Kultur, Plan og Erhverv Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud"

Transkript

1 Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud

2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2

3 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune udbyder et attraktivt beliggende areal i den østlige del af Svendborg by til salg. Arealet ligger ved Linkenkærsvej 50 og udbydes til bebyggelse med tæt lav boligbebyggelse. Arealet udgør ca m², ligger i byzone og er det sidste ubebyggede boligområde i bydelen Svendborg Øst. Principper Der skal udarbejdes en ny lokalplan for arealet til afløsning af den eksisterende lokalplan 196, der udlægger arealet til parcelhuse. En ny lokalplan vil indeholde bestemmelser, der giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på 45 og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m i overenstemmelse med kommuneplanrammer i kommuneplan Med udbudsmaterialet har Svendborg Kommune bestræbt sig på at opstille vilkår, der skal fortsætte den gode udvikling af bydelen. Svendborg Kommune er med i det internationale bynetværk Cittaslow, der har fokus på kvalitet og det gode liv. Det er byrådets ønske at grundlæggende værdier som livskvalitet og stedsidentitet skal have særlig opmærksomhed. Svendborg Kommune har vedtaget en arkitekturpolitik, der sætter fokus på kvaliteten af de fysiske omgivelser. Kommunen ønsker at skabe levende og velfungerende boligområder. Der lægges vægt på at tage afsæt i det karakteristiske og værdifulde ved stedet og dets omgivelser og samtidig fremme nutidig og nyskabende arkitektur. Der er fokus på fremme af grønne træk og kvalitative uderum i bebyggelsen, så uderummene kan blive omdrejningspunkt for forskelligartede aktiviteter og give et sundt boligområde. Arkitektur og energirigtigt byggeri og ressourceforbrug har kommunen særligt fokus på. Området ønskes udbygget ud fra, at hensynet til miljøet søges indpasset ved byggemodning, anlæg og drift af byggeri og friarealer. Kommunen kan som sælger frit vælge mellem afgivne tilbud. I vurderingen vil der blive lagt vægt på både pris og kvalitet, hvad angår arkitektonisk udtryk og helhed. Der må påregnes en tilpasning af idéskitserne i samarbejde med kommunen for at sikre en sammenhæng med de tilgrænsende områder. 3

4 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 4

5 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Beliggenhed I bydelen Svendborg Øst bor ca personer. Arealet, der udbydes, grænser mod nord til et større byvækstområde på 36 ha, 300 boliger, der er udbygget gennem de seneste 10 år. I dette område findes bl.a. andelsboliger, parcelhuse, ældreboliger, idrætsfaciliteter og en rekreativ bypark. Mod syd grænser området til boligbebyggelsen Fruerparken og et større offentligt rekreativt område. Mod øst og vest ligger parcelhusområder samt en daginstitution. I området er et godt udbygget stinet, der blandt andet har forbindelse til områdets skove og motiverer til udendørsliv og oplevelser. Indenfor få hundrede meter ligger bydelens centerområde med dagligvarebutikker. Der er ca. 2 km. til Svendborg centrum og ca. 1 km til kysten og badestrand. Der er kollektiv trafikbetjening på Linkenkærsvej mod Svendborg centrum. Udbud af arealet ved Linkenkærsvej 50 I det følgende redegøres for de vilkår, der knytter sig til salg af arealet ved Linkenkærsvej. Landskabet Området er en tidligere grusgrav, der gennem en længere årrække har fået tilført fyldjord. Det udbudte areal skråner fra kote ca. 39 i den nordlige del ved Linkenkærsvej til kote ca. 31 i den sydvestlige del. Det skrånende terræn giver mulighed for en bebyggelse med store landskabelige kvaliteter ved at udnytte terrænet til at opnå forskudte planer, ekstra høje rum o.lign. Jordbundsforhold En del af den udbudte grund har Region Syddanmark registreret som forurenet på vidensniveau 1. Vidensniveau 1 betyder, at Region Syddanmark har en mistanke om, at dette areal kan være forurenet. Mistanken bygger på arealets tidligere anvendelse som entreprenørvirksomhed, fra før 1965 til 1988, hvor grunden blev opfyldt med ren råjord. Svendborg Kommune skal derfor meddele en 8-tilladelse i henhold til Jordforureningsloven forinden bygge- og anlægsarbejder iværksættes eller der sker ændring af arealanvendelsen fra mindre følsom til boligformål. For at klarlægge mulighederne for at meddele en sådan 8-tilladelse har Svendborg Kommune i foråret 2010 fået foretaget orienterende forureningsundersøgelse. Undersøgelsen er suppleret med en geologisk redegørelse og geoteknisk vurdering. 5

6 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Forureningsundersøgelsen har klargjort, at grunden skal yderligere undersøges forud for byggeri for at dokumentere, at den konstaterede forurening ikke udgør nogen risiko mod indeklimaet, samt at der ikke er mulighed for direkte kontakt med forurenet jord ved almindelig brug af ejendommen. Disse undersøgelser er først relevante, når der foreligger en bebyggelsesplan. De supplerende undersøgelser kan vise, om der skal etableres membran under byggeriet og/eller andre afhjælpende foranstaltninger. Desuden viser de, om de arealer, der ikke bebygges eller belægges med fast belægning skal afskæres. En eventuel afskæring kan ske ved at fjerne de øverste 50cm af jorden og erstatte den med rent jord. Der henvises til forureningsundersøgelsens sammenfatning og anbefalinger på side 19. Region Syddanmark har ikke taget endelig stilling til en revurdering af kortlægningsgrundlaget efterfølgende den orienterende forureningsundersøgelse. Grunden skal funderes til varierende dybder på mellem 10 og 14m. Bebyggelsesform Området skal bebygges efter en samlet plan med sammenbyggede huse. Der skal opføres bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m. Bebyggelsen skal fortrinsvis udformes således, at parcellens niveauforskelle optages i bebyggelsen. Bebyggelsen skal markere sig og må ikke fremstå med bagsider. Langs Linkenkærsvej skal bebyggelsen fortrinsvis opføres som sluttet bebyggelse. Ny bebyggelse skal overholde kravene for energiklasse 1 byggeri i forhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement. 6

7 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Bebyggelsens udtryk Bebyggelsen skal have en klar arkitektonisk idé og fremstå som en helhed med en god sammenhæng mellem delene. Der skal bygges med en vis variation i udtrykket, men bebyggelsesplanen skal udformes, så der dannes en bygningsmæssig og arkitektonisk sammenhæng, der fremhæver områdets særlige identitet. Der skal anvendes enkle og naturlige bygningsmaterialer i tegl, træ og glaspartier. Andre materialer, der tager udgangspunkt i miljømæssige principper, vil også kunne godkendes. Her tænkes på et godt helhedsindtryk, kvalitet, holdbarhed og patinering samt generelle sundheds hensyn. Byggematerialer, der ikke kan genanvendes, men kun bortskaffes ved deponering, bør fravælges. Bebyggelsen bør så vidt muligt orienteres og opbygges, så der spares energi i drift og vedligeholdelse. Hensynet til solorienteringen skal dog sammenholdes og afvejes med hensynet til udsigt og beliggenhed på terrænet. Småbygninger som carporte, garager og udhuse må ikke dominere på opholdsarealerne, således at udsigten fra boligerne sløres, lysindfaldet i boligerne mindskes eller bebyggelsen ikke opfattes som en helhed. Småbygninger skal i materialer og farver afstemmes, så de fremstår som en del af en samlet arkitektonisk helhed i det bebyggede område. Parkering Parkeringsarealerne skal betragtes som et arkitektonisk element og som en del af helheden i bebyggelsesplanen. Parkeringsarealerne skal udlægges samlet ikke i umiddelbar tilslutning til boligen. Der skal udlægges 1½ p-plads pr. bolig. P-arealer skal fremstå med grøn karakter. Opholdsarealer Svarende til minimum 10% af etagearealet udlægges til fælles opholdsarealer, der skal have en rekreativ karakter, således at de kan anvendes til ophold, leg og andre rekreative aktiviteter. Opholdsarealerne skal indrettes så færdsel rundt i området opfylder handicapbetingelser i forhold til belægning, stigning mv. og indrettes, så der tages hensyn til tilfredsstillende lys- og læforhold. Det er intentionen, at der etableres et levende og trygt boligområde. De fælles friarealer skal udtrykke varierede funktioner: Ankomst-, fordelings- og opholdsarealer samt parkering. Arealerne skal indrettes og medvirke til at styrke beboernes tilhørsforhold. Ved anlæggelse af opholdsarealerne skal der tages størst mulig hensyn til miljøet. Befæstede arealer bør som hovedregel sikre en høj grad af nedsivning. 5% af etagearealet udlægges til fælleshus. 7

8 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 8

9 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 9

10 Udbud af areal ved linkenkærsvej i Svendborg Øst 10

11 Købstilbud - grund ved Linkenkærsvej KØBSTILBUD på grund ved Linkenkærsvej 50 i Svendborg Kommune Undertegnede... (navn og adresse) tilbyder herved Svendborg Kommune at erhverve et areal ved Linkenkærsvej 50 af den af Svendborg Kommune tilhørende ejendom, del af matr. nr. matr. nre. 171-a og del af matr. nr. 172-g Svendborg Markjorder. Arealet udgør ca m². SALGSVILKÅR Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Underskreven købsaftale sendes til: Svendborg Kommune Kultur, Plan og Erhverv Ramsherred Svendborg Anvendelse Arealet skal anvendes til tæt lav boligbebyggelse. Bebyggelsesform Arealet skal bebygges efter en samlet bebyggelsesplan med sammenbyggede huse i op til 2 etager. Køber forpligtiger sig til at indgå i samarbejde med kommunens Kultur, Plan og Erhverv for at sikre en sammenhæng med de øvrige bebyggelser, friarealer, veje m.v. 11

12 Købstilbud - grund ved Linkenkærsvej Berigtigelse af købesum Ved købsaftalens underskrift, eller senest 14 dage efter underskrift foranlediger køber, at købers pengeinstitut fremsender bankgaranti til Svendborg Kommune. Bankgarantien skal tjene til sikkerhed for købers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen om køb af grunden. Bankgarantiens størrelse svarer til købesummens størrelse minus eventuelt erlagt a conto udbetaling. Garantien erstattes af kontant deponering til Svendborg Kommunes pengeinstitut senest pr. overtagelsesdagen. Garantibeløbet/det deponerede beløb skal frigives til Svendborg Kommune, når der er tinglyst endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger. Hvis handlen misligholdes af køber, inden der er tinglyst endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger, skal garantien/det deponerede beløb som nævnt ovenfor helt eller delvis udbetales til Svendborg Kommune, når en af følgende betingelser er opfyldt: 1. Der foreligger en skriftlig erklæring fra køber om hel eller delvis frigivelse. 2. Der foreligger forlig eller endelig dom med angivelse af det krav som Svendborg Kommune har overfor køber som følge af misligholdelsen. Når der er betalt under garantien eller denne på anden måde er ophørt, skal garantibrevet tilbageleveres til pengeinstituttet. Deponeringsbeløbet indbetales på kommunens konto i Danske Bank med reg. nr og konto nr Køber kan i stedet for at stille bankgaranti foretage deponering af købesummen ved pengeinstitut, som har opnået justitsministeriets godkendelse som forvaringssted. Frigivelse af det deponerede beløb sker efter samme vilkår som ved frigivelse af garantibeløbet. Forsyningsforhold og byggemodning Arealet er ikke byggemodnet. Forsyningsledninger findes i Linkenkærsvej. Køber betaler alle tilslutningsafgifter til kloak, el og vand, varme, samt ledningsudgifter på egen grund. Køber betaler tilslutningsafgifter direkte til forsyningsselskaberne. Oplysninger om tilslutningsafgifter fås hos forsyningsselskaberne. Arealet ligger i naturgasforsynet område. Der er ikke tilslutningspligt. Senest 3 måneder inden byggeri igangsættes skal byggeriet/ byggemodningsprojektet forelægges Svendborg Kommune til godkendelse. 12

13 Købstilbud - grund ved Linkenkærsvej Servitutter m.v. Grunden overtages med de samme rettigheder, byrder og forpligtigelser, hvormed den har tilhørt sælger, i hvilken forbindelse bemærkes, at køber skal respektere de på ejendommen tinglyste servitutter, hvorom der henvises til tingbogen. Planforhold Køber er bekendt med, at den nuværende lokalplan nr. 196 vil blive afløst af en ny lokalplan, der giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på 45 og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Byggepligt m.v. Der er pligt til at bebygge grunden inden 3 år regnet fra overtagelsesdagen. Såfremt denne pligt ikke opfyldes, er kommunen berettiget til at kræve grunden tilbageskødet uden udgifter for kommunen alene mod tilbagebetaling af den erlagte købesum uden forrentning fratrukket moms. Ved tilbageskødning er køber endvidere forpligtet til at betale for Svendborg Kommunes afholdte udgifter i forbindelse med tilskødningen, herunder udgifter til tinglysning, registrering, advokat og ejendomsmægler. Det er ikke tilladt at videreoverdrage grunden i ubebygget stand, medmindre Svendborg Kommune giver samtykke. Grunden må ikke videresælges til højere pris end anskaffelsessummen med tillæg af eventuelt afholdte udgifter til tilslutningsafgift. Det er endvidere en forudsætning for samtykke til videresalg, at der påny i forbindelse med overdragelse til tredjemand tinglyses en tilsvarende servitut om byggepligt og forbud mod videresalg og med Svendborg Kommune som påtaleberettiget. Bestemmelserne om byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand skal tinglyses servitutstiftende forud for al pantegæld med Svendborg Kommune som påtaleberettiget. Bundforhold Køberen overtager grunden i den stand, hvori denne forefindes, som det fremgår af Orienterende jordbundsundersøgelse og beset af køberen. Rapporten er vedlagt udbudsmaterialet. Det anbefales, at rapporten gennemgås af en sagkyndig person. Sælger fralægger sig ethvert ansvar vedrørende grundens bundforhold, herunder bæreevne, dræn og forurening. Køber er dog berettiget til for egen regning at lade disse forhold yderligere undersøge, og såfremt sådanne undersøgelser bevirker, at køberen ikke ønsker at erhverve grunden, kan køberen træde tilbage fra handlen. En sådan tilbagetræden forudsætter, at meddelelse gives herom senest 2 måneder efter aftaleindgåelse. Ved tilbagetræden tilbagebetales købesummen uden renter, og hver part afholder egne omkostninger. 13

14 Købstilbud - grund ved Linkenkærsvej Såfremt køberen ønsker yderligere jordbundsundersøgelse af grunden, skal dette ske, inden skødet udfærdiges, således at der ikke opstår unødvendige udgifter til ejendomsoverdragelse m.v. Sælger gør opmærksom på 72b i Lov om forurenet jord, hvoraf det fremgår, at der skal foretages forureningsundersøgelse af grunden, før byggeri sættes i gang. Se vedlagte rapport Orienterende jordbundsundersøgelse. Arkæologiske interesser I området kan der være arkæologiske interesser, der er omfattet af museumslovens 26. Svendborg og Omegns Museum kontaktes i god tid, inden jordarbejder i området igangsættes således, at der kan foretages evt. prøvegravninger forinden. Projektforslagets indhold Det projektforslag, der indgår i tilbuddet, skal respektere de beskrevne principper for udbygningen, og der skal redegøres for: - Den overordnede idé med bebyggelsen, herunder bebyggelsens samspil med den omgivende overordnede struktur. - Boligtype - Arkitektur, bolig og friarealerne. Projektforslaget skal indeholde: - Bebyggelsesplan i 1:1000, herunder beplantningsprincip. - Længde- og tværsnit i 1:500 for bebyggelse incl. omgivelser (principsnit). - Terrænplan med kurver af eksisterende forhold og fremtidige. - Visualisering - Redegørelse for boligtyper og principper. - Redegørelse for hvordan projektet forholder sig til udbudsmaterialets vilkår. - Redegørelse for projektets miljøforhold og de tiltag i miljøhensyn, der ønskes anvendt. Misligholdelse Kommunen forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen eller deponeringsbeløb ikke betales til forfaldstid. I tilfælde af forsinket betaling forrentes købesummen i overensstemmelse med lov om renter ved forsinket betaling m.v. Såfremt kommunen hæver handlen, skal køberen afholde samtlige udgifter ved tilbageskødningen, ligesom køberen her ud over skal godtgøre kommunen udgifterne ved den oprindelige overdragelse. Omkostninger Handlens berigtigelse foretages af køber (herunder tinglysning af overdragelsen, samt tinglysning af bestemmelser om byggepligt mv. jfr. købsaftalens afsnit om Byggepligt m.v.). Omkostninger i form af registreringsafgift og tinglysningsafgift afholdes med halvdelen af hver af parterne. Hver part betaler egne omkostninger til advokat. Udstykningsomkostninger afholdes af sælger. 14

15 Købstilbud - grund ved Linkenkærsvej Underskrift og overtagelsesdag Undertegnede tilbyder herved Svendborg Kommune at erhverve et areal beliggende ved Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg, del af matr. nre. 171-a og del af matr. nr. 172-g Svendborg Markjorder, i alt ca m² til en Kontantpris på. kr skriver. Overtagelsesdagen fastsættes til den, der tillige er skæringsdag for udgifter og indtægter vedrørende grunden. (seneste overtagelsesdag er 3 måneder fra afgivelse af bud). Advokat, der skal udarbejde skøde: Køber: Navn Adresse Underskrift Accepteret af Svendborg Kommune, den Når Svendborg Byråd har godkendt det fremsendte købstilbud vil kommunen igangsætte udstykning og lokalplanlægning for området. Såfremt Svendborg Byråd ikke har endeligt vedtaget den nye lokalplan inden 2 år efter overtagelsesdagen, er køber berettiget til at hæve handlen. Der ydes i et sådant tilfælde ikke erstatning ud over tilbagebetaling af købesum med normal forrentning fra overtagelsesdagen. Bilag: - Oversigtskort over grund - Rapport om orienterende jordbundsundersøgelser - Nybyggeri og jordforurening - Region Syddanmark kortlægningsgrundlag 171-a, 172-a og 172-g Svendborg Markjorder - Retningslinjer for overkørsler i byggemodningsområder 15

16 Plan, Kultur og Erhverv Ramsherred Svendborg Telefon November 2010 Idé og tekst: Svendborg Kommune

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere