Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September OPP-kontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt"

Transkript

1 Langeland Kommune Ny skole som OPP OPP-kontrakt September 2008

2 Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse...4 Parterne...5 Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner Baggrund og form l Definitioner Ikrafttr den Aftalevilk r Ydelserne...10 Kapitel 2 - Byggefasen samt ibrugtagning OPP-leverandłrens ansvar og risiko i Byggefasen Prłver Ibrugtagningstidspunktet og Gennemgang ved ibrugtagning Forsinkelse i Byggefasen Garanti Forsikringer i Byggefasen...14 Kapitel 3 - Driftsfasen OPP-leverandłrens ansvar og risiko i Driftsfasen Driftsfasens l ngde Betalingsmekanismen Funktionsmangler i Driftsfasen Forsyning og energiforbrug H rv rk og skader som fłlge af grov uagtsomhed udvist af Brugerne Betalinger Refinansiering Forsikringer i Driftsfasen Langeland Kommunes indtr delsesadgang...18 Kapitel 4 - Priss tning og ndringer Priss tning Langeland Kommunes ndringsłnsker OPP-leverandłrens ndringsadgang/-pligt - Optimering ndringer i lovgivningen...22 Kapitel 5 Ophłr af kontrakten Gennemgang af Skolen Overdragelse af Skolen og Grunden Langeland Kommunes h veadgang H veopgłret ved Langeland Kommune oph velse OPP-leverandłrens h veadgang Det łkonomiske opgłr ved OPP-leverandłrens oph velse F lles regler for oph velse Finansierens afv rgeret...28 Kapitel 6 - F lles bestemmelser Samarbejdsmodel Dokumentation Langeland Kommunes kontrol Force Majeure Skadeforvoldelse ILO-konvention nr. 94 og ligebehandling OPP-leverandłrens overtagelse af medarbejdere i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse /37

3 41. Forholdet til lejeretten Lłbende udbud af tjenesteydelser Regulering af Enhedsbetalingen efter nyt udbud Udbud efter markedstest OPP-leverandłrens overdragelse af rettigheder og pligter Langeland Kommunes overdragelse af rettigheder og pligter Tinglysning...36 Kapitel 7 - Tvister Hovedregel Sagkyndig beslutning om garantiudbetaling Foregreben tvistelłsning Syn og skłn Voldgift /37

4 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Funktionsbaserede krav Betinget skłde Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme Forretningsorden for samarbejde Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb Kommuneplantill g Udkast til lokalplan Omr de til skole og idr t i Rudkłbing Oversigt over medarbejdere hos Langeland Kommune, som overdrages til OPPleverandłren i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven (udarbejdes senere) Tilbud af 23. juni 2008 fra Team Rudkłbing Skole A/S Bilag 10 Tilbudsmodel Bilag 11 Logbog (udarbejdes senere) 4/37

5 Parterne Undertegnede Langeland Kommune Fredensvej Rudkłbing (herefter ben vnt "Langeland Kommune") og medundertegnede OPP rstedskolen A/S CVR-nr c/o Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard Hellerup (herefter ben vnt "OPP-leverandłren") (i f llesskab ben vnt "Parterne" og hver for sig "Part") har indg et denne aftale med tilhłrende bilag vedrłrende, design, projektering, opfłrelse, anl g, bygningsvedligehold, bygningsdrift, visse serviceydelser samt finansiering af den nye skole i Rudkłbing (herefter ben vnt "Aftalen") p fłlgende vilk r: Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner 1. Baggrund og form l 1.1 Langeland Kommune har gennemfłrt et udbud af en ny skole i Rudkłbing, r- stedskolen, som et OPP-projekt. OPP-leverandłren har afgivet det łkonomisk mest fordelagtige tilbud og har derfor f et tildelt opgaven. 1.2 Form let med Aftalen er at etablere et Offentligt-Privat Partnerskab, hvorved OPP-leverandłren mod betaling af et fastsat vederlag p tager sig et totalłkonomisk ansvar for en ny skole i Rudkłbing omfattende finansiering, design, projektering, opfłrelse, anl g, bygningsvedligehold, bygningsdrift samt visse serviceydelser i en kontraktperiode p op til 30 r. Der tilsigtes herved at optimere projektets totalłkonomi gennem samment nkning mellem opfłrelse, anl g, vedligeholdelse, bygningsdrift og serviceydelser. 1.3 Partnerskabets form l er endvidere at sikre mulighederne for at realisere effektive og innovative opgavelłsninger i et langsigtet samarbejde mellem OPPleverandłren og Langeland Kommune. 2. Definitioner 2.1 For b de Byggefasen og Driftsfasen samt i kontraktperioden i łvrigt defineres nedenn vnte ord som fłlger: 5/37

6 a. "Aftalen" er denne aftale med tilhłrende bilag vedrłrende design, projektering, opfłrelse, anl g, bygningsvedligehold, bygningsdrift, serviceydelser samt finansiering af den nye skole i Rudkłbing. b. "Aktivet" betyder Skolen og Grunden. c. "Anl gsdelen af Grundbetalingen" er den del af Grundbetalingen, der reguleres med en fast indekseringsfaktor p 2% p.a., jf. Bilag 3. d. "Anl gsmangler" er manglende overensstemmelse med Den Tilbudte Anl gslłsning. e. "Anl gssummen for Aktivet" er Bygge- og Anl gssummen med till g af de i Bilag 2 n vnte udgifter til OPPleverandłrens kłb af Grunden og med till g af OPP-leverandłrens finansieringsomkostninger i Byggefasen. f. "Arbejdet" er summen af de ydelser, der skal erl g- ges i Byggefasen med henblik p opfłrelse af Skolen. g. "Arbejdsdage" er alle mandage til og med fredage, der ikke er danske helligdage. h. "Basisbetalingen" er Enhedsbetalingen for det fłrste kvartal efter Ibrugtagningstidspunktet fłr eventuelle reguleringer i henhold til Aftalen. i. "Betalingsmekanismen" er metoden for regulering af Langeland Kommunes lłbende betalinger til OPPleverandłren i Driftsfasen i overensstemmelse med bestemmelserne i Bilag 3. j. "Brugerne" er Skolens personale, elever, for ldre, deltagere i arrangementer og g ster i łvrigt, herunder ved sports- og fritidsaktiviteter. k. "Byggefasen" er perioden fra Aftalens indg else frem til Ibrugtagningstidspunktet. l. "Bygge- og Anl gssummen" betyder den samlede pris for opfłrelse af Skolen med undtagelse af de i Bilag 2 n vnte udgifter til OPP-leverandłrens kłb af Grunden og med undtagelse af OPP- 6/37

7 leverandłrens finansieringsomkostninger i Byggefasen. m. "Den Tilbudte Anl gslłsning" betyder den i Bilag 9 anfłrte anl gslłsning vedrłrende Skolen. n. "Driften" er summen af ydelserne vedrłrende vedligeholdelse, drift og service, jf. punkt 5.1.2, litra a, b og c. o. "Driftsdelen af Grundbetalingen" er den del af Grundbetalingen, der reguleres i forhold til udviklingen i indeksene ILON2 og BYG4 i henhold til Bilag 3. p. "Driftsfasen" er perioden fra Ibrugtagningstidspunktet frem til Aftalens ophłr. q. "Enhedsbetalingen" er den lłbende kvartalsm ssige betaling, som Langeland Kommune svarer OPPleverandłren i Driftsfasen, og som d kker samtlige OPP-leverandłrens tilgodehavender hos Langeland Kommune, hvor ikke andet er udtrykkeligt anfłrt i Aftalen. r. "Finansieren" er OPP-leverandłrens eventuelle pri-m re eksterne finansieringsinstitut i relation til Aftalen. s. "Force Majeure" er ekstraordin re omst ndigheder, der opst r uden Partens skyld, og som Parten ikke er herre over og ikke burde have forudset. Force Majeure foreligger fx ved krig, us dvanlige naturbegivenheder, strejke, lockout, sabotage eller terrorisme. t. "Funktionsmangler" betyder manglende opfyldelse af funktionsbaserede krav, jf. Bilag 1. u. "Garanten" er det pengeinstitut eller lignende, der p vegne af OPP-leverandłren stiller den i punkt 10 omhandlede garanti. v. "Gennemgang ved ibrugtagning" er den overtagelsesprłve, som ved Byggefasens afslutning skal gennemfłres vedrłrende Arbejdet. Der skal herunder ske en afprłvning af de tekniske anl g og freml gges dokumentation for, at Skolen opfylder Lavenergiklasse 2. w. "Grundbetalingen" er Enhedsbetalingen opgjort fłr till g af omkostninger til forsyning, forbrugsartik- 7/37

8 ler, ejendomsskatter og reguleringer som n rmere fastlagt i Bilag 3. x. "Grunden" er den ubebyggede grund, som OPPleverandłren kłber af Langeland Kommune, jf. Bilag 2. Del af matr.nr. 45 Rudkłbing Markjorder og matr.nr. 4 a Skrłbelev By, Skrłbelev. Delarealet er ved igangv - rende matrikul r sag af Landinspektłrfirmaet Hvenegaard & Mecklenborg ben vnt del nr. 2 af matr.nr. 45 Rudkłbing Markjorder og har et areal p ca m 2. Delarealet udgłres af den sydlige del af omr de I markeret som Bruttobyggeomr de for skole p lokalplankort 2 til lokalplan 100 af 14. marts y. "Grundens Tilbagekłbssum" er kłbesummen for Grunden, jf. Bilag 2, der inflationskorrigeres med 2% p.a. fra og med 1. september 2008 og til og med Ophłrsdagen. z. "H rv rk" er skader, der er forvoldt med vilje og i ond hensigt.. "Ibrugtagningstidspunktet" er Driftsfasens fłrste dag. ł. "Langeland Kommunes Brugsret" er eksklusiv brugsret for Langeland Kommune til Aktivet.. "Lavenergiklasse 2" er lavenergiklasse 2 i henhold til BR 08 og SBI-anvisning 216, Anvisning om Bygningsreglement BR 08. aa. "Lovgivning bb. "Ophłrsdagen" cc. "Projektspecifik Lovgivning" dd. "Refinansiering" er f llesskabsretlige regler, danske love, regler udstedt i medfłr af danske love samt andre alment g ldende forskrifter. er Driftsfasens sidste dag ved Aftalens ordin re udlłb. er Lovgivning, der specifikt retter sig mod ydelser inden for opfłrelse og drift af bygninger, som anvendes af offentlige myndigheder til undervisningsform l samt forenings- og idr tsaktiviteter, samt Lovgivning, der specifikt retter sig mod OPPprojekter. er ndringer i OPP-selskabets fremmedfinansiering, fx en reduktion af renten, en 8/37

9 forl ngelse af lłbetiden eller en forłget g ldsoptagelse, jf. Bilag 3, afsnit 10. ee. "Skolen" betyder det samlede f rdige bygge- og anl gsarbejde vedrłrende den nye skole med samtlige tilhłrende faciliteter, herunder idr ts- og udearealer, som OPPleverandłren skal udfłre p Grunden med tilhłrende tekniske installationer mv., og som OPP-leverandłren skal stille til r dighed for Langeland Kommune p Ibrugtagningstidspunktet, jf. Den Tilbudte Anl gslłsning (Bilag 9), de funktionsbaserede krav (Bilag 1) og Aftalen i łvrigt samt efterfłlgende pr ciseringer og aftalte n- dringer. ff. "Tilbudsmodellen" er OPP-leverandłrens priss tning af ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalen, opgjort og oplyst i overensstemmelse med udbudsmaterialet og vedlagt Aftalen som Bilag 10. gg. "Underentreprenłrer" er alle OPP-leverandłrens medkontrahenter, der har relation til Aftalen, bortset fra Finansieren og Garanten. 3. Ikrafttr den 3.1 Aftalen tr der i kraft p datoen for Aftalens underskrift. 4. Aftalevilk r 4.1 Aftalen indeholder de vilk r, der skal g lde i retsforholdet mellem Langeland Kommune og OPP-leverandłren. Aftalen sammenfatter udtłmmende de vilk r, som Parterne er blevet enige om. Der kan s ledes ikke stłttes ret p vilk r, der fremg r af de dokumenter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med den forudg ende udbudsprocedure, hvis s danne vilk r ikke genfindes i Aftalen. 4.2 Hvor det i Aftalen er anfłrt, at en Part skal give meddelelse, godkendelse, anmodning eller lignende til den anden Part eller i łvrigt reagere over for den anden Part, skal s danne meddelelser, godkendelser, anmodninger/reaktioner v re skriftlige, medmindre andet fremg r af forretningsorden for samarbejde (Bilag 4). 4.3 Aftaletekstens vilk r g r forud for angivelser i bilagene, medmindre det udtrykkeligt fremg r af bilagene, at Parterne łnsker at foretage en fravigelse af aftaleteksten. 9/37

10 4.4 Hvis en bestemmelse i Aftalen tilsides ttes som ugyldig, skal Aftalen i łvrigt opretholdes, og den ugyldige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, der i sit indhold ligger s t t ved den ugyldige bestemmelse, som det er muligt. 4.5 ndringer til Aftalen skal for at v re gyldige i forhold til Aftalens vilk r udarbejdes i form af skriftlige allonger til Aftalen, som tydeligt angiver, p hvilke punkter fravigelser skal ske. Allongerne dateres og underskrives s rskilt, men sidenummereres kontinuerligt i forl ngelse af Aftalens sidenummerering. Som Bilag 11 til Aftalen findes en logbog, der lłbende skal tilfłres pr cise oplysninger om dato og karakter for alle aftale ndringer. 4.6 Retsforholdet mellem Parterne afgłres efter dansk ret. 5. Ydelserne 5.1 OPP-leverandłren skal projektere, anl gge og opfłre Skolen og stille Skolen til r dighed for Langeland Kommune i Driftsfasen, og hvis andet ikke positivt fremg r af Aftalen, b rer OPP-leverandłren den fulde risiko, der er forbundet med at opfłre, eje og drive Skolen og de anl gsarbejder, der skal udfłres p Grunden, jf. herved punkterne og Med henblik herp p tager OPP-leverandłren sig blandt andet at levere fłlgende delydelser: I Byggefasen: a. Kłb af Grunden p de i Bilag 2 fastlagte vilk r. b. Projektering, anl g, opfłrelse samt myndighedsgodkendelse af Skolen i overensstemmelse med Den Tilbudte Anl gslłsning og opfyldelse af de krav og vilk r, der er fastlagt i Bilag 1. c. Levering af driftstilbehłr og inventar som n rmere angivet i Bilag 1 og Den Tilbudte Anl gslłsning I Driftsfasen: a. Lłbende vedligeholdelse af Skolen (b de indvendigt og udvendigt, herunder vedligeholdelse af installationer og vedligeholdelse af anl g p Grunden) som n rmere angivet i Bilag 1. b. Lłbende levering af serviceydelser, forsyninger med vand, varme, el og renovation, drift og vedligeholdelse af udearealer, forest else af bygningsdrift, herunder ans ttelse af eventuelt driftspersonale, anskaffelse af nłdvendige materialer, v rktłj og maskiner, pedelfunktion, sikkerhed og brandslukning, adgangskontrol og eventuel vagt mv. som n rmere angivet i Bilag 1. c. Renhold af Skolen (herunder inventar samt anl g og udenomsarealer p Grunden) som n rmere angivet i Bilag 1. 10/37

11 5.2 Langeland Kommunes ydelser omfatter: a. Salg af Grunden p de i Bilag 2 fastlagte vilk r. b. Udfłrelse af opgaver, som Langeland Kommune har p taget sig i medfłr af Aftalen. c. Betaling i henhold til Bilag 3 og punkterne 14, 18 og Kapitel 2 - Byggefasen samt ibrugtagning 6. OPP-leverandłrens ansvar og risiko i Byggefasen 6.1 OPP-leverandłren har ansvaret for, at ydelserne, jf. punkt 5.1.1, litra a til litra c, leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, der er fastlagt i Bilag 1 og Den Tilbudte Anl gslłsning samt eventuelle aftalte ndringer hertil. OPP-leverandłren forpligter sig til, at ydelserne opfylder de krav og betingelser, der fremg r af disse dokumenter, samt de krav og betingelser, der efter almindelige foruds tninger skal v re opfyldt med henblik p Den Tilbudte Anl gslłsnings funktion. Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erl gges i en s d- vanlig god kvalitet og i overensstemmelse med s dvanlig god praksis i branchen samt g ldende miljł-, arbejdsmiljł-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter p tidspunktet for ydelsernes erl ggelse. Det pr ciseres, at OPP-leverandłren ikke b rer ansvaret for opgaver, som Langeland Kommune m tte p tage sig, jf. punkt 5.2, litra b. 6.2 OPP-leverandłren er bygherre og har, hvor andet ikke udtrykkeligt er aftalt i Aftalen, det fulde ansvar for, at Skolen (herunder anl gsarbejder p Grunden) f rdiggłres til Ibrugtagningstidspunktet. OPP-leverandłren b rer s ledes den fulde risiko for manglende eller mangelfulde ydelser fra Underentreprenłrer, herunder som fłlge af disses insolvens, ligesom OPP-leverandłren b rer risikoen for h ndelige begivenheder, der m tte indtr ffe i Byggefasen. Bygherreansvar omfatter tillige ansvar i forhold til tredjemand, og OPP-leverandłren p tager sig at friholde Langeland Kommune for krav fra tredjemand, der udspringer af forhold, som OPP-leverandłren b rer ansvaret for, jf. herved punkt Langeland Kommune afholder i Byggefasen omkostninger til: a. Fortidsminder, hvis der i Byggefasen konstateres fortidsminder, idet Langeland Kommune i s fald afholder de direkte omkostninger til nłdvendige foranstaltninger. b. Geotekniske forhold, jf. Bilag 1, punkt 6.6, idet Langeland Kommune afholder direkte omkostninger til nłdvendige foranstaltninger, hvis de geotekniske forhold viser sig at v re v sentligt anderledes, end hvad OPP-leverandłren med rette kunne forvente p baggrund af udbudsmaterialets oplysninger og foruds tninger samt OPP-leverandłrens kendskab til Grunden i łvrigt, hvis dette medfłrer hindringer for gennemfłrelsen af Skolen, og hvis s danne uforudsete forhold medfłrer meromkostninger for OPP-leverandłren. 11/37

12 7. Prłver 7.1 Langeland Kommune kan kr ve at overv re prłver, der p OPP-leverandłrens initiativ udfłres p Grunden, hos OPP-leverandłren eller hos OPP-leverandłrens Underentreprenłrer. OPP-leverandłren orienterer med et rimeligt varsel Langeland Kommune om, at s danne prłver agtes iv rksat. Langeland Kommune har adgang til byggepladsen efter et forudg ende varsel p 7 dage. 7.2 Hvis Langeland Kommune har tilkendegivet, at man łnsker at overv re udfłrelsen af visse prłver, skal Langeland Kommune orienteres om prłvernes foretagelse i rimelig tid forinden. 7.3 Langeland Kommune kan kr ve, at OPP-leverandłren udfłrer yderligere prłver efter Langeland Kommunes łnske. Hvis disse prłver viser, at ydelserne er kontraktm ssige, betales prłverne af Langeland Kommune. I modsat fald betales prłverne af OPP-leverandłren. 8. Ibrugtagningstidspunktet og Gennemgang ved ibrugtagning 8.1 Ibrugtagningstidspunktet er aftalt til den 1. juni 2010, forudsat at betingelserne i punkt 8.2 er opfyldt. Langeland Kommunes betalingsforpligtelse indtr der s ledes ogs fłrst, n r betingelserne i punkt 8.2 er opfyldt, hvorefter betalingen sker med virkning fra Ibrugtagningstidspunktet (1. juni 2010). 8.2 Ibrugtagning den 1. juni 2010 foruds tter, at der gennemfłres overtagelsesprłve i form af Gennemgang ved ibrugtagning af Arbejdet senest den 31. maj 2010, og at Funktionsmangler (bortset fra bagatelagtige forhold) eller v sentlige Anl gsmangler, der m tte v re konstateret i forbindelse med Gennemgang ved ibrugtagning, er afhjulpet senest den 30. juni Manglende dokumentation for overholdelse af Lavenergiklasse 2 betragtes som v sentlige Anl gsmangler. De n rmere retningslinier for Gennemgang ved ibrugtagning er fastsat i Bilag OPP-leverandłren skal skriftligt meddele Langeland Kommune et tidspunkt, hvor Gennemgang ved ibrugtagning af Arbejdet kan foretages. Gennemgang ved ibrugtagning skal ske senest den 31. maj Langeland Kommune skal have et varsel p mindst 10 arbejdsdage fłr datoen for afholdelse af Gennemgang ved ibrugtagning. 8.4 P vises der under Gennemgang ved ibrugtagning Funktionsmangler (bortset fra bagatelagtige forhold) eller v sentlige Anl gsmangler, afholdes der en ny Gennemgang ved ibrugtagning, jf. punkt 8.3, n r OPP-leverandłren har givet Langeland Kommune meddelelse om, at afhj lpning er sket. 8.5 I forbindelse med Gennemgang ved ibrugtagning udf rdiges et dokument (protokol), hvori anfłres p ber bte Funktionsmangler og Anl gsmangler. I tilknytning hertil anfłres OPP-leverandłrens mulige bem rkninger. Parternes stillingtagen til, om betingelserne for ibrugtagning er overholdt, jf. punkt 8.2, skal fremg af dokumentet. Dokumentet underskrives af begge Parter. 12/37

13 8.6 Hvis en Part ikke er repr senteret under Gennemgang ved ibrugtagning, kan denne gennemfłres uden den p g ldende Parts medvirken. Den młdte Part skal snarest muligt give den anden Part underretning om gennemfłrelsen af Gennemgang ved ibrugtagning og om indholdet af protokollen. 8.7 OPP-leverandłren har ret og pligt til at udbedre de Funktionsmangler og Anl gsmangler, der konstateres under Gennemgang ved ibrugtagning. Udbedring skal ske inden for en rimelig frist fastsat af Langeland Kommune. Sker dette ikke, skal Langeland Kommune fasts tte en yderligere kort frist til udbedring. Funktionsmangler og Anl gsmangler, der efter udlłbet af denne frist ikke er udbedret, kan Langeland Kommune lade udbedre for OPP-leverandłrens regning. Belłbet modregnes i fłrstkommende Enhedsbetaling. 9. Forsinkelse i Byggefasen 9.1 Hvis ibrugtagning, jf. punkt 8.2, forsinkes, udskydes Ibrugtagningstidspunktet, jf. punkt 8.1. Driftsfasens udlłb, jf. punkt 13.1, ndres ikke som fłlge af forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet, medmindre forsinkelsen skyldes en rsag, der giver OPP-leverandłren ret til tidsfristforl ngelse, jf. punkt OPP-leverandłren har ret til tidsfristforl ngelse med den virkning, at Driftsfasen forl nges med den periode, som Ibrugtagningstidspunktet er blevet forsinket som fłlge af Øn eller flere af fłlgende rsager: a. Force Majeure, jf. punkt 37, b. Offentlige p bud eller forbud, som ikke skyldes OPP-leverandłrens egne forhold, herunder som fłlge af fund af fortidsminder, jf. punkt 6.3, litra a, c. Hvis de geotekniske forhold viser sig at v re v sentligt anderledes end, hvad OPP-leverandłren kunne forvente, jf. punkt 6.3, litra b, d. Langvarig byggesagsbehandling i Langeland Kommune, i det omfang der g r mere end 30 kalenderdage fra OPP-leverandłrens indgivelse af fyldestgłrende byggeandragende, til kommunen meddeler byggetilladelse, og OPPleverandłren ikke modtager belłb fra Langeland Kommune i medfłr af punkt 9.4, e. ndringsarbejder, jf. punkt 23, eller f. Underskrift af OPP-kontrakten senere end den 1. oktober Udover krav om tidsfristforl ngelse, som fastsat i denne bestemmelse, kan OPPleverandłren ikke frems tte krav mod Langeland Kommune som fłlge af en forsinkelse med Ibrugtagningstidspunktet af de i denne bestemmelse anfłrte rsager. 9.3 Langeland Kommune og OPP-leverandłren skal słge forsinkelsen undg et eller begr nset ved s danne dispositioner, som med rimelighed kan kr ves. 13/37

14 9.4 Hvis der indtr der forsinkelse som fłlge af en af de rsager, der er n vnt i punkt 9.2, og OPP-leverandłren derfor har krav p tidsfristforl ngelse, skal Langeland Kommune v re berettiget til at kr ve forcering af Arbejdet for derved at reducere forsinkelsen af Ibrugtagningstidspunktet mod at friholde OPPleverandłren for dokumenterede positive udgifter forbundet med forceringen. 9.5 Hvis en forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet skyldes ansvarsp dragende forhold udvist af Langeland Kommune, skal Langeland Kommune erstatte OPPleverandłren det tab, som OPP-leverandłren p fłres. Erstatningen udm les som summen af de Enhedsbetalinger, der skulle v re betalt i perioden fra det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf. punkt 8.1, og til det forsinkede Ibrugtagningstidspunkt. Erstatningen udbetales p forfaldstidspunkterne for de Enhedsbetalinger, som den erstatter. OPP-leverandłren kan ikke herudover kr ve erstatning af Langeland Kommune. 9.6 Forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet medfłrer ikke gensidighedsbefłjelser over for OPP-leverandłren i form af erstatning, dagbod eller lignende, ud over hvad der fłlger af Aftalen. 10. Garanti 10.1 Ved Aftalens underskrift stiller OPP-leverandłren en bankgaranti eller anden sikkerhed godkendt af Langeland Kommune p et belłb svarende til 15% af Byggeog Anl gssummen til sikkerhed for Langeland Kommunes krav mod OPPleverandłren i tilf lde af Aftalens oph velse. Garantien lłber indtil Ibrugtagningstidspunktet, hvor den frigives Hvis Langeland Kommune łnsker udbetaling i henhold til garantien, skal dette skriftligt og samtidigt meddeles til OPP-leverandłren og Garanten med nłje angivelse af arten og omfanget af den p st ede misligholdelse samt stłrrelsen af det kr vede belłb. Dette belłb udbetales til Langeland Kommune inden 10 Arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre OPP-leverandłren forinden har iv rksat procedure vedrłrende sagkyndig beslutning, jf. punkt 49. Hvis den sagkyndiges beslutning g r ud p, at der skal ske udbetaling under garantien, skal belłbet udbetales senest 3 Arbejdsdage efter, at Parterne og Garanten har f et skriftlig meddelelse om beslutningen. Garantien nedskrives med det udbetalte belłb. 11. Forsikringer i Byggefasen 11.1 OPP-leverandłren er forpligtet til at drage omsorg for eller sikre, at der tegnes fłlgende forsikringer i Byggefasen: a. Brandforsikring af Skolen til fuld- og nyv rdi, b. All-risk forsikring for Skolen til fuld og nyv rdi, 14/37

15 c. Objektansvarsforsikring for r dgivere og underr dgivere med en d kningssum p minimum kr , og d. S dvanlig ansvarsforsikring, inkl. grundejeransvar, med en samlet d k- ningssum p minimum kr for person- og tingskader og maksimal selvrisiko pr. skadesbegivenhed p kr OPP-leverandłren har forud for Aftalens indg else dokumenteret, at de i punkt 11.1 n vnte forsikringer er tegnet eller vil blive tegnet. OPP-leverandłren er forpligtet til at holde de i punkt 11.1 anfłrte forsikringer i kraft i hele Byggefasen. Dokumentation for, at OPP-leverandłren har opfyldt disse forpligtelser, sker ved fremsendelse af de p g ldende policer eller bindende tilsagn om, at forsikringer vil blive tegnet Hvor det er muligt, skal OPP-leverandłren słrge for, at forsikringsselskabet giver Langeland Kommune skriftlig meddelelse, hvis en af de forsikringer, der er n vnt i punkt 11.1, opsiges, eller hvis pr mien ikke betales. En s dan meddelelse skal gives med et varsel p minimum 20 Arbejdsdage fłr ophłr af d kning Hvis pr mien ikke betales, eller forsikringen ophłrer, er Langeland Kommune berettiget til at betale pr mien, alternativt tegne forsikringen. Disse tiltag sker for OPP-leverandłrens regning OPP-leverandłren er forpligtet til uopholdeligt at meddele Langeland Kommune enhver ndring af de forsikringsvilk r, der er oplyst i henhold til dette punkt Ved enhver forsikringsbegivenhed, der kan udlłse udbetaling af en forsikringssum, der overstiger kr , er Langeland Kommune berettiget til at deltage i drłftelser mellem det p g ldende forsikringsselskab og OPP-leverandłren vedrłrende taksering af forsikringsbegivenheden samt udbetaling af forsikringssummen. Kapitel 3 - Driftsfasen 12. OPP-leverandłrens ansvar og risiko i Driftsfasen 12.1 OPP-leverandłren har ansvaret for, at ydelserne, jf. punkt 5.1.2, litra a til litra c, til stadighed leveres i overensstemmelse med og opfylder de krav, der er stillet i Bilag 1, Den Tilbudte Anl gslłsning samt eventuelle aftalte ndringer hertil. OPP-leverandłren forpligter sig til, at ydelserne opfylder de krav og betingelser, der fremg r af disse dokumenter, samt de krav og betingelser, der efter almindelige foruds tninger skal v re opfyldt med henblik p Den Tilbudte Anl gslłsnings funktion og Driften. Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erl gges i en s dvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med s dvanlig god praksis i branchen samt g ldende miljł-, arbejdsmiljł-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter p tidspunktet for ydelsernes erl ggelse. 13. Driftsfasens l ngde 15/37

16 13.1 Driftsfasen udlłber den 1. juli 2038, medmindre andet fłlger af Aftalen. 14. Betalingsmekanismen 14.1 Samtlige Langeland Kommunes betalinger til OPP-leverandłren ifłlge Aftalen sker, hvor ikke andet udtrykkeligt er angivet, ved Enhedsbetalingen som lłbende betalinger i Driftsfasen, der reguleres, herunder indeksreguleres, i henhold til reguleringsbestemmelserne i Bilag 3 (Betalingsmekanismen), der faktureres over for Langeland Kommune i Driftsfasens forlłb Ved begyndelsen af et kvartal (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10) er OPP-leverandłren berettiget til at fremsende betalingsanmodning vedrłrende Enhedsbetalingen for kvartalet, fłrste gang dog 4 uger efter Ibrugtagningstidspunktet. Fłrste Enhedsbetaling reduceres til at omfatte en forholdsm ssig andel af det kvartal, som Ibrugtagningstidspunktet falder i. Sidste Enhedsbetaling reduceres til at omfatte en forholdsm ssig andel af det kvartal, som Ophłrsdagen falder i. 15. Funktionsmangler i Driftsfasen 15.1 Ved Funktionsmangler i Driftsfasen sker der fradrag i Enhedsbetalingen i henhold til de regler, der er fastsat i Bilag 3. Der sker ikke fradrag i Enhedsbetalingen de fłrste 4 uger efter Ibrugtagningstidspunktet Bortset fra, hvad der fłlger af punkt 21 og punkt 28, er der ikke, ud over det i punkt 15.1 n vnte fradrag, knyttet retsvirkninger til Funktionsmangler i Driftsfasen Fradrag i betalingerne, jf. punkt 15.1, fritager ikke OPP-leverandłren for hurtigst muligt at bringe ydelserne vedrłrende Driften op p det niveau, der er fastlagt i Bilag Det, der er anfłrt i punkt 15.2, g lder ikke, hvis OPP-leverandłren eller OPPleverandłrens Underentreprenłrer har tilsidesat Aftalens bestemmelser fors tligt eller ved grov uagtsomhed. I s fald kan Langeland Kommune kr ve den del af sit tab, der ikke d kkes af fradraget i henhold til punkt 15.1, erstattet efter danske rets almindelige erstatningsregler Det i punkt 15.1 beskrevne fradrag i Enhedsbetalingen kan undtagelsesvist reduceres, hvis det m anses for benbart urimeligt fuldt ud at opretholde fradraget i forhold til den ulempe, som funktionsmanglen konkret har medfłrt for Langeland Kommune Hvis Langeland Kommune mener, at der skal ske fradrag i Enhedsbetalingen i henhold til dette punkt 15 ud over de fradrag, der er indeholdt i betalingsanmodningen, jf. punkt 14.2, er Langeland Kommune berettiget til at modregne s danne belłb. Viser det sig siden, at Langeland Kommune har modregnet for meget, skal det for meget modregnede med till g af renter efterbetales uden ugrundet ophold. 16/37

17 16. Forsyning og energiforbrug 16.1 Skolen skal opfłres, s kravene i Lavenergiklasse 2 opfyldes Forsyning og energiforbrug i Driftsfasen reguleres i henhold til de bestemmelser, der er fastlagt i Bilag 3 (Betalingsmekanismen) Hvis det i Driftsfasen viser sig, at Skolen ikke lever op til krav, som det ved opfłrelse efter Lavenergiklasse 2 samt under hensyn til slid, lde og den forudsatte vedligeholdelse m forventes, er OPP-leverandłren forpligtet til at tr ffe fornłdne foranstaltninger med henblik p, at energiforbruget bringes ned til det forventede niveau p n rv rende tidspunkt. 17. H rv rk og skader som fłlge af grov uagtsomhed udvist af Brugerne Langeland Kommune betaler ved hvert skole rs begyndelse kr ,00 til Skolens ledelse til en pulje til d kning af omkostninger til udbedring af skader p Aktivet for rsaget af H rv rk og/eller Brugernes groft uagtsomme adf rd Forud for udbedring af skader, som n vnt i punkt 17.1, orienterer OPPleverandłren Skolens ledelse herom OPP-leverandłren er forpligtet til at dokumentere omkostninger forbundet med oprettelsen efter skader, som n vnt i punkt 17.1, opgjort pr. skole r. Skolens ledelse refunderer OPP-leverandłrens dokumenterede omkostninger forbundet med oprettelse efter skader, som n vnt i punkt 17.1, for et belłb p op til kr pr. skole r OPP-leverandłren er forpligtet til over for skadevolder at słge regres for omkostninger i forbindelse med udbedring af skader, som n vnt i punkt I det omfang OPP-leverandłren f r omkostninger d kket herved, vil OPPleverandłren ikke f refunderet omkostninger efter punkt Hvis den rlige pulje ved skole rets afslutning udviser et restbelłb, deles dette ligeligt mellem OPP-leverandłren og Skolen. Forbrug til udbedring af skader, som n vnt i punkt 17.1, udover hvad der d kkes af den afsatte rlige pulje p kr ,00, afholdes af OPP-leverandłren Det i dette punkt 17 n vnte rlige belłb p kr indeksreguleres i overensstemmelse med bestemmelserne i Bilag Betalinger 18.1 I tilf lde af uenighed om Enhedsbetalingen skal Langeland Kommune betale de ubestridte dele af betalingsanmodningen. OPP-leverandłren er ikke berettiget til at undlade at erl gge kontraktm ssige ydelser p grund af uenighed om Enhedsbetalingen. 17/37

18 18.2 N r OPP-leverandłren har krav p kontantbetaling i henhold til Aftalen, kan fakturering ske hurtigst muligt. Belłbet faktureres med vilk r om lłbedage p 30 kalenderdage efter forfaldstid. Betaler Langeland Kommune senere end sidste rettidige betalingsdag, svares der renter fra forfaldsdag i overensstemmelse med rentelovens rentesats Betalinger i henhold til Aftalen till gges moms i henhold til den til enhver tid g ldende momslovgivning 19. Refinansiering 19.1 De finansieringsvilk r, der ligger til grund for Enhedsbetalingen, fremg r af tilbudsmodellen (Bilag 10) OPP-leverandłren er forpligtet til stedse at słge at optimere de finansieringsm ssige foruds tninger Ved OPP-leverandłrens Refinansiering i forhold til Bilag 10 deles den gevinst, der herved opn s, mellem Langeland Kommune og OPP-leverandłren med 50% til Langeland Kommune og 50% til OPP-leverandłren. Gevinsten beregnes i overensstemmelse med Bilag Forsikringer i Driftsfasen 20.1 OPP-leverandłren er forpligtet til at tegne fłlgende forsikringer i Driftsfasen: a. S dvanlig bygningsforsikring inkl. husejeransvarsforsikring og brandforsikring til fuld og nyv rdi, b. S dvanlig erhvervsansvarsforsikring, herunder d kkende blandt andet omkostninger til genhusning, transport mv., hvis der opst r perioder, hvor Aktivet helt eller delvist ikke kan anvendes som forudsat i Aftalen, og c. Professionel erhvervs-/produktansvarsforsikring inkl. grundejeransvar for en sum p kr og en maksimal selvrisiko pr. skadesbegivenhed p kr , 20.2 OPP-leverandłren er forpligtet til at słrge for, at underleverandłrer ved Driftsfasens start og i hele Driftsfasen har s dvanlig ansvarsforsikring. OPPleverandłren er p forlangende forpligtet til at dokumentere, at dette er tilf ldet ved at fremsende de relevante policer Aftalens punkt 11.2 til punkt 11.6 g lder ligeledes for de i punkt 20.1 og punkt 20.2 n vnte forsikringer. 21. Langeland Kommunes indtr delsesadgang 18/37

19 21.1 Ved Langeland Kommunes indtr delsesadgang menes Langeland Kommunes ret til, som beskrevet i dette punkt 21, enten i hele den resterende aftaleperiode eller i en afgr nset periode at fratage OPP-leverandłren udfłrelsen af visse ydelser i henhold til Aftalen for enten selv at udfłre dem eller lade disse udfłre af tredjemand Langeland Kommune har indtr delsesadgang i fłlgende tilf lde: a. Hvis der er en betydelig risiko for skade p personer eller betydelig risiko for v sentlig skade p ting ved en forts ttelse af Aftalen. b. Hvis indtr delse er uomg ngeligt nłdvendigt for, at Langeland Kommune kan erl gge v sentlige ydelser, som Langeland Kommune i henhold til Lovgivningen er forpligtet til at erl gge til offentligheden. c. Hvis OPP-leverandłren trods p krav og trods v sentlige fradrag i Enhedsbetalingen, jf. punkt 15, ikke inden fire m neder har udbedret et mangelfuldt forhold, forudsat den manglende udbedring ikke skyldes Force Majeure Hvis Langeland Kommune vil bruge sin ret i henhold til punkt 21.2, skal OPPleverandłren med rimeligt varsel underrettes om fłlgende: a. De ydelser, som Langeland Kommune łnsker at overtage. b. Grundene, som Langeland Kommune stłtter sin ret p, jf. punkt c. Den dato, fra hvilken Langeland Kommune łnsker at overtage ydelserne. d. Den forventelige udstr kning af den periode, hvori Langeland Kommune skal overtage ydelserne OPP-leverandłren skal give Langeland Kommune rimelig assistance ved udfłrelsen af de overtagne ydelser, herunder overgive Langeland Kommune alle oplysninger og alt materiale, der knytter sig til de overtagne ydelser, s ledes at gener for Brugerne som fłlge af Langeland Kommunes indtr delsesadgang bliver minimeret mest muligt. Langeland Kommune er - mod s dvanligt vederlag - endvidere berettiget til at anvende OPP-leverandłrens materialer og materiel, indtil Langeland Kommune selv kan skaffe sig r dighed over s danne materialer og materiel OPP-leverandłren skal snarest efter modtagelsen af Langeland Kommunes indtr delsesunderretning beregne de łkonomiske konsekvenser af ndringerne, jf. punkt 23, og oplyse, hvilke konsekvenser indtr delsen har for Enhedsbetalingen Punkterne 21.1 til 21.5 indskr nker ikke Langeland Kommunes ret til at oph ve Aftalen, hvor betingelserne herfor i łvrigt m tte v re opfyldt, jf. punkt 28, ligesom bestemmelserne i punkterne 21.1 til 21.5 ikke indskr nker Langeland Kommunes ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler. 19/37

20 Kapitel 4 - Priss tning og ndringer 22. Priss tning 22.1 OPP-leverandłrens priss tning af ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalen, er specificeret n rmere i Bilag Alle priser og ydelser, der leveres i henhold til Aftalen, er eller bliver fastsat efter et bent kalkulationsgrundlag, hvor alle foruds tninger og beregninger skal l g- ges frem De kalkulationer, der ligger til grund for OPP-leverandłrens priss tning, fremg r tillige af Bilag 10. OPP-leverandłren skal p forlangende fremkomme med enhver oplysning til vurdering af fremlagte kalkulationer. Denne forpligtelse g lder endvidere alle kalkulationer, der bliver udarbejdet i aftaleperioden. 23. Langeland Kommunes ndringsłnsker 23.1 Langeland Kommune kan forlange ndringer i OPP-leverandłrens ydelser b de i form af merydelser og mindreydelser ved Skolen og Driften i s vel Byggefasen som Driftsfasen, n r ndringen har naturlig og p regnelig sammenh ng med de aftalte ydelser. Langeland Kommune har herunder mulighed for at kr ve moderniseringer og tekniske opdateringer af bygninger, lokaler og tekniske anl g. OPP-leverandłren er som ejer af Aktivet forpligtet til at tilgodese s danne n- dringsłnsker, hvis ikke v sentlige og saglige hensyn taler for det modsatte Meddelelsen om ndringsłnske, jf. punkt 23.1, skal indeholde en angivelse af baggrunden for ndringsłnsket samt en angivelse af de łnskede ndringer, der er s detaljeret, at OPP-leverandłren kan priss tte ndringerne i overensstemmelse med principperne, jf. punkt 22. Derudover skal Langeland Kommune angive, hvorn r ndringerne łnskes iv rksat OPP-leverandłren kan mods tte sig s danne ndringer, hvis de - hver for sig eller samlet - p afgłrende m de vil ndre Aftalens karakter, herunder de med Aftalen forbundne risici eller det forudsatte łkonomiske afkast OPP-leverandłren skal snarest efter modtagelsen af Langeland Kommunes n- dringsłnsker oplyse eventuelle łkonomiske konsekvenser for Enhedsbetalingen og om nłdvendigt for Bygge- og Anl gssummen. OPP-leverandłren skal fremkomme med forslag til justering af Betalingsmekanismen, jf. Bilag 3, i det omfang ndringerne giver anledning hertil. OPP-leverandłren skal ligeledes snarest oplyse eventuelle tidsm ssige konsekvenser af ndringsłnsket, herunder eventuel p virkning af Ibrugtagningstidspunktet De łkonomiske konsekvenser skal ved ndringer i Byggefasen beregnes i overensstemmelse med priser og kalkulationerne i Bilag 10 og efter principperne i punkt /37

Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter "S lger")

Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter S lger) Advoktpartnerseskab Carsten Lorentzen Advokat J.nr. 292413-MAB BETINGET K BSAFTALE Mellem KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter "S lger") og Boligforeningen 3B,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 INDHOLD Ny lovgivning i folketings ret 2007/2008 ndring af lov om europ iske samarbejdsudvalg (Udvidelse af antallet af

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center AIS under konkurs

Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center AIS under konkurs Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center AIS under konkurs CIRKUL RESKRIVELSE NR. 7 RETTENS SKS S01-25012012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER AIS UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEB L, 6400 S NDERBORG,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst Michael HonorØ Specialistadvokat J.nr.. 012657-0238 mih T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com FORTROLIGT NOTAT TIL DSB 29. april 2011 Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522)

Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522) 27. marts 2015 Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 9. april 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Advokat (bilag 1) til Hłjesteret. Dir. tlf. 33 34 02 23

Advokat (bilag 1) til Hłjesteret. Dir. tlf. 33 34 02 23 Procesbevillingsn vnet St. Kongensgade 1-3, 2. sal 1264 Kłbenhavn K Advokat partnerselskab R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 lett@lett.dk www. lett.d k Tredjeinstansbevilling

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

APPELLANTERNES P STANDSDOKUMENT OG SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT

APPELLANTERNES P STANDSDOKUMENT OG SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT 14. december 2012 Lett Advokatfirma R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 0000 Fax 33 34 0001 Adv. Karen Dyekj r J.nr. 276053-PAl-I APPELLANTERNES P STANDSDOKUMENT OG SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Advokat Pernille Słlling R dhuspladsen 4, 4. 1550 Kłbenhavn V J. nr. 268261 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET afsagt den 10. marts 2014 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Marie S. Mikkelsen,

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup som OPP. Rettelsesblad 7

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup som OPP. Rettelsesblad 7 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup som OPP Rettelsesblad 7 17. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 7... 3 1.1 Rettelse til OPP-aftalens punkt 3.1.1,...

Læs mere

Aftale (udkast af 19. juni 2015)

Aftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5 Aftale (udkast af 19. juni 2015) OPERATIONEL LEASING. GUMMIHJULSLÆSSERE OG GRAVEMASKINE TIL AFATEK AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere