Købsprocessen en kronologisk gennemgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købsprocessen en kronologisk gennemgang"

Transkript

1 Købsprocessen en kronologisk gennemgang En gennemgang af processen overvejelser og handlinger fra man begynder seriøst at tænke på køb af fritidshus i Sverige frem til ens ejendomsret er registreret. Af advokat Lars Holm Rasmussen Indhold Hvad er vigtigt?... 2 Hvad køber vi?... 2 Hvor skal huset ligge?... 2 Hvem køber?... 2 Hvem køber vi af?...2 Hvordan finder vi huset?... 3 Hvordan griber vi processen an?... 3 Hvordan er juraen?... 4 Hvordan er økonomien?... 5 Hvordan er ejendommens tilstand og omgivelser?... 7 Hvordan forløber et køb? Tryk på dette symbol for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen Copyright Danske Torpare Side 1 af 12

2 Hvad er vigtigt? Hvad køber vi? Det gamle, røde træhus for enden af skovvejen har stadig mange købere; men derudover er danskernes efterspørgsel i de senere år mere differentieret end nogensinde: Byggegrunde, hvorpå der opføres nyt; deciderede sommerhuse fra 1970'erne beliggende i svenskernes egne fritidsområder; ældre skalmurede huse i udkanten af byerne; fjeldgårde i Midt og Nordsverige for blot at nævne visse typer. Gør dig klart, hvad du søger, så dine krav til størrelse, indretning og vedligeholdelsesstand kan indfris på længere sigt: Et spontant, begejstret køb i forårssolen kan føre til ærgrelser, når det senere viser sig, at huset var for stort, at man alligevel ikke kunne undvære indlagt vand, eller der skal repareres for meget weekend efter weekend. Hvor skal huset ligge? Overvej den lokale, relative beliggenhed: Vil vi langt væk fra alt, så ro og ensomhed mærkes, eller vil vi gerne have nære, svenske naboer, som vi kan komme i kontakt med? Prisen for ensomhed kan være øget indbrudsrisiko. Nærhed til andre kan være en fordel, når vintervejen skal sneryddes. Afstanden fra Danmark bør ikke undervurderes, hvis huset tænkes anvendt ofte i weekenderne. I vintertiden forlænges rejsetiden til afsides positioner ofte med 50%. Beslut Jer for, hvor mange timer I højst vil køre og afgræns søgeområdet på landkortet, eller mål tiden til og fra stedet, når I er på den første besigtigelse. Hvem køber? Husk, at angivelsen af købere på købekontrakten er bestemmende for, hvem ejendommen tilhører formue og skattemæssigt. Det er ikke let at ændre ejerfordelingen senere; der skal skrives et nyt overdragelsesdokument med deraf følgende omkostninger. Gifte personers fælleseje betyder ikke, at de ejer huset begge to, selv om det kun er den ene, der er skrevet på. Har man overvejelser om at lade ejendommen være ejet af en forening, bør dette være afklaret, inden købekontrakten skrives og underskrives, og i hvert fald senest inden det afsluttende köpebrev (skøde) udfærdiges. Hvem køber vi af? Det er ikke ualmindeligt i Sverige, at private husejere sælger uden at anvende professionelle rådgivere, men de fleste handler formidles af ejendomsmæglere. Er der en ejendomsmægler på sagen, kan man normalt gå ud fra, at alle relevante informationer lægges frem, og at alle spørgsmål kan besvares. Er mægleren ikke lokal, sker det ofte, at vedkommende ikke kender og har besøgt ejendommen, hvilket skal tages i betragtning, så spørgsmålene indrettes og svarene vurderes derefter. Også danske ejere kan naturligvis sælge uden at anvende mægler eller anden rådgivning, eftersom der ikke er nogen pligt til at benytte fagfolk. I disse selvsalgssituationer må køberen derfor indstille sig på grundigere undersøgelser og en skærpet holdning til de svar, der kommer. Side 2 af 12

3 I de senere år optræder halvprofessionelle sælgere, både svenske og danske, som systematisk opkøber og videresælger ejendomme. Denne kategori rummer både seriøse og useriøse personer; og der kan ikke gives andre råd, end at man som køber bør skaffe sig egen, professionel rådgivning, hvis man vil handle med disse. Hvordan finder vi huset? Internet søgning er nok blevet det mest udbredte og effektive redskab. Hjemmesiden er den klassiske søgeportal for mæglere, men også andre findes. Specielt for land og skovejendomme kan den svenske landbrugsorganisations LRF s konsulentafdeling på være et egnet forum. Avisannoncer, herunder torpare medlemmernes egen annoncering i Torpare og på hjemmeside, er stadig udbredt. Har man lagt sig fast på et bestemt lokalområde, kan man nogen gange finde drømmestedet ved at køre rundt og søge til salg skilte eller spørge lokale mæglere, som måske har et emne undervejs. Har man meget gå på mod, kan man spørge de lokale fastboende, om de kender til ledige ejendomme. Hvordan griber vi processen an? Ethvert køb rummer 3 aspekter: økonomi, jura og teknik. Med sidstnævnte tænkes på ejendommens tilstand, herunder dens omgivelser. ejendom. Skal der lånes penge til købet, og hvor, hvor meget og hvordan? Hvad skal vi regne med i den løbende drift? Med hensyn til juraen kan man overveje, om man vil lade sit behov for egen rådgivning afhænge af, hvem der er modpart, når ønske ejendommen er fundet (er pågældende sælger eller mægler hjælpsom og troværdig, og forstår man sproget?). Eller man kan på forhånd undersøge og beslutte sig for mulighederne for egen, selvstændig rådgiver, som man vil rådføre sig med under alle omstændigheder og eventuelt varsle vedkommende til at være klar, når ejendommen er fundet. Torpare foreningens kurser og juridiske rådgivning kan muligvis dække en del af behovet på forhånd. De tekniske forhold bedømmes først og fremmest ved, at man selv er fornuftig og kritisk i sin besigtigelse af ejendommen og dens omgivelser. På forhånd kan man overveje, om man blandt venner og familie har fagfolk, der kan hjælpe. Mægleren besvarer spørgsmål, men er som regel ikke tilstrækkelig kvalificeret på byggeteknik og er jo heller ikke ansvarlig for ejendommens tilstand. At sammensætte en hjælpegruppe eller i hvert fald gøre sig klart, hvem man vil tilkalde, er det godt at være i god tid med. Læg en plan, så alle aspekter bliver overvejet og bedømt i god tid. Navnlig økonomien kan jo planlægges, inden der overhovedet er fundet en Side 3 af 12

4 Hvordan er juraen? Ved køb og salg gælder svenske retsregler, medmindre man helt undtagelsesvist handler med en dansk modpart og har aftalt, at danske regler skal gælde. Svenske forhold vedrørende køb, salg, leje m.v. af fast ejendom er gennemreguleret i den altomfattende lov Jordabalken. Ejendomshandel er traditionelt baseret på kontant afregning; og dels af denne grund og dels fordi lovgivningen anviser alle udfyldende regler, er aftaledokumenterne i en svensk handel meget enkle og kortfattede. Svensk og dansk lovgivning om aftaler og køb har et fælles, historisk udgangspunkt og stadig mange lighedstræk, men der er også afgørende forskelle. Specielt vedrørende fast ejendom kommer forskellene til udtryk på den måde, at der i en salgssituation ikke stilles store krav til, hvilke oplysninger sælger skal give, hvorimod køberens pligt til at undersøge og dermed selv tage ansvaret er den tunge regel. I Danmark forholder det sig, groft sagt, omvendt: Sælgers oplysninger er væsentlige og ansvarspådragende, hvorimod der ikke ventes meget af købers undersøgelser. Ejendomsoverdragelse registreres (dansk: tinglyses, svensk inskrives) hos myndighederne på principielt samme måde som i Danmark: Overdragelsen beskrives i et overdragelsesdokument, som indrettes efter, om der er tale om køb, gave eller arv. Dokumentet indsendes til registrering sammen med eventuel anden nødvendig dokumentation. Først når registreringen er sket, er overdragelsen gyldig i forhold til andre parter. Registreringen foretages i Sverige af inskrivningsmyndigheten, som siden juni 2008 sorterer under Lantmäteriet (svarende til Kort og Matrikelstyrelsen i Danmark). Myndighedens kontoradresser beskrives andetsteds på hjemmesiden. I en købssituation sker overdragelsen traditionelt ved, at der først indgås en köpekontrakt med konkrete vilkår om ejendommens identitet, parternes navne, købesummens størrelse, betalingstidspunkt og sted, overtagelsesdag samt eventuelle særlige vilkår eller betingelser om f.eks. løsøre, besigtigelse inden overtagelsen osv. Når købekontraktens vilkår er opfyldt, og sælger har modtaget købesummen, oprettes et köpebrev, der har samme funktion som et skøde i en dansk handel og anvendes som grundlag for tinglysningen (registreringen). Köpebrevet udtrykker, at sælger har modtaget købesummen, og at den endelige overdragelse dermed sker. Köpekontrakt og köpebrev oprettes af ejendomsmægleren, når der medvirker en sådan. Ifølge den svenske mæglerlovgivning er mægleren forpligtet til at tilvejebringe de dokumenter, der er nødvendige for, at handlen kan bringes på plads hos myndighederne. Derimod er det ikke mæglerens pligt at sørge for ekspedition over for inskrivningsmyndigheten (tinglysningskontoret). De fleste mæglere tilbyder det, mod eller uden ekstra salær. Side 4 af 12

5 Medvirker der ikke ejendomsmægler, opstår spørgsmålet, hvem der sørger for dokumenternes oprettelse og myndighedsekspedition. Dette må aftales i hver enkelt situation, men en svensk sælger vil som regel anse det for naturligt, at han tager initiativet til dokumenternes oprettelse, mens køberen selv må sørge for inskrivningen. Det svenske skattevæsen Skatteverket underrettes om ejerskiftet fra inskrivningsmyndigheten. Man skal altså ikke selv anmelde købet til Skatteverket. Der kan være en vis træghed i udvekslingen af informationer, således at det skattemæssige ejerskifte først registreres adskillige måneder efter inskrivningsmyndighetens ekspedition. Under køberens ejertid gælder svenske retsregler naturligvis uden indskrænkninger eller særhensyn. Den lovgivning, man i praksis kommer mest i berøring med, er ud over skattelovgivningen lovgivning om byggeri, arealplaner og miljø. Den lokale kommune er første instans myndighed inden for disse områder, således at f.eks. ansøgninger om nybyggeri, om og tilbygninger og anlæg eller ændring af afløbssystemer indsendes til denne. Man kan gå ud fra, at svensk tankegang og svenske regler inden for disse områder ligner de danske, men at svenske kommuner ofte udviser stor service og hjælpsomhed med forhåndsrådgivning. Hvordan er økonomien? Ved købet bliver der tale om at betale følgende: Købesummen, som regel opdelt i en udbetaling (handpenning) på 10%, når købekontrakten oprettes og underskrives, og resten (restlikvid), umiddelbart før eller på overtagelsesdagen. Afgifter ved inskrivningen, ofte kaldes lagfartskostnad, bestående af stempelafgift på 1½% af købesummen og en ekspeditionsafgift på 825 SEK. Kutymen er, at køber betaler afgifterne fuldt ud. Afgifterne opkræves af Lantmäteriet, efter at inskrivningen har fundet sted. Sørger ejendomsmægleren for ekspeditionen, vil han som oftest bede om at få beløbet deponeret, inden sagen ekspederes. (Ved foreningskøb er stempelafgiften 3%.) Rådgiverhonorarer, afhængigt af hvad der er aftalt. Kutymen er, at sælger betaler for medvirken af ejendomsmægler hvilket som regel fremgår af købekontrakten mens køber betaler eventuel egen rådgiver. Har parterne, f.eks. i en handel imellem danskere, enedes om en fælles bistand til at udfærdige dokumenter og ekspedere disse, er det ikke ualmindeligt at aftale en ligedeling af rådgiverudgiften. Udgifternes fordeling bør altid omtales i kontrakten. Ansøgningsafgift for förvärvstillstånd (købstilladelse), hvis der er tale om at købe en landbrugsejendom, som er beliggende i et Side 5 af 12

6 område, hvor tilladelse er obligatorisk. Afgiften, som er på SEK, betales af køberen, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Eventuelle deposita for el forsyning og telefonforbindelse, hvis leverandøren forlanger det. Medlemmer af Torpareforeningen er dog fritaget for depositum hos el leverandøren e.on ved at henvise til medlemsnummer. Eventuelle egne låneomkostninger, dvs. bankgebyrer og / eller afgifter for tinglysning af pantebreve, hvis sådanne kræves af långiveren. I ejertiden omfatter udgifterne som regel følgende: Ejendomsforsikring, sædvanligvis i form af en årlig præmiebetaling til svensk forsikringsselskab. Renovation og, hvis det findes, spildevandstømning. Opgaverne udføres som regel af kommunen eller fælleskommunal virksomhed. Husk, at kommunen ikke får besked om ejerskiftet fra tinglysningskontor eller skattevæsen, og at der derfor skal foretages en henvendelse til kommunen. Sælger / mægler eller kommunen kan oplyse om udgifternes størrelse og eventuelle valgmuligheder mht. tømningsfrekvens m.v. Skorstensfejer, for så vidt ejendommen har skorstene og ildsteder, der skal kontrolleres regelmæssigt. Skorstensfejerne arbejder i distrikter, og kontaktoplysninger fås hos kommunen. Svensk ejendomsskat, enten fastighetsavgift på 0,75% af den offentlige ejendomsværdi (maksimum SEK) pr. år, eller fastighetsskatt på 1% af ejendomsværdien, ligeledes pr. år. Om det er den ene eller anden form for skat, afhænger af ejendomstypen; og man henvises til at læse om reglerne andetsteds på foreningens hjemmeside eller på Skatteverkets hjemmeside Dansk ejendomsværdiskat, som årligt udgør 1% af ejendommens værdi, opgjort efter specielle, danske regler, der omtales andetsteds på hjemmesiden. Den svenske skat kan fratrækkes den danske. Eventuelle lokale bidrag til vejfællesskaber, bådpladser, grundejerforeninger eller lignende. Oplysninger herom må søges hos sælger eller mægler. Vedligeholdelsesudgifter, afhængigt af behov og eget ambitionsniveau. Side 6 af 12

7 Hvordan er ejendommens tilstand og omgivelser? Ejendommen bør undersøges grundigt ved købers egen, almindelige observation. Brug ikke kun øjnene, men vær også opmærksom på dårlig lugt og støj samt andre indtryk, som virker "forkerte". Vær gerne sammen med flere familiemedlemmer eller venner og bekendte med erfaring eller forstand på huskøb og byggeteknik, når ejendommen besigtiges. Den enkelte må afgøre med sig selv, om man er dygtig nok og vil løbe risikoen ved at klare sig uden fagfolks bistand. Den sikreste mulighed er at antage en svensk besiktningsman, som regel bygningsingeniør, der bl.a. kan findes via hjemmesiden Specialfirmaet Anticimex er også en mulighed. Typisk honorar størrelse (primo 2009) er ca SEK. uden at det nødvendigvis forties i en ond mening. Lad være med at gå ud fra, at "sådan gør man nok i Sverige". Lovgivningen gælder også for ensomt beliggende huse langt ude i skoven. Noget andet er, at der ofte vises stor fleksibilitet fra myndighedernes side, hvis ikke nabohensyn eller miljø forhold er i fare. Gældende byggestandarder og installationskrav skal ikke bare overholdes for myndighedernes skyld, men fordi ulovligheder kan få særdeles mærkbare, økonomiske virkninger, hvis der i skadetilfælde bliver tale om at opnå forsikringsdækning, og denne fuldt berettiget afvises. Bygningstegninger opbevares som regel kun på nyere huse eller på seriefremstillede typehuse. Hvis sælger ingen tegninger har, er der kun en lille chance for, at de findes på kommunen. Stil spørgsmål til sælger eller mægler om alt det, der undrer eller virker ejendommeligt. Sørg for, at flere hører de svar, der gives ikke mindst for at undgå sproglige misforståelser. Sælgers forsikringsforhold kan give et fingerpeg om eventuelle problemer, f.eks. hvis forsikringen indeholder forbehold om dækning på bestemte bygningsdele. Husk, at de forhold, som sælger har vænnet sig til, eller opfatter som normale, ofte har en anden betydning og realitet for køber. En dårlig lugt er ikke altid, fordi "der mangler at blive luftet ud", men kan have årsag i f.eks. fejludført isoleringsarbejde eller ulovlige afløbsforhold. Forvent ikke, at sælger altid nævner eller kender alle relevante forhold, Eventuelle uklarheder og ubesvarede spørgsmål om forhold på ejendommen bør ikke udskydes til senere undersøgelse. Omkostningerne kan vise sig at være voldsomme og give store ærgrelser; og måske ville man have købt et helt andet hus, hvis alle forhold havde været kendt fra starten. F.eks. kan etablering af el tilslutning eller vandtilførsel (brøndboring) koste meget store Side 7 af 12

8 summer og variere meget efter ejendommens beliggenhed. Ikke bare selve husets stand, men også indretning og tilstand i have og på grunden i øvrigt kan have betydning. Skrånende eller "hule" grunde, vandhuller og nærhed til sø og å kan føre til fugtproblemer i kældre eller gulvkonstruktioner. Klippegrund kan begrænse, eller i hvert fald besværliggøre, nedgravning af ledninger og tanke. Spor efter skadedyr (husbukke, borebiller, svampe eller skimmeldannelser) bør føre til særlig agtpågivenhed. Angreb kan være uddøde og har måske blot kosmetisk betydning, men kan også være ødelæggende for bæreevne eller rumme aktive elementer. Ser man på de udendørs forhold skal man nok hurtigt beslutte sig for, om besøg af vildsvin øger charmen ved stedet eller kan blive en pestilens. Specielt om vandforsyning: Kun i sjældne tilfælde er det typiske fritidshus, som danskere efterspørger, tilsluttet fælles eller offentlig vandforsyning. I stedet hentes vandet fra brønd eller boring på egen grund eller måske fra tilsvarende forsyningskilde på naboejendom. Vandmængde og vandkvalitet er variable størrelser, som de færreste sælgere vil tage ansvar for, og der kommer derfor normalt intet positivt og brugbart ud af at stille betingelser herom til sælger eller lade en købekontrakt afhænge af, at vandet er i orden. Vandmængden er i sagens natur undergivet naturens luner, omend en moderne, dyb boring naturligvis giver større forsyningssikkerhed end en gammel, stensat brønd med få meters dybde. Vær opmærksom på, hvilke oplysninger sælger giver om vandmængden (f.eks. i den særlige frågelista, der foreligger i de fleste handler); og har sælger udtrykt sig med forbehold f.eks. at vandmængden er svingende ved tørre somre kan man sædvanligvis regne med, at der er et reelt problem. Med hensyn til vandkvaliteten kan der udtages analyseprøver, som indleveres enten til den lokale kommune eller særlige, private analyseinstitutter; men også her gælder, at der må kalkuleres med udsving, der kan stille krav til smagsløgene og andre sanser. Decideret sundshedsskadeligt indhold bør naturligvis afhjælpes, og ofte findes løsninger med filtrering, oprensning af brønden osv. Torpare foreningen kan yde særlig rådgivning om vandforhold, se andetsteds i Vidensbanken. Specielt om afløb Afløbsinstallationer er i store træk undergivet myndighedskrav, der minder om de danske for tilsvarende huse. Ved udledning af spildevand på egen grund kan der være tale om primitive løsninger, som fuldt ud er Side 8 af 12

9 lovlige, men spørg eventuelt kommunens tekniske forvaltning, hvis der er tvivl. I mange handler er problemet, at sælger enten giver forkerte oplysninger om afløbsanlæggets art og indretning, bevidst eller ubevidst, eller slet ikke har oplysninger. Medmindre der ligefrem foreligger skriftlig dokumentation (fra entreprenør eller kommune) på, at anlægget er af nyere dato og opfylder gængse krav, anbefales det stærkt, at der tages kontakt til kommunen med spørgsmål om, hvad man har registreret om ejendommens afløbsforhold. Har kommunen ingen registrering, men der rent faktisk findes et anlæg på ejendommen, anbefales, at enten kommunen eller en lokal entreprenør anmodes om at besigtige anlægget og svare på, om det opfylder kravene og vil kunne lovliggøres, altså opnå formel godkendelse og registrering. Er der intet nyere, godkendt afløbsanlæg, men findes wc, kan man regne med, at installationen er ulovlig. Er der afløb fra køkken og badeværelse, men intet wc, kan man regne med, at sådanne primitive løsninger kan fortsætte, indtil der eventuelt sker ombygning af ejendommen, eller denne anvendes som andet end fritidshus. Navnlig i disse situationer bør man være på forkant med situationen og indhente kommunens mening både om den nuværende situation og de fremtidige muligheder. Andetsteds i Vidensbanken er der en større gennemgang af de mulige problemer, når man er ansvarlig for husets afløbsanlæg. Specielt om el forsyning Sverige har en restriktiv lovgivning ligesom Danmark, og det er ikke tilladt for ikkeautoriserede personer at udføre stærkstrømsarbejde, uden at det i det mindste er godkendt af en autoriseret installatør. Navnlig ved medbringelse af danske håndværkere skal man være opmærksom på, at disse ikke må arbejde i Sverige uden svensk autorisation, ligesom myndighedsnormer for installationerne er anderledes end i Danmark. Har ejendommen ikke el indlagt, skal man være opmærksom på, at selve anlægsudgiften og tilslutningsbidraget kan blive særdeles bekosteligt, i visse tilfælde endda flere hundrede tusinde kroner. Andetsteds i Vidensbanken er der en større gennemgang af de mulige problemer i forbindelse med elforsyning. Specielt om skorstene og ildsteder Er ejendommen beliggende nær sø eller å, er kommunerne særligt restriktive mht. fortsat at acceptere primitive, forældede løsninger. Skorsten og ildsteder skal kontrolleres regelmæssigt af svensk skorstensfejer. Denne har kompetence til at nedlægge forbud mod Side 9 af 12

10 anvendelse af anlæggene, hvilket sædvanligvis sker, hvis fejning og eftersyn ikke har fundet sted i en årrække. Skorstensfejeren afgiver en attest (protokoll) ved sine besøg. Sælger bør derfor fremvise denne attest, som ikke bør være mere end 1 2 år gammel ved købet. Findes der ikke sådan protokoll eller anden dokumentation for, at skorstensfejeren har besøgt ejendommen uden at give anmærkninger, anbefales, at skorstensfejeren bestilles til at besigtige ejendommen inden købet. Specielt om omgivelserne Undersøg og overvej også ejendommens omgivelser uden for egen grund. Købere er blevet skuffede, når det viste sig, at grusgraven, der lå stille og idyllisk i weekenderne, arbejdede på højtryk i de tre sommerferieuger. En skydebane kan være spændende at opholde sig på, men ubehagelig at lytte til. Husk også, at det, at være i et landbrugsområde, giver de samme "glæder" som i Danmark: fluer fra køerne, støjende ventilatorer i laderne, ildelugt fra stalde og møddinger osv. Et højtaktuelt fænomen ( ) er den påbegyndte, massive udbygning af vindmøller over hele Sverige. Svenskernes egne, traditionelle ferieområder går stort set fri, hvorimod skovområder i bl.a. Småland og Halland efter planerne skal rumme mange, op til 200 meter høje, vindmøller, ofte samlede i grupper eller rækker på op mod stykker. Der kendes eksempler på usælgelige ejendomme, og juraen mht. erstatningsmuligheder er p.t. uafklaret. Man opfordres til at søge informationer om planerne, enten hos den lokale kommune, länsstyrelsen eller Torpare foreningen (via hjemmesiden). Hvordan forløber et køb? I den ideelle gennemsnitssituation forløber et ejendomskøb i nedennævnte rækkefølge. Det er forudsat, at den fundne ejendom opfylder forventningerne, og at købet føres til ende. Køber afklarer sine økonomiske muligheder og beslutter sig for, hvordan søgningen af ejendom skal finde sted. Køber finder den ønskede ejendom. Ejendomsmægleren / sælgeren kontaktes, og salgsoplysninger (objektbeskrivning) udleveres, medmindre de forelå allerede under punkt 2 (i annoncering). Første besigtigelse aftales med mægler / sælger. Køber sammensætter sit hold af personer, der skal deltage ved den første besigtigelse. Besigtigelsen finder sted. Køber afklarer flest mulige af de punkter, der er nævnt i forrige afsnit 4. ( Hvordan er ejendommens tilstand og omgivelser? ). Side 10 af 12

11 Køber vurderer hvilke punkter, der behøver yderligere opfølgen, og om professionel besiktningsman skal bestilles. Køber besigtiger ejendomme flere gange, hvis forholdene gør det nødvendigt. Besiktningsman besigtiger ejendommen, efter aftale med mægler / sælger. Så vidt muligt deltager køber selv for at få førstehåndsinformationer mundtligt på stedet. Egne og besiktningsmannens observationer giver eventuelt anledning til forhandling af prisen. Køber sørger for den endelige tilrettelæggelse af sin finansiering, dvs. sikrer sig, at pengene er klar. Køber meddeler til mægler / sælger, at man vil handle, og at købekontrakt kan oprettes. Købekontrakt sendes til køber. Medmindre køber rådgiver er koblet på tidligere, bør det ske senest nu. Eventuelle ønsker om rettelser meddeles og forhandles. Køber sikrer sig, at egen bank kan overholde terminerne for, hvornår udbetaling og restbetaling skal afsendes. Købekontrakt underskrives, enten hos mægleren eller ved udveksling pr. post. Købers bank afsender udbetaling til mæglerens klientkonto. Hvis der handles uden mægler, bør udbetalingen ikke betales direkte til sælger (selv om den svenske tradition tilsiger dette), men derimod indsættes på spærret konto / deponeringskonto. Købekontraktens eventuelle betingelser og andre uafklarede forhold bringes på plads. F.eks. indhentes købstilladelse hos länsstyrelsen, hvis en sådan skal søges for landbrugsejendom, eller kommunens frafald af forkøbsret indhentes. Køber sørger for tegning af ejendomsforsikring. Køber sørger for, at egen bank er klar til afsendelse af restkøbesummen, så den er fremme hos modtageren (mægleren eller sælgerens bank) senest dagen før overtagelsesdagen. Overtagelsesdagen indtræder. Parterne mødes hos mægleren, i sælgerens bank eller på ejendommen, afhængigt af, hvordan betalingen har fundet sted, og hvad der er aftalt om mødested. Parterne konstaterer, at restbetalingen er kommet frem. Eventuelt foretages der afregning af refusionsposter i forbindelse med dette. Side 11 af 12

12 Sælger underskriver köpebrev (samme dag). Er slutbetaling og overtagelse sket uden parternes møde, sørger mægleren (eventuelt sælgerens bank) for, at sælger underskriver köpebrevet. Parterne aflæser forbrugstal på ejendommen for elektricitet (samme dag) og aftaler, hvem der meddeler ejerskifte til el selskabet, medmindre mægleren eller køberrådgiver sørger for dette. Mægleren afsender köpebrev og anden nødvendig dokumentation til tinglysning (inskrivning), medmindre køber fik udleveret köpebrevet under punkt 23 og selv skal sørge for inskrivning. Køber gør klar til betaling af tinglysningsafgiften, enten ved at indsætte beløbet hos mægleren, eller ved at afvente Lantmäteriets faktura og betale denne ved modtagelsen. Køber modtager underrättelse som attest for, at ejendomsretten nu er registreret. (Svensk: lagfart er bevilget) Side 12 af 12

Køb, salg og tinglysning

Køb, salg og tinglysning Køb, salg og tinglysning En gennemgang af forhold vedrørende hushande i Sverieg.Både købs og salgssituationen er beskrevet. Endelig er der en beskrivelse af tinglysningsproceduren. Beskrivelserne omfatter

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Norsminde Ejendomsfirma Norsmindevej 197, 8340 Malling Tlf: 8693-3211. CVR-nr. 13915547 www.norsmindeejendomsfirma.dk lisaksen@post3.tele.dk Adresse: Morbærvænget 5, Ajstrup Strand, 8340

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Nytorv 6, 8400 Ebeltoft Tlf. 8634 4200 - Fax. 8634 4203 E-mail: ebeltoft@johnfrandsen.dk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling v/ Lars Isaksen, ejendomsmægler medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation CVR nr 1391 5547 Norsmindevej 197, 8340 Malling Tlf: 8693 3211-4011 2332 mail@norsmindeejendomsfirma.dk www.norsmindeejendomsfirma.dk

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Stor erhvervsejendom med tilhørende udlejningshus og stor grund. Velbeliggende

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa TIL SALG Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg Grønland 24, 8500 Grenaa Ejendommen udbydes til salg for kr. 4.150.000,00. Bygningen

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Norsminde Ejendomsfirma Norsmindevej 197, 8340 Malling Tlf: 8693-3211. CVR-nr. 13915547 www.norsmindeejendomsfirma.dk lisaksen@post3.tele.dk Adresse: Hougaardsvej 4, Rude Strand, 8300 Odder

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Norsminde Ejendomsfirma Norsmindevej 197, 8340 Malling Tlf: 8693-3211. CVR-nr. 13915547 www.norsmindeejendomsfirma.dk lisaksen@post3.tele.dk Adresse: Rude Havvej 182, Rude Str., 8300 Odder

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

BETINGET TEGNINGSAFTALE

BETINGET TEGNINGSAFTALE BETINGET TEGNINGSAFTALE Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr. 35026703 1. Parterne og Andelen Nærværende aftale angår nytegning af andele i Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR.nr. 35026703, med

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Bredgade 4B * 8560 Kolind Tlf. 86 39 53 00 * Fax. 86 46 64 44 E-mail: kolind@johnfrandsen.dk

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager eller tåle

Læs mere

Salgsopstilling. Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Adresse: Gilbjergvej

Læs mere

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S 1 NÅR DU KØBER DIN DRØMMEBOLIG I CARLSBERG BYEN... En guide til køb af projektlejligheder Det er en stor beslutning at købe en ny

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.:

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Ankersholm 20, Bredfjed, 4970 Rødby 115.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 29-09-2015 404743 385

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: KV4011 1.070

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: KV4011 1.070 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Bredgade 4B * 8560 Kolind Tlf. 86 39 53 00 * Fax. 86 46 64 44 E-mail: kolind@johnfrandsen.dk www.johnfrandsen.dk

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Jyllandsgade 45 B 7000 Fredericia Tlf. 76 22 30 55 E-mail: fredericia@johnfrandsen.dk

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Norsminde Ejendomsfirma Norsmindevej 197, 8340 Malling Tlf: 8693-3211. CVR-nr. 13915547 www.norsmindeejendomsfirma.dk lisaksen@post3.tele.dk Adresse: Ajstrup Strandvej 96, Ajstrup Strand,

Læs mere

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV Grund, Kirkebakken 11, 7870 Roslev, matr.nr. 9au Roslev By, Roslev Skive Kommune udbyder en grund beliggende Kirkebakken 11, 7870 Roslev til salg i henhold til

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120 Dronningmølle

NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120 Dronningmølle Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120

Læs mere

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris.

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris. Boligkøberguide 10 gode råd inden du køber bolig: 1. Lav en grundig prisanalyse af boligen sammenholdt med andre lignende boliger. Det gælder både kontantprisen, men også ejerudgifter. 2. Vær sikker på

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Få et overblik over din økonomi

Få et overblik over din økonomi Uanset om det er første gang eller du har prøvet det før, er der mange ting at holde styr på. Til at begynde med kan det være en god ide at gøre sig nogle overvejelser omkring økonomisk råderum og reelle

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Engagervej 60, Dyngby Strand, 8300 Odder Sagsnr.: 2229 Dato: 22-03-2016 Beskrivelse: Dyngby Strand. 112kvm stort sommerhus med god plads til hele familien. Det består af et Møllebæksommerhus

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. Kommunen har nu byggemodnet og klargjort yderligere 2 grunde til salg i udstykningen Lystgårdsparken i Boulstrup. Grundene er omfattet af lokalplan 4004.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Rønnevænget 33, Ajstrup strand, 8340 Malling Sagsnr.: 1967 Dato: 20-09-2016 Beskrivelse: Ajstrup Strand Virkelig spændende fritidshus på en skøn grund i roligt område med kort

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Nørreled

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Norsminde Ejendomsfirma Norsmindevej 197, 8340 Malling Tlf: 8693-3211. CVR-nr. 13915547 www.norsmindeejendomsfirma.dk lisaksen@post3.tele.dk Adresse: Lillemosevej 20, Dyngby Strand, 8300

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev Indhold 1. Udbud 2. Overtagelse 3. Betalingsbetingelser 4. Afmærkning af skel 5. Byggetilladelse 6. Kulturarv 7. Skader i

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING. og privatbeboelse. Hammershusvej 2, Sandvig, 3770 Allinge

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING. og privatbeboelse. Hammershusvej 2, Sandvig, 3770 Allinge Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING og privatbeboelse. Hammershusvej 2, Sandvig, 3770 Allinge Sag 0908670

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Norsminde Ejendomsfirma Norsmindevej 197, 8340 Malling Tlf: 8693-3211. CVR-nr. 13915547 www.norsmindeejendomsfirma.dk lisaksen@post3.tele.dk Adresse: Vibevænget 25, Mariendal Havbakker,

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Norsminde Ejendomsfirma Norsmindevej 197, 8340 Malling Tlf: 8693-3211. CVR-nr. 13915547 www.norsmindeejendomsfirma.dk lisaksen@post3.tele.dk Adresse: Poppelvænget 8, Dyngby Strand, 8300

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Lillemosevej 20, Dyngby Strand, 8300 Odder Sagsnr.: 2238 Dato: 22-03-2016 Beskrivelse: Dyngby Strand For den pladskrævende familie,- 98kvm stort sommerhus fra 1966/96 med 4 soverum

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Februar 2016 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 10bl Stenløse By, Stenløse, beliggende Toftholmvej 20, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken,

Læs mere

Vidunderlige ejendomme i Sverige. mitsvenskehus.dk

Vidunderlige ejendomme i Sverige. mitsvenskehus.dk Vidunderlige ejendomme i Sverige! mitsvenskehus.dk Hultatorp! DKK 1.095.000 Kort beskrivelse Velbeliggende fritidstorp på en stor grund nær søen Immeln i det nordlige Skåne bare 2 timers kørsel fra København.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Sdr. Skovvej 24, Saksild Strand, 8300 Odder Sagsnr.: 2267 Dato: 04-05-2016 Beskrivelse: Velbeliggende sommerhus for enden afen blind vej, meget smukt, med en lille fredskov nord

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Ejendommens hovedtal Matr.nr.: Kontant pris 1.899.000 Bruttoydelse pr. måned 10.031 Udbetaling 95.000 Nettoydelse pr. måned 9.773 Matr. nr.

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling v/ Lars Isaksen, ejendomsmægler medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation CVR nr 1391 5547 Norsmindevej 197, 8340 Malling Tlf: 8693 3211-4011 2332 mail@norsmindeejendomsfirma.dk www.norsmindeejendomsfirma.dk

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Dragørmægleren v. Britta Stajner. Kirkevej 175 A 2791 Dragør Tlf

Dragørmægleren v. Britta Stajner. Kirkevej 175 A 2791 Dragør Tlf Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Dragørmægleren v. Britta Stajner Kirkevej 175 A 2791 Dragør Tlf. 27 59 10 39 dragoer@stajner.dk Adresse: Kirkevej 58,

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere