Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart"

Transkript

1 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: , Hjemmeside: CVR nr

2 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Middelfart Kommune udbyder matr. nr. 27o Middelfart Markjorder, beliggende Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart i offentligt udbud. I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 (bilag 1) om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme har Byrådet i Middelfart Kommune fastsat, at ejendommen udbydes til salg på nedennævnte vilkår. 2. Beskrivelse af ejendommen Ejendommen er beliggende Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart (bilag 2). Grundarealet udgør m 2, jf. vedlagte tingbogsattest (bilag 3). Boligarealet for bygningerne er på m 2, jf. BBR- Meddelelse (bilag 4). Kommunen indestår ikke for rigtigheden af de i BBR- Meddelelsen anførte oplysninger om ejendommens bygninger og køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for kommunen i anledning af eventuelle fejl heri, hverken i form af krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Køber opfordres til selv at kontrollere de anførte oplysninger inden afgivelse af tilbud. Jordbund 3. Tilstand Kommunen er ikke bekendt med ejendommens jordbundsforhold og kommunen fralægger sig ethvert ansvar for, om der i forbindelse med eventuel fremtidig opgravning, fundering og bebyggelse opstår merudgifter som følge af opfyldning, bygnings- og fundamentsrester, ledninger, rør m.v., tidligere overfladebelægninger samt almindeligt forekommende overfladeforurening indenfor normal udgravningsdybde. Forurening Ejendommen ligger i byzone, der jf. Jordforureningslovens 50 a, klassificeres som områder, der kan være lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurening. Region Syddanmark har som det fremgår af vedhæftede attest af 22. september 2011 (bilag 5) ingen oplysninger om jordforurening på matr. nr. 27o Middelfart Markjorder. Side 1 af 8 2

3 Kommunen er i øvrigt ikke bekendt med anden forekomst af forurening på ejendommen. Kommunen fralægger sig ethvert ansvar for forurening på ejendommen. Køber skal således acceptere at overtage alle risici vedrørende enhver forurening på ejendommen og ikke senere at kunne gøre krav gældende overfor kommunen desangående. Køber er berettiget til for egen regning at lade forureningsundersøgelser foretage på parcellen. Skulle det ved sådanne undersøgelser vise sig, at grunden er forurenet på en sådan måde, at en ikke uvæsentlig jordbundsudskiftning vil være nødvendig, da er køber berettiget til at træde tilbage fra handlen, og ingen af parterne skal i så tilfælde have nogen krav på den anden part. Skulle køber ønske at gøre brug af denne tilbagetrædelsesret, da skal dette meddeles ved anbefalet brev til kommunen inden en måned efter købsaftalens indgåelse, og med brevet skal medfølge dokumentation for, at der er konstateret forurening. Besigtigelsesrapport Energimærke Der henvises til vedlagte besigtigelsesrapport (bilag 6). Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Der henvises til vedlagte energimærke (bilag 7). Tegninger Der henvises til vedlagte plantegninger (bilag 8). Der tages forbehold for fejl i dette materiale, herunder målestoksforhold og køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for kommunen i anledning af eventuelle fejl heri, hverken i form af krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Køber opfordres til selv at kontrollere de anførte oplysninger inden afgivelse af tilbud. Varme El Vand 4. Ejendommens forsyning Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Kommunen oplyser, at ejendommens el-installationer opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 8 s krav om, at eksisterende installationer skal være forsynet med HFI eller HPFIafbryder fra 1. juli Ejendommen forsynes med vand fra privat vandværk. Side 2 af 8 3

4 Kloak Meddelelse om ejerskifte Inventar og løsøre Ejendommene er tilsluttet offentlig kloak. Kommunen meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse. I de tilfælde hvor de respektive forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af parterne i forening. 5. Inventar, løsøre m.v. Der medfølger intet løst inventar og løsøre i handelen. 6. Anvendelse Plangrundlag Ejendommen er omfattet af lokalplan nr (bilag 9). Ejendommen er iflg. lokalplanen beliggende i område I, hvor der kan indrettes enkelte boliger for personer med tilknytning til de pågældende institutioner og virksomheder. Der kan desuden indrettes specielle boligformer (f.eks. kollegier eller ældreboliger). En ændring af ejendommens nuværende anvendelse til andet end institution eller erhverv kræver vedtagelse af ny lokalplan. Servitutter Der henvises til tingbogsattest (bilag 3) og vedlagte servitutter (bilag 10). Herudover er køber pligtig at respektere servitutter af offentlig karakter, der måtte blive pålagt ejendommen. Bevaringsværdige bygninger Bygningsfredning Lejemål og brugsrettigheder Kommunen oplyser Bygningen er klassificeret som bevaringsværdig. Der henvises til 9 i lokalplanen (bilag 9). Kulturarvsstyrelsen har den 5. oktober 2011 meddelt, at Kulturarvsstyrelsen ikke vil rejse fredningssag for bygningen (bilag 11). Ejendommen overtages fri for lejemål og andre brugsrettigheder. 7. Øvrige forhold At kommunalt oplysningsskema af 27. september 2011 er vedlagt (bilag 12). At ejendommen med bygninger og deri værende installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet. At der kommunen bekendt ikke verserer sager eller er udstedt påbud, der vedrører ejendommen. At der ikke er indgået aftale med vicevært eller andre ejendomsfunktionærer vedrørende ejendommen, ligesom der Side 3 af 8 4

5 ikke er indgået andre kontraktsforhold-/forpligtelser. Lån der overtages Offentlig gæld Momsreguleringsforpligtigelse Ejendomsvurdering 8. Økonomi Ejendommen overdrages uden lån. Kommunen erklærer, at der ikke påhviler ejendommen nogen gæld vedrørende allerede udførte anlæg til vej, fortov, gadebelysning, kloak eller rensningsanlæg. Hvad der senere måtte blive pålagt ejendommen, er kommunen uvedkommende også for så vidt angår foranstaltninger, der allerede måtte være planlagt eller påbegyndt, men det er ikke kommunen bekendt, at der er aktuelle planer, udførte arbejder eller afsagte kendelser vedrørende sådanne anlæg. Eventuel gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbruget af vand, el eller varme, betales af køber fra overtagelsesdagen. Ejendommen er ikke momsregistreret og der påhviler ikke ejendommen nogen momsreguleringsforpligtelse. Kopi af vurderingsattest vedlægges til orientering (bilag 13). Ejendomsskat mm. Kopi af skatteattest 2011 vedlægges til orientering (bilag 14). Kommunal fritagelse for grundskyld bortfalder pr. overtagelsesdagen. Ejendomsskat betales fra overtagelsesdagen. Grundejerforening Finansiering Moms Brandforsikring Der henvises til 12 i lokalplanen (bilag 9) samt til referat fra generalforsamling, regnskab, budget og vedtægter (bilag 15). Ejendommen sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for fornøden finansiering. Såfremt salget er momspligtigt tillægges der moms af kontantprisen, som betales af køber. Kommunen oplyser at ejendommen er bygningsbrandforsikret i KommuneForsikring. Der er tale om en kommunal fællesforsikring, som ikke kan overtages af køber, og køber skal derfor pr. overtagelsesdagen selv tegne ny forsikring for ejendommen og give meddelelse herom til kommunen. Kommunen indestår ikke for i hvilket omfang og på hvilke vilkår, køber kan tegne forsikring for ejendommen. Kommunen oplyser, at der denne bekendt ikke er eller har Side 4 af 8 5

6 været konstateret eller afhjulpet skader forårsaget ved angreb af svamp eller insekter. Det skal bemærkes, at risikoen for ildsvåde overgår til køber allerede på tidspunktet for aftalens indgåelse, således at køber i skadestilfælde oppebærer brandassurancesummen til anordningsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde de aftalte vilkår. Projektforslag 9. Tilbud Tilbudsgiver skal udarbejde et projektforslag, som skal vedlægges den udfyldte købsaftale. Projektforslaget skal udarbejdes på dansk og indeholde forslag til anvendelse af ejendommen, herunder om der skal opføres yderligere bygninger og om der skal foretages ændringer på udenomsarealerne samt om der skal indrettes yderligere parkeringspladser. Projektforslaget skal på en entydig måde gøre det muligt at bedømme tilbuddets kvaliteter og foreligge i en trykt udgave. Tilbud Tilbud afgives på vedlagte købsaftale (bilag 16) og sendes eller overbringes i lukket kuvert mærket "Tilbud vedrørende Teglgårdsparken 103 til DanBolig Erhvervscenter Syd A/S Skippergården Buen 12, Kolding Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen. Såfremt tilbudsgiver er et selskab skal der udover tilbuddet vedlægges en tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ikke er ældre end 3 måneder. Tilbud der ikke angiver en fast kontantpris vil ikke komme i betragtning. Et tilbud, der eksempelvis lyder på: " kr. over højestbydende", betragtes som ugyldigt. Tilbuddet skal lyde på et præcist kontant beløb. Indtil salg har fundet sted er købstilbuddene fortrolige. Når salg har fundet sted, kan det accepterede tilbud og navnet på køber blive offentliggjort. Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Side 5 af 8 6

7 Tilbudsgiverne er bundet af deres bud i 2 måneder. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået. Bedømmelse Sikkerhed Købesum Der vil ved bedømmelse af tilbuddene blive lagt vægt på Pris Den tilbudsgiver, hvis bud accepteres, skal senest 1 uge efter, at Kommunen har meddelt, at buddet accepteres, stille sikkerhed for købesummen. Sikkerheden skal stilles som en ubetinget bankgaranti (anfordringsgaranti). Købesummen forfalder uden yderligere påkrav til betaling på overtagelsesdagen. Dette sker ved deponering på en særskilt skødekonto, som køber sørger for bliver oprettet i kommunens bank Danske Bank, Middelfart afdeling, Algade 35, 5500 Middelfart. Såfremt købesummen ikke er frigivet til kommunen senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %. Købesummen frigives når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. Overtagelse Ansvarsfraskrivelse Ejendommen overtages den 1. i måneden efter kommunens godkendelse af salg. Ejendommen overdrages uden ansvar for kommunen, således at køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Kommunens ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens installationer, bundforhold og bygningsegnethed. Det påhviler tilbudsgiver for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod kommunen, hvis kommunen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne. Omkostninger Køber afholder alle omkostninger til egne undersøgelser af ejendommen. Side 6 af 8 7

8 Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af køber. Udstedelse og tinglysning af skøde betales af køber. Udarbejdelse af refusionsopgørelse betales af køber. Handlens berigtigelse i øvrigt betales af køber. Vederlag til kommunens ejendomsmægler og udlæg foretaget af denne betales af kommunen. Vederlag og omkostninger til kommunens eventuelle øvrige rådgivere betales af kommunen. Vederlag til købers rådgivere betales af køber. Der ydes ingen godtgørelse for udarbejdelse af tilbud. Berigtigelse Køber er forpligtet til at benytte bestallingshavende advokat ved handlens berigtigelse. Såfremt køber ikke opfylder denne betingelse, har kommunen ret til for købers regning at udpege en advokat. Den der skal udstede skøde, er pligtig at have dette klar til kommunens og købers signering senest 1 måned efter, at tilbudsgiver har modtaget kommunens accept af tilbuddet. Kommunen og køber er pligtig til at signere endeligt skøde senest 2 uger efter, at købers advokat har meddelt, at skødet er klar til signering, dog tidligst når købesummen er betalt. Kommunen skal modtage refusionsopgørelse senest 1 måned efter overtagelsesdagen. Refusionssaldo i sælgers favør skal indbetales til kommunen senest 2 måneder efter overtagelsesdagen. I modsat fald forrentes refusionssaldo i sælgers favør efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 % fra 1 måned efter overtagelsesdagen til betaling sker. Køber kan ikke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelkrav uden kommunens samtykke. Såfremt skøde og/eller refusionsopgørelse ikke foreligger inden for de anførte frister eller ikke er udarbejdet, således at de umiddelbart kan godkendes, kan kommunen for købers regning foranstalte ovennævnte. Betingelse Handelen er betinget af, at Køber kan opnå de nødvendige tilladelser og godkendelser til gennemførelse af købers projektforslag Købesummen betales Såfremt de anførte betingelser ikke kan opfyldes bortfalder Side 7 af 8 8

9 handelen og begge parter tilbageleverer hvad de har modtaget uden yderligere krav mod hinanden. Besigtigelse Besigtigelse af ejendommen kan aftales med DanBolig Erhvervscenter Syd A/S, tlf Side 8 af 8 9

10 Bilagsfortegnelse for matr. nr. 27o Middelfart Markjorder Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme Oversigtskort Tingbogsattest BBR-Meddelelse Forurening Besigtigelsesrapport Energimærke Plantegninger Bilag 9: Lokalplan nr Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Bilag 16: Servitutter Bygningsfredning Kommunalt oplysningsskema Vurderingsattest Skatteattest Grundejerforening Købsaftale 10

11 Bilag 1 BEK nr 799 af 24/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme I medfør af 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, og 38 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, jf. 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, fastsættes: 1. Salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog 2. Stk. 2. Ved kommune forstås tillige et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, medmindre andet følger af selskabets vedtægter. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) en kommunes henholdsvis en regions salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale henholdsvis regionale ansættelsesforhold, 3) en kommunes henholdsvis en regions salg til en kommunalt henholdsvis regionalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et ubebygget areal under m 2, som ikke selvstændigt kan bebygges, 5) salg af et ubebygget areal, som ikke selvstændigt kan bebygges, i forbindelse med overførelse af arealet til en tilgrænsende ejendom, når arealet, der overføres, højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst m 2, 6) en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til, 7) overdragelse af en kommunal henholdsvis en regional ejendom, der indgår som en del af en kommunal henholdsvis en regional virksomhed, i forbindelse med salg af virksomheden med henblik på kommunens henholdsvis regionens lovlige videreførelse af virksomheden i selskabsform, eventuelt i samarbejde med andre offentlige myndigheder, eller 8) en kommunes salg af eksproprieret fast ejendom til en bestemt privat fysisk eller juridisk person, når ekspropriationen er gennemført til fordel for den pågældende fysiske eller juridiske person. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i et eller flere alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier efter kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bestemmelse. Annonceringen skal være egnet til at sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Det skal ved annonceringen endvidere angives, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen henholdsvis regionen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt kommunen henholdsvis regionen herved varetager en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til mindst den udbudte pris, have mulighed for, inden for en af 11

12 Bilag 1 kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsat frist, at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet et år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. 3, stk. 3, 2. pkt., og kravet om, at købstilbud skal angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt., gælder alene for udbud, der annonceres efter bekendtgørelsens ikrafttræden. 9. Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ophæves. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 24. juni 2011 Bertel Haarder / Christian Vigh 12

13 Bilag 2 Copyright KMS og Grundkort Fyn A/S Dato: :59:40 Målforhold: 1:

14 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :46:17 EJENDOM: Adresse: Teglgårdsparken Middelfart Samlet areal: 8279 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Middelfart Markjorder Matrikelnummer: 0027o Areal: 8279 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: A0001 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Middelfart Kommune Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: 0 DKK Købesum i alt: 0 DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Tillige anden ejendom Akt X HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 153 OVERFØRT: Bilag 3 14

15 Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 40_K_473 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fjernvarme/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 142 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 40_K_473 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Prioritet forud for pantegæld, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 162 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 40_X_413 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0410 Ejendomsnummer (BBR-nr.): TILLÆGSTEKST: Bilag 3 15

16 Akt findes ikke Der findes ikke en indskannet akt med aktnummer 40_AA_80 Bilag 3 16

17 Bilag 4 17

18 Bilag 4 18

19 Bilag 4 19

20 Bilag 4 20

21 Bilag 5 Attest Der er søgt på følgende matrikel: 27o Middelfart Markjorder, Middelfart Kommune Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel. Yderligere oplysninger om regionens arbejde med jordforurening herunder, hvilke virksomhedstyper der indsamles materiale om, kan findes på Jordforureningsafdelingens hjemmeside: under jordforurening (Regional Udvikling). For yderligere information sendes en mail til hvori der bedes oplyst lokalitetsnummer og adresse samt, hvad der ønskes uddybet. Attest udarbejdet Side 1 af 1 21

22 Bilag 6 22

23 Bilag 6 23

24 Bilag 6 24

25 Bilag 6 25

26 Bilag 6 26

27 Bilag 6 27

28 Bilag 6 28

29 Bilag 6 29

30 Bilag 6 30

31 Bilag 6 31

32 Bilag 6 32

33 Bilag 6 33

34 Bilag 6 34

35 Bilag 6 35

36 Bilag 6 36

37 Bilag 7 37

38 Bilag 7 38

39 Bilag 7 39

40 Bilag 7 40

41 Bilag 7 41

42 Bilag 7 42

43 Bilag 7 43

44 Bilag 7 44

45 Bilag 8 45

46 Bilag 8 46

47 Bilag 8 47

48 Bilag 8 48

49 Bilag 9 Lillebælt Middelfart Kommune LOKALPLAN NR Institutions-, erhvervs-, og boligområde i Teglgårdsparken Februar

50 Bilag

51 Bilag 9 Indholdsfortegnelse Middelfart Kommune LOKALPLAN NR Institutions-, erhvervs-, og boligområde i Teglgårdsparken Indhold LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER... 5 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL... 6 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN... 9 LOKALPLANENS FORHOLD TIL GÆLDENDE LOKALPLAN... 9 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 9 LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER LOKALPLANENS BESTEMMELSER VEDTAGELSESPÅTEGNING KORTBILAG 1: MATRIKELKORT KORTBILAG 2: LOKALPLANKORT KORTBILAG 3: VEJE, STIER OG BEVARING KORTBILAG 4: GRUNEJERFORENING BILAG 3: MILJØKLASSER FOR VIRKSOMHEDER KOMMUNEPLANTILLÆG NR

52 Bilag

53 Bilag 9 Redegørelse LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Denne lokalplan omfatter et område på ca. 36 ha i Middelfart. Området afgrænses af Brovejen mod nord, Vestre Hougvej mod øst, Teglgårdsvej mod vest og kysten mod syd. Lokalplanområdet omfatter det tidligere sindsygehospital, som blev oprettet af staten i 1884 og opført efter tegninger af arkitekt og professor Vilhelm Petersen. I dag anvendes området til institutioner, erhverv og boligformål. Det oprindelige anlægs plan og bebyggelse har stor arkitektonisk og historisk værdi og er af høj kvalitet. I det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet findes ældrecentret Fænøsund. Lokalplanområdet ligger i byzone. Brovejen Teglgårdsvej Vestre Hougvej Teglgårdsbugten Oversigt over eksisterende forhold. 5 53

54 Redegørelse Bilag 9 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL I april 1992 vedtog byrådet lokalplan nr 22.07, som gav mulighed for at anvende området til institutioner, erhvervs- og boligformål. Det er Byrådets ønske at ændre byggemulighederne for den sydlige del af området, så det bliver mere attraktivt at opføre et boligbyggeri inden for området. Endvidere er det Byrådets ønske, at et byggeprojekt for den sydlige del af området mod Teglgårdsbugten får en åben, parklignende karakter, med det formål at bevare en del af den rekreative værdi området udgør i dag. Denne lokalplan er for så vidt en gentagelse af lokalplan nr fra 1992, der sikrer, at anlæggets arkitektoniske og historiske værdier bevares, samt giver mulighed for at anvende området til institutioner, erhvervs- og boligformål. Undtagelsen er de bygningsregulerende bestemmelser for det sydlige areal mod Teglgårdsbugten og Kapelgrunden. Disse er ændret i nærværende lokalplan. LOKALPLANENS INDHOLD Anvendelse og bebyggelse Lokalplanområdet skal være et institutions-, erhvervs- og boligområde. Boliger skal hovedsagligt placeres eller indrettes i yderområderne langs de tilgrænsende ældre boligerkvarterer og ved kysten. Institutionerne skal have tilknytning til særligt undervisningssektoren, så man efterhånden får opbygget en undervisningsby på stedet. Erhvervsvirksomheder skal fortrinsvis være administrationsvirksomheder o.lign. Der fastsættes bestemmelser om, at det oprindelige og særlige bevaringsværdige bygningsanlæg primært skal anvendes til erhverv og institutioner, da bygningernes indretning for det meste skal ændres væsentligt for at blive egnet til boliger. Lokalplanen deler området op i 5 delområder: Delområde I udgør størstedelen af det oprindelige bygningsanlæg fra det forrige århundrede. I delområdet fastlægges byggefelter, som har til formål at sikre de karakteristiske træk ved den oprindelige bebyggelsesplan. Det drejer sig til dels om bygningerne, som ligger helt fremme ved plænerne midt i området, dels om de grønne bælter langs delområdets vestlige og østlige afgrænsning. Symmetrien fastlægges alene for byggefelterne i selve midteraksen. 6 54

55 Bilag 9 Redegørelse Den stiplede linie angiver anlæggets midterakse. Delområde II er randområderne langs de tilgrænsende veje, hvor der senere er suppleret med blandet bebyggelse af funktionærboliger, magasiner, værksteder og andre funktioner med tilknytning til hospitalet. Delområde III er det specielt attraktive og ret ekstensivt udnyttede areal mod Teglgårdsbugten. Byggefelternes omfang og placering i delområdet sikrer fortsættelsen af de grønne bælter ud til kysten. For at sikre en åben struktur i delområdet, skal bebyggelse på det store parklignende areal mod kysten udformes som punkthuse med en husdybde på maks. 20 m og en indbyrdes afstand på min. 15 m. På kapelgrunden og arealet umiddelbart foran hovedbygningerne kan bebyggelse udformes som længehuse. I så fald skal længderetningen orienteres parallelt med anlæggets midteakse for at sikre bedst mulige kig til kysten. Der friholdes en grønning gennem delområdet, således det oprindelige anlægs visuelle sammenhæng med kysten bibeholdes. Grønningen sikrer også, at noget af den rekreative værdig delområdet i dag har som parklignende areal bibeholdes. Bebyggelsen i delområdet må opføres i en højde på 16 m, dog kun 12 m i visse byggefelter af hensynet til den eksisterende boligbebyggelse langs Teglgårdsvej, rækkehusbebyggelsen i delområde II samt ældrecentret Fænøsund. Bygge- 7 55

56 Redegørelse Bilag 9 felternes omfang sikrer endvidere, at ny bebyggelse i delområdet ikke kommer for tæt på rækkehusene. Delområde IV er kommunens ældrecenter Fænøsund. Område V er kystområdet, som er i lokalplanen udlagt til offentlige formål, nærmere bestemt til rekreativt område. Ved etablering af nybyggeri er det hensigten, at den anvendte arkitektur og de anvendte materialer skal være i harmoni med de eksisterende bygninger i området. Bygningerne tilhørende det oprindelige sindsygehospital skal bevares med hensyn til placering, omfang og udseende. Veje, stier og parkering Den oprindelige vej- og stistruktur i området skal bevares, da det udgør et væsentlig led i bevarelsen af området som helhed. Der kan etableres to hovedvejadgange til lokalplanområdet fra henholdsvis Brovejen og Vestre Hougvej (jf. bilag 3). I dag er hovedvejadgangene etableret. Det er ikke muligt at etablere yderligere hovedvejadgange til lokalplanområdet end de to ovenfor nævnte. Det vil dog være muligt at etablere vejadgang til enkelte ejendomme syd for hovedadgangsvejen fra Vestre Hougvej. Ligeledes vil det være muligt at etablere vejadgang til byggefelt 5 i delområde III fra Teglgårdsvej. Fra Teglgårdsvej kan der også etableres en stiforbindelse til lokalplanområdet (jf. bilag 3). Der må ikke være kørende trafik på Søjlealléen eller på tværs af den. Ubebyggede arealer og beplantning I planen stilles der krav til omfanget af udendørs opholdsarealer samt udformningen af disse. Det sikres, at de karakteristiske græsplæner i den centrale del af den gamle bebyggelse bevares. Endvidere sikres det, at der skabes et ensartet stort parkagtigt friareal ved kysten. Dette vil sammen med det offentlige areal i delområde V bidrage til at der findes et stort parkareal i et af byens smukkeste kystområder. I lokalplanområdet findes en del bevaringsværdige træer som omfatter følgende arter: (nummeret henviser til bilag 3 hvorpå træernes placering er vist) 1 Fuglekirsebær 2 Tempeltræ 3 Douglasgran 8 56

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere