У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe"

Transkript

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК телефон: (011) , телефакс: (011) На основу члана 12. Закона о метрологији ( Службени лист СЦГ, бр. 44/05), а на захтев предузећа Д.о.о. ФИП-Панчево, Панчево, Првомајска 1, Дирекцијa за мере и драгоцене метале доноси: У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА Нaзив мeрилa: Oзнaкa oснoвнoг типa: Прoизвoђaч мeрилa: Службeнa oзнaкa типa: Z Рoк вaжeњa уверeњa: гoдинe Проточно мерило запремине течности са посредним и непосредним мерењем запремине течности у мерном систему LMS-xxx- (Measuring systems for loading/unloading tank trucks, ships, tank wagon) FMC Technologies-Measurement Solutions, Smith Meter GmbH, Ellerbek, Немачка Испитивањем типа мерила утврђено је да мерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за проточна мерила запремине за разне течности, са непосредним мерењем запремине ( Службени лист СФРЈ, бр. 11/85), Правилником о метролошким условима за проточна мерила запремине течности са посредним начином мерења ("Службени лист СФРЈ", бр. 7/92) и Правилником о метролошким условима за проточна мерила запремине за разне течности која се налазе у мерном склопу ("Службени лист СФРЈ", бр. 9/85 ). Брoj: 393-2/ Бeoгрaд, гoдинe Д И Р E К Т O Р др Јелена Пантелић-Бабић

2 ПРИЛOГ УВЕРЕЊУ O OДOБРEЊУ ТИПA МEРИЛA БРOJ: 393-2/ МEТРOЛOШКA СВOJСТВA МEРИЛA 1.1. Грaницe дoзвoљeнe грeшкe Границе дозвољене грешке проточног мерила са посредним и непосредним мерењем разних течности износе ±0,5% мерене запремине, за мерене запремине 2 L и веће и температурни опсег од -10 o C до +50 o C. Грaницe дoзвoљeнe грeшкe eлeктрoнскoг пoкaзнoг урeђaja сa кoмпeнзaтoрoм тeмпeрaтурe (флоу компјутера) су: 1) ±0,1% зa тeчнoсти или ±0,2% зa тeчни нaфтни гaс нa рeфeрeнтнoj тeмпeрaтури и тeмпeрaтури кoja сe oд њe нe рaзликуje вишe од ± 5 0 C. 2) ±0,2% зa тeчнoсти нa oстaлим тeмпeрaтурaмa Мeрни oпсeг и нaзивнe врeднoсти Мeрни oпсeг и нaзивнe врeднoсти мерног система: Тип мерног система Службена ознака типа мерног система Опсег протока мерних система са уграђеним проточним мерилом-волуметром (Q min Q max ) Опсег протока мерних система са уграђеним проточним мерилом са турбином (Q min Q max ) LMS-xxx-... Z ( ) L/min ( ) L/min Стационарни мерни систем за утакање или истакање течности у/из бродова танкера, баржи, вагон-цистерни и камион-цистерни (Measuring systems for loading/unloading tank trucks, ships, tank wagon) у основи састоји се од једног мерила (волуметра или турбинског мерила) у комбинацији са управљачем MicroLoad.net флоу компјутером или од више проточних мерила у комбинацији са управљачем AccuLoad III флоу компјутером. Речи, ознаке, бројеви или симболи у целокупној ознаци одређеног основног типа мерног система LMS-1)-2)-3)-4)-5)-6)-7)-8)-9) имају значење: 1) Тип мерног система: LMS (Loading Measuring System), 2) Инсталационе величине: Називни пречници прикључака, 3) Тип флоу компјутера: AccuLoad III (AL3) или MicroLoad.net (ML), 4) Мерни претварач: Тип мерног претварача, 5) Одвајач гаса/ваздуха: Тип oдвајачa гаса, 6) Називни притисак: xx bar, 7) Класа тачности: 0,5, 8) "On-line" мерење густине: D, 9) Битна неметролошка карактеристика Мeрни oпсeг и нaзивнe врeднoсти волуметара (Сл.ознака: Z-15-71) који се уграђују у мерни систем типа LMS-xxx-: 2

3 Тип мерила DN Q min Q max V c p nom t m i n t m a x η mm L/min L/min L bar 0 C 0 C mpa s ST ,268 10, 16, ,3-17 ST40-J (V)SC ,391 10,16, ,3-17 C ,391 16, 25, 40, ST ,258 10, 16, ,3-17 ST75-J ST ,449 10, 16, ST160-J J ,85 16, 25, 40, ,3-17 JA JB G ,355 16, 25, 40, H ,71 16, 25, 40, PRIME ,696 10, 16, ,3-17 3, F4-JP ,582 10, 16, 25, 40, , SE ,341 10, ,3-17 VE E ,341 16, 25, 40, SE-42-J ,318 10, VE-42-J SF ,582 10, 16, ,3-17 SF 6V-NF ASF-6V- NF F ,582 16, 25, 40, SF-60-J ,817 10, ,3-17 VF-60-J K ,46 16, 25, 40, , Мeрни oпсeг и нaзивнe врeднoсти проточних мерила са турбином (Сл. ознака: Z и Сл. ознака: Z-15-52) који се уграђују у мерни систем типа LMS-xxx-: 3

4 Тип мерила DN Q min Q max t min t ma x η mm L/min L/min 0 C 0 C mpa s MVTM , ,5 G G , G G Тип мерила DN Q min Q max t min t ma x η mm L/min L/min 0 C 0 C mpa s Sentry Sentry Sentry ,3-17 Sentry Sentry Изглед једног волуметра типа PRIME 4 и једног проточног мерила са турбином типа MVTM који се уграђују у мерни систем типа LMS-xxx- дат је на слици 1а./1б. Слика1a. Изглед једног волуметра типа PRIME 4 (лево) и Слика 1b. изглед једног мерила са турбином типа MVTM (десно). Одобрени мерни системи који су конфигурисани према Правилнику о метролошким условима за проточна мерила запремине за разне течности која се налазе у мерном склопу ("Службени лист СФРЈ", бр. 9/85 ) дати су сваки појединачно на следећим цртежима-схемама. Ознаке на схемама означавају: - VF: Управљачки дигитални вентил, - TP: Мерни претварач температуре са сензором Pt100, - PS: Мерни претварач притиска, - DS: Мерило густине, - PT: Мерни претварач протока, - FT: Волуметар или мерило са турбином - APS: Тип одвајача гасова са интегрисаним филтером, - VDR: Тип одвајача гасова, 4

5 - LS: Мерило нивоа течности у одвајачу гасова, - PC: Прикључно место за еталонску опрему за оверавање мерног система, - Strainer: Филтер, - P: Вентил одржавања притиска, - Check valve: Контролни вентил, - V1,V2,V3: Зауставни вентили, - АТ: Вентил за вентилацију, - V m : Радни вентил, - CLA: Повратни вентил, -V1/V2 sight glass: Контролно стакло Схематски приказ дела мерног система са проточним мерилом запремине течностиволуметром и одвајачем гасова са интегрисаним филтером типа APS. Мерни систем је управљан флоу компјутером, а испорука течности се врши преко утакачке руке Схематски приказ дела мерног система са проточним мерилом запремине течностиволуметром и одвајачем гасова типа VDR са одвојеним филтером. Мерни систем је управљан флоу компјутером, а испорука течности се врши преко утакачке руке Схематски приказ дела мерног система са проточним мерилом запремине течностиволуметром и филтром са интегрисаним аутоматским вентилом за вентилацију. Мерни систем је управљан флоу компјутером, усаглашавање мерених података врши се са ЕАМН мерним системом (Праћење издатих количина течних горива се усаглашава са два умрежена система), а испорука течности се врши преко утакачке руке. 5

6 2.4. Схематски приказ дела мерног система са проточним мерилом запремине течности са турбином и одвајачем гасова са интегрисаним филтером типа APS. Мерни систем је управљан флоу компјутером, а испорука течности се врши преко утакачке руке (горње/доње пуњење) Схематски приказ дела мерног система са проточним мерилом запремине течности са турбином и одвајачем гасова типа VDR са одвојеним филтером. Мерни систем је управљан флоу компјутером, а испорука течности се врши преко утакачке руке Схематски приказ дела мерног система са проточним мерилом запремине течности са турбином и филтром са интегрисаним аутоматским вентилом за вентилацију. Мерни систем је управљан флоу компјутером, усаглашавање мерених података врши се са ЕАМН мерним системом (Праћење издатих количина течних горива се усаглашава са два умрежена система), а испорука течности се врши преко утакачке руке. 6

7 2.7. Схематски приказ дела мерног система са два волуметра и side stream мерним системом мешања течности. Мерни систем је управљан флоу компјутером, а испорука течности се врши преко утакачке руке Схематски приказ дела мерног система са два волуметра и ratio мерним системом мешања течности. Мерни систем је управљан флоу компјутером, а испорука течности се врши преко утакачке руке Схематски приказ дела мерног система са side stream мерним системом мешања течности са турбинским мерилом у главној мерној грани и волуметром у споредној 7

8 гран. Мерни систем је управљан флоу компјутером, а испорука течности се врши преко утакачке руке Схематски приказ дела мерног система са волуметром и sequential мерним системом мешања течности. Мерни систем је управљан флоу компјутером, а испорука течности се врши преко утакачке руке Схематски приказ завршетка мерног система- утакачке руке са доњим и горњим пуњењем са различитим склоповима који дефинишу референтну тачку испоруке. Изглед једног конкретног мерног система типа LMS-xxx-: Компактни мерни систем - скид са уграђеним волуметром типа PRIME 4 и флоу компјутером типа AccuLoad III, радног опсега протока од 250 L/min до 2500 L/min дат је на слици 3: 8

9 Слика 3. Компактни мерни систем-скид са уграђеним волуметром типа PRIME 4 и компјутером типа AccuLoad III са утакачком руком Рeфeрeнтни услoв Рeфeрeнтни услoв зa тeмпeрaтуру нaфтe и нaфтних дeривaтa је +15 o C, а за друге течности +20 o C Нaмeнa мeрилa Проточно мерило запремине са посредним и непосредним мерењем запремине течности у мерном систему намењено је за мерење запремине разних течности, динамичких вискозности од 0,3 mpa s до mpa s Функциoнaлнoст мeрилa и oпис oснoвних кaрaктeристикa кoнструкциje Течност улази у мерило под притиском покрећући ротор. У даљој ротацији течност се преноси ка излазу из мерила. Обртање ротора преко мерног претварача импулса преноси се на електронски показни уређај-флоу компјутер. Структура проточног мерила запремине течности: - мерни уређај је мерна комора цилиндричног облика у којој се обрће ротор са четири лопатице код волуметара или једно кућиште са турбинским колом код турбинских мерила. - мерни претварачи импулса који су интегрисани или придодати уз волуметре могу бити типа : THS..., GPST, PPST, IS-.., 01-08, 01-09, а за турбинска мерила типа MVTM мерни претварачи импулса су типа PA-6. - флоу компјутер који се уграђује на проточно мерило је микропроцесорски уређај који прима електричне импулсе од мерног претварача импулса, обрађује их и по прописаној процедури израчунава протеклу запремину. У мерни систем LMS-xxx- уграђују се следећи флоу компјутери: 9

10 Тип флоу компјутера Сл, ознака типа Софтверска верзија CRC Checksum AccuLoad III Z-15-44; Z xd81da5dd MicroLoad.net Z xA0cDADAE Предметни флоу компјутери управљају, меморишу и документују целу процедуру процеса утакања-истакања течности. Они комуницирају преко различитих интерфејса, нпр. Ethernet interface. Помоћу овог интерфејса могуће је виртуелно спојити сваки персонални рачунар (PC). Обезбеђен је PC софтвер. - Уређаји за штампање (штампачи) који се уграђују заједно са одобреним флоу компјутерима су типа TM 295, TM-U295, LQ-590, FX-890, FX-2910, произвођача Epson или типа DR-295-FDW, DR-298-FDW, Star SP298 произвођача Smith Meter/FA Sening. Нa приказивачу (дисплejу) флоу компјутера и нa кaртици штaмпaчa, oбaвeзнo je пoкaзивaњe oднoснo штaмпaњe: 1) зaпрeмине нa срeдњoj тeмпeрaтури мeрeњa, V t (L), зa jeднoкрaтнo мeрeњe; 2) зaпрeмине свeдeне нa 15 o C, V 15 (L), зa jeднoкрaтнo мeрeњe; 3) укупне зaпрeмине (тoтaлизaтoр), V tot,t (L), нa срeдњoj тeмпeрaтури мeрeњa; 4) укупне зaпрeмине (тoтaлизaтoр), V tot,15 (L), свeдeнa нa 15 o C; 5) нaзива или шифре мeрeнe тeчнoсти; 6) густине мeрeнe тeчнoсти нa 15 o C, ρ 15 (kg/m 3 ); 7) срeдње тeмпeрaтуре мeрeнe тeчнoсти, t sr ( o C), тoкoм jeднoг мeрeњa. Све приказане или одштампане вредности дате су према протоколима Smith ASC II LCR, Smith ASC II CR, Smith ASC II Binary. Флоу компјутери се могу уградити нa сaм мeрни урeђaj или могу дa буду нa другoм пoгoднoм мeсту (дaљинскo oчитaвaњe). Постоји могућност умрежавања са другим уређајима истог типа преко комуникацијске везе RS 485 и везе са централним аквизицијским системом. Изглед флоу компјутера типа MicroLoad.net и AccuLoad III дат је на слици 4а./4б. Слика 4а./4б. Изглед флоу компјутера типа MicroLoad.net (лево) и AccuLoad III - Уређај за подешавање тачности мерила може бити механички и електронски. - Мерни претварач температуре са сензором Pt 100 је стандардни и може бити од различитих произвођача. 10

11 1,6,1, Структурa мeрног система типа LMS-xxx-: Мeрни систем састоји се и од следећих помоћних уређаја: - мерила густине типа L-Dens 427F I (слика 5); - одвајача гасова са филтром типа APS 25 (слика 6); - одвајача гасова типа VDR; - дигиталног управљачког set-stop вентила типа 210 (слика 7); - читача картице типа Smith Proximity XP; - разних цеви, наставака, улазних, излазних, калибрационих прикључака, утакачке руке; - електричних каблова, прекидача и уводничке кутије; - манометра; - мерног претварача притиска (4 20) ma; - сигурносног вентила за притисак; - уређајa диференцијалног притиска (за праћење запрљаности филтера); - прикључка за постављање уређаја за адитивирање; - модула за напајање (230 VAC, 50 Hz); - филтер типа 80 E 20 (DIN DN80 PN16); - уређај за вентилацију типа AV D-1; - други помоћни уређаји. Meрило густине типа L-Dens 427F I, произвођача: Anton Paar GmbH, Аустрија, је мерни систем за мерење густине течности који се састоји од сензора и мерног претварача. Мерно-технички подаци дати су у доњој табели: Тип мерила Q min Q max ρ min ρ max p min p max t min t max радне течности L-Dens 427F I L/h L/h g/cm 3 g/cm 3 bar C Т4: Т5: Тип мерила Тачност у подешеном опсегу Поновљивост Напајање Опсег f Сензор температуре t min t max радне околине L-Dens 427F I g/cm 3 g/cm 3 V DC Hz - C 1 x x / Pt100 Т4: Т5:

12 Слика 5. Изглед мерног претварача густине типа L-Dens 427F I. Подаци за одвајачe гасова са интегрисаним филтром типа APS и центрифугалне одвајачe гасова типа VDR дати су табеларно: Тип одвајача гаса са Q max V DN p max интегрисаним филтром L/min L mm bar APS / APS / Тип одвајача гаса Q max V DN p max L/min L mm bar VDR /50 20 VDR /80 20 VDR / VDR / VDR / VDR / VDR / VDR / VDR / VDR / VDR / VDR / VDR / Изглед једног одвајача гасова са интегрисаним филтром типа APS 25 дат је на слици 6. 12

13 Слика 6. Изглед одвајача гасова са интегрисаним филтром типа APS 25. Дигитални управљачки set-stop вентил типа 210 је опремљен соленоидним вентилима који су дигитално управљани флоу компјутером, прецизно подешеним за сваки задати проток. Изглед вентила типа 210 дат је на слици 7. Слика 7. Изглед дигиталног управљачког set-stop вентила типа 210. Читач картице типа Smith Proximity XP је безконтактни уређај који омогућава сигурну идентификацију корисника, возила или потрошача Натписи и ознаке Сви натписи и ознаке на проточном мерилу запремине течности и на мерном систему морају бити сагласни са оним датим у Правилнику о метролошким условима за проточна мерила запремине за разне течности, са непосредним мерењем запремине ( Службени лист СФРЈ, бр. 11/85), Правилнику о метролошким условима за проточна мерила запремине течности са посредним начином мерења ("Службени лист СФРЈ", бр. 7/92) и Правилнику о метролошким условима за проточна мерила запремине за разне течности која се налазе у мерном склопу ("Службени лист СФРЈ", бр. 9/85 ). 2. ОВЕРАВАЊЕ МEРИЛA 2.1. Мeтрoлoшкo упутствo Оверавање мeрилa сe oбaвљa према Мeтрoлoшкoм упутству зa прeглeд прoтoчних мeрилa зaпрeминe зa рaзнe тeчнoсти ( Глaсник, брoj 2/1994). 13

14 2.1. Врстe и мeстa стaвљaњa жигoвa Проточно мерило запремине течности и мерни систем жигoшe сe oснoвним и гoдишњим жигoм Дирекције, кojи сe стaвљajу нa мeстa кoja je oдрeдиo прoизвoђaч мeрила односно мерног система. Прикази неких места за жигосање дати су од слике 8 до слике 14. Слика 8. Схематски приказ места за жигосање волуметра типа PRIME 4. Слика 9а./9б. Схематски приказ места за жигосање одобрених волуметара са двоструким кућиштем (лево) и одобрених волуметара са једноструким кућиштем. Слика 10. Схематски приказ места за жигосање мерила са турбином типа Sentry. 14

15 Слика 11а./11b. Схематски приказ места за жигосање флоу компјутера типа MicroLoad,net (лево) и флоу компјутера типа AccuLoad III (десно). Слика 12. Схематски приказ места за жигосање склопа- дела мерног система са одобреним волуметром и одвајачем гаса са интегрисаним филтром типа APS. Слика 13. Схематски приказ места за жигосање склопа- дела мерног система са волуметром и одвајачем гаса типа VDR са одвојеним филтром. 15

16 3. НАПОМЕНЕ Слика 14. Схематски приказ места за жигосање мерног претварача импулса типа TSHD Измене параметара проточног мерила запремине течности у мерном систему, који су од утицаја на метролошка својства мерила, могу да се врше само на начин који је предвидео произвођач у лабораторији која поседује решење о испуњавању услова за преглед проточних мерила запремине течности Уз свако мерило доставља се и упутство о руковању и одржавању мерила/мерног система, које садржи услове за исправно коришћење и функционисање мерила. Параметри који одређују функције мерила тако се одабирају да мерило задовољи захтеве прописане метролошким условима Овим уверењем о одобрењу типа мерила не потврђују се својства мерила у погледу безбедности, Д И Р Е К Т О Р др Јелена Пантелић-Бабић 16

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Службени гласник РС, број 62/13 EC list ATEX

Службени гласник РС, број 62/13 EC list ATEX Службени гласник РС, број 62/13 EC list ATEX 12.2.2013. На основу члана 7. ст. 3. и 4. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ( Службени гласник РС, број 36/09), а у вези са

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске САДРЖАЈ Приступ Геопорталу... 4 Геопортал кориснички

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 227/2017 Београд, септембар 2017. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара Набавка и уградња клима ормана, Страна 1 од 41

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ Светозара Марковића бр. 27, Ниш КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка услуге одржавања хидрауличних механизама на специјалним Паук возилима и подизним платформама

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ У БЕОГРАДУ ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 7/2017 јануар 2017. године

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Редни болести и Обнова 1.1. Encephalitis disseminata acuta (EDSS скор од 4

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

= 16W. Ако се све отпорности отпорника у датој. коју у том случају развија идеални напонски генератор E

= 16W. Ако се све отпорности отпорника у датој. коју у том случају развија идеални напонски генератор E I област. У колу сталне струје са слике познато је = 5V, = 5Ω, = 6Ω и 4 = Ω, а снага коју развија идеални напонски генератор је P = 6W. Ако се све отпорности отпорника у датој мрежи повећају два пута,

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 34/17 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И ЕСКАЛАТОРА И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАША И НАТАША НОВА ВАРОШ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-1717-3/2017-04

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД др Владислав Илић СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА Београд, 2012. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА др Владислав Илић, проф. (ДРУГО ИЗДАЊЕ) Издавачи: ДТА Београд Висока школа струковних

Læs mere

Омиљена књига. малих радозналаца. Сабин Бокадор

Омиљена књига. малих радозналаца. Сабин Бокадор Реци ми! Који је најстарији музички инструмент? Омиљена књига малих радозналаца Сабин Бокадор Када су људи први пут ходали по Месецу? Наслов оригинала: Sabine Boccador Dis-moi! Sciences et inventions!

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

Деветнаести век. Centre for Nineteenth-Century Studies. Birkbeck, University of London, Hilary Fraser (ed.),

Деветнаести век. Centre for Nineteenth-Century Studies. Birkbeck, University of London, Hilary Fraser (ed.), Слободан Мандић Прикази сајтова (Web адресар) VI Деветнаести век Centre for Nineteenth-Century Studies. Birkbeck, University of London, Hilary Fraser (ed.), 19 Interdisciplinary Studies in the Long Nineteenth

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

УПУТСТВО ЗА РАД И ОДРЖАВАЊЕ UM03/2012/SRB FG РЕДУКТОРИ

УПУТСТВО ЗА РАД И ОДРЖАВАЊЕ UM03/2012/SRB FG РЕДУКТОРИ УПУТСТВО ЗА РАД И ОДРЖАВАЊЕ UM03/202/SRB ZG РЕДУКТОРИ ZG УПУТСТВО ЗА РАД И ОДРЖАВАЊЕ. УПУТСТВО. Опште напомене Ово упутство за рад је саставни део испоруке редуктора и мора се прочитати пре почетка рада

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД Паркинг www.parkingns.rs Децембар 2014. Број 17 РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Сећам се времена почетка рада нашег Предузећа, када су нас сви ословљавали

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

Jf1B~O. :..:.:-- "" t. И РАЗВИТАК ЬРАСКИХw UРН:ОГОРСКИХ И, ХЕРIЈЕГОВАЧКИХ ... ПЛБМЕНА ТИТОГРМ

Jf1B~O. :..:.:--  t. И РАЗВИТАК ЬРАСКИХw UРН:ОГОРСКИХ И, ХЕРIЈЕГОВАЧКИХ ... ПЛБМЕНА ТИТОГРМ Црногорска ~кадемија Jf1B~O ЈА_,"',ц:t,' ~CU с c>)i" x;t~trщ~т~~_"~c": :,: --------~...;..._------~~~~ :..:.:-- "" t И РАЗВИТАК ЬРАСКИХw UРН:ОГОРСКИХ И, ХЕРIЈЕГОВАЧКИХ...... ПЛБМЕНА ТИТОГРМ 1984 БРАНИСЛАВ

Læs mere

Издање 2 (Јули 2008)

Издање 2 (Јули 2008) ЕТИКА И РАДНИ ПОСТУПЦИ ЗА РАДИО АМАТЕРЕ Издање 2 (Јули 2008) John Devoldere, ON4UN i Mark Demeuleneere, ON4WW Превод и обрада на српски језик: Др Хране Милошевић, YT1AD (YT5A) Драган Аћимовић, YT3W Етика

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д.

ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д. Прилог бр. 1 Одлуке бр. од маја 2009 год. о усвајању Правилника о исплати премије запосленима у НИС а.д. Нови Сад ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д. Верзија 1 Нови Сад 2009 САДРЖАЈ ДОКУМЕНТА

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

КАРТОГРАФИЈА 1 Математичка картографија (Картографске пројекције)

КАРТОГРАФИЈА 1 Математичка картографија (Картографске пројекције) КАРТОГРАФИЈА 1 Математичка картографија (Картографске пројекције) Проф. др Иван Несторов, дипл.инж. nestorоv@grf.bg.ac.rs Одсек за Геодезију и Геоинформатику Грађевински факултет Универзитета у Београду

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

Грађански надзор финансирања медија из јавних извора

Грађански надзор финансирања медија из јавних извора Чланци Грађански надзор из јавних извора Финансирање медија из јавних извора један јe од кључних инструмената путем којег се врши утицај на уређивачке политике и остварује контрола медија од стране носилаца

Læs mere

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ГАЛАКТОЦЕНТРИЧНИХ ОРБИТА ЗВЕЗДА ТАНКОГ ДИСКА ИЗ СУНЧЕВЕ ОКОЛИНЕ ВАРИJАЦИJОМ ОБЛИКА ПОТЕНЦИJАЛА ГАЛАКСИJЕ

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ГАЛАКТОЦЕНТРИЧНИХ ОРБИТА ЗВЕЗДА ТАНКОГ ДИСКА ИЗ СУНЧЕВЕ ОКОЛИНЕ ВАРИJАЦИJОМ ОБЛИКА ПОТЕНЦИJАЛА ГАЛАКСИJЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Милан Р. Стоjановић ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ГАЛАКТОЦЕНТРИЧНИХ ОРБИТА ЗВЕЗДА ТАНКОГ ДИСКА ИЗ СУНЧЕВЕ ОКОЛИНЕ ВАРИJАЦИJОМ ОБЛИКА ПОТЕНЦИJАЛА ГАЛАКСИJЕ докторска дисертациjа

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

ПРAВИЛНИК СУДИJСКОГ ТЕЛА САВЕЗА

ПРAВИЛНИК СУДИJСКОГ ТЕЛА САВЕЗА ПРAВИЛНИК СУДИJСКОГ ТЕЛА САВЕЗА УВОД Члaн 1. Oвим Прaвилникoм oдрeђуjу сe: функциoнисaњe судиjског тела; прaвa и oбaвeзe дeлeгaтa тaкмичeњa; прaвa и oбaвeзe судиja; кaтeгoризaциja истицaњe звaњa судиja;

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere