Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen"

Transkript

1 Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version oktober 2015

2 Indhold 1. INDLEDNING IDENTIFICEREDE TILPASNINGSBEHOV FOR BBR IFT. EJENDOMSVURDERINGEN SYSTEMLANDSKABET FOR BBR OG EJENDOMSVURDERINGEN UDVIKLINGSPUNKTER FOR BBR-SYSTEMET FSVA. FUNKTIONALITET OG HOVEDPROCESSER 5 5. AFRUNDING Indledning Skatteministeriet (SKM) skal gennem Implementeringscenter for ejendomsvurdering (ICE) udvikle og implementere et nyt ejendomsvurderingssystem. Den første vurdering for ejerboliger skal gennemføres i 2017 og den første vurdering af erhvervsejendomme skal gennemføres i Det nye system skal være datadrevet, dvs. så vidt muligt hvile på et objektivt grundlag. En af de væsentligste kilder til faktuel information om de fysiske forhold på ejendomme er Bygnings- og Boligregistret (BBR). SKAT Ejendom er national myndighed for BBR, og registret drives i et samarbejde med kommunerne, der varetager ajourføringen af registrets oplysninger. I det efterfølgende benyttes betegnelserne BBR-myndigheden hhv. ejendomsvurderingsmyndigheden for tydeligt at skelne de to forvaltningsopgaver fra hinanden. Der er identificeret en nogle områder, hvor der er behov for at BBR-systemet tilpasses de behov det nye ejendomsvurderingssystem har. Dette notat beskriver: - De identificerede tilpasningsbehov for BBR-systemet ift. ejendomsvurderingen - De overordnede sammenhænge (dvs. systemlandskabet), som BBR skal indgå i ifm. ejendomsvurderingen - Udviklingspunkter for tilpasning i BBR-systemet fsva. funktionalitet og hovedprocesser Formålet med dette notat er at beskrive den situation - fremtidsmodellen eller to be - som skal etableres for at kunne understøtte det nye ejendomsvurderingssystem. Sigtet er at alle, der er involveret i eller på anden vis har interesse for emnet, får mulighed for at få et overblik over det arbejde der skal udføres ifm. anvendelse af BBR, OIS 1 mm. i det nye ejendomsvurderingssystem fsva. funktionalitet og arbejdsgange. 1 BBR-myndigheden er iht. BBR-loven forpligtiget til at stille ejendomsdata til rådighed for alle offentlige og private anvendere på en enkel og sikker måde, herunder til brug for ejendomsvurderingen. Det sker via den Offentlige InformationsServer (OIS). Fremtidsmodel for BBR-programmet Side 1

3 2. Identificerede tilpasningsbehov for BBR ift. ejendomsvurderingen Ifm. udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem er der behov for at få udført en række tilpasninger i BBR-systemet, som kan sikre at BBR er afstemt med ejendomsvurderingen ift. dataindhold, funktionalitet og arbejdsgange. Behovene vedrører i overskrifter: 1. Digital indberetning af ændringer i BBR-oplysninger fra ejere af ejendomme 2. Koordinerede arbejdsgange mellem de involverede myndigheder ifm. opdatering mm. af BBR 3. Mulighed for at gennemføre berigtigelse af BBR-data før en ejendomsvurdering 4. Sikker dataleverance af BBR-data via OIS 5. Forbedret registrering af bygninger til erhverv, landbrug og skovbrug i BBR 6. Forstærket indsat ifm. analyse og kontrol Punkt 1 vedrører etablering af ny funktionalitet, der kan sikre ejere af ejendomme digitalt let kan indberette retvisende bygnings- og boligoplysninger til BBR. Ejerne har oplysningspligt iht. BBR-loven. Punkt 2 til 4 vedrører trimning af hovedprocesserne ifm. at få data ind og ud af BBR. Punkt 5 vedrører etablering af et forbedret grundlag for registrering af bygninger til erhverv, landbrug og skovbrug i BBR. Punkt 6 vedrører en vedvarende og forstærket analyse- og kontrolindsats for at sikre at oplysningerne i BBR er retvisende. Da dette notat fokuserer på funktionalitet og hovedprocesser vedrører det derfor alene pind 1-4. I den sammenhæng skal det også bemærkes at alle ejendomstyper behandles under ét i notatet, fordi det grundlæggende er samme funktionalitet og processer der anvendes. I praksis er der visse indholdsmæssige forskelle afhængigt af ejendomstyper, eksempelvis mellem erhverv og bolig. 3. Systemlandskabet for BBR og ejendomsvurderingen BBR er et moderne register opbygget efter tidssvarende principper for it-arkitektur, datastruktur med tilhørende processer for kontrol, ajourføring mm. Grundlæggende har BBR således et godt udgangspunkt for at kunne indgå et operationelt samarbejde med ejendomsvurderingen om dataindhold, registrering, ajourføring samt analyser og kontrol. Dette er illustreret i figur 1, som viser det systemlandskab, som kan sikre sammenhæng mellem BBR og ejendomsvurderingen via digitalt understøttede processer. BBR-myndigheden er sammen med kommunerne ansvarlige for alle elementer og processer i det nuværende BBR-system (jf. BBR-loven). De grønne figurelementer er dem, BBR-myndigheden er ansvarlige for og de grå er dem kommunerne, er ansvarlige for. Stort set alle elementer og processerne i og mellem BBR-myndigheder og kommunerne findes i dag. Det gælder dog ikke en digitalt understøttet indberetning af ændringer til BBR via den hovedproces, der i figur går fra ejer over BBR ret online til BBR s inddataboks, hvor en kommunal medarbejder sikrer den endelige registrering i BBR. Fremtidsmodel for BBR-programmet Side 2

4 Ejer Ejendom Ejendomsvurderingsmyndigheden Ejendomsvurdering Berigtigelse af data fra BBR Indsigelser vedr. BBR EV analyse EV db SKAT tastselv BBR-myndigheden BBR analyse OIS Udover BBR indeholder OIS data fra ESR, SVUR, DAR, Matriklen og PlansystemDK BBR kontrol BBR Ret BBR online Kommune BBR inddataboks Medarb. Anden indberetning til BBR Indberetning til BBR via byggesager Kommunal hjemmeside Figur 1. Illustration af det systemlandskab for BBR og ejendomsvurderingen (to be) Anmærkning. - Figurelementer med blå fyldning illustrerer det ejendomsvurderingsmyndigheden er ansvarlig for - Figurelementer med grøn fyldning illustrerer det BBR-myndigheden er ansvarlig for - Figurelementer med grå fyldning illustrerer det kommunerne er ansvarlig for - illustrere det SKM er ansvarlig for Fremtidsmodel for BBR-programmet Side 3

5 Hovedprocesserne i BBR-systemet kan beskrives således: - Registrering: Kommunerne er registerførere og registrerer med få undtagelser alle oplysninger i BBR. Den væsentligste kilde til information er byggesagsbehandlingen, men indberetning kommer også til kommunerne ad andre kanaler. Der er i efteråret 2015 igangsat et arbejde med at udvikle en generel inddataboks til BBR, der er en afgørende forudsætning for at der kan etableres en effektiv digital indberetning til BBR. - Digital indberetning: Det skal etableres en ny funktionalitet, der giver ejere af ejendomme mulighed for digitalt at indberette bygnings- og boligoplysninger til BBR. Den ret BBR online løsning, der er behov for til ejendomsvurderingen, vil formentlig have en så generel karakter at den også kan anvendes til andre almindelige indberetninger fra ejerne. Der er i efteråret 2015 igangsat et arbejde med at udvikle en Ret BBR online løsning, der også er en afgørende forudsætning for, at der kan etableres en effektiv digital indberetning til BBR. Ret BBR online skal kunne tilgås der, hvor det er naturligt for brugerne/ejerne. Udover den ejendomsinformationsportal, der er knyttet til BBR og OIS, vil det være ifm. SKAT s tastselv og formentlig også via kommunernes hjemmesider. Arkitekturen for BBR-systemet er opbygget således at der kan etableres flere digitale indberetningskanaler ud fra de konkrete behov. Der vil eksempelvis også med fordel kunne udvikles en digital indberetningsløsning til håndtering at de ændringer, som byggesagsbehandlingen i kommunerne udløser. Dette er dog ikke en del af de tilpasningsbehov, der følger af det nye ejendomsvurderingssystem. - Datadistribution: BBR-data distribueres via OIS og gennem åbne snitflader. OIS er hovedkanalen, som allerede benyttes ifm. den nuværende ejendomsvurdering. Ejendomsvurderingsmyndigheden vil hente BBR-data fra OIS og BBR-myndigheden har således en opgave med at sikre, at OIS opretholdes som en sikker leverancekanal til ejendomsvurderingen 2. Da ejendomsvurderingsmyndigheden etablerer egen database til brug for ejendomsvurderingen, vil der i udgangspunktet være tale om almindelige tilpasninger i OIS s dataleverance med mindre OIS også skal anvendes til andre formål. Det kunne eksempelvis være ifm. ejendomsidentifikation ved overgang fra ESR s ejendomsnummer til det nye BFE-nummer, som implementeres via grunddataprogrammet og evt. implementering en ny vurderingsejendomsidentifikation, som vurderingsmyndigheden vil være ansvarlig for. - Ajourføring: Kommunerne ajourfører løbende BBR i takt med, at de bliver bekendt med behovet herfor på de enkelte ejendomme. Kommunerne er forpligtiget til at ajourføre BBR indenfor 10 hverdage efter, at ændringsoplysninger er modtaget. Ændringsoplysninger kan komme fra byggesager, henvendelser fra ejere om ændringer, fejlister fra BBR-myndighedens løbende kontrol eller fra kommunernes egen indsats. Alle ændringer vil fremadrettet tilgå kommunernes registerførere via den kommende inddataboks, som vil stille funktionalitet til rådighed så den endelige godkendelse kan ske via digitalt understøttede processer. 2 Ift. den nye Datafordeler, der vil blive etableres under Grunddataprogrammet, er det forventningen at det vil blive muligt at flytte driften af OIS til Datafordeleren efter at grunddataregistrene (herunder BBR) er etableret og idriftsat på Datafordeleren i Dette ændrer imidlertid ikke ved, at ejendomsvurderingen fortsat kan benytte OIS i driftssituationen, idet det forudsættes at OIS flyttes med sammen dataindhold og funktionalitet. Herudover vil der være paralleldrift i en periode mellem det nuværende OIS og det OIS, som måtte blive drevet via Datafordeleren. Fremtidsmodel for BBR-programmet Side 4

6 - Analyse, kontrol og tilsyn: BBR-myndighedens kontrol og tilsynsindsats består af løbende landsdækkende (logiske) kontrol med tilhørende fejlretning af dataindhold via kommuner, ordinære tilsyn i udvalgte kommuner på baggrund af forskellige tekniske analyser samt tilsynsbesøg i udvalgte kommuner. Generelt er kommunerne gode til at rette forelagte fejl og undersøge potentielle fejl eller uhensigtsmæssige registreringer, men der er variationer i indsatsen. BBR-myndigheden vil i samarbejde med ejendomsvurderingsmyndigheden tilpasse kontrol og tilsyn iht. ejendomsvurderingens behov. Dette forventes bl.a. at kunne ske på baggrund af en generel forstærket og koordineret indsats i ejendomsvurderingsmyndigheden og BBR-myndigheden. Ejendomsvurderingens systemelementer er illustreret ved de blå figurelementerne i figur 1. Ejendomsvurderingen opbygger en database med en kopi af de data, som kommer til at indgå i ejendomsvurderingen (i figuren betegnet som EV db ) ligesom ejendomsvurderingsmyndigheden vil have en selvstændig kapacitet til at analysere af data fra BBR og andre datakilder ifm. ejendomsvurderingen (i figuren betegnet som EV analyse ). Ejendomsvurderingsmyndighedens interne datahåndtering, processer mm. beskrives ikke yderligere i dette notat. Tilsvarende gælder selve værdiansættelsen af ejendommene (i figuren betegnet som ejendomsvurderingen ). 4. Udviklingspunkter for BBR-systemet fsva. funktionalitet og hovedprocesser Udviklingspunkterne for tilpasning i BBR-systemet fsva. funktionalitet og hovedprocesser er illustreret i figur 2 ved røde stiplede markeringer, som er nummereret. De problemstillinger og opgaver, som knytter sig til udviklingspunkterne, er beskrevet nedenfor med reference til figuren. Den væsentligste hovedproces, hvor der skal ske udvikling ift. ejendomsvurderingen, er den der går fra - 1a: ejendomsejeres digitale indberetning/indtastning af ændrede oplysninger til BBR som - 1d og 1c: evt. indtastes via en distribueret brugerflade, som SKAT og kommunerne placerer på deres hjemmesider, hvorefter - 1b: ændringsoplysningerne håndteres og videregives til BBR s inddataboks. Konkret skal der udvikles en digital brugerfalde (1a), som gør det nemt for ejere af ejendomme at indberette ændringer til BBR. Billedligt talt kan den nye BBR-brugerflade sammenlignes med den SKAT har til brug for rettelser af årsopgørelser mm. via SKAT tastselv. BBR-systemet er imidlertid mere anonymt i folks bevidsthed og derfor vil BBR-brugerfladen blive søgt udformet så den kan distribueres til de steder brugerne naturligt vil have et behov for at tilgå denne. Her tænkes i første omgang på SKAT s (1c) og kommunernes (1d) hjemmesider, men også borger.dk og virk.dk er relevante. Når ejendomsejerne har indtastet deres ændringer til BBR via brugerfalden skal den funktionalitet som indbygges i ret BBR online (1d) sikre en systematisk videregivelse til BBR s inddataboks, som betjenes af registerførere i kommunerne. Udviklingen af inddatabokssen sker som led i den allerede planlagte udvikling af BBR-systemet, men er som nævnt i afsnit 3 en afgørende forudsætning for at der kan etableres en effektiv digital indberetning til BBR. Da inddataboksen ikke er et udviklingspunkt ift. ejendomsvurderingen behandles emnet ikke yderligere, jf. formålet med dette notat. Herudover er der to processer, hvor der skal ske udvikling ift. ejendomsvurderingen. De vedrører: - 2: Ejendomsvurderingsmyndigheden har behov for at ejendomsejere berigtiger de BBR-oplysninger, der er indsamlet som grundlag for værdiansættelsen, inden selve ejendomsvurderingen gennemføres. Det skal afklares nærmere om for henvendelsen til ejendomsejerne mest hensigtsmæssigt gennemføres af ejendomsvurderingsmyndigheden alene eller om BBR-systemet skal involveres. Billedligt talt kan berigtigelsesprocessen sammenlignes med den SKAT har ved udsendelse af forskudsopgørelsen ifm. indkomstskatten. Fremtidsmodel for BBR-programmet Side 5

7 1a Ejer Ejendom Ejendomsvurderingsmyndigheden Berigtigelse af data fra BBR 2 Ejendomsvurdering Indsigelser vedr. BBR 3 EV analyse EV db SKAT tastselv 1c BBR-myndigheden BBR analyse OIS Udover BBR indeholder OIS data fra ESR, SVUR, DAR, Matriklen og PlansystemDK BBR kontrol BBR Ret BBR online 1d Kommune BBR inddataboks Medarb. 1b Anden indberetning til BBR Indberetning til BBR via byggesager Kommunal hjemmeside Figur 2. Udviklingspunkter i systemlandskabet for BBR og ejendomsvurderingen fsva. funktionalitet og hovedprocesser Anmærkning. - De røde stiplede bokse viser hvor der skal ske særlige tilpasninger mht. funktionalitet og hovedprocesser i med udgangspunkt i ejendomsvurderingens behov. Numrene refererer til beskrivelser til hovedteksten. for - Figurelementer med grøn fyldning illustrere det MBBL er ansvarlig for Fremtidsmodel for BBR-programmet Side 6

8 - 3: SKAT forventer i et vist omfang at modtage klager over ejendomsvurderingen, når denne er meddelt ejerne, herunder indsigelse ift. de BBR-data som er en del af beregningsgrundlaget. Der vil formentlig være hensigtsmæssigt at etablere en procedure, hvor ejendomsvurderingsmyndigheden på sikker vis kan videreformidle indsigelserne vedrørende BBR-oplysninger til BBR-systemet. Dette er illustreret ved en tilkobling til den ovenfor beskrevne proces ifm. ret BBR online. I afsnit 2 er der også nævnt behovet for en sikker dataleverance af BBR-data via OIS, forbedret registrering af erhvervsbygninger i BBR samt en forstærket indsat ifm. analyse og kontrol af oplysningerne i BBR. For dataleverancer fra OIS er der i udgangspunktet tale om justeringer i det eksisterende system, som ikke behandles yderligere i dette notat. OIS skal imidlertid på et generelt plan løse opgaven med at sikre alle brugere (offentlige og private) kan overgå til den nye ejendomsidentifikation (BFE-nr.), når ESR s ejendomsnummer udfases ifm. arbejdet i grunddataprogrammet, og den nye datafordeler implementeres trinvist. Ejendomsvurderingsmyndigheden står overfor for samme problematik og har mulighed for at lade OIS håndterer problematikken helt eller delvis. Mht. arbejdet med registrering af erhvervsbygninger hhv. analyse og kontrol af oplysningerne i BBR er der tale om opgaver af en mere indholdsmæssig karakter, der jf. formålet med dette notat ikke behandles yderligere. Selve indberetningen af data om erhvervsbygninger vil dog forudsætte, at processer og arbejdsgange, der udvikles ifm. inddataboks og ret BBR online også kan anvendes ifm. hermed. 5. Afrunding Denne korte beskrivelsen af fremtidsmodellen for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen har som indledningsvist nævnt til formål at give et overblik over det arbejde, der skal udføres ifm. anvendelse af BBR-data i det nye ejendomsvurderingssystem fsva. funktionalitet og arbejdsgange. Problemstillinger er at finde løsninger, der er tilfredsstillende for ejendomsvurderingen, og som samtidig lever op til de generelle krav, der er til BBR som et autoritativt grunddataregister i den fællesoffentlige infrastruktur. Løsningerne skal findes i et samarbejde mellem de involverede myndigheder, hvor kommunerne som registerfører for BBR har en særlig rolle. Fremtidsmodellen er i dette notat beskrevet på et konceptuelt niveau. Når de faglige afklaringer er gennemført og det grundlæggende design fastlagt i BBR-programmets projekter, vil fremtidsmodellen blive suppleret med en mere operationel beskrivelse af systemlandskabet for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen. Revisionshistorik for fremtidsmodel Oprettet af Version Dato Status SRU Sendt til ICE mhp. forberedelse af styregruppemøde. SRU Sendt til styregruppen efter aftale med ICE. Ingen ændringer. Fremtidsmodel for BBR-programmet Side 7

Programstyringsdokument (PSD) BBR-programmet

Programstyringsdokument (PSD) BBR-programmet Programstyringsdokument (PSD) BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 3.0 20. februar 2017 Indhold 1. OM PROGRAMSTYRINGSDOKUMENTET... 2 2. BAGGRUND... 2 2.1. KONTEKST

Læs mere

Bilagssamling til Programstyringsdokument (PSD) BBR-programmet

Bilagssamling til Programstyringsdokument (PSD) BBR-programmet Bilagssamling til Programstyringsdokument (PSD) BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 3.0 20. februar 2017 Indhold OM BILAGSSAMLINGEN... 3 BILAG 1. FORUDSÆTNINGER

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 2.0 20. februar 2017 0 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 1.0.0 21. juni 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

OIS arkitekturoverblik

OIS arkitekturoverblik OIS arkitekturoverblik Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 25. januar 2018 Fil: OIS arkitekturoverblik - Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. VISION OG MÅL... 4 1.1 BAGGRUND... 4 1.1.1 Om OIS... 4 1.1.2

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2133 BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune...

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2134 BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune... 2

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

StyringsAgenda 2015 Programchef Kristian Hertz. Implementering af nye ejendomsvurderinger

StyringsAgenda 2015 Programchef Kristian Hertz. Implementering af nye ejendomsvurderinger StyringsAgenda 2015 Programchef Kristian Hertz Implementering af nye ejendomsvurderinger 1. Baggrund Tilliden til ejendomsvurderingerne er svækket Tegning: Roald Als, Politiken, 10. september 2014. 2 1.

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Indbakken i BBR Digital behandling af indberetninger til BBR Generel Beskrivelse April 2017

Indbakken i BBR Digital behandling af indberetninger til BBR Generel Beskrivelse April 2017 Indbakken i BBR Digital behandling af indberetninger til BBR Generel Beskrivelse April 2017 Indbakken i BBR Digital behandling af indberetninger til BBR Generel Beskrivelse Den generelle beskrivelse er

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Odsherred Kommune

BBR-tilsynsrapport for Odsherred Kommune BBR-tilsynsrapport for Odsherred Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen August 2009, j.nr. 09/00312 BBR-tilsynsrapport for Odsherred kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odsherred kommune...

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

En anderledes tilgang til forandringer i Skatteministeriet

En anderledes tilgang til forandringer i Skatteministeriet Lotte Bomgaard Kontorchef, Implementeringscenter for ejendomsvurdering Onsdag d. 7. oktober 2015 En anderledes tilgang til forandringer i Skatteministeriet Disclaimer Regeringen har ikke taget endelig

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering af det personaleadministrative område på AU.

Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering af det personaleadministrative område på AU. AARHUS UNIVERSITET J.NR. AU- INDSTILLING Møde: Mødedato: Mødested: Den administrative forandringsproces, Styregruppemøde 6. oktober 2009 Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata H Ø R I N G Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Sendt elektronisk til sdfe@sdfe.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning mv. af den

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere