mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv."

Transkript

1 14. sptmbr årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar på Hinz Larsns kriti,k i sidst nummr afbryggbladt. SIDE6 Vi fattr dt ikk. Og vi kan slt ikk find ord for vors vrd. Hvordan skal skoln ovrhovdt kunn fungr d næst år? Spørgr n frustrrt Antt Sørnsn, formand for skolbstyrlsn på Skoln på Islands Brygg. Grundn til bstyrlsns vrd r dn ny Handlplan 1996, hvori skolbor ~str J ns Johansn (SF) frmlæggr sit forslag til udbygningr af Købnhavns folkskolr i d førstkommnd år. Og hr optrædr Skoln på Islands Brygg slt ikk. I fbruar 1994 frmlagd Jns Johansn llrs n digr rdgørls (Prspktivplan for folkskoln i Købnhavn ), som vist, at Skoln på Islands Brygg var dn skol i Købnhavn, som havd d størst akutt lokalproblmr. Prspktivplann rummd t forslag til udbygningr af d købnhavnsk skolr, og hr stod Bryg gskoln allrførst i prioritringn. Plann fastslog, at dr var bhov for tilbygningr på skoln allrd i , såvl som nybyggri i priodn Borgrrpræsntationn tog godt imod Prspktivplann og vdtog, at dr hvrt år frmovr skull lavs n handlplan for skol- Italinsk spckllittr D ringr vi bringr Fra UDBRINGNING KUN KR. 10, RING Åbningstidr: Mandag- Frdag 11.()() Lørdag Søndag 12.()() Lifsgad 9 Købnbatm S TIJ: Juli's Krskol v/ J. Schmidt *MIK kørlærr * Spcial ordblind og nrvøs * Garanti og anknævn *Mdlm af Dansk Kørlærrunion * Egt torilokal på Bryggn * Egn ban og kørtknik på Amagr * Ring og få tilsndt n brochur TLF Nu md Skokudvalgt sætt borgmstrn pd plads! sigr Antt Sørnsn, formand for skokb styrlsn pd Islands Brygg. byggrit på baggrund af d snst opgørlsr af bhovn. Og nu forliggr så dn først af diss handlplanr, som rummr konkrt udbygningsplanr for 6 af byns skolr. Mn Skoln på Islands Brygg r ikk at find iblandt dm. - Borgmstrn og skoludvalgts formand Mariann Holst (soc.dm., rd.) var hrud sidst år sammn md mdlmmr af udvalgt og 'folk fra Skoldi rktoratt. D fik slvsyn for, hvor hårdt trængt skoln r, og udvalgt så mgt positivt på vor ønskr om at få d mst nødvndig faglokalr og nogt mr plads til børnhavklassrn. Problmt r akut, og jg kan slt ikk forstå, hvordan borgmstrn bar kan ignorr dt, sigr Antt Sørnsn. Som dn nst af kommunns 62 skolr går Skoln på Islands Brygg kun Violinkoncrt I aftn kl. 20 i kirkn I aftn, dn 14. sptmbr kl. 20, r dr som ld i Amagr Musikfstival koncrt i Hans Tausns Kirk. Hr kan man oplv Elisabth Zuthn Schnidr, dr r n af vor finst ung violinistr, spill tr af Johann Sbastian Bachs soloværkr for (uakkompagnrt) violin. Dt r sjældnt, man har ljlighd til at hør diss fra bh-klass til 5. klass (all andr går til 10. klass). På skoln r dr i dag to spor på hvrt klasstrin, i alt 12 klassr, og skoln har 12 klassværlsr. Dn n børnhavklasss lokal r for lill, så i dn andn r man nødt til at ovrskrid dn maksimal klasskvotint - dr r 29 børn i klassn. Dnn "løsning" går bar ikk mr, for fra næst år startr dr tr ny børnhavklassr om årt. Og så manglr dr klassværlsr: t i 1996, to i 1997 osv. Nul faglokalr Enklt andr skolr i Købnhavn manglr liglds t par klassværlsr og kan sålds ikk lv op til dt såkaldt hjmklassprincip, dvs. at hvr klass har gt klassværls. Mn diss skolr rådr i dt mindst all ovr faglokalr, sådan at dt r muligt at lægg skmat, udn at lvrn skal sidd på skødt af hinandn. I gnnmsnit r dr 11 faglokalr på hvr af d købnhavnsk skolrpå Bryggskoln r dr slt ingn, bortst fra t stort fællsrum i gangaralt, som brugs til træsløjd, formning, m.m. skolkøkkn værkr i drs hlhd. Dt r værkr, som stillr stor krav til dn udøvnd, ikk mindst i d firstmmig fugar og dn brømt Chaconn. Dr r tal om musik, dr på samm tid r intim og udfarnd virtuos. Elisabth Zuthn Schnidr r uddannt på GODE SKO FO:ff.JENER EN RIGriG Si(ON\AGHt ALADDIN'$ SKOMAGERI TORVEGADE 24, KÆLDEREN TLF MANDAG-FREDAG KL.9,00-17,30 MIDDAGSLUKKET ,30 - Dt r absurd, at Bryggskoln, som har ståt modl til dl af dn ny folkskollov, ikk slv kan lv op til lovn, fordi vi manglr lokalr, sigr Antt Sørnsn. - Lovns krav om diffrntirt undrvisning, om styrkls af d musisk-krativ fag, om natur- og tknikfag og om øgt brug af db i d nklt fag - all diss krav skabr t kstra lokalbhov, som bar ikk kan honorrs på Islands Brygg. - I forvjn slæbs musikinstrumntr frm og tilbag, når n klass skal hav musik, llr også skal dn L-klass, dr bor sammn md instrumntrn, jags t andt std hn imns. - Hr og nu skal vi hav n musikpavillon, t natur/tknik-lokal og nogt mr plads til d mindst, hvis dt bar skal hæng nognlund sammn. Tidligr r dn slags ønskr altid blvt afvist md hnvisning til, at skoln nok snart skull udbyggs til 10. klass, mn dr r ingn konkrt planr, og nu kan dt altså ikk vnt længr. Nu må skoludvalgts formand sætt borgmstrn på plads!, sigr Antt Sørnsn. max Elisabth Zuthn Schni dr. Dt kgl. dansk Musikkonsrvatorium, og har bl.a. vært ansat som solospillr båd i Dt Kgl. Kapl og Radiosymfoniorkstrt. Har vært solist md d flst dansk orkstr, og har optrådt i Danmark og USA som mdlm af Duo Granino og som kammrmusikr. Undrvisr nu på Dt kgl. dansk Musikkonsrvatorium, hvor hun lig r blvt udnævt til docnt i violin, og arbjdr som so list og kammrmusikr. Dr r gratis adgang til koncrtn. Glmtbydl Om små to ugr sndr Islands Bryggs Lokalhistorisk Forning og Arkiv sin først bogudgivls på gadn. Dt r Sussi Elmann Paddisons "Bryggn - dn glmt bydl", hvis titl ikk bart! sigtr til politikrs og planlæggrs forfordling af Bryggn gnnm tidrn, mn nok så mgt til, at Bryggn næstn aldrig figurrr i værkr om Købnhavns llr Amagrs histori. SIDE 2 Elskovshyl frabds Bstyrlsn i andlsboligforningn Ingolf gor mgt ud af at indskærp god hus ordn ovrfor mdlmmrn. SIDE B Forældr/ barn gymnastik Så r dt ign tid til at rør sig. Forældr/barn gymnastikkn r startt ign ftr n paus i sommrfri n. Gymnastikkn r t tilbud til all børn i aldrn 3-7 år og drs forældr om at lg og rør sig - båd i form af sanglg og forskllig idrætslg. Dr r gymnastik hvr 14. dag. Næst gang r lørdag d. 23. sptmbr. Kig ftr opslag om nøjagtig tid og std i børnhavrn, bibliotkt og Giml. Instruktørr søgs Har du lyst til at instrur børn og voksn i gymnastik llr sanglg på vors forældr/barn gymnastikhold, r du vlkommn til at kontakt Charlott Koch, tlf

2 2 BRYGGEBLADET 14. sptmb r 1995 N Y BOG OM BRYGGEN: :Dn glmt bydl Lokalhistorisk F orning d butrr som forlag l a nl t>dni n ~: a f ud ~:i\l' l.. t n a r :-;,.,,..,il' E lmann Pa ri d i... un.. h o~: "B YJ!J!I' Il d t n glt mll h~ dl'l'',.,.dl' l',.,. ('t p t in n p a hih lintt kl't i :\ja(.. gadt O l l-od ;og ti. :!i!l kl. JI;. J i, h ym d t t og.. a \il \ a n m t ll i ~: lwd fm at k u lw h CIJ!I'Il. l ti\tij!t kan ho~: t n ra.. h o-. B ~ J.:J-:1' 11.. Bo ~: hand t l OJ! a nd n h n~: h a ndh n fm k.-. l is, Hængt mand væk Forbrugrombudsmandn har nu givt Sara Vafai Biom mdhold i, at dagbladt Politikns rklamplakat md billd af n hængt mand (s omtaln i sidst nummr af Bryggbladt) r i strid md god markdsføringsskik, og bdt Politikn om at fjrn d pågældnd plakatr. Forbrugrombudsmandn findr, at anvndlsn af t sådant billd "på grund af billdts formidling af vold og død og dn draf følgnd stærk virkning på dn, dr sr dt, må anss for utisk og utilbørlig og drmd som stridnd mod markdsføringslovns paragraf l." Politikns markdsføringschf Jspr Lohmann sigr dog til Bryggbladt, at plakatn alligvl skull tags nd samm dag, som man modtog Forbrugrombudsmandns brv, da man kun havd btalt for rklampladsn indtil dnn dag. Jspr Lohmann mnr ikk, at plakatn formidlr mr vold og død nd n Andrs And film, og ønskr ikk at udtal sig om, hvorvidt Forbrugrombudsmandns hnstilling får indflydls på bladts frmtidig markdsføring. Nyt fra bibliotkt Børnfilm Børnbibliotkt invitrr ign børn fra 6 årsaldrn og drs voksn til filmfor 'iiøning i Girol torsdag d kl Vi visr dn dramatisk histori om hvalungrn Samson og Sallys oplvlsr i t farligt og forurnt hav. "Samson og Sally" r n båd spændnd, sjov og sørglig dansk tgnfilm, frit ftr Bnt Hallrs bog "Kasklottrns sang'". Ørstads-planr Planrn om Ørstadn - dn langstrakt bydl dr skalløb fra Islands Brygg langs Amagr Fælltl og Vstamagr naturpark - bgyndr at tag form. Ørstadsslskabt har ntop udsndt n hlhdsplan, som r dt grundlag, Købnhavns kommun skal udarbjd.n samlt kommunplan ftr. Hlhdsplann kan ss på bibliotkt, mn man kan også rkvirr sit gt ksmplar vd at ring til Ørstadsslskabt på tlf Om ca. 14 dag vil dr dsudn forligg n opsummrn- d pjc, som blivr udlvrt på bibliotkt. Film fstival I priodn sptmbr løbr Købnhavns 5. film fstival af stabn. Fstivaln har flr forskllig tmar, og dr vil bliv ljlighd til at s n rækk intrnational film, som normalt ikk r i distribution i Danmark. Dsudn vil dn indh old forprmirr på n rækk af ftrårts stor film. Dt udførlig program kan hnts på bibliotkt. Trængr hj~t til n omgang? Vinduspolring Rngøring Loftrydning Ring og aftal bsøg for t uforpligtnd tilbud. GAARDS RENCØRINC ENTRUM VINDUESPOLERINC ArS NAn n t N...,OrliN C l A tn li l L toss A G Købnhavn Holbæk Om små to ugr sndr Islands Bryggs Lokalhistorisk Forning og Arkiv sin først bogudgivls på gadn. Dt r Sussi Elmann Paddisons "Bryggn - dn glmt bydl'", hvis titl ikk bar sigtr til politikrs og planlæggrs forfordling af Bryggn gnnm tidrn, mn nok så mgt til, at Bryggn næstn aldrig figurrr i værkr om Købnhavns llr Amagrs histori. '"Dn først bog om Islands Bryggs histori'" kaldr forningn slv bogn. Nuvl, hr på bladt vill vi ikk tøv md at btgn d to rindringsbøgr fra krigstidns Islands Brygg, som r udkommt indn for dt snst par år, som bøgr om Bryggns histori, mn dt skal mdgivs, at Sussi Paddisons adskillr sig hrfra vd at tilstræb dt brd ovrblik og vd at dækk hl priodn fra før Bryggns tilblivls frm til i dag. Først og frmmst adskillr bogn sig imidlrtid vd i høj grad at vær t billdværk. Ca. 300 af Lokalhistorisk Fornings mst sværdig (må man formod) fotografir fra Islands Brygg gnnm århundrdt findr man på d 180 sidr, og ud ovr at rumm mang virklig "prlr" udgør dt righoldig billdmatrial n nstånd dokumntation af livt på Bryggn. Billdrn r ordnt mnmæssigt i afdlingr om havnn, militært på Bryg- J p, Ballonhangarn, ca dn nuværnd ridskolbygning. Illustration fra bogn. gn, Nokkn, forrtningslivt, folk på Bryggn osv., og hvr afdling r forsynt md n indldnd tkst, som præsntrr mnt. Særlig afsnit r vit gnop tryk af d srir om gadrn og bbolssjndommn, som har vært bragt hr i bladt, så hvis samlingn ikk r komplt, r chancn dr nu. Sidst i bogn har Sussi Paddison udarbjdt n 8 sidrs kronologisk tidstavl ovr væsntlig bgivnhdr i Bryggns histori. Et nyttigt arbjdsrdskab for all os, dr fra tid til andn skal find ud af hvornår- Lokalhistorisk guidtur 1995 Årts Guidtur i Lokalhistorisk Forning afholds lørdag d. 30/9 og bgyndr kl på hjørnt af Snorrsgad/lsiands Brygg. Vi skal ind og s Snorrshus' gård, som blv gårdsanrt for nogl år sidn, og hør lidt om hust og gårdn. Drftr skal vi ind på Bogtrykkrgårdn, Hrtz Trykkri, som har trykt bogn ''Bryggn - dn glmt bydl", og dirktør Kim J nsn visr os rundt i dtt skønn gaml hus, hvor indrtningn r som i 1930'rn. Fru Hrtz, som havd trykkrit undr krign, havd t nært samarbjd md pastor Lrch og var aktiv i modstandsbvæglsn. Bogtrykkrgårdn blv da også schalburgtrt undr krign. Vidr til Hans Tausns Kirk, hvor vi skal s kirktårnt - så husk kamra, da dr r n not udsigt fra tårnt. Vi skal hils på Bryggns ny sognpræst Hans Ankr Jørgnsn, som kom til kirkn i Hans Ankr Jørgnsn r samtidig studntrpræst og bor i præstbougn i Snorrsgad. Drftr får vi kaff og brød. Mdlmmr gratis - ikk mdlmmr 20 kr. - børn gratis. Md vnlig hilsn Islands Bryggs Lokalhistorisk Forning og Arkiv V/Sussi Elmann Paddison, Snorrsgad 3 Bogtrykkrgårdn, Srwrrsgadca dt-nu-var, slv om nklt skønhdsplttr nok kunn påpgs - hvorfor står dr f.ks. ikk nogt om dn udmærkd lokalavis, som udkom md sit først nummr i 1993?? Trods dnn alvorug mangl i t llrs not og omfattnd værk, skal hrfra lyd t tillykk til Sussi og Lokalhistorisk Forning md rsultatt af anstrnglsrn - og n opfordring til ikk at hvil på laurbærrn, for hvadntn bogn r dn først om Bryggns histori llr j, r dr ingn grund til, at dt skull vær dn sidst. Lokalhistorisk portræt af Sussi Paddison. Prøv n profssionl dmonstration af. AW-ologi - Clairvoyanc - Haling - Tarotkort Drømmtydning - Radlæstså avanc!'t pndulring ShiatNrnaa8aq - Knogirna.aag - l<insiologi. Samtal og J>8Y kotr-ap l m.m. Hv~ mandag kl. 18' - 21 for kun SO, Aurafotografring md ~dning kun 120,- Enrgitårnt "nu>rshavnsgad S7 g6 21 < ~~~:+ Woo NU, HVOR DU HAR + ft. FÅET ØJE PÅ DENNE ANNONCE, VIL RYGEAFVÆNNINGSKAMPAGNEN STYRK LIVET KNÆK SMØGEN GIVE RYGER!II'E PÅ BRYGGEN ET TILBUD, DE IKKE HAR RÅDTIL AT AFSLÅ. DE FØRSTE 25 RYGERE, DER MELDER SIG TIL KAMPAGNEN VED AT INDSENDE PJECEN I AVISEN MED NAVN OG ADRESSE, FÅR EN EKSTRA UGES GRATIS FORBRUG AF N IKOTINPLASTR~ NIKOTINTYGGEGUMMI. MED VENLIG HILSEN FRA STYRK LIVET KNÆK SMØGEN.

3 14. sptmbr 1995 BRYGGEBLADET Skoln på Islands Brygg -historin om d brudt løftrs skol ogl kan husk, at d N har prøvt dt før - for andr r oplvlsn ny. Mn alligvl r tillidn til, at dnn gang blivr dt til nogt, frmhrsknd. Dnn gang hørt man slv dn ny borgmstr og skoludvalgsformandn fortæll båd børnn og d voksn, at slvfølglig skull dr nogl flr lokalr til - so odr so. D så dt slv, d forstod dt så godt. Ja, man synts næstn at fornmm, at d profssionll politikr blv båd rørtogimponrt ovr dn glæd og optagthd, båd børn og voksn omfattd drs bskdn og trang skol md. Jo, sandlig skull dr vd førstkommnd ljlighd bliv sat png af til n mindr udbygning, så børnn også fik mulighdr for at arbjd md d ny fag som var blvt indført md dn ny skollov. Og- i n nær frmtid skull dn gaml drøm bliv virklig: n skol til 10. klass - formodntlig i ny bygningr. Politikrn struttd af slvtillid. D havd t løftrigt, nyt instrumnt til drs rådighd: n prspktivplan fra fbruar 94, dr allrd havd konstatrt dt akutt bhov for n udbygning. Og dn skull i sommrn 95 udmønts i n handlplan, som vill fastlægg, hvad dr konkrt skull gørs. Og dr stod vi nu i novmbr 94 og fik løftr om n lill øjblikklig udbdring af børnns lokalmanglr til glæd og gavn for vors gn børn - og n fuldtudbyggt skol til glæd for andr børn og forældr, når dn tid kom. Og skønt d flst af os ikk kndt hvrkn borgmstr llr skoludvalgsfonnand, følt vi os så trygg, at vi straks ftr mødt fortalt vidr til all og nhvr, dr gad hør om dt løftrig mød. Nu bagftr kan vi undrligt nok føl os næstn skamfuld, fordi vi bragt løftrn vidr. Hvorfor mon? Ja, handlplann kom på gadn som lovt. Bryggskoln var naturligvis også md i dn som all andr skolr i kommunn, d akutt lokalproblmr var også rgistrrt i handlplann. Mn løftt om at gør nogt vd dm nu var bort! Værsgo'. Skoln dr kom og gik Nogl har prøvt dt før, prøvt dt flr gang. Og måsk r dt hr, skamføllsn snigr sig ind: ndnu ngang har man trot på d politikr, villt tro på drs ord og intgritt- og når d nu sammn vistnok rpræsntrd t flrtal i borgrrpræsntationn. Gnrationr af Bryggbor har oplvt dn samm rspktløs optrædn fra politikrn på Rådhust - måsk ndog drs "gn". Og formodntlig føllsn af skam og afmagt. som oft r ndt i opgivls llr vrd. Ignnm kvartrts snart 90-årig histori trædr kampn for n skol frm i forgrundn ign og ign. Mangln på all slags institutionr og facilittr som var t forstmmnd kndtgn i dt nyopført kvartr, hvor mnnskr fik drs bolig på t områd på størrls md Tivoli klmt ind mllm stinknd fabrikkr og kulbunkr - dn mangl kunn man til dls lv md. Bortst fra n skol. Skoln var håbt og tron på n bdr frmtid, vjn væk fra familirns fangnskab i fattigdom og uvidnhd. Gansk vist kom Bryggbørnn i skol også dngang, mn mått fortag rjsn til andr kvartrr. Og t gnnmgånd træk i brtningrn fra skolgangn dngang r børnns oplvls af at vær uglst, frmmd, andrlds i d skolr. Kravt om n skol i kvartrt va.r sålds også t udtryk for slvrspkt og slvtillid: Også vi har rt til n skol til vors børn. Utallig r d mødr, rsolutionr, dputationr, undrskriftsindsamlingr som rttd sig mod magistratns skolborgmstr md kravt om n skol på Islands Brygg. Og undr dn borgrlig skolborgmstr Kapr skt dt ndlig: dn 11. sptmbr for nøjagtigt 65 år sidn - blv forslagt om n skol på Bryggn forlagt i Borgrrpræsntationn!!! Et halvt år snr var forslagt færdigbhandlt, og tgningrn og pngn til opførls af dn mst modrn skol i Købnhavn blv nstmmigt vdtagt. En skol md 34 klasslokalr forudn faglokalr, lgstu, lærrværlsr, gymnastiksal md omklædningsrum, skollæg- og tandlæglokalr og n stor aula md gardrobr. Vi skrivr dn lb.juni Glædn og stolthdn i kvartrtkan kun sammn Hgnas md forndrlsn og chokkt t halvt år snr, da stadsarkitktn fik ordr om "at still opførlsn af skoln i bro, idt skolforholdn havd udviklt sig sålds, at man mått gå ud fra, at dr ikk vill bliv brug for dnn skol". D høj hrrr på Rådhust, dr blot t halvt år tidligr havd bskrvt dt forsømt kvartrs bhov for n skol og vdtagt byggrit, lod hånt om ord og ær ovrfor n bfolkning, dr nu talt ca individr, børnrig familir i små toværlssljlighdr. Prmannt midlrtidig ''løsning'' Dt r fortid, mn n fortid dr r svær at ryst af sig. I dt Hrrns år 1995 har vi dog n skol. Ikk n skol dr kan rumm all Bryggns børn - og hllr ikk n skol dr har rammrn til at opfyld skollovns krav og hnsigtr om diffrntirt undrvisning og styrkls af d tknisk og musisk fag. Undr dn vældig højkonjunktur i slutningn af 60'rn og bgyndlsn af 70'rn faldt n klat cmnt af btonkanonrn på drs vj til SAS-hotlbyggrit. Kravt om n skol havd ikk vært bort i d mllmliggnd år, ligsom løftrn fra politikrn dukkd op md jævn mllmrum (hvrt4. år). Mn nu kunn dt vær nok: at vær vidn til at Bryggns få friområdr og/ llr forladt fabriksbygningr blv inddragt til kommunal og offntlig kontorr, parkringspladsr og højhushotllr, mns dn nu rducrd bfolkning stadig mått s i vjvisrn ftr n lang rækk slvfølglig institutionr og facihttr - og n skol. Dt blv for mgt. 40 års sammnspart indignation og vrd brød ud. Og politikrn hastd ud i bodskjortr og strød om sig md ny løftr og billig, halv løsningr. l 1971 blv ndnu t skolbyggri på Islands Brygg vdtagt i Borgrrpræsntationn. Godl nok kun n småbørnskol til og md trdj klass, mn md løf- tr om n fuldtudbyggt sko~ indn for n ovrskulig frmtid. Skolborgmstrn Børg Schmidt, dr indvid skoln, minds stadig som dn nst politikr, dr alvorhgt har arbjdt for n fuldtudbyggt skol på Bryggn. Nu ca 25 år snr, hvor højkonjunktur og svimlnd byggprojktr ign trækkr sin spor ind ovr Bryggn, står vi ign og lyttr til nogl politikr, dr lovr n fuldtudbyggt skol når og når - og hvis og hvis. Måsk kut af arbjdsløshd og skamfølls tør vi næpp bd om andt nd dt åbnfyst nødtørftig: Et par faglokalr og n gymnastiksal, dr md rtt kan bnævns gymnastiksal. Slv pohtikrn syns brørt af vors bskdnhd. MilHanrn rullr i hand Hngsplann for kommunns skolr. En tilbygning til dn i forvjn midlrtidig konstruktion væltr ingn hrrgård. Og fortrøstningsfuld gik vi hjm md tillidn i bhold. Hvad har vi nu tilbag? H. U. 3 D først smøgr knækkt Mvænningskampagnn på Bryggn i gang - Dt r ikk nogn kunst at hold op, dt svær r at hold ud. Sådan sagd Købnhavns sundhdsborgmstr Lars Engbrg, da han frdag dn l. sptmbr talt i Havnparkn vd dn officill åbning af kampagnn "Bryggn knækkr smøgn". Kun n fåtallig skar tog dl i åbningn, og Sjakkt, som stod for d musikalsk indslag, fandt på t tidspunkt anldning til at kommntr bifaldt ftr t af numrn md t "Tak, far!" - Mn dt gør ikk så mgt, at dr ikk kom flr, sigr konsulnt Hans Wonn fra Sundhdsdirktoratt til Bcyggbladt. - Abningn af kampagnn i d nklt bydl r nogt, vi lavr for at markr, at dt r nu, kampagnn bgyndr. Arrangmntt r slvfølglig mr fsuigt, jo flr dr dltagr, mn rsultatrn nås først og frmmst gnnm dn information, som vi udsndr i kampagnpriodn. (S foldr indlagt i dtt nummr, rd.) H v m r dt, I rgnr md at nå md kampagnn? - Lad mig sig, at kampagnn ikk handlr om at "ovrtal" folk til at hold op md at ryg. Tankn r at giv t tilbud til dm, dr rnt faktisk har bsluttt sig til at hold op - dt r dm, vi håbr at "få fat i". Statistisk skull dr på Bryggn vær rygr, som har tagt bslutningn og bar manglr anldningn til at gør nogt vd dt. Kan sluian nogk kampagnr ikk godt kcmrn til at virk mgt moralisrnd? - Jo, mn dt r jo også ntop drfor vi sigr, at rygrn slv må tag bslutningn - vi vil bar grn giv d rygr, drønskr at hold op, n hjælpnd hånd, så d kan ''hold ud". Vi har udviklt kampagnn i samarbjd md 'lbbaksskadrådt, aln md dnn aktiv støtt som formål. - Så har vi løbnd forbdrt dn i lyst af d rfaringr vi har gjort i d bydl, hvor dn allrd har kørt. Dm dr mldr sig til at dltag får gratis tygggummi og plastr til dn først ug, og frm for alt gør vi i dag langt mr for at hold fast i folk - n vigtig brik i forløbt r jo dn individull korrspondnc md dltagrn, og dr sndr vi flr brv nu nd vi gjord i startn, og flr "rykkr" om tilbagmldingr. Dr r også indlagt forskllig små præmir i forløbt. - Og drudovr r dt sådan, at hvis vi kan mærk, at folk r vd at giv op, så tilbydr vi t rygafvænningskursus. Dt kørr ovr halvandn månd, hvor man møds t par timr n gang om ugn til kaff, t og snak. I mødrn dltagr n instruktør, som r n dr slv har prøvt dt. Kursrn har vært n stor succs, dt at man følr sig forpligtt ovr for d and r, dn social kontrol dr liggr i dt har vist sig at giv bonus. Dltagrbtalingn pd 100 kr. - r dn ikk n barrir for folk? - Nj, vi tror på at folk vil føl sig mr forpligtt, hvis '" d har btalt for at dltag, og dt r drfor vi har indført dn. BtaUngn har ingn sammnhæng md hvad dt rnt faktisk kostr at kør kampagnn, bar dn først ugs plastr og tygggummi kostr dt dobblt. Hvor læng varr kampagnn? Dn kørr hr på Bryggn i hl sptmbr månd, mn man kan bliv vd md at tilmld sig ihvrtfald indtil forårt '97. Dt r også tankn at kampagnn skal Borgmstr Lars Engbrg og Lokalrådts Laura Ejrring knækkr smøgr vd kampagnns åbning. T.v. kcnsulnt Hans Worm. tilbyds til hl Købnhavn på n gang i sptmbr '96. Mn slv vors frmstød på Bryggn md informationsmatrial, dt r altså i dn hr månd. Hvis man af n llr andn grund ikk skull hav fåt foldrn md tilmldingskupon sammn md dtt nummr af Bryggbladt, fås dn mang stdr på Bryggn - hos lægrn, tandlægrn, på soci.alcntrt, bibhotkt, skoln, i Giml, institutionrn m. v. Og så har kampagnn ntop bsluttt at udlov n kstra ugs dvs. i alt to ugrs - forbrug af nikotintygggummi og -plastr til d først 25 bryggrygr, dr tilmldr sig.

4 4 BRYGGEBLADET 14. sptmbr 1995 GI MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorsh~Ynsgad 21 Kontor: tlf Caf: tlf Fax: tlf OBS! l Giml-foldrn r dr anført n forkrt abningstid om søndagn. Søndagsåbningstidn r kl Tirsdag d. 19/9 til frdag d. 22/9 - hvr dag kl. l O Blomstn i Rgnskovn Børnforstilling for d 4-1 O-årig md Lis Hnningsn, Birgr Jnsn og Jns-Erik Placing. Billttr: tlf Frdag d. 6/1 O kl. 21 En vrdnsstjrn i Giml! SHERMAN ROBERTSON Entr 70 kr. + gbyr l O kr. Mdlmmr af Gimls Musikforning: Entr 50 kr.+ gbyr 10 kr. Forsalgt startr i dag torsdag d. 14/9. OBS! Kun 380 billttr- nst købnhavnroptrædn! Forsalg: Gimls caf: Ol Gimls Musikforning - En klar fordl! Prispolitikkn på d btrængt spillstdr ind i byn gør, at Giml d. 6/10, når Shrman Robrtson givr sin nst købnhavnrkoncrt, r nødt til at forhøj billtprisn til 70 kr. + gbyr 10 kr. Styringsgruppn i Giml har drfor bsluttt at dann "Gimls Musikforning", idt politikkn fortsat r at bryggborn skal hav råd til at komm til kvalittsmusik til rimlig prisr. Så drfor: mld dig ind i"gimls Musikforning" og få rabat til al musik md ntr i Giml indtil 31/12- Vrdnsstjrn i Giml! Frdag dn 6/10 læggr "Thugh Hous-Rocking Blus" guitaristn Shrman Robrtson fra Houston, Txas, vjn om Bryggn, hvor han kl. 21 givr koncrt i Giml. Shnnan Robrtson fik Albrt Collins' og B.B. Kings musik ind md modrmælkn, og allrd i sin hlt ung år opnåd han at spill sammn md idolrn. Sidn har vjn ført ham vidt omkring, bl.a. var han i n årrækk fast mdlm af Zydco-kongn Chifton Chnirs band, ligsom han lagd guitar til optaglsrn til Paul Simons Gracland-album. D snst år har dn nu 46- årig Robrtson koncntrrt sig om sit gt band, dr spillr n høj-nrgisk blus iblandt sumpt sydstatsrock. Ovralt hvor bandt r kommt frm, har publikum og anmldr ovrgivt sig til dt profssionll lig-på-og-hårdt scnshow, hvor Shrman Robrtsns slvtillid r svær at ovrs. "En djlig blærrøv", r han blvt Blomstn i Rgnskovn Blomstn i Rgnskovn r n spændnd og aktul forstilling for d 4-10-årig md Lis Hnningsn, Birgr Jnsn og Jns-Erik Placing. Troldn Trunt og Tramp r tagt på n lang rjs til Amazonas, langt væk fra drs frdfyldt Troldskov. Drs vn postbudt, r blvt ramt af n mystisk sygdom, og dt nst som kan rdd ham, r n sjældn blomst, som kun voksr i Rgnskovn. I Rgnskovn lurr farr ovralt- Træædrns mægtig maskinr ædr sig gnnm skovn, så mnnskr og dyr må flygt, og blomstn kan d ikk find. Alt håb syns ud. Mn så dukkr mdicinmandn Mdicinus op. - Hjælpn r 7\ Tv INSPIRATION 1 'J TIL HELE GULVET 96! Btaling af mdlmskab indtil31/ kr.- samt afhntning af mdlmskort skr i Girols Caf. Billtbstilling til Shrman Robrtson d. 6/10 startr i dag, torsdag d. 14/9. Entr 70 kr. + gbyr 10 kr. - mdlmspris: 50 kr. +gbyr 10 kr.! kaldt, "md n karisma som Muharnmd Ali", "sjælfuld som B.B. King, aggrssiv som Gary Moor". Koncrtn i Gi m l r Robrtsons nst optrædn i Købnhavn på dn igangværnd turn, og dr r kun 380 billttr, så dt gældr om at vær hurtigt ud. Billttr bstills i Gimls caf, tlf Ol, og kostr 70 kr. + gbyr 10 kr. Mdlmmr af Gimls musikforning (s andtstds på sidn) slippr dog for 50 kr + gbyr. nær. Imidlrtid skr dr uvntd ting - og troldn blivr pludslig midtpunkt i n ptagtkamp mllm træædrn og Mdicinus. Hvad nu md blomstn? Forstillingn, som r krydrt md n spændnd lydkuliss og iørfaldnd musik, opførs i Girol fra tirsdag d. 19/9 til frdag d. 22/9 - hvr dag kl. 10. Billttr på tlf Mdlmskab af Gimls Musikforning 14/ /12-96: 20 kr. Indmldls skr i cafn. m Altid mad i Giml! 1 cafn srvrs.på all hvrdag fra kl. 18~ altid spændnd og vltillavt mad til30 kr.!.. Og llrs: Dn altrnativ mnu: 20 kr. (Dr bstår af»dt kød vi nu har dn dag«samt kartofflsalat md lidt grønt!) - maddr, toast, frugt, kag, slik tc. Åbnt hvr dag kl Søndag kl Stærk blanding i yak hår /syntt. Utrolig slidstærk. Vlgnt til stur. Vælg mllm 4 farvr i 400 llr 500 cm brdd. Normalpris :26tl;. -,,. ~i~m~~ 68, _.."...",.. ara.,, ~~:.~;;~~:9E~9151 ',, ~;)/' '. '. --< ' li" MAN.- TORS :::......::... -=- FREDAG uttnlptæppr LØRDAG

5 l 14. sptmbr 1995 ARBEJDE TILBYDES MEDAØfJDØf SØlES AF: Aldi UIIIt., Ak11oa B"..hjltlp. AklioiiSIIIBtt Sldtlhlita, Albtrbhmd Nltmldlo, AlårlmtlfortllhiCtD, AIDIIIIt c.ltbtvctih., Amasty llltuudo..a, A11tmo11t Tutu, ASF o.. k Follltbjltlp, A.ssisttas KlrllqAnb Fora»ddi~~&s Ctaltr, Ass~lalln for Wortd Ed11u1loa, Astm.AIIt!JlfortJucltt. Balltrup Hudiup lclnts Oub, B.. llttballld bbt Sis., Bti... J Frtluflo<tllt, Btat a... Ttaltr, Blksta, BilDdt og SvJIIIIylltdts ldnttsforta.idc 1 Bil Kon Bst., Bolig Motor- O& Hjldptmlcldthrdv"'&U, Bryd LydmurtR, Bryøtbldtt, Brygtas a."... og UJ11domKtDitr, BryØtiiS Vhbli&btd, Biltik Siliam, BytDI Vudftfllclt, Bnatllts Koator, Cafi Offsldt, Caft Vtra, Ctnltr for Koofiildlniac, Danmarls Mtnltrt FortDiaa/LBH. Daa~~t.tiiBtl, Daøsk Afrika Ctnltr, DIDik FlyatnlactbJalp. Damk Handiup Forbund, DIDik MFJCFS Forta.lac, DaDik!ldt Kon, Dansk Saallllmissioa, Dansilt D... ts Landsforbund, Dt Samvirblidt Mta.lgbtdspltjtr, Dtn Grulit Kaaal, Dtl Dansilt Ctnttr ror MtaDU iltrtnigbtdtr, DU DaDlilt S ptjdtrllorps, Drys lød Vartsltd, DynamotR, FamillukoltR, Farum Kaldtr Radio, FBU FontldrtlalldsfortDi"3tD, Firbattas Boldklub, Fisllto Vartsltd forl1ra & qt, FNUG, Follltldrbas Ndbjalp. Forbulldrt af 1948, Fortniagta 'Halmtorvt 13', Fortnlagtn for Matilds Btvartlst, Fortnlagtil til Støltt for M.drt, Fortiiiacta 'Vamttdtt', Fonknlncsualtrfor Livskvalitt, FftiStDS Han SotlalljDtllt, Fnt Bratbavrog Fritidsilj m, Falluldrbligt Udvalg for Flytlillnt p6 Nmbro, Faacnlsbtsøastjt stcd, c.rtatri Offsidt, Gllldsau Hudiup-ldl'ltt, GrttoptKt, Grilldals PtDSiollisddllb, GIWDt Fonam, Ha. Taustas Klrb, tltrb«rgtt Sldfltsportt, HIKA, Hjltlp Sara,itvos a..., Hovtckilidt., Hvid SIJUd Tuvildtltj, IJI6.Sam, llldvudrtrtcviddtctaltrtt, laltrnatiollalt Fol"'llll, IOF lllvlliidtrtdts Oplysllirrcs Forbruad, ls,.lslamic Agacy, Kartas Milldt Btbot.tl, Kanwvul Maj. KFUK, KFUM KlrbDS GnbnlasctDitr, Kirbas Konlurr, Kjtbt.._..DI Gym-tik FortaidC, KLO, IOubbt11 i 'Dtt galt Pllia', Kollkliv Koonli~~triagu KoKoo, KRIM, KlllturtMlsstn D-cmar. Kulbøtoy 96 Frtdtriksbt!J, Kvilidtb-IS lafo-.& Gnbncsbrik, KbtllilavDS laltrnatio.ut Tultr, Købtilhans Kvilldtdrlcll8jskolt, Lalldsfortaingta A.fllaiCigbtdssacu. Lalldsfortningu af Darunarl<s Flygtaiag~vDBtr, LA VIA Kbtabava, Ullt Skolt for Voksat, Lyagby Handicapidratsrortlliag, Lys puokltt, Mamma l'ttia, MariatjtasltD, MtdborgtrtiDS~t p6 Kptlvtj. Mflkmrollltlict Samvirb, MoMo's Hus, MaDdt11ts Hjm, M.dtsltdtt ror IDdvaadrtrt og DaDSilt..,, Mdrt~jltlpta af 1983, Nabo-Cultr Amactr, N1hlr oc Ungdom, Nahlrglnlta linch~bbkktclrd. Nttvarlcsltdtt, Noall, Nyt l Dansk Musik, Ncldtknakktrta, O.Sis, Ptasiout for HIV, Ptasionisttrots Samvirb, Projkt 811 Port, Projtld BratmiBtum, Projkt MO!JtDtafi, Projtktbutikkta, Rlldio Hllmmtl Strup, Radio Loc.., Radio RaiDtos k, Radio Vultrb«D, Radioti, Rtd Baract, Rtdt., RcakovsgrupptD Ntpntbts, Run Multi..Xdia Producdoa, R.dovrt Krtstols-Ballttbllllklub, RøatbriiiBtt, Siad LalldsfortDing, Sjakktts Sbop, Sokiltlund Rlldio, Slllmll'lttt, Stjtratksltrta, StudtnlrrSttdtmtallot, Sttstttøtcr mod lactst, T-cu Hus, Tbt Misslag Uak, lidsskriftsctditrtt, Tjraobyls Vtontr, TV-Stop. U-lllldsfortningtn Svaltrot, U-laadsbjalp fra Folk dl Folk's gubnrgjcutrt, U-lalldsimpor11tD, Ung p6 Unit, Vuby 1 Vartsltd, Vtgttllnsk lnfonnador, Vultrb«D Kulhlru&t, Vu.rb«D Ltjtlfortnlag, Vuttrb«D Lokal TV, Vulrrb«D Onlblindtootik, Voksuno Butik Su.ad By, Vor Fru KIM Vartsltdtt, Vartslrdtt Sttf AIIAII, Vartsltdtt StolptD, Vartsttdtt ÅbtD Dr, Vatrln Hladbold Klub, Ø-ltjrb«vqtlstra, Aalbolmstutn. Øl/ fø IIlEII IIII, MEII MEIIIIIIIRitD IESI(BTIIEUE. DR El ftf/f N/1 Hil TIL VIDT HUØWIE m.tm. HEIWfØEUE: B~ggns Fr11orm ~ 0/UNIE IL N IIIUØ'IfØT ISI.AØI møf Bgravls.~~ N4tt <f.lj. ~ ' 1o..... "' ((JCT,..~ O Bisættls All aftalr træffs grn hjmm hos Dm ~~ns Bgravlssforrtning Amagrbrogad 155 Islands Brygg 13 TLF DØGNVAGT Løsning fra sidst nummr ~; u R 1==- R ~ E. 1v [_ S 'T E~ V l l ~ I!IT 5 ~ F J ~ f\ ~E-~ 5 A v,_ 'P r,;i; T R o ~ 11 ~~., S~ 19 K~ Æ r:';, ~ F l E R, /J R.s IT l o ~ IV!J ',.-tr r t- u 171 L FIR ~[4' D S~ L..:: l- Y f. t( ~ 1f R E 11 c_~ P f< ~ rvl ::.~. tj v f.[t ~ IG~ o.;; T 4' (\~K o ::.:- O l R ~ ø~.s E E. Rt P t P o l T... j:: t=: t.~ 1J y -:: IT ~ ~~ o y IV 1:;.. l' ' r_ T "" L l l fr.. f- ~~ fj J; T T c. R BRYGGEBLADET Kurt Nilsn 50 år Tirsdag dn 5. sptmbr troppd kundr, forrtningsforbindlsr og vnnr i hobtal op hos KN Entrpris på Artillrivj for at lykønsk Kurt Nilsn Bryggns "sndkrmstr", som dog i kraft af firmats aktivittr rttligt kan kald sig ntrprnør. Anldningn var først og frmmst, at Kurt Nilsn dnn dag rundd d 50 år, mn samtidig blv ljligh dn bnyttt til at præsn tr firmats ny kontorlokalr på Artillrivj 40 B. Pladsn til firmats administration var blvt for trang ftr dn snst udvidls, som skt i maj vd ovrta glsn af dt kndt typ husfirma Johan Christn sn & Søn, dr gnnm ti dn har opført ca n Så har SuprBrugsn i Njalsgad ign skiftt ud dlr. Ny i stoln pr. l l 9 r 30-årig Jspr Zacho, dr komnu!r fra n stilling som souschf i Kui.ckly i Famm. Navn/ adlnr: familihus i dn kvalitts prægd nd af skalan, og som nu gør sig i tilbygnin gr og individult luksus byggri. Md ovrtaglsn har KN Entrpris nu i alt 32 ansatt. Bryggbladt ønskr tillykk md fødslsdagn og d ny lokalr. Kommr familin på bsøg? Vi tilbydr Købnhavns billigst ovrnotning p6 loloh nyrnovrt hotl særrobot Iil bryggbor tlf Egilsgad 33 ~ærkdag tak tillykk ~d dagn Hj Antt og Nils! Tillykk md Manss ny lillbror. Kærlig hilsn Laura, Kaspar og David. Løsning på krydsn kan aflvrs i Bborhjørnts postkass, Lifsgad 7, til og md søndag d. 24. sptmbr 1995 kl. 19. Blandt d rigtig løsningr trækks lod om t gavkort på 100 kr. til EDEKA v/ Pr Toft, Islands Brygg 25 - hvor præmin i øvrigt kan afhnts. Vi offntliggør vindrn i næst nummr, som udkommr dn 28. sptmbr. 1/IISO~ f)ffl l tn60 L F" IV06FT lit Pvr- -n-.f'' r STI/J J " /I.VI N Pfl. r*~r KærLaugl Du ønsks hjrtlig tillykk md konfirmationn søndag dn Vi håbr du må m n god dag. D kærligst hilsnr Lin, Far og Mor. Optagls af hilsnr til mærk og fødslsdag r gratis. D skal vær maskinskrvt llr md blokbogstavr. Stils, mgt grn md foto, tll BRYGGEBLADET lifs~d Købnhavn S Billdr md navn og adrss vil bliv rturnrt Kryds& tværs-vindr Vindr afkrydsn i Bryggbladt nr. 14 blv: RolfBrgning, Egilsgad 66, 5. tv. ILDESCI At> M ~ GA~- PIS.St" ~p /O N l: 71'SKiM NIIJ.~ /)fil ~~A;.,.~'- -LI" o~ fjed ;AR'Tl~!fiN/- /.lt' -LE"~ km-f: z. I«.Sf~~ SPIS&" ~Il læ] 'VD In-tit TliNE MftTif~ -~Ol,-ASTI fio~ t T/111 ~lid J~ ttrm """"'"" 18f /*14.. D~._ Ut!Tt.ttr, M.t6 ~AJ'-!E ""'"" S'f'1/IIM V~GT,-4'1111> " ØAjQ Pf"T- IJ;lNOT IANTA4 wt.tn, H ~~.S NI N' trltjjgn ~fd- $Uf; T- 11/JtrUT" $!(/l Ø FoA- ~l>- /IliNG &ufi>e" lf'fh~q$ -kllp F RDH $M& SPIL ~.l. Pf.tm. RY6 E" tistifl6 (ØI&f" LI~F ØA~ TON -IIll lt ML-4- tfo/1(3() 0110 H/t~- SoL (.(ID TALtJfi.D T~ F Bl.dl tsf Rf'X TIINk.f"R Sf/NiK N...,. TON( F"'L l

6 6 BRYGGEBLADET 14. sptmbr 1995 Aktult fra Hans Tausns Kirk Gudstjnstlist Søndag d. 17. sptmbr kl. 1 0: Fabritius. P ræd. Lila Hansn lirsdag d. 19. sptmbr kl : Studntrgudstj. Hans Ankr Jørgnsn Søndat! d. 24. sptmbr kl. 1 O: Fabritius. Konfirmation Onsdag d. 27. sptmbr kl. 14: Fabritius. Samvær Basarlodsdln Grisn Et tydli~~ tgn på at årts størst br!givnhd i Hans Tausns Kirk nærmr sig md stærk skridt r dn ftrhånd~; r af all vlkndt lodsddi ''Grisn", dr vil vær pi gadn fra d. 20. spt. Ign i år r dr mgt fin gvinstr at vind. Bl.a. '.v ~ :r.:~tirklig ' )t'f!jldr,. Fødsl Fødsls. mmldls skr til kirkns kontor snst4 dag nr barnts fødsl. Gul anmldls i udfyldt stand samt prsonlig attstr mdbrings l frmsnds. Dåb l navngivls Anmldls hrom fortags på kirkkontort. Barnts fødslsattst mdbrings. Hrftr hnvndr man :~ig til præstn om dåbn. Vils Prøvlssattst frmskaffs fra RAdhusts bryllups kontor. Dnn aflvrs til kirkns kontor, ftr at af tal om tidspunkt for vils r fortagt md præstn. Bgravls Tid og std for højtidlighdn aftals md præstn, dr skal mdvirk. Prsonlig samtaj' Skull dr vær t llr andt, som D godt vil drøft md n af os præstr, så r D til nhvr tid vlkom mn til at ring og træff aftal for n samtal ntn hos Dm llr præstn. (S vjvisrn). D vd at præstn har ab solut tavshdspligt Kirkfrokost Dn sidst søndag i måndn r dr ftr gudstjnstn kirkfrokost. Dr r ljlighd til undr tvangfri formr at hygg sig og lær hinandn at knd. Kom og vær md! Kirkbil For bbor på Islands Brygg, dr har svært vd at komm til og fra kirk, r dr gratis taxakørsl. Man skal blot dagn i forvjn ring til kirkkontort på tlf kl Dtt gældr også, hvis man ikk r tryg vd at gå aln ud om aftnn. n vidomaskin til n værdi af kr kr. Lodsdln r udformt som n kuvrtlodsddl md 3 loddr indlagt til dn formidablt lav pris af 10 kr. Tag vl imod vor sælgr llr btjn Dm slv i flr af d lokal forrtningr, hvor dr vil vær frmsat kassttr og små pngkassr til btalingn. På forhånd tak for god støtt!!! Tirsdag d. 19. sptmbr kl i Hans Tausns Kirk Halfdansgad 6 Musik- og forfattraftn md univrsittskort Lill-Muk o og forfattrn Janus Kodalog Jan Thilk Aftnn bgyndr md gudstjnst, hvor Lill Muko syngr undr ldls af Jspr Grov Jørgnsn, Jan Thilk og Janus Kodal læsr gn digt, og sogn- og studntrpræst Hans Ankr Jørgnsn prædikr. Eftr gudstjnstn forfattraftn i mødsaln md Janus Kodal og Jan Thilk Samvær All r vlkomn Dr r gratis adgang Kaff m.m. kan købs. Arr: Studntrmnighdn Ons d a g dn 27. sptmbr kl. 14 Vi indbydr ign all til samvær onsdag dn 27. spt. kl. 14, hvor vi ud ovr dn kort Gudstjnst har kaffbord i saln md ftrfølgnd filmklub, hvor vi skal s Lis Roos' film: "Dn tid dn sorg". Tag ndlig nabon, un dr- og ovrbon md!! All r mgt vlkommn. Koncrt i Hans Tausns Kirk mandag d. 2/1 O kl. 20 Cæcili Norby (vocal) m. H ans Ulrik (sax) og Thomas Clausn (piano) Musik af bl.a. Ellington, Strayhorn og lnnon/mccartny Billttr a kr. 50,- fås vd indgangn llr i forsalg fra tirsdag d. 19/9 på kirkkonto rt, hos Bryggns Bn handl llr i SuprBrugsn Njal A droppr LLO Af Gitt Nilsn Grøndahl, skrtær i bborforningn Njal A Lørdagd.l2. august 1995 bsluttd bstyrlsn i Njal A's bborforning nstmmigt at opsig Njal A's skrtariatsaftal md Ljros Landsorganisation (LLO). Bgrundlsn for opsiglsn r, at bborrpræsntantrn i Njal A var nig om at før sagn om porttlfonrn op i Boligrttn. Eftr n btænkningstid hos LLO havd Njal A ikk ftr 2 hnvndlsr fåt LLO's "Ja" til at yd økonomisk bistand til at før sa gn. Da bstyrlsn i Njal A mnr, at ljros rttighdr r vigtigr nd forskllig organisatorisk for hold, var bslutningn klar. Ejndomsslskabt Nordns ny stil r åbnbart at kør sagrn hlt op i landsrttn om nødvndigt, og dt vill jo vær trist om d Ingnting tabt på gulvt Svar fra Lj m s LO Af Nils Busk, fonnand for LLO i Hovdstadn I Bryggbladt nr. 14 citrs formandn for bborr præsntationn i jndom mn Njal A, Hinz Larsn, for, at såvl LLO som LLO's advokatr har afslåt at før n sag omkring hnlægglsr til udskiftning af porttlfon til nd, og at husljsagn drfor skull tabs på gulvt. Dtt r ikk korrkt. Organisationn har, som dt rigtigt frmgår af artikln, gnnm båd husljnævil og anknævn fåt mdhold i, at Nordn har varslt n for høj huslj, dr svarr til kr. 130 om årt pr. ljmål. Nordn har valgt at bnytt drs rt til at ank sagn til boligrttn, mn LLO har indgåt n aftal md Nordn, sålds at all Nordns ljr slippr for at bliv st.ævllt hvr især, mn drimod, at sagn kørs for n nklt ljr. Dt r korrkt, at LLO i Hovdstadn normalt ikk btalr advokatomkostnin gr, mn Landsorganisationn har n fond, man kan søg i principill sagr. I øvrigt r dt sådan, at dt r dn, d:- tabr n rtssag, dr skal btal sagns om kostningr. D advokatr LLO har n aftal md,.har forpligtt sig til at søg fri procs og bnytt n rtsforsikring, såfrmt mdlmmt har n sådan, hvilkt i praksis btydr at dt højst man kan tab i n sådan sag, vill vær slvrisikon, dr typisk r kr Dt r også n af LLO's tilknyttd advokatr, dr skal før sagn i boligrt tn for Hinz Larsn. Dt r sålds uforståligt, hvad dt r for n knib, Hinz Larsn mnr, LLO har sat bborrpræsnta tionn i Njal A i, idt dr maksimalt r tal om n udgift på kr ,00 og hvis dtt dls mllm d 8 bborrpræsntationr, som vill hav glæd af sagns rsultat, r dt n udgift på godt kr. 300 pr. bborrpræsntation, hvilkt skal holds op mod dn nævnt bsparls på kr. skull gå aln, drfor har Njal A's bstyrls bsluttt at følg dm hl vjn. Njal A's bborforning btalt kr , om årt for sin skrtariatsaftal md LLO. Bstyrlsn i Njal A har indgåt n ny skrtariatsaftal til andn sid for kr ,- om årt. På Njal A's kommnd gnralforsamling vil dr bliv stillt forslag om oprttls af n rts~ælpsfond, så dt økonomisk r i ordn. 130 årligt pr. ljmål i diss jndomm. Dt frmgår af artikln, at Njal A vil bd LLO om at gnovrvj sagn, og dt skal oplyss, at bborrpræsntationn ikk har tagt n snak md dm i LLO, dr har md diss ting at gør, hvrkn før llr ftr artikln, mn drimod har LLO modtagtn udmldls fra jndommn Njal A md oplysning om, at man har trufft aftal til andn sid. LLO kan ikk undlad at sidd tilbag md dn fornmmls, at dnn bagat l, md n risiko for at mist kr mod, at Nordns ljr på Islands Brygg vil spar kr hvrt år, hvis sågn vinds, ikk. r dn rll årsag til udmldlsn fra Njal A. Dsudn har rpræsntantr for Bryggns ljr altid krævtn kontingntrabat i for hold til d fast kontingnt satsr, hvilkt r mdårsag til, at organisationn ikk har økonomisk mulighd for at før flr rtssagr, nd dt faktisk r tilfældt i dag. Endlig sjr til Hldas l. hold Eftr n katastrofal start på ftrårssæsonn md fir ndrlag på strib og kun n scoring, kom så dn læng vntd sjr. Og hvilkn sjr. Kampn blv spillt mod CIK som r bundhold i rækkn, mn holdt fra Christianshavn havd fåt n god start på ftrårt og så var dt jo t lo kalopgør, hvor alt kan sk. Straks fra kampns start bragt Bryggholdt sig foran 1-0, og CIK blv sat undr prs i d næst 10 minuttr. Mn så kom n ndgangspriod og CIK ovrtog mr og mr af spillt, dr rsultrd i n udligning til 1-1. I l. halvlgs slutfas bgyndt Hklas champagnbold at rull. Dt blv til mang flott gnnmspilld angrb, og indn dommrn havd fløjtt til paus var stillingn 3-1 i Hklas favør. Fra 2. halvlgs start satt Bryggmandskabt sig fuldstændig på kampn og CIK blv spillt ud af Kløvrmarkns opvisningsban. Dt n flott angrb ftr dt andt rulld frm mod CIK's stak kjs må)u)and, og da dommrn forbarmd sig og fløjtd kampn af, var stillingn 9-1 til Bryggholdt. Dr går rygtr om at dr tr dag ftr kampn stadig står nogl og klappr på Kløvrmarkn. Hklas målscorr var: Thom as Markr 3 mål, Jan Just 2 mål, Ol Larsn 2 mål, Jspr Christnsn l mål og Jan Larsn l mål. 2.-holdt md Finn Widkamp i spidsn liggr på n flot 2 plads. Eftrårt har budt på tr sjr og n uafgjort, og oprykning syns indn for rækkvidd. 3.-holdt har klart sig ovr al forvntning. Dt r blvt til luttr sjr i ft. rårt, og holdtr avancrt fra n 9.-plads til n 3. plads. Flot klart af Jan Nybys troppr, mon ikk ham Nyby går og drømmr om oprykning. D næstældst, Oldboysrn, md J ohnny Hou gaard som succstrænr styrr dirkt mod oprykning. Holdt liggr suvrænt nr. l og mgt skal gå galt, hvis dt ikk blivr til oprykning. Dt sigs at hr. Hougaard allrd nu r vd at arrangr oprykningsfst. Suprvtranrn md chftrænr Nils Hvid i spidsn har dt svært. Holdt liggr i ndrst halvdl af rækkn, mn d "gaml drng" skal ross for aldrig at giv op, slvom modstandrn oft r mindst 5 år yngr. Kommnd kamp 1.-hold: 16/9 kl : Hkla-STK Fight på Kløvrmarkn. 21/9 kl : Himdal Hkla på Fælldparkn. 2.-hold: 1619 kl : topkamp på Kløvrmarkn Hkla-Volkan. 3.-hold: 1619 kl : Vs tia-hkla på Baunhøj idrætsanlæg. Oldboys: 23/9 kl : Hkla-Fix på Kløvrmarkn. Suprvtran: 2119 kl : Rødovr-Hkla på Rødovr stadion. Md sportslig hilsn, Jan Sørnsn

7 14. sptmbr 1995 BRYGGEBLADET 7 ~a~ da-<- f- ~ f{~ (k ""'~ af H 1'-n- døuj4 H'fØEN l Læs n god b~g! Dt blæsr på månn Anmldt af Ask Hj, så r dt anmldlsstid ign, og dnn gang har jg tænkt mig at skriv om n bog, dr r mgt spændnd og dn hddr "Dt blæsr på månn" af Eric Linklatr. Dnn bog handlr om Dina og Dorinda, dr bor i Midtimllmrum. Drs far r major og r rjst til udlandt og vil først komm hjm om t år. Imns vil Dina og Dorinda vær uartig! Først spisr d sig så tykk, at d trillr afstd. Mn så n dag kommr d trillnd på torvt, og så stikkr all børnn nål i dm og d bgyndr at tud. Bagftr spisr d slt ikk nogt og d blivr så små som tændstikkr, og så tror folk at d r tændstikkr. Mn så blivr Dina og Dorinda sur og vil hævn sig. Mn hvordan?- Jo, d kndr n hks, dr hddr fru Grimmbøll og hun givr dm t pulvr, dr kan forvandl dm til t dyr. D bsluttr sig for at bliv til kængurur. Da d vil skræmm folk, blivr d fangt og sat i Zoo. I dn Zoo mødr d n puma og n falk og diss dyr r mgt kd af at vær dr. Mn Dina og Dorinda vil grn hjælp dm md at flygt og dt lykks for dm. Mn da d kommr ud, findr d ud af at drs far r tagt til fang. Drs musik- og danslærr har bot i dt land, hvor drs far r fangt. Så lærrn, Dina, Dorinda, puman og falkn tagr nu afstd for at bfri pigrns far, og dt blivr n lang, spændnd og lidt sørglig rjs. Dt r n spændnd bog, mn også lidt langtrukkn n gang imllm. "Dt blæsr på månn" af Eric Linklatr, Gyldndals Børnbibliotk HARRYPAMANEN o o AF WILUAM REYMSH & IDE RIIS HANSEN, 1995

8 BRYGGEBLADET Elskovshyl frabds Andlsforning strammr kursn EDEKA l HOLTE VINLAGER E V l Pr Toft Egilsgad 2 Tlf BDEKA fax Abnt: Man.-tors Fr Lør. 8-17, Salg & rparation af TV.. VJDEO-STEREO Gratis lån-tv undr rparationn TV- og Vidoudljning. Battriskift på ur. Pink Radio Srvic Cntr Isafjordsgad 13 ~ Tlf ~ Los FLAMENCOS DANESES SKOLE SHOW SAMSPIL Elisabth Mørch ~ S turlasgad 14 R, l.sal & A-Z Gulvsrvic Din gulvmand på Bryggn o BUTIK ABEN MAND.-TORS Pljproduktr til gulv o RAD OG VEJLEDNING Gunløgsgad 35 kld '"Høj musik, lskovshyl, ' skændrir m.m. bør forgå for lukkd vindur". Dnn hnstilling har mdlmmrn i andlsboligforningn Ingolf ntop fåt fra drs bstyrls - og dn skal næpp forstås som n opfordring til lskov llr skændri, mn drimod til at planlægg vinduslukningn i tid, hvis man har tænkt sig at giv los for sin tilbøjlighdr i diss hnsndr. Og hrmd stoppr bstyrlsns bstræblsr på at indskærp og håndhæv god husordn ikk: "Dr må ikk vær cyklr i opgangn. Dr må ikk vær cyklr i gårdn. Dr må ikk vær cyklr på gadn! (... )Cyklrn fra gårdn r samlt vd portn i Halfdansgad - og cyklr dr r låst fast i gårdn skal fjrns, llrs blivr låsn klippt". Og på t opslag fra varmmstrn: "Cyklistr skal trækk cykln gnnm gårdn". Så dt sr ud til at vær ny tidr for d tidligr ljr hos Nordn. - Jg r i hvrt fald nogt ovrraskt ovr dn hård kurs, sigr Nils Lyck, som r bbor i jndommn, til Bryggbladt. - Slvfølglig skal man da ikk gnr sin nabor md støj og larm, mn dt står jo i n hvilkn som hlst standard husordn, og så kan man hnvis til dt, hvis dr i konkrt tilfæld r nogn, dr går for vidt. - Og md hnsyn til cyklrn gør man altså livt for surt for os. Dt r ikk lig nmt for all at komm nd i kældrn, og hvis man f.ks. lig kommr hjm og skal af std ign, r dt også alt for bsværligt. Undrsøglsr har jo vist, at hvis man gør dt for bsværligt at vær cyklist, så r dr mang dr står af - dr skal faktisk ikk så mgt til. Og dt syns jg også, at man skull tag md i ovrvjlsrn. Bilrn fyldr mgt mr i gadbilldt, d forurnr.osv., mn bilistrn kan bar still biln foran drs opgang, udn at nogn lavr rglr om dt. - Vi har også fåt forbud mod at still vors barnvogn i opgangn, mn hvor skal vi så gør af dn? Jg vd da godt, at dr i princippt gældr lignnd rglr. : LEKUNT~. L Klint bordlamp Modl343. A Højd 48 cm. Fod md små A 7 95 _ W skønhdsfjl. lncl. plissskærm. W norm?lpris , TILBUDENE GÆLDER TIL OG MED 14/10 95 OBS! Nu forhandlr vi også starinlys og gavartiklr kl.ltl ng ~ lsafjordsgad4 ~ tlf d flst stdr, mn dt almindlig r vl at stikk fingrn lidt i jordn og s, om tingn ikk kan glid alligvl. - For jg r da nig i, at dr skal vær nogl rglr, som kan brugs i d kstrm tilfæld, hvor dr virklig r problmr - jg har bar aldrig før vært ud for n så nidkær håndhævls af rglrn, som vors bstyrls og vicvært praktisrr. Og jg r nogt forundrt ovr, at nu, hvor vi slv kan bstmm, så farr man pludslig mgt hårdr frm nd privat udljr, sigr Nils Lyck, som undrstrgr, at han i øvrigt ikk har nogt at udsætt på Ingolfs bstyrls, som han findr gør t udmærkt stykk arbjd. max På sport til fods Følg Aniagrban n på søndag Hvr ting til sin tid. I år r dt f.ks. Europæisk Naturbskyttlssår. Og på søndag r dt Grøn Søndag. Fm søndag i dtt ftrår r udnævnt til Grønn sådann, og på diss dag har amtrn, Dansk Skovforning, Friluftsrådt, Landbrugsraadt og Skovog Naturstyrlsn arrangrt n rækkudflugtr, som har til formål at giv os allsammn nogl djlig naturoplvlsr og sprd vidn om vors land. På søndag dn 17. sptmbr r dt Grøn Søndag nummr to, og t af arrangmntrn.startr på Bryggn, nærmr bstmt kl. 10 vd svingbron undr Langbro. Hrfra følgs stin langs dn ndlagt Amagrban. Ud for Kastrupfortt forlads sport midlrtidigt for at hold kaffpaus, s på fortt og nyd udsigtn ovr Ørsund, indtil forfølglsn af sport gnoptags. Dn 10 km lang tur sluttr vd 15-tidn vd Kastrup Lufthavn, mn kan afkorts flr stdr undrvjs. Godt fodtøj samt mad. og drikk til frokost- og kaffpaus bør mdbrings. Et program md bskrivls af all arrangmntrn i Købnhavnsområdt på d grønn søndag kan hnts på bibliotkt. Rytmik for d mindst Nu })ar småbørnn chancn for at dltag i musikalsk udfoldlsr. Familiskoln tilbyd~ ntop nu børn mllm halvandt og fmthalvt år at dltag i kurst "Musik, lg og bvægls". Kurst, som inddls i hold på aldrstrinn halvlandn til to år, to til fir år og trthalvt til frnthalvt år, forgår n tim hvr tirsdag sidst på ftrmiddagn og findr std i Dn Norsk Sømandskirk vd Stadsgravn. Hr kan forældr hjælp drs små børn ind i musikkns vrdn samtidig md, at d oplvr dt hlt spcill fællsskab dr liggr i n aktivitt, hvor barn og voksn r "på lig fod". D voksn vil slv få lidt god motion ftr dagns arbjd. Lærr på kurst r dn mgt dygtig rytmiklærr Karn Vinding fra Ballonparkn. Mang bryggforældr kndr allrd Karn Vinding fra drs børns institution llr fra skoln, mn også på dt øvrig Amagr og andr stdr i byn r Karn kndt og værdsat for sin undrvisning. Kursrn bgyndr på tirsdag dn 19. spblmbr. Intrssrd kim ring og hør nærmr hos Familiskoln på tlf Bro ~k r MANGE KENDER DOG TIL MODSTAND OG EFFEKT Dn lktrisk spændingsforskl ohm knyttr vist d færrst til dn tysk fysikr Gorg Simon Ohm, og bgrbt r drfor md tidn blvt forklaringsmæssigt udhult, gansk som lysstyrkn watt, dr r opkaldt ftr Jams Watt. (Politikn) BÅDE MENNESKER OG LEDIGE - Vi tror på mnnskr, vi tror på d ldig, og vi vil ikk kast os ud i.stor rformr, som ikk fungrr, bar fordi vi r undr politisk prs. (Poul Nyrup Rasm ussn i Politikn)

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn ARTS KL. 18.15 KL.. KL. 21.00 NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) 18.15 FDF ORKSTRT

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere