Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring"

Transkript

1 Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker for at få en stærkere understøttelse af de forandringer, der sættes i værk, samt at der i højere grad arbejdes mod et område i økonomisk balance. Det betyder konkret, at flere områder vil blive omlagt til rammestyring. 80 % af aktiviteten i Voksenhandicap vil derefter være rammestyrede mod de nuværende 34 %. Der er primært tale om at omlægge aktivitet, der koster relativt mindst pr. ydelse. Samtidig vil der, som forudsat i analysen af Voksenhandicap, blive effektiviseret med 1 % af budgetrammen. Det vil blandt andet ske gennem en lavere fremskrivning af budgetterne. Effektiviseringen omfatter både den interne og den eksterne aktivitet. Internt bidrager effektiviseringen til at opnå det takstfaldskrav, som Aarhus Kommune har forpligtet sig på i rammeaftalen mellem kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjylland. Tilsvarende forventes takstfaldet hos de andre kommuner og Region Midtjylland at bidrage til en udgiftsreduktion på den eksterne aktivitet. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Ressourcestyring Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Direkte Sagsbehandler: Charlotte Schrøder Jensen Reorganiseringen af Voksenhandicap forventes økonomisk at give udgiftsreduktioner ved færre center- og afdelingsledere samt medarbejdergrupper, der ikke er en del af det direkte pædagogiske arbejde med borgerne. Derfor foreslås det også, at ansættelsesstoppet for disse medarbejdergrupper forlænges frem til den nye organisation træder i kraft. De selvejende institutioner vil forholdsmæssigt skulle optimere i samme omfang. Et formål med Voksenhandicap Gentænkt er også et tættere samarbejde centrene i mellem, så der skabes fælles synergier på tværs. Som en del af det etableres en fælles pulje til kompetenceudvikling Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

2 fra blandt andet de besparelser, der findes ved i højere grad at konvertere fra ekstern til intern løsning af opgaven. Det styrkede samarbejde forventes også at give en tættere og mere systematisk opfølgning af indsatserne til borgerne, som påpeget i BDO-analysen, og bidrage til en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer i Voksenhandicap. Baggrund Analysen af Voksenhandicap viste, at området står over for store udfordringer set over en ti-årig periode. Selv med det permanente budgetrammeløft, der blev tildelt i budgetforliget, er der stadig behov for, at der arbejdes med at finde forskellige løsninger, der kan sikre fremadrettet budgetbalance. En del af forudsætningen i analysen er, at der allerede fra 2017 og frem løbende og kontinuerligt arbejdes med at finde effektiviseringer for minimum 1 % om året, svarende til forudsætningen i Aarhus Kommunes økonomiske politik. Derudover kan der grundet den stigende ubalance på området være brug for yderligere tiltag, der understøtter, at den økonomiske ramme overholdes. Økonomistyring Gentænkt Mere rammestyring I sammenhæng med reorganiseringen af centerstrukturen vil en større del af økonomien blive rammestyret, hvilket betyder, at der ikke længere vil ske afregning for de enkelte borgerindsatser. De områder, det er valgt at gøre rammestyret i forbindelse med reorganiseringen, er områder, hvor der er oplagte muligheder for at skabe grobund for nye løsninger. Rammestyring styrker fleksibiliteten og giver bedre mulighed for at samtænke løsninger for borgerne, som er mere helhedsorienterede. Eksempelvis er det oplagt at tænke hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp ( 83 og 94) mere sammen med bostøtte i eget hjem og de lettere bofællesskaber ( 85). Langt de fleste borgere, som modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp samtidig med 85 (jf. snitfladen med MSO), får 85 som bostøtte i eget hjem eller bor i de lettere bofællesskaber. Der er samtidig valgt at fastholde afregning på de øvrige botilbud, hvor ressourceforbruget er størst. Det sker for at optimere kapacitetsudnyttelsen, så der ikke er tomme pladser, eller at ressourcerne tilpasses ved ledige pladser, da der er tale om meget dyre tilbud. Det betyder helt konkret, at der lægges op til, at rammestyringen fastholdes på de områder, som allerede i dag er rammestyrede, Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Side 2 af 7

3 samt at en række nye områder overgår til rammestyring. Ændringen er vist i tabellen nedenfor. Tabel 1: Oversigt over ændringerne i den nye organisation af områder med rammestyring Nuværende organisering Ny organisering Område Ramme Afregning Ramme Afregning Ledsagelse X x Lærings- og beskæftigelsestilbud X x 85 Bostøtte i eget hjem og tilsyn med dom X x 85 Specialbostøtte i eget hjem X x 85-Bofællesskaber (lette) X x 83 og 94 pleje og praktisk hjælp X x 85-Bofællesskaber X x 85-Botilbud X x 107-midlertidig ophold X x 108-længerevarende ophold X x 192-plejeboligere X x 95 og 96 BPA X x Overførsler til merudgiftsydelser ( 100), abonnementer til specialundervisning for Voksne samt objektivfinansiering fremgår ikke af ovenstående, da afregningen sker på andre vilkår. Ligeledes indgår indtægterne fra særligt dyre enkeltsager heller ikke. Som vist i tabellen vil de rammestyrede områder fremadrettet omfatte: Ledsagelse, hvor langt størstedelen i dag er placeret som køb i Myndighedscentret. Fremadrettet vil budgettet for ledsagelse blive placeret i de nye borgercentre som en ramme. Hjælpen til personlig pleje og praktisk hjælp (opgaver overtaget fra MSO i 2015) vil for langt størstedelen budgetmæssigt blive placeret i de nye borgercentre, selvom MSO eller private leverandører, hvor der er frit valg, stadig vil stå for en stor del af udførelsen. Det sker for at sikre en mere helhedsorienteret indsats til borgerne, da det er medarbejderne i borgercentrene, der er tættest på borgerne. Der er i denne forbindelse valgt, at rådgivning og visitationscentret beholder den del, der knytter sig til borgere, der modtager en BPA eller har et aflastningstilbud. Lettere bofællesskaber til borgere med et mindre støttebehov vil blive rammestyret i borgercentrene, som det kendes i dag i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Side 3 af 7

4 Områder, der i dag er rammestyrede i Voksenhandicap, vil fortsætte med at være rammestyrede, men rammestyringen udvides. Det drejer sig om: Lærings- og beskæftigelsestilbuddene hvor rammen vil blive udvidet med de tillægsydelser, der i dag gives til borgere, som også i dagtimerne har et stort behov for støtte. Rammen vil herefter ligge fast, som det kendes fra bostøtten. Specialbostøtten, som i dag afregnes, vil blive en del af den samlede ramme for bostøtten, så det samlede budget til bostøtten udvides, svarende til budgettet for specialbostøtten. Det er fastholdt, at 95 forbliver i rådgivnings og visitationscentret i tilknytning til 96. Med ændringen vil andelen af økonomien i Voksenhandicap, der er rammestyret, stige til 27 % fra de nuværende 15 %. De svarer til, at omkring 60 mio. kr. af økonomien i Voksenhandicap omlægges til rammestyring. Den aktivitet altså de borgere, der modtager en ydelse der bliver rammestyret, er også de ydelser, der koster relativt mindst pr. ydelse. Det betyder, at med ændringen vil aktiviteten, der er rammestyret, efter omlægningen være 80 % mod de nuværende 34 %, som vist i tabel 2. Tabel 2: Oversigt over ændringen af aktiviteten (ydelserne), der fremadrettet vil være rammestyret Nuværende organisering Ny organisering Område Ramme Afregning Ramme Afregning Aktiviteten (antallet af ydelser) % % % % Ledsagelse Lærings- og beskæftigelsestilbud Bostøtte i eget hjem og tilsyn med dom Specialbostøtte i eget hjem Bofællesskaber (lette) og 94 pleje og praktisk hjælp Bofællesskaber Botilbud midlertidig ophold længerevarende ophold plejeboligere og 96 BPA Overførsler til merudgiftsydelser ( 100), abonnementer til specialundervisning for Voksne samt objektivfinansiering fremgår ikke af ovenstående, da afregningen sker på andre vilkår. Ligeledes indgår indtægterne fra særligt dyre enkeltsager heller ikke. Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Side 4 af 7

5 Sidst i notatet er desuden en oversigt over økonomimodellen på centerniveau for de nye centre. Tabellen viser økonomien i de nye borgercentre, selvejende institutioner og rådgivnings og visitationscentret, hvis omlægningen blev gennemført på budgetterne i Effektivisering Som nævnt er det en forudsætning, for at Voksenhandicap kan opnå balance, at der løbende arbejdes med effektiviseringer i hele området. Derfor vil der allerede fra 2017 blive lagt ud til de ny centre borgercentre, såvel som de selvejende institutioner samt rådgivning og visitationscentret at effektivisere svarende til 1 % af budgetrammen, som udmøntes ved en lavere fremskrivning af budgetterne. Der vil blive lagt op til, at de nye borgercentre og selvejende institutioner arbejder individuelt med at finde effektiviseringer, som giver mening decentralt og i forhold til arbejdet med de enkelte borgere. Ligeledes bidrager effektiviseringerne på borgercentrene til det takstfald, som Aarhus Kommune har forpligtet sig på i rammeaftalen mellem kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjylland. For rådgivnings- og visitationscentret vil en del af effektiviseringen komme gennem borgercentrenes lavere takster, men det forventes også, at de øvrige kommuner i Region Midtjylland reducerer deres takster, hvorfor det forventes, at en betydelig del af effektiviseringen på det eksterne køb vil kunne findes den vej. Reorganisering Gennem reorganiseringen forventes det, at der findes yderligere reduktioner af udgifterne. Det sker blandt andet ved færre ledere (center- og afdelingsledere), men også på medarbejdergrupper, der ikke er en del af det direkte pædagogiske arbejde med borgeren. Samtidig er der også potentialer ved samdrift i større enheder på tværs af tilbuddene samt større fleksibilitet i tilbuddene. De selvejende institutioner vil ligeledes forholdsmæssigt også skulle optimere. Frem til den nye organisation træder i kraft, foreslås det derfor, at ansættelsesstoppet fastholdes frem til den nye organisation træder i kraft gældende for centerledere, afdelingsledere, og øvrige medarbejdergrupper, der ikke direkte er tilknyttet den pædagogiske indsats, samt at der sker en konkret vurdering i de enkelte centrene indtil budgetterne kendes. Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Side 5 af 7

6 Tættere samarbejde Med Voksenhandicap Gentænkt lægges der op til en styrkelse af samarbejdet mellem borgercentrene og rådgivning og visitationscentret. Der vil blive arbejdet med at finde samarbejdsformer, der styrker borgerens udvikling og behovet for støtte. Som en del af at skabe fælles synergier på tværs af centrene bliver der etableret en fælles pulje til kompetenceudvikling fra blandt andet de besparelser, der findes ved i højere grad at konvertere fra ekstern til intern løsning af opgaverne. Der skabes således et økonomisk incitament, der understøtter den faglige udvikling. Det forventes, at det styrkede samarbejde vil give en tættere og mere systematisk opfølgning af indsatserne til borgerne i samarbejde med borgercentrene, som det blev påpeget i BDO-analysen af myndighedsarbejdet. Resultatet forventes løbende at bidrage til en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer i Voksenhandicap. Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Side 6 af 7

7 Tabel: Oversigt over økonomimodellen på i den nye centerstruktur fordelt med udgangspunkt i budgetterne for 2016 Bemærkninger til oversigten Der er ikke tale om endelige budgetter for de nye centre og selvejende institutioner, da de baserer sig på budgetterne for Tabellen viser heller ikke den samlede økonomi i Voksenhandicap, da det centrale område ikke fremgår af oversigten. De steder, hvor en opdeling af økonomien mellem centrene (bostøtten og 83 og 94) har krævet, at der ses på aktiviteten, er der valgt at fordele på baggrund af aktiviteten pr. 1 oktober Der er desuden nogle enkelte borgere i bostøtten, det ikke har været mulige at fordele. Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - Borgercentre i lokalområder

Voksenhandicap Gentænkt - Borgercentre i lokalområder Indstilling Til Rådmanden Fra Socialforvaltningen Dato 23. november 2016 Voksenhandicap Gentænkt - Borgercentre i lokalområder 1. Resume Det gentænkte Voksenhandicap vil først og fremmest se mennesker

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt

Voksenhandicap Gentænkt Voksenhandicap Gentænkt Side 1 Side 2 Side 3 Indledning Vi vil have endnu mere fokus på borgernes mestring af eget liv. Derfor har vi sat gang i en udvikling af hele Voksenhandicapområdet. I udviklingen

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Jette Jensen Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra medlem af Aarhus Byråd Jette Jensen, Enhedslisten de rødgrønne om kommunens hjælp til voksne med handicap

Læs mere

Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017

Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 15. november 2017 Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017 1. Resume Sociale

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

2. Beslutningspunkter At 1) pejlemærkerne for et Voksenhandicap Forfra tiltrædes jf. afsnit 4.

2. Beslutningspunkter At 1) pejlemærkerne for et Voksenhandicap Forfra tiltrædes jf. afsnit 4. Indstilling Til Rådmanden Fra Socialforvaltningen Dato 14. september 2016 Voksenhandicap Forfra 1. Resume Voksenhandicap Forfra griber kernen i paradigmeskiftet på det sociale område, der indebærer, at

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Til Hoved MED, Sagsnr Forslag til fremtidig centerstruktur på Udsatteområdet per Dokumentnr.

Til Hoved MED, Sagsnr Forslag til fremtidig centerstruktur på Udsatteområdet per Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Til Hoved MED, Forslag til fremtidig centerstruktur på Udsatteområdet per 1.1.2012. Baggrund

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik Budgetforslag fra Socialdemokraterne Borgere med handicap Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik samt status på handicap-politikken på vej, er der behov

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen

Læs mere

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Dagsorden: Ø Spørgsmål til politiske afklaring Ø Opsummering i forhold til: ü Midlertidig botilbud SEL 107 ü Aflastning SEL 84

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedr. episode på Bocenter Tranbjerg. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedr. episode på Bocenter Tranbjerg. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune af 10-dages forespørgsel vedr. episode på Bocenter Tranbjerg Side 1 af 6 Til Til Byrådet Orientering Medlemmer af Aarhus byråd Knud N. Mathiesen og Jette Skive fra Dansk Folkeparti har stillet en række

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7

Læs mere

Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i Derudover fremhæves følgende fokusområder inden for de tre driftsområder: Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De

Læs mere

Notat. Omlægning af indsatsen og intelligent støtte i brugerhøjde. Aarhus Kommune

Notat. Omlægning af indsatsen og intelligent støtte i brugerhøjde. Aarhus Kommune Notat Emne Redegørelse for Sociale forhold og Beskæftigelses budgettilpasning fra budget 2013 og frem Den 24. September 2012 Aarhus Kommune Rammen for Social Forhold og Beskæftigelse reduceres med ca.

Læs mere

FORVENTET REGNSKAB-2019

FORVENTET REGNSKAB-2019 LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Budgetstyringsprincipper 2018

Budgetstyringsprincipper 2018 Budgetstyringsprincipper 2018 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks. Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022

Læs mere

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedrørende indlagte hjemløse

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedrørende indlagte hjemløse Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Jette Jensen, Enhedslisten Orientering Aarhus Byråd Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedrørende indlagte hjemløse Byrådsmedlem Jette Jensen, Enhedslisten har fremsendt

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar

Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar 2017 Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Februar 2017 1. Indledning Området Borgere

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Emne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik

Emne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik Notatark Emne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 08. maj 2019 - Sagsnr. 19/11032 Indhold Overblik over den økonomiske udfordring...2 Scenarier

Læs mere

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Svar på 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om sagsbehandlingstider i Sociale Forhold og Beskæftigelse Side 1 af 6 Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Regionens takststruktur på det sociale område. 23. November 2015

Regionens takststruktur på det sociale område. 23. November 2015 Regionens takststruktur på det sociale område 1 23. November 2015 Regionens takststruktur Implementeringen af takststrukturen 2 Erfaringer med takststrukturen Regionens takststruktur Pilotprojekt nye takster

Læs mere

85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 1 AE 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Revurdering af sager. Fokus på timetakster hos private leverandører. Det tilstræbes at støtte efter SEL 85 fremadrettet

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere

Byrådsindstilling. Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. juni Sociale Forhold og Beskæftigelse

Byrådsindstilling. Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. juni Sociale Forhold og Beskæftigelse Byrådsindstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Sammenhæng mellem bostøtte og beskæftigelsesindsats Forslag om at udvide budgettet til

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt Borgercentre i lokalområderne. 1. december Høringsbilag

Voksenhandicap Gentænkt Borgercentre i lokalområderne. 1. december Høringsbilag Voksenhandicap Gentænkt Borgercentre i lokalområderne 1. december 2016 Høringsbilag Voksenhandicap Gentænkt griber kernen i paradigmeskiftet på det sociale område, der indebærer, at indsatsen har borgerens

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

I alt Myndighedsafdelingen

I alt Myndighedsafdelingen Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2015 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2014 Forv.regnskab 2014 Oplæg budgetfordeling 2015 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed

Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2019 Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed Vision for Beskæftigelse og Sundhed Veteranpolitik Sundhedspolitik Borgere i Skanderborg

Læs mere

Budgetstyringsprincipper 2019

Budgetstyringsprincipper 2019 Budgetstyringsprincipper 2019 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen

Læs mere

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 8. juni 2018 Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 I Arbejdsgrundlag 2018 er bl.a. den politiske arbejdsform beskrevet. Rammerne for den politiske

Læs mere

Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg

Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg 26 8800 Viborg Høringssvar fra AUH s Hoved-MEDudvalg

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016 Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i 2013-2016 Oplæg for Socialudvalget den 5. sept. 2012 Steinar Eggen Kristensen Baggrund Magistratens budgetforslag Behov for budgettilpasninger

Læs mere

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi. Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 29-04-2011 Sag: Sagsbehandler: Udkast - Effektiviseringsstrategi Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere