Betinget salgsaftale 27. november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betinget salgsaftale 27. november 2007"

Transkript

1 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM T J.nr TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af Fanø Navigationsskole, matr. nr. 69 a Odden By, Nordby, beliggende Vestervejen 1, 6720 Fanø Holst, Advokater Ny Banegårdsgade 55 DK-8100 Århus C T, F, holst-law.com «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale

2 Indholdsfortegnelse 1. Parterne Præambel Ejendommen Servitutter Lejeaftaler Ombygningsprojektet Samarbejde i ombygnings- og driftsfasen Overtagelsesdag Købesummen Refusionsopgørelse Byggepligt og tilbagekøbsret Forkøbsret Betingelser Misligholdelse Gæld uden for Købesummen Erklæring i henhold til lov om sommerhus og campering Omkostninger ved handlens berigtigelse Generelt Underskrifter «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale 2/14

3 Bilag Bilag 1: Udbudsprospekt af oktober 2007 med tilhørende bilag Bilag 2: Kommuneplan Bilag 3: Tingbogsattest vedrørende matr. nr. 69 a Odden By, Nordby Bilag 4: Byggeprogram af den 22. oktober 2007 Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Tegningsmateriale Samarbejdsoverenskomst Lejeaftale med Fanø Kommune Lejeaftale med CMS Lejeaftale med Lægerne [ ] Købers tilbud af den [ ] «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale 3/14

4 1. Parterne 1.1 Mellem Fanø Kommune Skolevej Fanø (herefter benævnt "Sælger") og [Køber] CVR-nr. [ ] [Adresse] (herefter benævnt "Køber") 2. Præambel 2.1 Sælger har udbudt Fanø Navigationsskole, matr. nr. 69 a Odden By, Nordby, beliggende Vestervejen 1, 6720 Fanø (herefter benævnt "Ejendommen") med henblik på ombygning og opførelse af et sundhedshus, som skal huse Fanø Kommunes eget sundhedshus, en nyindrettet lægepraksis, de yderligere sundhedsrelaterede og/eller behandlingsorienterede faciliteter, som Sælger og Køber måtte have truffet aftalte om, samt derudover videreførelse af det eksisterende lejemål med Center for Maritime Sundhedsuddannelser (herefter benævnt "CMS"). 2.2 Baggrunden for Sælgers beslutning om at udbyde Ejendommen med henblik på ombygning og omdannelse af Ejendommen til sundhedshus mv. er nærmere beskrevet i det af Sælger udarbejdede udbudsprospekt af oktober 2007 med tilhørende bilag (bilag 1). 2.3 Købers tilbud (bilag 10) er blevet valgt, fordi Sælger efter gennemførelse af forhandlinger med tilbudsgiverne i udbuddet af Ejendommen har fundet, at Købers tilbud ud fra en samlet vurdering er det tilbud, der bedst opfylder de visioner og krav og dermed tildelingskriterier, som er fastlagt i Sælgers udbudsprospekt af oktober 2007 (bilag 1). 2.4 Ved den betingede salgsaftale overdrager Sælger Ejendommen til Køber med henblik på, at Køber skal ombygge og indrette Ejendommen i overensstemmelse med vilkårene i den betingede salgsaftale med tilhørende bilag. «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale 4/14

5 3. Ejendommen 3.1 Ejendommen er, således som det fremgår af udbudsprospektet af november 2007, opført i 1893 med en væsentlig tilbygning i Det bebyggede areal udgør ca m 2. Ejendommen benyttes i dag af CMS og som kontor for Sælgers administrative sundhedspersonale. 3.2 Området, hvor Ejendommen er beliggende, er i henhold til Sælgers Kommuneplan (bilag 2) udlagt til offentligt formål. Det fremgår af kommuneplanen, at eksempler på sådanne formål er skole, institution og liberale erhverv, så som lægehus, sundhedshus og lignende, der efter byrådets skøn kan indgå i området uden genevirkninger for omgivelserne. 3.3 Køber kan ikke påregne, at der på Ejendommen kan opføres yderligere etagekvadratmeter udover det allerede bebyggede areal. Køber er forpligtet til at bibeholde de eksisterende parkeringspladser på ejendommen, der alle skal være offentligt tilgængelige. 3.4 Køber forpligter sig til at gennemføre ombygningsprojektet som beskrevet nedenfor i punkt 6 og som nærmere fastlagt i nærværende betingede salgsaftale med bilag. 3.5 Ejendommen overdrages som den nu er og forefindes og som beset af Køber med de på grunden værende hegn, træer, beplantninger mv. og alt Ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende. 3.6 Ejendommen overdrages med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den hidtil har været ejet. Køber har forud for underskrivelse af nærværende betingede salgsaftale været opfordret til at foretage de undersøgelser af Ejendommen, herunder undersøgelser om eventuel forurening. Sælger påtager sig intet ansvar for Ejendommens forureningsmæssige eller funderingsmæssige forhold. 3.7 Sælger oplyser i øvrigt, at at at at der Sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt, Ejendommen er ubehæftet, der ikke påhviler Ejendommen frigørelsesafgift, der ikke på Ejendommen findes skov eller fredskovspligtigt areal, «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale 5/14

6 at at Sælger ikke har begæret Ejendommen, hvorfra udstykning foretages, omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, men at Køber i øvrigt må påregne, at Ejendommen vil blive omvurderet efter gennemførelsen af Købers ombygningsprojekt for Ejendommen, der Sælger bekendt ikke påhviler Ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser. 4. Servitutter 4.1 Køber er forpligtet til at respektere de servitutter, der hviler på Ejendommen på tidspunktet for underskrivelse af nærværende betingede salgsaftale. Som bilag 3 er vedlagt tingbogsattest for Ejendommen, i henhold til hvilken der på Ejendommen er tinglyst følgende servitutter: Dokument om navigationsskole mv Dokument om navigationsskole mv Dokument om navigationsskole mv Dokument om navigationsskole mv Dokument om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv. 4.2 Køber er desuden forpligtet til at respektere, at der senest samtidig med tinglysning af endeligt skøde tinglyses følgende servitutter på Ejendommen: Servitut, jf. punkt 11, vedrørende byggepligt og tilbagekøbsret Servitut, jf. punkt 12, vedrørende Sælgers forkøbsret til Ejendommen Andre servitutter, herunder særlige vilkår i lejeaftaler, som lovligt kan kræves tinglyst af offentlige myndigheder og koncessionerede virksomheder. 5. Lejeaftaler 5.1 Samtidig med indgåelse af nærværende betingede salgsaftale har Køber indgået følgende lejeaftaler: Lejeaftale med Fanø Kommune vedrørende 738 etagekvadratmeter, jf. bilag Lejeaftale med CMS vedrørende 861 etagekvadratmeter, jf. bilag Lejeaftale med Lægerne [ ] vedrørende 560 etagekvadratmeter, jf. bilag 9. «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale 6/14

7 5.2 Samtidig med indgåelse af lejeaftalerne er der for Ejendommens lejere stiftet en lejerforening, som har udpeget en bestyrelse, med hvem Køber forudsættes at samarbejde, således som det er beskrevet i de enkelte lejeaftaler. Lejerforeningens vedtægter vil blive endeligt udarbejdet i forbindelse med, at lejerforeningen stiftes. 5.3 Lejeaftalerne indeholder vilkår for Købers inddragelse af lejerne i forbindelse med gennemførelse af det nedenfor i punkt 6 beskrevne ombygningsprojekt for Ejendommen. Lejerne vil tilknytte en teknisk rådgiver, som kan bistå lejerforeningens bestyrelse i forbindelse med gennemførelse af Ombygningsprojektet, og som sammen med lejerforeningens bestyrelse kan repræsentere lejerne over for Køber i relation til forhold, der vedrører samtlige lejere. De nærmere vilkår for samarbejdet i ombygningsperioden er beskrevet i samarbejdsoverenskomsten, jf. bilag 6 og under punkt Efter færdiggørelse af Ombygningsprojektet og ibrugtagning af lejemålet koordinerer lejerforeningen og styregruppen som udgangspunkt samarbejdet mellem Køber og lejerforeningen med henblik på at opfylde intentionerne i udbudsprospektet af oktober 2007, således som beskrevet i de enkelte lejeaftaler. Som det fremgår af bilag 6 kan styregruppen dog også under driftsfasen afholde møder, såfremt der er behov for nærmere drøftelser. 5.5 Sælger har således ved vurderingen af Købers tilbud lagt afgørende vægt på, at Køber vil indgå i samarbejde med lejerne og den lejerforening, som etableres samtidig med lejemålenes ibrugtagning, med henblik på at sikre opfyldelse af Sælgers visioner og krav til den fremtidige anvendelse af Ejendommen, herunder ønsket om etableringen af et tværgående partnerskab med Køber og lejerne i Ejendommen og særligt i relation til opfyldelse af Sælgers ønsker og krav om etablering af et "sundhedskraftcenter", som kan bidrage til udviklingen af Fanø. 6. Ombygningsprojektet 6.1 Sælgers krav til ombygningen af Ejendommen er fastlagt i byggeprogram af den 22. oktober 2007 (bilag 4), som består af en beskrivelse af projektet samt de arbejder, der skal udføres (herefter benævnt "Ombygningsprojektet"). 6.2 Køber påtager sig ved underskrift af nærværende betingede salgsaftale at levere projektering, gennemføre ombygning samt indhente de nødvendige myndighedsgodkendelser af Ombygningsprojektet. «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale 7/14

8 6.3 Køber skal levere de for Ombygningsprojektets gennemførelse nødvendige ydelser med henblik på at sikre opfyldelse af Ombygningsprojektets funktionsbaserede krav, jf. bilag 4. Køber indestår for, at Købers ydelser opfylder de krav og betingelser, der fremgår af de nævnte dokumenter, samt de krav og betingelser, der efter almindelige forudsætninger skal være opfyldt med henblik på at sikre den forudsatte funktion og anvendelse af lejemålene, som nærmere beskrevet i de enkelte lejeaftaler, jf. bilag 7-9. Købers ydelser skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med sædvanlig god praksis i branchen samt gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter på tidspunktet for ydelsernes erlæggelse. 6.4 Hele ejendommen består som udgangspunkt af erhvervslejemål. Dog fremgår af det af bilag 1 til lejeaftalerne, at der er mulighed for at etablere to lejligheder. Dette vil dog alene være aktuelt, såfremt der opnås enighed herom mellem Fanø Kommune og Køber. 6.5 Køber har pligt til at gennemføre Ombygningsprojektet i overensstemmelse med tidsplan for Ombygningsprojektet og ibrugtagning, jf. bilag 4 og den i samarbejde mellem Sælger og Køber udarbejdede detaljerede tidsplan. 7. Samarbejde i ombygnings- og driftsfasen 7.1 Køber og lejerne gennem lejerforeningen - skal samarbejde om etablering og drift af samt den fortsatte udvikling af sundhedshuset. Dette skal ske gennem etablering af en styregruppe umiddelbart inden ombygningsfasen påbegyndes. Styregruppens sammensætning skal til enhver tid afspejle de parter, der har interesser i sundhedshuset. Som bilag 6 vedlægges Samarbejdsoverenskomst gældende mellem Køberen og lejerne i ejendommen. Samarbejdsoverenskomsten kan fraviges eller ændres ved enighed mellem styregruppens medlemmer, idet lejerne i ejendommen alene er berettigede til at foretage ændringer, hvis lejeren forinden har sikret sig, at ingen medlemmer af lejerforeningen har indvendinger herimod. 7.2 Enhver ændring af byggeprogrammet skal godkendes af styregruppen, og hvis der er tale om væsentlige ændringer tillige af Fanø Kommune. 8. Overtagelsesdag 8.1 Overtagelsesdagen for Ejendommen fastsættes til 8 hverdage efter Sælgers meddelelse til køber om, at betingelserne i punkt 13 er opfyldt. «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale 8/14

9 8.2 Fra overtagelsesdagen henligger Ejendommen i enhver henseende for Købers regning og risiko. 9. Købesummen 9.1 Parterne er enige om, at kontantkøbesummen (herefter benævnt "Købesummen") er aftalt til DKK [ ] skriver danske kroner [ ] 0/00, der berigtiges som beskrevet nedenfor. 9.2 Købesummen reguleres fra tilbudsgivningen til overtagelsesdagen med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks (juli 2000 =100). Regulering baseres på stigningen i nettoprisindekset fra august 2007 år til 2 måneder forud for overtagelsesdagen. 9.3 Køber skal på Overtagelsesdagen deponere Købesummen på deponeringskonto i Sælgers bank, konto nr. [ ] til frigivelse til Sælger, jf. punkt Køber stiller ved underskrift på denne betingede salgsaftale anfordringsgaranti fra et anerkendt dansk pengeinstitut på beløb svarende til [ ]% af Købesummen. Anfordringsgarantien kan efter Sælgers godkendelse delvist afløses af anden sikkerhedsstillelse, som kan godkendes af Sælger. Garantien frigives, når Købesummen er deponeret. 9.5 Renter af den deponerede Købesum tilfalder indtil overtagelsesdagen Køber og herefter Sælger. Er den kontakte købesum ikke deponeret senest på overtagelsesdagen forrentes Købesummen med 6 % over Nationalbankens diskonto fra og med overtagelsesdagen og indtil betaling sker. 9.6 Købesummen fordeler sig således: Installationer: DKK [ ] Bygninger: DKK [ ] Grund: DKK [ ] I alt DKK [ ] 9.7 Den deponerede Købesum står til sikkerhed for ethvert krav, som Sælger måtte få mod Køber i henhold til nærværende betingede salgsaftale. 9.8 Den berigtigende advokat, Torben Brøgger, Holst, Advokater, Ny Banegårdsgade 55, 8100 Århus, er berettiget til ved træk på deponeringskontoen at foranledige betaling af følgende: «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale 9/14

10 Pantegæld, der ikke overrtages Restancer Forfalden refusionssaldo i Købers favør Beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af Sælger eller modregnes i Købesummen Sælgers andel af handlens omkostninger Disse betalinger må dog først ske, når Købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger, eller hvis depositar garanterer for, at retsanmærkningerne kan slettes. 10. Refusionsopgørelse 10.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende Ejendommens indtægter og udgifter. Refusionssaldoen betales kontant ved påkrav. 11. Byggepligt og tilbagekøbsret 11.1 Køber er forpligtet til at gennemføre ombygningen af Ejendommen i overensstemmelse med Købers tilbud, jf. bilag 9, og Sælgers udarbejdede ombygningsprojekt for Ejendommen, jf. bilag 4, således at der kan foreligge ibrugtagningstilladelse, der ikke er hindrende for ibrugtagning af samtlige lejemål senest [ ] efter overtagelsesdagen, forventeligt den [ ], jf. de samtidig hermed indgåede lejeaftaler Overholdes tidsfristerne ikke som anført i punkt 11.1 kan Sælger efter forudgående skriftligt påkrav med et varsel på minimum [ ] kræve Ejendommen tilbageskødet i den stand, som Ejendommen er og forefindes i på det pågældende tidspunkt Ejendommen skal overdrages på markedsvilkår til en salgspris svarende til markedsprisen med fradrag af 20 %, således at markedsprisen fastsættes ved at lade to af hinanden uafhængige, uvildige statsautoriserede ejendomsmæglere og valuarer udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening vurdere markedsværdien. Markedsprisen fastsættes til gennemsnittet af de to vurderinger Ved fastsættelse af markedsprisen skal der tages hensyn de vilkår, der følger af denne betingede salgsaftale, samt hvad Ejendommen vil kunne indbringe ved et salg på det åbne marked, hvis salget sker til en kyndig erhverver med kendskab til de stedlige pris- og markedsforhold for ejendomme af den pågældende art og karakter. «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale 10/14

11 Vurderingen foretages på grundlag af oplysninger om Ejendommens beliggenhed, grundareal, bygninger, tilbehør, udstyr, rettigheder og forpligtelser samt andre forhold, der påvirker Ejendommens værdi Ved ansættelse skal der tages hensyn til de priser, som - i tiden op til vurderingen - er opnået ved salg af ejendomme og byggerettigheder af tilsvarende art og karakter samt af tilsvarende beskaffenhed og beliggenhed i almindelig fri handel Køber skal i forbindelse med tilbageskødningen fremsende alt materiale udarbejdet af Køber og Købers rådgivere vedrørende ombygningen af Ejendommen og udarbejdelse af lokalplan, hvilket Sælger skal være berettiget til at anvende til gennemførelse af projekt på Ejendommen uden nogen for form for begrænsning eller forpligtelse over for Køber eller Købers rådgivere I tilfælde af at Køber efter byggefasen misligholder sine forpligtelser i henhold til udbudsprospekterne, lejeaftalerne eller denne aftale, er Sælger berettiget til at hæve denne aftale og tilbagekøbe ejendommen. Tilbagekøb af ejendommen skal ske til den til enhver tid gældende markedsleje. Markedslejen fastlægges på samme måde som under punkt Forkøbsret og forlejeret 12.1 Hvis Køber vil sælge Ejendommen, har Sælger forkøbsret på de nedenfor fastlagte vilkår: 12.2 Såfremt køber ønsker at videresælge ejendommen, og køber har modtaget tilbud om køb af ejendommen, skal køber ved anbefalet brev sende en forespørgsel til sælger, om denne ønsker at udnytte sin forkøbsret til ejendommen Sælger er herefter forpligtet til at meddele køber, hvorvidt man ønsker at udøve sin forkøbsret. Sælger har en frist på 8 uger efter modtagelsen af købers forespørgsel til at give meddelelse herom Såfremt sælger ikke giver køber meddelelse inden fristen, er køber berettiget til at sælge ejendommen til anden side, og sælgers forkøbsret bortfalder Købers videresalg af ejendommen er betinget af sælgers samtykke, så længe lejeaftalerne løber, jf. bilag Det fremgår af lejeaftalen mellem Fanø Kommune og Køber, jf. bilag 4, at Fanø Kommune er tillagt en forlejeret til de øvrige lejemål i Ejendommen, når disse ophører, uanset årsag. Der henvises til lejekontraktens punkt 4.2. «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale 11/14

12 12.7 Efter underskrivelsen af nærværende betingede salgsaftale udarbejdes der en servitut med Sælger som påtaleberettigede, som skal tinglyses på Ejendommen, og som svarer til indholdet af punkterne 12.2 til Betingelser 13.1 Nærværende betingede salgsaftale er fra Sælgers side betinget af: Købers betaling af Købesummen som fastlagt i punkt Fanø Kommunes Byråd godkender aftalen Hvis betingelserne anført i punkterne og ikke er opfyldt den [ ], kan Køber henholdsvis Sælger træde tilbage fra nærværende betingede salgsaftale, hvilket Køber eller Sælger i så fald senest den [ ] skriftligt skal have meddelt den anden part. I så fald skal parterne ikke havde noget krav mod hinanden som følge heraf. Dog skal Køber fremsende alt materiale udarbejdet af Køber og Købers rådgiver vedrørende projektering af bebyggelsen og udarbejdelse af lokalplanforslag, hvilket Sælger skal være berettiget til at anvende til gennemførelse af projekt på Ejendommen uden nogen for form for begrænsning eller forpligtelse over for Køber eller Købers rådgivere. 14. Misligholdelse 14.1 Køber forpligter sig til at indgå i samarbejde med lejerne i ejendommen samt at leje kontraktsmæssigt ud. Misligholder udlejer sine forpligtelser væsentligt, er Køber forpligtet til at udbyde ejendommen til salg. Er der tale om vedvarende misligholdelse skal ejendommen udbydes til salg, når Køber efter gentagne påkrav fra Fanø Kommune ikke ophører med at misligholde sine forpligtelser. Såfremt køber ved en enkeltstående disposition væsentligt misligholder sine forpligtelser ved eksempelvis at disponere i strid med lovgivningen, ved ikke at overholde sine forpligtelser i medfør af de dokumenter og bilag, der ligger til grund for denne salgsaftale eller ved at udøve skadegørende handlinger mod lejerne, er Køber ligeledes forpligtet til at udbyde ejendommen til salg. 15. Gæld uden for Købesummen «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale 12/14

13 15.1 Køber overtager ingen gæld uden for Købesummen, og Køber påtager sig ingen forpligtelser vedrørende Ejendommen, som Køber ikke skal overtage efter nærværende betingede salgsaftale Gæld, der afvikles gennem forbrug, betales af Køber fra overtagelsesdagen. Sælger oplyser, at der ikke påhviler Ejendommen sådan gæld på overtagelsesdagen. 16. Erklæring i henhold til lov om sommerhus og campering 16.1 Køber erklærer under henvisning til lov nr. 207 af 7. juni 1972 og senere bekendtgørelse og lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 om sommerhuse og campering, at den erhvervede ejendom skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens 1, da Ejendommen er købt med henblik på opførelse af boliger og erhverv og efterfølgende videresalg. 17. Omkostninger ved handlens berigtigelse 17.1 Denne handel berigtiges af Sælgers advokat, Torben Brøgger, Holst, Advokater, Ny Banegårdsgade 55, 8100 Århus C, der udfærdiger skøde, refusionsopgørelse mv. og som forestår tinglysning af skødet, og som ligeledes forestår tinglysningen af de aftalte servitutter Af omkostninger til ejendomshandlens berigtigelse skal Køber betale tinglysningsafgift til skødet og omkostninger til egen advokat. Sælger er forpligtet til at medvirke til, at tinglysningen gennemføres på den for Køber mest hensigtsmæssige måde Endeligt skøde udfærdiges af Sælger, når betingelserne i punkt 13 er opfyldt, og købesummen er betalt. Køber er herefter efter påkrav fra Sælger forpligtet til at tage endeligt skøde på Ejendommen uden unødigt ophold. 18. Generelt 18.1 Alle bilag vedlagt denne betingede salgsaftale udgør en integreret del heraf. Denne betingede salgsaftale sammen med bilagene udgør parternes aftalegrundlag og erstatter alle tidligere aftaler såvel skriftlige som mundtlige vedrørende forhold omfattet af denne betingede salgsaftale Denne betingede salgsaftale er underskrevet i to ligelydende eksemplarer, hvoraf hvert eksemplar skal betragtes som original. «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale 13/14

14 19. Underskrifter Fanø, den Fanø, den f. Sælger: f. Køber: «Sagsnr» # v1 - betinget salgsaftale 14/14

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Betinget købsaftale. mellem. Skanderborg Kommune. vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg. Aarhus November 2016

Betinget købsaftale. mellem. Skanderborg Kommune. vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg. Aarhus November 2016 Aarhus November 2016 Sagsnr. 019047-0041 jep/mab/cbl Betinget købsaftale mellem Skanderborg Kommune og [ ] vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Ejendommen...

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Betinget købsaftale. Havnearealerne Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune

Betinget købsaftale. Havnearealerne Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune Aarhus Juni 2016 Sagsnr. 029774-0362 tb/fkr/kkp mellem Odder Kommune og [ ] vedr. del af matr.nr. 22bo, Halling By, Halling, beliggende Havnegade 2, 8300 Odder (Havnearealerne) 2/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

vedrørende del nr. 2 af matr.nr. 94, Skanderborg Bygrunde, Skanderborg, beliggende Adelgade 36, 8660 Skanderborg.

vedrørende del nr. 2 af matr.nr. 94, Skanderborg Bygrunde, Skanderborg, beliggende Adelgade 36, 8660 Skanderborg. Den bevaringsværdige del Aarhus Juli 2017 Sagsnr. 019047-0040 jep/jep/cbl 4.juli 2017 Betinget købsaftale mellem Skanderborg Kommune og [ ] vedrørende del nr. 2 af matr.nr. 94, Skanderborg Bygrunde, Skanderborg,

Læs mere

Købsaftale Vindmølle på egen grund

Købsaftale Vindmølle på egen grund Købsaftale Vindmølle på egen grund Vedrørende ejendommen beliggende mr.nr. 155 Mellerup, Agerskov beliggende Bovvej, 6534 Agerskov. Dok. 14/20307-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby.

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966 Offentligt udbud af ejendommen matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. I henhold til bekendtgørelsen nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Del af matr. nr. 62 aø Frederiksværk Markjorder, Rådhuspladsen, 3300 Frederiksværk Ca. 750 m 2 1 Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Købsaftale jordstykke

Købsaftale jordstykke Købsaftale jordstykke Vedrørende ejendommen beliggende Over Viskumvej 6, 8830 Tjele Dok. 13/102023-3 1/7 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm HADERSLEV KOMMUNE Ejendomsudvikling Juni 2014 Acadre 14/15381 Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm Området er beliggende indenfor lokalplan 12.56.1-1. Der må i henhold til lokalplanen

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem J. NR.: 104395 SAMARBEJDSAFTALE Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion ( Samarbejdsaftalen ) Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi & Ejendomme Sct. Anna Gade 5a 3000 Helsingør CVR-nr. 64502018 (herefter

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Betinget købs- og entrepriseaftale

Betinget købs- og entrepriseaftale Aarhus November 2016 Sagsnr. 020789-0092 tb/mab/kkp Betinget købs- og entrepriseaftale Aarhus Kommune og [ ] Grundareal ved Åboulevarden under Sankt Clemens Bro, Aarhus 2/16 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl Udbudsmateriale Salg af Kærager 1 i Spjald Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl. 12.00. Hermed udbydes følgende areal til salg: Kærager 1 i Spjald 1. Oplysninger

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf: E.mail:

Læs mere

Betinget købsaftale. Strandvillagrundene Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune

Betinget købsaftale. Strandvillagrundene Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune Aarhus Juni 2016 Sagsnr. 029774-0362 tb/fkr/kkp mellem Odder Kommune og [ ] vedr. matr.nr. 23cc, 23cd, 23ce, 23cf, 23cg, 23ch, 23ci, 23cj, 23ck, 23cl, 23cm, 23cn, 23co og 23bø Halling By, Halling (Strandvillagrundene)

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere