Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1"

Transkript

1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2, 43, stk. 3, 46, stk. 4, og 65, stk. 4, i lov om formidling af fast ejendom m.v., jf. lov nr. 526 af 28. maj 2014, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssig formidling af salg samt erhvervsmæssigt udbud og salg af fast ejendom. Kaptitel 9 gælder dog kun for erhvervsmæssig formidling af salg samt erhvervsmæssigt udbud og salg af andele i andelsboligforeninger. Stk. 2. Følgende bestemmelser gælder ikke for erhvervsmæssig formidling af salg samt erhvervsmæssigt udbud og salg af andele i andelsboligforeninger: 2, stk. 1, nr. 2, 3, 6, stk. 1, nr. 2, 4-7, 7-12, 15, 16, stk. 3, 17, 18, 20, og 21, stk. 2, nr. 1 og 3-5. Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder kun for erhvervsmæssige aktiviteter, der er rettet mod eller udføres for forbrugere. Er en del af den erhvervsmæssige aktivitet rettet mod andre end forbrugere, gælder bekendtgørelsen ikke for den pågældende del. Kapitel 2 Formidlingsaftalen og salgsprovenu Minimumskrav til formidlingsaftalens indhold 2. Formidlingsaftalen skal, udover kravene i lovens 29, stk. 1 og 2, indeholde oplysning om: 1) identifikation af den ejendom, som opdraget angår, 2) ejendomsmæglerens værdiansættelse af ejendommen samt den aftalte skønnede kontantpris (udbudsprisen), jf. lovens 37, stk. 1, nr. 1, og 41, stk. 1, 3) ejendomsformidlingsvirksomhedens cvr-nummer, og 4) særlige forhold, betingelser eller begrænsninger vedrørende den konkrete opgaves løsning. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på formidlingsaftaler omfattet af lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v. 1 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 2006 L 376 s. 36), samt dele af Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning), EU-Tidende 2010, nr. L 153, side 13.

2 3. Resultatet af ejendomsmæglerens rådgivning om behov og mulighed for at benytte sig af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovens 44, nr. 1 og 2, skal fremgå af formidlingsaftalen. Stk. 2. Det skal fremgå af formidlingsaftalen, at ejendomsmægleren har rådgivet sælgeren om dennes mulighed for selv at vælge en bygningssagkyndig, en autoriseret elinstallatørvirksomhed og en certificeret energimærkevirksomhed samt udleveret en liste over bygningssagkyndige, autoriserede elinstallatørvirksomheder og certificerede energimærkevirksomheder i lokalområdet til sælger eller har henvist sælger til hjemmesiden eller til anden hjemmeside, hvor listerne kan hentes. Ejendomsmægleren skal endvidere i formidlingsaftalen henvise til hjemmesiden vedrørende informationsmateriale om tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning m.v. eller til anden hjemmeside, hvoraf nøjagtig samme informationsmateriale fremgår. Beregning af salgsprovenu m.v. 4. Såfremt der udtrykkeligt er taget forbehold herfor, kan gælden bag et ejerpantebrev, skadesløsbrev og udlæg holdes uden for beregningen af salgsbudget og salgsprovenu. Stk. 2. Vilkår i salgsopstilling eller købsaftale som vedrører, at sælger skal afholde en udgift, foretage arbejder eller lignende på ejendommen, skal ikke fremgå af beregning af salgsbudget eller salgsprovenu, medmindre det er udgifter til indfrielse af lån. Stk. 3. Omkostninger i forbindelse med opsigelse af sælgers evt. løbende forsyningsaftaler, abonnementer m.v. skal ikke fremgå af salgsbudget eller salgsprovenu. 5. Aftales der ændringer i formidlingsaftalen, som påvirker salgsprovenuet, skal ejendomsmægleren udarbejde et nyt salgsbudget. Stk. 2. Hvis de korrekte oplysninger om beløb til betaling for halv ejerskifteforsikringspræmie, til indfrielse af lån eller lignende ikke er oplyste på tidspunktet for udarbejdelse af salgsbudgettet, kan ejendomsmægleren anslå beløb hertil, men i så fald skal det udtrykkeligt fremgå, at der er tale om et anslået beløb. Stk. 3. Hvis de korrekte oplysninger om beløb til indfrielse af lån eller lignende ikke kan fremskaffes på grund af forhold, som ikke kan bebrejdes ejendomsmægleren, kan ejendomsmægleren anslå beløb hertil i salgsprovenuet, men i så fald skal det udtrykkeligt fremgå, at der er tale om et anslået beløb. Kapitel 3 Salgsopstilling og annoncering Minimumskrav til indholdet af salgsopstillingen 6. Salgsopstillingen skal, udover kravene i lovens 39, stk. 1, indeholde oplysning om følgende:

3 1) Den skønnede kontantpris (udbudsprisen), jf. lovens 41, stk. 1. 2) Den månedlige og årlige ejerudgift som angivet i 12. 3) Forbrugsafhængige forhold som angivet i ) Seneste ejendoms- og grundværdi i henhold til den offentlige ejendomsvurdering med angivelse af årstal for vurderingen. 5) Grund-, bygnings- og boligareal (BBR-arealer) samt eventuelt fordelingstal, jf. dog 7 om ejerlejligheder. 6) Ejendommens matrikelnummer, beliggenhed samt nuværende benyttelse. 7) Den hidtidige benyttelse, hvis den afviger væsentligt fra ejendommens nuværende benyttelse, og dette er relevant. 8) Ejendommens nuværende forsikringsforhold, herunder eventuelle særlige forhold som f.eks., at ejendommen ikke er forsikret mod svamp og insekt. 9) Byrder og gæld, som måtte påhvile ejendommen eller sælger personligt, og som køber skal overtage uden for købesummen. 10) Større istandsættelsesarbejder der er besluttet på generalforsamling samt evt. oplysning om finansiering heraf. 11) Ejendommens energimærke, såfremt der påhviler sælgeren pligt til at udlevere energimærkning til ejendomsmægleren i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 12) Særlige eller væsentlige begrænsninger i udnyttelsen af ejendommen i kraft af planbestemmelser (lokalplan m.v.) og servitutter m.v. 13) Forurening kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 eller oplysninger om lettere forurenet jord efter lov om forurenet jord, jf. stk ) At køber skal være opmærksom på, at der vil være udgifter i forbindelse med handlen, herunder eventuelle udgifter til købers egne rådgivere, f.eks. juridiske rådgivere og bygningssagkyndige, udgifter til tinglysning af skøde og pantebreve samt udgifter til finansiering, herunder kurssikring og bankgarantistillelse. 15) Andre forhold af væsentlig betydning. Stk. 2. Ved projektsalg skal salgsopstillingen endvidere indeholde oplysninger om følgende: 1) Projektudbyderens hæftelse, forsikring og garantistillelse (1 års- og evt. 5 årsgennemgang) for evt. fejl og mangler i byggeriet. 2) Forventet tidspunkt for færdiggørelse og aflevering af byggeriet samt for mulig indflytning. Stk. 3. Med lettere forurenet jord i stk. 1, nr. 13, menes, at ejendommen er omfattet af den generelle områdeklassificering efter lov om forurenet jord, eller der konkret er konstateret lettere forurening på ejendommen, hvilket er oplyst af kommune eller ejer. 7. Arealoplysningspligten i 6, stk. 1, nr. 5, begrænses for ejerlejligheder til oplysning om ejerlejlighedens bruttoareal og tinglyste boligareal. I det omfang byrder og gæld, som vedrører en ejerforening, skal overtages uden for købesummen, kan oplysningen i 6, stk. 1, nr. 9, gives ved henvisning til de relevante ejerforeningsdokumenter. 8. Er salg betinget af købers overtagelse af sælgers indestående lån, skal dette oplyses sammen med den årlige og månedlige brutto- og nettoydelse på lånet. Standardfinansieringsforslag

4 9. Hvis ejendomsmægleren udarbejder et standardfinansieringsforslag, jf. 42, stk. 3, i loven, skal forudsætningerne i bilag 1 lægges til grund. Stk. 2. Hvis mægleren er bekendt med at der ikke kan ydes maksimal belåning, jf. bilag 1, nr. 2 og 3, må der ikke beregnes og oplyses om et standardfinansieringsforslag. Stk. 3. Beregningsdatoerne for henholdsvis realkredit- og boliglån, jf. bilag 1, nr. 2 og 3, skal oplyses i salgsopstillingen. Stk. 4. Det skal i salgsopstillingen oplyses, at brutto- og nettoudgiften er beregnet på baggrund af et standardfinansieringsforslag, og at denne standardfinansiering i visse tilfælde ikke kan opnås. 10. Bruttoudgiften er lig med den samlede ydelse forbundet med standardfinansieringen, jf. 9, uden fradrag, og skal oplyses både som årlig og månedlig udgift. 11. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af skattemæssigt rentefradrag og beregnet på grundlag af de relevante skatteprocenter for den kommune, hvor ejendommen er beliggende, og skal oplyses både som årlig og månedlig udgift samt med den anvendte skatteprocent. Ejerudgift 12. Ejerudgiften det første år specificeres i salgsopstillingen. Den omfatter den aktuelle ejendomsværdiskat, grundskyld og ejendomsforsikring for den pågældende ejendom. Den omfatter endvidere de aktuelle udgifter som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen, med undtagelse af udgifter til lovpligtige eftersyn af ejendommens forsyningsanlæg, herunder varmeanlæg. Desuden omfatter ejerudgiften ydelserne på eventuel gæld, som overtages af køber uden for købesummen. Fællesudgifter til ejerforening indgår i ejerudgiften efter fradrag af forbrugsafhængige udgifter. Stk. 2. I stedet for indregning af og oplysning om den aktuelle forsikringsudgift, jf. stk. 1, kan udgiften til ejendomsforsikring baseres på et konkret tilbud eller på et anslået tilbud baseret på offentlige tilgængelige priser fra et forsikringsselskab. I forbindelse hermed skal det oplyses, om forsikringstilbuddet indeholder forbehold, samt om det dækker svamp-, insekt- og rørskader. Stk. 3. Ejendomsværdiskatten angives med normal størrelse uden hensyn til reglerne om nedsat eller begrænset ejendomsværdiskat for særlige persongrupper. Forbrugsafhængige forhold 13. I salgsopstillinger for boliger, hvor der er et beregnet varmeforbrug for enheden, skal der oplyses om det beregnede årlige varmeforbrug, som der fremgår af ejendommens energimærke, jf. lov om fremme af energibesparende foranstaltninger. Der skal angives følgende oplysninger om det beregnede forbrug: 1) udgiften til forbruget, 2) størrelsen af forbruget angivet i kubikmeter for naturgas, liter for olie m.v., 3) i hvilket år udgiften er beregnet, og

5 4) ejendommens primære varmekilde og evt. supplerende varmekilder, jf. energimærket. Stk. 2. For ejendomme som nævnt i stk. 1, hvis primære varmekilde er en anden end den som er angivet i energimærket, skal der i stedet for oplysning i stk. 1, nr. 1 og 2, oplyses om udgiften til og størrelsen af sælgers seneste års faktiske varmeforbrug. Er det seneste års faktiske varmeforbrug ikke repræsentativt, skal der i stedet oplyses om anslået udgift til og størrelse af forbruget. 14. I salgsopstillinger for boliger, hvor der ikke er et beregnet varmeforbrug for enheden, eller der ikke er pligt til at få udarbejdet et energimærke, jf. lov om fremme af energibesparende foranstaltninger, skal der oplyses om sælgers seneste års faktiske varmeforbrug. Der skal angives følgende oplysninger om det faktiske varmeforbrug: 1) udgiften til forbruget, og 2) ejendommens primære og evt. supplerende varmekilder. Stk. 2. Såfremt udgiften m.v. indgår som en integreret del af fællesudgifterne, oplyses udgiften til varme, jf. stk. 1, nr. 1, beregnet efter fordelingstal eller lignende. Stk. 3. Er det seneste års faktiske udgifter ikke repræsentativt, eksempelvis hvor en ejendom har stået ubeboet eller er under opførelse, skal der i stedet oplyses om anslået udgift til forbruget. 15. I salgsopstillinger for sommerhuse og fritidshuse skal der oplyses om ejendommens primære og evt. supplerende varmekilder. 16. Det skal i salgsopstillingen oplyses, at der vil være udgifter til energi, vand, evt. lovpligtige eftersyn af forsyningsanlæg, evt. andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse, men at disse udgifter ikke fremgår af salgsopstillingen. Stk. 2. I det omfang ejendomsmægleren har medtaget de i stk. 1 nævnte udgifter, kan oplysning efter stk. 1 dog udelades fra salgsopstillingen. Stk. 3. I salgsopstillinger for sommerhuse og fritidshuse, skal det yderligere oplyses, at udgiften til og størrelsen af ejendommens varmeforbrug ikke fremgår af salgsopstillingen. Oplysning i annoncer og anden markedsføring 17. Annoncer og anden markedsføring skal, udover kravet i lovens 41, stk. 2, om skønnet kontantpris også indeholde oplysning om den månedlige ejerudgift. Annoncer skal også indeholde et synligt energimærke for ejendommen, såfremt der påhviler sælgeren pligt til at udlevere energimærkning til ejendomsmægleren i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Kapitel 4 Bestilling af tilstandsrapporter m.v.

6 18. Ejendomsmægleren må, udover forbuddet i lovens 43, stk. 1, ikke bringe konkrete bygningssagkyndige eller firmaer, der beskæftiger disse, i forslag over for sælger. Ejendomsmægleren må endvidere ikke bringe certificerede energimærkevirksomheder, eller personer ansat i disse virksomheder, eller autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter, eller personer ansat i disse virksomheder, i forslag over for sælger. Stk. 2. Ejendomsmægleren kan efter aftale med sælger rekvirere tilstandsrapport, elinstallationsrapport eller energimærkning gennem et forsikringsselskab, der udbyder ejerskifteforsikringer. Det er en betingelse, at ejendomsmægleren ikke har indflydelse på, hvilke konkrete personer eller firmaer, forsikringsselskabet vælger til at udføre tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten eller energimærkningen. Afregning skal ske direkte fra sælger til den bygningssagkyndige eller dennes arbejdsgiver, den certificerede energimærkevirksomhed, den autoriserede elinstallatørvirksomhed, eller til forsikringsselskabet. Stk. 3. Ejendomsmægleren skal sikre, at den tilstandsrapport og elinstallationsrapport, som den bygningssagkyndige og den autoriserede elinstallatørvirksomhed har udarbejdet i henhold til kapitel 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, holdes adskilt fra et eventuelt tillæg til rapporten, når materialet præsenteres for køber. Ejendomsmægleren skal endvidere sikre, at det af tillægget klart fremgår, at dette ikke er omfattet af huseftersynsordningen. Kapitel 5 Oplysning om købstilbud m.v. 19. Ejendomsmægleren skal straks orientere sælger om ethvert købstilbud. Såfremt sælger anmoder ejendomsmægleren om et nyt salgsbudget med afsæt i det konkrete tilbud, skal ejendomsmægleren foretage denne beregning. Kapitel 6 Købsaftalen 20. Ejendomsmægleren skal inden købsaftalens indgåelse henvise køber til hjemmesiden vedrørende informationsmateriale om tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning m.v. eller til anden hjemmeside, hvoraf nøjagtig samme informationsmateriale fremgår. Minimumskrav til standardkøbsaftaler 21. Ejendomsmægleren skal udarbejde udkast til købsaftale, jf. lovens 37, stk. 1, nr. 4. Aftaleudkastet kan være baseret på en standardkøbsaftale. Hvis der ikke benyttes standardkøbsaftale, skal dette tydeligt fremhæves i købsaftalens overskrift. Stk. 2. Købsaftalen skal opfylde nedenstående minimumskrav, som kun kan fraviges, hvis køber i købsaftalen modtager udtrykkelig og specificeret information om, at aftalen indeholder fravigelser fra de sædvanlige vilkår. Det skal fremgå:

7 1) Om køber har modtaget tilstandsrapport, elinstallationsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Er dette tilfældet, skal det endvidere fremgå, at køber frit kan vælge at tegne ejerskifteforsikring i et andet forsikringsselskab end det, som sælger har indhentet tilbud fra, eller på andre vilkår, samt at forsikringen i givet fald skal tegnes, inden køber overtager eller får dispositionsretten over ejendommen. Hvis køber ikke har modtaget tilstandsrapport, elinstallationsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring, skal de retlige virkninger heraf oplyses. 2) Om køber har fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., og at nærmere oplysning herom i så fald gives køber i et særskilt dokument. 3) At sælger ikke afgiver ejendomsretten, før han eller hun har modtaget eller fået sikkerhed for købesummen og omvendt ikke får rådighed over købesummen, før købers ejendomsret er sikret ved endelig tinglysning uden frist eller anmærkninger. Det kan endvidere fremgå, at når der foreligger endeligt tinglyst skøde med retsanmærkninger, kan der dog ske anvendelse af de deponerede midler, hvis depositar indestår for at retsanmærkningerne slettes. 4) Hvornår risikoen og dispositionsretten for ejendommen overgår til køber. 5) At selvom købsaftalen indeholder vilkår om overtagelse af indestående lån eller finansiering i øvrigt, er køber i forhold til sælger og ejendomsmægler berettiget til at finansiere købet på en anden måde, hvis dette kan ske uden tab eller væsentlig ulempe for sælger, medmindre salget er betinget af købers overtagelse af indestående lån, jf. lovens 46, stk. 2 og 3. Stk. 3. Ved projektsalg skal det desuden fremgå: 1) Den maksimale periode, hvor køber er bundet af sit tilbud. 2) Under hvilke betingelser den foreløbigt fastsatte overtagelses- og indflytningsdag, jf. 6, stk. 2, nr. 2, kan fremrykkes eller udskydes. Købers deponering og garantistillelse m.v. 22. Sælger kan kun stille krav om, at køber stiller depositum for en del af købesummen, hvis sælger har underskrevet købsaftalen, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Sælger skal forrente købers depositum frem til overtagelsesdagen. Hvis handelen ikke gennemføres, og dette ikke skyldes købers misligholdelse af aftalen, skal sælger tilbagebetale depositum med tilskrevne renter. Stk. 3. Ved nybyggeri og projektbyggeri kan sælger kun stille krav om, at køber stiller depositum, før sælger har underskrevet købsaftalen, hvis købstilbuddet indeholder en frist for sælgers accept af tilbuddet, der udløber senest umiddelbart efter påbegyndelse af støbning af fundament til det pågældende byggeri. Har sælger ikke underskrevet købsaftalen senest umiddelbart efter påbegyndelse af støbning af fundament til det pågældende byggeri, skal sælger tilbagebetale købers depositum med renter. Opføres byggeriet i etaper, gælder 1. og 2. pkt. i forhold til den etape af byggeriet, som købsaftalen vedrører.

8 23. Sælger kan kun stille krav om, at køber skal stille garanti for restkøbesummen, hvis sælger har underskrevet købsaftalen. Stk. 2. Ved garantistillelse skal en standardgaranti udarbejdet af Advokatsamfundet, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Danske Advokater, Danske Boligadvokater, Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Andelsboligernes Fællesrepræsentation benyttes og kan kun fraviges, hvis køber i købsaftalen modtager udtrykkelig og specificeret information om, at garantien indeholder fravigelser fra de sædvanlige vilkår. Kapitel 7 Krav til formidlingsvirksomheder Håndtering af depositum, udbetalinger og andre betroede midler 24. Hvis en ejendomsformidlingsvirksomhed eller erhvervsmæssig udbyder som led i en ejendomshandel modtager depositum eller andre betroede midler, må virksomheden højest modtage et beløb svarende til størrelsen på ejendomsmæglerens samlede vederlag tillagt maksimalt kr. Beløb, som virksomheden herudover modtager, skal indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kontoen skal oprettes i forbrugerens navn, og beløbet skal indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen. Deponeringsoversigt 25. Enhver ejendomsformidlingsvirksomhed eller erhvervsmæssig udbyder skal føre en oversigt over depositum og andre betroede midler samt beløb, der er indsat på særskilte konti. Virksomheden eller udbyderen skal have udarbejdet en forretningsgang, der sikrer en korrekt registrering af de deponerede midler og beløb indsat på særskilte konti samt forrentningen af disse. Stk. 2. Oversigten skal ajourføres samme dag, midler modtages eller indsættes på en særskilt konto. Stk. 3. For enhver handel skal oversigten indeholde oplysninger om størrelsen af de modtagne beløb, fra hvem de hidrører, samt datoen for beløbenes modtagelse. Det skal ligeledes fremgå af oversigten, i hvilket pengeinstitut en særskilt konto er oprettet, og hvilke beløb, der er indsat herpå. Stk. 4. Et beløb må først slettes fra oversigten, når købers ejendomsret er sikret ved endelig tinglysning uden frist eller anmærkning. Stk. 5. Erhvervsstyrelsen og Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere kan til enhver tid forlange en kopi af oversigten. 26. Efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen eller Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere skal ejendomsformidlingsvirksomheden eller udbyderen dokumentere, at oversigten føres i overensstemmelse med 25, samt at den udfærdigede forretningsgang følges.

9 Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1 skal være attesteret af en godkendt revisor. Stk. 3. Udgifterne til revisorerklæring afholdes af Erhvervsstyrelsen eller Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, hvis det viser sig, at den pågældende ejendomsformidlingsvirksomheds forhold omkring deponerede midler er og har været i orden. I modsat fald må virksomheden eller udbyderen selv afholde udgifterne. Erhvervsstyrelsen kan, når omstændighederne taler derfor, bestemme, at udgifterne helt eller delvis afholdes af Erhvervsstyrelsen. Oplysninger på hjemmeside, formål m.v. 27. Følgende information skal fremgå af ejendomsformidlingsvirksomhedens hjemmeside: 1) ejendomsformidlingsvirksomhedens CVR-nummer, 2) kontaktoplysninger på det forsikringsselskab, som ejendomsformidlingsvirksomheden har tegnet henholdsvis ansvarsforsikring og garantistillelse hos, 3) oplysning om evt. begrænsninger i forsikringens geografiske dækning, 4) kontaktoplysninger til Erhvervsstyrelsen, 5) de faglige organisationer, som virksomheden, dennes ansatte, medarbejdere eller lignende er medlem af, og 6) faglige titler for de ansatte ejendomsmæglere, samt hvilket EU-land, som har udstedt titlen, hvis det er et andet land end Danmark. Stk. 2. Hvis forbrugeren anmoder om det, skal ejendomsformidlingsvirksomheden oplyse om de faglige regler, der gælder i det land, hvor ejendomsmægleren er etableret, og hvordan forbrugeren får adgang til dem. Stk. 3. Ejendomsformidlingsvirksomheden kan vælge at gøre oplysningerne i stk. 1, nr. 2-6, tilgængelige, der hvor ejendomsmægleren udøver sin virksomhed i stedet for på virksomhedens hjemmeside. 28. En ejendomsformidlingsvirksomhed må alene have til formål at drive ejendomsformidlingsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. Kapitel 8 Særlige regler for ejendomme beliggende i udlandet 29. I det omfang, det på grund af forholdene i det pågældende land ikke er muligt at opfylde krav, som er fastsat i loven eller regler udstedt i medfør heraf, skal ejendomsmægleren oplyse forbrugeren herom. Findes der i det pågældende land andre relevante oplysninger m.v., som kan træde i stedet herfor, skal disse oplysninger gives i salgsopstillingen og i købsaftalen eller som bilag hertil. Stk. 2. Endvidere skal der gives oplysning om forhold, som er af væsentlig betydning for ejendommens fysiske eller juridiske anvendelse. Ejendomsmægleren skal oplyse køber om mulighed for at søge bistand hos en advokat, revisor eller lignende rådgiver, som har kendskab til de særlige forhold i det pågældende land.

10 Kapitel 9 Salg af andele i stiftede andelsboligforeninger Minimumskrav til formidlingsaftaler for andele i stiftede andelsboligforeninger 30. I tillæg til oplysningerne i denne bekendtgørelses 2, stk. 1, nr. 1, og 3-4, skal formidlingsaftalen indeholde oplysning om maksimalprisen, jf. 5 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, med følgende opdeling: 1) Værdien af andelen i foreningens formue (andelsværdien), 2) forbedringer i lejligheden, 3) tillæg eller fradrag for vedligeholdelsesstand, og 4) eventuelt særligt tilpasset inventar, Stk. 2. Foreligger oplysninger som nævnt i stk. 1 i udfyldt nøgleoplysningsskema om andelsboligen til salg, jf. bilag 2 til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, anvendes oplysningerne fra dette skema. Stk. 3. Hvis ejendomsmægleren skønner, at andelen ikke kan omsættes til den ovenfor anførte maksimalpris, skal ejendomsmæglerens værdiansættelse af andelen, jf. lovens 37, stk. 1, nr. 1, desuden oplyses. Stk. 4. Endvidere skal aftalen indeholde oplysning om den aftalte skønnede kontantpris (udbudsprisen), jf. lovens 41, stk. 1, og 37, stk. 1, nr. 1. Stk. 5. Hvis ejendomsmægleren ikke er i besiddelse af oplysning om forbedringer, vedligeholdelsesstand eller inventar, jf. stk. 1, nr. 2-4, skal det fremgå af formidlingsaftalen, at maksimalprisen, jf. stk. 1, eller ejendomsmæglerens værdiansættelse og den kontante udbudspris, jf. stk. 3 og 4, er betinget af, at den ikke kan overstige andelsboligens maksimalpris. Ejendomsmægleren skal efter sælgers underskrift af formidlingsaftalen indhente oplysning om maksimalprisen fra andelsboligforeningen uden ugrundet ophold. Minimumskrav til indholdet af salgsopstilling for andele i stiftede andelsboligforeninger 31. I tillæg til oplysningerne i denne bekendtgørelses 6, stk. 1, nr. 1, 3, og 8-15, skal følgende oplysninger fremgå af salgsopstillingen: 1) Andelens maksimalpris, der skal udspecificeres som anført i 30, stk. 1. 2) Boligydelsen beregnet pr. måned, jf ) Andelens evt. nummer, beliggenhed samt nuværende benyttelse. 4) Andelens hidtidige benyttelse, hvis den afviger væsentligt fra andelens nuværende benyttelse, og dette er relevant.

11 5) Andelens bruttoareal og fordelingstal i forhold til såvel opgørelse af andelsværdien og opgørelse af boligafgiften. 6) Andelshavernes hæftelse for foreningens gæld, dvs. om den enkelte andelshaver hæfter for mere, end det der er betalt for andelen, herunder om der hæftes personlig pro rata eller personlig solidarisk hæftelse. 7) Hvilket vurderingsprincip der er anvendt til beregning af andelsværdien: a) anskaffelsesprisen, b) valuarvurdering, eller c) den offentlige vurdering. 8) Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip, jf. nr. 6. 9) Oplysninger om andelsboligforeningens lån og finansielle aftaler, herunder type, restgæld, hvorvidt der afdrages på gælden, påbegyndelse af afdrag, næste rentetilpasning samt restløbetid i år. 10) Andelens tekniske pris, jf. 33. Stk. 2. Hvis ejendomsmægleren ikke er i besiddelse af oplysning om maksimalprisen, jf. stk. 1, nr. 1, skal det fremgå af salgsopstillingen, at den skønnede kontantpris (udbudsprisen) ikke kan overstige andelsboligens maksimalpris. 32. Boligydelsen består af den aktuelle boligafgift, de aktuelle udgifter til tv, internet i det omfang udgifterne hertil er obligatoriske, samt evt. andre obligatoriske udgifter, som er forbundet med at bebo andelen. 33. Ved teknisk pris forstås den skønnede kontantpris tillagt den forholdsmæssige andel af andelsboligforeningens gæld fratrukket omsætningsaktiver. Minimumskrav til standardkøbsaftaler for andele i stiftede andelsboligforeninger 34. Ejendomsmægleren skal inden købsaftalens indgåelse give køberen et eksemplar af dokumenter og nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen efter 6, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. 35. I tillæg til oplysningerne i denne bekendtgørelses 21, stk. 1, og stk. 2, nr. 2, skal følgende oplysninger fremgå af købsaftalen: 1) Indholdet af 5, 15, stk. 1, og 16, stk. 1 og 3, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. 2) At andelsboligforeningens bestyrelse skal godkende køber samt handlens vilkår, og at risikoen og brugsretten ikke overgår til køber, før denne godkendelse foreligger. 3) At købsprisen skal indbetales til andelsboligforeningen, jf. 6, stk. 10, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber samt evt. regler herom i andelsboligforeningens vedtægter. Projektsalg af andele i stiftede andelsboligforeninger

12 36. Ved salg af en andelsbolig i en andelsboligforening, som er stiftet, men hvor byggeriet ikke er færdiggjort eller påbegyndt, gælder reglerne i ikke. I stedet gælder 37, stk. 1, nr. 1-6, og 38, stk. 1, nr. 1, og 3-5. Stk. 2. I købsaftaler skal oplysning om købers fortrydelsesret ske i overensstemmelse med reglerne i 21, stk. 2, nr. 2. Salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse (projektsalg) Minimumskrav til indholdet af salgsopstillinger for projektsalg 37. I tillæg til oplysningerne i denne bekendtgørelses 6, stk. 1, nr. 1, 3, 8, 9 og 11-15, og 6, stk. 2, skal følgende oplysninger fremgå af salgsopstillingen: 1) Anskaffelsespris for hele ejendommen, dvs. den pris, som andelsboligforeningen betaler til projektudbyderen, herunder om den er endelig fastsat eller ej. Hvis den ikke er endelig fastsat, skal det oplyses, hvilke faktorer der kan påvirke anskaffelsesprisen, og i hvilken retning påvirkning kan ske. 2) Hvilken form for finansiering andelsboligforeningen har optaget eller påtænker at optage til køb af ejendommen. For hvert lån, der indgår i finansieringen, skal der oplyses om type, restgæld, løbetid, påbegyndelse af afdrag samt næste rentetilpasning. 3) Den budgetterede boligydelse pr. måned, bestående af udgifterne nævnt i 32, men baseret på anslåede beløb. 4) Andelens bruttoareal og fordelingstal i forhold til såvel opgørelse af andelsværdien og opgørelse af boligafgiften. 5) Hæftelsesforholdene i foreningen, jf. 31, stk. 1, nr. 6, dels i forhold til udkastet til vedtægter, dels overfor långiver. 6) Andelens anslåede tekniske pris, jf ) Forventet tidspunkt for stiftende generalforsamling. Minimumskrav til standardkøbsaftaler for projektsalg 38. I tillæg til oplysningerne i denne bekendtgørelses 21, stk. 1, og 3, skal følgende fremgå af købsaftalen: 1) Indholdet af 5, 15, stk. 1, og 16, stk. 1 og 3, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, herunder om opgørelse af maksimalprisen ved videresalg af andelen, efter at andelsboligforeningen er stiftet. 2) Om køber har fortrydelsesret efter 1 b i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, og at nærmere oplysning herom i så fald gives køber i et særskilt dokument, som indeholder de oplysninger, som fremgår af denne lovs 1 b, stk. 4. 3) Den budgetterede boligydelse for andelsboligforeningens første driftsår med en specifikation af de nødvendige poster af en realistisk størrelse, som andelshaveren skal betale til andelsboligforeningen for at disponere over andelen, herunder boligafgift og eventuelle henlæggelser til løbende vedligeholdelse. Hertil skal lægges eventuelle ydelser til fællesantenne og internet m.v. Den samlede udgift skal opgøres såvel pr. år som pr. måned. 4) Hvem der hæfter for eventuelle usolgte andele og i hvilken periode, herunder om der er stillet sikkerhed for hæftelsen.

13 5) Hvem købesummen skal indbetales til samt vilkårene for frigivelse af købesummen. Fælles regler for annoncering af andelsboliger 39. I annoncer og anden markedsføring skal andelens skønnede kontantpris (udbudsprisen) samt boligydelsen oplyses, jf. 6, stk. 1, nr. 1, 31, stk. 1, nr. 2, eller 37, stk. 1, nr. 3. Annoncer skal også indeholde et synligt energimærke for ejendommen, såfremt der påhviler sælgeren pligt til at udlevere energimærkning til ejendomsmægleren i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Kapitel 8 Straf 40. Overtrædelse af 2, stk. 1, 3, 5, 6, stk. 1 og 2, 7-9, 12, stk. 1, 13-15, 16, stk. 1 og 3, 17-21, 24, 25, stk. 1-4, 26, stk. 1 og 2, 27, stk. 1 og 2, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37-39, straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 9 Ikrafttræden 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2006 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom, og bekendtgørelse nr. 733 af 27. juni 2006 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger m.v., ophæves. Erhvervsstyrelsen, den xx. oktober 2014 Victor Kjær / Brian Adrian Wessel

14 Bilag 1 Beregning af standardfinansiering, jf. 9, stk. 1, skal ske efter følgende model: 1. Køber finansierer selv en kontant udbetaling på 5 pct. af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr dog minimum kr Køber optager et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. Den resterende åbningstid på den pågældende obligationsserie skal ved serieskift mindst være 1 måned. Renten på realkreditlånet skal opdateres på minimum samme tidspunkter som beregningsdatoerne for boliglånet, jf. bilagets nr For restkøbesummen beregnes et boliglån. Lånet har en løbetid på 30 år. Lånet afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari, og renten fastlægges som den gennemsnitlige rente af de 6 nærmeste foregående måneder i Nationalbankens statistik for Monetære Finansielle Institutioner (MFI-statistikken), DNRNUPI tabellen. Følgende parametre anvendes i statistikken: a) Formål: Boligformål for udlån til husholdninger. b) Datatype: Effektiv rentesats (pct.). c) Indenlandsk Sektor: 1430 husholdninger lønmodtagere, pensionister m.v. d) Valuta: Heraf DKK. e) Løbetid (oprindelig løbetid): Alle løbetider. f) Oprindelig rentefiksering: Alle rentefikseringsperioder g) Lånstørrelse og repoforretninger: Alle lånstørrelser for udlån til alle sektorer. Gennemsnitsrenten oprundes til nærmeste kvarte procent point og tillægges 3 procentpoint. Renten på boliglånet skal altid baseres på beregninger foretaget hvert kvartal den 1/2, 1/5, 1/8 og 1/ Der tillægges etableringsomkostninger, eventuelt som et anslået beløb, til begge låntyper i bilagets nr. 2 og 3.

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Forchhammersvej 19, ST. L8., Bygning 2A, 9000 Aalborg Sagsnr.: 32JR-000377 Dato: 17.06.2017 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østerlund 10, 2950 Vedbæk 6.495.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111759 4.766 Beskrivelse:

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Kompagnivej 3, 3. tv., 3520 Farum Sagsnr.: 33KB-000170 Dato: 27.01.2017 Beskrivelse: (tekst fra hjemmeside) vises kun salgsopstilling, ikke på nettet Vigtig information: Der gøres

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Seiferts alle 1, Universitetshøjen, 9260 Gistrup Sagsnr.: 32JL-000205 Dato: 01.12.2016 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Fyrrehegnet 5, 9940 Læsø Sagsnr.: 1479 Dato: 13-01-2017 Beskrivelse:

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling E-mægleren Nordsjælland Beskrivelse: UDSIGT SÅ LANGT ØJET RÆKKER På en lille stilleveji et roligt villakvarterer her

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade 41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Østenkrog

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Nørreled

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Nørretorv 13, st. tv. Tlf. 88 53 55 00 E-mail:

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 22326155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: På Remmerne 61A, 9940 Læsø Sagsnr.: 1484 Dato: 13-07-2015 Beskrivelse:

Læs mere

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936 HUMLEBÆK - Bakken 6 Sagsnr. 30501936 Kontakt: Thomas Christian Jürgensen Mobil 26302233 Kontantpris 4.500.000 Ejerudgift pr. md. 7.549 Finansieret: Udbetaling 225.000 Brutto/netto ekskl. ejerudgift 20.297/16.640

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østre Alle 71A, 3250 Gilleleje 5.950.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111734 4.623

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tingvej 11, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-017 Dato: 28-03-2015 Beskrivelse: Særdeles velbeliggende etplans

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Lyngvangen6, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-007 Dato: 04-03-2015 Beskrivelse: Etplans gulstensvillai meget flot

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Margrethevej15, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-020 Dato: 01-04-2015 Beskrivelse: Hyggelig og meget velholdtetplans

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Mosevej 5, 4295 Stenlille Sagsnr.: 4295L1 Dato: 25-08-2015 Beskrivelse: Ønsker du at bo fredfyldt og midt i

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Ringvejen77, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-036 Dato: 24-05-2015 Beskrivelse: Pæn og velholdt vinkelbygget rødstensvilla

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Snebærvej 1, 9940 Læsø Sagsnr.: 2010 Dato: 05-10-2017 Beskrivelse:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Emmersbækvej59, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-050 Dato: 10-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendevinkelbyggetrødstensvillapå

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade32, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-053 Dato: 19-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendeutraditionelvilla med

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling BOLIGNØGLEN Knardrup Bygade 16 3660 Stenløse Tlf. 7199 0909 www.bolignoeglen.dk info@bolignoeglen.dk Adresse: Bakkelandskrogen 12, 3200 Helsinge Sagsnr.: 117-2116 Dato: 15-04-2015 Beskrivelse:

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Peter Kjær Ejendomsmægler MDE Hørupvej 6, Hørup - 3550 Slangerup Tlf. 29 66 28 14 - Fax 33 91 27 77 pkj@robinhus.dk

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Holkebjergvænget 9, 5250 Odense SV Sagsnr.: 8831 Dato: 16-01-2017 Beskrivelse: Pænt og velholdt rækkeshus i godt kvarter sælges nu. Indh.: Entre, spisekøkken med elementer, brygger

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Østtoften 6, 4040 Jyllinge Sagsnr.: 3506059 Dato: 27-10-2015 Beskrivelse: Rigtig flot 1200 m² ugenert helårsgrund

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Kærsti 10, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-037 Dato: 19-05-2015 Beskrivelse: Flot vandskuretetplans villa på 148

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111643 4.816

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111643 4.816 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Store Orebjergvej 1, Rågeleje, 3210 Vejby 8.950.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tophøjvej8, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-013 Dato: 13-04-2015 Beskrivelse: Dejlig etplans villa - i utrolig velholdtstand.

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Helligkorsvej38, 2. tv, 4000 Roskilde Sagsnr.: 4000-1025B Dato: 03-09-2015 Beskrivelse: Roskilde Vest Centralt

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Igdlo ApS Kissarneqqortunnguaq 7 - Postboks 471-3900 Nuuk Telefon +299 312700 info@igdlo.gl Adresse: Innannguaq 12,

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 * 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 80 08 * Fax. 86 68 50 08 E-mail:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Salgsopstilling Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Skørpinge Mark 26, 4673 Rødvig Stevns Sagsnr.: 151207

Læs mere

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse Krogsgårdsvej 5E, Nr. Broby, 5672 Broby Sag nr. 2483 Dato: 30. oktober 2014 Beskrivelse af andelsboligen God andelsbolig beliggende ud til grønt område og nabo til Brugsen. Boligareal

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Vestergade 26 * 8963 Auning Tlf. 86 49 64 44 * Fax. 86 49 64 77 E-mail: auning@johnfrandsen.dk

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.:

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: BOLIGNØGLEN Knardrup Bygade 16 3660 Stenløse Tlf. 7199 0909 www.bolignoeglen.dk info@bolignoeglen.dk Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Odinsvej 20, 4560 Vig 375.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 19-02-2015

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglerringen Odense A/S v/karen Friis Skibhusvej 78 5000 OdenseC Telefon6613 2613 Email: info@66132613.dk Adresse: Hersnapvænget24B,

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Park Alle 32A, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-034 Dato: 16-05-2015 Beskrivelse: Dejlig gulstensvillapå 159 m2,

Læs mere

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Salgsopstilling Adresse: Stadion Alle 10, 7362 Hampen Sagsnr.: 1537MS Dato: 20-10-2015 Beskrivelse: Giv et bud

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade1, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-021 Dato: 26-03-2015 Beskrivelse: Pæn og velholdtetplans gulstensvillapå

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Harald Jensens Plads 1A, 8000 Århus C Tlf. 8618

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Strandlystvej 30, 5330 Munkebo Sagsnr.: 5526 Dato: 19-12-2016 Beskrivelse: Velholdt villa med plads til jolle ved bådebroen, beliggende i attraktivt kvarter ved Kerteminde fjord.

Læs mere

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Hovedgaden 16 8410 Rønde Tlf. 8853 5100 E-mail: roende@johnfrandsen.dk www.johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Havnegade 8A 9550 Mariager Tlf.: 98 54 20 44 mariager@johnfrandsen.dk Adresse: Kirkegade

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbro 17-9000 Aalborg Tlf. 9810 1435 - Fax.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Hf. Engvang 51, 2300 København S Sagsnr.: MUCP13 Dato: 02-11-2015 Beskrivelse: Hyggeligt, unikt og sjældent

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Østerbrogade 16 8500 Grenaa Tlf. 86 32 55 00 - Fax. 86 32 65 33 E-mail: grenaa@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Rolighedsvej 32 7400 Herning Tlf. 88 53 54 46

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Bækvej 7, Jordløse Mark, 5683 Haarby Sag nr. 8668 Dato 12. december 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Jørslev Vænge 5, 4653 Karise Sagsnr.: 151004 Dato:

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111760 24.601

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111760 24.601 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Nordre Strandvej 99A, 3150 Hellebæk 12.950.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111760

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmægler & valuar, MDE Østergade 12 * 8450 Hammel Tlf. 86 96 30 08 * Fax.

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Stendyssevej 57, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-046 Dato: 04-11-2016 Beskrivelse: Velbeliggende lille etplans

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Krekærlunds Alle 39, 8340 Malling Sagsnr.: 32JL-000213 Dato: 20.02.2017 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Sags nr. 10644469 Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Ellegårdsvej 4A, Læsø, 9940 Læsø Sagsnr.: 2000 Dato: 13-01-2017 Beskrivelse:

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Skagavej11, Tornby,9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-027 Dato: 30-03-2015 Beskrivelse: Særdeles velbeliggendeetplans

Læs mere

Salgsopstilling. Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Adresse: Charlottenlundvej

Læs mere

2.0 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Sjællandsgade 19, st., Nr 2, 7800 Skive Sagsnr.: SJLL19-2 Dato: 01-07-2015 Beskrivelse: Stueplans ejerlejlighed

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Fyrreklitten1B, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-033 Dato: 10-05-2015 Beskrivelse: Flot nyere arkitekttegnetsommerhus

Læs mere

Indflytningsklar lejl - super flot stand

Indflytningsklar lejl - super flot stand Indflytningsklar lejl - super flot stand Frankrigshusene 4 st th, 2300 København S Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.600.000........ Udbetaling.................

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Havnegade 8A 9550 Mariager Tlf.: 98 54 20 44 mariager@johnfrandsen.dk Adresse: Hvilhusevej

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmægler & valuar, MDE Østergade 12 * 8450 Hammel Tlf. 86 96 30 08 * Fax.

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Ringvejen13, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-026 Dato: 26-04-2015 Beskrivelse: Meget præsentabelog spændende villa

Læs mere

Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm Bredgade 29, 8740 Brædstrup

Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm Bredgade 29, 8740 Brædstrup Salgsopstilling Beskrivelse: Pæn villa med 2 store garager/udhuse beliggende i Østbirk med udsigt til marker og grønne områder Villaens indretning: Forgang, opholdsstue, spisestue med opgang til 1.sal,

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Liljevej1, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-019 Dato: 25-03-2015 Beskrivelse: Meget flot nyere træhus opført i 2007.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Mosevej 7, 4295 Stenlille Sagsnr.: 4295S3 Dato: 21-09-2015 Beskrivelse: Ønsker du at bo fredfyldt og midt i

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Mindet 1., 8660 Skanderborg Tlf. 8652 5286 - Fax. 8652 5284 E-mail: skanderborg@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Hovedgaden 16 8410 Rønde Tlf. 8853 5100 E-mail: roende@johnfrandsen.dk www.johnfrandsen.dk

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: R1183 937

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: R1183 937 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Grønbjergvej 12, 6973 Ørnhøj 675.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 04-06-2015 R1183 937 Beskrivelse:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmet John Frandsen A/S Vesselbjergvej 6 E - 8370 Hadsten Tlf. 8698 3100 - Fax. 8698 0330 E-mail: hadsten@johnfrandsen.dk

Læs mere

Endnu en bolig fra Byens Bedste Mægler. Frederikssundsvej 40, 2. TH., 2400 København NV Kr

Endnu en bolig fra Byens Bedste Mægler. Frederikssundsvej 40, 2. TH., 2400 København NV Kr Endnu en bolig fra Byens Bedste Mægler Frederikssundsvej 40, 2. TH., 2400 København NV Kr. 1.150.000 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Frederikssundsvej

Læs mere

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Brix Westergaard A/S - Tlf 4976 0000 Nordre Strandvej 350-3100 Hornbæk Email hornbaek@brixwestergaard.dk www.brixwestergaard.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Lærkelunden23, Kramnitse, 4970 Rødby Sagsnr.: 404609 Dato: 29-09-2015 Beskrivelse: Dejligt sommerhus modernisereti

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Åfløjen 38, 4130 Viby Sjælland Sagsnr.: 4000-1111 Dato: 01-09-2015 Beskrivelse: Meget hyggeligog velindrettetvilla

Læs mere

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Salgsopstilling Adresse: Højtoftegade 4, 8766 Nørre Snede Sagsnr.: 1389MS Dato: 04-06-2015 Beskrivelse: Rødstensvilla

Læs mere

Salgsopstilling. JUST-SOLD Ejendomsmægler Godthåbsvej 34B 2000 Frederiksberg Tlf.53569050 CVR-nr. 35247432. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. JUST-SOLD Ejendomsmægler Godthåbsvej 34B 2000 Frederiksberg Tlf.53569050 CVR-nr. 35247432. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling JUST-SOLD Beskrivelse: Rigtig god lejlighed med altan, og elevator i ejendommen Søgerduengodbegynderlejlighed,ligetilatflytteind?-såerdenneheltsikkertetkig

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Nytorv 6, 8400 Ebeltoft Tlf. 8634 4200 - Fax. 8634 4203 E-mail: ebeltoft@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Banstensvejen 10, 9940 Læsø Sagsnr.: 2012 Dato: 05-12-2017 Beskrivelse:

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Skellet 5, Vennebjerg,9800 Hjørring Sagsnr.: 15-003 Dato: 13-03-2015 Beskrivelse: En usædvanlig flot og meget

Læs mere

Superlækker 2 værelses

Superlækker 2 værelses Superlækker 2 værelses Roskildevej 382 2., 46, 2610 Rødovre Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.295.000........ Udbetaling................. 65.000..... Brutto....................

Læs mere

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Salgsopstilling Adresse Gyldenstens Vænge 42, 3600 Frederikssund Sag nr. 1-04 Beskrivelse Lejlighederne

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Hovedgaden 16 8410 Rønde Tlf. 8853 5100 E-mail: roende@johnfrandsen.dk www.johnfrandsen.dk

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Højrupvej 33, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-038 Dato: 31-05-2015 Beskrivelse: Nedlagt landbrugsejendommed

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Thomas Benzon, Ejendomsmægler MDE Nørregade 27B - 3390 Hundested Tlf. 47 96 11 00 E-mail: tb@emgl.dk - www.emgl.dk Adresse:

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Gl Skolevej 5, 5450 Otterup Sagsnr.: 8810 Dato: 19-12-2016 Beskrivelse: Velbeliggende 1 plans villa i Uggerslev i roligt område. Gulstend hus, indh.: bryggers med vaskemaskine,

Læs mere

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Poul Erik Bech Ejendomsmæglere, valuarer MDE, EDC Poul Erik Bech A/S, CVR nr. 37 85 73 94 Augustenborg Landevej 1-6400

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbrogade 5 D * 8800 Viborg Tlf. 86 61 53

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Rhitras Vej 20, 4653 Karise Sagsnr.: 151111 Dato:

Læs mere

Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm - 75772522 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500

Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm - 75772522 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Salgsopstilling Beskrivelse: Dejligt sommerhus beliggende på flot kuperet grund med en grund på 2000m2 og med kun 250 meter til stranden. Huset er opført i forskellige niveauer, således der er nedgang

Læs mere