Dagsorden til. Udvalget "Uddannelse og Job" Onsdag den , kl. 16:00. i Jernbanevej 6, mødelokale 1.38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til. Udvalget "Uddannelse og Job" Onsdag den , kl. 16:00. i Jernbanevej 6, mødelokale 1.38"

Transkript

1 Dagsorden til Udvalget "Uddannelse og Job" Onsdag den , kl. 16:00 i Jernbanevej 6, mødelokale 1.38 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet:

2 Udvalget "Uddannelse og Job" består af: Parti: A - Socialdemokratiet B - Det Radikale Venstre V - Venstre Udenfor partierne Medlemmer: Christina Hansen - Formand Henrik Mosbæk Søren Harboe Rasmussen, Willy Lisby Sine Agerholm AFBUD: Ingen

3 Udvalget "Uddannelse og Job", INDHOLDSFORTEGNELSE Side 73. Åbent punkt - Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. juni Sag nr Åbent punkt - Drøftelse af justeret teknisk budgetforslag for Sag nr. 16/ Åbent punkt - Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - juni Sag nr. 16/ Åbent punkt - Godkendelse af ændrede prioriteringer i virksomhedsindsatsen - Sag nr. 16/ Åbent punkt - Beslutning om overordnet plan for implementering af reform af forberedende tilbud - Sag nr. 17/ Åbent punkt - Orientering om udvidet modtagelsesklasse i Uddannelse til Alle Unge - Sag nr. 17/ Åbent punkt - Orientering om status på midlertidig indkvartering af flygtninge - Sag nr. 16/ Åbent punkt - Orientering om status på nytteindsats - Sag nr. 16/ Åbent punkt - Orientering om status på optag på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) - Sag nr. 17/ Åbent punkt - Orienteringer på møde den 21. juni Sag nr

4 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. juni Sag nr. Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Beslutningssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. dagsorden til møde i Udvalget Uddannelse og Job d. 21. juni 2017 godkendes

5 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Drøftelse af justeret teknisk budgetforslag for Sag nr. 16/59800 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Drøftelsessag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. det tekniske budgetforslag for 2018 drøftes på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse for maj 2017 samt ny danskuddannelseslov. Beskrivelse af sagen På mødet den 31. maj 2017 drøftede udvalget det tekniske budgetforslag for Budgetforslaget var blandt andet udarbejdet baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets redegørelse for december I maj 2017 er den seneste økonomiske redegørelse fra ministeriet kommet, og derfor har administrationen justeret budgetforslaget i forlængelse af den budgetlægningsmetode, som konsulenthuset Deloitte har anbefalet. Justeringerne vedrører alene udgifter på politikområde 13, det vil sige offentlig forsørgelse og beskæftigelses- og uddannelsesindsats. Herudover har Folketinget i mellemtiden vedtaget en ny lov om danskuddannelse til udlændinge. Den nye lov har konsekvenser for budgetforslag 2018, da visse refusionsmuligheder og grundtilskuddet bortfalder med virkning fra Den politiske målsætning Budget 2018 skal bidrage til at indfri den politiske målsætning, at Holbæk Kommune på alle forsørgelsesområder inden for en overskuelig tidshorisont skal befinde sig i den bedste tredjedel af klyngen. Klyngen skal her forstås som kommuner med samme rammevilkår, som Holbæk Kommune sammenligner sig med. På flere forsørgelsesområder ligger kommunen allerede i den bedste tredjedel, mens det på andre områder endnu ikke er tilfældet. Med administrations forslag er det ambitionen, at kommunen skal befinde sig i den bedste tredjedel inden for 3 år, altså inden udgangen af Model for budgetlægning Når administrationen foreslår et budget for de enkelte forsørgelsesområder, tages der udgangspunkt i følgende faktorer: Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn for konjunkturerne og udviklingen på de enkelte forsørgelsesområder (teknisk fremskrivning)

6 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 3 Herudover sker der en fremskrivning af arbejdsstyrken og der udarbejdes skøn på de satser, som de enkelte forsørgelsesområder reguleres op med. I 2018-budgettet forventes alle udgifter til forsørgelse at stige med 2 pct. (teknisk fremskrivning) De strategiske ledelser i kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge har med udgangspunkt i de to fremskrivninger vurderet, hvad der på hvert enkelt forsørgelsesområde kan realiseres inden for rammerne af de nuværende ressourcer (ambition). Det reviderede tekniske budgetforslag for 2018 er dermed på et bud på, hvad der skal til, for at den politiske målsætning bliver indfriet. Det reviderede budgetforslag betyder ændringer for visse af forsørgelsesområderne, men samlet set er der tale om mindre justeringer i forhold til det tidligere budgetforslag. Særligt om ny danskuddannelseslov Folketinget vedtog den 2. juni en ny lov om danskuddannelse til udlændinge. Loven træder i kraft den 1. juli 2017, og medfører ændringer i kommunernes økonomiske vilkår gældende fra januar Konsekvenser, der påvirker budget 2018 er: Borgere på integrationsprogram: Kommunerne modtager fortsat 50 pct. statsrefusion, men rådighedsloftet sænkes. Selvforsørgende kursister: Fra 2018 falder statsrefusionen til denne gruppe helt bort. Grundtilskuddet omfattes fremover af budgetgarantien. Det betyder, at det ikke længere gives som et særligt tilskud til kommunerne, og derfor indgår dette tilskud ikke længere i udvalgets budget for Lovændringerne betyder, at udgifterne til integrationsindsatsen øges, men kommunerne kompenseres herfor gennem budgetgarantien. Det betyder, at kommunerne under ét fortsat bliver fuldt kompenseret for udgifterne til området gennem bloktilskuddet. Drøftelse af ændrede forudsætninger for budget 2018 På mødet vil Julie Becher, chef for kerneområdet Uddannelse til Alle Unge og Gorm

7 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 4 Hjelm Andersen, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage, fremlægge det justerede budget og lægge op til drøftelse. Lovgrundlag link L 175 Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love.

8 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - juni Sag nr. 16/59800 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Orienteringssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområdet Alle Kan Bidrage tages til efterretning. 2. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge tages til efterretning. Beskrivelse af sagen Som led i en tættere økonomiopfølgning får udvalget hver måned en status for udviklingen i udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge. Statuspapiret, der er vedlagt denne sag som bilag, redegør for udgifterne på de ti vigtigste forsørgelsesområder. Særlige opmærksomhedspunkter Udgifterne til forsørgelse er opgjort på baggrund af seneste aktivitetstal. Der tegner der sig et billede af, at der er flere borgere på forsørgelse, end forudsat i budgettet. De ydelser, der står for størstedelen af merforbruget, er A-dagpenge og sygedagpenge. For A-dagpenge har antallet af modtagere været stigende i årets to første måneder, hvor administrationen havde forventet et fald. Derefter ses fald fra februar til og med april. Dog ikke så meget som forudsat i budgettet. For sygedagpenge var udgifterne stigende hen mod marts måned for efterfølgende at falde, men ikke så meget som forudsat i budgettet. Kendetegnende for begge ydelser er, at der er forventet en del sæsonudsving, således at der typisk vil være færrest på ydelsen om sommeren. Herudover er der merforbrug på mange af de andre ydelser, mens der er tegn på mindreforbrug på integrationsydelse og ledighedsydelse. Bilag Status på udgifter på til forsørgelsesområder - juni 2017.pdf

9 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Godkendelse af ændrede prioriteringer i virksomhedsindsatsen - Sag nr. 16/59800 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Beslutningssag Indstilling Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. det godkendes, at prioritering i virksomhedsindsatsen ændres af hensyn budgetoverholdelse af udgifterne til a-dagpenge Beskrivelse af sagen Det fremgår af Budgetredegørelse 2, at administrationen i 2017 forventer et merforbrug på udgifterne til a-dagpenge på 12,7 mio. kr. For at bidrage til at afhjælpe dette, ønsker virksomhedsindsatsen at flytte en virksomhedskonsulent fra partnerskabsindsatsen til personlig jobformidling for modtagere af a-dagpenge. Baggrund For at medvirke til budgetoverholdelse har administrationen henvist 107 ledige med mere end 9 måneders ledighed til personlig jobformidling hos to eksterne leverandører ud fra betalingsmodellen no-cure-no-pay. Indtil videre er 14 kommet i job gennem denne indsats. Der er dog fortsat godt 200 ledige modtagere af a-dagpengemed mere end 9 måneders ledighed, som der ikke er økonomisk råderum til at henvise til personlig jobformidling hos de to eksterne leverandører. Det skyldes, at kommunen skal hensætte den forventede udgift til resultatafhængig betaling i takt med henvisningen. Råderummet til den håndholdte indsats er dermed disponeret. For at medvirke yderligere til budgetoverholdelse anbefaler administrationen derfor, at der prioriteres én virksomhedskonsulent i afdelingen Virksomhedsservice til at forestå personlig jobformidling for den resterende gruppe af langvarigt ledige på a-dagpenge, som fortsat får deres beskæftigelsesindsats i jobcentret. Selv om der er tale om ledige på a-dagpenge, som ofte selv finder beskæftigelse igen, så vurderer kerneområdet, at netop denne målgruppe har brug for personlig jobformidling til at få kontakt til virksomhederne og dermed varig beskæftigelse. Det skyldes deres langvarige ledighedsforløb og ofte også, at de mangler faglige kompetencer, Konsekvenserne for virksomhedsindsatsen Forslaget har konsekvenser for parterskabsmodellen, som er en del af virksomhedsindsatsen: Partnerskabsmodellen er udviklet med henblik på, at virksomhederne stiller træningsbaner i form af virksomhedspraktik til rådighed for de målgrupper, hvor der er behov for at udvikle eller afklare arbejdsevnen. Disse målgrupper er primært aktivitetsparate på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, modtagere af sygedagpenge, personer i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb

10 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 7 samt flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse. Med modellen får virksomhederne og borgerne i træningsforløb en ugentlig opfølgning. Det betyder, at den enkelte virksomhedskonsulent løbende kan varetage 25 borgere i virksomhedspraktik til optræning af arbejdsevnen. Med den nuværende kapacitet i Virksomhedsservice indebærer dette, at der løbende er 225 borgere i træning (virksomhedspraktik) i en partnerskabsvirksomhed. Med forslaget vil kapaciteten blive reduceret til 200 løbende praktikforløb i og med at én virksomhedskonsulent fremover skal udøve personlig jobformidling til modtagere af a-dagpenge med mere end 9 måneders ledighed. Konkret vil det betyde, at især aktivitetsparate ledige på kontanthjælp i mindre omfang end i dag vil kunne komme i praktikforløb i en partnerskabsvirksomhed. Målgruppen vil dog fortsat være prioriteret højt i forhold til de øvrige målgrupper, som indgår i partnerskabsmodellen. Det er dog kerneområdets vurdering, at indsatsen for forsikrede ledige samlet set hurtigere vil bidrage til budgetoverholdelse frem for at fastholde den nuværende prioritering af indsatsen over for aktivitetsparate på kontanthjælp.

11 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Beslutning om overordnet plan for implementering af reform af forberedende tilbud - Sag nr. 17/20674 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job, Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. overordnet plan for implementering af reform af forberedende tilbud godkendes Beskrivelse af sagen Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og Udvalget Uddannelse og Job drøftede på fællesmøde den 30. juni 2017 det kommende arbejde med implementering af den ventede reform af de forberedende tilbud, der har som mål at få alle unge i uddannelse eller job. På baggrund af drøftelsen på fællesmødet har administrationen udarbejdet forslag til overordnet plan for implementeringsarbejdet (vedlagt i bilag). I planen foreslås arbejdet tilrettelagt i tre faser: Fase 1: Det forberedende arbejde Fase 2: Udarbejdelse af implementeringsplan Fase 3: Implementering af reformen Det forberedende arbejde udføres i 2. halvår af Udarbejdelse af implementeringsplanen sker i løbet af 2018, afhængig af hvornår reformlovgivningen vedtages i folketinget og tidsplanen i lovgivningen. Herefter gennemføres planen henover 2-3 år. Et politisk udvalg med deltagelse af eksterne interessenter bliver den drivende kraft i forhold til udarbejdelse af implementeringsplanen. Den endelige konstruktion og betegnelse for udvalget er ikke besluttet endnu. Bilag Overordnet plan for implementering af reform af de forberedende tilbud

12 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Orientering om udvidet modtagelsesklasse i Uddannelse til Alle Unge - Sag nr. 17/24302 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Orienteringssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. orienteringen om den udvidede modtagelsesklasse tages til efterretning Beskrivelse af sagen Fra starten af skoleåret 2017/18 flyttes de ældste modtagelsesklasseelever fra Holbæk By Skole til 10. klassecentret på Gl. Ringstedvej. Her oprettes en udvidet modtagelsesklasse som en integreret del af stedets øvrige undervisningstilbud. Målgruppen er elever uden dansk sprog, som er år ved ankomsten til Danmark. Der er mulighed for at gå i den udvidede modtageklasse i op til tre år. Formålet med at etablere modtagelsesklassen som en del af Uddannelse til Alle Unge er, at give mulighed for et lidt længere forløb. Dermed forventes flere nytilkomne unge at kunne afslutte folkeskolens prøver og gå direkte videre i en relevant ungdomsuddannelse (typisk EUC Nordvestsjælland), fremfor som nu først at have behov for et forløb på VUC forud for videre uddannelse. Ved opstarten i august 2017 forventes der at være 12 elever i den udvidede modtagelsesklasse. Klassen finansieres af de respektive skoledistrikter som en betaling pr. elev.

13 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Orientering om status på midlertidig indkvartering af flygtninge - Sag nr. 16/59800 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Orienteringssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. udvalget tager status på midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge til efterretning. Beskrivelse af sagen Holbæk Kommune modtager færre flygtninge og arbejder derfor på at sikre, at antallet af boenheder til midlertidig indkvartering matcher det aktuelle behov. Omfang af lejemål Holbæk Kommune benytter (maj 2017) 187 boenheder (værelser eller lejligheder) fordelt på 16 forskellige adresser i kommunen til midlertidig indkvartering. De fleste lejemål kan huse færre end 10 beboere, mens nogle få lejemål huser 20 beboere eller flere. De tre største lejemål er Elmelunden i Jyderup med 28 boenheder, det tidligere asylcenter i Vipperød med 61 boenheder samt Holbækhus i Holbæk By med 45 boenheder. I sidstnævnte er yderligere 36 boenheder netop blevet klargjort til indflytning. Disse lejligheder vil blive taget i brug i den kommende tid. Flygtninge i midlertidige indkvarteringer Primo maj 2017 er der 163 flygtninge, børn såvel som voksne, som er midlertidigt indkvarterede. 80 flygtninge er indkvarteret i private ejendomme, 49 er indkvarteret i almene boliger og 34 i kommunale ejendomme. På grund af færre flygtninge bliver antallet af lejemål løbende nedbragt. Det sker ved at lejemål opsiges eller udløber. Muligheder for at nedbringe antallet af lejemål Med færre flygtninge og på baggrund af kommunens økonomiske situation er det målet, at antallet af lejemål matcher behovet bedst muligt. På mødet vil Gorm Hjelm Andersen, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage, redegøre for de aktuelle perspektiver for at optimere anvendelsen af boliger til midlertidig indkvartering

14 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 11 Økonomiske konsekvenser Udgifter i forbindelse med indkvartering I 2017 er den forventede samlede udgift til midlertidig indkvartering kr. Tallet er uden moms og med fradrag af statsrefusion og beboerens egenbetaling til boligen. Bilag Midlertidige indkvarteringer til flygtninge status juni 2017.pdf

15 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Orientering om status på nytteindsats - Sag nr. 16/59800 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Orienteringssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. orienteringen om status på nytteindsats tages til efterretning. Beskrivelse af sagen Med budgetaftalen for vedtog byrådet at etablere en nytteindsat til forskønnelse af kommunen. Indsatsen er forankret i kerneområdet Vækst og Bæredygtighed som udfører, mens borgere visiteres fra kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge. Målgruppe Målgruppen for nytteindsats er unge under 30 med uddannelsespålæg ( åbenlyst uddannelsesparat ), jobklare kontanthjælpsmodtagere samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Der er op til 20 løbende pladser til rådighed for de unge under 30, mens der er 30 pladser for de jobklare ledige. Heraf er 5 pladser øremærket flygtninge/familiesammenførte. Opgaver i nytteindsatsen Nytteindsats er en virksomhedspraktik, hvor den ledige skal udføre en samfundsnyttig opgave for sin ydelse. Opgaver er for eksempel at holde strande rene, vaske byskilte, tømme affaldsspande oftere end kommunens normale serviceniveau muliggør, rydde krat og anden bevoksning i områder, som ikke er omfattet af kommunens serviceniveau. Det er et lovkrav, at nytteindsatsen ikke må erstatte ordinær arbejdskraft. Opgaveporteføljen justeres løbende i dialog med 3F og FOA, som administrationen mødes med to til tre gange årligt. På møderne orienteres organisationerne og nye nytteindsatsopgaver drøftes. Målet er at sikre, at nytteindsatsen ikke overtager kommunale job eller andre job i øvrigt. Nytteindsats som rådighedsafprøvende tilbud I beskæftigelsesindsatsen kan nytteindsatsen fungere som et såkaldt rådighedsafprøvende tilbud i de tilfælde, hvor det skal afklares, om borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet. Borgerens deltagelse i indsatsen bidrager til at give et klarere billede af, om borgeren reelt formår at stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller om borgeren eventuelt ikke ønsker at medvirke til at komme i job. Hvis det sidstnævnte er tilfældet, kan det betyde, at borgeren får en sanktion, hvilket kan betyde fradrag i den offentlige ydelse. I nogle tilfælde viser det sig også, at borgeren ikke er jobparat, men aktivitetsparat. Borgeren skal så have et tilbud, der svarer til dette. Nytteindsats er desuden et tilbud med hurtig

16 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 13 adgang. Borgeren kan begynde med dags varsel, hvilket ikke altid er tilfældet i ordinære virksomhedspraktikker. Effekter af nytteindsats En analyse fra Beskæftigelsesministeriet (2015) viser, at nytteindsatsen har den ønskede effekt for de unge, der modtager uddannelseshjælp, og som er åbenlyst uddannelsesparate. Deltagelse i nytteindsatsen betyder for denne gruppe unge, at de hurtigere kommer i job eller uddannelse. Der findes ikke lignende analyser, der belyser effekter af nytteindsats for jobparate ledige over 30. Hovedtal for nytteindsatsen Pladserne i nytteindsatsen er stort set altid besat. Et forløb i nytteindsats kan vare mellem 4 og 13 uger. Længden afhænger af den enkelte borgers konkrete situation, herunder hvor lang nytteindsats, der er behov for, før borgeren kan gå videre i beskæftigelse, uddannelse eller et andet tilbud. Det er vigtigt, at nytteindsatsen ikke er ledighedsforlængende, men medvirker til at den ledige kommer videre så hurtigt, det giver mening. Uddannelsesområdet Siden fjerde kvartal 2016 og til maj 2017 har 39 unge været i nytteindsats. Heraf forventes 8 på nuværende tidspunkt at begynde på en uddannelse i andet halvår af For de øvrige gælder: 11 er gået i arbejde 8 er gået i uddannelse 4 har fået andet tilbud (typisk virksomhedspraktik før uddannelse) 1 har fået andet tilbud i afklaringsforløb Karrierestart 1 begynder i forsvaret 1 er kommet i fængsel 1 har fået afslag på forsørgelse 2 er stoppet sin sag fordi den unge ikke er mødt i tilbud 6 er fortsat i tilbud/nytteindsats 4 er fraflyttet kommunen Beskæftigelsesområdet Siden start i september 2016 og til maj 2017 har 112 borgere været i nytteindsats. Heraf gennemførte 69 borgere nytteindsatsen, mens 43 afbrød af følgende årsager: 9 gik i arbejde 0 g gik i uddannelse 11 fik andet tilbud (typisk virksomhedspraktik) 2 afviste tilbuddet (og deres ydelse er dermed ophørt) 14 ophørte på grund af sygdom (disse borgere bliver typisk friholdt i en periode eller følges tæt for eksempel med hyppige samtaler) 5 stoppede på grund af sygdom og skal fremadrettet have indsats som

17 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 14 aktivitetsparat 1 stoppede på grund af manglende optjening af 225 timer (hvormed borgerens ydelse stopper) 1 stoppede på grund af ophør af kontantydelse Økonomiske konsekvenser Uddannelsesområdets nytteindsats Nytteindsatsen i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge foregår i Andelslandsbyen, med hvem der er kontrakt om 20 pladser til kr. årligt, svarende til en pris på 142 kr. pr. uge. ved fuld udnyttelse. Pladserne anvendes både til nytteindsats og til aktivering. Hertil kommer et sommerprojekt samme sted for åbenlyst uddannelsesparate uge, som er i nytteindsats forud for start på uddannelse efter sommerferien. Beskæftigelsesområdets nytteindsats Nytteindsatsen koster kerneområdet Alle Kan Bidrage kr. pr måned, eller kr. pr år. Det svarer til en ugepris pr. borger på 777 kr. ved løbende 30 borgere i nytteindsats. Beløbet dækker driften af tilbuddet, herunder løn til to fuldtidsansatte i kerneområdet Vækst & Bæredygtighed. Lovgrundlag link Analysen Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet (Beskæftigelsesministeriet 2015) kan findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

18 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Orientering om status på optag på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) - Sag nr. 17/25707 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Orienteringssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. orientering om optag på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) tages til efterretning Beskrivelse af sagen Kombineret Ungdomsuddannelse (KKU) blev etableret for to år siden med første optag i august Uddannelsen er toårig og retter sig primært mod unge under 25 år, der ikke vurderes at være klar til en ordinær ungdomsuddannelse, og for hvem to år med faglig opkvalificering og personlig modning vil være den rette støtte og indsats for at blive uddannelsesparate. Uddannelsen kan føre enten til et ufaglært job som erhvervsassistent eller give kompetence til at påbegynde en ungdomsuddannelse. For at være i målgruppe til uddannelsen skal eleven: være motiveret for KUU, hvilket vil sige, at eleven selv skal ønske at gå på KUU i to år være fremmødestabil kunne afslutte dansk og matematik på niveau D (bemærk, at grundskolen afsluttes på niveau F) De unge til KUU vil typisk ikke komme direkte fra grundskolen. Her vil der som regel blive sat ind med et år på en produktionsskole eller andre uddannelsesforberedende aktivitet først, og efterfølgende kan KUU komme i spil, hvis den unge fortsat ikke er uddannelsesparat. Til gengæld vil det være mere oplagt at se på unge i gruppen år som den primære målgruppe. I denne gruppe findes en del unge, der ikke har de basale skolekundskaber på plads, og som har behov for at komme i gang igen efter måske at have tumlet rundt mellem diverse tilbud og ledighed i noget tid. Der har været en vis tilbageholdenhed med at henvise unge til KUU, da det ofte er usikkert, om potentielle unge i målgruppen kan opfylde alle tre krav med at være mødestabile, motiverede og fagligt klar til D-niveauerne. Kerneområdet

19 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 16 Uddannelse til Alle Unge har derfor i dette forår sat en mere fokuseret indsats i gang i samarbejde mellem Ungeindsatsen og KUU-vejlederne på produktionsskolen. Udvalget vil på mødet få en orientering om det aktuelle optag på KUU fra august.

20 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Orienteringer på møde den 21. juni Sag nr. Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Orienteringssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. orienteringer på møde den 21. juni 2017 tages til efterretning Beskrivelse af sagen Orienteringer fra begge kerneområder Alle kan bidrage og Uddannelse til alle unge har fundet vinderne af udbuddet af beskæftigelsesrettede tilbud, nemlig Quick Care, Marselisborg og Integro. Der kom i alt 20 kvalificerede tilbud, hvoraf hovedparten var kvalificerede. For alle delkontrakterne gælder det, at vinderen både leverede det pris- og kvalitetsmæssigt bedste tilbud. Orienteringer fra Uddannelse til Alle Unge Holbæk Erhvervsforum er tovholder på Åben virksomhed for unge og deres voksne lørdag den 16. september 2017 Orienteringer fra Alle Kan Bidrage Status på politiske effektmål juni 2017 Bilag Notat - Status politiske effektmål til mødet pdf

21 Udvalget "Uddannelse og Job", Således passeret Mødet afsluttet kl. Således tiltrådt: Sine Agerholm Søren Harboe Rasmussen Willy Lisby Henrik Mosbæk Christina Hansen

Dagsorden til. Udvalget "Uddannelse og Job" Tirsdag den , kl. 16:00. i Lokale 0.13, Kanalstræde 2

Dagsorden til. Udvalget Uddannelse og Job Tirsdag den , kl. 16:00. i Lokale 0.13, Kanalstræde 2 Dagsorden til Udvalget "Uddannelse og Job" Tirsdag den 24-01-2017, kl. 16:00 i Lokale 0.13, Kanalstræde 2 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Strategisk leder Martin

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015 1.1 Skal have et merfald på 150 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) end landsudviklingen I 2014 var der et merfald på 141 borgere på offentlig forsørgelse

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 10 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O)

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0.

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0. Referat fra ekstraordinært møde fra Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den 28-09-2016, kl. 16:00 i Kanalstræde, mødelokale 0.13 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Jobcenteret for 2016

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Jobcenteret for 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Jobcenteret for 2016 Eksisterende vision, værdier, mål og resultatforventninger A) Med baggrund i Lemvig Kommunes planstrategi Det gode liv på kanten,

Læs mere

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen.

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen. Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen www.ballerup.dk Spørgsmål til refleksion På grund af den ændrede situation på arbejdsmarkedet lægges der op til drøftelse af videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. marts Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. november Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere