Årsberetning Foto: Troels Witter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter"

Transkript

1

2

3 Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter

4 Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg Viborg Årsberetningen findes også på: ISBN X Foto: Troels Witter

5 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ledelsesberetning... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance Pengestrømsopgørelse Sundhed Somatik og sygesikring Hospitaler Behandlingspsykiatri Social og specialundervisning Regional Udvikling Projekter Regnskabstal og noter Region Midtjylland I Årsberetning

6 Forord Region Midtjylland har i 2008 nået betydelige resultater. Dette til trods for, at økonomien er meget anstrengt. Regnskabsresultatet for 2008 viser, at de bevillinger, som Regionsrådet har givet er overholdt til den gode side. På sundhedsområdet er der gennemført væsentlige besparelser i 2008 både som en konsekvens af budgetforliget for 2008 og som en konsekvens af fremrykning af besparelser for Foto: Troels Witter 4 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

7 Det har været en voldsom opgave for driftssystemet, at tilrettelægge og gennemføre de betydelige besparelser. Og det har så sandelig også været en vanskelig politisk opgave at beslutte de store besparelser, som ikke kan undgå at medføre serviceforringelser for borgerne, og vanskeligere arbejdsbetingelser for medarbejderne. Regnskabsresultatet skal også ses i lyset af, at på tre vanskeligt styrbare områder har regionen merudgifter på ca. 280 mio. kr. ud over det forudsatte i økonomiaftalerne. Det gælder ny dyr medicin og nye behandlinger, primær sundhed og privathospitaler. Merudgifter her er en medvirkende årsag til, at vi skal spare på egen drift. Det vil være uholdbart, hvis disse områder i de kommende år stiger ud over det forudsatte. Den kollektive trafik har i 2008 haft svære økonomiske udfordringer. Stigende oliepriser, faldende indtægter og nye afgifter har resulteret i et betydeligt underskud. På det sociale område er der et mindre overskud, som skyldes, at den kommunale efterspørgsel efter regionens tilbud har været meget høj, og der har været en samlet belægningsprocent på 107 %. Konflikten på sundhedsområdet medførte nok en mindre besparelse på driften, men den har også medført stigende ventelister. Konflikten blev desværre langvarig, men der er al mulig grund til at rette en tak til de mange medarbejdere, der sørgede for at nødberedskabet fungerede så godt. Nu er der en fælles udfordring i at indhente ventelisterne og beholde patienterne på de offentlige sygehuse. Der er i årets løb gennemført et betydeligt planlægningsarbejde. Vi har på sundhedsområdet blandt andet fået vedtaget en akutplan, en hospitalsplan, en psykiatriplan og en sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan. Region Midtjylland har til regeringens rådgivende udvalg udarbejdet investeringsønsker på 22 mia. kr. til hospitalerne til at gennemføre planerne og sikre et hospitalsvæsen i verdensklasse. Der er prioriteret de første 7,5 mia. kr. til Det Nye Universitetshospital i Århus og Regionshospitalet Viborg. Det er en god begyndelse, men der er lang vej endnu. Regional Udvikling har fået vedtaget den regionale udviklingsplan og en råstofplan. I denne årsberetning kan du læse mere om Regions Midtjyllands resultat for 2008, herunder regionens økonomiske betingelser og resultat, aktiviteten, produktiviteten, servicemålene og de vedtagne planer for de fremtidige rammer for regionens serviceydelser til borgerne. God læselyst. Bent Hansen Region Midtjylland I Årsberetning

8 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Finansieringskredsløb og økonomistyring Regionernes budget og regnskab inddeles i 3 adskilte finansielle kredsløb: I Region Midtjylland er Regionsrådets bevillinger og økonomistyringen sket i forhold til de afgivne udgifts/omkostnings- og indtægtsbevillinger samt de materielle forudsætninger herfor.! Sundhedsområdet! Regional udvikling! Socialområdet. Efter Indenrigs- og Socialministeriet regler skal regnskabsresultatet for alle 3 kredsløb opgøres efter det omkostningsbaserede regnskabsprincip. De overordnede økonomiske rammer for driften af sundhedsområdet og regional udvikling fastsættes i de årlige økonomiaftaler og DUT-reguleringer. Rammerne er baseret på udgiftsprincippet, hvorefter udgifterne på det enkelte område finansieres af dedikerede indtægter uden mulighed for omprioritering mellem kredsløb. Budgettet for sundhedsområdet er lagt ud fra udgiftsbaserede regnskabsprincip jf. Budget og regnskabsreglerne. Det omkostningsbaserede regnskabsresultat for de to områder, har endnu karakter af et informationsregnskab, idet styringen ikke er tilrettelagt efter disse principper. Budget og regnskabet 2008 for socialområdet er baseret på omkostningsprincippet. Rammerne for budget og regnskab fastsættes i de årlige rammeaftaler med kommunerne. Kommunerne betaler via taksterne for periodens ressourceforbrug. Det betyder, at kommunerne betaler for årets afskrivninger, forrentninger og hensættelser til tjenestemandspensioner. Regnskabsresultatet for socialområdet vurderes i forhold til de faktiske kommunale takstbetalinger sammenholdt med de faktisk afholdte omkostninger. På dette område har det udgiftsbaserede regnskab mere informationskarakter. Budgettet på det regionale udviklingsområde er derimod lagt ud fra det omkostningsbaserede regnskabsprincip jf. Budget og Regnskabsreglerne. Omkostningerne er dog yderst begrænsede på området, hvorfor området i væsentlig omfang har været udgiftsstyret. 6 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

9 Ledelsesberetning Det omkostningsbaserede regnskabsprincip Det omkostningsbaserede regnskab fokuserer på periodens ressourceforbrug, dvs. omkostningerne periodiseres svarende til forbrugstidspunktet. Det betyder, at udgifter til investeringer og større anskaffelser udgår af regnskabet og fordeles over en årrække som afskrivninger, svarende til aktivets levetid. Tilsvarende registreres hensættelser til f.eks. feriepenge og tjenestemandspensioner, når disse optjenes. Det udgiftsbaserede regnskabsprincip I udgiftsprincippet fokuseres på udgifter og indtægter i det år, hvor transaktionen finder sted. Udgiftsprincippet fokuserer udelukkende på likviditetsforbruget. Foto: Troels Witter Region Midtjylland I Årsberetning

10 Ledelsesberetning resultatopgørelse Resultatopgørelse - sammendrag Resultatopgørelse - sammendrag mio. kr. Sundhed Social og specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt Driftsindtægter , , , ,8-22,5-31, , ,2 Driftsomkostninger i alt* , , , ,2 469,7 349, , ,1 Heraf: Somatik og sygesikring Behandlingspsykiatri Drift før finansiering , ,2 82,1-16,6 447,2 318, , ,0 Finansieringsindtægter , ,7-50,2-5,0-485,7-432, , ,7 Driftsresultat 478,5 179,4 31,9-21,6-38,5-113,6 471,9 44,2 Korrektion for anlægsprojekter på Social- og specialundervisning. * Samlet omkostningsbaseret nettodriftsomkostningsresultat -52,9-21,0 Fortegn: + finansiering mindre end omkostninger, - finansiering større end omkostninger * Driftsomkostninger på Social- og specialundervisning er korrigeret med 52,9 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter. Omkostningerne betales via takstindtægter og indregnes som afskrivninger. Det omkostningsbaserede resultat for Region Midtjylland Det samlede omkostningsbaserede regnskabsresultat er i 2008 opgjort for Region Midtjylland til et samlet underskud på 471,9 mio. kr. De samlede finansieringsindtægter er på 18,956 mia. kr., mens de samlede driftsomkostninger før finansiering er på 19,428 mia. kr. Resultatet er sammensæt af følgende: Sundhedsområdet - omkostningsbaseret resultat: Sundhedsområdet omfatter de somatiske hospitaler, behandlingspsykiatrien, primær sundhed, præhospital indsats, en række fællesudgifter samt administration. Tabellen viser sammenhængen mellem netto omkostninger og nettoudgifter før finansiering: Omregningstabel Sundhed Mio. kr Total Nettoomkostninger før finansiering ,8 Aktiverede anskaffelser 724,7 Af- og nedskrivninger -396,4 Lagerreguleringer 20,3 Pensionshensættelser -89,1 Feriepengehensættelse -46,8 Øvrige periodiseringer 226,1 I alt 438,7 Nettoudgifter før finansiering ,5 8 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

11 Ledelsesberetning resultatopgørelse På sundhedsområdet er der et underskud på 478,5 mio. kr. Forskellen mellem omkostninger og udgiftsbaseret resultat udgør 438,7 mio. kr. og omhandler bl.a. afskrivninger, hensættelse til feriepenge og tjenestemandspension. Socialområdet - omkostningsbaseret resultat: Social og specialundervisningsområdet omfatter forskellige sociale tilbud, specialundervisning og kommunikationstilbud. På social og specialundervisningsområdet er der et nettodriftsoverskud på 21,0 mio. kr. Overskuddet skyldes, at der generelt har været en høj kommunal efterspørgsel efter regionens tilbud. Det omkostningsbaserede driftsresultat er korrigeret vedrørende anlægsprojekter på 52,9 mio. kr., idet kommunerne betaler for anlægsinvesteringer via taksterne som indregnede afskrivninger. Regional Udvikling - omkostningsbaseret resultat: Regional udvikling afholder udgifter til kollektiv trafik, erhvervsudvikling, miljø, uddannelse og kultur samt administration På det regionale udviklingsområde er der et overskud på 38,5 mio. kr. Overskuddet skyldes primært periodeforskydninger i udmøntningen af midler vedr. erhvervsudvikling. Omregningstabel Mio. kr Regional Udvikling Total Nettoomkostninger før finansiering 447,2 Aktiverede anskaffelser 0,0 Af- og nedskrivninger -1,0 Lagerreguleringer 0,0 Pensionshensættelser -1,0 Feriepengehensættelse -0,2 Øvrige periodiseringer 2,8 I alt 0,6 Nettoudgifter før finansiering 447,8 Foto: Troels Witter Region Midtjylland I Årsberetning

12 Ledelsesberetning resultatopgørelse Sundhedsområdet - udgiftsbaseret resultat: Regnskabsresultatet på sundhedsområdet skal vurderes i forhold til det udgiftsbaserede resultat, idet budget 2008, Regionsrådets løbende bevillinger og økonomistyringen er afgivet efter dette princip. I forhold til budget 2008 og de tillægsbevillinger, som Regionsrådet har givet, viser driftsresultatet et samlet mindreforbrug på 177 mio. kr. og anlægsudgifterne er 637 mio. kr. mindre end budgetteret. Under finansiering er der mindreindtægter for 70 mio. kr. Sundhedsområdet udgiftsbaseret resultat og finansiering heraf I lighed med tidligere år forventes det, at der som følge af betalingsforskydninger skal uforbrugte driftsbevillinger overføres fra 2008 til Driftsresultatet er i øvrigt præget af, at udgifterne til ny dyr medicin, nye behandlinger, primær sundhed og patientforsikring har været lidt mere afdæmpet end forventet ultimo Finansieringen indeholder bloktilskud, aktivitetsafhængige kommunale og statslige bidrag samt kommunalt grundbidrag. Finansiering medtager ikke låneoptag og træk på likviditeten. Udgiftsbudgettet er mio. kr. større end finansieringen, idet der er budgetteret med et låneoptag på 892 mio. kr. og et træk på kassen på 770 mio. kr. Mio. kr. Budget 2008 inkl. Tillægsbev. Regnskab 2008 Afvigelse 1 Både låneoptag og trækket på kassen er blevet væsentlig mindre end forudsat , ,1 177,6 Anlæg 1.446,7 809,4 637,3 i alt , ,5 814, , ,2-70,4 Resultat ,8 917,3 744,5 Driftsudgifter Finansiering Låneoptag -891,8-526,4-365,4 3 - Drift -255,0-255,0 - Anlæg -636,8-526,4-110,4 Likvide aktiver 3) -770,0-390,9-379,1 Netto 0,0 0,0 0, angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller mindreindtægt. Det faktiske låneoptag er 365 mio. kr. mindre end forudsat. Indenrigs- og Socialministeriet har endnu ikke godkendt et låneoptag på 255 mio. kr., idet man har ønsket at afvente resultatet af analysen af regionernes langfristede gæld og likvide aktiver. Et anlægslån på 100 mio. kr. vedrørende stråleterapien i Herning er optaget i 1. kvartal 2009, og indgår derfor ikke i regnskabsresultatet for Trækket på de likvide aktiver er 379 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes tidsmæssige forskydninger af en række anlægsprojekter samt at driftsresultatet er blevet bedre end forventet ultimo Budget- og regnskabskolonnen angives differencen mellem udgifter og finansiering, hvor + svarer til større udgifter end finansiering. I kolonnen afvigelse svarer + til mindreudgifter i forholdet mellem budget og regnskab. 3. Oversigt over budgetteret låneoptag og træk på likvide aktiver i 2008 findes i note 14 i afsnit med regnskabstal. 10 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

13 Ledelsesberetning resultatopgørelse Regional Udvikling - udgiftsbaseret resultat: Der er budgetteret med 118,2 mio. kr. ud over finansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2007 til Regional Udvikling, udgiftsbaseret resultat Mio. kr. Budget 2008 inkl. Tillægsbev. Regnskab 2008 Afvigelse 1 I 2008 er der brugt 37,9 mio. kr. mindre end finansieringsgrundlaget, hvilket angiver det udgiftsbaserede resultat. Det er således, at der samlet er uforbrugte midler på 156,1 mio. kr., som forventes overført til Der er primært tale om tidsforskydninger i udmøntningen af midler vedrørende erhvervsudvikling. 603,7 447,8 155,9 Anlæg 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter Finansiering -485,5-485,7 0,2 Resultat 2 118,2-37,9 156,1 Likvide aktiver -118,2 37,9-156,1 Netto 0,0 0,0 0, angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller mindreindtægt. 2. Budget- og regnskabskolonnen angives differencen mellem udgifter og finansiering, hvor + svarer til større udgifter end finansiering. I kolonnen afvigelse svarer + til mindreudgifter i forholdet mellem budget og regnskab. Region Midtjylland I Årsberetning

14 Ledelsesberetning balance Balance sammendrag Balance på 12,3 mia. kr. Regionens samlede balance var på 12,3 mia. kr. ved udgangen af Balancen er øget med 2,1 mia. kr. i forhold til Egenkapitalen er reduceret med 2,5 mia. kr., og udgjorde ved årets slutning 2,3 mia. kr. Under kortfristet gæld er der hensat 1,6 mia. kr. til feriepenge. Der er tale om ændringer i konteringsreglerne sammenholdt med 2007, hvor der ikke blev hensat midler til feriepenge. Balance sammendrag mio. kr. 31/ / Ændring 2007 til 2008 Aktiver Anlægsaktiver , ,2 354,5 Langfristet tilgodehavende Kortfristet tilgodehavende 840,2 927,6-87,4 472,1 251,5 220,6 Likvide aktiver 716,3-891, ,8 Aktiver i alt , , ,5 Passiver Egenkapital , , ,7 Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld , ,7-677, , , ,0 Kortfristet gæld ,8-67, ,3 Passiver i alt , , ,5 Foto: Troels Witter 12 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

15 Ledelsesberetning balance På aktivsiden er der tale om følgende væsentlige ændringer: Anlægsaktiver, som består af grunde og bygninger, apparatur og inventar m.v. er forøget med 0,3 mia. kr. efter fradrag af årets afskrivninger. Langfristet tilgodehavender vedrører blandt andet aktiver tilhørende fonde og legater på 0,5 mia. kr. De kortfristede tilgodehavender er forøget med 0,2 mia. kr. og vedrører periodiseringen af betalinger mellem regnskabsårene. Likvide aktiver er forøget med 1,6 mia. kr. Forøgelsen vedrører især omlægningen af kassekreditter overtaget fra amterne til lang gæld. På passivsiden er der tale om følgende væsentlige ændringer: Hensatte forpligtelser er steget med 0,7 mia. kr. og vedrører hensættelser til fremtidige udbetalinger af pension til tjenestemænd samt hensættelser vedrørende arbejdsskade- og patientskadeforsikring. engangsudgifter til fællesadministration og projektering i forbindelse med den nye hospitalsstruktur. Leasingforpligtelsen er reduceret med 0,1 mia. kr. I langfristet gæld er indeholdt passiver tilhørende fonde og legater på 0,5 mia. kr. Kortfristet gæld er steget med 2,0 mia. kr. Heraf vedrører 1,6 mia. kr. hensættelse til feriepenge jf. ændrede konteringsregler. Ændringer i aktiver og passiver, herunder de nye regler for hensættelser til feriepenge, og årets negative regnskabsresultat på 0,5 mia. kr. medfører, at egenkapitalen er formindsket med 2,5 mia. kr. Jf. økonomiaftalen for 2008 har Danske Regioner og Velfærdsministeriet udarbejdet en analyse af regionernes gældssituation. Gældsanalysens foreløbige resultater viser, at Region Midtjylland i 2007 har en lavere grad af gældssætning end gennemsnittet af regionerne. Gældsanalysen viser, at den gennemsnitlige langfristede gæld pr. indbygger ultimo 2007 i Region Midtjylland er kr. mod et landsgennemsnit på kr. Langfristet gæld er steget med 1,9 mia. kr. Regionen har optaget nye lån for 2,2 mia. kr. heraf vedrører 1,2 mia. kr. omlægning af kassekreditter som Regionen overtog fra de tidligere amter. Herudover er der optaget lån til medico teknisk udstyr, kræftapparatur og anlægsprojekter. Endvidere har regionen i 2008 lånt til afdrag på langfristet gæld, leasinggæld og renter. Hertil kommer en række mindre lån til bl.a. Region Midtjylland I Årsberetning

16 Ledelsesberetning pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse sammendrag Styrket likviditet i 2008 Pengestrømsopgørelsen viser den samlede likviditetsvirkning på årets resultat af driftsaktiviteten, af anlægsaktiviteten og af låneoptag/afdrag. Regionen har styrket sin likviditet i Det skyldes et forøget låneoptag bl.a. ved omlægning af de tidligere amters kassekreditter til langfristet gæld. Pengestrømsopgørelse - sammendrag mio. kr. Sundhed Social og specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt R2008 R 2007 R2008 R 2007 R2008 R 2007 R2008 R 2007 Driftsresultat -478,5-179,4-31,9 21,6 38,5 113,6-471,9-44,2 Likviditetsvirkning fra drift Likviditetsvirkning af investeringer 286,0 252,3 87,2 61,1-0,6-1,3 437,6 391,8-1149,5-665,2 464,4-133,5-1,1 0,0-762,9-878,2 Øvrige likviditetsvirkning 2.405,0 875,6 Årets samlede likviditetsvirkning 1.607,8 344,9 + likvid beholdning primo -891, ,5 Likvid beholdning ultimo 716,3-891,5 I det samlede driftsresultatet på -471,9 mio. kr. indgår en række beregnede omkostninger, som ikke indebærer et træk på likviditeten. Det drejer sig om afskrivninger, pensionshensættelser, feriepenge m.v. Korrigeres der herfor vil likviditetsvirkningen fra driften forbedre resultat med 437,6 mio. kr. Investeringer i bygninger og apparatur betyder omvendt et træk på likviditeten. Likviditetsvirkningen fra investeringer være -762,9 mio. kr. Øvrige likviditetsforskydninger er opgjort til 2.405,0 mio. kr. Den væsentligste post her er optagelse af lån i 2008 på i alt 2.190,5 mio. kr. 14 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

17 Ledelsesberetning pengestrømsopgørelse Heraf udgør 1.240,2 mio. kr. omlægning af de tidligere amters kassekreditter samt øvrige lån ved bl.a. anvendelse af aftalerne herom i Økonomiaftalerne for både 2007 og Årets samlede likviditetsvirkning er et positivt bidrag til kassen på 1.607,8 mio. kr. Ved udgangen af 2008 er regionens likvide aktiver på 716,3 mio. kr. I 2007 var regionens likvide aktiver på -891,5 mio. kr. Regionens likviditet er således blevet styrket. Den forøgende likviditet skal dog bl.a. dække genbevilling i 2009 af mindreforbruget på driften samt tidsforskydninger på planlagte anlægs- og apparaturinvesteringer. Der overføres 390,2 mio. kr. til drift og 703,6 mio. kr. til anlæg. Det bør bemærkes, at den likvide beholdning ultimo 2008 er en opgørelse af likviditeten den En opgørelse på en bestemt dag er selvfølgelig meget følsom overfor konkrete ud- og indbetalinger samt evt. periodeforskydninger. Kassekreditreglen: I pengestrømsopgørelsen indgår primo- og ultimolikviditeten opgjort efter bogføringsdato. Opgørelsen er påvirket af den usikkerhed der altid vil knytte sig til en given dato, idet der både på indtægts- og udgiftssiden forekommer mange forskydninger i bogføringen. Imidlertid fokuseres der fortsat på regionens gennemsnitlige likviditet efter den såkaldte kassekreditregel. Reglen foreskriver, at den likvide beholdning i gennemsnit for de seneste 12 måneder skal være positiv. Figuren viser den gennemsnitlige likviditet i 2007 og 2008 beregnet som et glidende gennemsnit over 12 måneder. Gennemsnitlikviditeten i 2007 efter regionens etablering har været faldende. Ultimo 2007 udgjorde den gennemsnitlig likviditet knap 800 mio. kr. Den 26. marts 2008 blev der, på baggrund af Regionsrådets beslutning om at omlægge de tidligere amters kassekreditter til langfristede lån svarende til 1.240,9 mio. kr., tilført regionens kasse likviditet, hvilket gradvist øger den gennemsnitlige likviditet. Ultimo 2008 er den gennemsnitlig likviditet 1.485,2 mio. kr. Gennemsnitslikviditet (mio. kr.) Primo 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/12 Region Midtjylland I Årsberetning

18 Ledelsesberetning Ledelses- og styringsgrundlag Region Midtjylland rummer en bred vifte af opgaver og arbejdspladser. Regionsrådet vedtog den 14. november 2007 Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, som et fælles fundament for at varetage og videreudvikle de mange vigtige opgaver, som regionen har ansvaret for. Formålet med ledelses- og styrings- grundlaget er:! at styrke sammenhængskraften i Region Midtjylland! at styrke den interne dialog i organisationen mellem de forskellige ledelsesområder og niveauer og mellem ledelse og medarbejdere! at sikre fælles retning og skabe helhed i analyser og indsats og resultater! at skabe et fælles grundlag for sprog for drøftelse af styring og ledelse I ledelses- og styringsgrundlaget fremhæves 5 fokusområder:! ressourcer! organisation! ydelse! effekt! omdømme Der fokuseres på organiseringen og behovet for ændringer heri, ydelse forstået som aktivitet, produktivitet og servicemål, der skal leveres, den effekt ydelserne har med hensyn til faglig og brugeroplevet kvalitet samt de ressourcer, der er til rådighed for at nå de ønskede resultater. Det endelige mål er at opnå et godt omdømme. Ledelsesberetningen er i det efterfølgende struktureret efter de 5 fokusområder. Ledelses- og styringsgrundlaget indeholder de overordnede fælles principper for styring og ledelse i Region Midtjylland, herunder en fælles mission, en fælles vision og tre fælles værdier for regionen: dygtighed, dristighed og dialog. 16 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland Foto: Troels Witter

19 Ledelsesberetning ressourcer Ressourcer Bevillingsoverholdelse på de 3 finansieringskredsløb Fokusområdet ressourcer omhandler det fundament, der er til rådighed for at skabe ydelserne og dermed effekten. Det handler blandt andet om budgettet, bygninger, faciliteter og apparatur herunder it. Afsnittet omkring ressourcer er opdelt i følgende punkter:! Bevillingsoverholdelse i de 3 finansieringskredsløb,! Forudsætningerne i Økonomiaftalen! Besparelser 2008! Særlige udgiftsdrivende områder på sundhedsområdet! Region Midtjyllands økonomiske ubalance! Andre ressourceforhold. Regionsrådets afgivne udgifts- og indtægtsbevillinger for 2008 er overholdt for alle tre finansieringskredsløb. Sundhedsområdet: Samlet kommer sundhedsområdets driftsbudget ud med et mindreforbrug på 177,6 mio. kr. i forhold budget 2008 inklusiv tillægsbevillinger. Det bemærkes, at der i lighed med tidligere år er behov for at overføre fra 2008 til 2009, som følge af betaling for forpligtelser eller lignende, der er forudsat afholdt i 2008, men hvor den faktiske betaling er udskudt til Tillægsbevillingen fra december 2008 er anført i en særskilt linje for henholdsvis det somatiske område og psykiatrien. Årsagen Beløb i mio kr. Opr. budget 2008 Korr. budget 2008 Regnskab 2008 Afvigelse (KB-R) Sundhed Drift Hospitaler 9.570, , ,7-74,5 Fælles udgifter/indtægter 2.095, , ,0 55,3 Sygesikring i øvrigt 2.842, , ,9-103,5 Medicin 1.657, , ,9 23,2 Administration, Sundhed 109,6 111,7 108,1 3,6 Budgetregulering, december ,0 209,6 0,0 209,6 Somatik i alt , , ,6 113,8 Behandlingspsykiatri 1.221, , ,9 11,1 Fælles udgifter/indtægter 7,9 6,5-9,2 15,7 Budgetregulering, december ,0-33,2 0,0-33,2 Behandlingspsykiatri i alt 1.229, , ,7-6,4 Andel af fælles formål og adm.og renter 483,0 530,0 459,8 70,2 I alt , , ,1 177,6 + angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller merindtægt. Region Midtjylland I Årsberetning

20 Ledelsesberetning ressourcer hertil er, at bevillingen dækker en strukturel ubalance i regionens økonomi, som er løst i forbindelse med budgetforliget for Dermed er der bedre mulighed for at vurdere balancen i økonomien på de øvrige udgifts poster. Hospitaler: De somatiske hospitaler kommer ud med et samlet merforbrug på 74,5 mio. kr. Dette dækker imidlertid over, at 3 hospitaler har merudgifter på i alt 108,9 mio. kr. mens 4 hospitaler har mindreudgifter på 34,4 mio. kr. I de økonomiske styringsmodeller for hospitalerne vedrørende ændringer i aktiviteten, merudgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger indgår, at det sikres at hospitalerne har mulighed for en høj grad af sikkerhed for deres økonomiske fundament, mens usikkerheden om økonomien søges holdt på fælleskontiene. I vurderingen af hospitalernes budgetoverholdelse indgår:! at hospitalerne i forbindelse med budgetforliget for 2009 er pålagt at fremrykke en rammebesparelse på 100 mio. kr. i 2008.! at der er forudsat en opbremsning i aktiviteten i 2. halvår 2008 uden meromkostninger, idet hospitalerne ikke længere afregnes for meraktivitet.! at det har været nødvendig at omprioritere ekstra midler til kræftområdet med henblik på at sikre aftalen om pakkeforløb.! at konflikten har betydet mindreudgifter skønsmæssigt på netto 145 mio. kr. Fællesudgifter/indtægter: Der er et mindreforbrug til fællesudgifter på 55,3 mio. kr. I decemberbevillingen var det vurderet, at der var behov for dækning af merudgifter for yderligere ca. 105 mio. kr. I alt var der vurderet merudgifter for ca. 160 mio. kr. Der ligger heri, at der på grund af periodeforskydninger ventes at skulle overføres et beløb på ca. 61,4 mio. kr. fra 2008 til 2009, og at der har været mindre udgifter end forventet til en række poster som patientforsikring, ny dyr medicin, nye behandlinger og mellemregionale betalinger. Sygesikring: For primær sundhed er der tale om merudgifter på 80 mio. kr. I decemberbevillingen var det vurderet, at der var behov for at tilføre området ca. 105 mio. kr. Dermed er resultatet ca. 25 mio. kr. (= mio. kr.) bedre end ventet i december. Det bemærkes, at merudgifterne alene kan henføres til øvrige sygesikringsudgifter. Udgifterne til medicintilskud er 53,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Økonomiaftalen 2008 indeholder en medicingaranti, hvorefter regionernes merudgifter kompenseres med 75 % af merudgifter i forhold til det forudsatte. Det er dermed usikkert om medicingarantien får negative konsekvenser for Region Midtjylland. Administration: De administrative udgifter på sundhedsområdet er 3,6 mio. kr. mindre end forudsat. 18 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

21 Ledelsesberetning ressourcer Behandlingspsykiatri: Behandlingspsykiatrien har mindreudgifter på 26,8 mio. kr. fraset tillægsvillingen fra december. Der er tale om mindreudgifter, der er forudsat overført til 2009 i forbindelse med gennemførelsen af psykiatriplanen, og om uforbrugte satsmidler. I forbindelse med decembersagen var det forventet, at mindreforbruget ville blive på 33,2 mio. kr. Fælles formål: På det administrative område og udgifter til renter er der mindreudgifter på 70,2 mio. kr. Mindreudgifterne fordeler sig på en lang række forskellige formål, hvoraf en del er udtryk for betalingsforskydninger mellem driftsår. Herunder en række HR-puljer med midler fra kvalitetsreformen, som skal udmøntes. Til driften af sundhedsområdet er der ydet følgende tillægsbevillinger i 2008:! Midtvejsregulering og DUT-reguleringer for ny lovgivning og ekstraordinære lønstigninger svarende til 93 mio. kr.! Der er ydet tillægsbevillinger i forbindelse med overførsler fra 2007 til 2008 på driften på i alt 123 mio. kr. Sundhed, Anlæg: På anlægsområdet var der ikke i Økonomiaftalen for hverken 2007 og 2008 en ramme der skulle overholdes. Der blev ydet et bloktilskud til anlægsinvesteringer, som efterfølgende er hævet af regionsrådet, som følge af overførsler og iværksættelse af nye anlægsprojekter i Samlet set kommer områderne på sundhedsområdet ud med et mindreforbrug i forhold til de givne bevillinger på i alt 637,3 mio. kr. Bevillingerne er således i 2008 overholdt. Årsagerne er primært forsinkelser og periodeforskydninger på anlægsprojek- terne. Der forventes overført mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb på i alt 630,1 mio. kr. fra 2008 til Sundhed, finansiering: På finansieringssiden er der mindreindtægter på 70,4 mio. kr., hvilket skyldes mindreindtægter vedrørende den aktivitetsafhængige kommunale medfinansiering. Det er aftalt, at regionernes mindreindtægter vedr. den kommunale medfinansiering drøftes i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2008.! Tillægsbevilling som følge af indregning af overgangsordningen i 2008 på i alt 255 mio. kr.! Og endelig blev det i Økonomi- og aktivitetsrapporten i december 2008 forventet et merforbrug på i alt netto 176 mio. kr. bestående af et forventet merforbrug på 209 mio. kr. på somatikken og et mindreforbrug på 33 mio. kr. på behandlingspsykiatrien. Region Midtjylland I Årsberetning

22 Ledelsesberetning ressourcer Regional Udvikling: Omkostninger, mio. kr. Oprindeligt Budget 2008 Korr. Budget 2008 Regnskab 2008 Afvigelse Kollektiv trafik 206,4 210,3 232,2-21,9 Erhvervsudvikling 163,9 247,1 112,4 134,6 Miljø 69,5 73,1 70,3 2,9 Regional Udvikling i øvrigt 47,3 68,5 26,1 42,4 Regional Udvikling i alt 487,1 599,0 441,0 158,0 Andel af fællesformål og administration 6,0 6,5 5,8 0,7 Renter 0,1 0,1 0,4-0,3 Regional Udvikling total 493,2 605,7 447,2 158,5 + angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller merindtægt. På driften er der afgivet bevillinger på det regionale udviklingsområde for i alt 605,7 mio. kr. Set i sammenhæng med at udgifterne er på 447,2 mio. kr. kommer regionen således ud med et samlet mindreforbrug på 158,5 mio. kr. i Overførsler af uforbrugte bevilling fra 2007 til 2008 samt forsinkelser og periodeforskydninger er årsagen til mindreforbruget.! Børn, Unge og Specialområdet Kommunikation,! Børn, Unge og Specialområdet Social,! Voksensocial,! Socialpsykiatri. Nettodriftsomkostningerne på social- og specialundervisningsområdet i 2008 er på 1.437,2 mio. kr. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at området jf. resultatopgørelsen har et omkostningsmæssigt mindreforbrug i 2008 på i alt 38,5 mio. kr. Socialområdet: I henhold til Rammeaftalen 2008 sondres der i Region Midtjylland mellem fire hovedmålgrupper: Takstindtægterne er på 1.458,2 mio. kr. i Der har således været et driftsoverskud på 21,0 mio. kr. Omkostninger, mio. kr. Nettodrift Takstindtægt Nettoresultat Børn & Unge - Social 516,2-509,4 6,8 Børn & Unge - Kommunikation 85,4-84,7 0,7 Voksenområdet 564,8-576,6-11,8 Socialpsykiatri 205,9-210,5-4,6 Administration, puljer m.v. 64,9-77,0-12,1 Regnskabsresultat 1437,2-1458,2-21,0 20 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Foto: Troels Witter Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ledelsesberetning... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance... 12 Pengestrømsopgørelse... 14 Sundhed...

Læs mere

Årsberetning 2008 Region Midtjylland

Årsberetning 2008 Region Midtjylland Årsberetning 2008 6. maj 2009 Årsberetning 2008 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord Ledelsesberetning Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Sidetal 1 Sundhed Somatik og sygesikring

Læs mere

Sammendrag af. Årsrapport 2009

Sammendrag af. Årsrapport 2009 Sammendrag af Årsrapport Forord Med 27.000 ansatte og en økonomi på næsten 25 mia. kr. er Region Midtjylland en af de største virksomheder i Danmark. Det er regionens hovedopgave at bidrage til velfærden

Læs mere

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-252-4

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Årsrapport Foto: Troels Witter

Årsrapport Foto: Troels Witter Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Foto: Troels Witter Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Sammendrag. Årsrapport 2011

Sammendrag. Årsrapport 2011 Sammendrag Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Maj 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 978-87-7788-268-5

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 vice 0000000015 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet den 25. maj 2011

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 vice 0000000015 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet den 25. maj 2011 Årsrapport 2010 Region Midtjylland i overblik Regnskab 2010 fordelt på områder: Omkostninger i mio. kr. Sociale tilbud 1.471 Behandlingspsykiatri 1.596 Sygesikringsmedicin 1.621 Primær sundhed i øvrigt

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet 29.4.15

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet 29.4.15 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Maj 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-295-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands regnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner.

Læs mere

Årsrapport 16. 04. 2015

Årsrapport 16. 04. 2015 Årsrapport 2014 16. 04. 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Ledelsesberetning... 4 Koncernresultat Overblik...4 Økonomi og aktivitetstal - Overblik...6 Finansieringskredsløb og økonomistyring...7 Resultatopgørelse...8

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Årsrapport. Version pr. 16. maj 2012

Årsrapport. Version pr. 16. maj 2012 Årsrapport 2011 Version pr. 16. maj 2012 0 Indholdsfortegnelse Forord 1 Ledelsesberetning Områder Økonomi og aktivitetstal 3 Finansieringskredsløb og økonomistyring 4 Resultatopgørelse 5 Balance 12 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Regionsrådets temakonference Den 29.-30. januar 2008 v/ Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Den økonomiske situation Økonomiopgaven for sundhedsområdet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Årsrapport. Version pr. 12. maj 2011

Årsrapport. Version pr. 12. maj 2011 Årsrapport 2010 Version pr. 12. maj 2011 Region Midtjylland i overblik Regnskab 2010 fordelt på områder Omkostninger i mio. kr. Sociale tilbud; 1.471 Behandlingspsykiatri; 1.596 Sygesikringsmedicin; 1.621

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

$%" &!! -.2!1! 0 $'-!-."$-. 1!" "!"!$'!$-!$ !$-! ))!"," -!!,!$1!*"+,!"!" $-!-. " ###" 82(!"

$% &!! -.2!1! 0 $'-!-.$-. 1! !!$'!$-!$ !$-! ))!, -!!,!$1!*+,!! $-!-.  ### 82(! $%" &!! '(!)&!" ###" *"+,!"' -./"("."!/" )"-"-".!$! /"01()"$/"%1!"$'-! -.2!1! 0 $'-!-."$-. 1!" "!"!$'!$-!$ /"$)%,","2,(!"!!$-! ))!"," -!!,!$1!*"+,!"!" )"/"%$(!$')! -!-."$/"-. $-!-. " -!1"$'-."$0-. /"'!3!$"$/"$0&

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Forord Udvikling - og en økonomi i balance 1. januar 2017 havde regionerne og Region Midtjylland 10 års jubilæum. Siden 2007 har vi gjort store fremskridt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger

Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger i regionerne I forbindelse med oprettelsen af regionerne i 2007 blev der udviklet et særligt regionalt budget- og regnskabssystem. Det regionale budget-

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BUDGET 2012 og budgetoverslag 2013-2015

BUDGET 2012 og budgetoverslag 2013-2015 BUDGET 2012 og budgetoverslag 2013-2015 Forretningsudvalgets 2. budgetbehandling Den 20. september 2011 Udkast Bind 1 Forord Region Midtjyllands Budget 2012 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Aftale om regionernes økonomi i 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 14. juni aftale om regionernes økonomi for 2009. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013

BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013 BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 23. september 2009 Udkast til budgetbemærkninger Bind 1 Budget 2010, Bind 1 Indhold Indholdsfortegnelse...Sidetal 1 Hovedlinjer

Læs mere