Købsprocessen en kronologisk gennemgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købsprocessen en kronologisk gennemgang"

Transkript

1 Købsprocessen en kronologisk gennemgang En gennemgang af processen overvejelser og handlinger fra man begynder seriøst at tænke på køb af fritidshus i Sverige frem til ens ejendomsret er registreret. Af advokat Lars Holm Rasmussen Indhold Hvad er vigtigt?... 2 Hvad køber vi?... 2 Hvor skal huset ligge?... 2 Hvem køber?... 2 Hvem køber vi af?...2 Hvordan finder vi huset?... 3 Hvordan griber vi processen an?... 3 Hvordan er juraen?... 4 Hvordan er økonomien?... 5 Hvordan er ejendommens tilstand og omgivelser?... 7 Hvordan forløber et køb? Tryk på dette symbol for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen Copyright Danske Torpare Side 1 af 12

2 Hvad er vigtigt? Hvad køber vi? Det gamle, røde træhus for enden af skovvejen har stadig mange købere; men derudover er danskernes efterspørgsel i de senere år mere differentieret end nogensinde: Byggegrunde, hvorpå der opføres nyt; deciderede sommerhuse fra 1970'erne beliggende i svenskernes egne fritidsområder; ældre skalmurede huse i udkanten af byerne; fjeldgårde i Midt og Nordsverige for blot at nævne visse typer. Gør dig klart, hvad du søger, så dine krav til størrelse, indretning og vedligeholdelsesstand kan indfris på længere sigt: Et spontant, begejstret køb i forårssolen kan føre til ærgrelser, når det senere viser sig, at huset var for stort, at man alligevel ikke kunne undvære indlagt vand, eller der skal repareres for meget weekend efter weekend. Hvor skal huset ligge? Overvej den lokale, relative beliggenhed: Vil vi langt væk fra alt, så ro og ensomhed mærkes, eller vil vi gerne have nære, svenske naboer, som vi kan komme i kontakt med? Prisen for ensomhed kan være øget indbrudsrisiko. Nærhed til andre kan være en fordel, når vintervejen skal sneryddes. Afstanden fra Danmark bør ikke undervurderes, hvis huset tænkes anvendt ofte i weekenderne. I vintertiden forlænges rejsetiden til afsides positioner ofte med 50%. Beslut Jer for, hvor mange timer I højst vil køre og afgræns søgeområdet på landkortet, eller mål tiden til og fra stedet, når I er på den første besigtigelse. Hvem køber? Husk, at angivelsen af købere på købekontrakten er bestemmende for, hvem ejendommen tilhører formue og skattemæssigt. Det er ikke let at ændre ejerfordelingen senere; der skal skrives et nyt overdragelsesdokument med deraf følgende omkostninger. Gifte personers fælleseje betyder ikke, at de ejer huset begge to, selv om det kun er den ene, der er skrevet på. Har man overvejelser om at lade ejendommen være ejet af en forening, bør dette være afklaret, inden købekontrakten skrives og underskrives, og i hvert fald senest inden det afsluttende köpebrev (skøde) udfærdiges. Hvem køber vi af? Det er ikke ualmindeligt i Sverige, at private husejere sælger uden at anvende professionelle rådgivere, men de fleste handler formidles af ejendomsmæglere. Er der en ejendomsmægler på sagen, kan man normalt gå ud fra, at alle relevante informationer lægges frem, og at alle spørgsmål kan besvares. Er mægleren ikke lokal, sker det ofte, at vedkommende ikke kender og har besøgt ejendommen, hvilket skal tages i betragtning, så spørgsmålene indrettes og svarene vurderes derefter. Også danske ejere kan naturligvis sælge uden at anvende mægler eller anden rådgivning, eftersom der ikke er nogen pligt til at benytte fagfolk. I disse selvsalgssituationer må køberen derfor indstille sig på grundigere undersøgelser og en skærpet holdning til de svar, der kommer. Side 2 af 12

3 I de senere år optræder halvprofessionelle sælgere, både svenske og danske, som systematisk opkøber og videresælger ejendomme. Denne kategori rummer både seriøse og useriøse personer; og der kan ikke gives andre råd, end at man som køber bør skaffe sig egen, professionel rådgivning, hvis man vil handle med disse. Hvordan finder vi huset? Internet søgning er nok blevet det mest udbredte og effektive redskab. Hjemmesiden er den klassiske søgeportal for mæglere, men også andre findes. Specielt for land og skovejendomme kan den svenske landbrugsorganisations LRF s konsulentafdeling på være et egnet forum. Avisannoncer, herunder torpare medlemmernes egen annoncering i Torpare og på hjemmeside, er stadig udbredt. Har man lagt sig fast på et bestemt lokalområde, kan man nogen gange finde drømmestedet ved at køre rundt og søge til salg skilte eller spørge lokale mæglere, som måske har et emne undervejs. Har man meget gå på mod, kan man spørge de lokale fastboende, om de kender til ledige ejendomme. Hvordan griber vi processen an? Ethvert køb rummer 3 aspekter: økonomi, jura og teknik. Med sidstnævnte tænkes på ejendommens tilstand, herunder dens omgivelser. ejendom. Skal der lånes penge til købet, og hvor, hvor meget og hvordan? Hvad skal vi regne med i den løbende drift? Med hensyn til juraen kan man overveje, om man vil lade sit behov for egen rådgivning afhænge af, hvem der er modpart, når ønske ejendommen er fundet (er pågældende sælger eller mægler hjælpsom og troværdig, og forstår man sproget?). Eller man kan på forhånd undersøge og beslutte sig for mulighederne for egen, selvstændig rådgiver, som man vil rådføre sig med under alle omstændigheder og eventuelt varsle vedkommende til at være klar, når ejendommen er fundet. Torpare foreningens kurser og juridiske rådgivning kan muligvis dække en del af behovet på forhånd. De tekniske forhold bedømmes først og fremmest ved, at man selv er fornuftig og kritisk i sin besigtigelse af ejendommen og dens omgivelser. På forhånd kan man overveje, om man blandt venner og familie har fagfolk, der kan hjælpe. Mægleren besvarer spørgsmål, men er som regel ikke tilstrækkelig kvalificeret på byggeteknik og er jo heller ikke ansvarlig for ejendommens tilstand. At sammensætte en hjælpegruppe eller i hvert fald gøre sig klart, hvem man vil tilkalde, er det godt at være i god tid med. Læg en plan, så alle aspekter bliver overvejet og bedømt i god tid. Navnlig økonomien kan jo planlægges, inden der overhovedet er fundet en Side 3 af 12

4 Hvordan er juraen? Ved køb og salg gælder svenske retsregler, medmindre man helt undtagelsesvist handler med en dansk modpart og har aftalt, at danske regler skal gælde. Svenske forhold vedrørende køb, salg, leje m.v. af fast ejendom er gennemreguleret i den altomfattende lov Jordabalken. Ejendomshandel er traditionelt baseret på kontant afregning; og dels af denne grund og dels fordi lovgivningen anviser alle udfyldende regler, er aftaledokumenterne i en svensk handel meget enkle og kortfattede. Svensk og dansk lovgivning om aftaler og køb har et fælles, historisk udgangspunkt og stadig mange lighedstræk, men der er også afgørende forskelle. Specielt vedrørende fast ejendom kommer forskellene til udtryk på den måde, at der i en salgssituation ikke stilles store krav til, hvilke oplysninger sælger skal give, hvorimod køberens pligt til at undersøge og dermed selv tage ansvaret er den tunge regel. I Danmark forholder det sig, groft sagt, omvendt: Sælgers oplysninger er væsentlige og ansvarspådragende, hvorimod der ikke ventes meget af købers undersøgelser. Ejendomsoverdragelse registreres (dansk: tinglyses, svensk inskrives) hos myndighederne på principielt samme måde som i Danmark: Overdragelsen beskrives i et overdragelsesdokument, som indrettes efter, om der er tale om køb, gave eller arv. Dokumentet indsendes til registrering sammen med eventuel anden nødvendig dokumentation. Først når registreringen er sket, er overdragelsen gyldig i forhold til andre parter. Registreringen foretages i Sverige af inskrivningsmyndigheten, som siden juni 2008 sorterer under Lantmäteriet (svarende til Kort og Matrikelstyrelsen i Danmark). Myndighedens kontoradresser beskrives andetsteds på hjemmesiden. I en købssituation sker overdragelsen traditionelt ved, at der først indgås en köpekontrakt med konkrete vilkår om ejendommens identitet, parternes navne, købesummens størrelse, betalingstidspunkt og sted, overtagelsesdag samt eventuelle særlige vilkår eller betingelser om f.eks. løsøre, besigtigelse inden overtagelsen osv. Når købekontraktens vilkår er opfyldt, og sælger har modtaget købesummen, oprettes et köpebrev, der har samme funktion som et skøde i en dansk handel og anvendes som grundlag for tinglysningen (registreringen). Köpebrevet udtrykker, at sælger har modtaget købesummen, og at den endelige overdragelse dermed sker. Köpekontrakt og köpebrev oprettes af ejendomsmægleren, når der medvirker en sådan. Ifølge den svenske mæglerlovgivning er mægleren forpligtet til at tilvejebringe de dokumenter, der er nødvendige for, at handlen kan bringes på plads hos myndighederne. Derimod er det ikke mæglerens pligt at sørge for ekspedition over for inskrivningsmyndigheten (tinglysningskontoret). De fleste mæglere tilbyder det, mod eller uden ekstra salær. Side 4 af 12

5 Medvirker der ikke ejendomsmægler, opstår spørgsmålet, hvem der sørger for dokumenternes oprettelse og myndighedsekspedition. Dette må aftales i hver enkelt situation, men en svensk sælger vil som regel anse det for naturligt, at han tager initiativet til dokumenternes oprettelse, mens køberen selv må sørge for inskrivningen. Det svenske skattevæsen Skatteverket underrettes om ejerskiftet fra inskrivningsmyndigheten. Man skal altså ikke selv anmelde købet til Skatteverket. Der kan være en vis træghed i udvekslingen af informationer, således at det skattemæssige ejerskifte først registreres adskillige måneder efter inskrivningsmyndighetens ekspedition. Under køberens ejertid gælder svenske retsregler naturligvis uden indskrænkninger eller særhensyn. Den lovgivning, man i praksis kommer mest i berøring med, er ud over skattelovgivningen lovgivning om byggeri, arealplaner og miljø. Den lokale kommune er første instans myndighed inden for disse områder, således at f.eks. ansøgninger om nybyggeri, om og tilbygninger og anlæg eller ændring af afløbssystemer indsendes til denne. Man kan gå ud fra, at svensk tankegang og svenske regler inden for disse områder ligner de danske, men at svenske kommuner ofte udviser stor service og hjælpsomhed med forhåndsrådgivning. Hvordan er økonomien? Ved købet bliver der tale om at betale følgende: Købesummen, som regel opdelt i en udbetaling (handpenning) på 10%, når købekontrakten oprettes og underskrives, og resten (restlikvid), umiddelbart før eller på overtagelsesdagen. Afgifter ved inskrivningen, ofte kaldes lagfartskostnad, bestående af stempelafgift på 1½% af købesummen og en ekspeditionsafgift på 825 SEK. Kutymen er, at køber betaler afgifterne fuldt ud. Afgifterne opkræves af Lantmäteriet, efter at inskrivningen har fundet sted. Sørger ejendomsmægleren for ekspeditionen, vil han som oftest bede om at få beløbet deponeret, inden sagen ekspederes. (Ved foreningskøb er stempelafgiften 3%.) Rådgiverhonorarer, afhængigt af hvad der er aftalt. Kutymen er, at sælger betaler for medvirken af ejendomsmægler hvilket som regel fremgår af købekontrakten mens køber betaler eventuel egen rådgiver. Har parterne, f.eks. i en handel imellem danskere, enedes om en fælles bistand til at udfærdige dokumenter og ekspedere disse, er det ikke ualmindeligt at aftale en ligedeling af rådgiverudgiften. Udgifternes fordeling bør altid omtales i kontrakten. Ansøgningsafgift for förvärvstillstånd (købstilladelse), hvis der er tale om at købe en landbrugsejendom, som er beliggende i et Side 5 af 12

6 område, hvor tilladelse er obligatorisk. Afgiften, som er på SEK, betales af køberen, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Eventuelle deposita for el forsyning og telefonforbindelse, hvis leverandøren forlanger det. Medlemmer af Torpareforeningen er dog fritaget for depositum hos el leverandøren e.on ved at henvise til medlemsnummer. Eventuelle egne låneomkostninger, dvs. bankgebyrer og / eller afgifter for tinglysning af pantebreve, hvis sådanne kræves af långiveren. I ejertiden omfatter udgifterne som regel følgende: Ejendomsforsikring, sædvanligvis i form af en årlig præmiebetaling til svensk forsikringsselskab. Renovation og, hvis det findes, spildevandstømning. Opgaverne udføres som regel af kommunen eller fælleskommunal virksomhed. Husk, at kommunen ikke får besked om ejerskiftet fra tinglysningskontor eller skattevæsen, og at der derfor skal foretages en henvendelse til kommunen. Sælger / mægler eller kommunen kan oplyse om udgifternes størrelse og eventuelle valgmuligheder mht. tømningsfrekvens m.v. Skorstensfejer, for så vidt ejendommen har skorstene og ildsteder, der skal kontrolleres regelmæssigt. Skorstensfejerne arbejder i distrikter, og kontaktoplysninger fås hos kommunen. Svensk ejendomsskat, enten fastighetsavgift på 0,75% af den offentlige ejendomsværdi (maksimum SEK) pr. år, eller fastighetsskatt på 1% af ejendomsværdien, ligeledes pr. år. Om det er den ene eller anden form for skat, afhænger af ejendomstypen; og man henvises til at læse om reglerne andetsteds på foreningens hjemmeside eller på Skatteverkets hjemmeside Dansk ejendomsværdiskat, som årligt udgør 1% af ejendommens værdi, opgjort efter specielle, danske regler, der omtales andetsteds på hjemmesiden. Den svenske skat kan fratrækkes den danske. Eventuelle lokale bidrag til vejfællesskaber, bådpladser, grundejerforeninger eller lignende. Oplysninger herom må søges hos sælger eller mægler. Vedligeholdelsesudgifter, afhængigt af behov og eget ambitionsniveau. Side 6 af 12

7 Hvordan er ejendommens tilstand og omgivelser? Ejendommen bør undersøges grundigt ved købers egen, almindelige observation. Brug ikke kun øjnene, men vær også opmærksom på dårlig lugt og støj samt andre indtryk, som virker "forkerte". Vær gerne sammen med flere familiemedlemmer eller venner og bekendte med erfaring eller forstand på huskøb og byggeteknik, når ejendommen besigtiges. Den enkelte må afgøre med sig selv, om man er dygtig nok og vil løbe risikoen ved at klare sig uden fagfolks bistand. Den sikreste mulighed er at antage en svensk besiktningsman, som regel bygningsingeniør, der bl.a. kan findes via hjemmesiden Specialfirmaet Anticimex er også en mulighed. Typisk honorar størrelse (primo 2009) er ca SEK. uden at det nødvendigvis forties i en ond mening. Lad være med at gå ud fra, at "sådan gør man nok i Sverige". Lovgivningen gælder også for ensomt beliggende huse langt ude i skoven. Noget andet er, at der ofte vises stor fleksibilitet fra myndighedernes side, hvis ikke nabohensyn eller miljø forhold er i fare. Gældende byggestandarder og installationskrav skal ikke bare overholdes for myndighedernes skyld, men fordi ulovligheder kan få særdeles mærkbare, økonomiske virkninger, hvis der i skadetilfælde bliver tale om at opnå forsikringsdækning, og denne fuldt berettiget afvises. Bygningstegninger opbevares som regel kun på nyere huse eller på seriefremstillede typehuse. Hvis sælger ingen tegninger har, er der kun en lille chance for, at de findes på kommunen. Stil spørgsmål til sælger eller mægler om alt det, der undrer eller virker ejendommeligt. Sørg for, at flere hører de svar, der gives ikke mindst for at undgå sproglige misforståelser. Sælgers forsikringsforhold kan give et fingerpeg om eventuelle problemer, f.eks. hvis forsikringen indeholder forbehold om dækning på bestemte bygningsdele. Husk, at de forhold, som sælger har vænnet sig til, eller opfatter som normale, ofte har en anden betydning og realitet for køber. En dårlig lugt er ikke altid, fordi "der mangler at blive luftet ud", men kan have årsag i f.eks. fejludført isoleringsarbejde eller ulovlige afløbsforhold. Forvent ikke, at sælger altid nævner eller kender alle relevante forhold, Eventuelle uklarheder og ubesvarede spørgsmål om forhold på ejendommen bør ikke udskydes til senere undersøgelse. Omkostningerne kan vise sig at være voldsomme og give store ærgrelser; og måske ville man have købt et helt andet hus, hvis alle forhold havde været kendt fra starten. F.eks. kan etablering af el tilslutning eller vandtilførsel (brøndboring) koste meget store Side 7 af 12

8 summer og variere meget efter ejendommens beliggenhed. Ikke bare selve husets stand, men også indretning og tilstand i have og på grunden i øvrigt kan have betydning. Skrånende eller "hule" grunde, vandhuller og nærhed til sø og å kan føre til fugtproblemer i kældre eller gulvkonstruktioner. Klippegrund kan begrænse, eller i hvert fald besværliggøre, nedgravning af ledninger og tanke. Spor efter skadedyr (husbukke, borebiller, svampe eller skimmeldannelser) bør føre til særlig agtpågivenhed. Angreb kan være uddøde og har måske blot kosmetisk betydning, men kan også være ødelæggende for bæreevne eller rumme aktive elementer. Ser man på de udendørs forhold skal man nok hurtigt beslutte sig for, om besøg af vildsvin øger charmen ved stedet eller kan blive en pestilens. Specielt om vandforsyning: Kun i sjældne tilfælde er det typiske fritidshus, som danskere efterspørger, tilsluttet fælles eller offentlig vandforsyning. I stedet hentes vandet fra brønd eller boring på egen grund eller måske fra tilsvarende forsyningskilde på naboejendom. Vandmængde og vandkvalitet er variable størrelser, som de færreste sælgere vil tage ansvar for, og der kommer derfor normalt intet positivt og brugbart ud af at stille betingelser herom til sælger eller lade en købekontrakt afhænge af, at vandet er i orden. Vandmængden er i sagens natur undergivet naturens luner, omend en moderne, dyb boring naturligvis giver større forsyningssikkerhed end en gammel, stensat brønd med få meters dybde. Vær opmærksom på, hvilke oplysninger sælger giver om vandmængden (f.eks. i den særlige frågelista, der foreligger i de fleste handler); og har sælger udtrykt sig med forbehold f.eks. at vandmængden er svingende ved tørre somre kan man sædvanligvis regne med, at der er et reelt problem. Med hensyn til vandkvaliteten kan der udtages analyseprøver, som indleveres enten til den lokale kommune eller særlige, private analyseinstitutter; men også her gælder, at der må kalkuleres med udsving, der kan stille krav til smagsløgene og andre sanser. Decideret sundshedsskadeligt indhold bør naturligvis afhjælpes, og ofte findes løsninger med filtrering, oprensning af brønden osv. Torpare foreningen kan yde særlig rådgivning om vandforhold, se andetsteds i Vidensbanken. Specielt om afløb Afløbsinstallationer er i store træk undergivet myndighedskrav, der minder om de danske for tilsvarende huse. Ved udledning af spildevand på egen grund kan der være tale om primitive løsninger, som fuldt ud er Side 8 af 12

9 lovlige, men spørg eventuelt kommunens tekniske forvaltning, hvis der er tvivl. I mange handler er problemet, at sælger enten giver forkerte oplysninger om afløbsanlæggets art og indretning, bevidst eller ubevidst, eller slet ikke har oplysninger. Medmindre der ligefrem foreligger skriftlig dokumentation (fra entreprenør eller kommune) på, at anlægget er af nyere dato og opfylder gængse krav, anbefales det stærkt, at der tages kontakt til kommunen med spørgsmål om, hvad man har registreret om ejendommens afløbsforhold. Har kommunen ingen registrering, men der rent faktisk findes et anlæg på ejendommen, anbefales, at enten kommunen eller en lokal entreprenør anmodes om at besigtige anlægget og svare på, om det opfylder kravene og vil kunne lovliggøres, altså opnå formel godkendelse og registrering. Er der intet nyere, godkendt afløbsanlæg, men findes wc, kan man regne med, at installationen er ulovlig. Er der afløb fra køkken og badeværelse, men intet wc, kan man regne med, at sådanne primitive løsninger kan fortsætte, indtil der eventuelt sker ombygning af ejendommen, eller denne anvendes som andet end fritidshus. Navnlig i disse situationer bør man være på forkant med situationen og indhente kommunens mening både om den nuværende situation og de fremtidige muligheder. Andetsteds i Vidensbanken er der en større gennemgang af de mulige problemer, når man er ansvarlig for husets afløbsanlæg. Specielt om el forsyning Sverige har en restriktiv lovgivning ligesom Danmark, og det er ikke tilladt for ikkeautoriserede personer at udføre stærkstrømsarbejde, uden at det i det mindste er godkendt af en autoriseret installatør. Navnlig ved medbringelse af danske håndværkere skal man være opmærksom på, at disse ikke må arbejde i Sverige uden svensk autorisation, ligesom myndighedsnormer for installationerne er anderledes end i Danmark. Har ejendommen ikke el indlagt, skal man være opmærksom på, at selve anlægsudgiften og tilslutningsbidraget kan blive særdeles bekosteligt, i visse tilfælde endda flere hundrede tusinde kroner. Andetsteds i Vidensbanken er der en større gennemgang af de mulige problemer i forbindelse med elforsyning. Specielt om skorstene og ildsteder Er ejendommen beliggende nær sø eller å, er kommunerne særligt restriktive mht. fortsat at acceptere primitive, forældede løsninger. Skorsten og ildsteder skal kontrolleres regelmæssigt af svensk skorstensfejer. Denne har kompetence til at nedlægge forbud mod Side 9 af 12

10 anvendelse af anlæggene, hvilket sædvanligvis sker, hvis fejning og eftersyn ikke har fundet sted i en årrække. Skorstensfejeren afgiver en attest (protokoll) ved sine besøg. Sælger bør derfor fremvise denne attest, som ikke bør være mere end 1 2 år gammel ved købet. Findes der ikke sådan protokoll eller anden dokumentation for, at skorstensfejeren har besøgt ejendommen uden at give anmærkninger, anbefales, at skorstensfejeren bestilles til at besigtige ejendommen inden købet. Specielt om omgivelserne Undersøg og overvej også ejendommens omgivelser uden for egen grund. Købere er blevet skuffede, når det viste sig, at grusgraven, der lå stille og idyllisk i weekenderne, arbejdede på højtryk i de tre sommerferieuger. En skydebane kan være spændende at opholde sig på, men ubehagelig at lytte til. Husk også, at det, at være i et landbrugsområde, giver de samme "glæder" som i Danmark: fluer fra køerne, støjende ventilatorer i laderne, ildelugt fra stalde og møddinger osv. Et højtaktuelt fænomen ( ) er den påbegyndte, massive udbygning af vindmøller over hele Sverige. Svenskernes egne, traditionelle ferieområder går stort set fri, hvorimod skovområder i bl.a. Småland og Halland efter planerne skal rumme mange, op til 200 meter høje, vindmøller, ofte samlede i grupper eller rækker på op mod stykker. Der kendes eksempler på usælgelige ejendomme, og juraen mht. erstatningsmuligheder er p.t. uafklaret. Man opfordres til at søge informationer om planerne, enten hos den lokale kommune, länsstyrelsen eller Torpare foreningen (via hjemmesiden). Hvordan forløber et køb? I den ideelle gennemsnitssituation forløber et ejendomskøb i nedennævnte rækkefølge. Det er forudsat, at den fundne ejendom opfylder forventningerne, og at købet føres til ende. Køber afklarer sine økonomiske muligheder og beslutter sig for, hvordan søgningen af ejendom skal finde sted. Køber finder den ønskede ejendom. Ejendomsmægleren / sælgeren kontaktes, og salgsoplysninger (objektbeskrivning) udleveres, medmindre de forelå allerede under punkt 2 (i annoncering). Første besigtigelse aftales med mægler / sælger. Køber sammensætter sit hold af personer, der skal deltage ved den første besigtigelse. Besigtigelsen finder sted. Køber afklarer flest mulige af de punkter, der er nævnt i forrige afsnit 4. ( Hvordan er ejendommens tilstand og omgivelser? ). Side 10 af 12

11 Køber vurderer hvilke punkter, der behøver yderligere opfølgen, og om professionel besiktningsman skal bestilles. Køber besigtiger ejendomme flere gange, hvis forholdene gør det nødvendigt. Besiktningsman besigtiger ejendommen, efter aftale med mægler / sælger. Så vidt muligt deltager køber selv for at få førstehåndsinformationer mundtligt på stedet. Egne og besiktningsmannens observationer giver eventuelt anledning til forhandling af prisen. Køber sørger for den endelige tilrettelæggelse af sin finansiering, dvs. sikrer sig, at pengene er klar. Køber meddeler til mægler / sælger, at man vil handle, og at købekontrakt kan oprettes. Købekontrakt sendes til køber. Medmindre køber rådgiver er koblet på tidligere, bør det ske senest nu. Eventuelle ønsker om rettelser meddeles og forhandles. Køber sikrer sig, at egen bank kan overholde terminerne for, hvornår udbetaling og restbetaling skal afsendes. Købekontrakt underskrives, enten hos mægleren eller ved udveksling pr. post. Købers bank afsender udbetaling til mæglerens klientkonto. Hvis der handles uden mægler, bør udbetalingen ikke betales direkte til sælger (selv om den svenske tradition tilsiger dette), men derimod indsættes på spærret konto / deponeringskonto. Købekontraktens eventuelle betingelser og andre uafklarede forhold bringes på plads. F.eks. indhentes købstilladelse hos länsstyrelsen, hvis en sådan skal søges for landbrugsejendom, eller kommunens frafald af forkøbsret indhentes. Køber sørger for tegning af ejendomsforsikring. Køber sørger for, at egen bank er klar til afsendelse af restkøbesummen, så den er fremme hos modtageren (mægleren eller sælgerens bank) senest dagen før overtagelsesdagen. Overtagelsesdagen indtræder. Parterne mødes hos mægleren, i sælgerens bank eller på ejendommen, afhængigt af, hvordan betalingen har fundet sted, og hvad der er aftalt om mødested. Parterne konstaterer, at restbetalingen er kommet frem. Eventuelt foretages der afregning af refusionsposter i forbindelse med dette. Side 11 af 12

12 Sælger underskriver köpebrev (samme dag). Er slutbetaling og overtagelse sket uden parternes møde, sørger mægleren (eventuelt sælgerens bank) for, at sælger underskriver köpebrevet. Parterne aflæser forbrugstal på ejendommen for elektricitet (samme dag) og aftaler, hvem der meddeler ejerskifte til el selskabet, medmindre mægleren eller køberrådgiver sørger for dette. Mægleren afsender köpebrev og anden nødvendig dokumentation til tinglysning (inskrivning), medmindre køber fik udleveret köpebrevet under punkt 23 og selv skal sørge for inskrivning. Køber gør klar til betaling af tinglysningsafgiften, enten ved at indsætte beløbet hos mægleren, eller ved at afvente Lantmäteriets faktura og betale denne ved modtagelsen. Køber modtager underrättelse som attest for, at ejendomsretten nu er registreret. (Svensk: lagfart er bevilget) Side 12 af 12

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Sådan handler du på tvangsauktion

Sådan handler du på tvangsauktion R178 G210 R116 G178 PLUS logo PLUS logo med header UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE PLUS knap PLUS hjørnemakering til billeder Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed Bold Sådan handler du på tvangsauktion

Læs mere

Gode råd før køb og salg af hus i Sverige. Kurser, ture og god musik. Den magiske sommerfugl

Gode råd før køb og salg af hus i Sverige. Kurser, ture og god musik. Den magiske sommerfugl . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R. 1 2 9 A P R I L 2 0 1 0 2 9. Å R G A N G Gode råd før køb og salg af hus i Sverige - advokaten tænker højt Kurser, ture og god musik - find sæsonens aktiviteter

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003 Ren besked Nr. 3 august 2003 Biler køb, salg og reparationer Forord Omkring 440.000 danske familier købte i år 2002 en bil. Det er for de fleste en stor investering, kun overgået af huskøb. Størstedelen

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere hurtigere boligsalg inspiration fra de profesionelle Maj 2010 2 Sæt din bolig til salg helt gratis 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere 8 Hvordan man sikrer hinanden

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere