Golfbaner Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010"

Transkript

1 Golfbaner Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2

2 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F)

3 Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej Frederiksberg Tlf.: Fax: Hjemmeside: Fagligt Fælles Forbund (3F) Kampmannsgade København V. Tlf.: Fax: Hjemmeside: 2

4 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid og fridage Løn, tillæg, søgnehelligdage, efteruddannelse, pension Overarbejde Lønudbetaling Sikkerhed og arbejdsmiljø Ferie Sygdom, tilskadekomst, barsel og børns sygdom Opsigelse Ansættelse Tillidsrepræsentanter Uddannelsesfonde Elever (EUD og VEU) ATP Hovedaftale Faglig strid Overenskomstens varighed Protokollater: 1. Lokal forhandling om personlig løn Deltidsbeskæftigelse Omgåelse af overenskomsten Kodeks vedr. aftaler om bolig for udenlandske arbejdere Kodeks vedr. ansættelse af servicemedarbejdere Seniorpolitik Uddannelse Lokale aftaler om fravigelse af særlige overenskomstbestemmelser Lokalafdelingers medvirken i lokale aftaler Barselsregler i forhold til ansatte i ægteskabslignende samleverforhold Mulighed for ansættelse på funktionærlignende vilkår Ansatte med nedsat arbejdsevne Udenlandske arbejdere Social dumping Sundhedsordning Pensionsindfasning og firmapensionsordning Forenkling af opkrævning til og administration af fonde Implementering af ligelønsloven Etablering af ligelønsnævn Fornyelsesaftalens fortolkning Bidrag til DA/LO-oplysningsfonden Ferieregulativ

5 EU-direktiver: 1. Tilrettelæggelse af arbejdstiden Implementering af forældreorlovsdirektivet Implementering af direktivet om deltidsbeskæftigelse Fagretlig behandling Vikararbejde Generel implementering

6 Overenskomstens dækningsområde. Denne aftale er gældende for alment forefaldende gartnerisk arbejde på golfbaner. 1 Arbejdstid og fridage Stk. 1 Den ugentlige effektive arbejdstid er 37 timer. Der er dog mulighed for at indgå skriftlig aftale om deltidsansættelse på minimum 15 timer pr. uge. (Se protokollat. nr. 2). Stk. 2 Den daglige arbejdstid lægges mandag til fredag mellem kl og kl Der kan på lørdage lægges normaltimer mellem og Parterne er enige om, at den daglige arbejdstid 8 gange pr. sæson (april/april) kan fraviges, således at arbejdstiden kan lægges mellem kl og kl (dvs. mødetid 1 time før), uden overtidsbetaling. Stk. 3 Der kan lokalt træffes aftale mellem golfbanen og den enkelte medarbejder eller en gruppe af medarbejdere om, at den ugentlige arbejdstid kan varieres, således at gennemsnittet over en 52 ugers periode ikke overstiger 37 timer. Arbejdstiden i den enkelte uge må dog ikke overstige 42 timer. Ud over 42 timer, kan der med tillidsrepræsentantens eller den lokale 3F-afdelings mellemkomst indgås aftale om op til 44 timers ugentlig beskæftigelse. Stk. 4 Det er en forudsætning for anvendelse af varierende ugentlige arbejdstider, at der på golfbanen findes et opslag, hvoraf det fremgår, hvorledes arbejdstiden er fordelt over perioden - eller at der er udleveret en plan til medarbejderen over arbejdstiden. Der er endvidere ved lokal aftale adgang til at supplere og fravige overenskomstens bestemmelser vedrørende arbejdstid. (Se protokollat nr. 9). Stk. 5 Udover de til enhver tid gennem lovgivningen fastsatte søgnehelligdage er 1. maj en hel fridag uden løn. Medarbejderen har en ekstra fridag pr. år og denne aflønnes med fuld individuel løn for 7,4 timer (+ evt. tillæg). Afviklingen aftales lokalt efter medarbejderens ønske. Stk. 6 Ansatte optjener frihed i overensstemmelse med nedenstående regler: A. Ansatte optjener 5 årlige fridage. Der optjenes ret til en fridag for hver 2,4 måneders beskæftigelse svarende til 0,7115 timer pr. uges beskæftigelse for fuldtidsansatte. Aflønning sker i henhold til 2, stk. 7. 5

7 B. Fridagen afvikles og placeres under hensyntagen til virksomhedens tarv og så vidt muligt efter den enkelte lønmodtagers ønske. C. Fridagen skal afholdes senest 1 år efter optjening. Fridagene skal afholdes inden for afviklingsperioden og senest inden fratræden sker. Frihed, der ikke kan opgøres til hele dage, kan udbetales i forbindelse med fratræden. D. Opsparede fridage kan ikke afvikles i opsigelsesperioden. 2 Løn Der kan under visse omstændigheder kræves lokal forhandling om personlig løn. Se protokollat nr. 1. Parterne er enige om at anbefale indførelse af produktivitetsfremmende lønsystemer i form af bonusordninger, jobvurderingsordninger og lignende. Udbredelsen af sådanne lønsystemer kan ske med teknisk bistand fra organisationerne. Stk. 1 Timeløn: a) Greenkeepere / Greenkeeperassistenter / anlægsgartnere / Groundsmen / anden faglært uddannelse b) Banemedhjælpere / Servicemedarbejdere 1/ / ,35 125,60 118,00 120,25 Vedr. servicemedarbejdere: Se endvidere protokollat 5. Stk. 2 Til servicemedarbejdere udbetales følgende timetillæg, kr.: Tidsrum 1/ / ,30 20, ,38 25,88 lør. 06 man ,60 41,41 Stk. 3 Der ydes et golftillæg pr. 1. marts 2010 på kr. 7,38 og 1. marts 2011 på kr. 7,53 til ovenstående timelønninger. 6

8 Stk. 4 Til faglærtes timeløn ydes et særligt kvalifikationstillæg, kr., 1/ / ,05 3,11 Til alle voksne medarbejdere ydes et tillæg (ekstraordinært funktionstillæg og generelt tillæg på kr., Stk. 5 Timeløn pr. for ungarbejdere: 1/ / ,82 5,35 1/ / årige 92,88 95,13 16-årige 81,26 83,51 15-årige 63,81 66,06 Der ydes ikke golftillæg til ungarbejdere. Stk. 6 Elevlønninger i praktik- og skoleperiode pr. uge: Se 12, stk. 3. Stk. 7 Arbejdsgiver henlægger 7,05 % til udbetaling på søgnehelligdage m.v.. Beløbet omfatter herefter de opsparede fridage, som er optjent jf. fridagsordning, overenskomstmæssige betalte fridage (se 1, stk ) samt årets søgnehelligdage og grundlovsdag efter 12.00, hvor der udbetales et halvt forskud. Funktionærlignende ansatte og månedslønnede opsparer på samme vis 0,6 % af den samlede ferieberettigede løn. De 0,6 % kan evt. tillægges ferietillægget. Udbetalingen finder sted dels som et forskudsbeløb og dels i form af en restbetaling i forbindelse med feriepengenes udbetaling. Forskudsbeløbene kommer til udbetaling sammen med lønnen i den periode, hvor søgnehelligdagene falder. Beløbet for 1. og 2. juledag og nytårsdag udbetales dog sammen med lønnen før jul. Der ydes ikke forskudsbetaling på dage, der falder på en søndag. Forskudsbeløbene andrager kr. 850,00 pr. dag for voksne og kr. 425,00 for ungarbejdere. Forskuddet modregnes efterfølgende på den ansattes søn- og helligdagskonto. Parterne kan aftale andre beløb end ovennævnte. Forskuddet må dog ikke andrage mere end det løntilgodehavende, som er optjent i virksomheden. Kontoen opgøres hvert år ved den lønningsperiode, der ligger nærmest 31. december. Evt. overskud udbetales sammen med sidste decemberløn, senest sammen med første lønudbetaling i januar. 7

9 Nytårsdag henregnes til kontoen for foregående kalenderår. Der kan lokalt indgås aftale om overflytning af ikke afholdte fridage til efter nytår. Dette forudsætter dog lokal enighed eller aftale med tillidsrepræsentanten. Særlig opsparing Overenskomstansatte opsparer 1 % af den ferieberettigede løn som en særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg samt evt. feriefridagsopsparing. Saldoen gøres op, og beløbet udbetales ved juni måneds samt kalenderårets udgang og ved evt. fratræden. Arbejdsgiver kan lægge den særlige opsparing sammen med søgnehelligdags- og fridagsopsparingen. For fastlønnede tillægges opsparingen ferietillægget. Lønmodtageren kan til enhver tid bede om at få indbetalt opsparingen på en pensionsordning. Anmodning herunder om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag kan ske én gang årligt med virkning fra 1. december. Stk Deltager en ansat på virksomhedens foranledning i et kursus godkendt af organisationerne, udbetales forskellen mellem kursusgodtgørelse og medarbejderens løn, dog maksimalt kr. 126,60 pr. time. Pr. 1. marts 2011 stiger beløbet til kr. 128,85 pr. time. Arbejdsgiveren betaler under kursusforløbet feriepenge og pension. 2. Den ansatte kan efter aftale med virksomheden efter ni måneders uafbrudt beskæftigelse deltage i indtil to ugers efter- eller virksomhedsuddannelse, der er relevant for virksomheden, uden løn. 3. Overenskomstparterne er enige om at anbefale, at der herudover gives den ansatte frihed - uden løn - til at deltage i ønskede uddannelsesforløb under den forudsætning, at uddannelsen kan tilrettelægges under hensyn til virksomhedens forhold. 4. Alle ansatte har ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i individuel kompetenceafklaring (IKA), herunder ret til afklaring af, om de har tilstrækkelige grundlæggende læse-, skrive-, eller regnefærdigheder. Ansatte med 9 måneders anciennitet i virksomheden har under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - ret til deltagelse i selvvalgt og virksomhedspålagt kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse. Den ansatte udbetales sædvanlig løn. Eventuel offentlig støtte samt tilskud fra kompetenceudviklingsfonden tilgår virksomheden. Det er en betingelse for at udnytte denne ret, at kompetenceudviklingsfonden, jf. nedenstående, afholder omkostningerne. Såfremt fondens midler er opbrugt, har den ansatte mulighed for kompetenceudvikling og efteruddannelse ifølge 11, stk Organisationerne anbefaler, at der lokalt gennemføres en uddannelsesplanlægning for virksomhedens medarbejdere. 8

10 Stk. 9 Pensionsbidraget udgør i alt 12 %. Af det samlede bidrag betaler arbejdsgiveren 2/3 og lønmodtageren 1/3. Bidraget indbetales månedsvis til PensionDanmark. Lønmodtagere med 2 måneders erhvervsarbejde er omfattet af denne ordning fra deres fyldte 20. år. Lærlinge og elever er ikke berettiget til pensionsbidrag, men indtræder uanset alder i ordningen fra uddannelsens færdiggørelse (se dog "forsikringsydelser" under 12). Personer som går fra almindelig beskæftigelse af over 2 måneders varighed over i et læreforhold som voksenelev (VEU) har ret til arbejdsmarkedspension. Anciennitetskravet bortfalder for lønmodtagere, der ved ansættelse inden for overenskomstens område - eller som fra sit tidligere ansættelsesforhold er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning. Der henvises endvidere til protokollat om pensionsindfasning og firmapensionsordning. Under de 14 ugers overenskomstbestemt barselsorlov indbetales et ekstra bidrag til medarbejdere med 9 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder på det forventede fødselstidspunkt. Arbejdsgiver betaler kr. 5,20 pr. time, arbejdstager kr. 2,60, (pr. måned kr. 820/410). For deltidsansatte beregnes bidraget på samme måde som det allerede gældende pensionsbidrag. 3 Overarbejde Stk. 1 For overarbejde ydes overarbejdstillæg på 100 % pr. time. Stk. 2 For overarbejde på lørdage og søndage samt søgne-/helligdage ydes overarbejdstillæg på 100 % pr. time. Der ydes overarbejdstillæg for mindst 3 timer på søndage samt søgne-/helligdage. Stk. 3 Overarbejdet skal afspadseres i forholdet 2:1, og det afspadseres inden for 12 måneder fra det tidspunkt, overarbejdet er præsteret. Afspadsering sker efter lokal aftale. Stk. 4 Overarbejdstillægget kan udbetales, mens merarbejde skal afspadseres. 9

11 4 Lønudbetaling Stk dags lønnede: Lønningsperioden er 2 uger. Afregningsdagen fastlægges som sidste dag i lønningsperioden. Lønudbetalingen finder sted senest en uge efter afregningsdagen til en torsdag. Falder lønudbetalingsdagen på en helligdag, udbetales den sidste bankdag forud. Stk. 2 Månedslønnede: Under forudsætning af lokal enighed, kan der indføres månedsvis lønudbetaling. Lønperioden er fra den 21. i måneden til den 20. i næste måned. Lønudbetalingen finder sted den sidste bankdag i måneden. I forbindelse med overgang fra 14 dages løn til månedsvis lønudbetaling, skal der på begæring udbetales et acontobeløb, svarende til en halv måneds løn. Der aftales en afdragsordning for acontobeløbet. Stk.3 Hvis lønnen ikke udbetales rettidigt, betales der under forudsætning af, at ugeseddel er rettidigt afleveret, almindelig løn + 50 % for de første to timer, hvor medarbejderen må undvære sin løn, derudover almindelig timeløn % tillæg. Dog må medarbejderen først henvende sig på arbejdsgiverens bopæl enten personligt eller pr. telefon. Skyldes manglende rådighed over lønudbetaling misligholdelse fra et pengeinstituts side, bortfalder foranstående regler. Stk. 4 Såfremt lønnen ikke er til rådighed på lønudbetalingsdagen på grund af edb fejl udbetales et rimeligt acontobeløb. 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø Stk. 1 Uanset om virksomheden har pligt til at udpege en sikkerhedsrepræsentant, henvises til følgende regler: Arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser, regler om faste arbejdssteders indretning, byggepladsers indretning, skurvogne, arbejdstøj og værnemidler, brug af kemiske bekæmpelsesmidler, brug af maskiner, er gældende. Stk. 2 Vinterbeklædning/termotøj samt relevant sikkerhedsudstyr som regntøj, sikkerhedsfodtøj, knæbeskyttere, beskyttelsesbriller, arbejdshandsker m.v. udleveres af arbejdsgiveren. Stk. 3 Vedrørende opholdsrum m.v. henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning og til nr. 290 af 5. juli 1993 om skiftende arbejdssteders indretning samt nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende. 10

12 6 Ferie Med hensyn til regler for afholdelse af ferie henvises til ferieloven. Endvidere henvises til ferieregulativet. Endvidere gælder følgende: 1. Aftalen skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb og kan alene omfatte allerede optjent ferie. 2. Aftalen kan alene omfatte ferie ud over 20 feriedage. 3. Der kan maksimalt overføres 5 feriedage i et ferieår. Ferie herudover skal holdes i ferieåret. Der kan på intet tidspunkt akkumuleres mere end en overført ferieuge. 4. Hvis der indgås aftale om ferieoverførsel, og der er optjent feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal arbejdsgiveren samtidig hermed og senest inden ferieårets udløb give skriftlig meddelelse herom til den, der skal udbetale feriegodtgørelsen. 7 Sygdom, tilskadekomst, barsel og børns sygdom Stk. 1 Kommer en medarbejder til skade i virksomheden og må forlade arbejdspladsen efter aftale med arbejdsgiveren, erholder medarbejderen normal løn. Stk. 2 Til medarbejdere med 8 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder i virksomheden yder arbejdsgiveren normal løn under sygdom i op til 8 uger ved rettidig anmeldt sygdom. (Timeløn + evt. tillæg dog max. pr. time kr. 138,50. Pr. 1. marts 2011 stiger denne sats til kr. 140,50 pr. time). Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Endvidere er gældende, at lønmodtageren under fraværsperioden er berettiget til dagpenge i henhold til sygedagpengelovens regler. Ovennævnte regler gælder ikke for sygdomstilfælde omfattet af en mellem arbejdsgiver og arbejdstager indgået aftale i henhold til sygedagpengelovens regler om kronisk eller langvarigt syge. Ved tilbagefald af samme sygdom inden for 14 kalenderdage fra og med første fraværsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra første fraværsdag i første fraværsperiode. Endvidere er gældende: At den pågældende lønmodtager under fraværsperioden er berettiget til dagpenge iht. sygedagpengelovens regler. Retten til betaling stopper, såfremt refusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven. I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. 11

13 Stk. 3 Løn under barsel Arbejdsgiveren betaler til arbejdere, der på fødselstidspunktet har 9 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder, løn under barsel/adoption i indtil 14 uger. Lønnen svarer til normal løn dog maksimalt kr. 133,50 pr. time. Beløbet indeholder den i lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Beløbet stiger pr. 1. marts 2011 til kr. 135,50 pr. time (se endvidere 2: Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov). Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under Fædreorlov. Arbejdsgiveren udbetaler til medarbejdere, der har ret til løn under barsel, løn under fravær fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil fødslen. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov med løn, yder arbejdsgiveren løn under fravær i indtil 9 uger fordelt som tre uger til hver, idet enten fader eller moder afholder de sidste tre uger. Pr. 1. marts 2011 øges de 9 uger til 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at afholde de 4. Betaling i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Fravær og betaling af de 3 uger kan deles mellem forældrene og forudsætter, at de ikke samtidig er på orlov. Betalingen af de 11 uger svarer til normal løn - dog maksimalt 138,50 kr. pr. time (fra 1. marts 2011 maksimalt 140,50 kr. pr. time). Bestemmelsen om de 11 uger gælder for forældre, der påbegynder forældreorlov 1. marts 2011 eller senere. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke, bortfalder betalingen. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Det er endvidere en betingelse for at afholde orloven, at den tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, samt at hver af forældrenes orlov tages i én uafbrudt periode. Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales løn i 19 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte dagpengesats. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren er berettiget til en refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Forhøjet pensionsbidrag Se 2, stk.9. Stk. 4 Ansatte med 6 måneders anciennitet i virksomheden har ret til frihed med dagpenge fra arbejdsgiveren, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af den ansattes syge hjemmeværende barn/børn under 12 år. Frihed gives kun til anden pasningsmulighed er etableret. Frihed kan højst omfatte barnets første sygedag. Fravær på grund af børns sygdom skal anmeldes ligesom egen sygdom, og virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro- og loveerklæring/sygemeldingsblanket. 12

14 Stk. 5 Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet, når barnet er under 14 år. Denne frihed gælder alene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt en uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring kunne fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes betaling med samme sats som ved egen sygdom. Stk. 6 Medarbejdere har ret til frihed til pasning af alvorligt syge slægtninge i hjemmet i overensstemmelse med gældende lovgivning herom. 8 Opsigelse Stk. 1 Indenfor de første tre måneders beskæftigelse er der et gensidigt opsigelsesvarsel fra dag til dag. Stk. 2 Efter tre måneders beskæftigelse er der et opsigelsesvarsel på 14 dage fra arbejdsgiverside og 7 dage fra medarbejderen. Stk. 3 Efter et års beskæftigelse er der et opsigelsesvarsel på 30 dage fra arbejdsgiverside og 14 dage fra medarbejderen. Stk. 4 Ovennævnte opsigelsesvarsler kan fraviges i perioden 1. december februar, når der ikke kan anvises alternativt indendørs arbejde. Arbejdsophør efter denne regel kan aftales med tillidsrepræsentanten, hvor en sådan findes, og kan kun finde sted til en uges afslutning. Genansættelse skal finde sted ved sæsonstart. l modsat fald træder opsigelsesvarslet i kraft. Stk. 5 Medarbejdere, der afskediges efter at have opnået ret til de i stk. 1, 2, og 3 nævnte opsigelsesvarsler, eller som afbrydes i arbejdet, jf. stk. 4, men som genoptager arbejdet, når dette tilbydes dem efter et tidsrum af 6 måneder, genindtræder i tidligere opnået anciennitet. 9 Ansættelse Oplysninger om de i en virksomhed beskæftigede medarbejdere under denne overenskomst skal på begæring af 3F s lokalafdelingens repræsentanter gives af arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 13

15 10 Tillidsrepræsentanter Stk. 1 I virksomheder hvor beskæftigelsen er på mindst 4 medarbejdere har de ansatte ret til at vælge en tillidsrepræsentant (TR). Denne vælges blandt de arbejdere, der så vidt muligt har arbejdet i virksomheden det sidste år. I virksomheder med flere geografiske adskilte afdelinger er der adgang til at vælge TR i hver afdeling, når ovennævnte er opfyldt. Til afløsning for en TR, når denne er fraværende i længere tid på grund af sygdom, ferie, kursus m.v. vælges samtidig stedfortræder, der nyder samme beskyttelse som TR, jf. stk. 5 i den tid vedkommende er i funktion som TR. Stk. 2 Valg af TR finder sted i arbejdstiden i forbindelse med arbejdstidens begyndelse eller ophør på en sådan måde, at alle inden for det område, TR skal virke, for mulighed for at deltage i afstemning. Nyvalgte tillidsrepræsentanter tilbydes et kursus af 2 x 2 dages varighed. Tillidsrepræsentanter har ret til at deltage i et sådant kursus inden for de første 18 måneder efter, vedkommende er valgt. Arbejdsgiveren yder i forbindelse med tillidsrepræsentantens deltagelse en betaling herfor, svarende til det indtægtstab den pågældende har lidt. Efter en funktionstid på 2 år foretages nyt valg, hvor genvalg kan finde sted. Valget skal godkendes af den lokale 3F afdeling, ligesom arbejdsgiveren eller dennes repræsentant på stedet skal have meddelelse om, hvem der er valgt til TR. Stk. 3 TR har ret og pligt til at sikre, at de i overenskomstens fastsatte bestemmelser overholdes. TR skal omgående optage forhandlinger med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, når der opstår uoverensstemmelser på arbejdspladsen. Stk. 4 TR virksomhed udøves uden løntab. TR har uhindret adgang til de forskellige arbejdssteder. TR har adgang til en gang i kvartalet at indkalde til informationsmøde af indtil 2 timers varighed (inkl. evt. køretid) i arbejdstiden. Den lokale 3F afdeling har adgang til at deltage i disse møder. Kvartalsmøderne skal finde sted i forbindelse med arbejdstids begyndelse eller ophør. På virksomheder, hvor der ikke er valgt TR, kan den lokale 3F afdeling i årets første eller andet kvartal afholde et møde med henblik på at få valgt en TR i henhold til stk.1. 14

16 Stk. 5 TR har ret til den nødvendige frihed i arbejdstiden, når denne bliver indkaldt til møder og forhandlinger af sin organisation. TR, dennes stedfortræder i arbejdstiden eller arbejdere med fagligt tillidshverv har efter afgivelse af et rimeligt varsel (min. 4 uger) ret til den fornødne frihed, når de skal deltage i faglige kurser eller anden oplysningsvirksomhed. Stk. 6 TR skal holdes orienteret om nyansættelser og afskedigelser. Stk. 7 Når det er nødvendigt, at TR, for at opfylde sine forpligtelser som TR, må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal denne meddele dette til arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant. Stk. 8 Såfremt, der lægges beslag på TR og/eller dennes stedfortræder i arbejdstiden i spørgsmål der angår arbejdsgiveren og arbejderne, skal denne for den tid, der medgår hertil, aflønnes med gennemsnitsfortjeneste. Parterne tilkendegiver, at man ikke vil modsætte sig, at der lokalt træffes aftale om hel eller delvis aflønning af TR. Stk. 9 Principielt må en TR ikke afskediges. Afskediges en TR, må afskedigelsen begrundes i tvingende årsager, og denne har da krav på 3 måneders varsel ud over sædvanlig overenskomstmæssig opsigelse, til ophør ved en lønningsperiodes afslutning. Skønner forbundet, at afskedigelsen er uberettiget, er arbejdsgiveren pligtig til at underkaste sig voldgiftretlig afgørelse af sagen. Skyldes afskedigelsen arbejdsmangel, herunder afvikling af en fjerntliggende arbejdsplads, bortfalder varslingsfristen, dog således at TR under skyldig hensyntagen til anciennitet m.v., er den sidste der afskediges. Stk. 10 På virksomheder, hvor der er valgt 3 eller flere tillidsrepræsentanter inden for overenskomsten, kan tillidsrepræsentanterne af deres midte vælge en fællestillidsrepræsentant, der i fællesspørgsmål, f.eks. arbejdstid, ferie, fridage, velfærdsforhold og lignende, kan være samtlige medarbejderes repræsentant overfor ledelsen. Ledelsen orienteres skriftligt om valg af fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten kan deltage i behandlingen af spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres respektive afdelinger, hvis ledelsen eller de berørte tillidsrepræsentanter ønsker det. På virksomheder med flere afdelinger, hvor der er valgt en tillidsrepræsentant, kan der ved lokal enighed vælges en fællestillidsrepræsentant til at repræsentere samtlige afdelinger. 15

17 11 Uddannelsesfonde Stk. 1 Til DA/LO s udviklingsfond (tidligere FIU-fond) indbetales 28 øre pr. beskæftigelsestime, der fordeles med 3/4 til LO og 1/4 til DA. Pr. 1. januar 2012 reguleres beløbet til 36 øre pr. arbejdstime (jf. protokollat nr. 21). Stk. 2 Der indbetales 18 øre pr. præsteret arbejdstime pr. overenskomstansat til Anlægsgartnerfagets Uddannelsesfond. Stk. 3 Pr. 1. januar 2010 indbetales årligt kr. 520 pr. fuldtidsansat medarbejder til kompetenceudviklingsfond. Stk. 4 Virksomheden afsætter 20 øre pr. præsteret arbejdstime til udvikling af uddannelses-, sikkerheds- og samarbejdsforhold herunder tillidsrepræsentantinstitutionen, inden for overenskomstens område. 12 Elever Stk. 1 Uddannelsesaftale a. Senest ved uddannelsesforholdets start i praktikpladsen skal der oprettes en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser med tilhørende bekendtgørelser samt de af Det faglige Fællesudvalg fastsatte regler. b. Uddannelsesaftalen skal altid omfatte hele læretiden eller den resterende del af denne inkl. skoleophold. Stk. 2 Læretid, prøvetid Prøvetiden er 3 måneder i første praktikplads. Prøvetiden kan under ganske særlige omstændigheder forlænges efter godkendelse af Det Faglige Udvalg. Stk. 3 Løn, almindelige EUD elever Almindelige EUD-elever aflønnes med nedenstående lønninger pr. uge inkl. søgnehelligdags- og fridagsbetaling, idet ugelønnen også betales i uger med søgnehelligdage og overenskomstbestemte fridage. Elever indrangeres lønmæssigt således, at der tælles baglæns, idet de sidste 12 måneder før uddannelsens afslutning, som er beskrevet i uddannelsesaftalen, tæller som 4. uddannelsesår 16

18 a. Ugeløn under skole- og praktikophold (almindelige EUD-elever): 1/ / uddannelsesår uddannelsesår uddannelsesår uddannelsesår EUD-elever på greenkeeperassistentuddannelsen samt anlægsplejere 1/ / uddannelsesår uddannelsesår Elever over 25 år, hvor uddannelsesaftalen sker i umiddelbar forlængelse af et ansættelsesforhold, aflønnes som hidtil. Endvidere henvises til protokollat om greenkeeperassistenter samt anlægsplejere. Stk. 4 Løn, voksenelever En voksenelev er en elev, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år, og til hvem ydes overenskomstmæssig voksenløn med deraf følgende forhøjede tilskud fra AER. For disse gælder endvidere: Elever, som fortsætter et ansættelsesforhold med en uddannelsesaftale aflønnes med den løn pågældende hidtil har oppebåret. Elever, som indgår uddannelsesaftale med en ny virksomhed, aflønnes med løn i henhold til 2, stk. 1.b. Der ydes pension og skurpenge i henhold til bestemmelser gældende for øvrige voksne ansatte. Det anbefales at aflønne alle elever, som ved aftalens indgåelse er fyldt 25 år og som gennemgår en faglig oplæring i henhold til erhvervsuddannelsesloven som voksne arbejdere. Stk. 5 Elever under erhvervsgrunduddannelse (EGU) Elever under erhvervsgrunduddannelse aflønnes under praktikophold således: 1. år - 1. års elevløn. 2. år - 2. års elevløn. De to uddannelser varer hhv. 1,5 år for greenkeeperassistenter samt 2 år for anlægsplejere. For begge gælder, at aflønning sker i henhold til bestemmelserne vedrørende aflønning af anlægsgartnerelever som beskrevet i nærværende paragraf. Elever over 25 år, hvor uddannelsesaftalen sker i umiddelbar forlængelse af et ansættelsesforhold, aflønnes som hidtil. 17

19 For begge uddannelser omfattet af nærværende aftale gælder, at højeste uddannelsesår er det 2. år. Lønmæssig indplacering sker da i forhold til afsluttende eksamen. 12 måneder før eksamenstidspunktet begynder 2. uddannelsesår. Alt forud herfor er 1. uddannelsesår. Ved overskridelse af den beregnede uddannelsestid ud over den afsluttende eksamen, betales fortsat løn som for 2. uddannelsesår. Stk. 6 Overarbejde Overskridelse af den i overenskomsten fastsatte arbejdstid vil kunne tillades, når ganske særlige forhold taler derfor. Sådant ekstra arbejde betales i henhold til overenskomstens 3. Stk. 7 Arbejdstid Arbejdstiden er den for øvrige arbejdere til enhver tid gældende i henhold til overenskomsten. Når andre ansatte er hjemsendt på grund af vejrlig, kan elever ikke fortsætte det vejrligsramte arbejde, medmindre der sker ændringer i vejrsituationen. Stk. 8 Sygdom og graviditet Elever henhører under sygedagpengeloven og modtager dagpenge i henhold hertil under fravær på grund af sygdom, tilskadekomst og graviditet. I øvrigt henvises til denne overenskomst 14. Stk.9 Sikkerhed Af sikkerhedsmæssige grunde må elever i 1. uddannelsesår ikke beskæftige sig med motorsave, motoriserede plantebor eller andre beslægtede maskiner medmindre kurser i redskabernes sikkerhedsmæssige betjening er gennemgået. Ligeledes må elever i 1. uddannelsesår ikke arbejde selvstændigt med sprøjtning. I øvrigt er elever omfattet af de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser. Stk. 10 Ferie a. Elever, henhører under ferieloven. Elever optjener feriegodtgørelse af den i optjeningsåret udbetalte løn inkl. løn under skoleophold beregnet til dækning af ferien i det efterfølgende ferieår (1. maj april). b. Elever har ret til ferie i 25 dage i såvel det første som det andet hele ferieår efter læreforholdet er påbegyndt. c. Er læreforholdet påbegyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven ret til 25 dages ferie allerede i dette ferieår. d. Har en elev ikke optjent feriegodtgørelse til alle feriedage, betaler den arbejdsgiver, hos hvem ferien afholdes, løn for de resterende feriedage. Optjent feriegodtgørelse skal anvendes først. e. Påbegyndes 1. uddannelsesår den 1. juli eller senere, ydes der 2 ugers ferie med fuld løn i forbindelse med jul og nytår. f. Ferien lægges efter samme regler som gælder for voksne arbejdere. 18

20 Eksempel 1: Er lærekontrakten oprettet pr. 1. august 2008, holder eleven første gang ferie i ferieåret 1. maj april Eleven vil i dette tilfælde på grundlag af beskæftigelsen i kalenderåret 2008 have optjent ret til ferie i 10,5 dage (2,08 dage pr. måned) men pågældende har ret til 25 dages ferie i ferieåret Praktikværten skal således supplerer op med 14,5 dages ferie med løn, så det samlede antal feriedage bliver 25 (se dog særlige regler om ferie i forbindelse med jul og nytår). Eksempel 2: Er eleven tiltrådt 1. juni 2008, vil pågældende allerede i ferieåret 1. maj april 2009 være berettiget til ferie i 25 dage, selvom eleven overhovedet ikke har været i beskæftigelse i 2007 og dermed ikke har optjent nogen feriegodtgørelse i Praktikværten skal således i dette tilfælde betale eleven løn i alle 25 feriedage. Stk. 11 Befordringsgodtgørelse under skoleophold a. Virksomheden bestemmer efter drøftelse med eleven på hvilken skole, undervisningen skal følges, og godtgør herefter elevens udgifter ved befordring, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl/indkvarteringssted eller lærested. b. Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige transportmidler. Hvis benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende elev, kan eget befordringsmiddel anvendes. c. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktiske afholdte udgifter mod dokumentation. Befordringen skal efter forudgående godkendelse af arbejdsgiveren foretages på en efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måder, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort o.lign. Arbejdsgiver refunderer ved aflevering af bilag afholdte udgifter til elevers befordring med billigste offentlige transportmiddel under skoleophold. Snarest efter skoleopholdet afleveres originalbilag til arbejdsgiveren. d. Anvendes eget befordringsmiddel jf. stk. b bydes en befordringsgodtgørelse på 50 øre pr. kørt km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover, dog maksimalt svarende til taksten for billigste offentlige transportmiddel. e. Til indkvarterede elever/lærlinge ydes godtgørelse af befordringsudgifter for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend, påske- og juleferie, såfremt afstandsbetingelsen i stk. a er opfyldt. Bestemmelserne i stk. b finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette punkt. f. Er befordringen mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset betingelserne til afstand jf. stk. a. g. Arbejdsgiver yder befordringsgodtgørelse til elever, såfremt ydelsen helt eller delvist refunderes af AER. Stk. 12 Medarbejdersamtaler Der gennemføres 2 årlige medarbejdersamtaler i arbejdstiden, under hvilke man gennemgår praktikhåndbogen. 19

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Jernbaneoverenskomsten

Jernbaneoverenskomsten Jernbaneoverenskomsten 2012 2014 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner Indgået

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen

TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem DI Overenskomst I (AKT) og 3F Fagligt Fælles Forbund Landsoverenskomst

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere