Årsberetning Foto: Troels Witter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter"

Transkript

1

2

3 Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter

4 Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg Viborg Årsberetningen findes også på: ISBN X Foto: Troels Witter

5 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ledelsesberetning... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance Pengestrømsopgørelse Sundhed Somatik og sygesikring Hospitaler Behandlingspsykiatri Social og specialundervisning Regional Udvikling Projekter Regnskabstal og noter Region Midtjylland I Årsberetning

6 Forord Region Midtjylland har i 2008 nået betydelige resultater. Dette til trods for, at økonomien er meget anstrengt. Regnskabsresultatet for 2008 viser, at de bevillinger, som Regionsrådet har givet er overholdt til den gode side. På sundhedsområdet er der gennemført væsentlige besparelser i 2008 både som en konsekvens af budgetforliget for 2008 og som en konsekvens af fremrykning af besparelser for Foto: Troels Witter 4 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

7 Det har været en voldsom opgave for driftssystemet, at tilrettelægge og gennemføre de betydelige besparelser. Og det har så sandelig også været en vanskelig politisk opgave at beslutte de store besparelser, som ikke kan undgå at medføre serviceforringelser for borgerne, og vanskeligere arbejdsbetingelser for medarbejderne. Regnskabsresultatet skal også ses i lyset af, at på tre vanskeligt styrbare områder har regionen merudgifter på ca. 280 mio. kr. ud over det forudsatte i økonomiaftalerne. Det gælder ny dyr medicin og nye behandlinger, primær sundhed og privathospitaler. Merudgifter her er en medvirkende årsag til, at vi skal spare på egen drift. Det vil være uholdbart, hvis disse områder i de kommende år stiger ud over det forudsatte. Den kollektive trafik har i 2008 haft svære økonomiske udfordringer. Stigende oliepriser, faldende indtægter og nye afgifter har resulteret i et betydeligt underskud. På det sociale område er der et mindre overskud, som skyldes, at den kommunale efterspørgsel efter regionens tilbud har været meget høj, og der har været en samlet belægningsprocent på 107 %. Konflikten på sundhedsområdet medførte nok en mindre besparelse på driften, men den har også medført stigende ventelister. Konflikten blev desværre langvarig, men der er al mulig grund til at rette en tak til de mange medarbejdere, der sørgede for at nødberedskabet fungerede så godt. Nu er der en fælles udfordring i at indhente ventelisterne og beholde patienterne på de offentlige sygehuse. Der er i årets løb gennemført et betydeligt planlægningsarbejde. Vi har på sundhedsområdet blandt andet fået vedtaget en akutplan, en hospitalsplan, en psykiatriplan og en sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan. Region Midtjylland har til regeringens rådgivende udvalg udarbejdet investeringsønsker på 22 mia. kr. til hospitalerne til at gennemføre planerne og sikre et hospitalsvæsen i verdensklasse. Der er prioriteret de første 7,5 mia. kr. til Det Nye Universitetshospital i Århus og Regionshospitalet Viborg. Det er en god begyndelse, men der er lang vej endnu. Regional Udvikling har fået vedtaget den regionale udviklingsplan og en råstofplan. I denne årsberetning kan du læse mere om Regions Midtjyllands resultat for 2008, herunder regionens økonomiske betingelser og resultat, aktiviteten, produktiviteten, servicemålene og de vedtagne planer for de fremtidige rammer for regionens serviceydelser til borgerne. God læselyst. Bent Hansen Region Midtjylland I Årsberetning

8 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Finansieringskredsløb og økonomistyring Regionernes budget og regnskab inddeles i 3 adskilte finansielle kredsløb: I Region Midtjylland er Regionsrådets bevillinger og økonomistyringen sket i forhold til de afgivne udgifts/omkostnings- og indtægtsbevillinger samt de materielle forudsætninger herfor.! Sundhedsområdet! Regional udvikling! Socialområdet. Efter Indenrigs- og Socialministeriet regler skal regnskabsresultatet for alle 3 kredsløb opgøres efter det omkostningsbaserede regnskabsprincip. De overordnede økonomiske rammer for driften af sundhedsområdet og regional udvikling fastsættes i de årlige økonomiaftaler og DUT-reguleringer. Rammerne er baseret på udgiftsprincippet, hvorefter udgifterne på det enkelte område finansieres af dedikerede indtægter uden mulighed for omprioritering mellem kredsløb. Budgettet for sundhedsområdet er lagt ud fra udgiftsbaserede regnskabsprincip jf. Budget og regnskabsreglerne. Det omkostningsbaserede regnskabsresultat for de to områder, har endnu karakter af et informationsregnskab, idet styringen ikke er tilrettelagt efter disse principper. Budget og regnskabet 2008 for socialområdet er baseret på omkostningsprincippet. Rammerne for budget og regnskab fastsættes i de årlige rammeaftaler med kommunerne. Kommunerne betaler via taksterne for periodens ressourceforbrug. Det betyder, at kommunerne betaler for årets afskrivninger, forrentninger og hensættelser til tjenestemandspensioner. Regnskabsresultatet for socialområdet vurderes i forhold til de faktiske kommunale takstbetalinger sammenholdt med de faktisk afholdte omkostninger. På dette område har det udgiftsbaserede regnskab mere informationskarakter. Budgettet på det regionale udviklingsområde er derimod lagt ud fra det omkostningsbaserede regnskabsprincip jf. Budget og Regnskabsreglerne. Omkostningerne er dog yderst begrænsede på området, hvorfor området i væsentlig omfang har været udgiftsstyret. 6 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

9 Ledelsesberetning Det omkostningsbaserede regnskabsprincip Det omkostningsbaserede regnskab fokuserer på periodens ressourceforbrug, dvs. omkostningerne periodiseres svarende til forbrugstidspunktet. Det betyder, at udgifter til investeringer og større anskaffelser udgår af regnskabet og fordeles over en årrække som afskrivninger, svarende til aktivets levetid. Tilsvarende registreres hensættelser til f.eks. feriepenge og tjenestemandspensioner, når disse optjenes. Det udgiftsbaserede regnskabsprincip I udgiftsprincippet fokuseres på udgifter og indtægter i det år, hvor transaktionen finder sted. Udgiftsprincippet fokuserer udelukkende på likviditetsforbruget. Foto: Troels Witter Region Midtjylland I Årsberetning

10 Ledelsesberetning resultatopgørelse Resultatopgørelse - sammendrag Resultatopgørelse - sammendrag mio. kr. Sundhed Social og specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt Driftsindtægter , , , ,8-22,5-31, , ,2 Driftsomkostninger i alt* , , , ,2 469,7 349, , ,1 Heraf: Somatik og sygesikring Behandlingspsykiatri Drift før finansiering , ,2 82,1-16,6 447,2 318, , ,0 Finansieringsindtægter , ,7-50,2-5,0-485,7-432, , ,7 Driftsresultat 478,5 179,4 31,9-21,6-38,5-113,6 471,9 44,2 Korrektion for anlægsprojekter på Social- og specialundervisning. * Samlet omkostningsbaseret nettodriftsomkostningsresultat -52,9-21,0 Fortegn: + finansiering mindre end omkostninger, - finansiering større end omkostninger * Driftsomkostninger på Social- og specialundervisning er korrigeret med 52,9 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter. Omkostningerne betales via takstindtægter og indregnes som afskrivninger. Det omkostningsbaserede resultat for Region Midtjylland Det samlede omkostningsbaserede regnskabsresultat er i 2008 opgjort for Region Midtjylland til et samlet underskud på 471,9 mio. kr. De samlede finansieringsindtægter er på 18,956 mia. kr., mens de samlede driftsomkostninger før finansiering er på 19,428 mia. kr. Resultatet er sammensæt af følgende: Sundhedsområdet - omkostningsbaseret resultat: Sundhedsområdet omfatter de somatiske hospitaler, behandlingspsykiatrien, primær sundhed, præhospital indsats, en række fællesudgifter samt administration. Tabellen viser sammenhængen mellem netto omkostninger og nettoudgifter før finansiering: Omregningstabel Sundhed Mio. kr Total Nettoomkostninger før finansiering ,8 Aktiverede anskaffelser 724,7 Af- og nedskrivninger -396,4 Lagerreguleringer 20,3 Pensionshensættelser -89,1 Feriepengehensættelse -46,8 Øvrige periodiseringer 226,1 I alt 438,7 Nettoudgifter før finansiering ,5 8 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

11 Ledelsesberetning resultatopgørelse På sundhedsområdet er der et underskud på 478,5 mio. kr. Forskellen mellem omkostninger og udgiftsbaseret resultat udgør 438,7 mio. kr. og omhandler bl.a. afskrivninger, hensættelse til feriepenge og tjenestemandspension. Socialområdet - omkostningsbaseret resultat: Social og specialundervisningsområdet omfatter forskellige sociale tilbud, specialundervisning og kommunikationstilbud. På social og specialundervisningsområdet er der et nettodriftsoverskud på 21,0 mio. kr. Overskuddet skyldes, at der generelt har været en høj kommunal efterspørgsel efter regionens tilbud. Det omkostningsbaserede driftsresultat er korrigeret vedrørende anlægsprojekter på 52,9 mio. kr., idet kommunerne betaler for anlægsinvesteringer via taksterne som indregnede afskrivninger. Regional Udvikling - omkostningsbaseret resultat: Regional udvikling afholder udgifter til kollektiv trafik, erhvervsudvikling, miljø, uddannelse og kultur samt administration På det regionale udviklingsområde er der et overskud på 38,5 mio. kr. Overskuddet skyldes primært periodeforskydninger i udmøntningen af midler vedr. erhvervsudvikling. Omregningstabel Mio. kr Regional Udvikling Total Nettoomkostninger før finansiering 447,2 Aktiverede anskaffelser 0,0 Af- og nedskrivninger -1,0 Lagerreguleringer 0,0 Pensionshensættelser -1,0 Feriepengehensættelse -0,2 Øvrige periodiseringer 2,8 I alt 0,6 Nettoudgifter før finansiering 447,8 Foto: Troels Witter Region Midtjylland I Årsberetning

12 Ledelsesberetning resultatopgørelse Sundhedsområdet - udgiftsbaseret resultat: Regnskabsresultatet på sundhedsområdet skal vurderes i forhold til det udgiftsbaserede resultat, idet budget 2008, Regionsrådets løbende bevillinger og økonomistyringen er afgivet efter dette princip. I forhold til budget 2008 og de tillægsbevillinger, som Regionsrådet har givet, viser driftsresultatet et samlet mindreforbrug på 177 mio. kr. og anlægsudgifterne er 637 mio. kr. mindre end budgetteret. Under finansiering er der mindreindtægter for 70 mio. kr. Sundhedsområdet udgiftsbaseret resultat og finansiering heraf I lighed med tidligere år forventes det, at der som følge af betalingsforskydninger skal uforbrugte driftsbevillinger overføres fra 2008 til Driftsresultatet er i øvrigt præget af, at udgifterne til ny dyr medicin, nye behandlinger, primær sundhed og patientforsikring har været lidt mere afdæmpet end forventet ultimo Finansieringen indeholder bloktilskud, aktivitetsafhængige kommunale og statslige bidrag samt kommunalt grundbidrag. Finansiering medtager ikke låneoptag og træk på likviditeten. Udgiftsbudgettet er mio. kr. større end finansieringen, idet der er budgetteret med et låneoptag på 892 mio. kr. og et træk på kassen på 770 mio. kr. Mio. kr. Budget 2008 inkl. Tillægsbev. Regnskab 2008 Afvigelse 1 Både låneoptag og trækket på kassen er blevet væsentlig mindre end forudsat , ,1 177,6 Anlæg 1.446,7 809,4 637,3 i alt , ,5 814, , ,2-70,4 Resultat ,8 917,3 744,5 Driftsudgifter Finansiering Låneoptag -891,8-526,4-365,4 3 - Drift -255,0-255,0 - Anlæg -636,8-526,4-110,4 Likvide aktiver 3) -770,0-390,9-379,1 Netto 0,0 0,0 0, angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller mindreindtægt. Det faktiske låneoptag er 365 mio. kr. mindre end forudsat. Indenrigs- og Socialministeriet har endnu ikke godkendt et låneoptag på 255 mio. kr., idet man har ønsket at afvente resultatet af analysen af regionernes langfristede gæld og likvide aktiver. Et anlægslån på 100 mio. kr. vedrørende stråleterapien i Herning er optaget i 1. kvartal 2009, og indgår derfor ikke i regnskabsresultatet for Trækket på de likvide aktiver er 379 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes tidsmæssige forskydninger af en række anlægsprojekter samt at driftsresultatet er blevet bedre end forventet ultimo Budget- og regnskabskolonnen angives differencen mellem udgifter og finansiering, hvor + svarer til større udgifter end finansiering. I kolonnen afvigelse svarer + til mindreudgifter i forholdet mellem budget og regnskab. 3. Oversigt over budgetteret låneoptag og træk på likvide aktiver i 2008 findes i note 14 i afsnit med regnskabstal. 10 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

13 Ledelsesberetning resultatopgørelse Regional Udvikling - udgiftsbaseret resultat: Der er budgetteret med 118,2 mio. kr. ud over finansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2007 til Regional Udvikling, udgiftsbaseret resultat Mio. kr. Budget 2008 inkl. Tillægsbev. Regnskab 2008 Afvigelse 1 I 2008 er der brugt 37,9 mio. kr. mindre end finansieringsgrundlaget, hvilket angiver det udgiftsbaserede resultat. Det er således, at der samlet er uforbrugte midler på 156,1 mio. kr., som forventes overført til Der er primært tale om tidsforskydninger i udmøntningen af midler vedrørende erhvervsudvikling. 603,7 447,8 155,9 Anlæg 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter Finansiering -485,5-485,7 0,2 Resultat 2 118,2-37,9 156,1 Likvide aktiver -118,2 37,9-156,1 Netto 0,0 0,0 0, angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller mindreindtægt. 2. Budget- og regnskabskolonnen angives differencen mellem udgifter og finansiering, hvor + svarer til større udgifter end finansiering. I kolonnen afvigelse svarer + til mindreudgifter i forholdet mellem budget og regnskab. Region Midtjylland I Årsberetning

14 Ledelsesberetning balance Balance sammendrag Balance på 12,3 mia. kr. Regionens samlede balance var på 12,3 mia. kr. ved udgangen af Balancen er øget med 2,1 mia. kr. i forhold til Egenkapitalen er reduceret med 2,5 mia. kr., og udgjorde ved årets slutning 2,3 mia. kr. Under kortfristet gæld er der hensat 1,6 mia. kr. til feriepenge. Der er tale om ændringer i konteringsreglerne sammenholdt med 2007, hvor der ikke blev hensat midler til feriepenge. Balance sammendrag mio. kr. 31/ / Ændring 2007 til 2008 Aktiver Anlægsaktiver , ,2 354,5 Langfristet tilgodehavende Kortfristet tilgodehavende 840,2 927,6-87,4 472,1 251,5 220,6 Likvide aktiver 716,3-891, ,8 Aktiver i alt , , ,5 Passiver Egenkapital , , ,7 Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld , ,7-677, , , ,0 Kortfristet gæld ,8-67, ,3 Passiver i alt , , ,5 Foto: Troels Witter 12 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

15 Ledelsesberetning balance På aktivsiden er der tale om følgende væsentlige ændringer: Anlægsaktiver, som består af grunde og bygninger, apparatur og inventar m.v. er forøget med 0,3 mia. kr. efter fradrag af årets afskrivninger. Langfristet tilgodehavender vedrører blandt andet aktiver tilhørende fonde og legater på 0,5 mia. kr. De kortfristede tilgodehavender er forøget med 0,2 mia. kr. og vedrører periodiseringen af betalinger mellem regnskabsårene. Likvide aktiver er forøget med 1,6 mia. kr. Forøgelsen vedrører især omlægningen af kassekreditter overtaget fra amterne til lang gæld. På passivsiden er der tale om følgende væsentlige ændringer: Hensatte forpligtelser er steget med 0,7 mia. kr. og vedrører hensættelser til fremtidige udbetalinger af pension til tjenestemænd samt hensættelser vedrørende arbejdsskade- og patientskadeforsikring. engangsudgifter til fællesadministration og projektering i forbindelse med den nye hospitalsstruktur. Leasingforpligtelsen er reduceret med 0,1 mia. kr. I langfristet gæld er indeholdt passiver tilhørende fonde og legater på 0,5 mia. kr. Kortfristet gæld er steget med 2,0 mia. kr. Heraf vedrører 1,6 mia. kr. hensættelse til feriepenge jf. ændrede konteringsregler. Ændringer i aktiver og passiver, herunder de nye regler for hensættelser til feriepenge, og årets negative regnskabsresultat på 0,5 mia. kr. medfører, at egenkapitalen er formindsket med 2,5 mia. kr. Jf. økonomiaftalen for 2008 har Danske Regioner og Velfærdsministeriet udarbejdet en analyse af regionernes gældssituation. Gældsanalysens foreløbige resultater viser, at Region Midtjylland i 2007 har en lavere grad af gældssætning end gennemsnittet af regionerne. Gældsanalysen viser, at den gennemsnitlige langfristede gæld pr. indbygger ultimo 2007 i Region Midtjylland er kr. mod et landsgennemsnit på kr. Langfristet gæld er steget med 1,9 mia. kr. Regionen har optaget nye lån for 2,2 mia. kr. heraf vedrører 1,2 mia. kr. omlægning af kassekreditter som Regionen overtog fra de tidligere amter. Herudover er der optaget lån til medico teknisk udstyr, kræftapparatur og anlægsprojekter. Endvidere har regionen i 2008 lånt til afdrag på langfristet gæld, leasinggæld og renter. Hertil kommer en række mindre lån til bl.a. Region Midtjylland I Årsberetning

16 Ledelsesberetning pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse sammendrag Styrket likviditet i 2008 Pengestrømsopgørelsen viser den samlede likviditetsvirkning på årets resultat af driftsaktiviteten, af anlægsaktiviteten og af låneoptag/afdrag. Regionen har styrket sin likviditet i Det skyldes et forøget låneoptag bl.a. ved omlægning af de tidligere amters kassekreditter til langfristet gæld. Pengestrømsopgørelse - sammendrag mio. kr. Sundhed Social og specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt R2008 R 2007 R2008 R 2007 R2008 R 2007 R2008 R 2007 Driftsresultat -478,5-179,4-31,9 21,6 38,5 113,6-471,9-44,2 Likviditetsvirkning fra drift Likviditetsvirkning af investeringer 286,0 252,3 87,2 61,1-0,6-1,3 437,6 391,8-1149,5-665,2 464,4-133,5-1,1 0,0-762,9-878,2 Øvrige likviditetsvirkning 2.405,0 875,6 Årets samlede likviditetsvirkning 1.607,8 344,9 + likvid beholdning primo -891, ,5 Likvid beholdning ultimo 716,3-891,5 I det samlede driftsresultatet på -471,9 mio. kr. indgår en række beregnede omkostninger, som ikke indebærer et træk på likviditeten. Det drejer sig om afskrivninger, pensionshensættelser, feriepenge m.v. Korrigeres der herfor vil likviditetsvirkningen fra driften forbedre resultat med 437,6 mio. kr. Investeringer i bygninger og apparatur betyder omvendt et træk på likviditeten. Likviditetsvirkningen fra investeringer være -762,9 mio. kr. Øvrige likviditetsforskydninger er opgjort til 2.405,0 mio. kr. Den væsentligste post her er optagelse af lån i 2008 på i alt 2.190,5 mio. kr. 14 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

17 Ledelsesberetning pengestrømsopgørelse Heraf udgør 1.240,2 mio. kr. omlægning af de tidligere amters kassekreditter samt øvrige lån ved bl.a. anvendelse af aftalerne herom i Økonomiaftalerne for både 2007 og Årets samlede likviditetsvirkning er et positivt bidrag til kassen på 1.607,8 mio. kr. Ved udgangen af 2008 er regionens likvide aktiver på 716,3 mio. kr. I 2007 var regionens likvide aktiver på -891,5 mio. kr. Regionens likviditet er således blevet styrket. Den forøgende likviditet skal dog bl.a. dække genbevilling i 2009 af mindreforbruget på driften samt tidsforskydninger på planlagte anlægs- og apparaturinvesteringer. Der overføres 390,2 mio. kr. til drift og 703,6 mio. kr. til anlæg. Det bør bemærkes, at den likvide beholdning ultimo 2008 er en opgørelse af likviditeten den En opgørelse på en bestemt dag er selvfølgelig meget følsom overfor konkrete ud- og indbetalinger samt evt. periodeforskydninger. Kassekreditreglen: I pengestrømsopgørelsen indgår primo- og ultimolikviditeten opgjort efter bogføringsdato. Opgørelsen er påvirket af den usikkerhed der altid vil knytte sig til en given dato, idet der både på indtægts- og udgiftssiden forekommer mange forskydninger i bogføringen. Imidlertid fokuseres der fortsat på regionens gennemsnitlige likviditet efter den såkaldte kassekreditregel. Reglen foreskriver, at den likvide beholdning i gennemsnit for de seneste 12 måneder skal være positiv. Figuren viser den gennemsnitlige likviditet i 2007 og 2008 beregnet som et glidende gennemsnit over 12 måneder. Gennemsnitlikviditeten i 2007 efter regionens etablering har været faldende. Ultimo 2007 udgjorde den gennemsnitlig likviditet knap 800 mio. kr. Den 26. marts 2008 blev der, på baggrund af Regionsrådets beslutning om at omlægge de tidligere amters kassekreditter til langfristede lån svarende til 1.240,9 mio. kr., tilført regionens kasse likviditet, hvilket gradvist øger den gennemsnitlige likviditet. Ultimo 2008 er den gennemsnitlig likviditet 1.485,2 mio. kr. Gennemsnitslikviditet (mio. kr.) Primo 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/12 Region Midtjylland I Årsberetning

18 Ledelsesberetning Ledelses- og styringsgrundlag Region Midtjylland rummer en bred vifte af opgaver og arbejdspladser. Regionsrådet vedtog den 14. november 2007 Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, som et fælles fundament for at varetage og videreudvikle de mange vigtige opgaver, som regionen har ansvaret for. Formålet med ledelses- og styrings- grundlaget er:! at styrke sammenhængskraften i Region Midtjylland! at styrke den interne dialog i organisationen mellem de forskellige ledelsesområder og niveauer og mellem ledelse og medarbejdere! at sikre fælles retning og skabe helhed i analyser og indsats og resultater! at skabe et fælles grundlag for sprog for drøftelse af styring og ledelse I ledelses- og styringsgrundlaget fremhæves 5 fokusområder:! ressourcer! organisation! ydelse! effekt! omdømme Der fokuseres på organiseringen og behovet for ændringer heri, ydelse forstået som aktivitet, produktivitet og servicemål, der skal leveres, den effekt ydelserne har med hensyn til faglig og brugeroplevet kvalitet samt de ressourcer, der er til rådighed for at nå de ønskede resultater. Det endelige mål er at opnå et godt omdømme. Ledelsesberetningen er i det efterfølgende struktureret efter de 5 fokusområder. Ledelses- og styringsgrundlaget indeholder de overordnede fælles principper for styring og ledelse i Region Midtjylland, herunder en fælles mission, en fælles vision og tre fælles værdier for regionen: dygtighed, dristighed og dialog. 16 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland Foto: Troels Witter

19 Ledelsesberetning ressourcer Ressourcer Bevillingsoverholdelse på de 3 finansieringskredsløb Fokusområdet ressourcer omhandler det fundament, der er til rådighed for at skabe ydelserne og dermed effekten. Det handler blandt andet om budgettet, bygninger, faciliteter og apparatur herunder it. Afsnittet omkring ressourcer er opdelt i følgende punkter:! Bevillingsoverholdelse i de 3 finansieringskredsløb,! Forudsætningerne i Økonomiaftalen! Besparelser 2008! Særlige udgiftsdrivende områder på sundhedsområdet! Region Midtjyllands økonomiske ubalance! Andre ressourceforhold. Regionsrådets afgivne udgifts- og indtægtsbevillinger for 2008 er overholdt for alle tre finansieringskredsløb. Sundhedsområdet: Samlet kommer sundhedsområdets driftsbudget ud med et mindreforbrug på 177,6 mio. kr. i forhold budget 2008 inklusiv tillægsbevillinger. Det bemærkes, at der i lighed med tidligere år er behov for at overføre fra 2008 til 2009, som følge af betaling for forpligtelser eller lignende, der er forudsat afholdt i 2008, men hvor den faktiske betaling er udskudt til Tillægsbevillingen fra december 2008 er anført i en særskilt linje for henholdsvis det somatiske område og psykiatrien. Årsagen Beløb i mio kr. Opr. budget 2008 Korr. budget 2008 Regnskab 2008 Afvigelse (KB-R) Sundhed Drift Hospitaler 9.570, , ,7-74,5 Fælles udgifter/indtægter 2.095, , ,0 55,3 Sygesikring i øvrigt 2.842, , ,9-103,5 Medicin 1.657, , ,9 23,2 Administration, Sundhed 109,6 111,7 108,1 3,6 Budgetregulering, december ,0 209,6 0,0 209,6 Somatik i alt , , ,6 113,8 Behandlingspsykiatri 1.221, , ,9 11,1 Fælles udgifter/indtægter 7,9 6,5-9,2 15,7 Budgetregulering, december ,0-33,2 0,0-33,2 Behandlingspsykiatri i alt 1.229, , ,7-6,4 Andel af fælles formål og adm.og renter 483,0 530,0 459,8 70,2 I alt , , ,1 177,6 + angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller merindtægt. Region Midtjylland I Årsberetning

20 Ledelsesberetning ressourcer hertil er, at bevillingen dækker en strukturel ubalance i regionens økonomi, som er løst i forbindelse med budgetforliget for Dermed er der bedre mulighed for at vurdere balancen i økonomien på de øvrige udgifts poster. Hospitaler: De somatiske hospitaler kommer ud med et samlet merforbrug på 74,5 mio. kr. Dette dækker imidlertid over, at 3 hospitaler har merudgifter på i alt 108,9 mio. kr. mens 4 hospitaler har mindreudgifter på 34,4 mio. kr. I de økonomiske styringsmodeller for hospitalerne vedrørende ændringer i aktiviteten, merudgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger indgår, at det sikres at hospitalerne har mulighed for en høj grad af sikkerhed for deres økonomiske fundament, mens usikkerheden om økonomien søges holdt på fælleskontiene. I vurderingen af hospitalernes budgetoverholdelse indgår:! at hospitalerne i forbindelse med budgetforliget for 2009 er pålagt at fremrykke en rammebesparelse på 100 mio. kr. i 2008.! at der er forudsat en opbremsning i aktiviteten i 2. halvår 2008 uden meromkostninger, idet hospitalerne ikke længere afregnes for meraktivitet.! at det har været nødvendig at omprioritere ekstra midler til kræftområdet med henblik på at sikre aftalen om pakkeforløb.! at konflikten har betydet mindreudgifter skønsmæssigt på netto 145 mio. kr. Fællesudgifter/indtægter: Der er et mindreforbrug til fællesudgifter på 55,3 mio. kr. I decemberbevillingen var det vurderet, at der var behov for dækning af merudgifter for yderligere ca. 105 mio. kr. I alt var der vurderet merudgifter for ca. 160 mio. kr. Der ligger heri, at der på grund af periodeforskydninger ventes at skulle overføres et beløb på ca. 61,4 mio. kr. fra 2008 til 2009, og at der har været mindre udgifter end forventet til en række poster som patientforsikring, ny dyr medicin, nye behandlinger og mellemregionale betalinger. Sygesikring: For primær sundhed er der tale om merudgifter på 80 mio. kr. I decemberbevillingen var det vurderet, at der var behov for at tilføre området ca. 105 mio. kr. Dermed er resultatet ca. 25 mio. kr. (= mio. kr.) bedre end ventet i december. Det bemærkes, at merudgifterne alene kan henføres til øvrige sygesikringsudgifter. Udgifterne til medicintilskud er 53,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Økonomiaftalen 2008 indeholder en medicingaranti, hvorefter regionernes merudgifter kompenseres med 75 % af merudgifter i forhold til det forudsatte. Det er dermed usikkert om medicingarantien får negative konsekvenser for Region Midtjylland. Administration: De administrative udgifter på sundhedsområdet er 3,6 mio. kr. mindre end forudsat. 18 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

21 Ledelsesberetning ressourcer Behandlingspsykiatri: Behandlingspsykiatrien har mindreudgifter på 26,8 mio. kr. fraset tillægsvillingen fra december. Der er tale om mindreudgifter, der er forudsat overført til 2009 i forbindelse med gennemførelsen af psykiatriplanen, og om uforbrugte satsmidler. I forbindelse med decembersagen var det forventet, at mindreforbruget ville blive på 33,2 mio. kr. Fælles formål: På det administrative område og udgifter til renter er der mindreudgifter på 70,2 mio. kr. Mindreudgifterne fordeler sig på en lang række forskellige formål, hvoraf en del er udtryk for betalingsforskydninger mellem driftsår. Herunder en række HR-puljer med midler fra kvalitetsreformen, som skal udmøntes. Til driften af sundhedsområdet er der ydet følgende tillægsbevillinger i 2008:! Midtvejsregulering og DUT-reguleringer for ny lovgivning og ekstraordinære lønstigninger svarende til 93 mio. kr.! Der er ydet tillægsbevillinger i forbindelse med overførsler fra 2007 til 2008 på driften på i alt 123 mio. kr. Sundhed, Anlæg: På anlægsområdet var der ikke i Økonomiaftalen for hverken 2007 og 2008 en ramme der skulle overholdes. Der blev ydet et bloktilskud til anlægsinvesteringer, som efterfølgende er hævet af regionsrådet, som følge af overførsler og iværksættelse af nye anlægsprojekter i Samlet set kommer områderne på sundhedsområdet ud med et mindreforbrug i forhold til de givne bevillinger på i alt 637,3 mio. kr. Bevillingerne er således i 2008 overholdt. Årsagerne er primært forsinkelser og periodeforskydninger på anlægsprojek- terne. Der forventes overført mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb på i alt 630,1 mio. kr. fra 2008 til Sundhed, finansiering: På finansieringssiden er der mindreindtægter på 70,4 mio. kr., hvilket skyldes mindreindtægter vedrørende den aktivitetsafhængige kommunale medfinansiering. Det er aftalt, at regionernes mindreindtægter vedr. den kommunale medfinansiering drøftes i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2008.! Tillægsbevilling som følge af indregning af overgangsordningen i 2008 på i alt 255 mio. kr.! Og endelig blev det i Økonomi- og aktivitetsrapporten i december 2008 forventet et merforbrug på i alt netto 176 mio. kr. bestående af et forventet merforbrug på 209 mio. kr. på somatikken og et mindreforbrug på 33 mio. kr. på behandlingspsykiatrien. Region Midtjylland I Årsberetning

22 Ledelsesberetning ressourcer Regional Udvikling: Omkostninger, mio. kr. Oprindeligt Budget 2008 Korr. Budget 2008 Regnskab 2008 Afvigelse Kollektiv trafik 206,4 210,3 232,2-21,9 Erhvervsudvikling 163,9 247,1 112,4 134,6 Miljø 69,5 73,1 70,3 2,9 Regional Udvikling i øvrigt 47,3 68,5 26,1 42,4 Regional Udvikling i alt 487,1 599,0 441,0 158,0 Andel af fællesformål og administration 6,0 6,5 5,8 0,7 Renter 0,1 0,1 0,4-0,3 Regional Udvikling total 493,2 605,7 447,2 158,5 + angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller merindtægt. På driften er der afgivet bevillinger på det regionale udviklingsområde for i alt 605,7 mio. kr. Set i sammenhæng med at udgifterne er på 447,2 mio. kr. kommer regionen således ud med et samlet mindreforbrug på 158,5 mio. kr. i Overførsler af uforbrugte bevilling fra 2007 til 2008 samt forsinkelser og periodeforskydninger er årsagen til mindreforbruget.! Børn, Unge og Specialområdet Kommunikation,! Børn, Unge og Specialområdet Social,! Voksensocial,! Socialpsykiatri. Nettodriftsomkostningerne på social- og specialundervisningsområdet i 2008 er på 1.437,2 mio. kr. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at området jf. resultatopgørelsen har et omkostningsmæssigt mindreforbrug i 2008 på i alt 38,5 mio. kr. Socialområdet: I henhold til Rammeaftalen 2008 sondres der i Region Midtjylland mellem fire hovedmålgrupper: Takstindtægterne er på 1.458,2 mio. kr. i Der har således været et driftsoverskud på 21,0 mio. kr. Omkostninger, mio. kr. Nettodrift Takstindtægt Nettoresultat Børn & Unge - Social 516,2-509,4 6,8 Børn & Unge - Kommunikation 85,4-84,7 0,7 Voksenområdet 564,8-576,6-11,8 Socialpsykiatri 205,9-210,5-4,6 Administration, puljer m.v. 64,9-77,0-12,1 Regnskabsresultat 1437,2-1458,2-21,0 20 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-252-4

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet xxx

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet xxx Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Maj 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-295-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes

Læs mere

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 24. september 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Bind 1 Forord Region Midtjyllands Budget 2009 er udarbejdet på grundlag

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Notat vedr. forslag til

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014 Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19 Region Midtjylland Ændringer til budgetforslag 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 19 Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne,

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger 2007 Bemærkninger til Regnskab 2007 Forord Region Midtjyllands regnskab 2007 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Velfærdsministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden. 20 13 Årsregnskab Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Design RegionH Design Region Hovedstaden Fotos Colorbox Jeppe Carlsen www.copenhagenmediacenter.com Fotograf

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere