Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr

2 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter tørretumbleren mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Energispareråd Unødigt forlænget tørretid og forøget energiforbrug kan undgås på følgende måder: Lad tøjet centrifugere ved højeste centrifugeringshastighed i vaskemaskinen. Hvis tøjet f.eks. centrifugeres ved 1600 omdr./min. i stedet for ved 800 omdr./min., spares der ca. 30% energi og tid. Udnyt altid hele tromlens kapacitet i det pågældende program. Herved bruges der mindst mulig energi set i forhold til den samlede tøjmængde. Sørg for, at rumtemperaturen ikke er for høj. Hvis der er andre varmeafgivende produkter i rummet, skal der sørges for tilstrækkelig udluftning, eller sluk evt. de pågældende produkter. Rens fnugfiltrene efter hver tørring. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 2

3 Indholdsfortegnelse Miljøbeskyttelse...2 Råd om sikkerhed og advarsler...6 Betjening af tørretumbleren...15 Betjeningspanel...15 Vejledning vedrørende første ibrugtagning Displayets funktion Første ibrugtagning...17 Tøjpleje Tøjet forberedes Tørretumbleren fyldes Program vælges Kort vejledning Forvalg...24 Programoversigt...25 Grundprogrammer Specialprogrammer...27 Programforløb ændres...29 Betalingssystem Et igangværende program ændres...29 Igangværende program stoppes...29 Tøj efterfyldes eller tages ud...29 Strømafbrydelse Resttid...29 Rengøring og vedligeholdelse...30 Overhold intervallerne for rensning af filtre Hvornår skal fnugfiltrenes flader renses? Hvornår skal filteret i soklen renses? Hvornår skal gitteret nederst til højre/luftvejen renses?

4 Indholdsfortegnelse Fnugfiltrenes flader...32 Rengøring uden vand...32 Fnugfiltrene rengøres med vand...33 Fnugfiltrene sættes i...33 Filter i soklen...34 Udtagning og demontering...34 Rengøring...35 Fnugrumsklap og varmevekslerrum rengøres...35 Genmontering...36 Gitter nederst til højre/luftveje...37 Afmontering...37 Rengøring...37 Genmontering...38 Tørretumbleren rengøres...38 Småfejl udbedres...39 Hvad nu hvis Kontrol- og fejlmeddelelser i displayet Utilfredsstillende tørreresultat...41 Andre problemer...42 Pæren udskiftes...45 PC-ajourføring...46 Opstilling og tilslutning Front Bagside...48 Opstillingsforhold Set fra siden...49 Stålsokkel...49 Set oppefra...49 Vaske-/tørresøjle

5 Indholdsfortegnelse Opstilling...50 Tørretumbleren transporteres til opstillingsstedet...50 Tørretumbleren justeres...51 Tørretumbleren sikres mod at forrykke sig...51 Betalingssystem...52 Opstillingslokalet udluftes Afløbsslange til kondensvand...53 Afløbsslangen placeres...53 Muligheder for vandafløb...53 Eksempel: Fast tilslutning til en vandlås på en håndvask Eltilslutning Tekniske data...56 Service / reklamationsfrist...57 Menuen Indstillinger...59 Menuen Indstillinger åbnes via Brugerniveau...59 Sprog...60 Brugerniveau...60 Antikrøl...61 Summer...61 Klokkeslæt...61 Kontrast...61 Lysstyrke...61 Standby...62 Tørretrin...62 Tørretrin Koge/Kulørt Tørretrin Strygelet...62 Tørretrin Rulletørt...62 Rengør luftveje Forvalg

6 Råd om sikkerhed og advarsler Læs venligst brugsanvisningen grundigt. Denne tørretumbler overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både personer og ting. Læs venligst brugsanvisningen, inden tørretumbleren tages i brug. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af tørretumbleren. Derved beskyttes personer, og skader på tørretumbleren undgås. Hvis flere personer skal betjene tørretumbleren, skal de pågældende personer have adgang til og/eller informeres om disse vigtige råd om sikkerhed og advarsler. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen Tørretumbleren er kun beregnet til tørring af tekstiler, der er vasket i vand, og som af tekstilproducenten er angivet som egnet til tørring i tørretumbler. Anvendelse til andre formål kan være farlig. Miele hæfter ikke for skader, der er forårsaget af uhensigtsmæssig brug eller forkert betjening. Denne tørretumbler er ikke beregnet til udendørs brug. 6

7 Råd om sikkerhed og advarsler Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene tørretumbleren sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af tørretumbleren, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun anvende, rengøre og vedligeholde tørretumbleren uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene, rengøre og vedligeholde den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert håndtering. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af tørretumbleren. Lad dem aldrig lege med tørretumbleren. Teknisk sikkerhed Før opstilling og brug kontrolleres tørretumbleren for udvendige, synlige skader. En beskadiget tørretumbler må ikke installeres og/eller tages i brug. Foretag ikke ændringer på tørretumbleren, medmindre de udtrykkeligt er godkendt af Miele. Brug af sikkerhedsmæssige grunde aldrig forlængerledning (fare for overophedning og dermed brand). 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Tørretumblerens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller beskadiget jordforbindelse. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre uforudselig risiko for brugeren, og Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge heraf. Reparationer bør kun foretages af en Miele-tekniker, da eventuelle skader ellers ikke er omfattet af Mieles reklamationsordning. Defekte dele må kun erstattes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan vi garantere, at de sikkerhedskrav, Miele stiller til sine produkter, opfyldes. Hvis tørretumbleren ikke vedligeholdes regelmæssigt af uddannede fagfolk, kan det medføre reduceret effekt, funktionsforstyrrelser og brandfare. I tilfælde af fejl eller ved rengøring og vedligeholdelse afbrydes tørretumbleren fra elnettet. Den er først fuldstændig afbrudt, når: netforbindelsen er afbrudt, hovedafbryderen er slukket, eller skruesikringen/skruesikringerne er skruet helt ud. Se også afsnittet Opstilling og tilslutning/eltilslutning. Denne tørretumbler må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Oplysninger vedrørende varmepumpe og kølemiddel: Tørretumbleren arbejder med et gasformigt kølemiddel, der hverken er brændbart eller eksplosivt. Brummelyde under tørreprocessen er normale på grund af varmepumpeteknikken. Tørretumblerens funktion påvirkes ikke heraf. En stilstandstid er normalt ikke nødvendig, når tørretumbleren er blevet transporteret og opstillet rigtigt (se afsnittet Opstilling og tilslutning). Ellers skal stilstandstiden overholdes! 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Man bør ikke støtte eller læne sig op ad døren. Tørretumbleren kan tippe. Risiko for at komme til skade! Luk døren efter brug. Derved forhindres, at børn kravler ind i tørretumbleren eller gemmer ting i den husdyr kravler ind i tørretumbleren. Brug ikke højtryksspuler eller vandslange til rengøring af tørretumbleren. Det lokale, hvor tørretumbleren er opstillet, bør altid holdes fri for støv og fnug. Smudspartikler i den indsugede luft kan tilstoppe varmeveksleren. Der kan opstå en defekt og dermed brandfare! Tørretumbleren må aldrig anvendes uden fnugfiltre og filter i soklen anvendes uden gitter forneden til højre anvendes med beskadigede fnugfiltre eller beskadiget filter i soklen. Beskadigede filtre skal straks udskiftes! Tørretumbleren kan blive tilstoppet af fnug, hvilket kan medføre beskadigelse! 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler For at der ikke skal opstå funktionsforstyrrelser under tørringen: Rens fnugfiltrenes flader efter hver tørring. Fnugfiltrene og filteret i soklen skal tørres, hvis de er rengjort med vand. Våde filtre kan medføre funktionsforstyrrelser! Luftvejene (fnugfiltre, filter i soklen, gitter nederst til højre) skal altid renses, når der kommer en opfordring til det i displayet. Tørretumbleren må ikke opstilles i et lokale, hvor der er risiko for frost. Selv temperaturer lige omkring frysepunktet påvirker tørretumblerens funktion. Frosset kondensvand i pumpen og i afløbsslangen kan medføre beskadigelser. Rumtemperaturen bør være mellem +2 C og +35 C. Ved ekstern afledning af kondensvand skal afløbsslangen sikres mod at glide ned, f.eks. hvis den hænges over en håndvask. Ellers kan slangen glide ned, og det udstrømmende kondensvand kan forårsage skader. Kondensvand er ikke drikkevand. Det er sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler På grund af brandfare må tekstiler ikke tørres, hvis de ikke er vaskede. ikke er tilstrækkeligt rene og indeholder olie- eller fedtholdige rester (f.eks. køkken- eller kosmetikklude med rester af spiseolie, olie, fedt eller creme). Hvis tekstilerne ikke er tilstrækkeligt rengjorte, er der risiko for brand ved selvantændelse, selv efter afslutning af tørreprocessen og når tøjet er taget ud af tørretumbleren. indeholder brandfarlige rengøringsmidler eller rester af acetone, alkohol, benzin, petroleum, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks, voksfjerner eller kemikalier (f.eks. på mopper, gulvklude og aftørringsklude). har pletter af hårspray, neglelakfjerner eller lignende rester. Vask derfor tekstiler med sådanne kraftige tilsmudsninger særlig grundigt: Anvend ekstra vaskemiddel, og vælg en høj temperatur. I tvivlstilfælde bør tekstilerne vaskes flere gange. Fjern alle genstande fra lommerne, f.eks. lightere og tændstikker. Advarsel: Vent med at slukke tørretumbleren, til tørreprogrammet er afsluttet. Hvis den slukkes før, skal tøjet straks tages ud og bredes ud, så varmen kan afgives. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler På grund af brandfare må tekstiler eller andre produkter ikke tørres, hvis der er anvendt industrielle kemikalier, f.eks. ved kemisk rensning. hvis de overvejende indeholder skumgummi, gummi- eller gummilignende dele. Det kan f.eks. dreje sig om produkter af latexskumgummi, badehætter, vandtætte tekstiler, gummierede produkter og tøjstykker eller hovedpuder med skumgummitotter. hvis de indeholder dunfyld og er beskadiget (f.eks. puder eller jakker). Hvis fyldet falder ud i tørretumbleren, kan der opstå brand. I mange programmer efterfølges opvarmningsfasen af en afkølingsfase for at sikre, at tøjet ikke ødelægges af for høj temperatur (f.eks. undgåelse af selvantændelse af tøjet). Først herefter er programmet slut. Tag altid alt tøjet ud lige efter programslut. Skyllemiddel og lignende produkter skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne fra producenten af midlerne. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Der må ikke opbevares eller anvendes benzin, petroleum eller andre let-antændelige stoffer i nærheden af tørretumbleren. Brand- og eksplosionsfare! Tilfør tørretumbleren frisk luft uden dampe af klor, fluor eller andre opløsningsmidler. Risiko for brand! For dele af stål gælder følgende: Overflader af rustfrit stål må ikke komme i kontakt med flydende rengørings- og desinfektionsmidler, der indeholder klor eller natriumhypoklorit. Kontakt med disse midler kan medføre korrosion. Aggressive klorblegeluddampe kan også medføre korrosion. Opbevar derfor ikke åbne beholdere med disse midler i nærheden af tørretumbleren. Tilbehør Der må kun monteres tilbehør, der udtrykkeligt er godkendt af Miele. Hvis andre dele monteres, bortfalder kravene om reklamationsret og/eller produktansvar. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt. 14

15 Betjening af tørretumbleren Betjeningspanel Display Når tørretumbleren tændes, lyser displayet som bekræftelse. Så snart tørretumbleren er klar til brug, vises grundmenuen. Start Kontrollampen blinker ved valg og lyser konstant efter programstart. Tasterne, OK, + Nærmere oplysninger findes på næste side. Tasten Med denne tast kan programstart udskydes og klokkeslæt vises. Optisk interface PC Anvendes af Miele Teknisk Service som kontrol- og overførselspunkt. Skåne Plus Tørring med reduceret mekanisk belastning. Programvælger Programvælgeren kan drejes til højre og venstre. Tænd/Sluk Til tænd/sluk af tørretumbleren. Af energimæssige hensyn slukker tørretumbleren automatisk 15 minutter efter programslut/antikrøl eller 15 minutter efter at være blevet tændt, hvis der ikke foretages yderligere betjening. Dør Med denne tast kan døren åbnes uafhængigt af strømtilførsel. Vejledning vedrørende første ibrugtagning Opstil og tilslut tørretumbleren korrekt inden den første ibrugtagning. Se venligst afsnittene Opstilling og tilslutning og Første ibrugtagning. 15

16 Betjening af tørretumbleren Displayets funktion Displayet viser bl.a.: Programvalget. Programvarigheden samt tidspunktet for programstart og programslut. Indstillinger via displayet: Specialprogrammerne Automatic (hvis aktiverbar) Cowboytøj Skjorter Outdoor Hovedpuder Finvask Tørrekurv Koge/Kulørt Silke Forvalgstiden. Menuen Indstillinger. Her kan tørretumblerens elektronik tilpasses forskellige behov. Yderligere oplysninger findes sidst i denne brugsanvisning. Tasterne /+ Til ændring af de komponenter, der vises i displayet: Reducerer værdien eller flytter markeringen opad. + Øger værdien eller flytter markeringen nedad. Tasten OK Hermed bekræftes den valgte værdi, og næste komponent vælges. Tasten Til valg af udskydelse af programstart. Desuden kan man ved tryk på denne tast under tørringen få vist det forventede sluttidspunkt for programmet eller det aktuelle klokkeslæt. 16

17 Første ibrugtagning Tørretumbleren skal opstilles og tilsluttes korrekt. Hvis transporten ikke er foregået som beskrevet i afsnittet Opstilling og tilslutning, skal tørretumbleren stå stille i ca. 1 time, inden den tilsluttes. Tryk kortvarigt på Tænd/Sluk for at tænde tørretumbleren. Når tørretumbleren er klar til brug, vises grundmenuen. Første gang tørretumbleren tændes, vises velkomstbilledet Miele Professional Willkommen et kort øjeblik. Displayet skifter til indstilling af sprog. Displaysprog indstilles dansk deutsch english Vælg det ønskede sprog ved hjælp af tasterne + og, og bekræft valget ved tryk på OK. Det indstillede sprog vises med et hak. Klokkeslæt indstilles (eventuelt) Klokkeslættet kan også altid senere indstilles via menuen Indstillinger. 10 :00 Indstil klokkeslæt Indstil timen med tasterne og +, og bekræft indstillingen ved tryk på OK. Indstil minutterne på samme måde, og bekræft. Grundmenu Når tørretumbleren tændes, vises grundmenuen altid, indtil der vælges et program. 10:00 Vælg program Indstillinger... Nærmere oplysninger om indstillingerne findes bagest i denne brugsanvisning. Der kan nu lægges tøj i tørretumbleren og startes et program (se afsnittet Kort vejledning). 17

18 Tøjpleje 1. Tøjet forberedes Behandlingssymboler Tørring / Normal/lav temperatur. Denne tørretumbler tørrer temperaturskånsomt i alle programmer. Opdeling af tekstilerne i / er ikke nødvendig. Tåler ikke tørring i tørretumbler. Strygning og rulning Meget høj temperatur. Høj temperatur. Lav temperatur. Tåler ikke strygning/rulning. Inden tørring Vask tekstiler med kraftige tilsmudsninger særligt grundigt: Anvend tilstrækkeligt vaskemiddel, og vælg en høj temperatur. I tvivlstilfælde bør tekstilerne vaskes flere gange. Tør ikke drivvådt tøj i tørretumbleren. Lad tøjet centrifugere ved højeste centrifugeringshastighed i vaskemaskinen. Jo højere centrifugeringshastigheden er, jo mere energi og tid kan der spares ved tørringen. Vask nye, kulørte tekstiler separat før første tørring, og tør dem ikke sammen med lyst tøj, da de kan smitte af (også på plastdele i tørretumbleren). De kan endvidere fnugge på det øvrige tøj. Stivede tekstiler kan ligeledes tørres i tørretumbler. For at opnå den optimale appretureffekt skal der imidlertid doseres dobbelt mængde stivelse. Kontroller, at alle sømme og syninger er i orden, så evt. fyld ikke kan falde ud. Brandfare! Luk bælter, og bind forklædebånd og lign. Luk dyne- og pudebetræk, så der ikke kan komme små stykker tøj ind i dem.... hægter etc. Fastsy eller fjern eventuelle bh-bøjler, der har løsnet sig. Åbn jakker og lange lynlåse, så tøjet gennemtørres ensartet. For at opnå ensartet tørring bør tøjet... centrifugeres,... løsnes og... sorteres ensartet efter tekstilart, størrelse og ønsket tørringsgrad. 18

19 Tøjpleje 2. Tørretumbleren fyldes Forkert anvendelse medfører risiko for brand! Læs venligst afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. Fjern eventuelle fremmedlegemer, som f.eks. vaskebolde, fra tøjet. De kan smelte og dermed beskadige tøjet. Undlad at overfylde tørretumbleren. Overfyldning giver kraftigt slid på tøjet, forringer tørreresultatet og bevirker som regel, at tøjet lettere krøller. Udnyt altid den maksimale fyldningsmængde for det aktuelle program (se afsnittet Programoversigt). Herved bruges der mindst mulig energi set i forhold til den samlede tøjmængde. Strygefrit tøj krøller mere, jo større mængde tøj der tørres. Dette gælder især meget sarte tekstiler (f.eks. skjorter og bluser). Reducer eventuelt tøjmængden. 3. Program vælges I mange programmer kan der vælges forskellige tørretrin efter individuelle behov:... f.eks. Skabstørt+, hvis tøjet skal lægges sammen og lægges på plads umiddelbart efter tørringen.... f.eks. Rulletørt eller Strygetørt, hvis tøjet skal rulles eller stryges efter tørringen. Se afsnittet Programoversigt. Vælg Skåne Plus til sarte tekstiler (tørring med reduceret mekanisk belastning). De inderste materialer i dunfyldte tekstiler kan, alt efter kvalitet, have tendens til at krybe. Dunfyldte materialer bør derfor kun tørres på programmet Udglatning. Lærredstøj må kun tørres i tørretumbler, hvis det fremgår af behandlingssymbolet i tøjet. Lærred kan blive "hårdt". Disse tekstiler bør kun tørres på programmet Udglatning. Uld og uldblandinger har tendens til at filtre og krybe. Disse bør derfor udelukkende tørres på programmet Finish uld. T-shirts, undertøj etc. kryber ofte de første par gange, de vaskes. De bør derfor ikke tørres ved for høje temperaturer for at undgå, at de kryber yderligere. Køb evt. T-shirts etc. et eller to numre for store. 19

20 Kort vejledning Tøjet forberedes Læs afsnittet Anvisninger og tips om tøjpleje! Tørretumbleren fyldes Undgå beskadigelse af tøjet! Sørg for, at der ikke kommer tøj i klemme, når døren lukkes. Åbn døren. Læg tøjet ind i tørretumbleren. Smæk døren forsigtigt i, eller luk den med et fast tryk. 20

21 Kort vejledning Program vælges Tryk kortvarigt på Tænd/Sluk for at tænde tørretumbleren. Bemærk: Hvis der ikke foretages yderligere betjening inden for 15 minutter, slukker tørretumbleren automatisk. Ved brug af betalingssystem slukker den ikke automatisk. Specialprogrammer vælges Ved valg af Specialprogrammer vises de mulige specialprogrammer i displayet. Cowboytøj Skjorter Outdoor Marker det ønskede program med tasterne + eller. Pilen i displayet viser, at der følger flere valgmuligheder. Bekræft ved tryk på tasten OK. I nogle specialprogrammer vælges tørretrinnene således: Skjorter Skabstørt Tid: t. Indstil programvælgeren på det ønskede program. Displayets udseende afhænger af valget. I programmerne Koge-/Kulørtvask, Strygelet vælges tørretrinnet direkte med programvælgeren. Tørretrinnet kan ændres med tasterne + eller. Mulighed for valg af tørretrin: Se afsnittet Programoversigt. Luft/tørrekurv-programmer 1:00 t. Varm luft Tid: t. Tiden kan forlænges eller reduceres med tasterne + eller. 21

22 Kort vejledning Tasten Skåne Plus Vælg denne funktion til tekstiler, der let krøller og ikke tåler mekanisk belastning. Kontrollampen lyser ved valg af funktionen. Se afsnittet Programoversigt. Tasten Se afsnittet Forvalg. Betalingssystem Hvis der er tilknyttet et betalingssystem, kommer der en opfordring til betaling i displayet. Hvis døren åbnes eller programmet afbrydes efter programstart, kan betalingen gå tabt (afhængig af indstilling)! Program startes Så snart et program kan startes, blinker kontrollampen for tasten Start. Tryk på tasten Start. I displayet vises Programstart og derefter Tørring samt programtiden. I tørretrinprogrammerne viser displayet senere, hvilket tørretrin programmet er nået til (Rulletørt... Strygetørt... osv.). Programforløb ændres Hvis noget skal ændres, kan oplysninger om følgende findes i afsnittet Programforløb ændres: Betalingssystem. Et igangværende program ændres. Et igangværende program afbrydes. Tøj efterfyldes eller tages ud. Strømafbrydelse. Resttid. Programtid / Resttidsprognose Når et program vælges, viser displayet den forventede varighed, dvs. en resttidsprognose. Følgende faktorer kan dog gøre, at programtiden ændres: Restfugtighed efter centrifugering, tøjtype, fyldning, rumtemperatur og udsving i spændingsstyrken. Derfor tilpasser elektronikken sig løbende til den individuelle portion vasketøj, så resttidsprognosen bliver mere nøjagtig. Resttidsprognosen kontrolleres under hele tørreforløbet, hvorved der undertiden kan opstå tidsspring. 22

23 Kort vejledning Før programslut Efter opvarmningsfasen følger der en afkølingsfase. Displayet viser Afkøling. Først efter denne fase er programmet afsluttet. Sluk aldrig tørretumbleren, før programmet er afsluttet. Programslut - Tøjet tages ud Når displayet viser Antikrøl (hvis aktiveret) og Slut, er programmet slut. Bemærk: Under Antikrøl drejer tromlen intervalmæssigt rundt, hvis tøjet ikke tages ud straks efter programslut. Herved undgås krølfolder i tøjet. Antikrøl kan ikke vælges i programmerne Finish uld, Silke, Tørrekurv Koge/Kulørt. Tørretumbleren slukker automatisk 15 minutter efter programslut/afslutning af antikrølfasen. Det anbefales dog at tage alt tøjet ud lige efter programslut. Åbn døren. Tøm altid tromlen helt. Sørg for, at tromlen tømmes helt! Eventuelle glemte tekstiler kan blive beskadiget af for megen varme, hvis de tørres med næste gang. Når døren er åbnet, slukker tromlebelysningen efter nogle minutter (energibesparende). Tryk kortvarigt på Tænd/Sluk for at slukke tørretumbleren. Displayet bliver mørkt. Luk døren. Plejeråd Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. 23

24 Forvalg Klokkeslættet for programslut eller programstart eller tiden indtil programstart kan vælges - afhængig af indstillingen Forvalg. Standardindstilling: Forvalg deaktiveret. Forvalg vælges Tryk på tasten, når programmet er valgt. Kontrollampen lyser ved valg af funktionen. 10:00 Start: 10:00 Slut: 11:16 Eksempel: Displayet viser øverst det aktuelle klokkeslæt, i midten tidspunktet for programstart og nederst programmets sluttidspunkt. 10:00 Start: 11:14 Slut: 12:30 Vælg den ønskede tid med tasten +. Start- og sluttidspunktet forskydes med 30 min. for hvert tryk. Automatisk programstart kan maks. udskydes i 24 timer. Tiden kan reduceres ved tryk på tasten. Bekræft ved tryk på OK. Forvalg startes Tryk på tasten Start. Skabstørt Start om: t. Forvalg tæller ned til programstart i trin a 1 minut. Tromlen drejer sig kort 1 gang i timen (for at reducere krølning). Programforløb ændres Så længe startforvalg tæller ned, kan......skåne Plus eller tørretrinsindstillingen ændres.... der trykkes på Dør og lægges mere tøj i. Når døren er lukket, trykkes på Start. Forvalg ændres Tryk på tasten. Foretag tidsændring med tasten eller +. Bekræft ved tryk på OK. Forvalg slettes Tryk på tasten. Hold tasten inde, indtil tiden ikke længere reduceres. Bekræft ved tryk på OK. Programmet starter straks. Forvalg afbrydes Stil programvælgeren på Slut. 24

25 Programoversigt Skåne Plus Kan vælges i følgende programmer: Koge-/Kulørtvask, Strygelet, Varmluft, Cowboytøj, Skjorter. Bemærk Tip Tekstilerne tørres med reduceret mekanisk belastning (færre tromleomdrejninger). Programtiden forlænges. Hvis tekstilerne har særlig meget tendens til at krølle eller er særligt følsomme over for mekanisk belastning: Reducer fyldningsmængden. Grundprogrammer Koge-/Kulørtvask Maks. 6,5 kg * Skabstørt+, Skabstørt** Tekstiltype Tekstiler, der består af et eller flere lag bomuld. Frottéhåndklæder/-badehåndklæder/-badekåber, T-shirts, undertøj, sengelinned, babytøj. Arbejdstøj, jakker, tæpper, forklæder, frotté-/lærredstekstiler, sengelinned, håndklæder, badehåndklæder, kogeægte duge eller kitler. Bemærk T-shirts, sweatshirts, undertøj, babytøj etc. må ikke tørres for meget. Der er risiko for, at de kryber. Strygetørt**, Rulletørt Tekstiltype Tekstiler af bomuld eller lærred. Duge, sengelinned, stivede tekstiler. Bemærk Rulletøj rulles sammen, indtil det skal rulles, så det forbliver fugtigt. Strygelet Maks. 3,5 kg * Skabstørt+, Skabstørt**, Strygetørt Tekstiltype Strygelette tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. Arbejdstøj, kitler, pullovere, kjoler, bukser, duge * Vægt i tør tilstand. **Til testinstitutter: Programindstilling til test if. norm EN (uden funktionen Skåne Plus) 25

26 Programoversigt Frotté Maks. 6,5 kg * Skabstørt + Tekstiltype Store mængder frottétekstiler, der består af et eller flere lag. Håndklæder, badehåndklæder, badesjaler, badekåber, vaskeklude, frottésengelinned. Udglatning Maks. 3 kg * Tekstiltype Bomuld eller lærred. Strygelette tekstiler af bomuld, blandingsstoffer eller syntetiske stoffer, som f.eks. bomuldsbukser, anorakker og skjorter. Bemærk Folder fra centrifugering i vaskemaskine reduceres. Tag tøjet ud lige efter programslut, og tør det færdigt ved lufttørring. Finish uld Maks. 2,5 kg * Tekstiltype Uldtekstiler. Bemærk Tekstilerne tages ud straks efter programslut. Kold luft med tidsvalg ( min.**) Maks. 6,5 kg * Tekstiltype Tekstiler, der kun skal luftes. Varm luft med tidsvalg (20-60 min.**) Maks. 6,5 kg * Tekstiltype Eftertørring af tekstiler, der består af flere lag, som tørres uensartet. Jakker, puder og meget store tekstiler. Tørring af enkelte stykker tøj. Badehåndklæder, badetøj, karklude. Bemærk Man bør ikke vælge den længste tørretid fra starten, men prøve sig frem for at finde den bedste tid. * Vægt i tør tilstand. ** Min. og maks. programvarighed kan ændres af Miele Teknisk Service. 26

27 Programoversigt Specialprogrammer Cowboytøj Maks. 3,5 kg * Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Cowboytøj, f.eks. bukser, jakker, nederdele og skjorter. Skjorter Maks. 2,5 kg * Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Skjorter og skjortebluser. Outdoor Maks. 3,5 kg * Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Udendørsbeklædning af materiale, der tåler tørring i tørretumbler. Hovedpuder Maks. 2,5 kg * Skabstørt Produkter Fjer- eller dunhovedpuder. Antal: 2 hovedpuder 80 x 80 cm. Finvask Maks. 4 kg * Skabstørt+, Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Bemærk Sarte tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. Fine pullovere, kjoler, bukser, kitler, duge, skjorter, bluser. Dameundertøj og tøj med applikationer. Minimal krølning. * Vægt i tør tilstand. 27

28 Programoversigt Tørrekurv Koge/Kulørt (20-90 min.) Maks. kurvefyldning 3 kg Bemærk I dette program drejer tromlen ikke rundt. Tørring/luftning må derfor kun foretages med brug af tørrekurv (ekstra Miele tilbehør). Anvend dette program til tørring af tekstiler/produkter, der er egnet til tørring i tørretumbler, men som ikke kan tåle mekanisk belastning. Uden tørrekurv opnås der ikke tilstrækkelig tørring. Følg venligst brugsanvisningen til tørrekurven! Tekstiler/ Se brugsanvisningen til tørrekurven. produkter Silke Maks. 1,5 kg * Tekstiltype Bemærk Tekstiler af silke, f.eks. bluser og skjorter. Tekstilerne tages ud straks efter programslut. Kun hvis frigivet af Miele Teknisk Service: Automatic Maks. 3,5 kg* Skabstørt+, Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Blandede tekstiler til programmerne Koge-/Kulørtvask og Strygelet * Vægt i tør tilstand. 28

29 Programforløb ændres Betalingssystem Hvis døren åbnes eller programmet afbrydes efter programstart, kan betalingen gå tabt (afhængig af indstilling*)! * Et ændringstidsrum, hvor det er tilladt at foretage en programændring, kan indkodes af Miele Teknisk Service. Et igangværende program ændres Det er ikke muligt at vælge et andet program (beskyttelse mod utilsigtet ændring). Hvis programvælgerens position ændres, vises Programskift ikke muligt, indtil den igen stilles på det oprindelige program. For at kunne vælge et andet program skal det igangværende program stoppes. Igangværende program stoppes Stil programvælgeren på Slut. Når displayet viser Slut, er programmet afbrudt. Åbn døren. Luk døren. Vælg straks et nyt program. Tryk på Start. Tøj efterfyldes eller tages ud Tryk på Dør. Åbn døren. Der kan nu lægges mere tøj i, eller noget af tøjet kan tages ud. Luk døren. Tryk på Start. Strømafbrydelse Tørretumbleren er blevet slukket, eller der har været strømsvigt, mens tørreprocessen var i gang. Når strømmen vender tilbage/tørretumbleren tændes igen, bekræftes ved tryk på OK, hvorefter programmet skal startes igen. Resttid Ændringer i programforløbet kan medføre tidsspring i displayet. 29

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8867 WP da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 575 340 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 628 330 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 530 640 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 340 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8302 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 872 690 Miljøbeskyttelse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER PROFESSIONEL TØRRETUMBLER 6,5kg VERSION MED EN VARMEPUMPE MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010161da Udstedelses dato: Marts 2012 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning vaskemaskine PW 5082

Brugs- og opstillingsanvisning vaskemaskine PW 5082 Brugs- og opstillingsanvisning vaskemaskine PW 5082 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 955 010 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine W 3122. da-dk

Brugsanvisning Vaskemaskine W 3122. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 3122 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 615 950 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

TØRRETUMBLER HN 8919. Brugervejledning

TØRRETUMBLER HN 8919. Brugervejledning TØRRETUMBLER HN 8919 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt før tumbleren tages i brug. Brugervejledningen indeholder vigtige informationer om tumblerens funktioner og brug samt løsning

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5872 Edition 111. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5872 Edition 111. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5872 Edition 111 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 495 210 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

DET BEDSTE FRA MIELE DESIGNET TIL PERFEKTION

DET BEDSTE FRA MIELE DESIGNET TIL PERFEKTION DET BEDSTE FRA MIELE DESIGNET TIL PERFEKTION MIELE SÆTTER NYE STANDARDER Miele tager tøjvask og -pleje til et nyt niveau. Den nye W1-vaskemaskine og T1-tørretumbler kombinerer kvalitetsfeatures, der indtil

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Genanvender den varme luft Reducerer energiforbruget op til 60% Hurtig tilbagebetalingstid Varmepumpe-tørretumblere BOLIGVASKERIER DAGINSTITUTIONER PLEJEHJEM

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Vaskemaskiner og Tørretumblere

Vaskemaskiner og Tørretumblere Vaskemaskiner og Tørretumblere 2 Vasker rent på alle fronter. LG kombinerer ny teknologi med brugervenlighed og tilbyder markedets største udvalg af frontbetjente vaskemaskiner, fra kompakte maskiner med

Læs mere

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M Kæare Kunde, Vi håber at i får bedste udførelse fra denne produkt som er bygget i en moderne faciliteter med total kvalitet. Til at få bedste udførelse fra denne

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere