F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby"

Transkript

1 F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011

2 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko og servitutter... side 3 Købesummen og dens berigtigelse... side 3 Jordbundsforhold... side 4 Planforhold... side 4 Tekniske forhold... side 4 Byggepligt og tilbagekøbsret... side 5 Omkostninger... side 5 Forurening... side 5 Fortrolighed... side 6 Afgivelse af tilbud... side 6 Alm. regler for salg af Morsø Kommunes faste ejendomme... side 7 Oplysning om fortrydelsesret... side 9 Tilbudsblanket... side 10 Bilag: A. Annonce indrykket i Morsø Folkeblad og Thisted Dagblad B. Luftfoto 2009 C. Kortbilag vedr. placering af spildevandsledning på Over Bakken 3 D. Takstblad 2011 for Sundby Vandværk E. Servitut om byggelinier, tinglyst F. Servitut om forsynings-/afløbsledninger m.v., tinglyst G. Servitut om bestemmelser om sikring af drift af kloakledning med tilhørende brønde og armaturer m.v., tinglst H. Bilag vedr for byggegrunden Over Bakken 1: - Ejendomsoplystningsskema - Ejendomsvurdering - Ejendomsskatteattest Tingbogsattest. I. Bilag vedr for byggegrunden Over Bakken 3 - Ejendomsoplystningsskema - Ejendomsvurdering - Ejendomsskatteattest Tingbogsattest J. Bilag vedr for byggegrunden Over Bakken 5 - Ejendomsoplystningsskema - Ejendomsvurdering - Ejendomsskatteattest Tingbogsattest Side 1

3 Beskrivelse: Udbuddet omfatter 3 attraktive udsigtsgrunde i Sundby, nemlig Over Bakken 1, matr.nr. 7 X Sundby By, Sundby, areal m 2 Over Bakken 3, matr.nr. 7 V Sunsby By, Sundby, areal m 2 Over Bakken 5, matr.nr. 7 Ø Sundby By, Sundby, areal m 2 Grundene er beliggende i et boligområde fra 2006, hvor der i alt blev udstykket 6 byggegrunde. Alle grunde har en attraktiv beliggenhed med udsigt over fjorden til Thy. Halvdelen af grundene er solgt og bebygget. Prisen har hidtil været kr. pr. grund ekskl. tilslutningsbidrag. Den 1. januar 2011 blev det ved lov indført, at byggegrunde skal pålægges moms, og derved steg grundprisen fra kr. til kr. Ud over købesummen skal køber afholde tilslutningsbidrag til el, vand, varme og det offentlige spildevandsanlæg. Kommunen har netop valgt at sænke grundprisen til kr. ekskl. moms, svarende til kr. incl. moms. Som følge af prisændringen udbydes de 3 resterende grunde offentligt til salg i dagspressen og på kommunens hjemmeside. Grundene sælges for højeste bud i henhold til reglerne om offentligt udbud af kommunale ejendomme. Alle indkomne tilbud åbnes af sælger umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud, herunder forkaste alle indkomne tilbud. Mindstepris: Tilbudsfrist: Kontaktperson: kr. ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Tilbud under mindsteprisen vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud på grundene skal være Morsø Kommune I hænde, senest mandag den 24. oktober 2011, kl Ønsker du yderligere oplysninger om grundene eller udbuddet i øvrigt kan du kontakte Fællessekretariatet Pia Thybo Tlf.nr Side 2

4 Salgsvilkår 1. Overtagelsesdag, risiko og servitutter: ter: Grunden leveres byggemodnet fra sælgers side. Det indebærer, at fornødne tilslutningsmuligheder til el, vand, naturgas og kloak foreligger fra overtagelsesdagen i overensstemmelse med de pågældende forsyningsværkers sædvanlige vilkår. Kloak- og vandforsyning vil være ført frem, således at tilslutning kan ske ca. 1 meter inde på grunden, medens elforsyning føres frem til skel. Bidrag til vej og fortov er indeholdt i købesummen. Stabil adgangsvej vil følgelig være ført frem til grunden. Grunden overdrages i øvrigt som den er og forefindes og som besigtiget af køber. Grunden er byggeklar på overtagelsesdagen. Der foretages ikke refusion vedrørende ejendomsskat. Ejendommen henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko. Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger. Køber er bekendt med de på ejendommen tinglyste servitutter, nemlig Dokument om byggelinier m.v. (vedr. Over Bakken 3) Dok. om forsynings-/afløbsledninger (vedr. Over Bakken 1, 3 og 5) Dok. om bestemmelser om sikreing og drift af kloakledning med tilhørende brønde og armaturer m.v. (vedr. Over Bakken 1 og 3) Tingbogsattester og servitutterne er vedlagt som bilag til udbudsamterialet. 2. Købesummen og dens berigtigelse: Købesummen forfalder til kontant betaling pr. overtagelsesdagen. Køber er overfor Morsø Kommune forpligtet til at stille uigenkaldelig bankgaranti på anfordringsvilkår for betaling af købesummen senest 3 dage efter, at sælger har underskrevet købsaftale. Bankgaranti skal stilles via anerkendt pengeinstitut. I købesummen er inkluderet vejbidrag og udstykningsomkostninger. Uden for købesummen betaler køber for tilslutning for el, vand, varme og det offentlige spildevandsanlæg, i.h.t. de pågældende værkers gældende bestemmelser og takster. Side 3

5 3. Jordbundsforhold: Køber gøres opmærksom på, at der kan være foretaget mindre terræn-reguleringer på grunden samt at der tidligere har været bygninger på grunden, hvorfor der kan forefindes enkelte fundaments- og murstensrester. Køber må selv vurdere, om det er muligt at bygge kælder. 4. Planforhold: Parcellerne er omfattet af lokalplan nr for Sundby. Boligområdet må kun anvendes til boligformål samt de liberale erhverv og serviceerhverv, som almindeligvis kan udføres i et boligområde under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen. virksomheden ikke ændrer ejendommens karakter af beboelsesejendom, herunder skiltning o.lign. parkeringsbehovet står i relation til den enkelte boligs parkeringsmuligheder. Ny bebyggelse må opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 %. Ny bebyggelse med skel mod Sundbyvej opføres med bygningsretningen orienteres øst-vest som Sundbyvej. Der må indrettes én bolig pr. grund. 5. Tekniske forhold: Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt spildevandsanlæg jfr. Morsø Kommunes spildevandsplan. Spildevand og regnvand skal separatkloakeres og adskilles inde på grunden. vandforsyningen fra Sundby Mors Vandværk. den kollektive varmeforsyning (naturgas) Tilslutningsbidrag til forsyningsværkerne, 2011-priser, incl. moms: Kloak: El: Vand: Morsø Spildevand A/S kr. Thy/Mors Energi kr. Sundby Vandværk kr. Varme: Oplyses af HMN Naturgas I/S, tlf.nr Ovenstående priser er alene vejledende. De nøjagtige priser skal oplyses af forsyningsværkerne. Side 4

6 6. Byggepligt og tilbagekøbsret: Køber er forpligtet til snarest at opføre et énfamiliehus på den købte parcel. Byggeriet skal være påbegyndt senest 2 år og være afsluttet og klar til indflytning - senest 3 år fra overtagelsesdagen. Såfremt lovhjemlet bygge- og anlægsstop eller byggerestriktioner hindrer igangsætningen af byggeriet, forlænges fristerne med den tid, som restriktionerne har hindret igangsætningen. Morsø Kommune har tilbagekøbsret, men ikke tilbagekøbspligt, til den solgte ejendom, dersom køber ønsker at afhænde denne i ubebygget stand, eller dersom byggepligten ikke overholdes. Tilbageskødning sker til samme pris som den nu aftalte, idet kommunen dog fratrækker et ekspeditionsgebyr på kr., og udstykningsomkostninger, samt kommunens skøde- og stempelomkostninger og eventuelt andre lovhjelmede afgifter. Købers omkostninger på ejendommen, herunder ejendomsskatter og afgifter, stempel, advokatsalær samt eventuelle grundforbedringer, er kommunen uvedkommende. Bestemmelserne i nærværende punkt 6 tinglyses på den solgte ejendom i forbindelse med tinglysning af endeligt skøde og med Morsø Kommune som påtaleberettiget. 7. Omkostninger: Sælger udfærdiger skøde for handlen. Omkostninger ved oprettelse af skøde, herunder tinglysningsafgiften deles ligeligt mellem køber og sælger. Hver part afholder omkostninger til egen sagkyndig bistand herunder rådgiver og advokat. Omkostninger i forbindelse med arealets frigørelse for eventuel pantegæld afholdes af sælger. Det skal dog bemærkes, at der ikke er tinglyst pantehæftelser på ejendommen. 8. Forurening Der er ikke kortlagt forurening på parcellerne. Området er klassifiseret som lettere forurenet, hvilket er generelt for områder beliggende i byzone. 9. Fortrolighed Modtagne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted, jfr. 4 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Side 5

7 10. Afgivelse af tilbud Tilbud skal være Morsø Kommunes Fællessekretariat i hænde, senest mandag den 24. oktober 2011, kl Tilbud skal fremsendes eller afleveres i kuvert, mærket Tilbud på byggegrund på Over Bakken i Sundby i nederste venstre hjørne. Dette krav er for at sikre, at kuverten ikke åbnes i kommunens centrale postmodtagelse inden fristens udløb. Kommunen forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle. Modtagne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted, jfr. 4 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Side 6

8 Alm. regler for salg af Morsø Kommunes faste ejendomme 1. Offentligt udbud: Salg af fast ejendom fra Morsø Kommune kan som hovedregel først ske efter at der har været foretaget offentligt udbud. 2. Tilbudsblanket: For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger Fællessekretariatet en tilbudsblanket med angivelse af oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene, med udtrykkelig angivelse af, at tilbud først vil kunne accepteres efter forelæggelse for Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen. 3. Avertering: Ejendommene averteres til salg, som hovedregel i lokal dagspresse eller i øvrigt i det omfang, hvori det efter skøn findes hensigtsmæssigt. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på en særlig tilbudsblanket, der kan rekvireres hos kommunen. Fristen for afgivelse af tilbud kan angives sædvanligvis i annoncen samt i tilbudsblanketten. Kommunen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller ejendomshandler. Ved fremsendelse af tilbudsblanket vedlægger kommunen et eksemplar af nærværende almindelige regler. 4. Afgivelse af tilbud: Tilbud indsendes til Fællessekretariatet i en lukket kuvert, mærket tilbud på ejendom Kommunen kan lade tilbud, der ikke er afgivet på tilbudsblanket komme i betragtning, hvis sådanne tilbud efter kommunens skøn indeholder tilstrækkelige oplysninger. Købstilbud skal være skriftlige. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Vurdering af tilbuddene: Senest 5 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler kommunen hver tilbudsgiver, om kommunen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger kommunen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelse i bero. 6. Overbud: Såfremt kommunen vælger at videreføre salgsforhandlingerne, kan kommunen give de tre højestbydende meddelelse om: Side 7

9 A. Størrelsen af de tre højeste bud. B. Et tidspunkt, da de tre højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud. C. Et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. For de tre højestbydende er der adgang til at afgive et supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud efter bestemmelserne i nærværende paragraf gælder reglerne, jfr. 4 og 5. Den, der var højestbydende ved første åbning af tilbud, skal stå ved sit tilbud, indtil supplerende tilbud er fremkommet, og i øvrigt også i tiden derefter, såfremt de supplerende tilbud ikke indeholder overbud, jfr. 8, stk Sikkerhed: Den tilbudsgiver, der efter afgivelsen af desupplerende tilbud er højestbydende, skal vedstå sit tilbud, indtil kommunalbestyrelsens afgørelse i sagen foreligger. Den højestbydende skal inden en uge efter, at kommunen har meddelt, at man vil indstille hans bud til accept, stille sikkerhed for købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bankeller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer kommunen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. 8. Salg til andre end højestbydende: de: Uanset, bestemmelserne ovenfor i 8 og 9 kan kommunen, hvor omstændighederne taler for, at afhændelse ikke sker til den højestbydende, søge Kommunalbestyrelsens accept på et af de øvrige afgivne tilbud. I så fald gælder bestemmelserne i 8 og 9 for den tilbudsgiver, hvis tilbud kommunen vil indstille til accept. Salg til en tillbudsgiver, der ikke har afgivet højeste bud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig kommunal interesse. 9. Krav til kommunen: Ingen tilbudsgiver kan rejse nogen krav mod kommunen, hvis kommunen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne. 10. Undtagelser: I særlige tilfælde vil bestemmelserne i nærværende Almindelige regler kunne fraviges, men ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. 11. Salg uden offentlig udbud: Hvor vægtige grunde taler herfor, kan der sælges uden offentligt udbud. Side 8

10 Oplysning om fortrydelsesret ret Fortrydelsesret: I henhold til bekendtgørelse nr. 950 af 8. december 1995 er der givet købere af fast ejendom en fortrydelsesret. Med hensyn til betingelserne for at træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, henvises der til nedenstående, hvor der nærmere er redegjort for reglerne. De kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis De opfylder de betingelser, der fremgår af nedenstående. De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og i bekendtgørelse nr. 950 af 8. december 1995 om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Fortrydelsesfristen: Hvis De vil fortryde Deres køb, skal De give kommunen skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6-dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset aftalen måtte være betinget af et eller flere forhold. ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Underretning om, at De vil fortryde købet skal være kommet frem til kommunen inden fristens udløb. Betaling af godtgørelse til kommunen: Hvis De vil fortryde købet, skal De betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6- dages fristen. Morsø Kommune Fællessekretariatet Side 9

11 Tilbudsblanket: Sendes til: Morsø Kommune Tlf.nr Fællessekretariatet Jernbanevej 7 Homepage: Nykøbing Mors Sagsnr.: Tilbud på byggegrund på Over Bakken i Sundby Tilbuddet omfatter følgende grund: Sæt X: Adresse: Matr.nr.: Grundstørrelse: Over Bakken 1 7 X Sundby By, Sundby m 2 Over Bakken 3 7 V Sundby By, Sundby m 2 Over Bakken 5 7 Ø Sundby By, Sundby m 2 Undertegnede tilbudsgiver: Navn: Adresse: Postnr. og by: Tlf.nr.: Cvr.nr.: Tilbudsgivers advokat: Navn: Adresse: Postnr. og by: Tlf.nr.: Side 10

12 Undertegnede tilbyder herved at købe ejendommen på følgende vilkår: Pris kontant, kr.: ekskl. tilslutningsbidrag og moms Tilbud under mindsteprisen på kr. ekskl. tilslutningsbidrag og moms vil ikke blive taget i betragtning. Overtagelsesdag: Evt. bemærkninger til nærværende tilbud: Tilbudsgiver erklærer sig indforstået med og accepterer de betingelser, hvorunder Morsø Kommune har udbudt ejendommen til salg, nemlig Udbudsmateriale for attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby, dateret oktober Tilbudsblanketten er sammen med bestemmelserne i vilkårene i udbudsmaterialet at betragte som en købsaftale. Kommunen forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud og evt. forkaste dem alle. Modtagne tilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted, jfr. 4 i Indenrigsministeriets bekendgørelse af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Tilbudsfrist: Tilbud skal være Morsø Kommunes Fællessekretariat i hænde senest mandag den 24. oktober 2011, kl Tilbudsgiver: Dato: Underskrift: Side 11

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere