Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg Visse Kritiske Sygdomme

2 AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension og AP Pension. Stk. 2. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme består af forsikringsdækning oprettet som syge- og ulykkesforsikring i: AP Pension Livsforsikringsaktieselskab (Selskabet) CVR-nr Østbanegade København Ø Stk. 3. Forsikringen i AP Pension er formidlet af: nærpension A/S (nærpension) CVR-nr Østbanegade København Ø via et pengeinstitut, der er tilsluttet nærpension. Stk. 4. Selskabet er underlagt offentligt tilsyn. Stk. 5. Dansk ret, herunder forsikringsaftaleloven, gælder for aftalen. 2. AFTALEGRUNDLAGET Stk. 1. Betingelserne træder i kraft den 1. januar Stk. 2. For Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme gælder, at forsikringsdækningen omfatter diagnoser, der stilles i forsikringstiden, det vil sige i perioden fra forsikringens ikrafttrædelse og indtil forsikringens ophør uanset årsagen til ophøret. Stk. 3. For diagnoser stillet før disse forsikringsbetingelsers ikrafttrædelsestidspunkt gælder de forsikringsbetingelser, der var i kraft på diagnosetidspunktet, forudsat at forsikrede var omfattet heraf. Stk. 4. Selskabet kan ændre betingelserne, hvis ændringen aftales med nærpension det er nødvendigt, for at selskabet kan overholde lovgivning og tilhørende praksis. Stk. 5. Forsikringstager oplyses om skærpende ændringer af betingelserne og forsikringsdækningerne med 3 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Såfremt forsikringstager ikke kan acceptere ændringerne, kan forsikringstager med 1 måneds varsel opsige forsikringen pr. ændringsdagen, således at forsikringsdækningen bortfalder pr. denne dato. Stk. 6. Definitioner Forsikringstageren er den, der har indgået forsikringsaftalen med selskabet. Forsikrede er den, på hvis helbred forsikringen er etableret. 3. OPLYSNINGSPLIGT Stk. 1. Forsikrede bliver optaget i og er omfattet af Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme på grundlag af oplysninger, som selskabet modtager fra pengeinstituttet, nærpension og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved oprettelsen. Stk. 2. Ved ændring af Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme gælder samme regler som ved optagelse i Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme. Stk. 3. Hvis oplysningerne er forkerte eller ufuldstændige, kan dækningerne nedsættes eller helt bortfalde. Selskabet kan annullere forsikringen, hvis selskabet har fået vildledende, ufuldstændige eller forkerte oplysninger efter reglerne i forsikringsaftalelovens Er oplysningerne givet af en læge eller anden sagkyndig, har det samme virkning, som hvis oplysningerne var givet af forsikrede. 4. HELBREDSOPLYSNINGER Forsikrede optages i Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme, hvis selskabet vurderer, at forsikrede afgiver tilfredsstillende risiko- og helbredsoplysninger til selskabet. 5. FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN Forsikringen træder i kraft den dag, der er anført som ikrafttrædelsesdag i anmodningen, hvis selskabet antager forsikringen, jf. 4. se dog 15, nr. 1. Ikrafttrædelsesdag er altid den første i en måned. Er der ikke anført en ikrafttrædelsesdag, træder forsikringen i kraft den første i den måned, hvor forsikringssøgende har underskrevet anmodningen. 6. PRÆMIE Stk. 1. Præmien forfalder som aftalt mellem forsikringstager og selskabet, og indbetales til selskabet via pengeinstituttet som hæver præmiebeløbet på forsikringstagers konto i pengeinstitut- 2

3 tet. Betales præmien ikke rettidigt efter påkrav herom, modtager forsikringstager en påmindelse. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt indenfor den i påmindelsen angivne frist. Stk. 2. Forsikringen forudsætter, at forsikringstager opretholder en konto i pengeinstituttet, hvorfra præmien betales. Stk. 3. Selskabet fastsætter præmien for et år ad gangen ud fra grundlag og tariffer, hvor der bl.a. indgår antagelser om rente, risiko og omkostninger. Dette sker automatisk uden yderligere varsel. Stk. 4. Præmien, som opkræves, er reduceret med eventuel bonus. Stk. 5. Forsikringstager oplyses om ændringer af grundlag eller tarif med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 6. Forsikringen giver ikke ret til præmiefri dækning. Stk. 7. Der sker ingen tilbagebetaling af præmie ved forsikringens ophør eller ved udbetaling midt i en præmieperiode. 7. PANTSÆTNING OG ANDEN OVERDRAGELSE Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning eller retsforfølgning. 8. ANMELDELSE Stk. 1. Forsikrede skal anmelde en dækningsberettiget diagnose til selskabet hurtigst muligt. Stk. 2. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling, hvis kritisk sygdom anmeldes efter, at forsikrede er afgået ved døden. Stk. 3. Krav mod selskabet skal anmeldes til selskabet inden 6 måneder efter forsikringsdækningens ophør. Anmeldes kravet ikke inden fristens udløb, bortfalder kravet. Stk. 4. Krav mod selskabet forældes efter dansk rets regler om forældelse. 9. OPLYSNINGER Stk. 1. Forsikrede skal give selskabet adgang til oplysninger, som efter selskabets skøn er nødvendige for, at selskabet kan vurdere retten til udbetaling. Hvis oplysningerne er ufuldstændige, kan udbetaling ikke finde sted. Stk. 2. Det kan bl.a. være nødvendigt, at forsikrede samtykker og medvirker til, at selskabet indhenter, opbevarer, registrerer og videregiver oplysninger, erklæringer m.v. Der kan fx være tale om, at selskabet indhenter oplysninger fra forsikredes egen læge, journaludskrifter fra sygehus, offentlige sagsakter mv. Stk. 3. Selskabet kan kræve den information og dokumentation, som selskabet finder relevant for at opfylde gældende lovgivning, herunder lovgivning vedrørende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Stk. 4. Medarbejderne i selskabet har tavshedspligt om forsikredes forhold og må kun videregive oplysninger herom, hvis forsikrede har godkendt, at der sker videregivelse, eller hvis lovgivningen giver adgang til at videregive oplysninger. 10. SKATTE- OG AFGIFTSFORHOLD Selskabet fratrækker skatter og afgifter, herunder boafgift, inden udbetaling. Det sker i henhold til gældende lov. 11. OPHØR AF DÆKNINGEN Stk. 1. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme ophører ved udgangen af det kalenderår, hvor forsikrede fylder 67 år. Det kan dog være aftalt, at Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme ophører allerede den 1. i måneden efter, at forsikrede fylder 67 år. Det aftalte udløbstidspunkt fremgår af forsikringsbeviset. Stk. 2. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme ophører endvidere ved udgangen af det kalenderår, hvor forsikringen er opsagt, jf. 12. Stk. 3. Derudover ophører Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme ved næstkommende præmieforfald, hvis forsikringstagers konto i det kontoførende pengeinstitut udgår. Stk. 4. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme ophører tillige, hvis præmien ikke betales rettidigt, jf. 6. Stk. 5. Når dækningen ophører, vil Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme ikke have opnået nogen værdi. 12. OPSIGELSE Stk. 1. Selskabet kan opsige Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 2. Forsikringstager kan opsige Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 3

4 13. KLAGER Stk. 1. Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem forsikrede og selskabet, og fornyet henvendelse ikke fører til tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring. Stk. 2. Klager kan - mod betaling af et gebyr til Ankenævnet - indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos selskabet, Ankenævnet for Forsikring og på Skemaet kan også hentes fra Ankenævnets hjemmeside: www. ankeforsikring.dk. AFSNIT 2. DÆKNINGER 14. DÆKNING VED VISSE KRITISKE SYGDOMME Stk. 1. Forsikringen dækker visse kritiske sygdomme, hvis forsikrede i forsikringstiden, har fået stillet en diagnose, som beskrevet under 14 A-Ø. Det er diagnosetidspunktet, der er afgørende, og ikke det tidspunkt, forsikrede får kendskab til diagnosen. Stk. 2. Udbetaling sker til forsikrede. Hvis forsikrede er afgået ved døden inden udbetaling, sker udbetaling til forsikredes dødsbo. Stk. 3. Udbetaling sker til forsikredes NemKonto, medmindre forsikrede skriftligt oplyser en anden konto til selskabet. Selskabet udbetaler forsikringssummen på en konto i et dansk pengeinstitut. Stk. 4. Udbetalingen udgør forsikringssummen på tidspunktet for diagnosticeringen og for 14 Ø, når betingelserne for terminal sygdom er opfyldt. Stk. 5. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme dækker hele døgnet overalt i Europa, Færøerne og Grønland. Endvidere dækker forsikringen under midlertidigt ophold i indtil 6 måneder i den øvrige del af verden, medmindre andet er aftalt med selskabet. Stk. 6. Følgende diagnoser er omfattet af Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme: A. VISSE FORMER FOR KRÆFT En ondartet (malign) svulst (tumor), diagnosticeret histologisk og karakteriseret ved ukontrolleret vækst af maligne celler, som har tendens til invasion af omkringliggende væv og tendens til lokalt recidiv samt tendens til spredning til regionale lymfeknuder og andre organer (metastasering). Undtaget fra forsikringsdækningen er: - Tumorer klassificeret som præmaligne, non-invasive, carcinoma in situ, borderline eller med lavt malignt potentiale (uanset valgt behandling), - Alle former for hudkræft (inklusive lymfomer i hud), bortset fra modermærkekræft stadie 1B-4 (malignt melanom), - Prostata cancer med en Gleason score på 6 eller derunder (klinisk spredning svarende til T2N0M0 er dækket), - Blærepapillomer, - Neuroendokrine (karcinoide) tumorer uden spredning eller metastaser, - Tumorer på baggrund af hvilken, der allerede er udbetalt erstatning efter 14 K, og som udvikler sig til en diagnose under 14 A. Desuden dækkes ondartede (maligne) sygdomme opstået i blod, lymfe eller knoglemarvens bloddannende celler, karakteriseret ved et atypisk blodbillede med ukontrolleret vækst af blodceller og tendens til progression og recidiv. Dækningen omfatter dog kun behandlingskrævende: - Akut leukæmi, kronisk myeloid leukæmi (CML) i accelereret fase eller blastkrise og behandlingskrævende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), - Hodgkins lymfom stadie II-IV og non-hodgkins lymfom med undtagelse af mindre aggressive former som lokaliseret MALT lymfom, mucosis fungoides i plaquestadiet og hudlymfomer som lokaliseret CD30 positivt lymfom og kutant B-celle lymfom lokaliseret til huden, - Højrisiko myelodysplastisk syndrom (MDS) og kronisk myelomonocystisk leukæmi (CMML), - Myelomatose/solitært myelom. Med behandlingskrævende forstås celledræbende behandling (inkl. kemoterapi, biologiske midler (designerdrugs) og stråleterapi) og/eller transplantation med stamceller/knoglemarv fra et andet individ (allogen knoglemarvstransplantation). Dækningen omfatter ikke monoklonal gammopati (MGUS) eller myeloproliferative neoplasmer (MPN), som fx primær myelofibrose, essentielt trombocytopeni eller Polycytæmia vera. B: BLODPROP I HJERTET - SPONTANT MYOKARDIEINFARKT RELATERET TIL ISKÆMI (TYPE 1 AMI) Et akut opstået henfald af en del af hjertets muskelvæv, som følge af pludseligt ophørt blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal være klar og entydig for akut myokardieinfarkt type 1, ud fra en typisk stigning og/eller fald i kardiale bio- 4

5 markører (fortrinsvis troponin), hvor mindst én værdi er klart diagnostisk forhøjet, samt evidens for AMI med mindst to af følgende kriterier: - Symptomer på myokardieiskæmi (pludseligt opståede vedvarende brystsmerter), - EKG-forandringer tydende på nyopstået iskæmi (nye ST-T ændringer, nyt venstresidigt grenblok) eller udvikling af patologiske Q-takker på elektrokardiogram, - Billeddiagnostisk evidens (ekkokardiografi, myokardiescintigrafi eller MR-scanning) for nytilkommet tab af hjertemuskelvæv/regional dyskinesi, - Identifikation af en intrakoronar trombe ved koronarangiografi (KAG). Diagnosen skal være stillet på hospital eller af kardiologisk speciallæge. Dækningen omfatter ikke AMI opstået i forbindelse med PCI eller CABG. C: OPERATION PÅ HJERTEKAR SOM FØLGE AF SVÆR ÅRE- FORSNÆVRING I KRANSPULSÅRERNE (BY-PASS OPERATION (CABG) ELLER BALLONUDVIDELSE (PCI) En revaskulerende behandling ved kranspulsåreforkalkning i form af: - Gennemført PCI behandling (ballonudvidelse) på mindst to af hjertets tre kranspulsårer indenfor en 3 måneders periode, eller at: - Der er gennemført eller planlagt åben hjertekirurgisk by-pass operation (CABG) på én eller flere af hjertets kranspulsårer. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. D: HJERTEKLAPFEJL MED BEHOV FOR OPERATION En planlagt eller gennemført hjertekirurgisk behandling for hjerteklapfejl (forsnævring eller utæthed), med indsættelse af mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese eller gennemført perkutan udskiftning eller reparation af aortaklap (TAVI) eller mitralklap (MitralClip eller lignende). Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. E: KRONISK HJERTESVIGT MED BETYDELIGT NEDSAT FUNKTI- ONSEVNE En tilstand med svær kronisk nedsat uddrivningsfraktion (EF) i venstre ventrikel med svære symptomer og betydelig funktionel begrænsning i hvile eller almindelig gang. Dækningen forudsætter, at: - Uddrivningsfraktionen i venstre ventrikel (LVEF) er nedsat til 35 pct. eller derunder, og at der er symptomer eller funktionel begrænsning i hvile eller ved almindelig gang svarende til NYHA III-IV på trods af sufficient behandling i mere end 6 måneder, eller at: - Der er gennemført indoperation af et avanceret pacemakersystem (cardioverter defibrillator (ICD-enhed), biventrikulær pacemaker (CRT-enhed) eller indsættelse af LVAD). Diagnosen skal være stillet af en kardiologisk speciallæge eller på en kardiologisk afdeling. F: SVÆR SYGDOM I HOVEDPULSÅREN (AORTA) MED TILLUK- NING, BRISTNING ELLER STØRRE LOKAL UDVIDELSE MED INDIKATION FOR OPERATION En aortaruptur (bristning), en aortaokklusion (tillukning) eller et aortaaneurisme med operationsindikation eller en aortadissektion (med ruptur i aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen) med operationsindikation. Diagnosen aneurisme eller dissektion skal være stillet ved CT-scanning, MR-scanning, aortografi, ultralydsundersøgelse eller ekkokardiografi. Dækningen omfatter den torakale og abdominale aorta, men ikke deres grene. Dækningen omfatter desuden aortaaneurismer eller aortadissektion med operationsindikation, hvor operationen ikke kan gennemføres af tekniske eller andre årsager. Ved aortaaneurisme betyder operationsindikation normalt en større lokal udvidelse af aorta på over 5-6 cm i diameter, men særlige forhold kan gøre sig gældende. G: LIVSTRUENDE HJERTERYTMEFORSTYRRELSER MED INDOPERA- TION AF ICD-ENHED (HJERTESTØDER) En planlagt eller gennemført implantation af implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) på grund af tidligere livstruende hjerterytmeforstyrrelse eller hjertestop (institio cordis) fremkaldt af ventrikelflimmer eller ventrikulær takyardi (arrytmi). Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på 5

6 venteliste. H: BLODPROP I LUNGE - SVÆR GRAD MED BEHOV FOR OPERA- TION En gennemført revaskulerende behandling på én eller flere centrale lungearterier på grund af lungeemboli, som har medført kronisk pulmonal hypertension og som ikke kan behandles tilfredsstillende medicinsk. Diagnosen skal være stillet på baggrund af typiske symptomer (WHO-funktionsklasse III-IV) med forandringer lokaliseret tilstrækkeligt centralt i pulmonalkredsløbet på CT-scanning med kontrast, lungeangiografi og eventuelt ekkokardiografi, med tegn på højresidig trykbelastning. I: HJERNEBLØDNING ELLER BLODPROP I HJERNEN (APOPLEKSI) MED BLIVENDE FØLGER En akut beskadigelse af hjernen eller hjernestammen med samtidig opståede objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed, som enten skyldes; - en spontant eller traumatisk opstået blodansamling i hjernen eller mellem hjernehinderne, eller - en forsnævring eller tillukning af en pulsåre (arterie) opstået i hjernen pga. en emboli eller trombose hvor tilfældet har medført blivende følger (vurderet efter 3 måneder) i form af neurologiske udfald svarende til den ved en hjernescanning (CT/MR) påviste hjernebeskadigelse. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling, eller være bekræftet af en neurologisk speciallæge, og anden årsag til de neurologiske følger skal være udelukket. Tilfælde hvor en blodprop i hjernen ikke er påvist ved CT/ MR-scanning er omfattet af forsikringsdækningen, hvis der er tilstrækkeligt klare kliniske tegn på en blodprop i hjernen til, at en neurologisk speciallæge har stillet diagnosen. Der skal samtidig være konstateret blivende neurologiske følger (vurderet tidligst efter 3 måneder) svarende til hjernebeskadigelsen, fx i form af lammelser i ansigtet eller i arme og ben, indskrænkning af synsfeltet, halvsidige føleforstyrrelser eller taleforstyrrelser. Følger i form af kognitive gener eller træthed alene er ikke tilstrækkelige for dækning. Undtaget fra forsikringsdækningen er: - Transitorisk cerebral iskæmi (TCI)/transitorisk iskæmisk attak (TIA), - Tidligere hjerneinfarkter påvist ved hjernescanning (CT/MR), - Blodpropper eller blødninger i den perifere del af nervevævet, dvs. udenfor hjernen (fx øjne, øre, hypofyse). J: SÆKFORMET UDVIDELSE AF HJERNENS PULSÅRER (ANEURIS- ME) ELLER KARMISDANNELSE INDE I KRANIET (AV-MALFORMA- TION) MED BEHOV FOR OPERATION En planlagt eller gennemført operation for en defekt i hjernens kar i form af - én eller flere sækformede udvidelser af hjernens pulsårer, eller - arteriovenøse karmisdannelser (inklusive kavernøst angiom) som er påvist ved røntgen af hjernens pulsårer (angiografi) eller CT/MR-scanning. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling eller være bekræftet af neurologisk speciallæge, og anden årsag til de neurologiske følger skal være udelukket. Forsikringsdækningen omfatter også tilfælde med operationsindikation, hvor operationen ikke kan gennemføres af tekniske eller andre årsager. K: VISSE GODARTEDE SVULSTER I HJERNE OG RYGMARV MED AGGRESSIVT FORLØB OG SVÆRE BLIVENDE FØLGER En svulst (tumor) opstået i og udgået fra hjerne, hjernestamme, rygmarv eller disse organers hinder (centralnervesystemet), der medfører betydelige neurologiske følger (dysfunktion) og nedsat førlighed svarende til mindst 15 pct. mén, vurderet efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings tabel. Forsikringen udbetales først, når følgetilstanden vurderes rimelig stabil, det vil sige tidligst 6 måneder efter diagnosticering eller operation. Undtaget fra forsikringsdækningen er: - Tumorer i kranie-/hjernenerver, herunder syns- eller hørenerven, - Granulomer eller isolerede cyster uden anden patalogi, - Hypofyseadenomer og Acusticus neurinomer (Schwanomer). L: MULTIPEL (DISSEMINERET) SKLEROSE (MS) En kronisk sygdom i centralnervesystemet, der har vist sig ved: - To eller flere klinisk adskilte perioder med neurologiske udfald fra centralnervesystemet, samt mindst to MR-påviste læsioner i centralnervesystemet forenelige med MS efter McDonald-kriterierne, eller - Et klinisk attak, hvor der er to eller flere MR-påviste læsioner forenelige med MS eller diagnosticeret disseminering i tid ved 6

7 gentagelse af MR-scanning (monosymptomatisk MS), eller - Et langvarigt attak med progression, hvor McDonald-kriterierne for progredierende MS er opfyldte. Dækningen omfatter endvidere Neuromyelitis optica (NMO) med bilateral opticus neuritis eller myelopati og opticus neuritis samt MR-forandringer centralt i medulla over mere end tre segmenter. Undtaget fra forsikringsdækningen er tilfælde med synsnerveudfald (opticus neurit) eller transversel myelitis alene. Diagnosen skal være stillet af en neurologisk speciallæge. M: AMYOTROFISK LATERALSKLEROSE (ALS) ELLER ANDEN LIG- NENDE IKKE-ARVELIG MOTORISK NERVECELLESYGDOM (MND) - MED VEDVARENDE OG FREMADSKRIDENDE SYMPTOMER En kronisk sygdom som skyldes fremadskridende nedbrydning af nervesystemets motoriske celler i rygmarv, hjernestamme og storhjerne, medførende lammelser, muskelsvind og spasticitet. Diagnosen skal være stillet af en neurologisk speciallæge efter El Escorial kriterierne med lower motor neuron symptomer (LMN) og upper motor neuron symptomer (UMN) i mindst tre regioner samt progression af symptomerne og abnorme fund ved elektromyografi (EMG) i klinisk normal muskel. Dækningen omfatter ikke arvelig MND, herunder SMA. N: PRIMÆR PARKINSONS SYGDOM (PARALYSIS AGITANS, RYSTE- LAMMELSE) MED VEDVARENDE SYMPTOMER En kronisk sygdom kendetegnet ved vedvarende øget muskelstivhed (rigiditet), rysten (tremor) og nedsættelse af de spontane bevægelser (oligokinesi). Diagnosen skal være stillet af en neurologisk speciallæge, og dækningen forudsætter tilstedeværelsen af hovedsymptomet bradykinesi/hypokinesi/akinesi (langsomhed) samt et af følgende symptomer: - Rigiditet (stivhed i muskulaturen), eller - Tremor (rysten). Dækningen omfatter desuden atypisk Parkinson i form af progressiv supranucleær parese (PSP), multisystem atrofi (MSA) og corticobasal degeneration (CBD), hvis diagnosen er stillet på en specialafdeling for bevægeforstyrrelser. Dækningen omfatter ikke: - Sekundær Parkinson, - Parkinsonsymptomer i forbindelse med Lewy Body demens. O: ALZHEIMERS SYGDOM ELLER BESLÆGTET DEMENSSYGDOM MED FREMADSKRIDENDE FORLØB En degenerativ sygdom i hjernen kendetegnet ved fremadskridende demens (åndelig sløvhed) og hjernesvind. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller specialklinik efter internationalt anerkendte kriterier for sandsynlig Alzheimers sygdom (NINCDS-ADRDA) samt to MR-scanninger med et års mellemrum, der støtter diagnosen med fund af cerebral atrofi i mediale temporallapsstrukturer. Den intellektuelle svækkelse skal være bekræftet ved neuropsykologisk testning, visende permanent klinisk tab af evnen til samtlige af følgende: - Hukommelse, - Tænkning og rationalitet, - Sprog, - Problemløsning. Forsikredes symptomer skal være anerkendt lægeligt og første hjernescanning gennemført i forsikringstiden. Undtaget fra forsikringsdækningen er andre former for demens som fx: - Demens ledsaget af bevægelsesforstyrrelser, som fx ved Huntingtons chorea og Parkinsons sygdom, eller - Demens som følge af forkalkningssygdom i hjernekar (vaskulær demens), traume eller infektion. P: HJERNE- ELLER HJERNEHINDEBETÆNDELSE (INKL. BORRELIA OG TBE) MEDFØRENDE SVÆRE NEUROLOGISKE FØLGER En infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder forårsaget af bakterier, vira, svampe eller andre mikrober, som har medført vedvarende objektive neurologiske følger, svarende til en méngrad på 15 pct. eller mere efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings tabel (vurderet af en neurologisk speciallæge). Ved hjerne- eller hjernehindebetændelse skal der være kliniske holdepunkter for diagnosen, og mindst ét af følgende kriterier skal være opfyldt: - Påvisning af mikrober i spinalvæsken, eller - Påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose) i spinalvæsken med forhøjet antal hvide blodlegemer, eventuelt suppleret med MR/CT-scanning. Ved en neuroborreliose skal diagnosen være verificeret ved på- 7

8 visning af borreliaspecifikke antistoffer (lgm/lgg) i spinalvæske sammenlignet med blod (spinal/serum indeks eller intratekal antistofsyntese). Ved Tick-Borne-Encephalitis (TBE) skal diagnosen være verificeret ved påvisning af TBE specifikt antistof (lgm/lgg) i blod eller spinalvæske. I samtlige tilfælde kan de neurologiske følger tidligst vurderes efter 3 måneder og følgerne skal være bekræftet af neurologisk speciallæge. Q: CREUTZFELDT-JACOBS SYGDOM (CJD og vcjd) En progressiv degenerativ sygdom i centralnervesystemet, forårsaget af prioner. Diagnosen skal være stillet på relevant sygehusafdeling og vurderes overvejende sandsynlig ud fra: - Typiske kliniske symptomer med fremadskridende demens, påvirket koordination, nedsat syn, påvirket taleevne, stivhed mv., - Forandringer på EEG, MR/CT-scanning, samt - Laboratorieundersøgelser af spinalvæske (stærkt forhøjet total-tau protein uden ændringer af Alzheimer-markører og prionmarkører (herunder PrP mutationer, proteinet, neuronspecifik enolase mv.)). R: MYASTHENIA GRAVIS - MED SVÆRERE SYMPTOMER En autoimmun neuromuskulær sygdom kendetegnet ved varierende grader af kraftnedsættelse og hurtig udtrætning. Diagnosen skal være stillet på neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge og være bekræftet ved mindst to af følgende punkter: - EMG der viser defekt neuromuskulær transmission, - Antistoffer mod acetylcholinreceptor (AChR), anti-musk eller anti-titin antistoffer i blodet, - Tydelig behandlingsrespons på relevant medicinsk behandling. Dækningen omfatter alene personer med sværere symptomer fra arme, ben eller ansigt, der påvirker funktionsevnen. S: MUSKELSYGDOMME (MUSKELDYSTROFI OG MYOPATI) MED VEDVARENDE FREMADSKRIDENDE SYMPTOMER En genetisk verificeret og anerkendt arvelig muskelsvindssygdom kendetegnet ved progressivt tab af muskelmasse og muskelkraft. Eksempler på disse sygdomme er Duchenne og Becker muskeldystrofi, facioskapulohumeral muskeldysstrofi, dystrofia myotonica, limb girdle muskeldystrofi, okulopharyngeal muskeldystrofi, Bethelm myopati, Charcot-Marie-Tooths neuropati eller sjældnere arvelig muskelsvindssygdom, som kan sidestilles med de forannævnte. Dækningen forudsætter, at det kan dokumenteres, at symptomerne er debuteret i forsikringstiden. T: KRONISK NYRESVIGT MED BEHOV FOR VARIG DIALYSE ELLER TRANSPLANTATION En tilstand med dobbeltsidigt nyresvigt, hvor begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt er holdt op med at fungere og med behov for varig dialysebehandling eller nyretransplantation. Ved planlagt transplantation skal forsikrede være accepteret på venteliste. U: STØRRE ORGANTRANSPLANTATION Planlagt eller gennemført modtagelse af hjerte, lunge, lever, bugspytkirtel, hjerte-lunge eller hjerte-lunge-lever transplantat, på grund af organsvigt hos forsikrede. Ved planlagt transplantation skal forsikrede være accepteret på venteliste. Dækningen omfatter også gennemført transplantation med stamceller/knoglemarv fra et andet individ (allogen knoglemarvstransplantation) for andre tilstande end anført under dækning for blodkræft i 14 A. Dækningen omfatter ikke transplantation af andre organer, dele af organer, væv eller celler. V: ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS) Erhvervet immundefektsyndrom som følge af infektion med human immundefekt virus (HIV), der har givet en så alvorligt påvirket immunfunktion, at det har medført en opportunistisk infektion eller visse cancertyper. Dækning forudsætter, at diagnosen er stillet på en infektionsmedicinsk afdeling efter Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS. Er forsikrede diagnosticeret med HIV inden forsikringstidens begyndelse, er der ikke ret til udbetaling efter denne bestemmelse. X: HIV-INFEKTION OVERFØRT VED BLODTRANSFUSION ELLER ARBEJDSBETINGET SMITTE En infektion med HIV som følge af: - En blodtransfusion eller anden lægelig behandling modtaget 8

9 efter forsikringstidens begyndelse, forudsat at forsikrede er berettiget til godtgørelse fra Sundhedsstyrelsen, eller - En arbejdsbetinget læsion eller smitteudsættelse på slimhinderne under udførelse af forsikredes erhverv, foregået efter forsikringstidens begyndelse. Uheldet skal være anmeldt som arbejdsskade, med negativ HIV-test udført indenfor den første uge efter smitte, efterfulgt af en positiv test indenfor de næste 12 måneder. Y: TREDJEGRADSFORBRÆNDING (AMBUSTIO), ÆTSNING ELLER FORFRYSNING DER DÆKKER MINDST 20 PCT. AF KROPPENS OVERFLADE En brandskade (inkl. forfrysninger og ætsninger) af tredje grad, der dækker mindst 20 pct. af forsikredes legemsoverflade. Diagnosen skal fremgå af journaloplysninger fra behandlende brandsårsafdeling. Z: PRAKTISK BLINDHED PERMANENT OG IRREVERSIBEL Et permanent og irreversibelt synstab på begge øjne, hvor synstyrken på bedste øje er 1/60 (0,0166) eller derunder, eller der er kikkertsyn med en synsfeltindskrænkning til under 10 pct. Diagnosen skal være stillet af en øjenlæge. Æ: TOTAL DØVHED PERMANENT OG IRREVERSIBEL Et totalt permanent og irreversibelt høretab på begge ører, med en høretærskel på 100dB eller derover på alle frekvenser. Diagnosen skal være stillet af en ørelæge. Ø: TERMINAL SYGDOM - ALLE DIAGNOSER, DER IKKE ER OM- FATTET AF 14 A-Æ, HVOR LEVETIDEN ER HØJST 12 MÅNE- DER Ved terminal sygdom forstås en fremskreden eller hurtigt udviklende uhelbredelig sygdom, hvor forventet restlevetid trods lægelig behandling maksimalt er 12 måneder. De 12 måneder regnes fra diagnosedatoen. Det er en betingelse, at der foreligger lægefaglig dokumentation for, at ovenstående betingelser er opfyldt. Dokumentation skal være fra en relevant, dansk specialafdeling eller fra en relevant speciallæge, der har opnået speciallægeanerkendelse fra de danske sundhedsmyndigheder, og som ikke alene er speciallæge i almen medicin. Der kan alene ske udbetaling, når alle lægelige anvisninger i relation til den dækningsberettigede sygdom er blevet fulgt. Forsikringen dækker ikke tilfælde, der direkte eller indirekte skyldes: - en sygdom, som forsikrede inden forsikringstidens begyndelse har fået diagnosticeret eller modtaget behandling for (det er diagnosetidspunktet, der er afgørende), - en sygdom, der har medført eller medfører udbetaling efter en af diagnoserne i 14 A-Æ eller sygdomme, der skyldes den lægelige behandling heraf, - et ulykkestilfælde, hvorved forstås legemsbeskadigelse, som rammer den forsikrede ufrivilligt gennem pludselig udefrakommende hændelse, - infektioner eller epidemier. 15. BEGRÆNSNINGER I FORSIKRINGSDÆKNINGEN Forsikringen giver ikke ret til udbetaling: 1. hvis diagnosen er stillet tidligere end 3 måneder efter forsikringens ikrafttræden jf hvis forsikrede inden forsikringstidens begyndelse har fået diagnosticeret samme kritiske sygdom, som beskrevet i 14 A-Ø. Hvis forsikrede inden forsikringstidens begyndelse har fået diagnosticeret sygdom som defineret i 14 A, vil der dog være ret til udbetaling ved ny diagnose efter 14 A, hvis denne indtræder i forsikringstiden, og der er gået mindst 7 år, siden behandlingen af den første sygdom er afsluttet (omfatter ikke kontrolundersøgelser), og der ikke er konstateret tilbagefald (recidiv) i denne periode, 3. ved diagnoser som beskrevet i 14 B, C, D, E, F, G og H, hvis forsikrede tidligere har fået stillet diagnose, som beskrevet i 14 B, C, D, E, F, G eller H, 4. ved diagnoser som beskrevet i 14 I og J, hvis forsikrede tidligere har fået stillet diagnose, som beskrevet i 14 I eller J, 5. mere end én gang for hver diagnose, som beskrevet i 14 A-Ø. Hvis forsikrede tidligere har fået udbetaling efter 14 A, vil der være ret til udbetaling ved ny diagnose efter 14 A, hvis denne indtræder i forsikringstiden, og der er gået mindst 7 år, siden behandlingen af den første sygdom er afsluttet (omfatter ikke kontrolundersøgelser), og der ikke er konstateret tilbagefald (recidiv) i denne periode, 6. hvis forsikrede får stillet en ny diagnose mindre end 6 måneder efter, at forsikrede har fået stillet en diagnose som har givet ret til udbetaling efter 14 A-Ø, 9

10 7. ved kritisk sygdom, der er en følge af misbrug af medicin eller indtagelse af medicin, der ikke er lægeordineret, eller som er en følge af misbrug af alkohol, euforiserende stoffer og lignende giftstoffer, 8. ved kritisk sygdom, der er en følge af krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør, terrorhandlinger eller anden fareforøgelse af tilsvarende art med virkning på dansk område, 9. hvis forsikrede ikke har anmeldt kritisk sygdom inden sin død. FORTRYDELSESRET Du kan som forsikringstager fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. FORTRYDELSESFRISTEN Fortrydelsesfristen er 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (fx på papir, eller andet varigt medium) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du fx har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. i en måned med 31 dage og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. HVORDAN FORTRYDER DU? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette AP Pension om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt fx pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: AP Pension CVR nr Østbanegade København Ø

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom Visse Kritiske Sygdomme til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme

Læs mere

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Dækning ved udvalgte kritiske Forsikringsbetingelser for diagnosticeret efter 1. januar 2016 20.05.2016 52/06-3 Side 2/9 Dækning ved er betegnelsen for en forsikring, der omfatter medlemmerne af Lægernes

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2017 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme

Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme Særbetingelser til Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Særbetingelser gældende fra 1. september 2017 Nr. 01 09 2017 Indhold 1. Om

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Disse betingelser er gældende fra 1. januar 2018 og erstatter tidligere betingelser fra 1. januar 2017. Betingelserne gælder alene diagnoser, der

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2018 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2015

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2015 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2015 1 FORSIKRINGS 52-6/02 31.08.2015 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom Visse Kritiske Sygdomme til børn Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Disse betingelser er gældende fra 1. januar 2017 og erstatter tidligere betingelser fra 1. januar 2016. Betingelserne gælder alene diagnoser, der

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme

Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. 2015 01 01 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen... 2 2.1.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Nr. 2011 01 01 Disse forsikringsbetingelser træder i kraft 1. januar 2011 og gælder for dækning ved visse kritiske sygdomme i Skandia Livsforsikring

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. AP Pension kan ændre betingelserne, hvis ændringen aftales med FSS det er nødvendigt, for at AP Pension kan

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) AP Pension

Forsikringsbetingelser. for. Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) AP Pension Forsikringsbetingelser for Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) i AP Pension 01.01.2014 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Indholdsfortegnelse: 1 Aftalegrundlag 2 2 Optagelse 2 3 Urigtige

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2015 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Dækning ved udvalgte kritiske Forsikringsbetingelser for diagnosticeret efter 1. januar 2018 01.01.2018 52/08-1 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/10 Dækning ved er betegnelsen for en forsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 VKS dækker visse kritiske sygdomme i samarbejde mellem Forenede Gruppeliv (FG) og danmark i henhold til en gruppelivsaftale.

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2016 og erstatter

Læs mere

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg Visse Kritiske Sygdomme Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme er oprettet på

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede og dennes værge oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen

Læs mere

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser GRUPPEF ORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

G R U P P E F O R S I K R I N G. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

G R U P P E F O R S I K R I N G. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser G R U P P E F O R S I K R I N G Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme Forsikringsbetingelser det er nødvendigt, for at AP Pension kan overholde lovgivning og tilhørende praksis. Stk. 5. Forsikrede oplyses

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring Branche AP Børneforsikring Betingelser 010115 Indholdsfortegnelse Side Dødsfaldssum til børn..1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn.. 8 Sygdomsforsikring

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for visse kritiske sygdomme (herefter kaldet kritisk sygdom) med terminaldækning i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup,

Læs mere

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke. Forsikringsbetingelser

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke. Forsikringsbetingelser Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør Børnepakke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Børnepakken er oprettet på grundlag af aftaler mellem

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2008 1. Med kritisk sygdom menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser, der er oprettet i henhold til lov om forsikringsaftaler, er

Læs mere

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke Forsikringsbetingelser

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke Forsikringsbetingelser Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør Børnepakke AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Børnepakken er oprettet på grundlag af aftaler mellem nærpension og AP Pension.

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2017 og erstatter

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2012 TIL 31. DECEMBER 2012 1 FORSIKRINGS 52-3/3 03.05.2013 Dækning

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2.-1.4. Pkt. 1.2. Medlemmets pårørende, herunder

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom Forsikringsbetingelser den 30. oktober 2017 Letsikring ved kritisk sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 30. oktober 2017. Stk. 2. Letsikring ved kritisk sygdom tegnes i

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-5, Oktober 2011 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRISTISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2007 1 FORSIKRINGS 52-1/07 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Kundegruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Kundegruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Kundegruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 6534-7 Januar 2013 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

G R U P P E F O R S I K R I N G. Børnepakke. Forsikringsbetingelser

G R U P P E F O R S I K R I N G. Børnepakke. Forsikringsbetingelser G R U P P E F O R S I K R I N G Børnepakke Forsikringsbetingelser 1 AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Børnepakken er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-6, Januar 2018 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2016 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid Forsikring ved visse kritiske sygdomme Værdifuld hjælp i en svær tid Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2008 TIL 31. DECEMBER 2011 1 FORSIKRINGS 52-2/10 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Version 6617-4, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme i...4 2 Aftalegrundlag...4

Læs mere

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav.

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav. Ansøgning om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Du skal udfylde side et. Resten af skemaet udfyldes af den læge eller det sygehus, der har behandlet dig. Det er vigtigt, at du tager alle sider med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for Business Danmark Forsikringsbetingelser 6596-5 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6549-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version Juli 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk.

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 10 plusliv Betingelser Nr. 5274 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad

Læs mere

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom 7863-20 7863-19 04.17 01.17 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom Page 1 of 6 BEK nr 1031 af 24/10/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-10-2005 Skatteministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Bilag 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version januar 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Betingelser. Nr. 5274

Betingelser. Nr. 5274 Betingelser Nr 5274 Indholdsfortegnelse Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter Side 2 Nr 5274 / 02010 Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Forsikringsaftalen 2 Oplysninger ved forsikringsaftalens

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 Letsikring ved kritisk sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. januar 2012. Stk. 2. Letsikring ved kritisk sygdom tegnes i henhold

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2018 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-1, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Version 6617-3, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme i...4 2 Aftalegrundlag...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv 1. Plus Liv En gruppeforsikring for PFA Pensions kunder Disse forsikringsbetingelser gælder fra 1. juli 2017 for Plus Liv i PFA Pension, forsikringsaktieselskab.

Læs mere

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme for ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Forsikringsbetingelser version oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2016 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2015 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav.

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav. Ansøgning om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Du skal udfylde side et. Resten af skemaet udfyldes af den læge eller det sygehus, der har behandlet dig. Det er vigtigt, at du tager alle sider med

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2018 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Aros Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser U03-01. Indholdsfortegnelse. Fællesbetingelser. Fællesbestemmelser. Familiens bedste forsikringsselskab

Aros Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser U03-01. Indholdsfortegnelse. Fællesbetingelser. Fællesbestemmelser. Familiens bedste forsikringsselskab Familiens bedste forsikringsselskab Aros Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser U03-01 I tilslutning til Lov om Forsikringsaftaler samt selskabets til enhver tid gældende vedtægter, der udleveres efter

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring

Kundegruppelivsforsikring Kundegruppelivsforsikring Forsikrings betingelser Nr. KL-04 Gældende fra 1. oktober 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Sikrer familien ved sygdom og død

Sikrer familien ved sygdom og død Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Sikrer familien ved sygdom og død Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension Betingelser 01.01.2015 Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension 2 Betingelser for gruppeforsikring for PMF Pension i PenSam 1. Aftaleforhold 1.1. Gruppeforsikringer for PMF Pension i PenSam Disse

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag af aftale mellem

Læs mere

Ulykkesforsikring. Husforsikring

Ulykkesforsikring. Husforsikring Ulykkesforsikring Husforsikring Vilkår Vilkår nr. 21-6, nr. 41-6, april februar 2016 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere