mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv."

Transkript

1 14. sptmbr årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar på Hinz Larsns kriti,k i sidst nummr afbryggbladt. SIDE6 Vi fattr dt ikk. Og vi kan slt ikk find ord for vors vrd. Hvordan skal skoln ovrhovdt kunn fungr d næst år? Spørgr n frustrrt Antt Sørnsn, formand for skolbstyrlsn på Skoln på Islands Brygg. Grundn til bstyrlsns vrd r dn ny Handlplan 1996, hvori skolbor ~str J ns Johansn (SF) frmlæggr sit forslag til udbygningr af Købnhavns folkskolr i d førstkommnd år. Og hr optrædr Skoln på Islands Brygg slt ikk. I fbruar 1994 frmlagd Jns Johansn llrs n digr rdgørls (Prspktivplan for folkskoln i Købnhavn ), som vist, at Skoln på Islands Brygg var dn skol i Købnhavn, som havd d størst akutt lokalproblmr. Prspktivplann rummd t forslag til udbygningr af d købnhavnsk skolr, og hr stod Bryg gskoln allrførst i prioritringn. Plann fastslog, at dr var bhov for tilbygningr på skoln allrd i , såvl som nybyggri i priodn Borgrrpræsntationn tog godt imod Prspktivplann og vdtog, at dr hvrt år frmovr skull lavs n handlplan for skol- Italinsk spckllittr D ringr vi bringr Fra UDBRINGNING KUN KR. 10, RING Åbningstidr: Mandag- Frdag 11.()() Lørdag Søndag 12.()() Lifsgad 9 Købnbatm S TIJ: Juli's Krskol v/ J. Schmidt *MIK kørlærr * Spcial ordblind og nrvøs * Garanti og anknævn *Mdlm af Dansk Kørlærrunion * Egt torilokal på Bryggn * Egn ban og kørtknik på Amagr * Ring og få tilsndt n brochur TLF Nu md Skokudvalgt sætt borgmstrn pd plads! sigr Antt Sørnsn, formand for skokb styrlsn pd Islands Brygg. byggrit på baggrund af d snst opgørlsr af bhovn. Og nu forliggr så dn først af diss handlplanr, som rummr konkrt udbygningsplanr for 6 af byns skolr. Mn Skoln på Islands Brygg r ikk at find iblandt dm. - Borgmstrn og skoludvalgts formand Mariann Holst (soc.dm., rd.) var hrud sidst år sammn md mdlmmr af udvalgt og 'folk fra Skoldi rktoratt. D fik slvsyn for, hvor hårdt trængt skoln r, og udvalgt så mgt positivt på vor ønskr om at få d mst nødvndig faglokalr og nogt mr plads til børnhavklassrn. Problmt r akut, og jg kan slt ikk forstå, hvordan borgmstrn bar kan ignorr dt, sigr Antt Sørnsn. Som dn nst af kommunns 62 skolr går Skoln på Islands Brygg kun Violinkoncrt I aftn kl. 20 i kirkn I aftn, dn 14. sptmbr kl. 20, r dr som ld i Amagr Musikfstival koncrt i Hans Tausns Kirk. Hr kan man oplv Elisabth Zuthn Schnidr, dr r n af vor finst ung violinistr, spill tr af Johann Sbastian Bachs soloværkr for (uakkompagnrt) violin. Dt r sjældnt, man har ljlighd til at hør diss fra bh-klass til 5. klass (all andr går til 10. klass). På skoln r dr i dag to spor på hvrt klasstrin, i alt 12 klassr, og skoln har 12 klassværlsr. Dn n børnhavklasss lokal r for lill, så i dn andn r man nødt til at ovrskrid dn maksimal klasskvotint - dr r 29 børn i klassn. Dnn "løsning" går bar ikk mr, for fra næst år startr dr tr ny børnhavklassr om årt. Og så manglr dr klassværlsr: t i 1996, to i 1997 osv. Nul faglokalr Enklt andr skolr i Købnhavn manglr liglds t par klassværlsr og kan sålds ikk lv op til dt såkaldt hjmklassprincip, dvs. at hvr klass har gt klassværls. Mn diss skolr rådr i dt mindst all ovr faglokalr, sådan at dt r muligt at lægg skmat, udn at lvrn skal sidd på skødt af hinandn. I gnnmsnit r dr 11 faglokalr på hvr af d købnhavnsk skolrpå Bryggskoln r dr slt ingn, bortst fra t stort fællsrum i gangaralt, som brugs til træsløjd, formning, m.m. skolkøkkn værkr i drs hlhd. Dt r værkr, som stillr stor krav til dn udøvnd, ikk mindst i d firstmmig fugar og dn brømt Chaconn. Dr r tal om musik, dr på samm tid r intim og udfarnd virtuos. Elisabth Zuthn Schnidr r uddannt på GODE SKO FO:ff.JENER EN RIGriG Si(ON\AGHt ALADDIN'$ SKOMAGERI TORVEGADE 24, KÆLDEREN TLF MANDAG-FREDAG KL.9,00-17,30 MIDDAGSLUKKET ,30 - Dt r absurd, at Bryggskoln, som har ståt modl til dl af dn ny folkskollov, ikk slv kan lv op til lovn, fordi vi manglr lokalr, sigr Antt Sørnsn. - Lovns krav om diffrntirt undrvisning, om styrkls af d musisk-krativ fag, om natur- og tknikfag og om øgt brug af db i d nklt fag - all diss krav skabr t kstra lokalbhov, som bar ikk kan honorrs på Islands Brygg. - I forvjn slæbs musikinstrumntr frm og tilbag, når n klass skal hav musik, llr også skal dn L-klass, dr bor sammn md instrumntrn, jags t andt std hn imns. - Hr og nu skal vi hav n musikpavillon, t natur/tknik-lokal og nogt mr plads til d mindst, hvis dt bar skal hæng nognlund sammn. Tidligr r dn slags ønskr altid blvt afvist md hnvisning til, at skoln nok snart skull udbyggs til 10. klass, mn dr r ingn konkrt planr, og nu kan dt altså ikk vnt længr. Nu må skoludvalgts formand sætt borgmstrn på plads!, sigr Antt Sørnsn. max Elisabth Zuthn Schni dr. Dt kgl. dansk Musikkonsrvatorium, og har bl.a. vært ansat som solospillr båd i Dt Kgl. Kapl og Radiosymfoniorkstrt. Har vært solist md d flst dansk orkstr, og har optrådt i Danmark og USA som mdlm af Duo Granino og som kammrmusikr. Undrvisr nu på Dt kgl. dansk Musikkonsrvatorium, hvor hun lig r blvt udnævt til docnt i violin, og arbjdr som so list og kammrmusikr. Dr r gratis adgang til koncrtn. Glmtbydl Om små to ugr sndr Islands Bryggs Lokalhistorisk Forning og Arkiv sin først bogudgivls på gadn. Dt r Sussi Elmann Paddisons "Bryggn - dn glmt bydl", hvis titl ikk bart! sigtr til politikrs og planlæggrs forfordling af Bryggn gnnm tidrn, mn nok så mgt til, at Bryggn næstn aldrig figurrr i værkr om Købnhavns llr Amagrs histori. SIDE 2 Elskovshyl frabds Bstyrlsn i andlsboligforningn Ingolf gor mgt ud af at indskærp god hus ordn ovrfor mdlmmrn. SIDE B Forældr/ barn gymnastik Så r dt ign tid til at rør sig. Forældr/barn gymnastikkn r startt ign ftr n paus i sommrfri n. Gymnastikkn r t tilbud til all børn i aldrn 3-7 år og drs forældr om at lg og rør sig - båd i form af sanglg og forskllig idrætslg. Dr r gymnastik hvr 14. dag. Næst gang r lørdag d. 23. sptmbr. Kig ftr opslag om nøjagtig tid og std i børnhavrn, bibliotkt og Giml. Instruktørr søgs Har du lyst til at instrur børn og voksn i gymnastik llr sanglg på vors forældr/barn gymnastikhold, r du vlkommn til at kontakt Charlott Koch, tlf

2 2 BRYGGEBLADET 14. sptmb r 1995 N Y BOG OM BRYGGEN: :Dn glmt bydl Lokalhistorisk F orning d butrr som forlag l a nl t>dni n ~: a f ud ~:i\l' l.. t n a r :-;,.,,..,il' E lmann Pa ri d i... un.. h o~: "B YJ!J!I' Il d t n glt mll h~ dl'l'',.,.dl' l',.,. ('t p t in n p a hih lintt kl't i :\ja(.. gadt O l l-od ;og ti. :!i!l kl. JI;. J i, h ym d t t og.. a \il \ a n m t ll i ~: lwd fm at k u lw h CIJ!I'Il. l ti\tij!t kan ho~: t n ra.. h o-. B ~ J.:J-:1' 11.. Bo ~: hand t l OJ! a nd n h n~: h a ndh n fm k.-. l is, Hængt mand væk Forbrugrombudsmandn har nu givt Sara Vafai Biom mdhold i, at dagbladt Politikns rklamplakat md billd af n hængt mand (s omtaln i sidst nummr af Bryggbladt) r i strid md god markdsføringsskik, og bdt Politikn om at fjrn d pågældnd plakatr. Forbrugrombudsmandn findr, at anvndlsn af t sådant billd "på grund af billdts formidling af vold og død og dn draf følgnd stærk virkning på dn, dr sr dt, må anss for utisk og utilbørlig og drmd som stridnd mod markdsføringslovns paragraf l." Politikns markdsføringschf Jspr Lohmann sigr dog til Bryggbladt, at plakatn alligvl skull tags nd samm dag, som man modtog Forbrugrombudsmandns brv, da man kun havd btalt for rklampladsn indtil dnn dag. Jspr Lohmann mnr ikk, at plakatn formidlr mr vold og død nd n Andrs And film, og ønskr ikk at udtal sig om, hvorvidt Forbrugrombudsmandns hnstilling får indflydls på bladts frmtidig markdsføring. Nyt fra bibliotkt Børnfilm Børnbibliotkt invitrr ign børn fra 6 årsaldrn og drs voksn til filmfor 'iiøning i Girol torsdag d kl Vi visr dn dramatisk histori om hvalungrn Samson og Sallys oplvlsr i t farligt og forurnt hav. "Samson og Sally" r n båd spændnd, sjov og sørglig dansk tgnfilm, frit ftr Bnt Hallrs bog "Kasklottrns sang'". Ørstads-planr Planrn om Ørstadn - dn langstrakt bydl dr skalløb fra Islands Brygg langs Amagr Fælltl og Vstamagr naturpark - bgyndr at tag form. Ørstadsslskabt har ntop udsndt n hlhdsplan, som r dt grundlag, Købnhavns kommun skal udarbjd.n samlt kommunplan ftr. Hlhdsplann kan ss på bibliotkt, mn man kan også rkvirr sit gt ksmplar vd at ring til Ørstadsslskabt på tlf Om ca. 14 dag vil dr dsudn forligg n opsummrn- d pjc, som blivr udlvrt på bibliotkt. Film fstival I priodn sptmbr løbr Købnhavns 5. film fstival af stabn. Fstivaln har flr forskllig tmar, og dr vil bliv ljlighd til at s n rækk intrnational film, som normalt ikk r i distribution i Danmark. Dsudn vil dn indh old forprmirr på n rækk af ftrårts stor film. Dt udførlig program kan hnts på bibliotkt. Trængr hj~t til n omgang? Vinduspolring Rngøring Loftrydning Ring og aftal bsøg for t uforpligtnd tilbud. GAARDS RENCØRINC ENTRUM VINDUESPOLERINC ArS NAn n t N...,OrliN C l A tn li l L toss A G Købnhavn Holbæk Om små to ugr sndr Islands Bryggs Lokalhistorisk Forning og Arkiv sin først bogudgivls på gadn. Dt r Sussi Elmann Paddisons "Bryggn - dn glmt bydl'", hvis titl ikk bar sigtr til politikrs og planlæggrs forfordling af Bryggn gnnm tidrn, mn nok så mgt til, at Bryggn næstn aldrig figurrr i værkr om Købnhavns llr Amagrs histori. '"Dn først bog om Islands Bryggs histori'" kaldr forningn slv bogn. Nuvl, hr på bladt vill vi ikk tøv md at btgn d to rindringsbøgr fra krigstidns Islands Brygg, som r udkommt indn for dt snst par år, som bøgr om Bryggns histori, mn dt skal mdgivs, at Sussi Paddisons adskillr sig hrfra vd at tilstræb dt brd ovrblik og vd at dækk hl priodn fra før Bryggns tilblivls frm til i dag. Først og frmmst adskillr bogn sig imidlrtid vd i høj grad at vær t billdværk. Ca. 300 af Lokalhistorisk Fornings mst sværdig (må man formod) fotografir fra Islands Brygg gnnm århundrdt findr man på d 180 sidr, og ud ovr at rumm mang virklig "prlr" udgør dt righoldig billdmatrial n nstånd dokumntation af livt på Bryggn. Billdrn r ordnt mnmæssigt i afdlingr om havnn, militært på Bryg- J p, Ballonhangarn, ca dn nuværnd ridskolbygning. Illustration fra bogn. gn, Nokkn, forrtningslivt, folk på Bryggn osv., og hvr afdling r forsynt md n indldnd tkst, som præsntrr mnt. Særlig afsnit r vit gnop tryk af d srir om gadrn og bbolssjndommn, som har vært bragt hr i bladt, så hvis samlingn ikk r komplt, r chancn dr nu. Sidst i bogn har Sussi Paddison udarbjdt n 8 sidrs kronologisk tidstavl ovr væsntlig bgivnhdr i Bryggns histori. Et nyttigt arbjdsrdskab for all os, dr fra tid til andn skal find ud af hvornår- Lokalhistorisk guidtur 1995 Årts Guidtur i Lokalhistorisk Forning afholds lørdag d. 30/9 og bgyndr kl på hjørnt af Snorrsgad/lsiands Brygg. Vi skal ind og s Snorrshus' gård, som blv gårdsanrt for nogl år sidn, og hør lidt om hust og gårdn. Drftr skal vi ind på Bogtrykkrgårdn, Hrtz Trykkri, som har trykt bogn ''Bryggn - dn glmt bydl", og dirktør Kim J nsn visr os rundt i dtt skønn gaml hus, hvor indrtningn r som i 1930'rn. Fru Hrtz, som havd trykkrit undr krign, havd t nært samarbjd md pastor Lrch og var aktiv i modstandsbvæglsn. Bogtrykkrgårdn blv da også schalburgtrt undr krign. Vidr til Hans Tausns Kirk, hvor vi skal s kirktårnt - så husk kamra, da dr r n not udsigt fra tårnt. Vi skal hils på Bryggns ny sognpræst Hans Ankr Jørgnsn, som kom til kirkn i Hans Ankr Jørgnsn r samtidig studntrpræst og bor i præstbougn i Snorrsgad. Drftr får vi kaff og brød. Mdlmmr gratis - ikk mdlmmr 20 kr. - børn gratis. Md vnlig hilsn Islands Bryggs Lokalhistorisk Forning og Arkiv V/Sussi Elmann Paddison, Snorrsgad 3 Bogtrykkrgårdn, Srwrrsgadca dt-nu-var, slv om nklt skønhdsplttr nok kunn påpgs - hvorfor står dr f.ks. ikk nogt om dn udmærkd lokalavis, som udkom md sit først nummr i 1993?? Trods dnn alvorug mangl i t llrs not og omfattnd værk, skal hrfra lyd t tillykk til Sussi og Lokalhistorisk Forning md rsultatt af anstrnglsrn - og n opfordring til ikk at hvil på laurbærrn, for hvadntn bogn r dn først om Bryggns histori llr j, r dr ingn grund til, at dt skull vær dn sidst. Lokalhistorisk portræt af Sussi Paddison. Prøv n profssionl dmonstration af. AW-ologi - Clairvoyanc - Haling - Tarotkort Drømmtydning - Radlæstså avanc!'t pndulring ShiatNrnaa8aq - Knogirna.aag - l<insiologi. Samtal og J>8Y kotr-ap l m.m. Hv~ mandag kl. 18' - 21 for kun SO, Aurafotografring md ~dning kun 120,- Enrgitårnt "nu>rshavnsgad S7 g6 21 < ~~~:+ Woo NU, HVOR DU HAR + ft. FÅET ØJE PÅ DENNE ANNONCE, VIL RYGEAFVÆNNINGSKAMPAGNEN STYRK LIVET KNÆK SMØGEN GIVE RYGER!II'E PÅ BRYGGEN ET TILBUD, DE IKKE HAR RÅDTIL AT AFSLÅ. DE FØRSTE 25 RYGERE, DER MELDER SIG TIL KAMPAGNEN VED AT INDSENDE PJECEN I AVISEN MED NAVN OG ADRESSE, FÅR EN EKSTRA UGES GRATIS FORBRUG AF N IKOTINPLASTR~ NIKOTINTYGGEGUMMI. MED VENLIG HILSEN FRA STYRK LIVET KNÆK SMØGEN.

3 14. sptmbr 1995 BRYGGEBLADET Skoln på Islands Brygg -historin om d brudt løftrs skol ogl kan husk, at d N har prøvt dt før - for andr r oplvlsn ny. Mn alligvl r tillidn til, at dnn gang blivr dt til nogt, frmhrsknd. Dnn gang hørt man slv dn ny borgmstr og skoludvalgsformandn fortæll båd børnn og d voksn, at slvfølglig skull dr nogl flr lokalr til - so odr so. D så dt slv, d forstod dt så godt. Ja, man synts næstn at fornmm, at d profssionll politikr blv båd rørtogimponrt ovr dn glæd og optagthd, båd børn og voksn omfattd drs bskdn og trang skol md. Jo, sandlig skull dr vd førstkommnd ljlighd bliv sat png af til n mindr udbygning, så børnn også fik mulighdr for at arbjd md d ny fag som var blvt indført md dn ny skollov. Og- i n nær frmtid skull dn gaml drøm bliv virklig: n skol til 10. klass - formodntlig i ny bygningr. Politikrn struttd af slvtillid. D havd t løftrigt, nyt instrumnt til drs rådighd: n prspktivplan fra fbruar 94, dr allrd havd konstatrt dt akutt bhov for n udbygning. Og dn skull i sommrn 95 udmønts i n handlplan, som vill fastlægg, hvad dr konkrt skull gørs. Og dr stod vi nu i novmbr 94 og fik løftr om n lill øjblikklig udbdring af børnns lokalmanglr til glæd og gavn for vors gn børn - og n fuldtudbyggt skol til glæd for andr børn og forældr, når dn tid kom. Og skønt d flst af os ikk kndt hvrkn borgmstr llr skoludvalgsfonnand, følt vi os så trygg, at vi straks ftr mødt fortalt vidr til all og nhvr, dr gad hør om dt løftrig mød. Nu bagftr kan vi undrligt nok føl os næstn skamfuld, fordi vi bragt løftrn vidr. Hvorfor mon? Ja, handlplann kom på gadn som lovt. Bryggskoln var naturligvis også md i dn som all andr skolr i kommunn, d akutt lokalproblmr var også rgistrrt i handlplann. Mn løftt om at gør nogt vd dm nu var bort! Værsgo'. Skoln dr kom og gik Nogl har prøvt dt før, prøvt dt flr gang. Og måsk r dt hr, skamføllsn snigr sig ind: ndnu ngang har man trot på d politikr, villt tro på drs ord og intgritt- og når d nu sammn vistnok rpræsntrd t flrtal i borgrrpræsntationn. Gnrationr af Bryggbor har oplvt dn samm rspktløs optrædn fra politikrn på Rådhust - måsk ndog drs "gn". Og formodntlig føllsn af skam og afmagt. som oft r ndt i opgivls llr vrd. Ignnm kvartrts snart 90-årig histori trædr kampn for n skol frm i forgrundn ign og ign. Mangln på all slags institutionr og facilittr som var t forstmmnd kndtgn i dt nyopført kvartr, hvor mnnskr fik drs bolig på t områd på størrls md Tivoli klmt ind mllm stinknd fabrikkr og kulbunkr - dn mangl kunn man til dls lv md. Bortst fra n skol. Skoln var håbt og tron på n bdr frmtid, vjn væk fra familirns fangnskab i fattigdom og uvidnhd. Gansk vist kom Bryggbørnn i skol også dngang, mn mått fortag rjsn til andr kvartrr. Og t gnnmgånd træk i brtningrn fra skolgangn dngang r børnns oplvls af at vær uglst, frmmd, andrlds i d skolr. Kravt om n skol i kvartrt va.r sålds også t udtryk for slvrspkt og slvtillid: Også vi har rt til n skol til vors børn. Utallig r d mødr, rsolutionr, dputationr, undrskriftsindsamlingr som rttd sig mod magistratns skolborgmstr md kravt om n skol på Islands Brygg. Og undr dn borgrlig skolborgmstr Kapr skt dt ndlig: dn 11. sptmbr for nøjagtigt 65 år sidn - blv forslagt om n skol på Bryggn forlagt i Borgrrpræsntationn!!! Et halvt år snr var forslagt færdigbhandlt, og tgningrn og pngn til opførls af dn mst modrn skol i Købnhavn blv nstmmigt vdtagt. En skol md 34 klasslokalr forudn faglokalr, lgstu, lærrværlsr, gymnastiksal md omklædningsrum, skollæg- og tandlæglokalr og n stor aula md gardrobr. Vi skrivr dn lb.juni Glædn og stolthdn i kvartrtkan kun sammn Hgnas md forndrlsn og chokkt t halvt år snr, da stadsarkitktn fik ordr om "at still opførlsn af skoln i bro, idt skolforholdn havd udviklt sig sålds, at man mått gå ud fra, at dr ikk vill bliv brug for dnn skol". D høj hrrr på Rådhust, dr blot t halvt år tidligr havd bskrvt dt forsømt kvartrs bhov for n skol og vdtagt byggrit, lod hånt om ord og ær ovrfor n bfolkning, dr nu talt ca individr, børnrig familir i små toværlssljlighdr. Prmannt midlrtidig ''løsning'' Dt r fortid, mn n fortid dr r svær at ryst af sig. I dt Hrrns år 1995 har vi dog n skol. Ikk n skol dr kan rumm all Bryggns børn - og hllr ikk n skol dr har rammrn til at opfyld skollovns krav og hnsigtr om diffrntirt undrvisning og styrkls af d tknisk og musisk fag. Undr dn vældig højkonjunktur i slutningn af 60'rn og bgyndlsn af 70'rn faldt n klat cmnt af btonkanonrn på drs vj til SAS-hotlbyggrit. Kravt om n skol havd ikk vært bort i d mllmliggnd år, ligsom løftrn fra politikrn dukkd op md jævn mllmrum (hvrt4. år). Mn nu kunn dt vær nok: at vær vidn til at Bryggns få friområdr og/ llr forladt fabriksbygningr blv inddragt til kommunal og offntlig kontorr, parkringspladsr og højhushotllr, mns dn nu rducrd bfolkning stadig mått s i vjvisrn ftr n lang rækk slvfølglig institutionr og facihttr - og n skol. Dt blv for mgt. 40 års sammnspart indignation og vrd brød ud. Og politikrn hastd ud i bodskjortr og strød om sig md ny løftr og billig, halv løsningr. l 1971 blv ndnu t skolbyggri på Islands Brygg vdtagt i Borgrrpræsntationn. Godl nok kun n småbørnskol til og md trdj klass, mn md løf- tr om n fuldtudbyggt sko~ indn for n ovrskulig frmtid. Skolborgmstrn Børg Schmidt, dr indvid skoln, minds stadig som dn nst politikr, dr alvorhgt har arbjdt for n fuldtudbyggt skol på Bryggn. Nu ca 25 år snr, hvor højkonjunktur og svimlnd byggprojktr ign trækkr sin spor ind ovr Bryggn, står vi ign og lyttr til nogl politikr, dr lovr n fuldtudbyggt skol når og når - og hvis og hvis. Måsk kut af arbjdsløshd og skamfølls tør vi næpp bd om andt nd dt åbnfyst nødtørftig: Et par faglokalr og n gymnastiksal, dr md rtt kan bnævns gymnastiksal. Slv pohtikrn syns brørt af vors bskdnhd. MilHanrn rullr i hand Hngsplann for kommunns skolr. En tilbygning til dn i forvjn midlrtidig konstruktion væltr ingn hrrgård. Og fortrøstningsfuld gik vi hjm md tillidn i bhold. Hvad har vi nu tilbag? H. U. 3 D først smøgr knækkt Mvænningskampagnn på Bryggn i gang - Dt r ikk nogn kunst at hold op, dt svær r at hold ud. Sådan sagd Købnhavns sundhdsborgmstr Lars Engbrg, da han frdag dn l. sptmbr talt i Havnparkn vd dn officill åbning af kampagnn "Bryggn knækkr smøgn". Kun n fåtallig skar tog dl i åbningn, og Sjakkt, som stod for d musikalsk indslag, fandt på t tidspunkt anldning til at kommntr bifaldt ftr t af numrn md t "Tak, far!" - Mn dt gør ikk så mgt, at dr ikk kom flr, sigr konsulnt Hans Wonn fra Sundhdsdirktoratt til Bcyggbladt. - Abningn af kampagnn i d nklt bydl r nogt, vi lavr for at markr, at dt r nu, kampagnn bgyndr. Arrangmntt r slvfølglig mr fsuigt, jo flr dr dltagr, mn rsultatrn nås først og frmmst gnnm dn information, som vi udsndr i kampagnpriodn. (S foldr indlagt i dtt nummr, rd.) H v m r dt, I rgnr md at nå md kampagnn? - Lad mig sig, at kampagnn ikk handlr om at "ovrtal" folk til at hold op md at ryg. Tankn r at giv t tilbud til dm, dr rnt faktisk har bsluttt sig til at hold op - dt r dm, vi håbr at "få fat i". Statistisk skull dr på Bryggn vær rygr, som har tagt bslutningn og bar manglr anldningn til at gør nogt vd dt. Kan sluian nogk kampagnr ikk godt kcmrn til at virk mgt moralisrnd? - Jo, mn dt r jo også ntop drfor vi sigr, at rygrn slv må tag bslutningn - vi vil bar grn giv d rygr, drønskr at hold op, n hjælpnd hånd, så d kan ''hold ud". Vi har udviklt kampagnn i samarbjd md 'lbbaksskadrådt, aln md dnn aktiv støtt som formål. - Så har vi løbnd forbdrt dn i lyst af d rfaringr vi har gjort i d bydl, hvor dn allrd har kørt. Dm dr mldr sig til at dltag får gratis tygggummi og plastr til dn først ug, og frm for alt gør vi i dag langt mr for at hold fast i folk - n vigtig brik i forløbt r jo dn individull korrspondnc md dltagrn, og dr sndr vi flr brv nu nd vi gjord i startn, og flr "rykkr" om tilbagmldingr. Dr r også indlagt forskllig små præmir i forløbt. - Og drudovr r dt sådan, at hvis vi kan mærk, at folk r vd at giv op, så tilbydr vi t rygafvænningskursus. Dt kørr ovr halvandn månd, hvor man møds t par timr n gang om ugn til kaff, t og snak. I mødrn dltagr n instruktør, som r n dr slv har prøvt dt. Kursrn har vært n stor succs, dt at man følr sig forpligtt ovr for d and r, dn social kontrol dr liggr i dt har vist sig at giv bonus. Dltagrbtalingn pd 100 kr. - r dn ikk n barrir for folk? - Nj, vi tror på at folk vil føl sig mr forpligtt, hvis '" d har btalt for at dltag, og dt r drfor vi har indført dn. BtaUngn har ingn sammnhæng md hvad dt rnt faktisk kostr at kør kampagnn, bar dn først ugs plastr og tygggummi kostr dt dobblt. Hvor læng varr kampagnn? Dn kørr hr på Bryggn i hl sptmbr månd, mn man kan bliv vd md at tilmld sig ihvrtfald indtil forårt '97. Dt r også tankn at kampagnn skal Borgmstr Lars Engbrg og Lokalrådts Laura Ejrring knækkr smøgr vd kampagnns åbning. T.v. kcnsulnt Hans Worm. tilbyds til hl Købnhavn på n gang i sptmbr '96. Mn slv vors frmstød på Bryggn md informationsmatrial, dt r altså i dn hr månd. Hvis man af n llr andn grund ikk skull hav fåt foldrn md tilmldingskupon sammn md dtt nummr af Bryggbladt, fås dn mang stdr på Bryggn - hos lægrn, tandlægrn, på soci.alcntrt, bibhotkt, skoln, i Giml, institutionrn m. v. Og så har kampagnn ntop bsluttt at udlov n kstra ugs dvs. i alt to ugrs - forbrug af nikotintygggummi og -plastr til d først 25 bryggrygr, dr tilmldr sig.

4 4 BRYGGEBLADET 14. sptmbr 1995 GI MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorsh~Ynsgad 21 Kontor: tlf Caf: tlf Fax: tlf OBS! l Giml-foldrn r dr anført n forkrt abningstid om søndagn. Søndagsåbningstidn r kl Tirsdag d. 19/9 til frdag d. 22/9 - hvr dag kl. l O Blomstn i Rgnskovn Børnforstilling for d 4-1 O-årig md Lis Hnningsn, Birgr Jnsn og Jns-Erik Placing. Billttr: tlf Frdag d. 6/1 O kl. 21 En vrdnsstjrn i Giml! SHERMAN ROBERTSON Entr 70 kr. + gbyr l O kr. Mdlmmr af Gimls Musikforning: Entr 50 kr.+ gbyr 10 kr. Forsalgt startr i dag torsdag d. 14/9. OBS! Kun 380 billttr- nst købnhavnroptrædn! Forsalg: Gimls caf: Ol Gimls Musikforning - En klar fordl! Prispolitikkn på d btrængt spillstdr ind i byn gør, at Giml d. 6/10, når Shrman Robrtson givr sin nst købnhavnrkoncrt, r nødt til at forhøj billtprisn til 70 kr. + gbyr 10 kr. Styringsgruppn i Giml har drfor bsluttt at dann "Gimls Musikforning", idt politikkn fortsat r at bryggborn skal hav råd til at komm til kvalittsmusik til rimlig prisr. Så drfor: mld dig ind i"gimls Musikforning" og få rabat til al musik md ntr i Giml indtil 31/12- Vrdnsstjrn i Giml! Frdag dn 6/10 læggr "Thugh Hous-Rocking Blus" guitaristn Shrman Robrtson fra Houston, Txas, vjn om Bryggn, hvor han kl. 21 givr koncrt i Giml. Shnnan Robrtson fik Albrt Collins' og B.B. Kings musik ind md modrmælkn, og allrd i sin hlt ung år opnåd han at spill sammn md idolrn. Sidn har vjn ført ham vidt omkring, bl.a. var han i n årrækk fast mdlm af Zydco-kongn Chifton Chnirs band, ligsom han lagd guitar til optaglsrn til Paul Simons Gracland-album. D snst år har dn nu 46- årig Robrtson koncntrrt sig om sit gt band, dr spillr n høj-nrgisk blus iblandt sumpt sydstatsrock. Ovralt hvor bandt r kommt frm, har publikum og anmldr ovrgivt sig til dt profssionll lig-på-og-hårdt scnshow, hvor Shrman Robrtsns slvtillid r svær at ovrs. "En djlig blærrøv", r han blvt Blomstn i Rgnskovn Blomstn i Rgnskovn r n spændnd og aktul forstilling for d 4-10-årig md Lis Hnningsn, Birgr Jnsn og Jns-Erik Placing. Troldn Trunt og Tramp r tagt på n lang rjs til Amazonas, langt væk fra drs frdfyldt Troldskov. Drs vn postbudt, r blvt ramt af n mystisk sygdom, og dt nst som kan rdd ham, r n sjældn blomst, som kun voksr i Rgnskovn. I Rgnskovn lurr farr ovralt- Træædrns mægtig maskinr ædr sig gnnm skovn, så mnnskr og dyr må flygt, og blomstn kan d ikk find. Alt håb syns ud. Mn så dukkr mdicinmandn Mdicinus op. - Hjælpn r 7\ Tv INSPIRATION 1 'J TIL HELE GULVET 96! Btaling af mdlmskab indtil31/ kr.- samt afhntning af mdlmskort skr i Girols Caf. Billtbstilling til Shrman Robrtson d. 6/10 startr i dag, torsdag d. 14/9. Entr 70 kr. + gbyr 10 kr. - mdlmspris: 50 kr. +gbyr 10 kr.! kaldt, "md n karisma som Muharnmd Ali", "sjælfuld som B.B. King, aggrssiv som Gary Moor". Koncrtn i Gi m l r Robrtsons nst optrædn i Købnhavn på dn igangværnd turn, og dr r kun 380 billttr, så dt gældr om at vær hurtigt ud. Billttr bstills i Gimls caf, tlf Ol, og kostr 70 kr. + gbyr 10 kr. Mdlmmr af Gimls musikforning (s andtstds på sidn) slippr dog for 50 kr + gbyr. nær. Imidlrtid skr dr uvntd ting - og troldn blivr pludslig midtpunkt i n ptagtkamp mllm træædrn og Mdicinus. Hvad nu md blomstn? Forstillingn, som r krydrt md n spændnd lydkuliss og iørfaldnd musik, opførs i Girol fra tirsdag d. 19/9 til frdag d. 22/9 - hvr dag kl. 10. Billttr på tlf Mdlmskab af Gimls Musikforning 14/ /12-96: 20 kr. Indmldls skr i cafn. m Altid mad i Giml! 1 cafn srvrs.på all hvrdag fra kl. 18~ altid spændnd og vltillavt mad til30 kr.!.. Og llrs: Dn altrnativ mnu: 20 kr. (Dr bstår af»dt kød vi nu har dn dag«samt kartofflsalat md lidt grønt!) - maddr, toast, frugt, kag, slik tc. Åbnt hvr dag kl Søndag kl Stærk blanding i yak hår /syntt. Utrolig slidstærk. Vlgnt til stur. Vælg mllm 4 farvr i 400 llr 500 cm brdd. Normalpris :26tl;. -,,. ~i~m~~ 68, _.."...",.. ara.,, ~~:.~;;~~:9E~9151 ',, ~;)/' '. '. --< ' li" MAN.- TORS :::......::... -=- FREDAG uttnlptæppr LØRDAG

5 l 14. sptmbr 1995 ARBEJDE TILBYDES MEDAØfJDØf SØlES AF: Aldi UIIIt., Ak11oa B"..hjltlp. AklioiiSIIIBtt Sldtlhlita, Albtrbhmd Nltmldlo, AlårlmtlfortllhiCtD, AIDIIIIt c.ltbtvctih., Amasty llltuudo..a, A11tmo11t Tutu, ASF o.. k Follltbjltlp, A.ssisttas KlrllqAnb Fora»ddi~~&s Ctaltr, Ass~lalln for Wortd Ed11u1loa, Astm.AIIt!JlfortJucltt. Balltrup Hudiup lclnts Oub, B.. llttballld bbt Sis., Bti... J Frtluflo<tllt, Btat a... Ttaltr, Blksta, BilDdt og SvJIIIIylltdts ldnttsforta.idc 1 Bil Kon Bst., Bolig Motor- O& Hjldptmlcldthrdv"'&U, Bryd LydmurtR, Bryøtbldtt, Brygtas a."... og UJ11domKtDitr, BryØtiiS Vhbli&btd, Biltik Siliam, BytDI Vudftfllclt, Bnatllts Koator, Cafi Offsldt, Caft Vtra, Ctnltr for Koofiildlniac, Danmarls Mtnltrt FortDiaa/LBH. Daa~~t.tiiBtl, Daøsk Afrika Ctnltr, DIDik FlyatnlactbJalp. Damk Handiup Forbund, DIDik MFJCFS Forta.lac, DaDik!ldt Kon, Dansk Saallllmissioa, Dansilt D... ts Landsforbund, Dt Samvirblidt Mta.lgbtdspltjtr, Dtn Grulit Kaaal, Dtl Dansilt Ctnttr ror MtaDU iltrtnigbtdtr, DU DaDlilt S ptjdtrllorps, Drys lød Vartsltd, DynamotR, FamillukoltR, Farum Kaldtr Radio, FBU FontldrtlalldsfortDi"3tD, Firbattas Boldklub, Fisllto Vartsltd forl1ra & qt, FNUG, Follltldrbas Ndbjalp. Forbulldrt af 1948, Fortniagta 'Halmtorvt 13', Fortnlagtn for Matilds Btvartlst, Fortnlagtil til Støltt for M.drt, Fortiiiacta 'Vamttdtt', Fonknlncsualtrfor Livskvalitt, FftiStDS Han SotlalljDtllt, Fnt Bratbavrog Fritidsilj m, Falluldrbligt Udvalg for Flytlillnt p6 Nmbro, Faacnlsbtsøastjt stcd, c.rtatri Offsidt, Gllldsau Hudiup-ldl'ltt, GrttoptKt, Grilldals PtDSiollisddllb, GIWDt Fonam, Ha. Taustas Klrb, tltrb«rgtt Sldfltsportt, HIKA, Hjltlp Sara,itvos a..., Hovtckilidt., Hvid SIJUd Tuvildtltj, IJI6.Sam, llldvudrtrtcviddtctaltrtt, laltrnatiollalt Fol"'llll, IOF lllvlliidtrtdts Oplysllirrcs Forbruad, ls,.lslamic Agacy, Kartas Milldt Btbot.tl, Kanwvul Maj. KFUK, KFUM KlrbDS GnbnlasctDitr, Kirbas Konlurr, Kjtbt.._..DI Gym-tik FortaidC, KLO, IOubbt11 i 'Dtt galt Pllia', Kollkliv Koonli~~triagu KoKoo, KRIM, KlllturtMlsstn D-cmar. Kulbøtoy 96 Frtdtriksbt!J, Kvilidtb-IS lafo-.& Gnbncsbrik, KbtllilavDS laltrnatio.ut Tultr, Købtilhans Kvilldtdrlcll8jskolt, Lalldsfortaingta A.fllaiCigbtdssacu. Lalldsfortningu af Darunarl<s Flygtaiag~vDBtr, LA VIA Kbtabava, Ullt Skolt for Voksat, Lyagby Handicapidratsrortlliag, Lys puokltt, Mamma l'ttia, MariatjtasltD, MtdborgtrtiDS~t p6 Kptlvtj. Mflkmrollltlict Samvirb, MoMo's Hus, MaDdt11ts Hjm, M.dtsltdtt ror IDdvaadrtrt og DaDSilt..,, Mdrt~jltlpta af 1983, Nabo-Cultr Amactr, N1hlr oc Ungdom, Nahlrglnlta linch~bbkktclrd. Nttvarlcsltdtt, Noall, Nyt l Dansk Musik, Ncldtknakktrta, O.Sis, Ptasiout for HIV, Ptasionisttrots Samvirb, Projkt 811 Port, Projtld BratmiBtum, Projkt MO!JtDtafi, Projtktbutikkta, Rlldio Hllmmtl Strup, Radio Loc.., Radio RaiDtos k, Radio Vultrb«D, Radioti, Rtd Baract, Rtdt., RcakovsgrupptD Ntpntbts, Run Multi..Xdia Producdoa, R.dovrt Krtstols-Ballttbllllklub, RøatbriiiBtt, Siad LalldsfortDing, Sjakktts Sbop, Sokiltlund Rlldio, Slllmll'lttt, Stjtratksltrta, StudtnlrrSttdtmtallot, Sttstttøtcr mod lactst, T-cu Hus, Tbt Misslag Uak, lidsskriftsctditrtt, Tjraobyls Vtontr, TV-Stop. U-lllldsfortningtn Svaltrot, U-laadsbjalp fra Folk dl Folk's gubnrgjcutrt, U-lalldsimpor11tD, Ung p6 Unit, Vuby 1 Vartsltd, Vtgttllnsk lnfonnador, Vultrb«D Kulhlru&t, Vu.rb«D Ltjtlfortnlag, Vuttrb«D Lokal TV, Vulrrb«D Onlblindtootik, Voksuno Butik Su.ad By, Vor Fru KIM Vartsltdtt, Vartslrdtt Sttf AIIAII, Vartsltdtt StolptD, Vartsttdtt ÅbtD Dr, Vatrln Hladbold Klub, Ø-ltjrb«vqtlstra, Aalbolmstutn. Øl/ fø IIlEII IIII, MEII MEIIIIIIIRitD IESI(BTIIEUE. DR El ftf/f N/1 Hil TIL VIDT HUØWIE m.tm. HEIWfØEUE: B~ggns Fr11orm ~ 0/UNIE IL N IIIUØ'IfØT ISI.AØI møf Bgravls.~~ N4tt <f.lj. ~ ' 1o..... "' ((JCT,..~ O Bisættls All aftalr træffs grn hjmm hos Dm ~~ns Bgravlssforrtning Amagrbrogad 155 Islands Brygg 13 TLF DØGNVAGT Løsning fra sidst nummr ~; u R 1==- R ~ E. 1v [_ S 'T E~ V l l ~ I!IT 5 ~ F J ~ f\ ~E-~ 5 A v,_ 'P r,;i; T R o ~ 11 ~~., S~ 19 K~ Æ r:';, ~ F l E R, /J R.s IT l o ~ IV!J ',.-tr r t- u 171 L FIR ~[4' D S~ L..:: l- Y f. t( ~ 1f R E 11 c_~ P f< ~ rvl ::.~. tj v f.[t ~ IG~ o.;; T 4' (\~K o ::.:- O l R ~ ø~.s E E. Rt P t P o l T... j:: t=: t.~ 1J y -:: IT ~ ~~ o y IV 1:;.. l' ' r_ T "" L l l fr.. f- ~~ fj J; T T c. R BRYGGEBLADET Kurt Nilsn 50 år Tirsdag dn 5. sptmbr troppd kundr, forrtningsforbindlsr og vnnr i hobtal op hos KN Entrpris på Artillrivj for at lykønsk Kurt Nilsn Bryggns "sndkrmstr", som dog i kraft af firmats aktivittr rttligt kan kald sig ntrprnør. Anldningn var først og frmmst, at Kurt Nilsn dnn dag rundd d 50 år, mn samtidig blv ljligh dn bnyttt til at præsn tr firmats ny kontorlokalr på Artillrivj 40 B. Pladsn til firmats administration var blvt for trang ftr dn snst udvidls, som skt i maj vd ovrta glsn af dt kndt typ husfirma Johan Christn sn & Søn, dr gnnm ti dn har opført ca n Så har SuprBrugsn i Njalsgad ign skiftt ud dlr. Ny i stoln pr. l l 9 r 30-årig Jspr Zacho, dr komnu!r fra n stilling som souschf i Kui.ckly i Famm. Navn/ adlnr: familihus i dn kvalitts prægd nd af skalan, og som nu gør sig i tilbygnin gr og individult luksus byggri. Md ovrtaglsn har KN Entrpris nu i alt 32 ansatt. Bryggbladt ønskr tillykk md fødslsdagn og d ny lokalr. Kommr familin på bsøg? Vi tilbydr Købnhavns billigst ovrnotning p6 loloh nyrnovrt hotl særrobot Iil bryggbor tlf Egilsgad 33 ~ærkdag tak tillykk ~d dagn Hj Antt og Nils! Tillykk md Manss ny lillbror. Kærlig hilsn Laura, Kaspar og David. Løsning på krydsn kan aflvrs i Bborhjørnts postkass, Lifsgad 7, til og md søndag d. 24. sptmbr 1995 kl. 19. Blandt d rigtig løsningr trækks lod om t gavkort på 100 kr. til EDEKA v/ Pr Toft, Islands Brygg 25 - hvor præmin i øvrigt kan afhnts. Vi offntliggør vindrn i næst nummr, som udkommr dn 28. sptmbr. 1/IISO~ f)ffl l tn60 L F" IV06FT lit Pvr- -n-.f'' r STI/J J " /I.VI N Pfl. r*~r KærLaugl Du ønsks hjrtlig tillykk md konfirmationn søndag dn Vi håbr du må m n god dag. D kærligst hilsnr Lin, Far og Mor. Optagls af hilsnr til mærk og fødslsdag r gratis. D skal vær maskinskrvt llr md blokbogstavr. Stils, mgt grn md foto, tll BRYGGEBLADET lifs~d Købnhavn S Billdr md navn og adrss vil bliv rturnrt Kryds& tværs-vindr Vindr afkrydsn i Bryggbladt nr. 14 blv: RolfBrgning, Egilsgad 66, 5. tv. ILDESCI At> M ~ GA~- PIS.St" ~p /O N l: 71'SKiM NIIJ.~ /)fil ~~A;.,.~'- -LI" o~ fjed ;AR'Tl~!fiN/- /.lt' -LE"~ km-f: z. I«.Sf~~ SPIS&" ~Il læ] 'VD In-tit TliNE MftTif~ -~Ol,-ASTI fio~ t T/111 ~lid J~ ttrm """"'"" 18f /*14.. D~._ Ut!Tt.ttr, M.t6 ~AJ'-!E ""'"" S'f'1/IIM V~GT,-4'1111> " ØAjQ Pf"T- IJ;lNOT IANTA4 wt.tn, H ~~.S NI N' trltjjgn ~fd- $Uf; T- 11/JtrUT" $!(/l Ø FoA- ~l>- /IliNG &ufi>e" lf'fh~q$ -kllp F RDH $M& SPIL ~.l. Pf.tm. RY6 E" tistifl6 (ØI&f" LI~F ØA~ TON -IIll lt ML-4- tfo/1(3() 0110 H/t~- SoL (.(ID TALtJfi.D T~ F Bl.dl tsf Rf'X TIINk.f"R Sf/NiK N...,. TON( F"'L l

6 6 BRYGGEBLADET 14. sptmbr 1995 Aktult fra Hans Tausns Kirk Gudstjnstlist Søndag d. 17. sptmbr kl. 1 0: Fabritius. P ræd. Lila Hansn lirsdag d. 19. sptmbr kl : Studntrgudstj. Hans Ankr Jørgnsn Søndat! d. 24. sptmbr kl. 1 O: Fabritius. Konfirmation Onsdag d. 27. sptmbr kl. 14: Fabritius. Samvær Basarlodsdln Grisn Et tydli~~ tgn på at årts størst br!givnhd i Hans Tausns Kirk nærmr sig md stærk skridt r dn ftrhånd~; r af all vlkndt lodsddi ''Grisn", dr vil vær pi gadn fra d. 20. spt. Ign i år r dr mgt fin gvinstr at vind. Bl.a. '.v ~ :r.:~tirklig ' )t'f!jldr,. Fødsl Fødsls. mmldls skr til kirkns kontor snst4 dag nr barnts fødsl. Gul anmldls i udfyldt stand samt prsonlig attstr mdbrings l frmsnds. Dåb l navngivls Anmldls hrom fortags på kirkkontort. Barnts fødslsattst mdbrings. Hrftr hnvndr man :~ig til præstn om dåbn. Vils Prøvlssattst frmskaffs fra RAdhusts bryllups kontor. Dnn aflvrs til kirkns kontor, ftr at af tal om tidspunkt for vils r fortagt md præstn. Bgravls Tid og std for højtidlighdn aftals md præstn, dr skal mdvirk. Prsonlig samtaj' Skull dr vær t llr andt, som D godt vil drøft md n af os præstr, så r D til nhvr tid vlkom mn til at ring og træff aftal for n samtal ntn hos Dm llr præstn. (S vjvisrn). D vd at præstn har ab solut tavshdspligt Kirkfrokost Dn sidst søndag i måndn r dr ftr gudstjnstn kirkfrokost. Dr r ljlighd til undr tvangfri formr at hygg sig og lær hinandn at knd. Kom og vær md! Kirkbil For bbor på Islands Brygg, dr har svært vd at komm til og fra kirk, r dr gratis taxakørsl. Man skal blot dagn i forvjn ring til kirkkontort på tlf kl Dtt gældr også, hvis man ikk r tryg vd at gå aln ud om aftnn. n vidomaskin til n værdi af kr kr. Lodsdln r udformt som n kuvrtlodsddl md 3 loddr indlagt til dn formidablt lav pris af 10 kr. Tag vl imod vor sælgr llr btjn Dm slv i flr af d lokal forrtningr, hvor dr vil vær frmsat kassttr og små pngkassr til btalingn. På forhånd tak for god støtt!!! Tirsdag d. 19. sptmbr kl i Hans Tausns Kirk Halfdansgad 6 Musik- og forfattraftn md univrsittskort Lill-Muk o og forfattrn Janus Kodalog Jan Thilk Aftnn bgyndr md gudstjnst, hvor Lill Muko syngr undr ldls af Jspr Grov Jørgnsn, Jan Thilk og Janus Kodal læsr gn digt, og sogn- og studntrpræst Hans Ankr Jørgnsn prædikr. Eftr gudstjnstn forfattraftn i mødsaln md Janus Kodal og Jan Thilk Samvær All r vlkomn Dr r gratis adgang Kaff m.m. kan købs. Arr: Studntrmnighdn Ons d a g dn 27. sptmbr kl. 14 Vi indbydr ign all til samvær onsdag dn 27. spt. kl. 14, hvor vi ud ovr dn kort Gudstjnst har kaffbord i saln md ftrfølgnd filmklub, hvor vi skal s Lis Roos' film: "Dn tid dn sorg". Tag ndlig nabon, un dr- og ovrbon md!! All r mgt vlkommn. Koncrt i Hans Tausns Kirk mandag d. 2/1 O kl. 20 Cæcili Norby (vocal) m. H ans Ulrik (sax) og Thomas Clausn (piano) Musik af bl.a. Ellington, Strayhorn og lnnon/mccartny Billttr a kr. 50,- fås vd indgangn llr i forsalg fra tirsdag d. 19/9 på kirkkonto rt, hos Bryggns Bn handl llr i SuprBrugsn Njal A droppr LLO Af Gitt Nilsn Grøndahl, skrtær i bborforningn Njal A Lørdagd.l2. august 1995 bsluttd bstyrlsn i Njal A's bborforning nstmmigt at opsig Njal A's skrtariatsaftal md Ljros Landsorganisation (LLO). Bgrundlsn for opsiglsn r, at bborrpræsntantrn i Njal A var nig om at før sagn om porttlfonrn op i Boligrttn. Eftr n btænkningstid hos LLO havd Njal A ikk ftr 2 hnvndlsr fåt LLO's "Ja" til at yd økonomisk bistand til at før sa gn. Da bstyrlsn i Njal A mnr, at ljros rttighdr r vigtigr nd forskllig organisatorisk for hold, var bslutningn klar. Ejndomsslskabt Nordns ny stil r åbnbart at kør sagrn hlt op i landsrttn om nødvndigt, og dt vill jo vær trist om d Ingnting tabt på gulvt Svar fra Lj m s LO Af Nils Busk, fonnand for LLO i Hovdstadn I Bryggbladt nr. 14 citrs formandn for bborr præsntationn i jndom mn Njal A, Hinz Larsn, for, at såvl LLO som LLO's advokatr har afslåt at før n sag omkring hnlægglsr til udskiftning af porttlfon til nd, og at husljsagn drfor skull tabs på gulvt. Dtt r ikk korrkt. Organisationn har, som dt rigtigt frmgår af artikln, gnnm båd husljnævil og anknævn fåt mdhold i, at Nordn har varslt n for høj huslj, dr svarr til kr. 130 om årt pr. ljmål. Nordn har valgt at bnytt drs rt til at ank sagn til boligrttn, mn LLO har indgåt n aftal md Nordn, sålds at all Nordns ljr slippr for at bliv st.ævllt hvr især, mn drimod, at sagn kørs for n nklt ljr. Dt r korrkt, at LLO i Hovdstadn normalt ikk btalr advokatomkostnin gr, mn Landsorganisationn har n fond, man kan søg i principill sagr. I øvrigt r dt sådan, at dt r dn, d:- tabr n rtssag, dr skal btal sagns om kostningr. D advokatr LLO har n aftal md,.har forpligtt sig til at søg fri procs og bnytt n rtsforsikring, såfrmt mdlmmt har n sådan, hvilkt i praksis btydr at dt højst man kan tab i n sådan sag, vill vær slvrisikon, dr typisk r kr Dt r også n af LLO's tilknyttd advokatr, dr skal før sagn i boligrt tn for Hinz Larsn. Dt r sålds uforståligt, hvad dt r for n knib, Hinz Larsn mnr, LLO har sat bborrpræsnta tionn i Njal A i, idt dr maksimalt r tal om n udgift på kr ,00 og hvis dtt dls mllm d 8 bborrpræsntationr, som vill hav glæd af sagns rsultat, r dt n udgift på godt kr. 300 pr. bborrpræsntation, hvilkt skal holds op mod dn nævnt bsparls på kr. skull gå aln, drfor har Njal A's bstyrls bsluttt at følg dm hl vjn. Njal A's bborforning btalt kr , om årt for sin skrtariatsaftal md LLO. Bstyrlsn i Njal A har indgåt n ny skrtariatsaftal til andn sid for kr ,- om årt. På Njal A's kommnd gnralforsamling vil dr bliv stillt forslag om oprttls af n rts~ælpsfond, så dt økonomisk r i ordn. 130 årligt pr. ljmål i diss jndomm. Dt frmgår af artikln, at Njal A vil bd LLO om at gnovrvj sagn, og dt skal oplyss, at bborrpræsntationn ikk har tagt n snak md dm i LLO, dr har md diss ting at gør, hvrkn før llr ftr artikln, mn drimod har LLO modtagtn udmldls fra jndommn Njal A md oplysning om, at man har trufft aftal til andn sid. LLO kan ikk undlad at sidd tilbag md dn fornmmls, at dnn bagat l, md n risiko for at mist kr mod, at Nordns ljr på Islands Brygg vil spar kr hvrt år, hvis sågn vinds, ikk. r dn rll årsag til udmldlsn fra Njal A. Dsudn har rpræsntantr for Bryggns ljr altid krævtn kontingntrabat i for hold til d fast kontingnt satsr, hvilkt r mdårsag til, at organisationn ikk har økonomisk mulighd for at før flr rtssagr, nd dt faktisk r tilfældt i dag. Endlig sjr til Hldas l. hold Eftr n katastrofal start på ftrårssæsonn md fir ndrlag på strib og kun n scoring, kom så dn læng vntd sjr. Og hvilkn sjr. Kampn blv spillt mod CIK som r bundhold i rækkn, mn holdt fra Christianshavn havd fåt n god start på ftrårt og så var dt jo t lo kalopgør, hvor alt kan sk. Straks fra kampns start bragt Bryggholdt sig foran 1-0, og CIK blv sat undr prs i d næst 10 minuttr. Mn så kom n ndgangspriod og CIK ovrtog mr og mr af spillt, dr rsultrd i n udligning til 1-1. I l. halvlgs slutfas bgyndt Hklas champagnbold at rull. Dt blv til mang flott gnnmspilld angrb, og indn dommrn havd fløjtt til paus var stillingn 3-1 i Hklas favør. Fra 2. halvlgs start satt Bryggmandskabt sig fuldstændig på kampn og CIK blv spillt ud af Kløvrmarkns opvisningsban. Dt n flott angrb ftr dt andt rulld frm mod CIK's stak kjs må)u)and, og da dommrn forbarmd sig og fløjtd kampn af, var stillingn 9-1 til Bryggholdt. Dr går rygtr om at dr tr dag ftr kampn stadig står nogl og klappr på Kløvrmarkn. Hklas målscorr var: Thom as Markr 3 mål, Jan Just 2 mål, Ol Larsn 2 mål, Jspr Christnsn l mål og Jan Larsn l mål. 2.-holdt md Finn Widkamp i spidsn liggr på n flot 2 plads. Eftrårt har budt på tr sjr og n uafgjort, og oprykning syns indn for rækkvidd. 3.-holdt har klart sig ovr al forvntning. Dt r blvt til luttr sjr i ft. rårt, og holdtr avancrt fra n 9.-plads til n 3. plads. Flot klart af Jan Nybys troppr, mon ikk ham Nyby går og drømmr om oprykning. D næstældst, Oldboysrn, md J ohnny Hou gaard som succstrænr styrr dirkt mod oprykning. Holdt liggr suvrænt nr. l og mgt skal gå galt, hvis dt ikk blivr til oprykning. Dt sigs at hr. Hougaard allrd nu r vd at arrangr oprykningsfst. Suprvtranrn md chftrænr Nils Hvid i spidsn har dt svært. Holdt liggr i ndrst halvdl af rækkn, mn d "gaml drng" skal ross for aldrig at giv op, slvom modstandrn oft r mindst 5 år yngr. Kommnd kamp 1.-hold: 16/9 kl : Hkla-STK Fight på Kløvrmarkn. 21/9 kl : Himdal Hkla på Fælldparkn. 2.-hold: 1619 kl : topkamp på Kløvrmarkn Hkla-Volkan. 3.-hold: 1619 kl : Vs tia-hkla på Baunhøj idrætsanlæg. Oldboys: 23/9 kl : Hkla-Fix på Kløvrmarkn. Suprvtran: 2119 kl : Rødovr-Hkla på Rødovr stadion. Md sportslig hilsn, Jan Sørnsn

7 14. sptmbr 1995 BRYGGEBLADET 7 ~a~ da-<- f- ~ f{~ (k ""'~ af H 1'-n- døuj4 H'fØEN l Læs n god b~g! Dt blæsr på månn Anmldt af Ask Hj, så r dt anmldlsstid ign, og dnn gang har jg tænkt mig at skriv om n bog, dr r mgt spændnd og dn hddr "Dt blæsr på månn" af Eric Linklatr. Dnn bog handlr om Dina og Dorinda, dr bor i Midtimllmrum. Drs far r major og r rjst til udlandt og vil først komm hjm om t år. Imns vil Dina og Dorinda vær uartig! Først spisr d sig så tykk, at d trillr afstd. Mn så n dag kommr d trillnd på torvt, og så stikkr all børnn nål i dm og d bgyndr at tud. Bagftr spisr d slt ikk nogt og d blivr så små som tændstikkr, og så tror folk at d r tændstikkr. Mn så blivr Dina og Dorinda sur og vil hævn sig. Mn hvordan?- Jo, d kndr n hks, dr hddr fru Grimmbøll og hun givr dm t pulvr, dr kan forvandl dm til t dyr. D bsluttr sig for at bliv til kængurur. Da d vil skræmm folk, blivr d fangt og sat i Zoo. I dn Zoo mødr d n puma og n falk og diss dyr r mgt kd af at vær dr. Mn Dina og Dorinda vil grn hjælp dm md at flygt og dt lykks for dm. Mn da d kommr ud, findr d ud af at drs far r tagt til fang. Drs musik- og danslærr har bot i dt land, hvor drs far r fangt. Så lærrn, Dina, Dorinda, puman og falkn tagr nu afstd for at bfri pigrns far, og dt blivr n lang, spændnd og lidt sørglig rjs. Dt r n spændnd bog, mn også lidt langtrukkn n gang imllm. "Dt blæsr på månn" af Eric Linklatr, Gyldndals Børnbibliotk HARRYPAMANEN o o AF WILUAM REYMSH & IDE RIIS HANSEN, 1995

8 BRYGGEBLADET Elskovshyl frabds Andlsforning strammr kursn EDEKA l HOLTE VINLAGER E V l Pr Toft Egilsgad 2 Tlf BDEKA fax Abnt: Man.-tors Fr Lør. 8-17, Salg & rparation af TV.. VJDEO-STEREO Gratis lån-tv undr rparationn TV- og Vidoudljning. Battriskift på ur. Pink Radio Srvic Cntr Isafjordsgad 13 ~ Tlf ~ Los FLAMENCOS DANESES SKOLE SHOW SAMSPIL Elisabth Mørch ~ S turlasgad 14 R, l.sal & A-Z Gulvsrvic Din gulvmand på Bryggn o BUTIK ABEN MAND.-TORS Pljproduktr til gulv o RAD OG VEJLEDNING Gunløgsgad 35 kld '"Høj musik, lskovshyl, ' skændrir m.m. bør forgå for lukkd vindur". Dnn hnstilling har mdlmmrn i andlsboligforningn Ingolf ntop fåt fra drs bstyrls - og dn skal næpp forstås som n opfordring til lskov llr skændri, mn drimod til at planlægg vinduslukningn i tid, hvis man har tænkt sig at giv los for sin tilbøjlighdr i diss hnsndr. Og hrmd stoppr bstyrlsns bstræblsr på at indskærp og håndhæv god husordn ikk: "Dr må ikk vær cyklr i opgangn. Dr må ikk vær cyklr i gårdn. Dr må ikk vær cyklr på gadn! (... )Cyklrn fra gårdn r samlt vd portn i Halfdansgad - og cyklr dr r låst fast i gårdn skal fjrns, llrs blivr låsn klippt". Og på t opslag fra varmmstrn: "Cyklistr skal trækk cykln gnnm gårdn". Så dt sr ud til at vær ny tidr for d tidligr ljr hos Nordn. - Jg r i hvrt fald nogt ovrraskt ovr dn hård kurs, sigr Nils Lyck, som r bbor i jndommn, til Bryggbladt. - Slvfølglig skal man da ikk gnr sin nabor md støj og larm, mn dt står jo i n hvilkn som hlst standard husordn, og så kan man hnvis til dt, hvis dr i konkrt tilfæld r nogn, dr går for vidt. - Og md hnsyn til cyklrn gør man altså livt for surt for os. Dt r ikk lig nmt for all at komm nd i kældrn, og hvis man f.ks. lig kommr hjm og skal af std ign, r dt også alt for bsværligt. Undrsøglsr har jo vist, at hvis man gør dt for bsværligt at vær cyklist, så r dr mang dr står af - dr skal faktisk ikk så mgt til. Og dt syns jg også, at man skull tag md i ovrvjlsrn. Bilrn fyldr mgt mr i gadbilldt, d forurnr.osv., mn bilistrn kan bar still biln foran drs opgang, udn at nogn lavr rglr om dt. - Vi har også fåt forbud mod at still vors barnvogn i opgangn, mn hvor skal vi så gør af dn? Jg vd da godt, at dr i princippt gældr lignnd rglr. : LEKUNT~. L Klint bordlamp Modl343. A Højd 48 cm. Fod md små A 7 95 _ W skønhdsfjl. lncl. plissskærm. W norm?lpris , TILBUDENE GÆLDER TIL OG MED 14/10 95 OBS! Nu forhandlr vi også starinlys og gavartiklr kl.ltl ng ~ lsafjordsgad4 ~ tlf d flst stdr, mn dt almindlig r vl at stikk fingrn lidt i jordn og s, om tingn ikk kan glid alligvl. - For jg r da nig i, at dr skal vær nogl rglr, som kan brugs i d kstrm tilfæld, hvor dr virklig r problmr - jg har bar aldrig før vært ud for n så nidkær håndhævls af rglrn, som vors bstyrls og vicvært praktisrr. Og jg r nogt forundrt ovr, at nu, hvor vi slv kan bstmm, så farr man pludslig mgt hårdr frm nd privat udljr, sigr Nils Lyck, som undrstrgr, at han i øvrigt ikk har nogt at udsætt på Ingolfs bstyrls, som han findr gør t udmærkt stykk arbjd. max På sport til fods Følg Aniagrban n på søndag Hvr ting til sin tid. I år r dt f.ks. Europæisk Naturbskyttlssår. Og på søndag r dt Grøn Søndag. Fm søndag i dtt ftrår r udnævnt til Grønn sådann, og på diss dag har amtrn, Dansk Skovforning, Friluftsrådt, Landbrugsraadt og Skovog Naturstyrlsn arrangrt n rækkudflugtr, som har til formål at giv os allsammn nogl djlig naturoplvlsr og sprd vidn om vors land. På søndag dn 17. sptmbr r dt Grøn Søndag nummr to, og t af arrangmntrn.startr på Bryggn, nærmr bstmt kl. 10 vd svingbron undr Langbro. Hrfra følgs stin langs dn ndlagt Amagrban. Ud for Kastrupfortt forlads sport midlrtidigt for at hold kaffpaus, s på fortt og nyd udsigtn ovr Ørsund, indtil forfølglsn af sport gnoptags. Dn 10 km lang tur sluttr vd 15-tidn vd Kastrup Lufthavn, mn kan afkorts flr stdr undrvjs. Godt fodtøj samt mad. og drikk til frokost- og kaffpaus bør mdbrings. Et program md bskrivls af all arrangmntrn i Købnhavnsområdt på d grønn søndag kan hnts på bibliotkt. Rytmik for d mindst Nu })ar småbørnn chancn for at dltag i musikalsk udfoldlsr. Familiskoln tilbyd~ ntop nu børn mllm halvandt og fmthalvt år at dltag i kurst "Musik, lg og bvægls". Kurst, som inddls i hold på aldrstrinn halvlandn til to år, to til fir år og trthalvt til frnthalvt år, forgår n tim hvr tirsdag sidst på ftrmiddagn og findr std i Dn Norsk Sømandskirk vd Stadsgravn. Hr kan forældr hjælp drs små børn ind i musikkns vrdn samtidig md, at d oplvr dt hlt spcill fællsskab dr liggr i n aktivitt, hvor barn og voksn r "på lig fod". D voksn vil slv få lidt god motion ftr dagns arbjd. Lærr på kurst r dn mgt dygtig rytmiklærr Karn Vinding fra Ballonparkn. Mang bryggforældr kndr allrd Karn Vinding fra drs børns institution llr fra skoln, mn også på dt øvrig Amagr og andr stdr i byn r Karn kndt og værdsat for sin undrvisning. Kursrn bgyndr på tirsdag dn 19. spblmbr. Intrssrd kim ring og hør nærmr hos Familiskoln på tlf Bro ~k r MANGE KENDER DOG TIL MODSTAND OG EFFEKT Dn lktrisk spændingsforskl ohm knyttr vist d færrst til dn tysk fysikr Gorg Simon Ohm, og bgrbt r drfor md tidn blvt forklaringsmæssigt udhult, gansk som lysstyrkn watt, dr r opkaldt ftr Jams Watt. (Politikn) BÅDE MENNESKER OG LEDIGE - Vi tror på mnnskr, vi tror på d ldig, og vi vil ikk kast os ud i.stor rformr, som ikk fungrr, bar fordi vi r undr politisk prs. (Poul Nyrup Rasm ussn i Politikn)

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

BRYGGEBLADET. Ørestadsselskab blæser på Folketinget

BRYGGEBLADET. Ørestadsselskab blæser på Folketinget 16. juni 1994 2. årgang nr. 12 BRYGGEBLADET l\ Sådan stmt Bryggn Rsultatt af folkafstmningn til EU-parlamntt på Islands Brygg ss hrundr. Dn først talkolonn visr antal stmmr på hvr list, drnæst følgr listns

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere