Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19."

Transkript

1 Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af tillægsdagsordenernes pkt. 2 til 7 og 1 til 3. Dagsordenens pkt. 37 blev flyttet fra lukket til åbent møde. 15. november

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde: Orientering fra formanden Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Budget , Takstblad Forslag til overgangsløsning for Kontrakt- og lønsumsstyring Forventet regnskab 2006 i forhold til servicevækstramme Lån til betaling af ejendomsskatter Forbrugsafgifter Tilskud til arrangement i forbindelse med kommunesammenlægning Mødekalender Vision for Tønder Kommune Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Visitationsregler i dagtilbud Harmonisering af Frit Valg børnepasning Serviceharmonisering Hjælpemiddeldepot Oplæg til indgåelse af regionale kulturaftaler med Kulturministeriet Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunale musikskole Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunes bibiliotek Budget 2007 Dagskolen Orion Tilskud til markedsføring af Julebyen Tønder i Etableringsaftale Overgangsløsning vedr. varetagelse af revalideringsopgaven Aftale om brandslukning mv. / Frivillige Brandværn Anmodning om tilladelse til at anvende Ny Tønders byvåben Godkendelse af uddybende sikkerhedsregler til beskyttelse af personoplysninger som behandles for den offentlige forvaltning Aflønning af lægesamarbejde Indstilling af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg Overtagelse af Rømø Havn som kommunal selvstyrehavn Valg af medlem til fondsbestyrelse Drøftelse af ny aftale med biografejerne i Tønder fra Lukket møde: november

3 31. Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag 343 Bilagsliste november

4 Åbent møde: 1. Orientering fra formanden. Journalnummer I02 / JA SagsID: Åben sag Orientering fra formanden for Sammenlægningsudvalget. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Der blev orienteret om: Løgumkloster Kommune udbyder Ellum Skole til salg. Organisationsændring vedr. HR, Løn- og Personale. Udbud af kommunens annoncering. Harmonisering vedr. pensions- og boligstøtteområdet. 15. november

5 2. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråds/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevillinger. Økonomi/personaleforhold: Der er tale om et øjebliksbillede, hvor der inden mødet kan komme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi anbefaler ansøgningerne og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 De foreliggende ansøgninger vedr. tillægsbevillinger til drift og anlæg anbefales. 15. november

6 3. Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/Kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægnings-udvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte Byråd/Kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der udarbejdes derfor redegørelse ultimo oktober Materialet vil blive omdelt på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Oversigt over forbrug pr. 30. oktober 2006 blev omdelt på mødet. Oversigten anbefales taget til orientering. 15. november

7 4. Budget , Takstblad. Journalnummer S02 / AV SagsID: Åben sag I forbindelse med Sammenlægningsudvalget vedtagelse af budgettet for var taksterne på en række områder endnu ikke beregnet. Administrationen arbejder på at få de sidste takster beregnet og det endelige takstblad forventes at foreligge til Sammenlægningsudvalgets møde den 23. november. Bilag: Takstbladet udleveres på mødet. Indstilling: Takstbladet videresendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Takstblad 2007 blev omdelt på mødet. Takstbladet videresendes uden anbefaling. 15. november

8 5. Forslag til overgangsløsning for Kontrakt- og lønsumsstyring. Journalnummer / NBA SagsID: Åben sag Kontraktstøttegruppen har udarbejdet forslag til det videre arbejde med Kontrakt- og lønsumsstyring, herunder om implementering af konceptet. Kontraktstøttegruppen forventer at indføre kontrakt- og lønsumsstyring i sin fulde helhed på alle områder for hele Ny Tønder Kommune i perioden fra 1. januar 2007 til 1. januar Til et fuldt kontraktkoncept hører følgende forudsætninger: 1. Generelle kontraktvilkår, samt underliggende administrative spilleregler 2. Politikker - fagspecifik 3. Serviceharmonisering/budgettildeling 4. IT-værktøjer 5. Kontraktdrejebog fagspecifik Da meget af ovenstående ikke er helt på plads til 1. januar 2007, ser vi følgende overgangsløsninger som en mulighed: a. Generelle kontraktvilkår ekskl. lønsumsforhold b. Generelle kontraktvilkår inkl. lønsumsforhold c. Uændrede vilkår i forhold til Derved foreslår vi, at kontraktenhederne overgår efter en slagplan, som er sendt i høring og som nærmere er beskrevet i bilagsmaterialet. Bilag: Slagplan for overgangsløsning til kontrakt- og lønsumsstyring ( ) Overordnet tidsplan, ledelsesinfo m.v. ( ) Indstilling: Det indstilles, at forslaget tages til orientering. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Til orientering. 15. november

9 6. Forventet regnskab 2006 i forhold til servicevækstramme. Journalnummer / AV SagsID: Åben sag Med baggrund i styrelseslovens 63, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet indhentet oplysninger om kommunernes forventede regnskab Opgørelsen indgår som grundlag for Indenrigs- og Sundhedsministeriets vurdering af status for den kommunale økonomi samt Finansministeriets konjunkturvurderinger. Til orientering vises oversigt over de 6 kommuners samlede forventede regnskab Det forventede regnskab for kommunerne er en sammenskrivning af de enkelte kommuners indberetning og er fremkommet således Revurderet budget 2006 som indberettet til IM i forbindelse med opgørelse af servicevækstramme i februar + Givne tillægsbevillinger i 2006 som ikke er indberettet til IM i forbindelse med revurdering i februar + Forventede tillægsbevillinger som endnu ikke er politisk behandlet (forventet mer/mindreforbrug) - Forventede overførsler fra Forventet regnskab 2006 Forskellen mellem revideret budget og forventet regnskab i IM s definition er således et udtryk for den overskridelse, der må forventes af servicevækstrammen. Som det fremgår af tabel 1 forventes en samlet overskridelse på nettodriftsudgifterne på 34,4 mio. heraf vedrører 17,4 mio. udgifter til forskellige overførselsindkomster, der ikke er en del af servicevækstrammen. Forventet overskridelse af servicevækstramme forventes således at blive 17 mio. Indstilling: Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter det forventede regnskab og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til orientering. 15. november

10 Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Anbefales taget til orientering. 15. november

11 7. Lån til betaling af ejendomsskatter. Journalnummer P21 / DL0DAW SagsID: Åben sag Ejendomsskattekontoret har udarbejdet notat vedr. lån til betaling af ejendomsskat. Notatet indeholder forslag til en harmonisering af retningslinier for administration af lån på området. Økonomi/personaleforhold: Antallet af lån i Ny Tønder Kommune udgør pr i alt 152 stk., og det samlede lånebeløb udgør i alt 3,7 mio. kr. Love og regler m.v.: Lov om lån til betaling af ejendomsskat 1 stk. 1og 2. Bilag: Harmonisering - lån til betaling af ejendomsskat ( ) Vurdering: 5 kommuner har hidtil kun ydet lån til grundskyld til kommune og amt. Tønder Kommune har ydet lån til betaling af alle afgifter på ejendomsskattebilletten. I henhold til 1 stk. 1 i lov om betaling af ejendomsskat skal kommunerne yde lån til betaling af ejendomsskatter, såfremt betingelserne er opfyldt. I henhold til 1 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at låneordningen skal gælde ud over ejendomsskatter efter 1 stk. 1 som f.eks. vej- og kloakafgifter m.v. Indstilling: Det indstilles, at låneordningen kun skal gælde grundskyld efter 1 stk. 1 i lov om lån til betaling af ejendomsskat. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at låneordningen kun skal gælde grundskyld efter 1, stk. 1 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter. 15. november

12 8. Forbrugsafgifter Journalnummer S29 / DL0DAW SagsID: Åben sag Ejendomsskattekontoret har udarbejdet en oversigt over forfaldtidspunkt m.v. for opkrævninger i de nuværende 6 kommuner. Der er behov for en harmonisering af forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato for forbrugsafgifterne (FAS). Bilag: Oplistning af de gamle kommuners fas opkrævninger ( ) Vurdering: Forfaldsdato: 5 kommuner har samme forfaldsdato, nemlig den 1.2. og den 1.8. Nørre-Rangstrup Kommune har forfaldsdato den 1.3. og den 1.8. Sidste rettidige betalingsdato: 4 kommuner har den 1.3. som sidste rettidige betalingsdato. Skærbæk Kommune har den 1.2. og Nørre-Rangstrup Kommune har den Aflæsningstidspunkt: Flere steder har aflæsningstidspunktet ved vandværkerne været Det er nødvendigt med harmonisering, så aflæsningstidspunktet på sigt bliver 1.1. Harmoniseringen påbegyndes nu, idet Skærbæk kommune har ændret aflæsningstidspunktet til den 1.1. med virkning fra Kun Bredebro og Nørre-Rangstrup kommuner har andre aflæsningstidspunkter. Konklusion: Da aflæsningstidspunktet overvejende er rykket frem til den 1.1. fremkommer aflæsningstallene fra vandværkerne senere. Det medfører, at forfaldstids-punktet og sidste rettidige betalingsdato af administrative hensyn nødvendigvis må ligge senere. Indstilling: Det indstilles, at forfaldtidspunkt og sidste rettidige betalingsdato er sammenfaldende og fastsættes til den og Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at forfaldstidspunkt og sidste rettidige betalingsdato er sammenfaldende og fastsættes til den og november

13 9. Tilskud til arrangement i forbindelse med kommunesammenlægning. Journalnummer Ø40 / KL SagsID: Åben sag Korene Sing n Swing og Skærbæk Egnskor ansøger om tilskud til afvikling af et arrangement, der markerer etableringen af den nye Tønder Kommune. De to kor har planlagt en workshop med efterfølgende koncert i Tønder Kulturhus den 20. januar Underudvalget for Kultur & Fritid har drøftet ansøgningen på udvalgets møde den 7. september Kultur- & Fritidsudvalget har ingen midler i budgettet til dette formål. Det er efterfølgende konstateret, at Underudvalget for Økonomi har en pulje, som kan dække et sådant kulturarrangement. Ansøgningen videresendes derfor til behandling i Underudvalget for Økonomi. Økonomi/personaleforhold: Udgifterne er budgetteret til kr. Der søges om et tilskud på kr. De resterende kr. forventes finansieret ved deltagernes egenbetaling samt entréindtægter. Bilag: Ansøgning fra Sing n Swing og Skærbæk Egnskor om tilskud til jubilæumsarrangementer ( ) Indstilling: Underudvalget for Kultur & Fritid indstiller til Underudvalget for Økonomi, at yde tilskud til koncert i anledning af etablering af den nye kommune samt at finansiere udgiften via Økonomiudvalgets budget. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Der bevilges et tilskud på kr. til arrangementet. 15. november

14 10. Mødekalender Journalnummer A00 / MKJ SagsID: Åben sag Der er udarbejdet forslag til mødekalender for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i Mødekalenderen er udarbejdet således, at kommunalbestyrelsens møder planlægges afholdt den sidste torsdag om måneden kl , korrigeret for skoleferier og helligdage og således, at Økonomiudvalget afholder møder i ugen inden afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder. Bilag: Mødekalender Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget samt fagudvalg. ( ) Indstilling: Det indstilles, at mødekalenderen for 2007 godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Forslaget til mødekalender for 2007 blev rettet f.s.v. angår tidspunktet for afholdelse af økonomiudvalgsmøder. Den tilrettede oversigt fremsendes til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. 15. november

15 11. Vision for Tønder Kommune Journalnummer A10 / tp SagsID: Åben sag Tønder Kommune efter 1. januar 2007, er dannet af Tønder, Højer, Bredebro, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup og Skærbæk Kommuner. Kommunen bliver en af landets 98 fremtidige kommuner, som indbyrdes vil konkurrere om at tiltrække nye borgere, virksomheder og institutioner. Vækst er en væsentlig forudsætning for at skabe en velfungerende og livskraftig kommune. Vækst kommer imidlertid ikke af sig selv. Der skal arbejdes konstruktivt for, at realisere det vækstpotentiale som allerede er, eller ved en aktiv indsats kan bringes til Tønder Kommune. Vækst kan både ske indefra, samt være resultatet af eksterne ressourcer som tilføres kommunen. Det indre vækstpotentiale i Tønder Kommune består bl.a. af: En enestående natur i forhold til bl.a. turisme Et levende og engageret erhvervsliv En righoldig kulturarv Aktive bycentre Et levende landsbymiljø En lang tradition for foreningsaktiviteter En god beliggenhed i forhold til det grænseoverskridende samarbejde Et fordelagtigt prisniveau på jord til såvel beboelse som erhverv. Som fælles udgangspunkt for realiseringen af vækst og udvikling i Tønder Kommune er vedlagte udkast til vision for Tønder Kommune: TØNDER DET VIL VI SAMMEN udarbejdet, og forelægges til politisk drøftelse. Bilag: Vision for Tønder Kommune ( ) Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Forslag til vision for Tønder Kommune anbefales med ændring, at ordet bæredygtig i overskriften til Delmål 2 erstattes af fremadrettet. 15. november

16 12. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Journalnummer / VCH SagsID: Åben sag Pr er der ved 25a (nuværende 11a) i Serviceloven givet mulighed for private leverandører af dagtilbud efter princippet pengene følger barnet. Byrådet skal fastsætte og offentliggøre de kriterier, der skal opfyldes for godkendelse som privat leverandør af dagtilbud. Der skal stilles samme krav til privatinstitutioner, som der stilles til kommunens egne institutioner, ligesom kommunen skal føre tilsyn med institutionerne. Forvaltningen har udarbejdet forslag til Ny Tønder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter Servicelovens 25a. I forslaget er der områder markeret med rødt. Dette er områder, hvor der på baggrund af de fastsatte kriterier for tildeling til dagtilbud udarbejdes endelig ressourcetildeling indenfor den af Sammenlægningsudvalget godkendte budgetramme. I Ny Tønder Kommune er der p.t. godkendt 1 privatinstitution efter Servicelovens 25a. Økonomi/personaleforhold: Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen yder til privatinstitutioner efter Servicelovens 25a: et driftstilskud pr. barn (eksklusive støttepædagogudgifter), der er optaget i en privatinstitution, svarende til de gennemsnitlige, budgetterede nettodriftsudgifter (eksklusive støttepædagogudgifter) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud. et administrationsbidrag pr. barn, der er optaget i en privatinstitution, svarende til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn, kommunen yder til selvejende institutioner, jf. 23, medmindre privatinstitutionen ikke ønsker at varetage administrationen. et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution, svarende til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen, jf. 23. Tilskuddene ydes fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud til brug for dagtilbud og barnet er optaget i privatinstitutionen, og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte også at yde et tilskud efter dette tidspunkt. 15. november

17 Der er endnu ikke fastsat takster på udgifter/tilskud idet disse ikke kan beregnes endeligt før der foreligger endelig ressourcetildeling indenfor den af Sammenlægningsudvalget godkendte budgetramme. Dette forventes afsluttet primo november Love og regler m.v.: Lov om Social Service 25a, 26 og 28. Bilag: Serviceloven 25a, privatinstitutioner ( ) Forslag : Kriterier for godkendelse af privat institutioner efter Servicelovens 25a. ( ) Vurdering: Forslag til Ny Tønder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter Servicelovens 25a stiller de samme krav til privatinstitutioner, som der stilles til kommunens selvejende institutioner, hvilket foreskrives i loven og vurderes rimeligt i forhold til, at pengene følger barnet. Forslag til Ny Tønder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter Servicelovens 25 er udarbejdet på grundlag af nugældende retningslinier i de gamle kommuner. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at forslag til Ny Tønder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter service lovens 25a drøftes, at forslag til Ny Tønder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter Servicelovens 25a videresendes med anbefaling til Sammenlægningsudvalget. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 25. oktober 2006 Indstillingen anbefales. Christian Christensen tager forbehold for at normeringen, som minimum skal svare til 32 fuldtidsbørn, når der er en åbningstid på 49,5 time pr. uge. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Børn- og Skoleudvalgets flertalsindstilling anbefales. 15. november

18 13. Visitationsregler i dagtilbud Journalnummer / VCH SagsID: Åben sag I henhold til Serviceloven 26 (nuværende 12) skal Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et dagtilbud samt fastsætte retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud. Forældre skal have mulighed for at tilkendegive ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud og alle børn sikres adgang til at blive optaget i et dagtilbud. Forvaltningen har udarbejdet forslag til visitationsregler samt forslag til retningslinier for optagelse i dagtilbud i Ny Tønder Kommune. Visitationsreglerne samt retningslinier for optagelse i dagtilbud omhandler følgende dagtilbud i Ny Tønder Kommune: Kommunale dagpleje Småbørnsgrupper Vuggestue Børnehaver Pladsanvisningen i Ny Tønder Kommune administreres af dagplejelederen i samarbejde med sekretariatets Team Dagtilbud. Ny Tønder Kommune har pasningsgaranti, hvilket betyder, at børn i alderen 26 uger til skolestart tilbydes et relevant dagtilbud. Love og regler m.v.: Lov om Social Service 26 (nuværende 12) vedr. optagelse i dagtilbud. Bekendtgørelse nr. 828 af 29. august 2005 Bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. (Ophæves 1/ der er endnu ikke udarbejdet ny bekendtgørelse gældende fra , men ministeriet oplyser at der ikke sker indholdsmæssige ændringer i forhold til nuværende bekendtgørelse nr. 828 af 29. august 2005.) Bilag: Bekendtgørelse nr. 828, pasningsgaranti ( ) Serviceloven 26, optagelse ( ) Forslag til retningslinier for optagelse i dagtilbud Ny Tønder kommune ( ) Forslag til visitationsregler for dagtilbud - NTK. ( ) Vurdering: Børn og Skoleforvaltningen vurderer, at vedlagte forslag til visitationsregler samt retningslinier for optagelse i dagtilbud Ny Tønder Kommune lægger afgørende vægt på god kvalitet og fleksible muligheder indenfor dagtilbud til børn. 15. november

19 Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at forslag til visitationsregler samt retningslinier for optagelse i dagtilbud, Ny Tønder Kommune drøftes, og at forslag til visitationsregler samt retningslinier for optagelse i dagtilbud, Ny Tønder Kommune videresendes med anbefaling til Sammenlægningsudvalget. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 25. oktober 2006 Indstillingen anbefales. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Børn- og Skoleudvalgets indstilling anbefales med den tilføjelse, at retningslinierne skal suppleres med oplysninger om mulighederne for elektronisk adgang for borgerne til pladsanvisningssystemerne. 15. november

20 14. Harmonisering af Frit Valg børnepasning. Journalnummer / VCH SagsID: Åben sag Den 29. april 2003 blev det af Folketinget vedtaget, at alle kommuner pr. 1. august 2003 skal tilbyde tilskud til privat børnepasning efter Lov om Social Service (nuværende 26) 37 (Paragrafændringerne sker pr. 1. januar 2007). Det vil sige, at kommunen har pligt til at give forældre bosat i kommunen med børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud, jf. (nuværende 7, stk. 1) 20. Tilskuddet er betinget af, at: Tilskuddet ydes fra det tidspunkt, hvor barnet optages i et dagtilbud Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Hvis kommunen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter (nuværende 40) 52 anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud, kan kommunen beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud efter stk. 1. Kommunen kan dog beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen. Kommunens opgave er, at: fastsætte retningslinjer for optagelse af børn i et dagtilbud, når tilskuddet til privat pasning bortfalder, godkende aftalen mellem forældrene og den private pasningsordning og løbende føre tilsyn med ordningen, tilbyde at sørge for forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil, fastsætte størrelsen af tilskuddet efter stk. 1. Økonomi: Tilskuddet: fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. kan højst udgøre 70 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning, dog maksimalt 85 pct. af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Love og regler m.v.: Lov om Social Service ( nuværende 7) 20 og (nuværende 26) november

21 Vurdering: Børn- og Skoleforvaltningen vurderer, at det at give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud, jf. (nuværende 7, stk. 1) 20 er et godt og fleksibelt alternativ. Forslag til harmonisering af retningslinier for økonomisk tilskud til fritvalgsordning efter Servicelovens 37, Ny Tønder Kommune sikrer en harmonisering af: Størrelsen af tilskuddet fordelt på aldersgrupper Krav til dokumentation samt til aftalens indhold Principper omkring børnepasserens alder og sproglige forudsætninger Krav til fysiske rammer Kommunens tilsynsforpligtigelse Regler for anvisning af plads i et dagtilbud, hvis den private ordning ophører. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at forslag til harmonisering af retningslinier for økonomisk tilskud til fritvalgsordning efter Servicelovens (nuværende 26) 37, Ny Tønder Kommune drøftes, og at forslag til harmonisering af retningslinier for økonomisk tilskud til fritvalgsordning efter Servicelovens (nuværende 26) 37, Ny Tønder Kommune videresendes med anbefaling til Sammenlægningsudvalget. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 02. oktober 2006 Punktet udsættes. GENOPTAGELSE AF SAGEN Punktet genoptages i mødet den 25. oktober 2006 med henblik på godkendelse af forslag til harmonisering af retningslinier for økonomisk tilskud til fritvalgsordning efter Servicelovens 37. Til forskel fra tidligere sagsfremstilling gøres der opmærksom på, at der fra Socialministeriet, med virkning fra 1. januar 2007, er udmeldt ændringer i forhold til Servicelovens 37, stk. 4, 3. pkt. vedr. fastsættelse af tilskuddet således, at: Tilskuddet skal mindst udgøre 75 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (eksklusive støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. 15. november

22 På baggrund af udvalgets ønske, er der foretaget en konsekvensberegning i forhold til fordeling af tilsyn mellem kommunal dagpleje og fritvalgsordning i relation til antallet af dagplejere pr. tilsynsførende, hvilket fremgår af bilag: Normering pædagogisk personale i dagplejen (dok ). Bilag: Frit valg status september 2006 ( ) Uddrag af Lov om Social Service (træder i kraft ) ( ) Forslag til harmonisering af retningslinier Frit Valg børnepasning ( ) Normering pædagogisk personale i dagplejen ( ) Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at forslag til harmonisering af retningslinier for økonomisk tilskud til fritvalgsordning efter Servicelovens (nuværende 26) 37, Ny Tønder Kommune drøftes, og at forslag til harmonisering af retningslinier for økonomisk tilskud til fritvalgsordning efter Servicelovens (nuværende 26) 37, Ny Tønder Kommune videresendes med anbefaling til Sammenlægningsudvalget. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 25. oktober 2006 Indstillingen anbefales. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Fremsendes uden indstilling til Sammenlægningsudvalget. 15. november

23 15. Serviceharmonisering Hjælpemiddeldepot. Journalnummer / DL28CEP SagsID: Åben sag I henhold til kommissorium for hjælpemiddelområdet har en arbejdsgruppe udarbejdet forslag til serviceharmonisering af hjælpemiddeldepotområdet i Ny Tønder Kommune. Arbejdsgruppen foreslår, at der etableres et fælles hjælpemiddeldepot til håndtering af hjælpemidler i Ny Tønder Kommune, og herudover etableres der akutdepoter i lokalområderne således, plejepersonalet hele døgnet rundt har adgang til de mest nødvendige hjælpemidler. Det foreslås, at planlagt kørsel af hjælpemidler til borgere sker 2 gange om ugen. Herudover kan der køres hjælpemidler ud efter behov, også i weekenden og på helligdage. Arbejdsgruppen har vurderet de forventede økonomiske konsekvenser ved drift af et hjælpemiddeldepot i privat regi kontra drift i kommunalt regi. Det foreslås på baggrund heraf, at driften af hjælpemiddeldepotet sker i kommunalt regi. Nr. Rangstrup Kommune har p.t. udliciteret opgaven til et privat firma, og denne kontrakt foreslås opsagt. Arbejdsgruppen foreslår, at det fælles hjælpemiddeldepot i Ny Tønder Kommune placeres på Fabriksvej 12 i Tønder. Hallen og de tilstødende lokaler vil være meget velegnede til lager, vaskerum og værksted. Her er også gode kontorfaciliteter til andre medarbejdere, der arbejder med hjælpemidler. Økonomi/personaleforhold: Personaleforbruget anslås til at skulle være 4,33 stillinger. Indtil Nr. Rangstrup kan kobles på, anslås personalebehovet at være 3,52 stillinger. Flere af stillingerne kan etableres som flex-jobs. Den anslåede normering er inklusiv tid til ledelse. De økonomiske konsekvenser ved drift af et hjælpemiddeldepot fremgår af bilag. Der vil i år 1 være en stor kommunal udgift, hvis depotet skal drives i kommunalt regi. Det skyldes, at det koster ca. 3 mio. kr. at frikøbe Nr. Rangstrup fra aftalen med det private firma. Frikøbet består i, at kommunen skal købe de hjælpemidler, som tilhører firmaet, og som er udlånt til borgere i Nr. Rangstrup Kommune. Der er endvidere omkostninger svarende til ca kr. til etablering af et hjælpemiddeldepot på Fabriksvej i Tønder. Bilag: Rapport - serviceharmonisering hjælpemidler - september 2006 ( ) Krav til ydelser fra hjælpemiddeldepot ( ) Beskrivelse og vurdering af hjælpemidler i depoter i de 6 kommuner ( ) Beregning af udgifter ved drift af hjælpemiddeldepot ( ) 15. november

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere