Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr

2 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter tørretumbleren mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Energispareråd Unødigt forlænget tørretid og forøget energiforbrug kan undgås på følgende måder: Lad tøjet centrifugere ved højeste centrifugeringshastighed i vaskemaskinen. Hvis tøjet f.eks. centrifugeres ved 1600 omdr./min. i stedet for ved 800 omdr./min., spares der ca. 30% energi og tid. Udnyt altid hele tromlens kapacitet i det pågældende program. Herved bruges der mindst mulig energi set i forhold til den samlede tøjmængde. Sørg for, at rumtemperaturen ikke er for høj. Hvis der er andre varmeafgivende produkter i rummet, skal der sørges for tilstrækkelig udluftning, eller sluk evt. de pågældende produkter. Rens fnugfiltrene efter hver tørring. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 2

3 Indholdsfortegnelse Miljøbeskyttelse...2 Råd om sikkerhed og advarsler...6 Betjening af tørretumbleren...15 Betjeningspanel...15 Vejledning vedrørende første ibrugtagning Displayets funktion Første ibrugtagning...17 Tøjpleje Tøjet forberedes Tørretumbleren fyldes Program vælges Kort vejledning Forvalg...24 Programoversigt...25 Grundprogrammer Specialprogrammer...27 Programforløb ændres...29 Betalingssystem Et igangværende program ændres...29 Igangværende program stoppes...29 Tøj efterfyldes eller tages ud...29 Strømafbrydelse Resttid...29 Rengøring og vedligeholdelse...30 Overhold intervallerne for rensning af filtre Hvornår skal fnugfiltrenes flader renses? Hvornår skal filteret i soklen renses? Hvornår skal gitteret nederst til højre/luftvejen renses?

4 Indholdsfortegnelse Fnugfiltrenes flader...32 Rengøring uden vand...32 Fnugfiltrene rengøres med vand...33 Fnugfiltrene sættes i...33 Filter i soklen...34 Udtagning og demontering...34 Rengøring...35 Fnugrumsklap og varmevekslerrum rengøres...35 Genmontering...36 Gitter nederst til højre/luftveje...37 Afmontering...37 Rengøring...37 Genmontering...38 Tørretumbleren rengøres...38 Småfejl udbedres...39 Hvad nu hvis Kontrol- og fejlmeddelelser i displayet Utilfredsstillende tørreresultat...41 Andre problemer...42 Pæren udskiftes...45 PC-ajourføring...46 Opstilling og tilslutning Front Bagside...48 Opstillingsforhold Set fra siden...49 Stålsokkel...49 Set oppefra...49 Vaske-/tørresøjle

5 Indholdsfortegnelse Opstilling...50 Tørretumbleren transporteres til opstillingsstedet...50 Tørretumbleren justeres...51 Tørretumbleren sikres mod at forrykke sig...51 Betalingssystem...52 Opstillingslokalet udluftes Afløbsslange til kondensvand...53 Afløbsslangen placeres...53 Muligheder for vandafløb...53 Eksempel: Fast tilslutning til en vandlås på en håndvask Eltilslutning Tekniske data...56 Service / reklamationsfrist...57 Menuen Indstillinger...59 Menuen Indstillinger åbnes via Brugerniveau...59 Sprog...60 Brugerniveau...60 Antikrøl...61 Summer...61 Klokkeslæt...61 Kontrast...61 Lysstyrke...61 Standby...62 Tørretrin...62 Tørretrin Koge/Kulørt Tørretrin Strygelet...62 Tørretrin Rulletørt...62 Rengør luftveje Forvalg

6 Råd om sikkerhed og advarsler Læs venligst brugsanvisningen grundigt. Denne tørretumbler overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både personer og ting. Læs venligst brugsanvisningen, inden tørretumbleren tages i brug. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af tørretumbleren. Derved beskyttes personer, og skader på tørretumbleren undgås. Hvis flere personer skal betjene tørretumbleren, skal de pågældende personer have adgang til og/eller informeres om disse vigtige råd om sikkerhed og advarsler. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen Tørretumbleren er kun beregnet til tørring af tekstiler, der er vasket i vand, og som af tekstilproducenten er angivet som egnet til tørring i tørretumbler. Anvendelse til andre formål kan være farlig. Miele hæfter ikke for skader, der er forårsaget af uhensigtsmæssig brug eller forkert betjening. Denne tørretumbler er ikke beregnet til udendørs brug. 6

7 Råd om sikkerhed og advarsler Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene tørretumbleren sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af tørretumbleren, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun anvende, rengøre og vedligeholde tørretumbleren uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene, rengøre og vedligeholde den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert håndtering. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af tørretumbleren. Lad dem aldrig lege med tørretumbleren. Teknisk sikkerhed Før opstilling og brug kontrolleres tørretumbleren for udvendige, synlige skader. En beskadiget tørretumbler må ikke installeres og/eller tages i brug. Foretag ikke ændringer på tørretumbleren, medmindre de udtrykkeligt er godkendt af Miele. Brug af sikkerhedsmæssige grunde aldrig forlængerledning (fare for overophedning og dermed brand). 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Tørretumblerens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller beskadiget jordforbindelse. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre uforudselig risiko for brugeren, og Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge heraf. Reparationer bør kun foretages af en Miele-tekniker, da eventuelle skader ellers ikke er omfattet af Mieles reklamationsordning. Defekte dele må kun erstattes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan vi garantere, at de sikkerhedskrav, Miele stiller til sine produkter, opfyldes. Hvis tørretumbleren ikke vedligeholdes regelmæssigt af uddannede fagfolk, kan det medføre reduceret effekt, funktionsforstyrrelser og brandfare. I tilfælde af fejl eller ved rengøring og vedligeholdelse afbrydes tørretumbleren fra elnettet. Den er først fuldstændig afbrudt, når: netforbindelsen er afbrudt, hovedafbryderen er slukket, eller skruesikringen/skruesikringerne er skruet helt ud. Se også afsnittet Opstilling og tilslutning/eltilslutning. Denne tørretumbler må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Oplysninger vedrørende varmepumpe og kølemiddel: Tørretumbleren arbejder med et gasformigt kølemiddel, der hverken er brændbart eller eksplosivt. Brummelyde under tørreprocessen er normale på grund af varmepumpeteknikken. Tørretumblerens funktion påvirkes ikke heraf. En stilstandstid er normalt ikke nødvendig, når tørretumbleren er blevet transporteret og opstillet rigtigt (se afsnittet Opstilling og tilslutning). Ellers skal stilstandstiden overholdes! 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Man bør ikke støtte eller læne sig op ad døren. Tørretumbleren kan tippe. Risiko for at komme til skade! Luk døren efter brug. Derved forhindres, at børn kravler ind i tørretumbleren eller gemmer ting i den husdyr kravler ind i tørretumbleren. Brug ikke højtryksspuler eller vandslange til rengøring af tørretumbleren. Det lokale, hvor tørretumbleren er opstillet, bør altid holdes fri for støv og fnug. Smudspartikler i den indsugede luft kan tilstoppe varmeveksleren. Der kan opstå en defekt og dermed brandfare! Tørretumbleren må aldrig anvendes uden fnugfiltre og filter i soklen anvendes uden gitter forneden til højre anvendes med beskadigede fnugfiltre eller beskadiget filter i soklen. Beskadigede filtre skal straks udskiftes! Tørretumbleren kan blive tilstoppet af fnug, hvilket kan medføre beskadigelse! 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler For at der ikke skal opstå funktionsforstyrrelser under tørringen: Rens fnugfiltrenes flader efter hver tørring. Fnugfiltrene og filteret i soklen skal tørres, hvis de er rengjort med vand. Våde filtre kan medføre funktionsforstyrrelser! Luftvejene (fnugfiltre, filter i soklen, gitter nederst til højre) skal altid renses, når der kommer en opfordring til det i displayet. Tørretumbleren må ikke opstilles i et lokale, hvor der er risiko for frost. Selv temperaturer lige omkring frysepunktet påvirker tørretumblerens funktion. Frosset kondensvand i pumpen og i afløbsslangen kan medføre beskadigelser. Rumtemperaturen bør være mellem +2 C og +35 C. Ved ekstern afledning af kondensvand skal afløbsslangen sikres mod at glide ned, f.eks. hvis den hænges over en håndvask. Ellers kan slangen glide ned, og det udstrømmende kondensvand kan forårsage skader. Kondensvand er ikke drikkevand. Det er sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler På grund af brandfare må tekstiler ikke tørres, hvis de ikke er vaskede. ikke er tilstrækkeligt rene og indeholder olie- eller fedtholdige rester (f.eks. køkken- eller kosmetikklude med rester af spiseolie, olie, fedt eller creme). Hvis tekstilerne ikke er tilstrækkeligt rengjorte, er der risiko for brand ved selvantændelse, selv efter afslutning af tørreprocessen og når tøjet er taget ud af tørretumbleren. indeholder brandfarlige rengøringsmidler eller rester af acetone, alkohol, benzin, petroleum, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks, voksfjerner eller kemikalier (f.eks. på mopper, gulvklude og aftørringsklude). har pletter af hårspray, neglelakfjerner eller lignende rester. Vask derfor tekstiler med sådanne kraftige tilsmudsninger særlig grundigt: Anvend ekstra vaskemiddel, og vælg en høj temperatur. I tvivlstilfælde bør tekstilerne vaskes flere gange. Fjern alle genstande fra lommerne, f.eks. lightere og tændstikker. Advarsel: Vent med at slukke tørretumbleren, til tørreprogrammet er afsluttet. Hvis den slukkes før, skal tøjet straks tages ud og bredes ud, så varmen kan afgives. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler På grund af brandfare må tekstiler eller andre produkter ikke tørres, hvis der er anvendt industrielle kemikalier, f.eks. ved kemisk rensning. hvis de overvejende indeholder skumgummi, gummi- eller gummilignende dele. Det kan f.eks. dreje sig om produkter af latexskumgummi, badehætter, vandtætte tekstiler, gummierede produkter og tøjstykker eller hovedpuder med skumgummitotter. hvis de indeholder dunfyld og er beskadiget (f.eks. puder eller jakker). Hvis fyldet falder ud i tørretumbleren, kan der opstå brand. I mange programmer efterfølges opvarmningsfasen af en afkølingsfase for at sikre, at tøjet ikke ødelægges af for høj temperatur (f.eks. undgåelse af selvantændelse af tøjet). Først herefter er programmet slut. Tag altid alt tøjet ud lige efter programslut. Skyllemiddel og lignende produkter skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne fra producenten af midlerne. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Der må ikke opbevares eller anvendes benzin, petroleum eller andre let-antændelige stoffer i nærheden af tørretumbleren. Brand- og eksplosionsfare! Tilfør tørretumbleren frisk luft uden dampe af klor, fluor eller andre opløsningsmidler. Risiko for brand! For dele af stål gælder følgende: Overflader af rustfrit stål må ikke komme i kontakt med flydende rengørings- og desinfektionsmidler, der indeholder klor eller natriumhypoklorit. Kontakt med disse midler kan medføre korrosion. Aggressive klorblegeluddampe kan også medføre korrosion. Opbevar derfor ikke åbne beholdere med disse midler i nærheden af tørretumbleren. Tilbehør Der må kun monteres tilbehør, der udtrykkeligt er godkendt af Miele. Hvis andre dele monteres, bortfalder kravene om reklamationsret og/eller produktansvar. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt. 14

15 Betjening af tørretumbleren Betjeningspanel Display Når tørretumbleren tændes, lyser displayet som bekræftelse. Så snart tørretumbleren er klar til brug, vises grundmenuen. Start Kontrollampen blinker ved valg og lyser konstant efter programstart. Tasterne, OK, + Nærmere oplysninger findes på næste side. Tasten Med denne tast kan programstart udskydes og klokkeslæt vises. Optisk interface PC Anvendes af Miele Teknisk Service som kontrol- og overførselspunkt. Skåne Plus Tørring med reduceret mekanisk belastning. Programvælger Programvælgeren kan drejes til højre og venstre. Tænd/Sluk Til tænd/sluk af tørretumbleren. Af energimæssige hensyn slukker tørretumbleren automatisk 15 minutter efter programslut/antikrøl eller 15 minutter efter at være blevet tændt, hvis der ikke foretages yderligere betjening. Dør Med denne tast kan døren åbnes uafhængigt af strømtilførsel. Vejledning vedrørende første ibrugtagning Opstil og tilslut tørretumbleren korrekt inden den første ibrugtagning. Se venligst afsnittene Opstilling og tilslutning og Første ibrugtagning. 15

16 Betjening af tørretumbleren Displayets funktion Displayet viser bl.a.: Programvalget. Programvarigheden samt tidspunktet for programstart og programslut. Indstillinger via displayet: Specialprogrammerne Automatic (hvis aktiverbar) Cowboytøj Skjorter Outdoor Hovedpuder Finvask Tørrekurv Koge/Kulørt Silke Forvalgstiden. Menuen Indstillinger. Her kan tørretumblerens elektronik tilpasses forskellige behov. Yderligere oplysninger findes sidst i denne brugsanvisning. Tasterne /+ Til ændring af de komponenter, der vises i displayet: Reducerer værdien eller flytter markeringen opad. + Øger værdien eller flytter markeringen nedad. Tasten OK Hermed bekræftes den valgte værdi, og næste komponent vælges. Tasten Til valg af udskydelse af programstart. Desuden kan man ved tryk på denne tast under tørringen få vist det forventede sluttidspunkt for programmet eller det aktuelle klokkeslæt. 16

17 Første ibrugtagning Tørretumbleren skal opstilles og tilsluttes korrekt. Hvis transporten ikke er foregået som beskrevet i afsnittet Opstilling og tilslutning, skal tørretumbleren stå stille i ca. 1 time, inden den tilsluttes. Tryk kortvarigt på Tænd/Sluk for at tænde tørretumbleren. Når tørretumbleren er klar til brug, vises grundmenuen. Første gang tørretumbleren tændes, vises velkomstbilledet Miele Professional Willkommen et kort øjeblik. Displayet skifter til indstilling af sprog. Displaysprog indstilles dansk deutsch english Vælg det ønskede sprog ved hjælp af tasterne + og, og bekræft valget ved tryk på OK. Det indstillede sprog vises med et hak. Klokkeslæt indstilles (eventuelt) Klokkeslættet kan også altid senere indstilles via menuen Indstillinger. 10 :00 Indstil klokkeslæt Indstil timen med tasterne og +, og bekræft indstillingen ved tryk på OK. Indstil minutterne på samme måde, og bekræft. Grundmenu Når tørretumbleren tændes, vises grundmenuen altid, indtil der vælges et program. 10:00 Vælg program Indstillinger... Nærmere oplysninger om indstillingerne findes bagest i denne brugsanvisning. Der kan nu lægges tøj i tørretumbleren og startes et program (se afsnittet Kort vejledning). 17

18 Tøjpleje 1. Tøjet forberedes Behandlingssymboler Tørring / Normal/lav temperatur. Denne tørretumbler tørrer temperaturskånsomt i alle programmer. Opdeling af tekstilerne i / er ikke nødvendig. Tåler ikke tørring i tørretumbler. Strygning og rulning Meget høj temperatur. Høj temperatur. Lav temperatur. Tåler ikke strygning/rulning. Inden tørring Vask tekstiler med kraftige tilsmudsninger særligt grundigt: Anvend tilstrækkeligt vaskemiddel, og vælg en høj temperatur. I tvivlstilfælde bør tekstilerne vaskes flere gange. Tør ikke drivvådt tøj i tørretumbleren. Lad tøjet centrifugere ved højeste centrifugeringshastighed i vaskemaskinen. Jo højere centrifugeringshastigheden er, jo mere energi og tid kan der spares ved tørringen. Vask nye, kulørte tekstiler separat før første tørring, og tør dem ikke sammen med lyst tøj, da de kan smitte af (også på plastdele i tørretumbleren). De kan endvidere fnugge på det øvrige tøj. Stivede tekstiler kan ligeledes tørres i tørretumbler. For at opnå den optimale appretureffekt skal der imidlertid doseres dobbelt mængde stivelse. Kontroller, at alle sømme og syninger er i orden, så evt. fyld ikke kan falde ud. Brandfare! Luk bælter, og bind forklædebånd og lign. Luk dyne- og pudebetræk, så der ikke kan komme små stykker tøj ind i dem.... hægter etc. Fastsy eller fjern eventuelle bh-bøjler, der har løsnet sig. Åbn jakker og lange lynlåse, så tøjet gennemtørres ensartet. For at opnå ensartet tørring bør tøjet... centrifugeres,... løsnes og... sorteres ensartet efter tekstilart, størrelse og ønsket tørringsgrad. 18

19 Tøjpleje 2. Tørretumbleren fyldes Forkert anvendelse medfører risiko for brand! Læs venligst afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. Fjern eventuelle fremmedlegemer, som f.eks. vaskebolde, fra tøjet. De kan smelte og dermed beskadige tøjet. Undlad at overfylde tørretumbleren. Overfyldning giver kraftigt slid på tøjet, forringer tørreresultatet og bevirker som regel, at tøjet lettere krøller. Udnyt altid den maksimale fyldningsmængde for det aktuelle program (se afsnittet Programoversigt). Herved bruges der mindst mulig energi set i forhold til den samlede tøjmængde. Strygefrit tøj krøller mere, jo større mængde tøj der tørres. Dette gælder især meget sarte tekstiler (f.eks. skjorter og bluser). Reducer eventuelt tøjmængden. 3. Program vælges I mange programmer kan der vælges forskellige tørretrin efter individuelle behov:... f.eks. Skabstørt+, hvis tøjet skal lægges sammen og lægges på plads umiddelbart efter tørringen.... f.eks. Rulletørt eller Strygetørt, hvis tøjet skal rulles eller stryges efter tørringen. Se afsnittet Programoversigt. Vælg Skåne Plus til sarte tekstiler (tørring med reduceret mekanisk belastning). De inderste materialer i dunfyldte tekstiler kan, alt efter kvalitet, have tendens til at krybe. Dunfyldte materialer bør derfor kun tørres på programmet Udglatning. Lærredstøj må kun tørres i tørretumbler, hvis det fremgår af behandlingssymbolet i tøjet. Lærred kan blive "hårdt". Disse tekstiler bør kun tørres på programmet Udglatning. Uld og uldblandinger har tendens til at filtre og krybe. Disse bør derfor udelukkende tørres på programmet Finish uld. T-shirts, undertøj etc. kryber ofte de første par gange, de vaskes. De bør derfor ikke tørres ved for høje temperaturer for at undgå, at de kryber yderligere. Køb evt. T-shirts etc. et eller to numre for store. 19

20 Kort vejledning Tøjet forberedes Læs afsnittet Anvisninger og tips om tøjpleje! Tørretumbleren fyldes Undgå beskadigelse af tøjet! Sørg for, at der ikke kommer tøj i klemme, når døren lukkes. Åbn døren. Læg tøjet ind i tørretumbleren. Smæk døren forsigtigt i, eller luk den med et fast tryk. 20

21 Kort vejledning Program vælges Tryk kortvarigt på Tænd/Sluk for at tænde tørretumbleren. Bemærk: Hvis der ikke foretages yderligere betjening inden for 15 minutter, slukker tørretumbleren automatisk. Ved brug af betalingssystem slukker den ikke automatisk. Specialprogrammer vælges Ved valg af Specialprogrammer vises de mulige specialprogrammer i displayet. Cowboytøj Skjorter Outdoor Marker det ønskede program med tasterne + eller. Pilen i displayet viser, at der følger flere valgmuligheder. Bekræft ved tryk på tasten OK. I nogle specialprogrammer vælges tørretrinnene således: Skjorter Skabstørt Tid: t. Indstil programvælgeren på det ønskede program. Displayets udseende afhænger af valget. I programmerne Koge-/Kulørtvask, Strygelet vælges tørretrinnet direkte med programvælgeren. Tørretrinnet kan ændres med tasterne + eller. Mulighed for valg af tørretrin: Se afsnittet Programoversigt. Luft/tørrekurv-programmer 1:00 t. Varm luft Tid: t. Tiden kan forlænges eller reduceres med tasterne + eller. 21

22 Kort vejledning Tasten Skåne Plus Vælg denne funktion til tekstiler, der let krøller og ikke tåler mekanisk belastning. Kontrollampen lyser ved valg af funktionen. Se afsnittet Programoversigt. Tasten Se afsnittet Forvalg. Betalingssystem Hvis der er tilknyttet et betalingssystem, kommer der en opfordring til betaling i displayet. Hvis døren åbnes eller programmet afbrydes efter programstart, kan betalingen gå tabt (afhængig af indstilling)! Program startes Så snart et program kan startes, blinker kontrollampen for tasten Start. Tryk på tasten Start. I displayet vises Programstart og derefter Tørring samt programtiden. I tørretrinprogrammerne viser displayet senere, hvilket tørretrin programmet er nået til (Rulletørt... Strygetørt... osv.). Programforløb ændres Hvis noget skal ændres, kan oplysninger om følgende findes i afsnittet Programforløb ændres: Betalingssystem. Et igangværende program ændres. Et igangværende program afbrydes. Tøj efterfyldes eller tages ud. Strømafbrydelse. Resttid. Programtid / Resttidsprognose Når et program vælges, viser displayet den forventede varighed, dvs. en resttidsprognose. Følgende faktorer kan dog gøre, at programtiden ændres: Restfugtighed efter centrifugering, tøjtype, fyldning, rumtemperatur og udsving i spændingsstyrken. Derfor tilpasser elektronikken sig løbende til den individuelle portion vasketøj, så resttidsprognosen bliver mere nøjagtig. Resttidsprognosen kontrolleres under hele tørreforløbet, hvorved der undertiden kan opstå tidsspring. 22

23 Kort vejledning Før programslut Efter opvarmningsfasen følger der en afkølingsfase. Displayet viser Afkøling. Først efter denne fase er programmet afsluttet. Sluk aldrig tørretumbleren, før programmet er afsluttet. Programslut - Tøjet tages ud Når displayet viser Antikrøl (hvis aktiveret) og Slut, er programmet slut. Bemærk: Under Antikrøl drejer tromlen intervalmæssigt rundt, hvis tøjet ikke tages ud straks efter programslut. Herved undgås krølfolder i tøjet. Antikrøl kan ikke vælges i programmerne Finish uld, Silke, Tørrekurv Koge/Kulørt. Tørretumbleren slukker automatisk 15 minutter efter programslut/afslutning af antikrølfasen. Det anbefales dog at tage alt tøjet ud lige efter programslut. Åbn døren. Tøm altid tromlen helt. Sørg for, at tromlen tømmes helt! Eventuelle glemte tekstiler kan blive beskadiget af for megen varme, hvis de tørres med næste gang. Når døren er åbnet, slukker tromlebelysningen efter nogle minutter (energibesparende). Tryk kortvarigt på Tænd/Sluk for at slukke tørretumbleren. Displayet bliver mørkt. Luk døren. Plejeråd Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. 23

24 Forvalg Klokkeslættet for programslut eller programstart eller tiden indtil programstart kan vælges - afhængig af indstillingen Forvalg. Standardindstilling: Forvalg deaktiveret. Forvalg vælges Tryk på tasten, når programmet er valgt. Kontrollampen lyser ved valg af funktionen. 10:00 Start: 10:00 Slut: 11:16 Eksempel: Displayet viser øverst det aktuelle klokkeslæt, i midten tidspunktet for programstart og nederst programmets sluttidspunkt. 10:00 Start: 11:14 Slut: 12:30 Vælg den ønskede tid med tasten +. Start- og sluttidspunktet forskydes med 30 min. for hvert tryk. Automatisk programstart kan maks. udskydes i 24 timer. Tiden kan reduceres ved tryk på tasten. Bekræft ved tryk på OK. Forvalg startes Tryk på tasten Start. Skabstørt Start om: t. Forvalg tæller ned til programstart i trin a 1 minut. Tromlen drejer sig kort 1 gang i timen (for at reducere krølning). Programforløb ændres Så længe startforvalg tæller ned, kan......skåne Plus eller tørretrinsindstillingen ændres.... der trykkes på Dør og lægges mere tøj i. Når døren er lukket, trykkes på Start. Forvalg ændres Tryk på tasten. Foretag tidsændring med tasten eller +. Bekræft ved tryk på OK. Forvalg slettes Tryk på tasten. Hold tasten inde, indtil tiden ikke længere reduceres. Bekræft ved tryk på OK. Programmet starter straks. Forvalg afbrydes Stil programvælgeren på Slut. 24

25 Programoversigt Skåne Plus Kan vælges i følgende programmer: Koge-/Kulørtvask, Strygelet, Varmluft, Cowboytøj, Skjorter. Bemærk Tip Tekstilerne tørres med reduceret mekanisk belastning (færre tromleomdrejninger). Programtiden forlænges. Hvis tekstilerne har særlig meget tendens til at krølle eller er særligt følsomme over for mekanisk belastning: Reducer fyldningsmængden. Grundprogrammer Koge-/Kulørtvask Maks. 6,5 kg * Skabstørt+, Skabstørt** Tekstiltype Tekstiler, der består af et eller flere lag bomuld. Frottéhåndklæder/-badehåndklæder/-badekåber, T-shirts, undertøj, sengelinned, babytøj. Arbejdstøj, jakker, tæpper, forklæder, frotté-/lærredstekstiler, sengelinned, håndklæder, badehåndklæder, kogeægte duge eller kitler. Bemærk T-shirts, sweatshirts, undertøj, babytøj etc. må ikke tørres for meget. Der er risiko for, at de kryber. Strygetørt**, Rulletørt Tekstiltype Tekstiler af bomuld eller lærred. Duge, sengelinned, stivede tekstiler. Bemærk Rulletøj rulles sammen, indtil det skal rulles, så det forbliver fugtigt. Strygelet Maks. 3,5 kg * Skabstørt+, Skabstørt**, Strygetørt Tekstiltype Strygelette tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. Arbejdstøj, kitler, pullovere, kjoler, bukser, duge * Vægt i tør tilstand. **Til testinstitutter: Programindstilling til test if. norm EN (uden funktionen Skåne Plus) 25

26 Programoversigt Frotté Maks. 6,5 kg * Skabstørt + Tekstiltype Store mængder frottétekstiler, der består af et eller flere lag. Håndklæder, badehåndklæder, badesjaler, badekåber, vaskeklude, frottésengelinned. Udglatning Maks. 3 kg * Tekstiltype Bomuld eller lærred. Strygelette tekstiler af bomuld, blandingsstoffer eller syntetiske stoffer, som f.eks. bomuldsbukser, anorakker og skjorter. Bemærk Folder fra centrifugering i vaskemaskine reduceres. Tag tøjet ud lige efter programslut, og tør det færdigt ved lufttørring. Finish uld Maks. 2,5 kg * Tekstiltype Uldtekstiler. Bemærk Tekstilerne tages ud straks efter programslut. Kold luft med tidsvalg ( min.**) Maks. 6,5 kg * Tekstiltype Tekstiler, der kun skal luftes. Varm luft med tidsvalg (20-60 min.**) Maks. 6,5 kg * Tekstiltype Eftertørring af tekstiler, der består af flere lag, som tørres uensartet. Jakker, puder og meget store tekstiler. Tørring af enkelte stykker tøj. Badehåndklæder, badetøj, karklude. Bemærk Man bør ikke vælge den længste tørretid fra starten, men prøve sig frem for at finde den bedste tid. * Vægt i tør tilstand. ** Min. og maks. programvarighed kan ændres af Miele Teknisk Service. 26

27 Programoversigt Specialprogrammer Cowboytøj Maks. 3,5 kg * Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Cowboytøj, f.eks. bukser, jakker, nederdele og skjorter. Skjorter Maks. 2,5 kg * Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Skjorter og skjortebluser. Outdoor Maks. 3,5 kg * Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Udendørsbeklædning af materiale, der tåler tørring i tørretumbler. Hovedpuder Maks. 2,5 kg * Skabstørt Produkter Fjer- eller dunhovedpuder. Antal: 2 hovedpuder 80 x 80 cm. Finvask Maks. 4 kg * Skabstørt+, Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Bemærk Sarte tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. Fine pullovere, kjoler, bukser, kitler, duge, skjorter, bluser. Dameundertøj og tøj med applikationer. Minimal krølning. * Vægt i tør tilstand. 27

28 Programoversigt Tørrekurv Koge/Kulørt (20-90 min.) Maks. kurvefyldning 3 kg Bemærk I dette program drejer tromlen ikke rundt. Tørring/luftning må derfor kun foretages med brug af tørrekurv (ekstra Miele tilbehør). Anvend dette program til tørring af tekstiler/produkter, der er egnet til tørring i tørretumbler, men som ikke kan tåle mekanisk belastning. Uden tørrekurv opnås der ikke tilstrækkelig tørring. Følg venligst brugsanvisningen til tørrekurven! Tekstiler/ Se brugsanvisningen til tørrekurven. produkter Silke Maks. 1,5 kg * Tekstiltype Bemærk Tekstiler af silke, f.eks. bluser og skjorter. Tekstilerne tages ud straks efter programslut. Kun hvis frigivet af Miele Teknisk Service: Automatic Maks. 3,5 kg* Skabstørt+, Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Blandede tekstiler til programmerne Koge-/Kulørtvask og Strygelet * Vægt i tør tilstand. 28

29 Programforløb ændres Betalingssystem Hvis døren åbnes eller programmet afbrydes efter programstart, kan betalingen gå tabt (afhængig af indstilling*)! * Et ændringstidsrum, hvor det er tilladt at foretage en programændring, kan indkodes af Miele Teknisk Service. Et igangværende program ændres Det er ikke muligt at vælge et andet program (beskyttelse mod utilsigtet ændring). Hvis programvælgerens position ændres, vises Programskift ikke muligt, indtil den igen stilles på det oprindelige program. For at kunne vælge et andet program skal det igangværende program stoppes. Igangværende program stoppes Stil programvælgeren på Slut. Når displayet viser Slut, er programmet afbrudt. Åbn døren. Luk døren. Vælg straks et nyt program. Tryk på Start. Tøj efterfyldes eller tages ud Tryk på Dør. Åbn døren. Der kan nu lægges mere tøj i, eller noget af tøjet kan tages ud. Luk døren. Tryk på Start. Strømafbrydelse Tørretumbleren er blevet slukket, eller der har været strømsvigt, mens tørreprocessen var i gang. Når strømmen vender tilbage/tørretumbleren tændes igen, bekræftes ved tryk på OK, hvorefter programmet skal startes igen. Resttid Ændringer i programforløbet kan medføre tidsspring i displayet. 29

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136 Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136 da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 7137 WP Vario da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 7135 C Vario

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 7135 C Vario Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 7135 C Vario da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8164 WP. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8164 WP. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8164 WP da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 693 200 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 06

Læs mere

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 7644 C. da-dk

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 7644 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 7644 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 874 190 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136 Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136 da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8867 WP da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 575 340 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 628 330 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8812 C Edition 111. da-dk

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8812 C Edition 111. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8812 C Edition 111 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 418

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler

Brugsanvisning Kondenstørretumbler Brugsanvisning Kondenstørretumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 938 520 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8403 C. da-dk

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8403 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8403 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 980 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 340 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 530 640 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8823 C. da-dk

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8823 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8823 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 872 250 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 300 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario

Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario da-dk Læs venligst brugs- og opstillingsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og

Læs mere

Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8322. da-dk

Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8322. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8322 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 127 300 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 7136 Plus

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 7136 Plus Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 7136 Plus da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning udluftningstørretumbler PT 7186 Vario

Brugs- og monteringsanvisning udluftningstørretumbler PT 7186 Vario Brugs- og monteringsanvisning udluftningstørretumbler PT 7186 Vario El da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8723. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8723. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8723 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 871 980 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8302 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 872 690 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100 Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100 da - DK Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 660 751 Indholdsfortegnelse

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1*

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................. 5 3. BETJENINGSPANEL......................................................

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel

Tørring. Betjeningspanel Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning Industristrygerulle PM 1210 PM 1214 PM 1217

Brugsanvisning Industristrygerulle PM 1210 PM 1214 PM 1217 Brugsanvisning Industristrygerulle PM 1210 PM 1214 PM 1217 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 025 850

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 260 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 208 960 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Den nye tørretumbler Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Bosch. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rensning af varmeudveksler udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Strygerulle. da - DK. Brugsanvisning HM 5316

Strygerulle. da - DK. Brugsanvisning HM 5316 Brugsanvisning Strygerulle HM 5316 da - DK Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 06 017 182 2 M.-Nr. 06 017 182

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-140

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-140 Brugsanvisning Strygerulle HM 21-140 da - DK Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 660 981 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere