 - vedtaget den 15. april 2013. Dokumentnr.: 727-2013-43584 side 1 Om udstykningen

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere