Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September OPP-kontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt"

Transkript

1 Langeland Kommune Ny skole som OPP OPP-kontrakt September 2008

2 Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse...4 Parterne...5 Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner Baggrund og form l Definitioner Ikrafttr den Aftalevilk r Ydelserne...10 Kapitel 2 - Byggefasen samt ibrugtagning OPP-leverandłrens ansvar og risiko i Byggefasen Prłver Ibrugtagningstidspunktet og Gennemgang ved ibrugtagning Forsinkelse i Byggefasen Garanti Forsikringer i Byggefasen...14 Kapitel 3 - Driftsfasen OPP-leverandłrens ansvar og risiko i Driftsfasen Driftsfasens l ngde Betalingsmekanismen Funktionsmangler i Driftsfasen Forsyning og energiforbrug H rv rk og skader som fłlge af grov uagtsomhed udvist af Brugerne Betalinger Refinansiering Forsikringer i Driftsfasen Langeland Kommunes indtr delsesadgang...18 Kapitel 4 - Priss tning og ndringer Priss tning Langeland Kommunes ndringsłnsker OPP-leverandłrens ndringsadgang/-pligt - Optimering ndringer i lovgivningen...22 Kapitel 5 Ophłr af kontrakten Gennemgang af Skolen Overdragelse af Skolen og Grunden Langeland Kommunes h veadgang H veopgłret ved Langeland Kommune oph velse OPP-leverandłrens h veadgang Det łkonomiske opgłr ved OPP-leverandłrens oph velse F lles regler for oph velse Finansierens afv rgeret...28 Kapitel 6 - F lles bestemmelser Samarbejdsmodel Dokumentation Langeland Kommunes kontrol Force Majeure Skadeforvoldelse ILO-konvention nr. 94 og ligebehandling OPP-leverandłrens overtagelse af medarbejdere i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse /37

3 41. Forholdet til lejeretten Lłbende udbud af tjenesteydelser Regulering af Enhedsbetalingen efter nyt udbud Udbud efter markedstest OPP-leverandłrens overdragelse af rettigheder og pligter Langeland Kommunes overdragelse af rettigheder og pligter Tinglysning...36 Kapitel 7 - Tvister Hovedregel Sagkyndig beslutning om garantiudbetaling Foregreben tvistelłsning Syn og skłn Voldgift /37

4 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Funktionsbaserede krav Betinget skłde Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme Forretningsorden for samarbejde Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb Kommuneplantill g Udkast til lokalplan Omr de til skole og idr t i Rudkłbing Oversigt over medarbejdere hos Langeland Kommune, som overdrages til OPPleverandłren i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven (udarbejdes senere) Tilbud af 23. juni 2008 fra Team Rudkłbing Skole A/S Bilag 10 Tilbudsmodel Bilag 11 Logbog (udarbejdes senere) 4/37

5 Parterne Undertegnede Langeland Kommune Fredensvej Rudkłbing (herefter ben vnt "Langeland Kommune") og medundertegnede OPP rstedskolen A/S CVR-nr c/o Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard Hellerup (herefter ben vnt "OPP-leverandłren") (i f llesskab ben vnt "Parterne" og hver for sig "Part") har indg et denne aftale med tilhłrende bilag vedrłrende, design, projektering, opfłrelse, anl g, bygningsvedligehold, bygningsdrift, visse serviceydelser samt finansiering af den nye skole i Rudkłbing (herefter ben vnt "Aftalen") p fłlgende vilk r: Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner 1. Baggrund og form l 1.1 Langeland Kommune har gennemfłrt et udbud af en ny skole i Rudkłbing, r- stedskolen, som et OPP-projekt. OPP-leverandłren har afgivet det łkonomisk mest fordelagtige tilbud og har derfor f et tildelt opgaven. 1.2 Form let med Aftalen er at etablere et Offentligt-Privat Partnerskab, hvorved OPP-leverandłren mod betaling af et fastsat vederlag p tager sig et totalłkonomisk ansvar for en ny skole i Rudkłbing omfattende finansiering, design, projektering, opfłrelse, anl g, bygningsvedligehold, bygningsdrift samt visse serviceydelser i en kontraktperiode p op til 30 r. Der tilsigtes herved at optimere projektets totalłkonomi gennem samment nkning mellem opfłrelse, anl g, vedligeholdelse, bygningsdrift og serviceydelser. 1.3 Partnerskabets form l er endvidere at sikre mulighederne for at realisere effektive og innovative opgavelłsninger i et langsigtet samarbejde mellem OPPleverandłren og Langeland Kommune. 2. Definitioner 2.1 For b de Byggefasen og Driftsfasen samt i kontraktperioden i łvrigt defineres nedenn vnte ord som fłlger: 5/37

6 a. "Aftalen" er denne aftale med tilhłrende bilag vedrłrende design, projektering, opfłrelse, anl g, bygningsvedligehold, bygningsdrift, serviceydelser samt finansiering af den nye skole i Rudkłbing. b. "Aktivet" betyder Skolen og Grunden. c. "Anl gsdelen af Grundbetalingen" er den del af Grundbetalingen, der reguleres med en fast indekseringsfaktor p 2% p.a., jf. Bilag 3. d. "Anl gsmangler" er manglende overensstemmelse med Den Tilbudte Anl gslłsning. e. "Anl gssummen for Aktivet" er Bygge- og Anl gssummen med till g af de i Bilag 2 n vnte udgifter til OPPleverandłrens kłb af Grunden og med till g af OPP-leverandłrens finansieringsomkostninger i Byggefasen. f. "Arbejdet" er summen af de ydelser, der skal erl g- ges i Byggefasen med henblik p opfłrelse af Skolen. g. "Arbejdsdage" er alle mandage til og med fredage, der ikke er danske helligdage. h. "Basisbetalingen" er Enhedsbetalingen for det fłrste kvartal efter Ibrugtagningstidspunktet fłr eventuelle reguleringer i henhold til Aftalen. i. "Betalingsmekanismen" er metoden for regulering af Langeland Kommunes lłbende betalinger til OPPleverandłren i Driftsfasen i overensstemmelse med bestemmelserne i Bilag 3. j. "Brugerne" er Skolens personale, elever, for ldre, deltagere i arrangementer og g ster i łvrigt, herunder ved sports- og fritidsaktiviteter. k. "Byggefasen" er perioden fra Aftalens indg else frem til Ibrugtagningstidspunktet. l. "Bygge- og Anl gssummen" betyder den samlede pris for opfłrelse af Skolen med undtagelse af de i Bilag 2 n vnte udgifter til OPP-leverandłrens kłb af Grunden og med undtagelse af OPP- 6/37

7 leverandłrens finansieringsomkostninger i Byggefasen. m. "Den Tilbudte Anl gslłsning" betyder den i Bilag 9 anfłrte anl gslłsning vedrłrende Skolen. n. "Driften" er summen af ydelserne vedrłrende vedligeholdelse, drift og service, jf. punkt 5.1.2, litra a, b og c. o. "Driftsdelen af Grundbetalingen" er den del af Grundbetalingen, der reguleres i forhold til udviklingen i indeksene ILON2 og BYG4 i henhold til Bilag 3. p. "Driftsfasen" er perioden fra Ibrugtagningstidspunktet frem til Aftalens ophłr. q. "Enhedsbetalingen" er den lłbende kvartalsm ssige betaling, som Langeland Kommune svarer OPPleverandłren i Driftsfasen, og som d kker samtlige OPP-leverandłrens tilgodehavender hos Langeland Kommune, hvor ikke andet er udtrykkeligt anfłrt i Aftalen. r. "Finansieren" er OPP-leverandłrens eventuelle pri-m re eksterne finansieringsinstitut i relation til Aftalen. s. "Force Majeure" er ekstraordin re omst ndigheder, der opst r uden Partens skyld, og som Parten ikke er herre over og ikke burde have forudset. Force Majeure foreligger fx ved krig, us dvanlige naturbegivenheder, strejke, lockout, sabotage eller terrorisme. t. "Funktionsmangler" betyder manglende opfyldelse af funktionsbaserede krav, jf. Bilag 1. u. "Garanten" er det pengeinstitut eller lignende, der p vegne af OPP-leverandłren stiller den i punkt 10 omhandlede garanti. v. "Gennemgang ved ibrugtagning" er den overtagelsesprłve, som ved Byggefasens afslutning skal gennemfłres vedrłrende Arbejdet. Der skal herunder ske en afprłvning af de tekniske anl g og freml gges dokumentation for, at Skolen opfylder Lavenergiklasse 2. w. "Grundbetalingen" er Enhedsbetalingen opgjort fłr till g af omkostninger til forsyning, forbrugsartik- 7/37

8 ler, ejendomsskatter og reguleringer som n rmere fastlagt i Bilag 3. x. "Grunden" er den ubebyggede grund, som OPPleverandłren kłber af Langeland Kommune, jf. Bilag 2. Del af matr.nr. 45 Rudkłbing Markjorder og matr.nr. 4 a Skrłbelev By, Skrłbelev. Delarealet er ved igangv - rende matrikul r sag af Landinspektłrfirmaet Hvenegaard & Mecklenborg ben vnt del nr. 2 af matr.nr. 45 Rudkłbing Markjorder og har et areal p ca m 2. Delarealet udgłres af den sydlige del af omr de I markeret som Bruttobyggeomr de for skole p lokalplankort 2 til lokalplan 100 af 14. marts y. "Grundens Tilbagekłbssum" er kłbesummen for Grunden, jf. Bilag 2, der inflationskorrigeres med 2% p.a. fra og med 1. september 2008 og til og med Ophłrsdagen. z. "H rv rk" er skader, der er forvoldt med vilje og i ond hensigt.. "Ibrugtagningstidspunktet" er Driftsfasens fłrste dag. ł. "Langeland Kommunes Brugsret" er eksklusiv brugsret for Langeland Kommune til Aktivet.. "Lavenergiklasse 2" er lavenergiklasse 2 i henhold til BR 08 og SBI-anvisning 216, Anvisning om Bygningsreglement BR 08. aa. "Lovgivning bb. "Ophłrsdagen" cc. "Projektspecifik Lovgivning" dd. "Refinansiering" er f llesskabsretlige regler, danske love, regler udstedt i medfłr af danske love samt andre alment g ldende forskrifter. er Driftsfasens sidste dag ved Aftalens ordin re udlłb. er Lovgivning, der specifikt retter sig mod ydelser inden for opfłrelse og drift af bygninger, som anvendes af offentlige myndigheder til undervisningsform l samt forenings- og idr tsaktiviteter, samt Lovgivning, der specifikt retter sig mod OPPprojekter. er ndringer i OPP-selskabets fremmedfinansiering, fx en reduktion af renten, en 8/37

9 forl ngelse af lłbetiden eller en forłget g ldsoptagelse, jf. Bilag 3, afsnit 10. ee. "Skolen" betyder det samlede f rdige bygge- og anl gsarbejde vedrłrende den nye skole med samtlige tilhłrende faciliteter, herunder idr ts- og udearealer, som OPPleverandłren skal udfłre p Grunden med tilhłrende tekniske installationer mv., og som OPP-leverandłren skal stille til r dighed for Langeland Kommune p Ibrugtagningstidspunktet, jf. Den Tilbudte Anl gslłsning (Bilag 9), de funktionsbaserede krav (Bilag 1) og Aftalen i łvrigt samt efterfłlgende pr ciseringer og aftalte n- dringer. ff. "Tilbudsmodellen" er OPP-leverandłrens priss tning af ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalen, opgjort og oplyst i overensstemmelse med udbudsmaterialet og vedlagt Aftalen som Bilag 10. gg. "Underentreprenłrer" er alle OPP-leverandłrens medkontrahenter, der har relation til Aftalen, bortset fra Finansieren og Garanten. 3. Ikrafttr den 3.1 Aftalen tr der i kraft p datoen for Aftalens underskrift. 4. Aftalevilk r 4.1 Aftalen indeholder de vilk r, der skal g lde i retsforholdet mellem Langeland Kommune og OPP-leverandłren. Aftalen sammenfatter udtłmmende de vilk r, som Parterne er blevet enige om. Der kan s ledes ikke stłttes ret p vilk r, der fremg r af de dokumenter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med den forudg ende udbudsprocedure, hvis s danne vilk r ikke genfindes i Aftalen. 4.2 Hvor det i Aftalen er anfłrt, at en Part skal give meddelelse, godkendelse, anmodning eller lignende til den anden Part eller i łvrigt reagere over for den anden Part, skal s danne meddelelser, godkendelser, anmodninger/reaktioner v re skriftlige, medmindre andet fremg r af forretningsorden for samarbejde (Bilag 4). 4.3 Aftaletekstens vilk r g r forud for angivelser i bilagene, medmindre det udtrykkeligt fremg r af bilagene, at Parterne łnsker at foretage en fravigelse af aftaleteksten. 9/37

10 4.4 Hvis en bestemmelse i Aftalen tilsides ttes som ugyldig, skal Aftalen i łvrigt opretholdes, og den ugyldige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, der i sit indhold ligger s t t ved den ugyldige bestemmelse, som det er muligt. 4.5 ndringer til Aftalen skal for at v re gyldige i forhold til Aftalens vilk r udarbejdes i form af skriftlige allonger til Aftalen, som tydeligt angiver, p hvilke punkter fravigelser skal ske. Allongerne dateres og underskrives s rskilt, men sidenummereres kontinuerligt i forl ngelse af Aftalens sidenummerering. Som Bilag 11 til Aftalen findes en logbog, der lłbende skal tilfłres pr cise oplysninger om dato og karakter for alle aftale ndringer. 4.6 Retsforholdet mellem Parterne afgłres efter dansk ret. 5. Ydelserne 5.1 OPP-leverandłren skal projektere, anl gge og opfłre Skolen og stille Skolen til r dighed for Langeland Kommune i Driftsfasen, og hvis andet ikke positivt fremg r af Aftalen, b rer OPP-leverandłren den fulde risiko, der er forbundet med at opfłre, eje og drive Skolen og de anl gsarbejder, der skal udfłres p Grunden, jf. herved punkterne og Med henblik herp p tager OPP-leverandłren sig blandt andet at levere fłlgende delydelser: I Byggefasen: a. Kłb af Grunden p de i Bilag 2 fastlagte vilk r. b. Projektering, anl g, opfłrelse samt myndighedsgodkendelse af Skolen i overensstemmelse med Den Tilbudte Anl gslłsning og opfyldelse af de krav og vilk r, der er fastlagt i Bilag 1. c. Levering af driftstilbehłr og inventar som n rmere angivet i Bilag 1 og Den Tilbudte Anl gslłsning I Driftsfasen: a. Lłbende vedligeholdelse af Skolen (b de indvendigt og udvendigt, herunder vedligeholdelse af installationer og vedligeholdelse af anl g p Grunden) som n rmere angivet i Bilag 1. b. Lłbende levering af serviceydelser, forsyninger med vand, varme, el og renovation, drift og vedligeholdelse af udearealer, forest else af bygningsdrift, herunder ans ttelse af eventuelt driftspersonale, anskaffelse af nłdvendige materialer, v rktłj og maskiner, pedelfunktion, sikkerhed og brandslukning, adgangskontrol og eventuel vagt mv. som n rmere angivet i Bilag 1. c. Renhold af Skolen (herunder inventar samt anl g og udenomsarealer p Grunden) som n rmere angivet i Bilag 1. 10/37

11 5.2 Langeland Kommunes ydelser omfatter: a. Salg af Grunden p de i Bilag 2 fastlagte vilk r. b. Udfłrelse af opgaver, som Langeland Kommune har p taget sig i medfłr af Aftalen. c. Betaling i henhold til Bilag 3 og punkterne 14, 18 og Kapitel 2 - Byggefasen samt ibrugtagning 6. OPP-leverandłrens ansvar og risiko i Byggefasen 6.1 OPP-leverandłren har ansvaret for, at ydelserne, jf. punkt 5.1.1, litra a til litra c, leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, der er fastlagt i Bilag 1 og Den Tilbudte Anl gslłsning samt eventuelle aftalte ndringer hertil. OPP-leverandłren forpligter sig til, at ydelserne opfylder de krav og betingelser, der fremg r af disse dokumenter, samt de krav og betingelser, der efter almindelige foruds tninger skal v re opfyldt med henblik p Den Tilbudte Anl gslłsnings funktion. Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erl gges i en s d- vanlig god kvalitet og i overensstemmelse med s dvanlig god praksis i branchen samt g ldende miljł-, arbejdsmiljł-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter p tidspunktet for ydelsernes erl ggelse. Det pr ciseres, at OPP-leverandłren ikke b rer ansvaret for opgaver, som Langeland Kommune m tte p tage sig, jf. punkt 5.2, litra b. 6.2 OPP-leverandłren er bygherre og har, hvor andet ikke udtrykkeligt er aftalt i Aftalen, det fulde ansvar for, at Skolen (herunder anl gsarbejder p Grunden) f rdiggłres til Ibrugtagningstidspunktet. OPP-leverandłren b rer s ledes den fulde risiko for manglende eller mangelfulde ydelser fra Underentreprenłrer, herunder som fłlge af disses insolvens, ligesom OPP-leverandłren b rer risikoen for h ndelige begivenheder, der m tte indtr ffe i Byggefasen. Bygherreansvar omfatter tillige ansvar i forhold til tredjemand, og OPP-leverandłren p tager sig at friholde Langeland Kommune for krav fra tredjemand, der udspringer af forhold, som OPP-leverandłren b rer ansvaret for, jf. herved punkt Langeland Kommune afholder i Byggefasen omkostninger til: a. Fortidsminder, hvis der i Byggefasen konstateres fortidsminder, idet Langeland Kommune i s fald afholder de direkte omkostninger til nłdvendige foranstaltninger. b. Geotekniske forhold, jf. Bilag 1, punkt 6.6, idet Langeland Kommune afholder direkte omkostninger til nłdvendige foranstaltninger, hvis de geotekniske forhold viser sig at v re v sentligt anderledes, end hvad OPP-leverandłren med rette kunne forvente p baggrund af udbudsmaterialets oplysninger og foruds tninger samt OPP-leverandłrens kendskab til Grunden i łvrigt, hvis dette medfłrer hindringer for gennemfłrelsen af Skolen, og hvis s danne uforudsete forhold medfłrer meromkostninger for OPP-leverandłren. 11/37

12 7. Prłver 7.1 Langeland Kommune kan kr ve at overv re prłver, der p OPP-leverandłrens initiativ udfłres p Grunden, hos OPP-leverandłren eller hos OPP-leverandłrens Underentreprenłrer. OPP-leverandłren orienterer med et rimeligt varsel Langeland Kommune om, at s danne prłver agtes iv rksat. Langeland Kommune har adgang til byggepladsen efter et forudg ende varsel p 7 dage. 7.2 Hvis Langeland Kommune har tilkendegivet, at man łnsker at overv re udfłrelsen af visse prłver, skal Langeland Kommune orienteres om prłvernes foretagelse i rimelig tid forinden. 7.3 Langeland Kommune kan kr ve, at OPP-leverandłren udfłrer yderligere prłver efter Langeland Kommunes łnske. Hvis disse prłver viser, at ydelserne er kontraktm ssige, betales prłverne af Langeland Kommune. I modsat fald betales prłverne af OPP-leverandłren. 8. Ibrugtagningstidspunktet og Gennemgang ved ibrugtagning 8.1 Ibrugtagningstidspunktet er aftalt til den 1. juni 2010, forudsat at betingelserne i punkt 8.2 er opfyldt. Langeland Kommunes betalingsforpligtelse indtr der s ledes ogs fłrst, n r betingelserne i punkt 8.2 er opfyldt, hvorefter betalingen sker med virkning fra Ibrugtagningstidspunktet (1. juni 2010). 8.2 Ibrugtagning den 1. juni 2010 foruds tter, at der gennemfłres overtagelsesprłve i form af Gennemgang ved ibrugtagning af Arbejdet senest den 31. maj 2010, og at Funktionsmangler (bortset fra bagatelagtige forhold) eller v sentlige Anl gsmangler, der m tte v re konstateret i forbindelse med Gennemgang ved ibrugtagning, er afhjulpet senest den 30. juni Manglende dokumentation for overholdelse af Lavenergiklasse 2 betragtes som v sentlige Anl gsmangler. De n rmere retningslinier for Gennemgang ved ibrugtagning er fastsat i Bilag OPP-leverandłren skal skriftligt meddele Langeland Kommune et tidspunkt, hvor Gennemgang ved ibrugtagning af Arbejdet kan foretages. Gennemgang ved ibrugtagning skal ske senest den 31. maj Langeland Kommune skal have et varsel p mindst 10 arbejdsdage fłr datoen for afholdelse af Gennemgang ved ibrugtagning. 8.4 P vises der under Gennemgang ved ibrugtagning Funktionsmangler (bortset fra bagatelagtige forhold) eller v sentlige Anl gsmangler, afholdes der en ny Gennemgang ved ibrugtagning, jf. punkt 8.3, n r OPP-leverandłren har givet Langeland Kommune meddelelse om, at afhj lpning er sket. 8.5 I forbindelse med Gennemgang ved ibrugtagning udf rdiges et dokument (protokol), hvori anfłres p ber bte Funktionsmangler og Anl gsmangler. I tilknytning hertil anfłres OPP-leverandłrens mulige bem rkninger. Parternes stillingtagen til, om betingelserne for ibrugtagning er overholdt, jf. punkt 8.2, skal fremg af dokumentet. Dokumentet underskrives af begge Parter. 12/37

13 8.6 Hvis en Part ikke er repr senteret under Gennemgang ved ibrugtagning, kan denne gennemfłres uden den p g ldende Parts medvirken. Den młdte Part skal snarest muligt give den anden Part underretning om gennemfłrelsen af Gennemgang ved ibrugtagning og om indholdet af protokollen. 8.7 OPP-leverandłren har ret og pligt til at udbedre de Funktionsmangler og Anl gsmangler, der konstateres under Gennemgang ved ibrugtagning. Udbedring skal ske inden for en rimelig frist fastsat af Langeland Kommune. Sker dette ikke, skal Langeland Kommune fasts tte en yderligere kort frist til udbedring. Funktionsmangler og Anl gsmangler, der efter udlłbet af denne frist ikke er udbedret, kan Langeland Kommune lade udbedre for OPP-leverandłrens regning. Belłbet modregnes i fłrstkommende Enhedsbetaling. 9. Forsinkelse i Byggefasen 9.1 Hvis ibrugtagning, jf. punkt 8.2, forsinkes, udskydes Ibrugtagningstidspunktet, jf. punkt 8.1. Driftsfasens udlłb, jf. punkt 13.1, ndres ikke som fłlge af forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet, medmindre forsinkelsen skyldes en rsag, der giver OPP-leverandłren ret til tidsfristforl ngelse, jf. punkt OPP-leverandłren har ret til tidsfristforl ngelse med den virkning, at Driftsfasen forl nges med den periode, som Ibrugtagningstidspunktet er blevet forsinket som fłlge af Øn eller flere af fłlgende rsager: a. Force Majeure, jf. punkt 37, b. Offentlige p bud eller forbud, som ikke skyldes OPP-leverandłrens egne forhold, herunder som fłlge af fund af fortidsminder, jf. punkt 6.3, litra a, c. Hvis de geotekniske forhold viser sig at v re v sentligt anderledes end, hvad OPP-leverandłren kunne forvente, jf. punkt 6.3, litra b, d. Langvarig byggesagsbehandling i Langeland Kommune, i det omfang der g r mere end 30 kalenderdage fra OPP-leverandłrens indgivelse af fyldestgłrende byggeandragende, til kommunen meddeler byggetilladelse, og OPPleverandłren ikke modtager belłb fra Langeland Kommune i medfłr af punkt 9.4, e. ndringsarbejder, jf. punkt 23, eller f. Underskrift af OPP-kontrakten senere end den 1. oktober Udover krav om tidsfristforl ngelse, som fastsat i denne bestemmelse, kan OPPleverandłren ikke frems tte krav mod Langeland Kommune som fłlge af en forsinkelse med Ibrugtagningstidspunktet af de i denne bestemmelse anfłrte rsager. 9.3 Langeland Kommune og OPP-leverandłren skal słge forsinkelsen undg et eller begr nset ved s danne dispositioner, som med rimelighed kan kr ves. 13/37

14 9.4 Hvis der indtr der forsinkelse som fłlge af en af de rsager, der er n vnt i punkt 9.2, og OPP-leverandłren derfor har krav p tidsfristforl ngelse, skal Langeland Kommune v re berettiget til at kr ve forcering af Arbejdet for derved at reducere forsinkelsen af Ibrugtagningstidspunktet mod at friholde OPPleverandłren for dokumenterede positive udgifter forbundet med forceringen. 9.5 Hvis en forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet skyldes ansvarsp dragende forhold udvist af Langeland Kommune, skal Langeland Kommune erstatte OPPleverandłren det tab, som OPP-leverandłren p fłres. Erstatningen udm les som summen af de Enhedsbetalinger, der skulle v re betalt i perioden fra det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf. punkt 8.1, og til det forsinkede Ibrugtagningstidspunkt. Erstatningen udbetales p forfaldstidspunkterne for de Enhedsbetalinger, som den erstatter. OPP-leverandłren kan ikke herudover kr ve erstatning af Langeland Kommune. 9.6 Forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet medfłrer ikke gensidighedsbefłjelser over for OPP-leverandłren i form af erstatning, dagbod eller lignende, ud over hvad der fłlger af Aftalen. 10. Garanti 10.1 Ved Aftalens underskrift stiller OPP-leverandłren en bankgaranti eller anden sikkerhed godkendt af Langeland Kommune p et belłb svarende til 15% af Byggeog Anl gssummen til sikkerhed for Langeland Kommunes krav mod OPPleverandłren i tilf lde af Aftalens oph velse. Garantien lłber indtil Ibrugtagningstidspunktet, hvor den frigives Hvis Langeland Kommune łnsker udbetaling i henhold til garantien, skal dette skriftligt og samtidigt meddeles til OPP-leverandłren og Garanten med nłje angivelse af arten og omfanget af den p st ede misligholdelse samt stłrrelsen af det kr vede belłb. Dette belłb udbetales til Langeland Kommune inden 10 Arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre OPP-leverandłren forinden har iv rksat procedure vedrłrende sagkyndig beslutning, jf. punkt 49. Hvis den sagkyndiges beslutning g r ud p, at der skal ske udbetaling under garantien, skal belłbet udbetales senest 3 Arbejdsdage efter, at Parterne og Garanten har f et skriftlig meddelelse om beslutningen. Garantien nedskrives med det udbetalte belłb. 11. Forsikringer i Byggefasen 11.1 OPP-leverandłren er forpligtet til at drage omsorg for eller sikre, at der tegnes fłlgende forsikringer i Byggefasen: a. Brandforsikring af Skolen til fuld- og nyv rdi, b. All-risk forsikring for Skolen til fuld og nyv rdi, 14/37

15 c. Objektansvarsforsikring for r dgivere og underr dgivere med en d kningssum p minimum kr , og d. S dvanlig ansvarsforsikring, inkl. grundejeransvar, med en samlet d k- ningssum p minimum kr for person- og tingskader og maksimal selvrisiko pr. skadesbegivenhed p kr OPP-leverandłren har forud for Aftalens indg else dokumenteret, at de i punkt 11.1 n vnte forsikringer er tegnet eller vil blive tegnet. OPP-leverandłren er forpligtet til at holde de i punkt 11.1 anfłrte forsikringer i kraft i hele Byggefasen. Dokumentation for, at OPP-leverandłren har opfyldt disse forpligtelser, sker ved fremsendelse af de p g ldende policer eller bindende tilsagn om, at forsikringer vil blive tegnet Hvor det er muligt, skal OPP-leverandłren słrge for, at forsikringsselskabet giver Langeland Kommune skriftlig meddelelse, hvis en af de forsikringer, der er n vnt i punkt 11.1, opsiges, eller hvis pr mien ikke betales. En s dan meddelelse skal gives med et varsel p minimum 20 Arbejdsdage fłr ophłr af d kning Hvis pr mien ikke betales, eller forsikringen ophłrer, er Langeland Kommune berettiget til at betale pr mien, alternativt tegne forsikringen. Disse tiltag sker for OPP-leverandłrens regning OPP-leverandłren er forpligtet til uopholdeligt at meddele Langeland Kommune enhver ndring af de forsikringsvilk r, der er oplyst i henhold til dette punkt Ved enhver forsikringsbegivenhed, der kan udlłse udbetaling af en forsikringssum, der overstiger kr , er Langeland Kommune berettiget til at deltage i drłftelser mellem det p g ldende forsikringsselskab og OPP-leverandłren vedrłrende taksering af forsikringsbegivenheden samt udbetaling af forsikringssummen. Kapitel 3 - Driftsfasen 12. OPP-leverandłrens ansvar og risiko i Driftsfasen 12.1 OPP-leverandłren har ansvaret for, at ydelserne, jf. punkt 5.1.2, litra a til litra c, til stadighed leveres i overensstemmelse med og opfylder de krav, der er stillet i Bilag 1, Den Tilbudte Anl gslłsning samt eventuelle aftalte ndringer hertil. OPP-leverandłren forpligter sig til, at ydelserne opfylder de krav og betingelser, der fremg r af disse dokumenter, samt de krav og betingelser, der efter almindelige foruds tninger skal v re opfyldt med henblik p Den Tilbudte Anl gslłsnings funktion og Driften. Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erl gges i en s dvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med s dvanlig god praksis i branchen samt g ldende miljł-, arbejdsmiljł-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter p tidspunktet for ydelsernes erl ggelse. 13. Driftsfasens l ngde 15/37

16 13.1 Driftsfasen udlłber den 1. juli 2038, medmindre andet fłlger af Aftalen. 14. Betalingsmekanismen 14.1 Samtlige Langeland Kommunes betalinger til OPP-leverandłren ifłlge Aftalen sker, hvor ikke andet udtrykkeligt er angivet, ved Enhedsbetalingen som lłbende betalinger i Driftsfasen, der reguleres, herunder indeksreguleres, i henhold til reguleringsbestemmelserne i Bilag 3 (Betalingsmekanismen), der faktureres over for Langeland Kommune i Driftsfasens forlłb Ved begyndelsen af et kvartal (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10) er OPP-leverandłren berettiget til at fremsende betalingsanmodning vedrłrende Enhedsbetalingen for kvartalet, fłrste gang dog 4 uger efter Ibrugtagningstidspunktet. Fłrste Enhedsbetaling reduceres til at omfatte en forholdsm ssig andel af det kvartal, som Ibrugtagningstidspunktet falder i. Sidste Enhedsbetaling reduceres til at omfatte en forholdsm ssig andel af det kvartal, som Ophłrsdagen falder i. 15. Funktionsmangler i Driftsfasen 15.1 Ved Funktionsmangler i Driftsfasen sker der fradrag i Enhedsbetalingen i henhold til de regler, der er fastsat i Bilag 3. Der sker ikke fradrag i Enhedsbetalingen de fłrste 4 uger efter Ibrugtagningstidspunktet Bortset fra, hvad der fłlger af punkt 21 og punkt 28, er der ikke, ud over det i punkt 15.1 n vnte fradrag, knyttet retsvirkninger til Funktionsmangler i Driftsfasen Fradrag i betalingerne, jf. punkt 15.1, fritager ikke OPP-leverandłren for hurtigst muligt at bringe ydelserne vedrłrende Driften op p det niveau, der er fastlagt i Bilag Det, der er anfłrt i punkt 15.2, g lder ikke, hvis OPP-leverandłren eller OPPleverandłrens Underentreprenłrer har tilsidesat Aftalens bestemmelser fors tligt eller ved grov uagtsomhed. I s fald kan Langeland Kommune kr ve den del af sit tab, der ikke d kkes af fradraget i henhold til punkt 15.1, erstattet efter danske rets almindelige erstatningsregler Det i punkt 15.1 beskrevne fradrag i Enhedsbetalingen kan undtagelsesvist reduceres, hvis det m anses for benbart urimeligt fuldt ud at opretholde fradraget i forhold til den ulempe, som funktionsmanglen konkret har medfłrt for Langeland Kommune Hvis Langeland Kommune mener, at der skal ske fradrag i Enhedsbetalingen i henhold til dette punkt 15 ud over de fradrag, der er indeholdt i betalingsanmodningen, jf. punkt 14.2, er Langeland Kommune berettiget til at modregne s danne belłb. Viser det sig siden, at Langeland Kommune har modregnet for meget, skal det for meget modregnede med till g af renter efterbetales uden ugrundet ophold. 16/37

17 16. Forsyning og energiforbrug 16.1 Skolen skal opfłres, s kravene i Lavenergiklasse 2 opfyldes Forsyning og energiforbrug i Driftsfasen reguleres i henhold til de bestemmelser, der er fastlagt i Bilag 3 (Betalingsmekanismen) Hvis det i Driftsfasen viser sig, at Skolen ikke lever op til krav, som det ved opfłrelse efter Lavenergiklasse 2 samt under hensyn til slid, lde og den forudsatte vedligeholdelse m forventes, er OPP-leverandłren forpligtet til at tr ffe fornłdne foranstaltninger med henblik p, at energiforbruget bringes ned til det forventede niveau p n rv rende tidspunkt. 17. H rv rk og skader som fłlge af grov uagtsomhed udvist af Brugerne Langeland Kommune betaler ved hvert skole rs begyndelse kr ,00 til Skolens ledelse til en pulje til d kning af omkostninger til udbedring af skader p Aktivet for rsaget af H rv rk og/eller Brugernes groft uagtsomme adf rd Forud for udbedring af skader, som n vnt i punkt 17.1, orienterer OPPleverandłren Skolens ledelse herom OPP-leverandłren er forpligtet til at dokumentere omkostninger forbundet med oprettelsen efter skader, som n vnt i punkt 17.1, opgjort pr. skole r. Skolens ledelse refunderer OPP-leverandłrens dokumenterede omkostninger forbundet med oprettelse efter skader, som n vnt i punkt 17.1, for et belłb p op til kr pr. skole r OPP-leverandłren er forpligtet til over for skadevolder at słge regres for omkostninger i forbindelse med udbedring af skader, som n vnt i punkt I det omfang OPP-leverandłren f r omkostninger d kket herved, vil OPPleverandłren ikke f refunderet omkostninger efter punkt Hvis den rlige pulje ved skole rets afslutning udviser et restbelłb, deles dette ligeligt mellem OPP-leverandłren og Skolen. Forbrug til udbedring af skader, som n vnt i punkt 17.1, udover hvad der d kkes af den afsatte rlige pulje p kr ,00, afholdes af OPP-leverandłren Det i dette punkt 17 n vnte rlige belłb p kr indeksreguleres i overensstemmelse med bestemmelserne i Bilag Betalinger 18.1 I tilf lde af uenighed om Enhedsbetalingen skal Langeland Kommune betale de ubestridte dele af betalingsanmodningen. OPP-leverandłren er ikke berettiget til at undlade at erl gge kontraktm ssige ydelser p grund af uenighed om Enhedsbetalingen. 17/37

18 18.2 N r OPP-leverandłren har krav p kontantbetaling i henhold til Aftalen, kan fakturering ske hurtigst muligt. Belłbet faktureres med vilk r om lłbedage p 30 kalenderdage efter forfaldstid. Betaler Langeland Kommune senere end sidste rettidige betalingsdag, svares der renter fra forfaldsdag i overensstemmelse med rentelovens rentesats Betalinger i henhold til Aftalen till gges moms i henhold til den til enhver tid g ldende momslovgivning 19. Refinansiering 19.1 De finansieringsvilk r, der ligger til grund for Enhedsbetalingen, fremg r af tilbudsmodellen (Bilag 10) OPP-leverandłren er forpligtet til stedse at słge at optimere de finansieringsm ssige foruds tninger Ved OPP-leverandłrens Refinansiering i forhold til Bilag 10 deles den gevinst, der herved opn s, mellem Langeland Kommune og OPP-leverandłren med 50% til Langeland Kommune og 50% til OPP-leverandłren. Gevinsten beregnes i overensstemmelse med Bilag Forsikringer i Driftsfasen 20.1 OPP-leverandłren er forpligtet til at tegne fłlgende forsikringer i Driftsfasen: a. S dvanlig bygningsforsikring inkl. husejeransvarsforsikring og brandforsikring til fuld og nyv rdi, b. S dvanlig erhvervsansvarsforsikring, herunder d kkende blandt andet omkostninger til genhusning, transport mv., hvis der opst r perioder, hvor Aktivet helt eller delvist ikke kan anvendes som forudsat i Aftalen, og c. Professionel erhvervs-/produktansvarsforsikring inkl. grundejeransvar for en sum p kr og en maksimal selvrisiko pr. skadesbegivenhed p kr , 20.2 OPP-leverandłren er forpligtet til at słrge for, at underleverandłrer ved Driftsfasens start og i hele Driftsfasen har s dvanlig ansvarsforsikring. OPPleverandłren er p forlangende forpligtet til at dokumentere, at dette er tilf ldet ved at fremsende de relevante policer Aftalens punkt 11.2 til punkt 11.6 g lder ligeledes for de i punkt 20.1 og punkt 20.2 n vnte forsikringer. 21. Langeland Kommunes indtr delsesadgang 18/37

19 21.1 Ved Langeland Kommunes indtr delsesadgang menes Langeland Kommunes ret til, som beskrevet i dette punkt 21, enten i hele den resterende aftaleperiode eller i en afgr nset periode at fratage OPP-leverandłren udfłrelsen af visse ydelser i henhold til Aftalen for enten selv at udfłre dem eller lade disse udfłre af tredjemand Langeland Kommune har indtr delsesadgang i fłlgende tilf lde: a. Hvis der er en betydelig risiko for skade p personer eller betydelig risiko for v sentlig skade p ting ved en forts ttelse af Aftalen. b. Hvis indtr delse er uomg ngeligt nłdvendigt for, at Langeland Kommune kan erl gge v sentlige ydelser, som Langeland Kommune i henhold til Lovgivningen er forpligtet til at erl gge til offentligheden. c. Hvis OPP-leverandłren trods p krav og trods v sentlige fradrag i Enhedsbetalingen, jf. punkt 15, ikke inden fire m neder har udbedret et mangelfuldt forhold, forudsat den manglende udbedring ikke skyldes Force Majeure Hvis Langeland Kommune vil bruge sin ret i henhold til punkt 21.2, skal OPPleverandłren med rimeligt varsel underrettes om fłlgende: a. De ydelser, som Langeland Kommune łnsker at overtage. b. Grundene, som Langeland Kommune stłtter sin ret p, jf. punkt c. Den dato, fra hvilken Langeland Kommune łnsker at overtage ydelserne. d. Den forventelige udstr kning af den periode, hvori Langeland Kommune skal overtage ydelserne OPP-leverandłren skal give Langeland Kommune rimelig assistance ved udfłrelsen af de overtagne ydelser, herunder overgive Langeland Kommune alle oplysninger og alt materiale, der knytter sig til de overtagne ydelser, s ledes at gener for Brugerne som fłlge af Langeland Kommunes indtr delsesadgang bliver minimeret mest muligt. Langeland Kommune er - mod s dvanligt vederlag - endvidere berettiget til at anvende OPP-leverandłrens materialer og materiel, indtil Langeland Kommune selv kan skaffe sig r dighed over s danne materialer og materiel OPP-leverandłren skal snarest efter modtagelsen af Langeland Kommunes indtr delsesunderretning beregne de łkonomiske konsekvenser af ndringerne, jf. punkt 23, og oplyse, hvilke konsekvenser indtr delsen har for Enhedsbetalingen Punkterne 21.1 til 21.5 indskr nker ikke Langeland Kommunes ret til at oph ve Aftalen, hvor betingelserne herfor i łvrigt m tte v re opfyldt, jf. punkt 28, ligesom bestemmelserne i punkterne 21.1 til 21.5 ikke indskr nker Langeland Kommunes ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler. 19/37

20 Kapitel 4 - Priss tning og ndringer 22. Priss tning 22.1 OPP-leverandłrens priss tning af ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalen, er specificeret n rmere i Bilag Alle priser og ydelser, der leveres i henhold til Aftalen, er eller bliver fastsat efter et bent kalkulationsgrundlag, hvor alle foruds tninger og beregninger skal l g- ges frem De kalkulationer, der ligger til grund for OPP-leverandłrens priss tning, fremg r tillige af Bilag 10. OPP-leverandłren skal p forlangende fremkomme med enhver oplysning til vurdering af fremlagte kalkulationer. Denne forpligtelse g lder endvidere alle kalkulationer, der bliver udarbejdet i aftaleperioden. 23. Langeland Kommunes ndringsłnsker 23.1 Langeland Kommune kan forlange ndringer i OPP-leverandłrens ydelser b de i form af merydelser og mindreydelser ved Skolen og Driften i s vel Byggefasen som Driftsfasen, n r ndringen har naturlig og p regnelig sammenh ng med de aftalte ydelser. Langeland Kommune har herunder mulighed for at kr ve moderniseringer og tekniske opdateringer af bygninger, lokaler og tekniske anl g. OPP-leverandłren er som ejer af Aktivet forpligtet til at tilgodese s danne n- dringsłnsker, hvis ikke v sentlige og saglige hensyn taler for det modsatte Meddelelsen om ndringsłnske, jf. punkt 23.1, skal indeholde en angivelse af baggrunden for ndringsłnsket samt en angivelse af de łnskede ndringer, der er s detaljeret, at OPP-leverandłren kan priss tte ndringerne i overensstemmelse med principperne, jf. punkt 22. Derudover skal Langeland Kommune angive, hvorn r ndringerne łnskes iv rksat OPP-leverandłren kan mods tte sig s danne ndringer, hvis de - hver for sig eller samlet - p afgłrende m de vil ndre Aftalens karakter, herunder de med Aftalen forbundne risici eller det forudsatte łkonomiske afkast OPP-leverandłren skal snarest efter modtagelsen af Langeland Kommunes n- dringsłnsker oplyse eventuelle łkonomiske konsekvenser for Enhedsbetalingen og om nłdvendigt for Bygge- og Anl gssummen. OPP-leverandłren skal fremkomme med forslag til justering af Betalingsmekanismen, jf. Bilag 3, i det omfang ndringerne giver anledning hertil. OPP-leverandłren skal ligeledes snarest oplyse eventuelle tidsm ssige konsekvenser af ndringsłnsket, herunder eventuel p virkning af Ibrugtagningstidspunktet De łkonomiske konsekvenser skal ved ndringer i Byggefasen beregnes i overensstemmelse med priser og kalkulationerne i Bilag 10 og efter principperne i punkt /37

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet UDEN STATUS ),J Forsikring - Invalidepension - Invaliditet stre Landsrets dom af 24. juni 2014 Sag B-3125-13 [person 1] (advokat Nikolaj Nielsen (prłve)) mod [virksomhedi] (advokat Pernille Słlling) Tidligere

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere