mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv."

Transkript

1 14. sptmbr årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar på Hinz Larsns kriti,k i sidst nummr afbryggbladt. SIDE6 Vi fattr dt ikk. Og vi kan slt ikk find ord for vors vrd. Hvordan skal skoln ovrhovdt kunn fungr d næst år? Spørgr n frustrrt Antt Sørnsn, formand for skolbstyrlsn på Skoln på Islands Brygg. Grundn til bstyrlsns vrd r dn ny Handlplan 1996, hvori skolbor ~str J ns Johansn (SF) frmlæggr sit forslag til udbygningr af Købnhavns folkskolr i d førstkommnd år. Og hr optrædr Skoln på Islands Brygg slt ikk. I fbruar 1994 frmlagd Jns Johansn llrs n digr rdgørls (Prspktivplan for folkskoln i Købnhavn ), som vist, at Skoln på Islands Brygg var dn skol i Købnhavn, som havd d størst akutt lokalproblmr. Prspktivplann rummd t forslag til udbygningr af d købnhavnsk skolr, og hr stod Bryg gskoln allrførst i prioritringn. Plann fastslog, at dr var bhov for tilbygningr på skoln allrd i , såvl som nybyggri i priodn Borgrrpræsntationn tog godt imod Prspktivplann og vdtog, at dr hvrt år frmovr skull lavs n handlplan for skol- Italinsk spckllittr D ringr vi bringr Fra UDBRINGNING KUN KR. 10, RING Åbningstidr: Mandag- Frdag 11.()() Lørdag Søndag 12.()() Lifsgad 9 Købnbatm S TIJ: Juli's Krskol v/ J. Schmidt *MIK kørlærr * Spcial ordblind og nrvøs * Garanti og anknævn *Mdlm af Dansk Kørlærrunion * Egt torilokal på Bryggn * Egn ban og kørtknik på Amagr * Ring og få tilsndt n brochur TLF Nu md Skokudvalgt sætt borgmstrn pd plads! sigr Antt Sørnsn, formand for skokb styrlsn pd Islands Brygg. byggrit på baggrund af d snst opgørlsr af bhovn. Og nu forliggr så dn først af diss handlplanr, som rummr konkrt udbygningsplanr for 6 af byns skolr. Mn Skoln på Islands Brygg r ikk at find iblandt dm. - Borgmstrn og skoludvalgts formand Mariann Holst (soc.dm., rd.) var hrud sidst år sammn md mdlmmr af udvalgt og 'folk fra Skoldi rktoratt. D fik slvsyn for, hvor hårdt trængt skoln r, og udvalgt så mgt positivt på vor ønskr om at få d mst nødvndig faglokalr og nogt mr plads til børnhavklassrn. Problmt r akut, og jg kan slt ikk forstå, hvordan borgmstrn bar kan ignorr dt, sigr Antt Sørnsn. Som dn nst af kommunns 62 skolr går Skoln på Islands Brygg kun Violinkoncrt I aftn kl. 20 i kirkn I aftn, dn 14. sptmbr kl. 20, r dr som ld i Amagr Musikfstival koncrt i Hans Tausns Kirk. Hr kan man oplv Elisabth Zuthn Schnidr, dr r n af vor finst ung violinistr, spill tr af Johann Sbastian Bachs soloværkr for (uakkompagnrt) violin. Dt r sjældnt, man har ljlighd til at hør diss fra bh-klass til 5. klass (all andr går til 10. klass). På skoln r dr i dag to spor på hvrt klasstrin, i alt 12 klassr, og skoln har 12 klassværlsr. Dn n børnhavklasss lokal r for lill, så i dn andn r man nødt til at ovrskrid dn maksimal klasskvotint - dr r 29 børn i klassn. Dnn "løsning" går bar ikk mr, for fra næst år startr dr tr ny børnhavklassr om årt. Og så manglr dr klassværlsr: t i 1996, to i 1997 osv. Nul faglokalr Enklt andr skolr i Købnhavn manglr liglds t par klassværlsr og kan sålds ikk lv op til dt såkaldt hjmklassprincip, dvs. at hvr klass har gt klassværls. Mn diss skolr rådr i dt mindst all ovr faglokalr, sådan at dt r muligt at lægg skmat, udn at lvrn skal sidd på skødt af hinandn. I gnnmsnit r dr 11 faglokalr på hvr af d købnhavnsk skolrpå Bryggskoln r dr slt ingn, bortst fra t stort fællsrum i gangaralt, som brugs til træsløjd, formning, m.m. skolkøkkn værkr i drs hlhd. Dt r værkr, som stillr stor krav til dn udøvnd, ikk mindst i d firstmmig fugar og dn brømt Chaconn. Dr r tal om musik, dr på samm tid r intim og udfarnd virtuos. Elisabth Zuthn Schnidr r uddannt på GODE SKO FO:ff.JENER EN RIGriG Si(ON\AGHt ALADDIN'$ SKOMAGERI TORVEGADE 24, KÆLDEREN TLF MANDAG-FREDAG KL.9,00-17,30 MIDDAGSLUKKET ,30 - Dt r absurd, at Bryggskoln, som har ståt modl til dl af dn ny folkskollov, ikk slv kan lv op til lovn, fordi vi manglr lokalr, sigr Antt Sørnsn. - Lovns krav om diffrntirt undrvisning, om styrkls af d musisk-krativ fag, om natur- og tknikfag og om øgt brug af db i d nklt fag - all diss krav skabr t kstra lokalbhov, som bar ikk kan honorrs på Islands Brygg. - I forvjn slæbs musikinstrumntr frm og tilbag, når n klass skal hav musik, llr også skal dn L-klass, dr bor sammn md instrumntrn, jags t andt std hn imns. - Hr og nu skal vi hav n musikpavillon, t natur/tknik-lokal og nogt mr plads til d mindst, hvis dt bar skal hæng nognlund sammn. Tidligr r dn slags ønskr altid blvt afvist md hnvisning til, at skoln nok snart skull udbyggs til 10. klass, mn dr r ingn konkrt planr, og nu kan dt altså ikk vnt længr. Nu må skoludvalgts formand sætt borgmstrn på plads!, sigr Antt Sørnsn. max Elisabth Zuthn Schni dr. Dt kgl. dansk Musikkonsrvatorium, og har bl.a. vært ansat som solospillr båd i Dt Kgl. Kapl og Radiosymfoniorkstrt. Har vært solist md d flst dansk orkstr, og har optrådt i Danmark og USA som mdlm af Duo Granino og som kammrmusikr. Undrvisr nu på Dt kgl. dansk Musikkonsrvatorium, hvor hun lig r blvt udnævt til docnt i violin, og arbjdr som so list og kammrmusikr. Dr r gratis adgang til koncrtn. Glmtbydl Om små to ugr sndr Islands Bryggs Lokalhistorisk Forning og Arkiv sin først bogudgivls på gadn. Dt r Sussi Elmann Paddisons "Bryggn - dn glmt bydl", hvis titl ikk bart! sigtr til politikrs og planlæggrs forfordling af Bryggn gnnm tidrn, mn nok så mgt til, at Bryggn næstn aldrig figurrr i værkr om Købnhavns llr Amagrs histori. SIDE 2 Elskovshyl frabds Bstyrlsn i andlsboligforningn Ingolf gor mgt ud af at indskærp god hus ordn ovrfor mdlmmrn. SIDE B Forældr/ barn gymnastik Så r dt ign tid til at rør sig. Forældr/barn gymnastikkn r startt ign ftr n paus i sommrfri n. Gymnastikkn r t tilbud til all børn i aldrn 3-7 år og drs forældr om at lg og rør sig - båd i form af sanglg og forskllig idrætslg. Dr r gymnastik hvr 14. dag. Næst gang r lørdag d. 23. sptmbr. Kig ftr opslag om nøjagtig tid og std i børnhavrn, bibliotkt og Giml. Instruktørr søgs Har du lyst til at instrur børn og voksn i gymnastik llr sanglg på vors forældr/barn gymnastikhold, r du vlkommn til at kontakt Charlott Koch, tlf

2 2 BRYGGEBLADET 14. sptmb r 1995 N Y BOG OM BRYGGEN: :Dn glmt bydl Lokalhistorisk F orning d butrr som forlag l a nl t>dni n ~: a f ud ~:i\l' l.. t n a r :-;,.,,..,il' E lmann Pa ri d i... un.. h o~: "B YJ!J!I' Il d t n glt mll h~ dl'l'',.,.dl' l',.,. ('t p t in n p a hih lintt kl't i :\ja(.. gadt O l l-od ;og ti. :!i!l kl. JI;. J i, h ym d t t og.. a \il \ a n m t ll i ~: lwd fm at k u lw h CIJ!I'Il. l ti\tij!t kan ho~: t n ra.. h o-. B ~ J.:J-:1' 11.. Bo ~: hand t l OJ! a nd n h n~: h a ndh n fm k.-. l is, Hængt mand væk Forbrugrombudsmandn har nu givt Sara Vafai Biom mdhold i, at dagbladt Politikns rklamplakat md billd af n hængt mand (s omtaln i sidst nummr af Bryggbladt) r i strid md god markdsføringsskik, og bdt Politikn om at fjrn d pågældnd plakatr. Forbrugrombudsmandn findr, at anvndlsn af t sådant billd "på grund af billdts formidling af vold og død og dn draf følgnd stærk virkning på dn, dr sr dt, må anss for utisk og utilbørlig og drmd som stridnd mod markdsføringslovns paragraf l." Politikns markdsføringschf Jspr Lohmann sigr dog til Bryggbladt, at plakatn alligvl skull tags nd samm dag, som man modtog Forbrugrombudsmandns brv, da man kun havd btalt for rklampladsn indtil dnn dag. Jspr Lohmann mnr ikk, at plakatn formidlr mr vold og død nd n Andrs And film, og ønskr ikk at udtal sig om, hvorvidt Forbrugrombudsmandns hnstilling får indflydls på bladts frmtidig markdsføring. Nyt fra bibliotkt Børnfilm Børnbibliotkt invitrr ign børn fra 6 årsaldrn og drs voksn til filmfor 'iiøning i Girol torsdag d kl Vi visr dn dramatisk histori om hvalungrn Samson og Sallys oplvlsr i t farligt og forurnt hav. "Samson og Sally" r n båd spændnd, sjov og sørglig dansk tgnfilm, frit ftr Bnt Hallrs bog "Kasklottrns sang'". Ørstads-planr Planrn om Ørstadn - dn langstrakt bydl dr skalløb fra Islands Brygg langs Amagr Fælltl og Vstamagr naturpark - bgyndr at tag form. Ørstadsslskabt har ntop udsndt n hlhdsplan, som r dt grundlag, Købnhavns kommun skal udarbjd.n samlt kommunplan ftr. Hlhdsplann kan ss på bibliotkt, mn man kan også rkvirr sit gt ksmplar vd at ring til Ørstadsslskabt på tlf Om ca. 14 dag vil dr dsudn forligg n opsummrn- d pjc, som blivr udlvrt på bibliotkt. Film fstival I priodn sptmbr løbr Købnhavns 5. film fstival af stabn. Fstivaln har flr forskllig tmar, og dr vil bliv ljlighd til at s n rækk intrnational film, som normalt ikk r i distribution i Danmark. Dsudn vil dn indh old forprmirr på n rækk af ftrårts stor film. Dt udførlig program kan hnts på bibliotkt. Trængr hj~t til n omgang? Vinduspolring Rngøring Loftrydning Ring og aftal bsøg for t uforpligtnd tilbud. GAARDS RENCØRINC ENTRUM VINDUESPOLERINC ArS NAn n t N...,OrliN C l A tn li l L toss A G Købnhavn Holbæk Om små to ugr sndr Islands Bryggs Lokalhistorisk Forning og Arkiv sin først bogudgivls på gadn. Dt r Sussi Elmann Paddisons "Bryggn - dn glmt bydl'", hvis titl ikk bar sigtr til politikrs og planlæggrs forfordling af Bryggn gnnm tidrn, mn nok så mgt til, at Bryggn næstn aldrig figurrr i værkr om Købnhavns llr Amagrs histori. '"Dn først bog om Islands Bryggs histori'" kaldr forningn slv bogn. Nuvl, hr på bladt vill vi ikk tøv md at btgn d to rindringsbøgr fra krigstidns Islands Brygg, som r udkommt indn for dt snst par år, som bøgr om Bryggns histori, mn dt skal mdgivs, at Sussi Paddisons adskillr sig hrfra vd at tilstræb dt brd ovrblik og vd at dækk hl priodn fra før Bryggns tilblivls frm til i dag. Først og frmmst adskillr bogn sig imidlrtid vd i høj grad at vær t billdværk. Ca. 300 af Lokalhistorisk Fornings mst sværdig (må man formod) fotografir fra Islands Brygg gnnm århundrdt findr man på d 180 sidr, og ud ovr at rumm mang virklig "prlr" udgør dt righoldig billdmatrial n nstånd dokumntation af livt på Bryggn. Billdrn r ordnt mnmæssigt i afdlingr om havnn, militært på Bryg- J p, Ballonhangarn, ca dn nuværnd ridskolbygning. Illustration fra bogn. gn, Nokkn, forrtningslivt, folk på Bryggn osv., og hvr afdling r forsynt md n indldnd tkst, som præsntrr mnt. Særlig afsnit r vit gnop tryk af d srir om gadrn og bbolssjndommn, som har vært bragt hr i bladt, så hvis samlingn ikk r komplt, r chancn dr nu. Sidst i bogn har Sussi Paddison udarbjdt n 8 sidrs kronologisk tidstavl ovr væsntlig bgivnhdr i Bryggns histori. Et nyttigt arbjdsrdskab for all os, dr fra tid til andn skal find ud af hvornår- Lokalhistorisk guidtur 1995 Årts Guidtur i Lokalhistorisk Forning afholds lørdag d. 30/9 og bgyndr kl på hjørnt af Snorrsgad/lsiands Brygg. Vi skal ind og s Snorrshus' gård, som blv gårdsanrt for nogl år sidn, og hør lidt om hust og gårdn. Drftr skal vi ind på Bogtrykkrgårdn, Hrtz Trykkri, som har trykt bogn ''Bryggn - dn glmt bydl", og dirktør Kim J nsn visr os rundt i dtt skønn gaml hus, hvor indrtningn r som i 1930'rn. Fru Hrtz, som havd trykkrit undr krign, havd t nært samarbjd md pastor Lrch og var aktiv i modstandsbvæglsn. Bogtrykkrgårdn blv da også schalburgtrt undr krign. Vidr til Hans Tausns Kirk, hvor vi skal s kirktårnt - så husk kamra, da dr r n not udsigt fra tårnt. Vi skal hils på Bryggns ny sognpræst Hans Ankr Jørgnsn, som kom til kirkn i Hans Ankr Jørgnsn r samtidig studntrpræst og bor i præstbougn i Snorrsgad. Drftr får vi kaff og brød. Mdlmmr gratis - ikk mdlmmr 20 kr. - børn gratis. Md vnlig hilsn Islands Bryggs Lokalhistorisk Forning og Arkiv V/Sussi Elmann Paddison, Snorrsgad 3 Bogtrykkrgårdn, Srwrrsgadca dt-nu-var, slv om nklt skønhdsplttr nok kunn påpgs - hvorfor står dr f.ks. ikk nogt om dn udmærkd lokalavis, som udkom md sit først nummr i 1993?? Trods dnn alvorug mangl i t llrs not og omfattnd værk, skal hrfra lyd t tillykk til Sussi og Lokalhistorisk Forning md rsultatt af anstrnglsrn - og n opfordring til ikk at hvil på laurbærrn, for hvadntn bogn r dn først om Bryggns histori llr j, r dr ingn grund til, at dt skull vær dn sidst. Lokalhistorisk portræt af Sussi Paddison. Prøv n profssionl dmonstration af. AW-ologi - Clairvoyanc - Haling - Tarotkort Drømmtydning - Radlæstså avanc!'t pndulring ShiatNrnaa8aq - Knogirna.aag - l<insiologi. Samtal og J>8Y kotr-ap l m.m. Hv~ mandag kl. 18' - 21 for kun SO, Aurafotografring md ~dning kun 120,- Enrgitårnt "nu>rshavnsgad S7 g6 21 < ~~~:+ Woo NU, HVOR DU HAR + ft. FÅET ØJE PÅ DENNE ANNONCE, VIL RYGEAFVÆNNINGSKAMPAGNEN STYRK LIVET KNÆK SMØGEN GIVE RYGER!II'E PÅ BRYGGEN ET TILBUD, DE IKKE HAR RÅDTIL AT AFSLÅ. DE FØRSTE 25 RYGERE, DER MELDER SIG TIL KAMPAGNEN VED AT INDSENDE PJECEN I AVISEN MED NAVN OG ADRESSE, FÅR EN EKSTRA UGES GRATIS FORBRUG AF N IKOTINPLASTR~ NIKOTINTYGGEGUMMI. MED VENLIG HILSEN FRA STYRK LIVET KNÆK SMØGEN.

3 14. sptmbr 1995 BRYGGEBLADET Skoln på Islands Brygg -historin om d brudt løftrs skol ogl kan husk, at d N har prøvt dt før - for andr r oplvlsn ny. Mn alligvl r tillidn til, at dnn gang blivr dt til nogt, frmhrsknd. Dnn gang hørt man slv dn ny borgmstr og skoludvalgsformandn fortæll båd børnn og d voksn, at slvfølglig skull dr nogl flr lokalr til - so odr so. D så dt slv, d forstod dt så godt. Ja, man synts næstn at fornmm, at d profssionll politikr blv båd rørtogimponrt ovr dn glæd og optagthd, båd børn og voksn omfattd drs bskdn og trang skol md. Jo, sandlig skull dr vd førstkommnd ljlighd bliv sat png af til n mindr udbygning, så børnn også fik mulighdr for at arbjd md d ny fag som var blvt indført md dn ny skollov. Og- i n nær frmtid skull dn gaml drøm bliv virklig: n skol til 10. klass - formodntlig i ny bygningr. Politikrn struttd af slvtillid. D havd t løftrigt, nyt instrumnt til drs rådighd: n prspktivplan fra fbruar 94, dr allrd havd konstatrt dt akutt bhov for n udbygning. Og dn skull i sommrn 95 udmønts i n handlplan, som vill fastlægg, hvad dr konkrt skull gørs. Og dr stod vi nu i novmbr 94 og fik løftr om n lill øjblikklig udbdring af børnns lokalmanglr til glæd og gavn for vors gn børn - og n fuldtudbyggt skol til glæd for andr børn og forældr, når dn tid kom. Og skønt d flst af os ikk kndt hvrkn borgmstr llr skoludvalgsfonnand, følt vi os så trygg, at vi straks ftr mødt fortalt vidr til all og nhvr, dr gad hør om dt løftrig mød. Nu bagftr kan vi undrligt nok føl os næstn skamfuld, fordi vi bragt løftrn vidr. Hvorfor mon? Ja, handlplann kom på gadn som lovt. Bryggskoln var naturligvis også md i dn som all andr skolr i kommunn, d akutt lokalproblmr var også rgistrrt i handlplann. Mn løftt om at gør nogt vd dm nu var bort! Værsgo'. Skoln dr kom og gik Nogl har prøvt dt før, prøvt dt flr gang. Og måsk r dt hr, skamføllsn snigr sig ind: ndnu ngang har man trot på d politikr, villt tro på drs ord og intgritt- og når d nu sammn vistnok rpræsntrd t flrtal i borgrrpræsntationn. Gnrationr af Bryggbor har oplvt dn samm rspktløs optrædn fra politikrn på Rådhust - måsk ndog drs "gn". Og formodntlig føllsn af skam og afmagt. som oft r ndt i opgivls llr vrd. Ignnm kvartrts snart 90-årig histori trædr kampn for n skol frm i forgrundn ign og ign. Mangln på all slags institutionr og facilittr som var t forstmmnd kndtgn i dt nyopført kvartr, hvor mnnskr fik drs bolig på t områd på størrls md Tivoli klmt ind mllm stinknd fabrikkr og kulbunkr - dn mangl kunn man til dls lv md. Bortst fra n skol. Skoln var håbt og tron på n bdr frmtid, vjn væk fra familirns fangnskab i fattigdom og uvidnhd. Gansk vist kom Bryggbørnn i skol også dngang, mn mått fortag rjsn til andr kvartrr. Og t gnnmgånd træk i brtningrn fra skolgangn dngang r børnns oplvls af at vær uglst, frmmd, andrlds i d skolr. Kravt om n skol i kvartrt va.r sålds også t udtryk for slvrspkt og slvtillid: Også vi har rt til n skol til vors børn. Utallig r d mødr, rsolutionr, dputationr, undrskriftsindsamlingr som rttd sig mod magistratns skolborgmstr md kravt om n skol på Islands Brygg. Og undr dn borgrlig skolborgmstr Kapr skt dt ndlig: dn 11. sptmbr for nøjagtigt 65 år sidn - blv forslagt om n skol på Bryggn forlagt i Borgrrpræsntationn!!! Et halvt år snr var forslagt færdigbhandlt, og tgningrn og pngn til opførls af dn mst modrn skol i Købnhavn blv nstmmigt vdtagt. En skol md 34 klasslokalr forudn faglokalr, lgstu, lærrværlsr, gymnastiksal md omklædningsrum, skollæg- og tandlæglokalr og n stor aula md gardrobr. Vi skrivr dn lb.juni Glædn og stolthdn i kvartrtkan kun sammn Hgnas md forndrlsn og chokkt t halvt år snr, da stadsarkitktn fik ordr om "at still opførlsn af skoln i bro, idt skolforholdn havd udviklt sig sålds, at man mått gå ud fra, at dr ikk vill bliv brug for dnn skol". D høj hrrr på Rådhust, dr blot t halvt år tidligr havd bskrvt dt forsømt kvartrs bhov for n skol og vdtagt byggrit, lod hånt om ord og ær ovrfor n bfolkning, dr nu talt ca individr, børnrig familir i små toværlssljlighdr. Prmannt midlrtidig ''løsning'' Dt r fortid, mn n fortid dr r svær at ryst af sig. I dt Hrrns år 1995 har vi dog n skol. Ikk n skol dr kan rumm all Bryggns børn - og hllr ikk n skol dr har rammrn til at opfyld skollovns krav og hnsigtr om diffrntirt undrvisning og styrkls af d tknisk og musisk fag. Undr dn vældig højkonjunktur i slutningn af 60'rn og bgyndlsn af 70'rn faldt n klat cmnt af btonkanonrn på drs vj til SAS-hotlbyggrit. Kravt om n skol havd ikk vært bort i d mllmliggnd år, ligsom løftrn fra politikrn dukkd op md jævn mllmrum (hvrt4. år). Mn nu kunn dt vær nok: at vær vidn til at Bryggns få friområdr og/ llr forladt fabriksbygningr blv inddragt til kommunal og offntlig kontorr, parkringspladsr og højhushotllr, mns dn nu rducrd bfolkning stadig mått s i vjvisrn ftr n lang rækk slvfølglig institutionr og facihttr - og n skol. Dt blv for mgt. 40 års sammnspart indignation og vrd brød ud. Og politikrn hastd ud i bodskjortr og strød om sig md ny løftr og billig, halv løsningr. l 1971 blv ndnu t skolbyggri på Islands Brygg vdtagt i Borgrrpræsntationn. Godl nok kun n småbørnskol til og md trdj klass, mn md løf- tr om n fuldtudbyggt sko~ indn for n ovrskulig frmtid. Skolborgmstrn Børg Schmidt, dr indvid skoln, minds stadig som dn nst politikr, dr alvorhgt har arbjdt for n fuldtudbyggt skol på Bryggn. Nu ca 25 år snr, hvor højkonjunktur og svimlnd byggprojktr ign trækkr sin spor ind ovr Bryggn, står vi ign og lyttr til nogl politikr, dr lovr n fuldtudbyggt skol når og når - og hvis og hvis. Måsk kut af arbjdsløshd og skamfølls tør vi næpp bd om andt nd dt åbnfyst nødtørftig: Et par faglokalr og n gymnastiksal, dr md rtt kan bnævns gymnastiksal. Slv pohtikrn syns brørt af vors bskdnhd. MilHanrn rullr i hand Hngsplann for kommunns skolr. En tilbygning til dn i forvjn midlrtidig konstruktion væltr ingn hrrgård. Og fortrøstningsfuld gik vi hjm md tillidn i bhold. Hvad har vi nu tilbag? H. U. 3 D først smøgr knækkt Mvænningskampagnn på Bryggn i gang - Dt r ikk nogn kunst at hold op, dt svær r at hold ud. Sådan sagd Købnhavns sundhdsborgmstr Lars Engbrg, da han frdag dn l. sptmbr talt i Havnparkn vd dn officill åbning af kampagnn "Bryggn knækkr smøgn". Kun n fåtallig skar tog dl i åbningn, og Sjakkt, som stod for d musikalsk indslag, fandt på t tidspunkt anldning til at kommntr bifaldt ftr t af numrn md t "Tak, far!" - Mn dt gør ikk så mgt, at dr ikk kom flr, sigr konsulnt Hans Wonn fra Sundhdsdirktoratt til Bcyggbladt. - Abningn af kampagnn i d nklt bydl r nogt, vi lavr for at markr, at dt r nu, kampagnn bgyndr. Arrangmntt r slvfølglig mr fsuigt, jo flr dr dltagr, mn rsultatrn nås først og frmmst gnnm dn information, som vi udsndr i kampagnpriodn. (S foldr indlagt i dtt nummr, rd.) H v m r dt, I rgnr md at nå md kampagnn? - Lad mig sig, at kampagnn ikk handlr om at "ovrtal" folk til at hold op md at ryg. Tankn r at giv t tilbud til dm, dr rnt faktisk har bsluttt sig til at hold op - dt r dm, vi håbr at "få fat i". Statistisk skull dr på Bryggn vær rygr, som har tagt bslutningn og bar manglr anldningn til at gør nogt vd dt. Kan sluian nogk kampagnr ikk godt kcmrn til at virk mgt moralisrnd? - Jo, mn dt r jo også ntop drfor vi sigr, at rygrn slv må tag bslutningn - vi vil bar grn giv d rygr, drønskr at hold op, n hjælpnd hånd, så d kan ''hold ud". Vi har udviklt kampagnn i samarbjd md 'lbbaksskadrådt, aln md dnn aktiv støtt som formål. - Så har vi løbnd forbdrt dn i lyst af d rfaringr vi har gjort i d bydl, hvor dn allrd har kørt. Dm dr mldr sig til at dltag får gratis tygggummi og plastr til dn først ug, og frm for alt gør vi i dag langt mr for at hold fast i folk - n vigtig brik i forløbt r jo dn individull korrspondnc md dltagrn, og dr sndr vi flr brv nu nd vi gjord i startn, og flr "rykkr" om tilbagmldingr. Dr r også indlagt forskllig små præmir i forløbt. - Og drudovr r dt sådan, at hvis vi kan mærk, at folk r vd at giv op, så tilbydr vi t rygafvænningskursus. Dt kørr ovr halvandn månd, hvor man møds t par timr n gang om ugn til kaff, t og snak. I mødrn dltagr n instruktør, som r n dr slv har prøvt dt. Kursrn har vært n stor succs, dt at man følr sig forpligtt ovr for d and r, dn social kontrol dr liggr i dt har vist sig at giv bonus. Dltagrbtalingn pd 100 kr. - r dn ikk n barrir for folk? - Nj, vi tror på at folk vil føl sig mr forpligtt, hvis '" d har btalt for at dltag, og dt r drfor vi har indført dn. BtaUngn har ingn sammnhæng md hvad dt rnt faktisk kostr at kør kampagnn, bar dn først ugs plastr og tygggummi kostr dt dobblt. Hvor læng varr kampagnn? Dn kørr hr på Bryggn i hl sptmbr månd, mn man kan bliv vd md at tilmld sig ihvrtfald indtil forårt '97. Dt r også tankn at kampagnn skal Borgmstr Lars Engbrg og Lokalrådts Laura Ejrring knækkr smøgr vd kampagnns åbning. T.v. kcnsulnt Hans Worm. tilbyds til hl Købnhavn på n gang i sptmbr '96. Mn slv vors frmstød på Bryggn md informationsmatrial, dt r altså i dn hr månd. Hvis man af n llr andn grund ikk skull hav fåt foldrn md tilmldingskupon sammn md dtt nummr af Bryggbladt, fås dn mang stdr på Bryggn - hos lægrn, tandlægrn, på soci.alcntrt, bibhotkt, skoln, i Giml, institutionrn m. v. Og så har kampagnn ntop bsluttt at udlov n kstra ugs dvs. i alt to ugrs - forbrug af nikotintygggummi og -plastr til d først 25 bryggrygr, dr tilmldr sig.

4 4 BRYGGEBLADET 14. sptmbr 1995 GI MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorsh~Ynsgad 21 Kontor: tlf Caf: tlf Fax: tlf OBS! l Giml-foldrn r dr anført n forkrt abningstid om søndagn. Søndagsåbningstidn r kl Tirsdag d. 19/9 til frdag d. 22/9 - hvr dag kl. l O Blomstn i Rgnskovn Børnforstilling for d 4-1 O-årig md Lis Hnningsn, Birgr Jnsn og Jns-Erik Placing. Billttr: tlf Frdag d. 6/1 O kl. 21 En vrdnsstjrn i Giml! SHERMAN ROBERTSON Entr 70 kr. + gbyr l O kr. Mdlmmr af Gimls Musikforning: Entr 50 kr.+ gbyr 10 kr. Forsalgt startr i dag torsdag d. 14/9. OBS! Kun 380 billttr- nst købnhavnroptrædn! Forsalg: Gimls caf: Ol Gimls Musikforning - En klar fordl! Prispolitikkn på d btrængt spillstdr ind i byn gør, at Giml d. 6/10, når Shrman Robrtson givr sin nst købnhavnrkoncrt, r nødt til at forhøj billtprisn til 70 kr. + gbyr 10 kr. Styringsgruppn i Giml har drfor bsluttt at dann "Gimls Musikforning", idt politikkn fortsat r at bryggborn skal hav råd til at komm til kvalittsmusik til rimlig prisr. Så drfor: mld dig ind i"gimls Musikforning" og få rabat til al musik md ntr i Giml indtil 31/12- Vrdnsstjrn i Giml! Frdag dn 6/10 læggr "Thugh Hous-Rocking Blus" guitaristn Shrman Robrtson fra Houston, Txas, vjn om Bryggn, hvor han kl. 21 givr koncrt i Giml. Shnnan Robrtson fik Albrt Collins' og B.B. Kings musik ind md modrmælkn, og allrd i sin hlt ung år opnåd han at spill sammn md idolrn. Sidn har vjn ført ham vidt omkring, bl.a. var han i n årrækk fast mdlm af Zydco-kongn Chifton Chnirs band, ligsom han lagd guitar til optaglsrn til Paul Simons Gracland-album. D snst år har dn nu 46- årig Robrtson koncntrrt sig om sit gt band, dr spillr n høj-nrgisk blus iblandt sumpt sydstatsrock. Ovralt hvor bandt r kommt frm, har publikum og anmldr ovrgivt sig til dt profssionll lig-på-og-hårdt scnshow, hvor Shrman Robrtsns slvtillid r svær at ovrs. "En djlig blærrøv", r han blvt Blomstn i Rgnskovn Blomstn i Rgnskovn r n spændnd og aktul forstilling for d 4-10-årig md Lis Hnningsn, Birgr Jnsn og Jns-Erik Placing. Troldn Trunt og Tramp r tagt på n lang rjs til Amazonas, langt væk fra drs frdfyldt Troldskov. Drs vn postbudt, r blvt ramt af n mystisk sygdom, og dt nst som kan rdd ham, r n sjældn blomst, som kun voksr i Rgnskovn. I Rgnskovn lurr farr ovralt- Træædrns mægtig maskinr ædr sig gnnm skovn, så mnnskr og dyr må flygt, og blomstn kan d ikk find. Alt håb syns ud. Mn så dukkr mdicinmandn Mdicinus op. - Hjælpn r 7\ Tv INSPIRATION 1 'J TIL HELE GULVET 96! Btaling af mdlmskab indtil31/ kr.- samt afhntning af mdlmskort skr i Girols Caf. Billtbstilling til Shrman Robrtson d. 6/10 startr i dag, torsdag d. 14/9. Entr 70 kr. + gbyr 10 kr. - mdlmspris: 50 kr. +gbyr 10 kr.! kaldt, "md n karisma som Muharnmd Ali", "sjælfuld som B.B. King, aggrssiv som Gary Moor". Koncrtn i Gi m l r Robrtsons nst optrædn i Købnhavn på dn igangværnd turn, og dr r kun 380 billttr, så dt gældr om at vær hurtigt ud. Billttr bstills i Gimls caf, tlf Ol, og kostr 70 kr. + gbyr 10 kr. Mdlmmr af Gimls musikforning (s andtstds på sidn) slippr dog for 50 kr + gbyr. nær. Imidlrtid skr dr uvntd ting - og troldn blivr pludslig midtpunkt i n ptagtkamp mllm træædrn og Mdicinus. Hvad nu md blomstn? Forstillingn, som r krydrt md n spændnd lydkuliss og iørfaldnd musik, opførs i Girol fra tirsdag d. 19/9 til frdag d. 22/9 - hvr dag kl. 10. Billttr på tlf Mdlmskab af Gimls Musikforning 14/ /12-96: 20 kr. Indmldls skr i cafn. m Altid mad i Giml! 1 cafn srvrs.på all hvrdag fra kl. 18~ altid spændnd og vltillavt mad til30 kr.!.. Og llrs: Dn altrnativ mnu: 20 kr. (Dr bstår af»dt kød vi nu har dn dag«samt kartofflsalat md lidt grønt!) - maddr, toast, frugt, kag, slik tc. Åbnt hvr dag kl Søndag kl Stærk blanding i yak hår /syntt. Utrolig slidstærk. Vlgnt til stur. Vælg mllm 4 farvr i 400 llr 500 cm brdd. Normalpris :26tl;. -,,. ~i~m~~ 68, _.."...",.. ara.,, ~~:.~;;~~:9E~9151 ',, ~;)/' '. '. --< ' li" MAN.- TORS :::......::... -=- FREDAG uttnlptæppr LØRDAG

5 l 14. sptmbr 1995 ARBEJDE TILBYDES MEDAØfJDØf SØlES AF: Aldi UIIIt., Ak11oa B"..hjltlp. AklioiiSIIIBtt Sldtlhlita, Albtrbhmd Nltmldlo, AlårlmtlfortllhiCtD, AIDIIIIt c.ltbtvctih., Amasty llltuudo..a, A11tmo11t Tutu, ASF o.. k Follltbjltlp, A.ssisttas KlrllqAnb Fora»ddi~~&s Ctaltr, Ass~lalln for Wortd Ed11u1loa, Astm.AIIt!JlfortJucltt. Balltrup Hudiup lclnts Oub, B.. llttballld bbt Sis., Bti... J Frtluflo<tllt, Btat a... Ttaltr, Blksta, BilDdt og SvJIIIIylltdts ldnttsforta.idc 1 Bil Kon Bst., Bolig Motor- O& Hjldptmlcldthrdv"'&U, Bryd LydmurtR, Bryøtbldtt, Brygtas a."... og UJ11domKtDitr, BryØtiiS Vhbli&btd, Biltik Siliam, BytDI Vudftfllclt, Bnatllts Koator, Cafi Offsldt, Caft Vtra, Ctnltr for Koofiildlniac, Danmarls Mtnltrt FortDiaa/LBH. Daa~~t.tiiBtl, Daøsk Afrika Ctnltr, DIDik FlyatnlactbJalp. Damk Handiup Forbund, DIDik MFJCFS Forta.lac, DaDik!ldt Kon, Dansk Saallllmissioa, Dansilt D... ts Landsforbund, Dt Samvirblidt Mta.lgbtdspltjtr, Dtn Grulit Kaaal, Dtl Dansilt Ctnttr ror MtaDU iltrtnigbtdtr, DU DaDlilt S ptjdtrllorps, Drys lød Vartsltd, DynamotR, FamillukoltR, Farum Kaldtr Radio, FBU FontldrtlalldsfortDi"3tD, Firbattas Boldklub, Fisllto Vartsltd forl1ra & qt, FNUG, Follltldrbas Ndbjalp. Forbulldrt af 1948, Fortniagta 'Halmtorvt 13', Fortnlagtn for Matilds Btvartlst, Fortnlagtil til Støltt for M.drt, Fortiiiacta 'Vamttdtt', Fonknlncsualtrfor Livskvalitt, FftiStDS Han SotlalljDtllt, Fnt Bratbavrog Fritidsilj m, Falluldrbligt Udvalg for Flytlillnt p6 Nmbro, Faacnlsbtsøastjt stcd, c.rtatri Offsidt, Gllldsau Hudiup-ldl'ltt, GrttoptKt, Grilldals PtDSiollisddllb, GIWDt Fonam, Ha. Taustas Klrb, tltrb«rgtt Sldfltsportt, HIKA, Hjltlp Sara,itvos a..., Hovtckilidt., Hvid SIJUd Tuvildtltj, IJI6.Sam, llldvudrtrtcviddtctaltrtt, laltrnatiollalt Fol"'llll, IOF lllvlliidtrtdts Oplysllirrcs Forbruad, ls,.lslamic Agacy, Kartas Milldt Btbot.tl, Kanwvul Maj. KFUK, KFUM KlrbDS GnbnlasctDitr, Kirbas Konlurr, Kjtbt.._..DI Gym-tik FortaidC, KLO, IOubbt11 i 'Dtt galt Pllia', Kollkliv Koonli~~triagu KoKoo, KRIM, KlllturtMlsstn D-cmar. Kulbøtoy 96 Frtdtriksbt!J, Kvilidtb-IS lafo-.& Gnbncsbrik, KbtllilavDS laltrnatio.ut Tultr, Købtilhans Kvilldtdrlcll8jskolt, Lalldsfortaingta A.fllaiCigbtdssacu. Lalldsfortningu af Darunarl<s Flygtaiag~vDBtr, LA VIA Kbtabava, Ullt Skolt for Voksat, Lyagby Handicapidratsrortlliag, Lys puokltt, Mamma l'ttia, MariatjtasltD, MtdborgtrtiDS~t p6 Kptlvtj. Mflkmrollltlict Samvirb, MoMo's Hus, MaDdt11ts Hjm, M.dtsltdtt ror IDdvaadrtrt og DaDSilt..,, Mdrt~jltlpta af 1983, Nabo-Cultr Amactr, N1hlr oc Ungdom, Nahlrglnlta linch~bbkktclrd. Nttvarlcsltdtt, Noall, Nyt l Dansk Musik, Ncldtknakktrta, O.Sis, Ptasiout for HIV, Ptasionisttrots Samvirb, Projkt 811 Port, Projtld BratmiBtum, Projkt MO!JtDtafi, Projtktbutikkta, Rlldio Hllmmtl Strup, Radio Loc.., Radio RaiDtos k, Radio Vultrb«D, Radioti, Rtd Baract, Rtdt., RcakovsgrupptD Ntpntbts, Run Multi..Xdia Producdoa, R.dovrt Krtstols-Ballttbllllklub, RøatbriiiBtt, Siad LalldsfortDing, Sjakktts Sbop, Sokiltlund Rlldio, Slllmll'lttt, Stjtratksltrta, StudtnlrrSttdtmtallot, Sttstttøtcr mod lactst, T-cu Hus, Tbt Misslag Uak, lidsskriftsctditrtt, Tjraobyls Vtontr, TV-Stop. U-lllldsfortningtn Svaltrot, U-laadsbjalp fra Folk dl Folk's gubnrgjcutrt, U-lalldsimpor11tD, Ung p6 Unit, Vuby 1 Vartsltd, Vtgttllnsk lnfonnador, Vultrb«D Kulhlru&t, Vu.rb«D Ltjtlfortnlag, Vuttrb«D Lokal TV, Vulrrb«D Onlblindtootik, Voksuno Butik Su.ad By, Vor Fru KIM Vartsltdtt, Vartslrdtt Sttf AIIAII, Vartsltdtt StolptD, Vartsttdtt ÅbtD Dr, Vatrln Hladbold Klub, Ø-ltjrb«vqtlstra, Aalbolmstutn. Øl/ fø IIlEII IIII, MEII MEIIIIIIIRitD IESI(BTIIEUE. DR El ftf/f N/1 Hil TIL VIDT HUØWIE m.tm. HEIWfØEUE: B~ggns Fr11orm ~ 0/UNIE IL N IIIUØ'IfØT ISI.AØI møf Bgravls.~~ N4tt <f.lj. ~ ' 1o..... "' ((JCT,..~ O Bisættls All aftalr træffs grn hjmm hos Dm ~~ns Bgravlssforrtning Amagrbrogad 155 Islands Brygg 13 TLF DØGNVAGT Løsning fra sidst nummr ~; u R 1==- R ~ E. 1v [_ S 'T E~ V l l ~ I!IT 5 ~ F J ~ f\ ~E-~ 5 A v,_ 'P r,;i; T R o ~ 11 ~~., S~ 19 K~ Æ r:';, ~ F l E R, /J R.s IT l o ~ IV!J ',.-tr r t- u 171 L FIR ~[4' D S~ L..:: l- Y f. t( ~ 1f R E 11 c_~ P f< ~ rvl ::.~. tj v f.[t ~ IG~ o.;; T 4' (\~K o ::.:- O l R ~ ø~.s E E. Rt P t P o l T... j:: t=: t.~ 1J y -:: IT ~ ~~ o y IV 1:;.. l' ' r_ T "" L l l fr.. f- ~~ fj J; T T c. R BRYGGEBLADET Kurt Nilsn 50 år Tirsdag dn 5. sptmbr troppd kundr, forrtningsforbindlsr og vnnr i hobtal op hos KN Entrpris på Artillrivj for at lykønsk Kurt Nilsn Bryggns "sndkrmstr", som dog i kraft af firmats aktivittr rttligt kan kald sig ntrprnør. Anldningn var først og frmmst, at Kurt Nilsn dnn dag rundd d 50 år, mn samtidig blv ljligh dn bnyttt til at præsn tr firmats ny kontorlokalr på Artillrivj 40 B. Pladsn til firmats administration var blvt for trang ftr dn snst udvidls, som skt i maj vd ovrta glsn af dt kndt typ husfirma Johan Christn sn & Søn, dr gnnm ti dn har opført ca n Så har SuprBrugsn i Njalsgad ign skiftt ud dlr. Ny i stoln pr. l l 9 r 30-årig Jspr Zacho, dr komnu!r fra n stilling som souschf i Kui.ckly i Famm. Navn/ adlnr: familihus i dn kvalitts prægd nd af skalan, og som nu gør sig i tilbygnin gr og individult luksus byggri. Md ovrtaglsn har KN Entrpris nu i alt 32 ansatt. Bryggbladt ønskr tillykk md fødslsdagn og d ny lokalr. Kommr familin på bsøg? Vi tilbydr Købnhavns billigst ovrnotning p6 loloh nyrnovrt hotl særrobot Iil bryggbor tlf Egilsgad 33 ~ærkdag tak tillykk ~d dagn Hj Antt og Nils! Tillykk md Manss ny lillbror. Kærlig hilsn Laura, Kaspar og David. Løsning på krydsn kan aflvrs i Bborhjørnts postkass, Lifsgad 7, til og md søndag d. 24. sptmbr 1995 kl. 19. Blandt d rigtig løsningr trækks lod om t gavkort på 100 kr. til EDEKA v/ Pr Toft, Islands Brygg 25 - hvor præmin i øvrigt kan afhnts. Vi offntliggør vindrn i næst nummr, som udkommr dn 28. sptmbr. 1/IISO~ f)ffl l tn60 L F" IV06FT lit Pvr- -n-.f'' r STI/J J " /I.VI N Pfl. r*~r KærLaugl Du ønsks hjrtlig tillykk md konfirmationn søndag dn Vi håbr du må m n god dag. D kærligst hilsnr Lin, Far og Mor. Optagls af hilsnr til mærk og fødslsdag r gratis. D skal vær maskinskrvt llr md blokbogstavr. Stils, mgt grn md foto, tll BRYGGEBLADET lifs~d Købnhavn S Billdr md navn og adrss vil bliv rturnrt Kryds& tværs-vindr Vindr afkrydsn i Bryggbladt nr. 14 blv: RolfBrgning, Egilsgad 66, 5. tv. ILDESCI At> M ~ GA~- PIS.St" ~p /O N l: 71'SKiM NIIJ.~ /)fil ~~A;.,.~'- -LI" o~ fjed ;AR'Tl~!fiN/- /.lt' -LE"~ km-f: z. I«.Sf~~ SPIS&" ~Il læ] 'VD In-tit TliNE MftTif~ -~Ol,-ASTI fio~ t T/111 ~lid J~ ttrm """"'"" 18f /*14.. D~._ Ut!Tt.ttr, M.t6 ~AJ'-!E ""'"" S'f'1/IIM V~GT,-4'1111> " ØAjQ Pf"T- IJ;lNOT IANTA4 wt.tn, H ~~.S NI N' trltjjgn ~fd- $Uf; T- 11/JtrUT" $!(/l Ø FoA- ~l>- /IliNG &ufi>e" lf'fh~q$ -kllp F RDH $M& SPIL ~.l. Pf.tm. RY6 E" tistifl6 (ØI&f" LI~F ØA~ TON -IIll lt ML-4- tfo/1(3() 0110 H/t~- SoL (.(ID TALtJfi.D T~ F Bl.dl tsf Rf'X TIINk.f"R Sf/NiK N...,. TON( F"'L l

6 6 BRYGGEBLADET 14. sptmbr 1995 Aktult fra Hans Tausns Kirk Gudstjnstlist Søndag d. 17. sptmbr kl. 1 0: Fabritius. P ræd. Lila Hansn lirsdag d. 19. sptmbr kl : Studntrgudstj. Hans Ankr Jørgnsn Søndat! d. 24. sptmbr kl. 1 O: Fabritius. Konfirmation Onsdag d. 27. sptmbr kl. 14: Fabritius. Samvær Basarlodsdln Grisn Et tydli~~ tgn på at årts størst br!givnhd i Hans Tausns Kirk nærmr sig md stærk skridt r dn ftrhånd~; r af all vlkndt lodsddi ''Grisn", dr vil vær pi gadn fra d. 20. spt. Ign i år r dr mgt fin gvinstr at vind. Bl.a. '.v ~ :r.:~tirklig ' )t'f!jldr,. Fødsl Fødsls. mmldls skr til kirkns kontor snst4 dag nr barnts fødsl. Gul anmldls i udfyldt stand samt prsonlig attstr mdbrings l frmsnds. Dåb l navngivls Anmldls hrom fortags på kirkkontort. Barnts fødslsattst mdbrings. Hrftr hnvndr man :~ig til præstn om dåbn. Vils Prøvlssattst frmskaffs fra RAdhusts bryllups kontor. Dnn aflvrs til kirkns kontor, ftr at af tal om tidspunkt for vils r fortagt md præstn. Bgravls Tid og std for højtidlighdn aftals md præstn, dr skal mdvirk. Prsonlig samtaj' Skull dr vær t llr andt, som D godt vil drøft md n af os præstr, så r D til nhvr tid vlkom mn til at ring og træff aftal for n samtal ntn hos Dm llr præstn. (S vjvisrn). D vd at præstn har ab solut tavshdspligt Kirkfrokost Dn sidst søndag i måndn r dr ftr gudstjnstn kirkfrokost. Dr r ljlighd til undr tvangfri formr at hygg sig og lær hinandn at knd. Kom og vær md! Kirkbil For bbor på Islands Brygg, dr har svært vd at komm til og fra kirk, r dr gratis taxakørsl. Man skal blot dagn i forvjn ring til kirkkontort på tlf kl Dtt gældr også, hvis man ikk r tryg vd at gå aln ud om aftnn. n vidomaskin til n værdi af kr kr. Lodsdln r udformt som n kuvrtlodsddl md 3 loddr indlagt til dn formidablt lav pris af 10 kr. Tag vl imod vor sælgr llr btjn Dm slv i flr af d lokal forrtningr, hvor dr vil vær frmsat kassttr og små pngkassr til btalingn. På forhånd tak for god støtt!!! Tirsdag d. 19. sptmbr kl i Hans Tausns Kirk Halfdansgad 6 Musik- og forfattraftn md univrsittskort Lill-Muk o og forfattrn Janus Kodalog Jan Thilk Aftnn bgyndr md gudstjnst, hvor Lill Muko syngr undr ldls af Jspr Grov Jørgnsn, Jan Thilk og Janus Kodal læsr gn digt, og sogn- og studntrpræst Hans Ankr Jørgnsn prædikr. Eftr gudstjnstn forfattraftn i mødsaln md Janus Kodal og Jan Thilk Samvær All r vlkomn Dr r gratis adgang Kaff m.m. kan købs. Arr: Studntrmnighdn Ons d a g dn 27. sptmbr kl. 14 Vi indbydr ign all til samvær onsdag dn 27. spt. kl. 14, hvor vi ud ovr dn kort Gudstjnst har kaffbord i saln md ftrfølgnd filmklub, hvor vi skal s Lis Roos' film: "Dn tid dn sorg". Tag ndlig nabon, un dr- og ovrbon md!! All r mgt vlkommn. Koncrt i Hans Tausns Kirk mandag d. 2/1 O kl. 20 Cæcili Norby (vocal) m. H ans Ulrik (sax) og Thomas Clausn (piano) Musik af bl.a. Ellington, Strayhorn og lnnon/mccartny Billttr a kr. 50,- fås vd indgangn llr i forsalg fra tirsdag d. 19/9 på kirkkonto rt, hos Bryggns Bn handl llr i SuprBrugsn Njal A droppr LLO Af Gitt Nilsn Grøndahl, skrtær i bborforningn Njal A Lørdagd.l2. august 1995 bsluttd bstyrlsn i Njal A's bborforning nstmmigt at opsig Njal A's skrtariatsaftal md Ljros Landsorganisation (LLO). Bgrundlsn for opsiglsn r, at bborrpræsntantrn i Njal A var nig om at før sagn om porttlfonrn op i Boligrttn. Eftr n btænkningstid hos LLO havd Njal A ikk ftr 2 hnvndlsr fåt LLO's "Ja" til at yd økonomisk bistand til at før sa gn. Da bstyrlsn i Njal A mnr, at ljros rttighdr r vigtigr nd forskllig organisatorisk for hold, var bslutningn klar. Ejndomsslskabt Nordns ny stil r åbnbart at kør sagrn hlt op i landsrttn om nødvndigt, og dt vill jo vær trist om d Ingnting tabt på gulvt Svar fra Lj m s LO Af Nils Busk, fonnand for LLO i Hovdstadn I Bryggbladt nr. 14 citrs formandn for bborr præsntationn i jndom mn Njal A, Hinz Larsn, for, at såvl LLO som LLO's advokatr har afslåt at før n sag omkring hnlægglsr til udskiftning af porttlfon til nd, og at husljsagn drfor skull tabs på gulvt. Dtt r ikk korrkt. Organisationn har, som dt rigtigt frmgår af artikln, gnnm båd husljnævil og anknævn fåt mdhold i, at Nordn har varslt n for høj huslj, dr svarr til kr. 130 om årt pr. ljmål. Nordn har valgt at bnytt drs rt til at ank sagn til boligrttn, mn LLO har indgåt n aftal md Nordn, sålds at all Nordns ljr slippr for at bliv st.ævllt hvr især, mn drimod, at sagn kørs for n nklt ljr. Dt r korrkt, at LLO i Hovdstadn normalt ikk btalr advokatomkostnin gr, mn Landsorganisationn har n fond, man kan søg i principill sagr. I øvrigt r dt sådan, at dt r dn, d:- tabr n rtssag, dr skal btal sagns om kostningr. D advokatr LLO har n aftal md,.har forpligtt sig til at søg fri procs og bnytt n rtsforsikring, såfrmt mdlmmt har n sådan, hvilkt i praksis btydr at dt højst man kan tab i n sådan sag, vill vær slvrisikon, dr typisk r kr Dt r også n af LLO's tilknyttd advokatr, dr skal før sagn i boligrt tn for Hinz Larsn. Dt r sålds uforståligt, hvad dt r for n knib, Hinz Larsn mnr, LLO har sat bborrpræsnta tionn i Njal A i, idt dr maksimalt r tal om n udgift på kr ,00 og hvis dtt dls mllm d 8 bborrpræsntationr, som vill hav glæd af sagns rsultat, r dt n udgift på godt kr. 300 pr. bborrpræsntation, hvilkt skal holds op mod dn nævnt bsparls på kr. skull gå aln, drfor har Njal A's bstyrls bsluttt at følg dm hl vjn. Njal A's bborforning btalt kr , om årt for sin skrtariatsaftal md LLO. Bstyrlsn i Njal A har indgåt n ny skrtariatsaftal til andn sid for kr ,- om årt. På Njal A's kommnd gnralforsamling vil dr bliv stillt forslag om oprttls af n rts~ælpsfond, så dt økonomisk r i ordn. 130 årligt pr. ljmål i diss jndomm. Dt frmgår af artikln, at Njal A vil bd LLO om at gnovrvj sagn, og dt skal oplyss, at bborrpræsntationn ikk har tagt n snak md dm i LLO, dr har md diss ting at gør, hvrkn før llr ftr artikln, mn drimod har LLO modtagtn udmldls fra jndommn Njal A md oplysning om, at man har trufft aftal til andn sid. LLO kan ikk undlad at sidd tilbag md dn fornmmls, at dnn bagat l, md n risiko for at mist kr mod, at Nordns ljr på Islands Brygg vil spar kr hvrt år, hvis sågn vinds, ikk. r dn rll årsag til udmldlsn fra Njal A. Dsudn har rpræsntantr for Bryggns ljr altid krævtn kontingntrabat i for hold til d fast kontingnt satsr, hvilkt r mdårsag til, at organisationn ikk har økonomisk mulighd for at før flr rtssagr, nd dt faktisk r tilfældt i dag. Endlig sjr til Hldas l. hold Eftr n katastrofal start på ftrårssæsonn md fir ndrlag på strib og kun n scoring, kom så dn læng vntd sjr. Og hvilkn sjr. Kampn blv spillt mod CIK som r bundhold i rækkn, mn holdt fra Christianshavn havd fåt n god start på ftrårt og så var dt jo t lo kalopgør, hvor alt kan sk. Straks fra kampns start bragt Bryggholdt sig foran 1-0, og CIK blv sat undr prs i d næst 10 minuttr. Mn så kom n ndgangspriod og CIK ovrtog mr og mr af spillt, dr rsultrd i n udligning til 1-1. I l. halvlgs slutfas bgyndt Hklas champagnbold at rull. Dt blv til mang flott gnnmspilld angrb, og indn dommrn havd fløjtt til paus var stillingn 3-1 i Hklas favør. Fra 2. halvlgs start satt Bryggmandskabt sig fuldstændig på kampn og CIK blv spillt ud af Kløvrmarkns opvisningsban. Dt n flott angrb ftr dt andt rulld frm mod CIK's stak kjs må)u)and, og da dommrn forbarmd sig og fløjtd kampn af, var stillingn 9-1 til Bryggholdt. Dr går rygtr om at dr tr dag ftr kampn stadig står nogl og klappr på Kløvrmarkn. Hklas målscorr var: Thom as Markr 3 mål, Jan Just 2 mål, Ol Larsn 2 mål, Jspr Christnsn l mål og Jan Larsn l mål. 2.-holdt md Finn Widkamp i spidsn liggr på n flot 2 plads. Eftrårt har budt på tr sjr og n uafgjort, og oprykning syns indn for rækkvidd. 3.-holdt har klart sig ovr al forvntning. Dt r blvt til luttr sjr i ft. rårt, og holdtr avancrt fra n 9.-plads til n 3. plads. Flot klart af Jan Nybys troppr, mon ikk ham Nyby går og drømmr om oprykning. D næstældst, Oldboysrn, md J ohnny Hou gaard som succstrænr styrr dirkt mod oprykning. Holdt liggr suvrænt nr. l og mgt skal gå galt, hvis dt ikk blivr til oprykning. Dt sigs at hr. Hougaard allrd nu r vd at arrangr oprykningsfst. Suprvtranrn md chftrænr Nils Hvid i spidsn har dt svært. Holdt liggr i ndrst halvdl af rækkn, mn d "gaml drng" skal ross for aldrig at giv op, slvom modstandrn oft r mindst 5 år yngr. Kommnd kamp 1.-hold: 16/9 kl : Hkla-STK Fight på Kløvrmarkn. 21/9 kl : Himdal Hkla på Fælldparkn. 2.-hold: 1619 kl : topkamp på Kløvrmarkn Hkla-Volkan. 3.-hold: 1619 kl : Vs tia-hkla på Baunhøj idrætsanlæg. Oldboys: 23/9 kl : Hkla-Fix på Kløvrmarkn. Suprvtran: 2119 kl : Rødovr-Hkla på Rødovr stadion. Md sportslig hilsn, Jan Sørnsn

7 14. sptmbr 1995 BRYGGEBLADET 7 ~a~ da-<- f- ~ f{~ (k ""'~ af H 1'-n- døuj4 H'fØEN l Læs n god b~g! Dt blæsr på månn Anmldt af Ask Hj, så r dt anmldlsstid ign, og dnn gang har jg tænkt mig at skriv om n bog, dr r mgt spændnd og dn hddr "Dt blæsr på månn" af Eric Linklatr. Dnn bog handlr om Dina og Dorinda, dr bor i Midtimllmrum. Drs far r major og r rjst til udlandt og vil først komm hjm om t år. Imns vil Dina og Dorinda vær uartig! Først spisr d sig så tykk, at d trillr afstd. Mn så n dag kommr d trillnd på torvt, og så stikkr all børnn nål i dm og d bgyndr at tud. Bagftr spisr d slt ikk nogt og d blivr så små som tændstikkr, og så tror folk at d r tændstikkr. Mn så blivr Dina og Dorinda sur og vil hævn sig. Mn hvordan?- Jo, d kndr n hks, dr hddr fru Grimmbøll og hun givr dm t pulvr, dr kan forvandl dm til t dyr. D bsluttr sig for at bliv til kængurur. Da d vil skræmm folk, blivr d fangt og sat i Zoo. I dn Zoo mødr d n puma og n falk og diss dyr r mgt kd af at vær dr. Mn Dina og Dorinda vil grn hjælp dm md at flygt og dt lykks for dm. Mn da d kommr ud, findr d ud af at drs far r tagt til fang. Drs musik- og danslærr har bot i dt land, hvor drs far r fangt. Så lærrn, Dina, Dorinda, puman og falkn tagr nu afstd for at bfri pigrns far, og dt blivr n lang, spændnd og lidt sørglig rjs. Dt r n spændnd bog, mn også lidt langtrukkn n gang imllm. "Dt blæsr på månn" af Eric Linklatr, Gyldndals Børnbibliotk HARRYPAMANEN o o AF WILUAM REYMSH & IDE RIIS HANSEN, 1995

8 BRYGGEBLADET Elskovshyl frabds Andlsforning strammr kursn EDEKA l HOLTE VINLAGER E V l Pr Toft Egilsgad 2 Tlf BDEKA fax Abnt: Man.-tors Fr Lør. 8-17, Salg & rparation af TV.. VJDEO-STEREO Gratis lån-tv undr rparationn TV- og Vidoudljning. Battriskift på ur. Pink Radio Srvic Cntr Isafjordsgad 13 ~ Tlf ~ Los FLAMENCOS DANESES SKOLE SHOW SAMSPIL Elisabth Mørch ~ S turlasgad 14 R, l.sal & A-Z Gulvsrvic Din gulvmand på Bryggn o BUTIK ABEN MAND.-TORS Pljproduktr til gulv o RAD OG VEJLEDNING Gunløgsgad 35 kld '"Høj musik, lskovshyl, ' skændrir m.m. bør forgå for lukkd vindur". Dnn hnstilling har mdlmmrn i andlsboligforningn Ingolf ntop fåt fra drs bstyrls - og dn skal næpp forstås som n opfordring til lskov llr skændri, mn drimod til at planlægg vinduslukningn i tid, hvis man har tænkt sig at giv los for sin tilbøjlighdr i diss hnsndr. Og hrmd stoppr bstyrlsns bstræblsr på at indskærp og håndhæv god husordn ikk: "Dr må ikk vær cyklr i opgangn. Dr må ikk vær cyklr i gårdn. Dr må ikk vær cyklr på gadn! (... )Cyklrn fra gårdn r samlt vd portn i Halfdansgad - og cyklr dr r låst fast i gårdn skal fjrns, llrs blivr låsn klippt". Og på t opslag fra varmmstrn: "Cyklistr skal trækk cykln gnnm gårdn". Så dt sr ud til at vær ny tidr for d tidligr ljr hos Nordn. - Jg r i hvrt fald nogt ovrraskt ovr dn hård kurs, sigr Nils Lyck, som r bbor i jndommn, til Bryggbladt. - Slvfølglig skal man da ikk gnr sin nabor md støj og larm, mn dt står jo i n hvilkn som hlst standard husordn, og så kan man hnvis til dt, hvis dr i konkrt tilfæld r nogn, dr går for vidt. - Og md hnsyn til cyklrn gør man altså livt for surt for os. Dt r ikk lig nmt for all at komm nd i kældrn, og hvis man f.ks. lig kommr hjm og skal af std ign, r dt også alt for bsværligt. Undrsøglsr har jo vist, at hvis man gør dt for bsværligt at vær cyklist, så r dr mang dr står af - dr skal faktisk ikk så mgt til. Og dt syns jg også, at man skull tag md i ovrvjlsrn. Bilrn fyldr mgt mr i gadbilldt, d forurnr.osv., mn bilistrn kan bar still biln foran drs opgang, udn at nogn lavr rglr om dt. - Vi har også fåt forbud mod at still vors barnvogn i opgangn, mn hvor skal vi så gør af dn? Jg vd da godt, at dr i princippt gældr lignnd rglr. : LEKUNT~. L Klint bordlamp Modl343. A Højd 48 cm. Fod md små A 7 95 _ W skønhdsfjl. lncl. plissskærm. W norm?lpris , TILBUDENE GÆLDER TIL OG MED 14/10 95 OBS! Nu forhandlr vi også starinlys og gavartiklr kl.ltl ng ~ lsafjordsgad4 ~ tlf d flst stdr, mn dt almindlig r vl at stikk fingrn lidt i jordn og s, om tingn ikk kan glid alligvl. - For jg r da nig i, at dr skal vær nogl rglr, som kan brugs i d kstrm tilfæld, hvor dr virklig r problmr - jg har bar aldrig før vært ud for n så nidkær håndhævls af rglrn, som vors bstyrls og vicvært praktisrr. Og jg r nogt forundrt ovr, at nu, hvor vi slv kan bstmm, så farr man pludslig mgt hårdr frm nd privat udljr, sigr Nils Lyck, som undrstrgr, at han i øvrigt ikk har nogt at udsætt på Ingolfs bstyrls, som han findr gør t udmærkt stykk arbjd. max På sport til fods Følg Aniagrban n på søndag Hvr ting til sin tid. I år r dt f.ks. Europæisk Naturbskyttlssår. Og på søndag r dt Grøn Søndag. Fm søndag i dtt ftrår r udnævnt til Grønn sådann, og på diss dag har amtrn, Dansk Skovforning, Friluftsrådt, Landbrugsraadt og Skovog Naturstyrlsn arrangrt n rækkudflugtr, som har til formål at giv os allsammn nogl djlig naturoplvlsr og sprd vidn om vors land. På søndag dn 17. sptmbr r dt Grøn Søndag nummr to, og t af arrangmntrn.startr på Bryggn, nærmr bstmt kl. 10 vd svingbron undr Langbro. Hrfra følgs stin langs dn ndlagt Amagrban. Ud for Kastrupfortt forlads sport midlrtidigt for at hold kaffpaus, s på fortt og nyd udsigtn ovr Ørsund, indtil forfølglsn af sport gnoptags. Dn 10 km lang tur sluttr vd 15-tidn vd Kastrup Lufthavn, mn kan afkorts flr stdr undrvjs. Godt fodtøj samt mad. og drikk til frokost- og kaffpaus bør mdbrings. Et program md bskrivls af all arrangmntrn i Købnhavnsområdt på d grønn søndag kan hnts på bibliotkt. Rytmik for d mindst Nu })ar småbørnn chancn for at dltag i musikalsk udfoldlsr. Familiskoln tilbyd~ ntop nu børn mllm halvandt og fmthalvt år at dltag i kurst "Musik, lg og bvægls". Kurst, som inddls i hold på aldrstrinn halvlandn til to år, to til fir år og trthalvt til frnthalvt år, forgår n tim hvr tirsdag sidst på ftrmiddagn og findr std i Dn Norsk Sømandskirk vd Stadsgravn. Hr kan forældr hjælp drs små børn ind i musikkns vrdn samtidig md, at d oplvr dt hlt spcill fællsskab dr liggr i n aktivitt, hvor barn og voksn r "på lig fod". D voksn vil slv få lidt god motion ftr dagns arbjd. Lærr på kurst r dn mgt dygtig rytmiklærr Karn Vinding fra Ballonparkn. Mang bryggforældr kndr allrd Karn Vinding fra drs børns institution llr fra skoln, mn også på dt øvrig Amagr og andr stdr i byn r Karn kndt og værdsat for sin undrvisning. Kursrn bgyndr på tirsdag dn 19. spblmbr. Intrssrd kim ring og hør nærmr hos Familiskoln på tlf Bro ~k r MANGE KENDER DOG TIL MODSTAND OG EFFEKT Dn lktrisk spændingsforskl ohm knyttr vist d færrst til dn tysk fysikr Gorg Simon Ohm, og bgrbt r drfor md tidn blvt forklaringsmæssigt udhult, gansk som lysstyrkn watt, dr r opkaldt ftr Jams Watt. (Politikn) BÅDE MENNESKER OG LEDIGE - Vi tror på mnnskr, vi tror på d ldig, og vi vil ikk kast os ud i.stor rformr, som ikk fungrr, bar fordi vi r undr politisk prs. (Poul Nyrup Rasm ussn i Politikn)

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning 23. april 1998 6. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Eksperter slår alarm over grundvandssænkning Oppumpningen af grundvand ved metro-byggeriet u dgør en alvorlig risiko for Bryggens ejendomme Hvis den sænkning

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. De mange tilskuere gør klar til at se Cirkus Benneweis i parken. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. De mange tilskuere gør klar til at se Cirkus Benneweis i parken. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 3 - JULI 2012 De mange tilskuere gør klar til at se Cirkus Benneweis i parken. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 JYSK FODBOLD Oktober 2010 Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46 Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 Samarbejde og utraditionelle seniorhold på Læsø. Side 52 Jysk Fodbold er Jydsk

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD JYSK FODBOLD APRIL 2009 Ildsjælene er drivkraften Mød bl.a. Anders Knudsen, Vagn Nielsen, Ole Ladefoged Steen Haugaard Fransen og kontrasten mellem to trænerduoer i henholdsvis KFUM/Fuglebakken og Ikast

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Glædelig jul & godt nytår MEDLEMSBLADET LAP WWW.LAP.DK 2 LEDER december 2011 Af Paul Bjergager Nielsen En stærkere

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm Marts Maj 2014 -kuller - vores egen avis Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere