UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap"

Transkript

1 UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

2 Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau for indsatsen over for udsatte børn og unge og børn og unge med handicap. Kataloget beskriver det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget på området. Formålet med beskrivelsen af serviceniveauet er at give enkel og klar information om lovgivningens rammer og kommunens indsats over for udsatte og handicappede børn og unge. Kommunalbestyrelsen ønsker at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatsen på området. Med det beskrevne serviceniveau får borgerne endvidere mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser de kan forvente at kunne modtage, samt niveauet herfor. Denne forventningsafstemning giver forhåbentlig grobund for en konstruktiv og ligeværdig dialog mellem borger og sagsbehandler. Kort sagt er serviceniveauet også et vigtigt redskab for kommunens medarbejdere og et vigtigt led i kommunikationen mellem politikere og borgere om mål og prioriteringer. Jens Ive Borgmester Randi Mondorf Formand for Skole- og Familieudvalget 2

3 Indhold Forord...2 Principper for indsatsen over for udsatte og handicappede børn og unge...4 Åben rådgivning (SEL 11 stk. 2)...5 Konsulentbistand m.v. (SEL 11, stk. 3 og 4)...7 Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge (SEL 11, stk. 6)...9 Rådgivning, undersøgelse og behandling (SEL 11, stk. 7)...10 Familievejleder (SEL 11, stk. 8)...11 Hjemmetræning (SEL 32)...13 Merudgifter (SEL 41)...17 Tabt arbejdsfortjeneste (SEL 42)...21 Særlig supplerende ydelse (SEL 43)...25 Aflastningsordning (handicapområdet) (SEL 44, jf. 84)...27 Ledsagerordning (SEL 45)...29 Ophold i dagtilbud, deltagelse i aktiviteter m.v. (SEL 52, stk.3, nr.1)...31 Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet (SEL 52, stk.3, nr.2)...33 Familiebehandling (SEL 52, stk.3, nr.3)...35 Døgnophold forældre og barn (SEL 52, stk.3, nr.4., jvf. SEL 55)...37 Aflastningsordning (handicapområdet) (SEL 52, stk.3, nr.5)...39 Aflastningsordning (udsatte børn/unge) (SEL 52, stk. 3, nr. 5)...41 Fast kontaktperson (SEL 52, stk.3, nr.6)...43 Anbringelse i netværksplejefamilie (SEL 52, stk. 3, nr.7)...45 Anbringelse i plejefamilie (SEL 52, stk.3, nr.7)...47 Anbringelse i specialiseret plejefamilie (SEL 52, stk. 3, nr.7)...49 Anbringelse på døgninstitution (socialt udsatte) (SEL 52, stk. 3)...51 Anbringelse på eget værelse/hybel (SEL 52, stk. 3, nr. 7)...53 Anbringelse på kostskole/efterskole (SEL 52, stk. 3, nr. 7)...56 Anbringelse på opholdssted (SEL 52, stk.3, nr.7)...58 Praktiktilbud (SEL 52, stk.3, nr.8)...60 Økonomisk støtte til kostskole/efterskole m.v. (SEL 52 a, stk. 1, nr. 1)...61 Økonomisk støtte, undgå en anbringelse m.v. ( 52 a, stk. 1, nr. 2 eller 3)62 Støtteperson til forældremyndighedsindehavere (SEL 54, stk. 1 og 2)...64 Efterværn kontaktperson m.v. (SEL 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2 og stk. 5)...66 Efterværn døgnophold og udslusning (SEL 76, stk. 3, nr. 1 og 3)...69 Vedligeholdelsestræning (SEL 86)...71 Bilag 1 Om 32 Hjemmetræning...73 Bilag 2 Om 41 merudgifter...77 Bilag 3 Om betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste, jf. SEL Bilag 4 Håndbog for plejefamilier...95 Bilag 5 Børn og unges egenbetaling ( SEL 159)...95 Bilag 6 Oversigt over Familiehusets ydelser / gruppetilbud

4 Principper for indsatsen over for udsatte og handicappede børn og unge Serviceniveauet udmønter Rudersdal Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af området for udsatte og handicappede børn og unge. Serviceniveauet omfatter en række principper, der skal være styrende for indsatsen i kommunen. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år og deres familier. Når visse betingelser er opfyldt, kan hjælpen strække sig frem, til den unge bliver 23 år. Rudersdal Kommune har vedtaget en række strategier og politikker, som serviceniveauet bygger på, herunder: Den sammenhængende Børn- og Ungepolitik Strategi for Den gode Inklusion Tidlig Indsats og Forebyggelse (TIFO) På kommunens hjemmeside kan du læse mere om kommunens politikker og strategier ift. børn og unge. Rudersdal Kommunes politikker og serviceniveau bygger på principperne i FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen) og indsatsen skal altid være til barnets bedste. Vores indsats bygger endvidere på følgende værdier: Forældrene er de vigtigste personer til at sikre deres barns trivsel og udvikling og kommunens indsats skal så vidt muligt understøtte dette Forældrene har ansvaret for at indrette deres hverdag, så de bedst varetager deres barns behov og behovet for offentlige ydelser begrænses Barnet / den unge skal så vidt muligt bevare tilknytningen til normal- og nærområdet Indsatsen skal bygge på den enkeltes (både barnets og familiens) egne ressourcer Barnet / den unge og familien skal så vidt muligt gøres i stand til at kunne klare sig selv gennem den mindst indgribende, men relevante indsats Dialog med og inddragelse af både børn og forældre er en forudsætning for en vellykket indsats. Det beskrevne serviceniveau er ikke en facitliste for, hvad der tildeles af ydelser der foretages altid en konkret og individuel vurdering af behovet i den enkelte sag. Men det er et udgangspunkt for vurderingen af omfanget af den konkrete ydelse. En socialfaglig vurdering kan medføre et lavere eller undtagelsesvis - højere niveau. Det vedtagne serviceniveau vil løbende blive justeret ift. lovændringer, beløbsstørrelser, nye principafgørelser m.v. I det omfang, der er behov for at foretage mere grundlæggende justeringer af serviceniveauet, vil dette blive forelagt kommunalbestyrelsen på ny. 4

5 Åben rådgivning (SEL 11 stk. 2) Formål At give råd og vejledning til familier, børn og unge, vordende forældre samt personer, der faktisk sørger for et barn eller ung At hjælpe familier, børn og unge til selv at løse de problemer som har givet anledning til henvendelsen. Indhold Tilbud om gratis åben, evt. anonym, rådgivning til familier og børn og unge i alderen 0-18 år. Rådgivningen kan for eksempel dreje sig om at: Rådgive i forhold til familieplanlægning. Rådgive i forhold til usikkerhed omkring forældrerollen. Afholde forberedende forældrekurser. Håndtere usikkerhed om eller forskellige holdninger til opdragelse. Få det bedre i familien. Tale med nogen om sorg, krise, skilsmisse eller lignende. Målgruppe / tildelingskriterier Målgruppen er forældre med børn under 18 år, samt børn og unge, bosat i eller med ophold i kommunen. Børn, unge eller forældre henvender sig selv til Familiehuset for at få rådgivning. Omfang/varighed Familiehuset tilbyder op til 2 samtaler. Hvis der viser sig behov for yderligere hjælp, henvises familien til sagsbehandler. Bilag 6 viser indholdet og omfanget af Familiehusets tilbud og ydelser. Tildeling Der foretages ikke en visitation til rådgivning efter 11, stk. 2 / åben rådgivning. Familien, barnet eller den unge henvender sig selv til Familiehuset. Levering af ydelsen Rådgivningen ydes til forældre, børn og unge og kan gives anonymt. Familiehuset står for den åbne, anonyme rådgivning med de faggrupper, der indgår heri. Rådgivning efter 11 foretages i øvrigt af psykologer, socialrådgivere og / eller sundhedsplejersker gennem de generelle tilbud i kommunen (PPR, sundhedstjenesten, forvaltning m.v.). Rådgivning til børn og unge kan ydes uden forældrenes samtykke 5

6 og har til hensigt at hjælpe børn og unge med selv at løse deres problemer. Andet Rådgivningen er gratis for alle. Lovgrundlag SEL 11, stk. 2. Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt

7 Konsulentbistand og andre forebyggende indsatser samt økonomisk støtte hertil (SEL 11, stk. 3 og 4) Formål Indhold Målgruppe / tildelingskriterier Formålet er at afklare behovet for evt. foranstaltninger med henblik på at sikre, at barnets / den unges behov imødekommes. Formålet er endvidere at yde støtte til familien, således at de selv kan tage vare på børnenes trivsel og udvikling. Indholdet kan fx. være: Samtaler med familierådgiver eller psykolog, individuelt eller i gruppeforløb Inddragelse af særlig ekspertviden / videnscentre (fx VISO, SISO, Janus Centret m.v.) Økonomisk støtte til udgifter som følge af konsulentbistanden Økonomisk støtte i forbindelse med prævention. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn/unge, hvor: Det skal være af betydning for barnet eller den unges behov for støtte Der er tvivl om forældrenes evne til at drage den fornødne omsorg for barnet/den unge Barnets/den unges adfærd gør, at det ikke er åbenbart, hvad der er behov for Familiens problemer vurderes ikke at være så komplekse, at der er behov for en mere intensiv støtte efter SEL 52. Der gives økonomisk tilskud til prævention, når det på baggrund af deres modenhed eller livsomstændigheder i øvrigt vurderes uhensigtsmæssigt, at unge / forældre får (flere) børn. Omfang/varighed Rådgivningen retter sig mod at løse konkrete og afgrænsede problemstillinger, der i omfang ligger ud over Servicelovens 11, stk. 2, men dog ikke er af en sådan karakter, at der umiddelbart kræves en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens 50 og foranstaltninger, jf. Servicelovens 52. Rådgivningen efter Servicelovens 11 stk. 3 kan ydes over en længerevarende periode og være med til at løse f.eks. samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer samt kriminalitet. Der kan ydes et forløb i Familiehuset på op til 8 samtaler. Bilag 6 viser indholdet og omfanget af Familiehusets tilbud og ydelser. Økonomisk støtte til konsulentbistand forudsætter, at forældrene ikke selv har midler hertil og omfatter følgeudgifter for forældrene. Udgifterne til selve foranstaltningerne afholdes af 7

8 kommunen. Økonomisk tilskud til prævention er ikke afhængig af indkomst. Tildeling Visitation til samtaler / forløb i Familiehuset bevilges af den centrale visitation. De øvrige ydelser efter denne bestemmelse bevilges af sagsbehandler / faglig leder. Levering af ydelsen Som udgangspunkt leveres ydelsen af samtaler m.v. gennem Familiehuset. Lovgrundlag SEL 11, stk. 3 og 4. Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 39 ff. 8

9 Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge (SEL 11, stk. 6) Formål At give børn og unge, som ikke deltager i relevante fritidsaktiviteter, mulighed for at deltage heri på lige fod med andre børn og unge Styrke barnets / den unges sociale kompetencer, integration eller sprog. Indhold Der kan gives hel eller delvis økonomisk støtte til kontingenter til fritidsaktiviteter, samt til følgeudgifter (udstyr m.v.). Målgruppe / tildelingskriterier Målgruppen er kendetegnet ved at være familier, der af økonomiske, sociale og / eller kulturelle årsager ikke har midler til eller tradition for at benytte de generelle fritidstilbud. Fritidsaktiviteten skal imødekomme barnets / den unges særlige behov for socialt samvær, fysisk udfoldelse og udfordringer. Støtten er betinget af, at forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler hertil. Det skal altid undersøges, hvorvidt Ung i Rudersdals aktiviteter indeholder et relevant tilbud til barnet / den unge. Er dette ikke tilfældet, undersøges andre lokale foreninger eller foreninger i nærheden af den unges uddannelse / skole. Der kan kun undtagelsesvis og efter en konkret socialfaglig vurdering gives tilskud til andre og dyrere fritidsaktiviteter og kun hvis særlige forhold gør sig gældende. Omfang/varighed Der ydes tilskud til max 1 fritidsaktivitet pr. barn. Der kan gives op til kr. årligt, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Merudgifter til fritidsaktiviteter til børn med handicap kan ydes efter SEL 41, se servicestandard herom. Tildeling Sagsbehandler / faglig leder. Levering af ydelsen Ung i Rudersdal tilbyder en lang række aktiviteter til børn fra 4. klasse og opefter. Andet Rudersdal Kommune har et tilbud, Fritidsforstærkningen, der dels kan yde støtte til børn og unges deltagelse i fritidslivet, dels kan yde rådgivning til både børn / unge og foreninger om valg af aktivitet, støtte til trænere m.v. Økonomisk støtte er betinget af, at forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler hertil. Lovgrundlag SEL 11, stk. 6. Afgørelse efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 9

10 Rådgivning, undersøgelse og behandling (SEL 11, stk. 7) Formål Indhold Målgruppe / tildelingskriterier Omfang/varighed Tildeling Der kan ydes rådgivning, undersøgelse og behandling til børn og unge med funktionsnedsættelser og børn og unge med adfærdsvanskeligheder. Der kan som udgangspunkt søges om alle former for rådgivning, undersøgelse, herunder forældrekompetenceundersøgelser, samt behandling, der på en eller anden måde er godkendt af en offentlig myndighed. Målgruppen kendetegnes ved at være børn og unge med funktionsnedsættelser og/eller adfærdsvanskeligheder. Undersøgelse og behandling i henhold til SEL 11, stk. 7 gives, når vanskelighederne ikke er så store, at undersøgelse og/eller afhjælpning af barnet/den unges problemstillinger kan ydes i henhold til SEL 41, 52 eller anden lovgivning. Det er en forudsætning, at familien kan tage vare på barnet/den unge, mens en evt. udredning finder sted. Omfang og varighed vurderes efter en konkret socialfaglig vurdering. Der kan være tale om psykologsamtaler, psykologudredning, fysio- eller ergoterapeutisk behandling, talepædagog m.v.. Genoptræning kan alene ydes efter denne bestemmelse i det omfang, genoptræningen ikke kan ydes efter anden lovgivning. Sagsbehandler / faglig leder. Levering af ydelsen Leverandør findes med udgangspunkt i en konkret socialfaglig vurdering og med udgangspunkt i kommunens egne fagpersoner. Lovgrundlag SEL 11, stk. 7. Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 42 m.fl. 10

11 Familievejleder (SEL 11, stk. 8) Formål Indhold Målgruppe / tildelingskriterier Omfang/varighed Tildeling Levering af ydelsen Formålet med familievejlederordningen er at give familien en introducerende vejledning samt svare på nogle af familiens indledende spørgsmål efter konstatering af funktionsnedsættelse hos et barn eller en ung. Formålet med vejledningen er at bygge bro mellem familien og kommunen i den indledende fase. Vejledningen skal medvirke til at øge familiens kendskab til muligheden for iværksættelse af social indsats, og kendskab til de tilbud om offentlig hjælp på tværs af sektorerne, som barnets opvækst og udviklingsvilkår i vidt omfang er betinget af. Samtalen med familievejlederen er et tilbud til forældre med henblik på at håndtere og rumme en problematik vedrørende en funktionsnedsættelse. Indholdet i familievejledningen er en introducerende og helhedsorienteret information om familiens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorer. Vejledningen indeholder oplysninger om relevante videns miljøer og handicaporganisationer på området samt formidling af kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk. Målgruppen er familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målgruppen er både familier med et nyfødt barn og familier, hvor funktionsnedsættelsen konstateres under barnets opvækst. Vejledning tilbydes som ét besøg i hjemmet af ca. 1½ times varighed. Der kan efter en konkret vurdering tilbydes flere samtaler, hvis det skønnes nødvendigt, for at formålet med familievejledningen kan opfyldes. Forældre og fagpersoner med kendskab til et barn eller ung med en funktionsnedsættelse kan henvende sig til Familievejlederordningen i Forebyggelse og Rådgivning og gøre kommunen bekendt med en familie, der har fået et barn med en funktionsnedsættelse. Efter modtagelse af henvendelse kontaktes familien med henblik på at lave aftale om et besøg i hjemmet. Besøget i hjemmet foregår ved en familievejleder, der har relevant faglig baggrund til at varetage denne opgave. 11

12 Familievejlederen sørger for, at sagen videregives til faglig leder for Handicapteam, som er ansvarlig for visitation i forhold til målgruppevurdering for ydelser efter Serviceloven. Familievejlederen har ikke kompetence til at træffe afgørelse om hjælpen til familien. Ved behov for andre kommunale ydelser sørger familievejlederen for at formidle viden om og evt. etablere kontakt til relevante afdelinger. Familievejledningen er forankret i Familiehuset. Lovgrundlag SEL 11, stk. 8 Bekendtgørelse om familievejlederordning, nr. 583 af 23/ Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge, kapitel 6, pkt. 133 ff. 12

13 Hjemmetræning (SEL 32) Formål Indhold Målgruppe / tildelingskriterier Formålet med støtte til hjemmetræning af børn og unge med funktionsnedsættelse er at: Tilgodese børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevnes behov for særlig støtte, behandling og træning Barnet har fremgang i sin funktion og trivsel, Barnet udvikler og/eller vedligeholder færdigheder Forældrene deltager aktivt i træningen og udviklingen af deres barn. Der gives økonomisk støtte til hjemmetræningen, i form af støtte til træningsredskaber, trænertimer, kurser m.v. Der kan endvidere være tale om et kombinationstilbud, således at forældrene delvis træner barnet i hjemmet, og barnet delvis har ophold i et særligt dagtilbud. Der kan søges om tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i SEL 42. Træningsmetoder kan foregå efter almindelig benyttede træningsmetoder i offentlige tilbud, såsom fys-ergo metoder. Træningsmetoder kan også være alternative og behøver ikke være videnskabeligt dokumenterede. Det er imidlertid et krav, at træningsmetoden er målbar og dokumenterbar, dvs. at kommunen kan vurdere om metoden har den forventede effekt, og barnet når de opsatte mål. Under pkt. Leverandør fremgår, hvilke metoder der bl.a. kan trænes efter. Det er en individuel vurdering, hvor mange forskellige metoder barnet kan hjemmetrænes efter. Det er ofte relevant for barnets udvikling at bruge flere metoder i træningen. Betydningen af mange forskellige metoder skal vurderes ift. barnets trivsel. Ligeledes skal det vurderes, hvor mange timer barnet skal hjemmetræne, når der er flere metoder, da barnet har krav på fritid. Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet / den unge. Afgrænsning af målgruppe baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelsen, men på en fagkyndig vurdering af barnets behov for et særligt støtte- og behandlingstilbud, herunder et træningstilbud. Kriterierne er herudover: Hjemmetræning og den metode, som forældrene 13

14 Omfang/varighed Andet ønsker at træne efter, skal kunne imødekomme barnets / den unges behov Forældrene skal vurderes at kunne varetage opgaven Hjemmetræningens metoder skal være dokumenterbare, dvs. der skal være nogle målbare indikatorer til måling af behandlingens forventede effekt. Der skal være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse efter SEL 50, der belyser barnets behov samt familiens ressourcer. Ved vurderingen foretages der endvidere en helhedsvurdering af barnets samlede behov. Der ses således også på barnets ret til undervisning, fritid, pauser m.v. Forældrene skal selv fastsætte mål for træningen med barnet. I forbindelse med opfølgning af indsatsen skal kommunen vurdere, hvorvidt målene er nået, anvendelsen af trænertimer, samt om der er grundlag for at fortsætte hjemmetræningen. Socialministeriet fastsætter hvert år en øvre grænse for hjemmetræningsbudgettet. Forældrene skal hvert år udarbejde et budget for hjemmetræningen, som skal godkendes af kommunen. Kommunen kan godkende et foreløbigt budget under forudsætning af, at forældrene holder sig inden for max. grænsen. Budgettet for hjemmetræning er for 2014 max kr. Inden for budgetrammen kan udgifterne til hjemmetræning omfatte udgifter til trænertimer, træningsredskaber, supervision, materialer m.v., i det omfang kommunen vurderer, at disse udgifter er nødvendige for træning af barnet inden for valgte metoder. Hjælpen ydes på grundlag af dokumenterede udgifter. I Bilag 1 er det uddybet, hvilke udgifter der dækkes, omfang, udbetaling m.v. Når ansøgning om hjemmetræning er godkendt, kan forældrene søge om økonomisk støtte til træningen, herunder til tabt arbejdsfortjeneste efter SEL 42. (Se servicestandard herom). Ydelsen omfatter ikke Tabt arbejdsfortjeneste til evt. hjemmeundervisning af barnet (se nærmere bilag 1) Merudgifter ved forsørgelsen af barnet Kurser i udlandet Behandling (hører under sundhedslovgivningen) 14

15 Ophør / opfølgning Visitation Kropsbårne hjælpemidler Trykkammer og redskaber til respirationstræning (hører under sundhedslovgivningen). Dette gælder uanset om budgetrammen ikke er anvendt fuldt ud. 4 gange om året er der opfølgningsbesøg i hjemmet, heraf er de to besøg tilsynsbesøg. Procedurer for opfølgning og tilsyn i sagerne Opfølgningsbesøg sker ved 2 deltagere fra visitationsteamet. Forældrene skal inden opfølgningsbesøget have beskrevet, hvad de har arbejdet med siden sidst, om målene er opfyldt, og hvad målene fremover skal være. Teamet skal se barnet, evt. også under træning, samt træningsredskaber. Tilsynsbesøg varetages af 2 deltagere fra visitationsteamet. Vurdering af funktionsniveauer målopfyldelse Målopfyldelse vurderes ved opfølgningsbesøg. Teamet ser barnet og evt. en video af en træningsmetode, som barnet udfører, og forældrene fortæller, hvad der er opnået. Betingelser for fortsat hjemmetræning Der skal være dokumentation for, at de tidligere mål er nået eller hvorfor de evt. ikke er opnået. Det skal dokumenteres, at der er sket en (evt. minimal) fremgang i barnets funktion eller trivsel, og/eller at barnet ikke har tabt færdigheder, men har vedligeholdt dem. Det skal fremgå af forældrenes tilbagemeldinger, at der faktisk bliver trænet de timer, der er bevilling til. Hele familien skal trives med hjemmetræningen, og forældrene skal fortsat kunne rumme opgaven. Endelig skal det vurderes, at hjemmetræningen fortsat er det bedste for barnet, og at træningen samlet set imødekommer barnets behov og ikke kan anses for at udgøre en betydelig risiko for barnets helbred og livskvalitet. Tværfagligt visitationsudvalg. Der er nedsat et tværfagligt visitationsteam, bestående af: Leder af handicapteam, socialrådgiver fra handicapteam, psykolog, fysioterapeut, logopæd, kommunelæge, skoletilsyn. Ved nye ansøgninger og efter oplysning af sagen, herunder hjemmebesøg i familien, tager visitationsudvalget stilling til ansøgningen, familiens ressourcer samt træningsmetode(r). Der er herefter opfølgning hvert halve år. Hvis hjemmetræningen ikke vurderes at understøtte barnets udvikling eller det vurderes, at hjemmetræningen samlet set 15

16 er en for hård belastning for familien, kan der træffes afgørelse om, at hjemmetræningen ikke kan bevilges eller fortsætte. Leverandør / Almindelige træningsmetoder i offentlige tilbud, såsom træningsmetoder fys/ergometoder m.v. FHC, ABR, ABA, ABM, Becky Blake, Bobath m.fl. Forældrene skal selv stå for administration af hjælpere, ansættelser m.v. Lovgrundlag SEL 32 Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, kapitel 7, pkt.142 ff., ff. (m.fl.) Servicestyrelsens håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning Lov om friskoler og private grundskoler (LBK nr. 166 af 25/2 2103), kapitel 8. Ankestyrelsens principafgørelser 70-14, 69-14, 12-13, Højesterets dom , afsagt 19/

17 Merudgifter (SEL 41) Formål Familier med børn med funktionsnedsættelse har udgifter ved forsørgelsen, som andre familier med børn ikke har. Formålet med servicelovens 41 er at give familierne mulighed for at få dækket disse merudgifter. Den enkelte familie skal selv betale den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, som familien normalt ville have haft, hvis barnet ikke havde haft en funktionsnedsættelse. Formålet med merudgiftsydelsen er at medvirke til Indhold At børn og unge med en funktionsnedsættelse kan forsætte med at bo hjemme og dermed undgå anbringelse på institutioner e.l., såfremt det er bedst for barnet, At familien kan leve så normalt som muligt uanset barnets handicap, og At hindre, at barnets/den unges funktionsnedsættelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger. Der ydes dækning af de udgifter, som familien ikke ville have haft, hvis barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse. Generelt ydes ikke tilskud til dækning af udgifter, der er omfattede af anden lovgivning eller andre ordninger. Merudgiftsydelse kan gives til hel eller delvis dækning af udgifter til: Medicin Tøj og sko, som skal udformes på en særlig måde eller pga. ekstraordinært slid Ekstraordinært behov for vask Kost og diætpræparater Befordring af barnet til dagtilbud, skole, behandling og i fritiden Drift af handicapbil Kurser og rejser for nødvandig deltagelse i handicaprettede kurser til forældre Overnatning, kost og befordring i forbindelse med barnets sygehusophold Aflastning / Barnepige Følgeudgifter i forbindelse med boligændring eller skifte. Fritidsudgifter 17

18 Målgruppe / tildelingskriterier Ferie Niveauet for de enkelte ydelser fremgår af bilag 2. Målgruppen for bevilling af økonomisk tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet efter servicelovens 41 er børn og unge under 18 år med: Betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Indgribende kroniske lidelser (lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse). Der lægges i praksis vægt på, om lidelsen forventes at vare barnealderen ud. Indgribende langvarige lidelser (der skal være tale om sygdomstilstande og lignende, der ikke er uhelbredelige, men normalt forventes at vare et år eller mere). Der foretages altid en samlet og konkret vurdering af funktionsnedsættelsen og dennes betydning for barnets / den unges dagligdag. Betingelserne for at bevilge merudgifter er, at barnet / den unge tilhører målgruppen og forsørges i hjemmet, udgiften skal være nødvendig og en direkte følge af funktionsnedsættelsen og merudgiften skal være sandsynliggjort. Børn, der f.eks. alene ikke kan ligge tørre i sengen om natten (enuresis nocturna), kommer normalt ikke ind under SEL 41. I specielle tilfælde, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte, barnet er i skolealderen, og der er udsigt til, at lidelsen er kronisk, kan der dog efter en konkret vurdering ydes hjælp efter SEL 41. Målgruppen omfatter heller ikke den brede gruppe af børn og unge med kortvarige eller mindre indgribende lidelser som f.eks. visse former for allergi. Det er en betingelse for, at der kan bevilges merudgiftsydelse efter SEL 41, at barnet/den unge med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse forsørges i eget hjem og at ydelsen ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i SEL eller anden lovgivning. Ved forsørgelse i eget hjem forstås, at barnet/den unge: Bor hos indehaveren af forældremyndigheden eller andre pårørende Er indlagt på hospital Er på aflastning efter SEL 52, stk. 3, nr. 5 18

19 Er på kostskole eller efterskole (uden at der er tale om en anbringelse). Midlertidige ophold i udlandet Udgangspunktet er, at ansøgeren kan få løbende merudgifter også under op til 5 uges ferie om året. Det er en betingelse for at bevare retten til hjælp i udlandet, at modtageren inden udrejsen opfylder betingelserne for at modtage hjælp, samt at kommunen løbende kan holdes orienteret om, at opholdet sker, uden at de almindelige regler for hjælpen tilsidesættes. Børn anbragt uden for hjemmet Hvis barnet/den unge er anbragt uden for eget hjem på et anbringelsessted og er omfattet af målgruppen for merudgiftsydelse efter SEL 41, afholder anbringelsesstedet de nødvendige merudgifter over anbringelsesstedets drift. Hvis barnet/den unge er anbragt uden for eget hjem i en plejefamilie efter SEL 52, stk. 3, nr. 7 og er omfattet af målgruppen for merudgiftsydelse efter SEL 41, bevilges de nødvendige merudgifter efter SEL 52, stk. 3, nr. 7 som en del af anbringelsesudgiften. Udgiften refunderes plejefamilien med faktisk afholdte udgifter efter særskilt dokumentation for aftalte nødvendige merudgifter. Ansøgning Forældrene skal i forbindelse med ansøgning om merudgifter efter 41 sandsynliggøre omfanget af deres merudgifter. I forbindelse med sagsbehandlingen anmoder kommunen om samtykke til at indhente relevante lægelige og andre faglige erklæringer med henblik på fastlæggelse af det fremadrettede niveau for merudgifter. Omfang/varighed Udmåling af merudgiftsydelsen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn. Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til det nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Merudgifter under 4596 kr. årligt (2015 niveau) udbetales ikke. Foranstaltningen ophører, når betingelserne ikke længere er opfyldt. Som udgangspunkt følges der op på sagsforløbet mindst en gang årligt. Tildeling Sagsbehandler / faglig leder. Andet Bilag 2 viser det vedtagne serviceniveau for en række ydelser efter denne bestemmelse. Lovgrundlag SEL 41 Bekendtgørelse nr. 32 af 21/ om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom. 19

20 Bekendtgørelse nr af 15/ om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet. Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge, kapitel 8, pkt. 163 ff. Diverse principafgørelser fra Ankestyrelsen. 20

21 Tabt arbejdsfortjeneste (SEL 42) Formål Indhold Målgruppe / tildelingskriterier Formålet med tabt arbejdsfortjeneste (TAF) til forældre til børn og unge med funktionsnedsættelse er at: Familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets/ den unges nedsatte funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse. Hindre, at barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske/ langvarige lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger. Barnet/den unge kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institution eller lignende, såfremt dette er det bedste for barnet. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er hjælp til dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde og opretholde deres sædvanlige arbejdsindtægt, fordi de passer et barn under 18 år med et omfattende handicap. Målgruppen kendetegnes ved at være forældre til et barn/ en ung, hvor det er en nødvendig følge af barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller indgribende lidelse, at barnet/den unge passes i hjemmet af forældrene, og hvor dette vurderes at være hensigtsmæssigt. Det kan fx være børn og unge: som har et stort behov for pleje og overvågning, er fysisk svage, som ofte får sygdomsanfald, som har et stort behov for tilsyn, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger, som sover meget uroligt eller sparsomt, så forældrene ofte skal tilse og hjælpe dem i løbet af natten, som skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser, hvis sygdom er meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, med nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko. Herudover kan hensynet til søskende også indgå, hvor behovet for forældrenes omsorg ikke kan tilgodeses på grund af ekstra arbejde i forhold til det barn, der har funktionsnedsættelsen eller den indgribende kroniske lidelse. Personkredsen omfatter begge forældre, selvom de ikke bor sammen og den ene part ikke har del i forældremyndigheden. 21

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=126342&exp=1

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=126342&exp=1 Side 1 af 38 LBK nr 941 af 01/10/2009 Gældende (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 06-10-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession A20090094129 Entydig dokumentidentifikation BM000125 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Serviceniveau på børnehandicapområdet

Serviceniveau på børnehandicapområdet Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og 42. 3 Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere