Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September OPP-kontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt"

Transkript

1 Langeland Kommune Ny skole som OPP OPP-kontrakt September 2008

2 Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse...4 Parterne...5 Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner Baggrund og form l Definitioner Ikrafttr den Aftalevilk r Ydelserne...10 Kapitel 2 - Byggefasen samt ibrugtagning OPP-leverandłrens ansvar og risiko i Byggefasen Prłver Ibrugtagningstidspunktet og Gennemgang ved ibrugtagning Forsinkelse i Byggefasen Garanti Forsikringer i Byggefasen...14 Kapitel 3 - Driftsfasen OPP-leverandłrens ansvar og risiko i Driftsfasen Driftsfasens l ngde Betalingsmekanismen Funktionsmangler i Driftsfasen Forsyning og energiforbrug H rv rk og skader som fłlge af grov uagtsomhed udvist af Brugerne Betalinger Refinansiering Forsikringer i Driftsfasen Langeland Kommunes indtr delsesadgang...18 Kapitel 4 - Priss tning og ndringer Priss tning Langeland Kommunes ndringsłnsker OPP-leverandłrens ndringsadgang/-pligt - Optimering ndringer i lovgivningen...22 Kapitel 5 Ophłr af kontrakten Gennemgang af Skolen Overdragelse af Skolen og Grunden Langeland Kommunes h veadgang H veopgłret ved Langeland Kommune oph velse OPP-leverandłrens h veadgang Det łkonomiske opgłr ved OPP-leverandłrens oph velse F lles regler for oph velse Finansierens afv rgeret...28 Kapitel 6 - F lles bestemmelser Samarbejdsmodel Dokumentation Langeland Kommunes kontrol Force Majeure Skadeforvoldelse ILO-konvention nr. 94 og ligebehandling OPP-leverandłrens overtagelse af medarbejdere i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse /37

3 41. Forholdet til lejeretten Lłbende udbud af tjenesteydelser Regulering af Enhedsbetalingen efter nyt udbud Udbud efter markedstest OPP-leverandłrens overdragelse af rettigheder og pligter Langeland Kommunes overdragelse af rettigheder og pligter Tinglysning...36 Kapitel 7 - Tvister Hovedregel Sagkyndig beslutning om garantiudbetaling Foregreben tvistelłsning Syn og skłn Voldgift /37

4 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Funktionsbaserede krav Betinget skłde Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme Forretningsorden for samarbejde Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb Kommuneplantill g Udkast til lokalplan Omr de til skole og idr t i Rudkłbing Oversigt over medarbejdere hos Langeland Kommune, som overdrages til OPPleverandłren i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven (udarbejdes senere) Tilbud af 23. juni 2008 fra Team Rudkłbing Skole A/S Bilag 10 Tilbudsmodel Bilag 11 Logbog (udarbejdes senere) 4/37

5 Parterne Undertegnede Langeland Kommune Fredensvej Rudkłbing (herefter ben vnt "Langeland Kommune") og medundertegnede OPP rstedskolen A/S CVR-nr c/o Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard Hellerup (herefter ben vnt "OPP-leverandłren") (i f llesskab ben vnt "Parterne" og hver for sig "Part") har indg et denne aftale med tilhłrende bilag vedrłrende, design, projektering, opfłrelse, anl g, bygningsvedligehold, bygningsdrift, visse serviceydelser samt finansiering af den nye skole i Rudkłbing (herefter ben vnt "Aftalen") p fłlgende vilk r: Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner 1. Baggrund og form l 1.1 Langeland Kommune har gennemfłrt et udbud af en ny skole i Rudkłbing, r- stedskolen, som et OPP-projekt. OPP-leverandłren har afgivet det łkonomisk mest fordelagtige tilbud og har derfor f et tildelt opgaven. 1.2 Form let med Aftalen er at etablere et Offentligt-Privat Partnerskab, hvorved OPP-leverandłren mod betaling af et fastsat vederlag p tager sig et totalłkonomisk ansvar for en ny skole i Rudkłbing omfattende finansiering, design, projektering, opfłrelse, anl g, bygningsvedligehold, bygningsdrift samt visse serviceydelser i en kontraktperiode p op til 30 r. Der tilsigtes herved at optimere projektets totalłkonomi gennem samment nkning mellem opfłrelse, anl g, vedligeholdelse, bygningsdrift og serviceydelser. 1.3 Partnerskabets form l er endvidere at sikre mulighederne for at realisere effektive og innovative opgavelłsninger i et langsigtet samarbejde mellem OPPleverandłren og Langeland Kommune. 2. Definitioner 2.1 For b de Byggefasen og Driftsfasen samt i kontraktperioden i łvrigt defineres nedenn vnte ord som fłlger: 5/37

6 a. "Aftalen" er denne aftale med tilhłrende bilag vedrłrende design, projektering, opfłrelse, anl g, bygningsvedligehold, bygningsdrift, serviceydelser samt finansiering af den nye skole i Rudkłbing. b. "Aktivet" betyder Skolen og Grunden. c. "Anl gsdelen af Grundbetalingen" er den del af Grundbetalingen, der reguleres med en fast indekseringsfaktor p 2% p.a., jf. Bilag 3. d. "Anl gsmangler" er manglende overensstemmelse med Den Tilbudte Anl gslłsning. e. "Anl gssummen for Aktivet" er Bygge- og Anl gssummen med till g af de i Bilag 2 n vnte udgifter til OPPleverandłrens kłb af Grunden og med till g af OPP-leverandłrens finansieringsomkostninger i Byggefasen. f. "Arbejdet" er summen af de ydelser, der skal erl g- ges i Byggefasen med henblik p opfłrelse af Skolen. g. "Arbejdsdage" er alle mandage til og med fredage, der ikke er danske helligdage. h. "Basisbetalingen" er Enhedsbetalingen for det fłrste kvartal efter Ibrugtagningstidspunktet fłr eventuelle reguleringer i henhold til Aftalen. i. "Betalingsmekanismen" er metoden for regulering af Langeland Kommunes lłbende betalinger til OPPleverandłren i Driftsfasen i overensstemmelse med bestemmelserne i Bilag 3. j. "Brugerne" er Skolens personale, elever, for ldre, deltagere i arrangementer og g ster i łvrigt, herunder ved sports- og fritidsaktiviteter. k. "Byggefasen" er perioden fra Aftalens indg else frem til Ibrugtagningstidspunktet. l. "Bygge- og Anl gssummen" betyder den samlede pris for opfłrelse af Skolen med undtagelse af de i Bilag 2 n vnte udgifter til OPP-leverandłrens kłb af Grunden og med undtagelse af OPP- 6/37

7 leverandłrens finansieringsomkostninger i Byggefasen. m. "Den Tilbudte Anl gslłsning" betyder den i Bilag 9 anfłrte anl gslłsning vedrłrende Skolen. n. "Driften" er summen af ydelserne vedrłrende vedligeholdelse, drift og service, jf. punkt 5.1.2, litra a, b og c. o. "Driftsdelen af Grundbetalingen" er den del af Grundbetalingen, der reguleres i forhold til udviklingen i indeksene ILON2 og BYG4 i henhold til Bilag 3. p. "Driftsfasen" er perioden fra Ibrugtagningstidspunktet frem til Aftalens ophłr. q. "Enhedsbetalingen" er den lłbende kvartalsm ssige betaling, som Langeland Kommune svarer OPPleverandłren i Driftsfasen, og som d kker samtlige OPP-leverandłrens tilgodehavender hos Langeland Kommune, hvor ikke andet er udtrykkeligt anfłrt i Aftalen. r. "Finansieren" er OPP-leverandłrens eventuelle pri-m re eksterne finansieringsinstitut i relation til Aftalen. s. "Force Majeure" er ekstraordin re omst ndigheder, der opst r uden Partens skyld, og som Parten ikke er herre over og ikke burde have forudset. Force Majeure foreligger fx ved krig, us dvanlige naturbegivenheder, strejke, lockout, sabotage eller terrorisme. t. "Funktionsmangler" betyder manglende opfyldelse af funktionsbaserede krav, jf. Bilag 1. u. "Garanten" er det pengeinstitut eller lignende, der p vegne af OPP-leverandłren stiller den i punkt 10 omhandlede garanti. v. "Gennemgang ved ibrugtagning" er den overtagelsesprłve, som ved Byggefasens afslutning skal gennemfłres vedrłrende Arbejdet. Der skal herunder ske en afprłvning af de tekniske anl g og freml gges dokumentation for, at Skolen opfylder Lavenergiklasse 2. w. "Grundbetalingen" er Enhedsbetalingen opgjort fłr till g af omkostninger til forsyning, forbrugsartik- 7/37

8 ler, ejendomsskatter og reguleringer som n rmere fastlagt i Bilag 3. x. "Grunden" er den ubebyggede grund, som OPPleverandłren kłber af Langeland Kommune, jf. Bilag 2. Del af matr.nr. 45 Rudkłbing Markjorder og matr.nr. 4 a Skrłbelev By, Skrłbelev. Delarealet er ved igangv - rende matrikul r sag af Landinspektłrfirmaet Hvenegaard & Mecklenborg ben vnt del nr. 2 af matr.nr. 45 Rudkłbing Markjorder og har et areal p ca m 2. Delarealet udgłres af den sydlige del af omr de I markeret som Bruttobyggeomr de for skole p lokalplankort 2 til lokalplan 100 af 14. marts y. "Grundens Tilbagekłbssum" er kłbesummen for Grunden, jf. Bilag 2, der inflationskorrigeres med 2% p.a. fra og med 1. september 2008 og til og med Ophłrsdagen. z. "H rv rk" er skader, der er forvoldt med vilje og i ond hensigt.. "Ibrugtagningstidspunktet" er Driftsfasens fłrste dag. ł. "Langeland Kommunes Brugsret" er eksklusiv brugsret for Langeland Kommune til Aktivet.. "Lavenergiklasse 2" er lavenergiklasse 2 i henhold til BR 08 og SBI-anvisning 216, Anvisning om Bygningsreglement BR 08. aa. "Lovgivning bb. "Ophłrsdagen" cc. "Projektspecifik Lovgivning" dd. "Refinansiering" er f llesskabsretlige regler, danske love, regler udstedt i medfłr af danske love samt andre alment g ldende forskrifter. er Driftsfasens sidste dag ved Aftalens ordin re udlłb. er Lovgivning, der specifikt retter sig mod ydelser inden for opfłrelse og drift af bygninger, som anvendes af offentlige myndigheder til undervisningsform l samt forenings- og idr tsaktiviteter, samt Lovgivning, der specifikt retter sig mod OPPprojekter. er ndringer i OPP-selskabets fremmedfinansiering, fx en reduktion af renten, en 8/37

9 forl ngelse af lłbetiden eller en forłget g ldsoptagelse, jf. Bilag 3, afsnit 10. ee. "Skolen" betyder det samlede f rdige bygge- og anl gsarbejde vedrłrende den nye skole med samtlige tilhłrende faciliteter, herunder idr ts- og udearealer, som OPPleverandłren skal udfłre p Grunden med tilhłrende tekniske installationer mv., og som OPP-leverandłren skal stille til r dighed for Langeland Kommune p Ibrugtagningstidspunktet, jf. Den Tilbudte Anl gslłsning (Bilag 9), de funktionsbaserede krav (Bilag 1) og Aftalen i łvrigt samt efterfłlgende pr ciseringer og aftalte n- dringer. ff. "Tilbudsmodellen" er OPP-leverandłrens priss tning af ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalen, opgjort og oplyst i overensstemmelse med udbudsmaterialet og vedlagt Aftalen som Bilag 10. gg. "Underentreprenłrer" er alle OPP-leverandłrens medkontrahenter, der har relation til Aftalen, bortset fra Finansieren og Garanten. 3. Ikrafttr den 3.1 Aftalen tr der i kraft p datoen for Aftalens underskrift. 4. Aftalevilk r 4.1 Aftalen indeholder de vilk r, der skal g lde i retsforholdet mellem Langeland Kommune og OPP-leverandłren. Aftalen sammenfatter udtłmmende de vilk r, som Parterne er blevet enige om. Der kan s ledes ikke stłttes ret p vilk r, der fremg r af de dokumenter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med den forudg ende udbudsprocedure, hvis s danne vilk r ikke genfindes i Aftalen. 4.2 Hvor det i Aftalen er anfłrt, at en Part skal give meddelelse, godkendelse, anmodning eller lignende til den anden Part eller i łvrigt reagere over for den anden Part, skal s danne meddelelser, godkendelser, anmodninger/reaktioner v re skriftlige, medmindre andet fremg r af forretningsorden for samarbejde (Bilag 4). 4.3 Aftaletekstens vilk r g r forud for angivelser i bilagene, medmindre det udtrykkeligt fremg r af bilagene, at Parterne łnsker at foretage en fravigelse af aftaleteksten. 9/37

10 4.4 Hvis en bestemmelse i Aftalen tilsides ttes som ugyldig, skal Aftalen i łvrigt opretholdes, og den ugyldige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, der i sit indhold ligger s t t ved den ugyldige bestemmelse, som det er muligt. 4.5 ndringer til Aftalen skal for at v re gyldige i forhold til Aftalens vilk r udarbejdes i form af skriftlige allonger til Aftalen, som tydeligt angiver, p hvilke punkter fravigelser skal ske. Allongerne dateres og underskrives s rskilt, men sidenummereres kontinuerligt i forl ngelse af Aftalens sidenummerering. Som Bilag 11 til Aftalen findes en logbog, der lłbende skal tilfłres pr cise oplysninger om dato og karakter for alle aftale ndringer. 4.6 Retsforholdet mellem Parterne afgłres efter dansk ret. 5. Ydelserne 5.1 OPP-leverandłren skal projektere, anl gge og opfłre Skolen og stille Skolen til r dighed for Langeland Kommune i Driftsfasen, og hvis andet ikke positivt fremg r af Aftalen, b rer OPP-leverandłren den fulde risiko, der er forbundet med at opfłre, eje og drive Skolen og de anl gsarbejder, der skal udfłres p Grunden, jf. herved punkterne og Med henblik herp p tager OPP-leverandłren sig blandt andet at levere fłlgende delydelser: I Byggefasen: a. Kłb af Grunden p de i Bilag 2 fastlagte vilk r. b. Projektering, anl g, opfłrelse samt myndighedsgodkendelse af Skolen i overensstemmelse med Den Tilbudte Anl gslłsning og opfyldelse af de krav og vilk r, der er fastlagt i Bilag 1. c. Levering af driftstilbehłr og inventar som n rmere angivet i Bilag 1 og Den Tilbudte Anl gslłsning I Driftsfasen: a. Lłbende vedligeholdelse af Skolen (b de indvendigt og udvendigt, herunder vedligeholdelse af installationer og vedligeholdelse af anl g p Grunden) som n rmere angivet i Bilag 1. b. Lłbende levering af serviceydelser, forsyninger med vand, varme, el og renovation, drift og vedligeholdelse af udearealer, forest else af bygningsdrift, herunder ans ttelse af eventuelt driftspersonale, anskaffelse af nłdvendige materialer, v rktłj og maskiner, pedelfunktion, sikkerhed og brandslukning, adgangskontrol og eventuel vagt mv. som n rmere angivet i Bilag 1. c. Renhold af Skolen (herunder inventar samt anl g og udenomsarealer p Grunden) som n rmere angivet i Bilag 1. 10/37

11 5.2 Langeland Kommunes ydelser omfatter: a. Salg af Grunden p de i Bilag 2 fastlagte vilk r. b. Udfłrelse af opgaver, som Langeland Kommune har p taget sig i medfłr af Aftalen. c. Betaling i henhold til Bilag 3 og punkterne 14, 18 og Kapitel 2 - Byggefasen samt ibrugtagning 6. OPP-leverandłrens ansvar og risiko i Byggefasen 6.1 OPP-leverandłren har ansvaret for, at ydelserne, jf. punkt 5.1.1, litra a til litra c, leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, der er fastlagt i Bilag 1 og Den Tilbudte Anl gslłsning samt eventuelle aftalte ndringer hertil. OPP-leverandłren forpligter sig til, at ydelserne opfylder de krav og betingelser, der fremg r af disse dokumenter, samt de krav og betingelser, der efter almindelige foruds tninger skal v re opfyldt med henblik p Den Tilbudte Anl gslłsnings funktion. Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erl gges i en s d- vanlig god kvalitet og i overensstemmelse med s dvanlig god praksis i branchen samt g ldende miljł-, arbejdsmiljł-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter p tidspunktet for ydelsernes erl ggelse. Det pr ciseres, at OPP-leverandłren ikke b rer ansvaret for opgaver, som Langeland Kommune m tte p tage sig, jf. punkt 5.2, litra b. 6.2 OPP-leverandłren er bygherre og har, hvor andet ikke udtrykkeligt er aftalt i Aftalen, det fulde ansvar for, at Skolen (herunder anl gsarbejder p Grunden) f rdiggłres til Ibrugtagningstidspunktet. OPP-leverandłren b rer s ledes den fulde risiko for manglende eller mangelfulde ydelser fra Underentreprenłrer, herunder som fłlge af disses insolvens, ligesom OPP-leverandłren b rer risikoen for h ndelige begivenheder, der m tte indtr ffe i Byggefasen. Bygherreansvar omfatter tillige ansvar i forhold til tredjemand, og OPP-leverandłren p tager sig at friholde Langeland Kommune for krav fra tredjemand, der udspringer af forhold, som OPP-leverandłren b rer ansvaret for, jf. herved punkt Langeland Kommune afholder i Byggefasen omkostninger til: a. Fortidsminder, hvis der i Byggefasen konstateres fortidsminder, idet Langeland Kommune i s fald afholder de direkte omkostninger til nłdvendige foranstaltninger. b. Geotekniske forhold, jf. Bilag 1, punkt 6.6, idet Langeland Kommune afholder direkte omkostninger til nłdvendige foranstaltninger, hvis de geotekniske forhold viser sig at v re v sentligt anderledes, end hvad OPP-leverandłren med rette kunne forvente p baggrund af udbudsmaterialets oplysninger og foruds tninger samt OPP-leverandłrens kendskab til Grunden i łvrigt, hvis dette medfłrer hindringer for gennemfłrelsen af Skolen, og hvis s danne uforudsete forhold medfłrer meromkostninger for OPP-leverandłren. 11/37

12 7. Prłver 7.1 Langeland Kommune kan kr ve at overv re prłver, der p OPP-leverandłrens initiativ udfłres p Grunden, hos OPP-leverandłren eller hos OPP-leverandłrens Underentreprenłrer. OPP-leverandłren orienterer med et rimeligt varsel Langeland Kommune om, at s danne prłver agtes iv rksat. Langeland Kommune har adgang til byggepladsen efter et forudg ende varsel p 7 dage. 7.2 Hvis Langeland Kommune har tilkendegivet, at man łnsker at overv re udfłrelsen af visse prłver, skal Langeland Kommune orienteres om prłvernes foretagelse i rimelig tid forinden. 7.3 Langeland Kommune kan kr ve, at OPP-leverandłren udfłrer yderligere prłver efter Langeland Kommunes łnske. Hvis disse prłver viser, at ydelserne er kontraktm ssige, betales prłverne af Langeland Kommune. I modsat fald betales prłverne af OPP-leverandłren. 8. Ibrugtagningstidspunktet og Gennemgang ved ibrugtagning 8.1 Ibrugtagningstidspunktet er aftalt til den 1. juni 2010, forudsat at betingelserne i punkt 8.2 er opfyldt. Langeland Kommunes betalingsforpligtelse indtr der s ledes ogs fłrst, n r betingelserne i punkt 8.2 er opfyldt, hvorefter betalingen sker med virkning fra Ibrugtagningstidspunktet (1. juni 2010). 8.2 Ibrugtagning den 1. juni 2010 foruds tter, at der gennemfłres overtagelsesprłve i form af Gennemgang ved ibrugtagning af Arbejdet senest den 31. maj 2010, og at Funktionsmangler (bortset fra bagatelagtige forhold) eller v sentlige Anl gsmangler, der m tte v re konstateret i forbindelse med Gennemgang ved ibrugtagning, er afhjulpet senest den 30. juni Manglende dokumentation for overholdelse af Lavenergiklasse 2 betragtes som v sentlige Anl gsmangler. De n rmere retningslinier for Gennemgang ved ibrugtagning er fastsat i Bilag OPP-leverandłren skal skriftligt meddele Langeland Kommune et tidspunkt, hvor Gennemgang ved ibrugtagning af Arbejdet kan foretages. Gennemgang ved ibrugtagning skal ske senest den 31. maj Langeland Kommune skal have et varsel p mindst 10 arbejdsdage fłr datoen for afholdelse af Gennemgang ved ibrugtagning. 8.4 P vises der under Gennemgang ved ibrugtagning Funktionsmangler (bortset fra bagatelagtige forhold) eller v sentlige Anl gsmangler, afholdes der en ny Gennemgang ved ibrugtagning, jf. punkt 8.3, n r OPP-leverandłren har givet Langeland Kommune meddelelse om, at afhj lpning er sket. 8.5 I forbindelse med Gennemgang ved ibrugtagning udf rdiges et dokument (protokol), hvori anfłres p ber bte Funktionsmangler og Anl gsmangler. I tilknytning hertil anfłres OPP-leverandłrens mulige bem rkninger. Parternes stillingtagen til, om betingelserne for ibrugtagning er overholdt, jf. punkt 8.2, skal fremg af dokumentet. Dokumentet underskrives af begge Parter. 12/37

13 8.6 Hvis en Part ikke er repr senteret under Gennemgang ved ibrugtagning, kan denne gennemfłres uden den p g ldende Parts medvirken. Den młdte Part skal snarest muligt give den anden Part underretning om gennemfłrelsen af Gennemgang ved ibrugtagning og om indholdet af protokollen. 8.7 OPP-leverandłren har ret og pligt til at udbedre de Funktionsmangler og Anl gsmangler, der konstateres under Gennemgang ved ibrugtagning. Udbedring skal ske inden for en rimelig frist fastsat af Langeland Kommune. Sker dette ikke, skal Langeland Kommune fasts tte en yderligere kort frist til udbedring. Funktionsmangler og Anl gsmangler, der efter udlłbet af denne frist ikke er udbedret, kan Langeland Kommune lade udbedre for OPP-leverandłrens regning. Belłbet modregnes i fłrstkommende Enhedsbetaling. 9. Forsinkelse i Byggefasen 9.1 Hvis ibrugtagning, jf. punkt 8.2, forsinkes, udskydes Ibrugtagningstidspunktet, jf. punkt 8.1. Driftsfasens udlłb, jf. punkt 13.1, ndres ikke som fłlge af forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet, medmindre forsinkelsen skyldes en rsag, der giver OPP-leverandłren ret til tidsfristforl ngelse, jf. punkt OPP-leverandłren har ret til tidsfristforl ngelse med den virkning, at Driftsfasen forl nges med den periode, som Ibrugtagningstidspunktet er blevet forsinket som fłlge af Øn eller flere af fłlgende rsager: a. Force Majeure, jf. punkt 37, b. Offentlige p bud eller forbud, som ikke skyldes OPP-leverandłrens egne forhold, herunder som fłlge af fund af fortidsminder, jf. punkt 6.3, litra a, c. Hvis de geotekniske forhold viser sig at v re v sentligt anderledes end, hvad OPP-leverandłren kunne forvente, jf. punkt 6.3, litra b, d. Langvarig byggesagsbehandling i Langeland Kommune, i det omfang der g r mere end 30 kalenderdage fra OPP-leverandłrens indgivelse af fyldestgłrende byggeandragende, til kommunen meddeler byggetilladelse, og OPPleverandłren ikke modtager belłb fra Langeland Kommune i medfłr af punkt 9.4, e. ndringsarbejder, jf. punkt 23, eller f. Underskrift af OPP-kontrakten senere end den 1. oktober Udover krav om tidsfristforl ngelse, som fastsat i denne bestemmelse, kan OPPleverandłren ikke frems tte krav mod Langeland Kommune som fłlge af en forsinkelse med Ibrugtagningstidspunktet af de i denne bestemmelse anfłrte rsager. 9.3 Langeland Kommune og OPP-leverandłren skal słge forsinkelsen undg et eller begr nset ved s danne dispositioner, som med rimelighed kan kr ves. 13/37

14 9.4 Hvis der indtr der forsinkelse som fłlge af en af de rsager, der er n vnt i punkt 9.2, og OPP-leverandłren derfor har krav p tidsfristforl ngelse, skal Langeland Kommune v re berettiget til at kr ve forcering af Arbejdet for derved at reducere forsinkelsen af Ibrugtagningstidspunktet mod at friholde OPPleverandłren for dokumenterede positive udgifter forbundet med forceringen. 9.5 Hvis en forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet skyldes ansvarsp dragende forhold udvist af Langeland Kommune, skal Langeland Kommune erstatte OPPleverandłren det tab, som OPP-leverandłren p fłres. Erstatningen udm les som summen af de Enhedsbetalinger, der skulle v re betalt i perioden fra det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf. punkt 8.1, og til det forsinkede Ibrugtagningstidspunkt. Erstatningen udbetales p forfaldstidspunkterne for de Enhedsbetalinger, som den erstatter. OPP-leverandłren kan ikke herudover kr ve erstatning af Langeland Kommune. 9.6 Forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet medfłrer ikke gensidighedsbefłjelser over for OPP-leverandłren i form af erstatning, dagbod eller lignende, ud over hvad der fłlger af Aftalen. 10. Garanti 10.1 Ved Aftalens underskrift stiller OPP-leverandłren en bankgaranti eller anden sikkerhed godkendt af Langeland Kommune p et belłb svarende til 15% af Byggeog Anl gssummen til sikkerhed for Langeland Kommunes krav mod OPPleverandłren i tilf lde af Aftalens oph velse. Garantien lłber indtil Ibrugtagningstidspunktet, hvor den frigives Hvis Langeland Kommune łnsker udbetaling i henhold til garantien, skal dette skriftligt og samtidigt meddeles til OPP-leverandłren og Garanten med nłje angivelse af arten og omfanget af den p st ede misligholdelse samt stłrrelsen af det kr vede belłb. Dette belłb udbetales til Langeland Kommune inden 10 Arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre OPP-leverandłren forinden har iv rksat procedure vedrłrende sagkyndig beslutning, jf. punkt 49. Hvis den sagkyndiges beslutning g r ud p, at der skal ske udbetaling under garantien, skal belłbet udbetales senest 3 Arbejdsdage efter, at Parterne og Garanten har f et skriftlig meddelelse om beslutningen. Garantien nedskrives med det udbetalte belłb. 11. Forsikringer i Byggefasen 11.1 OPP-leverandłren er forpligtet til at drage omsorg for eller sikre, at der tegnes fłlgende forsikringer i Byggefasen: a. Brandforsikring af Skolen til fuld- og nyv rdi, b. All-risk forsikring for Skolen til fuld og nyv rdi, 14/37

15 c. Objektansvarsforsikring for r dgivere og underr dgivere med en d kningssum p minimum kr , og d. S dvanlig ansvarsforsikring, inkl. grundejeransvar, med en samlet d k- ningssum p minimum kr for person- og tingskader og maksimal selvrisiko pr. skadesbegivenhed p kr OPP-leverandłren har forud for Aftalens indg else dokumenteret, at de i punkt 11.1 n vnte forsikringer er tegnet eller vil blive tegnet. OPP-leverandłren er forpligtet til at holde de i punkt 11.1 anfłrte forsikringer i kraft i hele Byggefasen. Dokumentation for, at OPP-leverandłren har opfyldt disse forpligtelser, sker ved fremsendelse af de p g ldende policer eller bindende tilsagn om, at forsikringer vil blive tegnet Hvor det er muligt, skal OPP-leverandłren słrge for, at forsikringsselskabet giver Langeland Kommune skriftlig meddelelse, hvis en af de forsikringer, der er n vnt i punkt 11.1, opsiges, eller hvis pr mien ikke betales. En s dan meddelelse skal gives med et varsel p minimum 20 Arbejdsdage fłr ophłr af d kning Hvis pr mien ikke betales, eller forsikringen ophłrer, er Langeland Kommune berettiget til at betale pr mien, alternativt tegne forsikringen. Disse tiltag sker for OPP-leverandłrens regning OPP-leverandłren er forpligtet til uopholdeligt at meddele Langeland Kommune enhver ndring af de forsikringsvilk r, der er oplyst i henhold til dette punkt Ved enhver forsikringsbegivenhed, der kan udlłse udbetaling af en forsikringssum, der overstiger kr , er Langeland Kommune berettiget til at deltage i drłftelser mellem det p g ldende forsikringsselskab og OPP-leverandłren vedrłrende taksering af forsikringsbegivenheden samt udbetaling af forsikringssummen. Kapitel 3 - Driftsfasen 12. OPP-leverandłrens ansvar og risiko i Driftsfasen 12.1 OPP-leverandłren har ansvaret for, at ydelserne, jf. punkt 5.1.2, litra a til litra c, til stadighed leveres i overensstemmelse med og opfylder de krav, der er stillet i Bilag 1, Den Tilbudte Anl gslłsning samt eventuelle aftalte ndringer hertil. OPP-leverandłren forpligter sig til, at ydelserne opfylder de krav og betingelser, der fremg r af disse dokumenter, samt de krav og betingelser, der efter almindelige foruds tninger skal v re opfyldt med henblik p Den Tilbudte Anl gslłsnings funktion og Driften. Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erl gges i en s dvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med s dvanlig god praksis i branchen samt g ldende miljł-, arbejdsmiljł-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter p tidspunktet for ydelsernes erl ggelse. 13. Driftsfasens l ngde 15/37

16 13.1 Driftsfasen udlłber den 1. juli 2038, medmindre andet fłlger af Aftalen. 14. Betalingsmekanismen 14.1 Samtlige Langeland Kommunes betalinger til OPP-leverandłren ifłlge Aftalen sker, hvor ikke andet udtrykkeligt er angivet, ved Enhedsbetalingen som lłbende betalinger i Driftsfasen, der reguleres, herunder indeksreguleres, i henhold til reguleringsbestemmelserne i Bilag 3 (Betalingsmekanismen), der faktureres over for Langeland Kommune i Driftsfasens forlłb Ved begyndelsen af et kvartal (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10) er OPP-leverandłren berettiget til at fremsende betalingsanmodning vedrłrende Enhedsbetalingen for kvartalet, fłrste gang dog 4 uger efter Ibrugtagningstidspunktet. Fłrste Enhedsbetaling reduceres til at omfatte en forholdsm ssig andel af det kvartal, som Ibrugtagningstidspunktet falder i. Sidste Enhedsbetaling reduceres til at omfatte en forholdsm ssig andel af det kvartal, som Ophłrsdagen falder i. 15. Funktionsmangler i Driftsfasen 15.1 Ved Funktionsmangler i Driftsfasen sker der fradrag i Enhedsbetalingen i henhold til de regler, der er fastsat i Bilag 3. Der sker ikke fradrag i Enhedsbetalingen de fłrste 4 uger efter Ibrugtagningstidspunktet Bortset fra, hvad der fłlger af punkt 21 og punkt 28, er der ikke, ud over det i punkt 15.1 n vnte fradrag, knyttet retsvirkninger til Funktionsmangler i Driftsfasen Fradrag i betalingerne, jf. punkt 15.1, fritager ikke OPP-leverandłren for hurtigst muligt at bringe ydelserne vedrłrende Driften op p det niveau, der er fastlagt i Bilag Det, der er anfłrt i punkt 15.2, g lder ikke, hvis OPP-leverandłren eller OPPleverandłrens Underentreprenłrer har tilsidesat Aftalens bestemmelser fors tligt eller ved grov uagtsomhed. I s fald kan Langeland Kommune kr ve den del af sit tab, der ikke d kkes af fradraget i henhold til punkt 15.1, erstattet efter danske rets almindelige erstatningsregler Det i punkt 15.1 beskrevne fradrag i Enhedsbetalingen kan undtagelsesvist reduceres, hvis det m anses for benbart urimeligt fuldt ud at opretholde fradraget i forhold til den ulempe, som funktionsmanglen konkret har medfłrt for Langeland Kommune Hvis Langeland Kommune mener, at der skal ske fradrag i Enhedsbetalingen i henhold til dette punkt 15 ud over de fradrag, der er indeholdt i betalingsanmodningen, jf. punkt 14.2, er Langeland Kommune berettiget til at modregne s danne belłb. Viser det sig siden, at Langeland Kommune har modregnet for meget, skal det for meget modregnede med till g af renter efterbetales uden ugrundet ophold. 16/37

17 16. Forsyning og energiforbrug 16.1 Skolen skal opfłres, s kravene i Lavenergiklasse 2 opfyldes Forsyning og energiforbrug i Driftsfasen reguleres i henhold til de bestemmelser, der er fastlagt i Bilag 3 (Betalingsmekanismen) Hvis det i Driftsfasen viser sig, at Skolen ikke lever op til krav, som det ved opfłrelse efter Lavenergiklasse 2 samt under hensyn til slid, lde og den forudsatte vedligeholdelse m forventes, er OPP-leverandłren forpligtet til at tr ffe fornłdne foranstaltninger med henblik p, at energiforbruget bringes ned til det forventede niveau p n rv rende tidspunkt. 17. H rv rk og skader som fłlge af grov uagtsomhed udvist af Brugerne Langeland Kommune betaler ved hvert skole rs begyndelse kr ,00 til Skolens ledelse til en pulje til d kning af omkostninger til udbedring af skader p Aktivet for rsaget af H rv rk og/eller Brugernes groft uagtsomme adf rd Forud for udbedring af skader, som n vnt i punkt 17.1, orienterer OPPleverandłren Skolens ledelse herom OPP-leverandłren er forpligtet til at dokumentere omkostninger forbundet med oprettelsen efter skader, som n vnt i punkt 17.1, opgjort pr. skole r. Skolens ledelse refunderer OPP-leverandłrens dokumenterede omkostninger forbundet med oprettelse efter skader, som n vnt i punkt 17.1, for et belłb p op til kr pr. skole r OPP-leverandłren er forpligtet til over for skadevolder at słge regres for omkostninger i forbindelse med udbedring af skader, som n vnt i punkt I det omfang OPP-leverandłren f r omkostninger d kket herved, vil OPPleverandłren ikke f refunderet omkostninger efter punkt Hvis den rlige pulje ved skole rets afslutning udviser et restbelłb, deles dette ligeligt mellem OPP-leverandłren og Skolen. Forbrug til udbedring af skader, som n vnt i punkt 17.1, udover hvad der d kkes af den afsatte rlige pulje p kr ,00, afholdes af OPP-leverandłren Det i dette punkt 17 n vnte rlige belłb p kr indeksreguleres i overensstemmelse med bestemmelserne i Bilag Betalinger 18.1 I tilf lde af uenighed om Enhedsbetalingen skal Langeland Kommune betale de ubestridte dele af betalingsanmodningen. OPP-leverandłren er ikke berettiget til at undlade at erl gge kontraktm ssige ydelser p grund af uenighed om Enhedsbetalingen. 17/37

18 18.2 N r OPP-leverandłren har krav p kontantbetaling i henhold til Aftalen, kan fakturering ske hurtigst muligt. Belłbet faktureres med vilk r om lłbedage p 30 kalenderdage efter forfaldstid. Betaler Langeland Kommune senere end sidste rettidige betalingsdag, svares der renter fra forfaldsdag i overensstemmelse med rentelovens rentesats Betalinger i henhold til Aftalen till gges moms i henhold til den til enhver tid g ldende momslovgivning 19. Refinansiering 19.1 De finansieringsvilk r, der ligger til grund for Enhedsbetalingen, fremg r af tilbudsmodellen (Bilag 10) OPP-leverandłren er forpligtet til stedse at słge at optimere de finansieringsm ssige foruds tninger Ved OPP-leverandłrens Refinansiering i forhold til Bilag 10 deles den gevinst, der herved opn s, mellem Langeland Kommune og OPP-leverandłren med 50% til Langeland Kommune og 50% til OPP-leverandłren. Gevinsten beregnes i overensstemmelse med Bilag Forsikringer i Driftsfasen 20.1 OPP-leverandłren er forpligtet til at tegne fłlgende forsikringer i Driftsfasen: a. S dvanlig bygningsforsikring inkl. husejeransvarsforsikring og brandforsikring til fuld og nyv rdi, b. S dvanlig erhvervsansvarsforsikring, herunder d kkende blandt andet omkostninger til genhusning, transport mv., hvis der opst r perioder, hvor Aktivet helt eller delvist ikke kan anvendes som forudsat i Aftalen, og c. Professionel erhvervs-/produktansvarsforsikring inkl. grundejeransvar for en sum p kr og en maksimal selvrisiko pr. skadesbegivenhed p kr , 20.2 OPP-leverandłren er forpligtet til at słrge for, at underleverandłrer ved Driftsfasens start og i hele Driftsfasen har s dvanlig ansvarsforsikring. OPPleverandłren er p forlangende forpligtet til at dokumentere, at dette er tilf ldet ved at fremsende de relevante policer Aftalens punkt 11.2 til punkt 11.6 g lder ligeledes for de i punkt 20.1 og punkt 20.2 n vnte forsikringer. 21. Langeland Kommunes indtr delsesadgang 18/37

19 21.1 Ved Langeland Kommunes indtr delsesadgang menes Langeland Kommunes ret til, som beskrevet i dette punkt 21, enten i hele den resterende aftaleperiode eller i en afgr nset periode at fratage OPP-leverandłren udfłrelsen af visse ydelser i henhold til Aftalen for enten selv at udfłre dem eller lade disse udfłre af tredjemand Langeland Kommune har indtr delsesadgang i fłlgende tilf lde: a. Hvis der er en betydelig risiko for skade p personer eller betydelig risiko for v sentlig skade p ting ved en forts ttelse af Aftalen. b. Hvis indtr delse er uomg ngeligt nłdvendigt for, at Langeland Kommune kan erl gge v sentlige ydelser, som Langeland Kommune i henhold til Lovgivningen er forpligtet til at erl gge til offentligheden. c. Hvis OPP-leverandłren trods p krav og trods v sentlige fradrag i Enhedsbetalingen, jf. punkt 15, ikke inden fire m neder har udbedret et mangelfuldt forhold, forudsat den manglende udbedring ikke skyldes Force Majeure Hvis Langeland Kommune vil bruge sin ret i henhold til punkt 21.2, skal OPPleverandłren med rimeligt varsel underrettes om fłlgende: a. De ydelser, som Langeland Kommune łnsker at overtage. b. Grundene, som Langeland Kommune stłtter sin ret p, jf. punkt c. Den dato, fra hvilken Langeland Kommune łnsker at overtage ydelserne. d. Den forventelige udstr kning af den periode, hvori Langeland Kommune skal overtage ydelserne OPP-leverandłren skal give Langeland Kommune rimelig assistance ved udfłrelsen af de overtagne ydelser, herunder overgive Langeland Kommune alle oplysninger og alt materiale, der knytter sig til de overtagne ydelser, s ledes at gener for Brugerne som fłlge af Langeland Kommunes indtr delsesadgang bliver minimeret mest muligt. Langeland Kommune er - mod s dvanligt vederlag - endvidere berettiget til at anvende OPP-leverandłrens materialer og materiel, indtil Langeland Kommune selv kan skaffe sig r dighed over s danne materialer og materiel OPP-leverandłren skal snarest efter modtagelsen af Langeland Kommunes indtr delsesunderretning beregne de łkonomiske konsekvenser af ndringerne, jf. punkt 23, og oplyse, hvilke konsekvenser indtr delsen har for Enhedsbetalingen Punkterne 21.1 til 21.5 indskr nker ikke Langeland Kommunes ret til at oph ve Aftalen, hvor betingelserne herfor i łvrigt m tte v re opfyldt, jf. punkt 28, ligesom bestemmelserne i punkterne 21.1 til 21.5 ikke indskr nker Langeland Kommunes ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler. 19/37

20 Kapitel 4 - Priss tning og ndringer 22. Priss tning 22.1 OPP-leverandłrens priss tning af ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalen, er specificeret n rmere i Bilag Alle priser og ydelser, der leveres i henhold til Aftalen, er eller bliver fastsat efter et bent kalkulationsgrundlag, hvor alle foruds tninger og beregninger skal l g- ges frem De kalkulationer, der ligger til grund for OPP-leverandłrens priss tning, fremg r tillige af Bilag 10. OPP-leverandłren skal p forlangende fremkomme med enhver oplysning til vurdering af fremlagte kalkulationer. Denne forpligtelse g lder endvidere alle kalkulationer, der bliver udarbejdet i aftaleperioden. 23. Langeland Kommunes ndringsłnsker 23.1 Langeland Kommune kan forlange ndringer i OPP-leverandłrens ydelser b de i form af merydelser og mindreydelser ved Skolen og Driften i s vel Byggefasen som Driftsfasen, n r ndringen har naturlig og p regnelig sammenh ng med de aftalte ydelser. Langeland Kommune har herunder mulighed for at kr ve moderniseringer og tekniske opdateringer af bygninger, lokaler og tekniske anl g. OPP-leverandłren er som ejer af Aktivet forpligtet til at tilgodese s danne n- dringsłnsker, hvis ikke v sentlige og saglige hensyn taler for det modsatte Meddelelsen om ndringsłnske, jf. punkt 23.1, skal indeholde en angivelse af baggrunden for ndringsłnsket samt en angivelse af de łnskede ndringer, der er s detaljeret, at OPP-leverandłren kan priss tte ndringerne i overensstemmelse med principperne, jf. punkt 22. Derudover skal Langeland Kommune angive, hvorn r ndringerne łnskes iv rksat OPP-leverandłren kan mods tte sig s danne ndringer, hvis de - hver for sig eller samlet - p afgłrende m de vil ndre Aftalens karakter, herunder de med Aftalen forbundne risici eller det forudsatte łkonomiske afkast OPP-leverandłren skal snarest efter modtagelsen af Langeland Kommunes n- dringsłnsker oplyse eventuelle łkonomiske konsekvenser for Enhedsbetalingen og om nłdvendigt for Bygge- og Anl gssummen. OPP-leverandłren skal fremkomme med forslag til justering af Betalingsmekanismen, jf. Bilag 3, i det omfang ndringerne giver anledning hertil. OPP-leverandłren skal ligeledes snarest oplyse eventuelle tidsm ssige konsekvenser af ndringsłnsket, herunder eventuel p virkning af Ibrugtagningstidspunktet De łkonomiske konsekvenser skal ved ndringer i Byggefasen beregnes i overensstemmelse med priser og kalkulationerne i Bilag 10 og efter principperne i punkt /37

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 11. januar 2011

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og [ ] vedrørende projektering, opførelse, finansiering,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og institutionsbestyrelsen for Platang rden beliggende Platanvej

Læs mere

Randers Svłmmebad. Bilag 3 - Betalingsmekanisme. 20. december, 2010

Randers Svłmmebad. Bilag 3 - Betalingsmekanisme. 20. december, 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Bilag 3 - Betalingsmekanisme 20. december, 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Læs mere

Kłbsaftale. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers. (*navn) (*adresse) (*postnr.)

Kłbsaftale. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers. (*navn) (*adresse) (*postnr.) 9 Undertegnede Kłbsaftale Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers s lger og endeligt overdrager herved til (*navn) (*adresse) (*postnr.) Et areal p i alt ca. * m2 som vist p vedlagte skitse. Arealet best

Læs mere

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb Langeland Kommune Ny skole som OPP Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb September2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Aktivets tilstand ved ophłr...3 3. Lłbende tilstandsvurdering...3

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

A-apoteket afgiver uden at tiltr de KFST s vurdering af sagen, men for at imłdekomme KFST s bet nkeligheder, fłlgende tilsagn:

A-apoteket afgiver uden at tiltr de KFST s vurdering af sagen, men for at imłdekomme KFST s bet nkeligheder, fłlgende tilsagn: Side 2 af 5 A-apoteket afgiver uden at tiltr de KFST s vurdering af sagen, men for at imłdekomme KFST s bet nkeligheder, fłlgende tilsagn: 2.1 A-apoteket tilbyder Uldum Apotek v/danji Bhanderi med Uldum

Læs mere

Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Revideret udgave - marts 2009 1 L sevejledning: Principper og retningslinjer for indkłb og udbud i Randers Kommune er beskrevet i flere niveauer:

Læs mere

LETT. Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K. Vedrłrende Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse

LETT. Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K. Vedrłrende Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse LETT POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE DANISH SECURTY AND intelligence SERVICE Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K Politiets Efterretningaljenaste KIausdabroeej I DK-2860 Słborg Telefon:

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen RANDERS KOMMUNE Principper for łkonomistyring Retningslinjer for bogfłringsprocessen Randers Kommunes arbejdsprocesser skal tilrettel gges effektivt og understłttes af IT hvor dette er hensigtsm ssigt.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.2-2 for et omr de til centerform l ved stergade og Młllevej i Assens, Assens Kommunes sags id: 10135670

Forslag til lokalplan nr. 1.2-2 for et omr de til centerform l ved stergade og Młllevej i Assens, Assens Kommunes sags id: 10135670 Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Thomas Stampe Advokat J.nr. 023310-0097 ham! Sendt pr. e-mail (assensassens.dk ) T - -45 7227 33 01 thst@bechbruun.com 12. januar 2011 Forslag til lokalplan

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Kontrakt vedr. Udbud af drift af plejeboliger p Kristrupcentret, Randers Kommune

Kontrakt vedr. Udbud af drift af plejeboliger p Kristrupcentret, Randers Kommune Bilag 10 - Kontrakt N rv rende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilf indg s aftale. lde af at

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,

Læs mere

Kontrakt vedr. Udbud af drift af plejeboliger p Kristrupcentret, Randers Kommune

Kontrakt vedr. Udbud af drift af plejeboliger p Kristrupcentret, Randers Kommune Bilag 10 - Kontrakt N rv rende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilf indg s aftale. lde af at

Læs mere

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering.

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering. Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. februar 2010 Udf rdiget af: Brian Hansen og Poul Hjłllund Vedrłrende: Optimering af ind- og udbetalinger Notatet sendes/sendt til: Direktionen

Læs mere

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009.

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009. Notat Forvaltning: Byr ds- og direktionssekretariatet Dato: 23. januar 2009 Dokumentnr.: 07/01923-339 Afsender: Słren Fonseca Pedersen Vedrłrende: Status for Public i Randers Kommune januar 2009 Notat

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Notat. 1. juni 2011 11/003134

Notat. 1. juni 2011 11/003134 Notat Forvaltning: Politik, Kommunikation og Digital service Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. juni 2011 11/003134 Udf rdiget af: Vedrłrende: Udbudsplan for kłrselsomr det Notatet sendes/sendt

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter "S lger")

Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter S lger) Advoktpartnerseskab Carsten Lorentzen Advokat J.nr. 292413-MAB BETINGET K BSAFTALE Mellem KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter "S lger") og Boligforeningen 3B,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger.

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. 1 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Omr de Ledsagerordning til personer mellem 18 og 67 r, som p grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til V rum- rum Kraftvarmev rk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til V rum- rum Kraftvarmev rk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til V rum- rum Kraftvarmev rk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet fłlgende projektforslag om tilslutningspligt til V Kraftvarmev

Læs mere

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 Notat Forvaltning: Dato: 15. august 2011 Dokumentnr.: Borgerr dgiver Randers Kommune 11/004613-1 Afsender: Jesper Cortes Vedrłrende: Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 m neder Notat

Læs mere

is tz J. MODTG dy 4 SJ LLAND .1 RVA LT NIN GEN Bech-Bruun Advokatfirma Att. Advokat Johan Henrik Weihe Langelinie Alle Kłbenhavn ł

is tz J. MODTG dy 4 SJ LLAND .1 RVA LT NIN GEN Bech-Bruun Advokatfirma Att. Advokat Johan Henrik Weihe Langelinie Alle Kłbenhavn ł Bech-Bruun Advokatfirma Att. Advokat Johan Henrik Weihe Langelinie Alle 35 2100 Kłbenhavn ł MODTG is tz J. S.1 RVA LT NIN GEN SJ LLAND - AP dy 4 1211-2010 TILSYNET Vedr. Vedt gter for Kara/Noveren Statsforvaltningen

Læs mere

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notat Forvaltning: konomi Dato: J.nr.: Br.nr.: Februar, 2011 Udf rdiget af: konomiafdelingen Vedrłrende: Orientering om tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notatet sendes/sendt til: Direktionen d. 24. februar

Læs mere

Procedure ved sanktionering af ungeydelsen og ved fritagelse for uddannelsespligten

Procedure ved sanktionering af ungeydelsen og ved fritagelse for uddannelsespligten Procedure ved sanktionering af ungeydelsen og ved fritagelse for uddannelsespligten I det fłlgende redegłres for: 1) Generelle informationer ang ende procedurerne 2) Arbejdsgang ved stop for udbetaling

Læs mere

Jeg skal p vegne af Rungsted B delaug fremkomme med bem rkninger til Hłrs- Dir. tlf. 33 34 00 33 holm Kommunes oplysninger i de to breve.

Jeg skal p vegne af Rungsted B delaug fremkomme med bem rkninger til Hłrs- Dir. tlf. 33 34 00 33 holm Kommunes oplysninger i de to breve. - Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177 Blok D -E 2400 Kłbenhavn NV Lett Advokatfirma R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 Iett@lett.dk www.lett.dk Deres j.nr. 2007-613/3

Læs mere

Notat. Ustłttede boliger hos Randersegnens Boligforening. Udarbejdet 13.10.2011

Notat. Ustłttede boliger hos Randersegnens Boligforening. Udarbejdet 13.10.2011 Notat Ustłttede boliger hos Randersegnens Boligforening Udarbejdet 13.10.2011 1 Indhold: Side 1. Indledning og indstilling 2 2. Beskrivelse af problemstillingen 3 3. Oversigt i konkrete boligprojekter

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Omr de og form l med indsatsen konomisk kompensation til borgere

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Der kan v re flere form l med en kontaktperson.

Der kan v re flere form l med en kontaktperson. Kvalitetsstandard for personlig r dgiver og kontaktperson for błrn og unge p handicapomr det Omr de Lovgrundlag: Forebyggelse ift. błrn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig r dgiver

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Udkast 17.03.2014 Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 231306-DJU INTERESSENTSKABSKONTRAKT For Varmetransmissionsselskabet Holstebro - Struer I/S Mellem Vestforsyning AIS CVR-nr. 25 95

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. OPP kontrakt

OPP Kalvebod Brygge. OPP kontrakt OPP Kalvebod Brygge OPP kontrakt INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 AFTALENS BAGGRUND, FORMÅL, VILKÅR, YDELSER OG DEFINITIONER... 1 1. Baggrund og formål... 1 2. Aftalevilkår... 2 3. Definitioner... 3 4. Ikrafttræden...

Læs mere

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. Januar 2008. Beskrivende dokument

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. Januar 2008. Beskrivende dokument Langeland Kommune Ny skole som OPP Beskrivende dokument Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Generelle oplysninger 4 3. Baggrund 10 4. Overordnet beskrivelse af opgaven og opgavens omfang

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

no-reply@tinglysning.dk Sent: 04-09-2012 09:47:50 Vedr. 2012/0007258 - Tinglysning afsluttet Signed By:

no-reply@tinglysning.dk Sent: 04-09-2012 09:47:50 Vedr. 2012/0007258 - Tinglysning afsluttet Signed By: From: no-reply@tinglysning.dk Sent: 04-09-2012 09:47:50 To: Edel Baunbæk-Knudsen Subject: Vedr. 2012/0007258 - Tinglysning afsluttet Signed By: Attachments: tinglysningssvar_9da51cb7-72a6-404f-a21e-e36d33fe8346.txt

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Bilag 3 Beskrivelse af betalingsmekanisme 18. november 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål... 4 2. Definitioner...

Læs mere

KONKURRENCEANKEN VNETS KENDELSE AF DEN 3. NOVEMBER 2008 I SAGEN DE SAMVIRKENDE K BM ND MOD KONKURRENCER DET SAGENS BAGGRUND. SAGENS BAGGRUND fortsat

KONKURRENCEANKEN VNETS KENDELSE AF DEN 3. NOVEMBER 2008 I SAGEN DE SAMVIRKENDE K BM ND MOD KONKURRENCER DET SAGENS BAGGRUND. SAGENS BAGGRUND fortsat ØSTERGADE 38 1100 KØBENHAVN K TLF. 33 33 81 00 WWW.LINDCAD.DK KONKURRENCEANKEN VNETS KENDELSE AF DEN 3. NOVEMBER 2008 I SAGEN DE SAMVIRKENDE K BM ND MOD KONKURRENCER DET ved advokat Lotte Hummelshłj Konkurrenceretsforeningens

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET AUGUST 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET AUGUST 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET AUGUST 2007 INDHOLD Nyere lovgivning Noterede selskabers incitamentaflłnning af bestyrelse og direktion Revidering af staftalen Nyere

Læs mere

Ved opdelingen opereres der med fłlgende aktłrer ved udgiftsfordelingen:

Ved opdelingen opereres der med fłlgende aktłrer ved udgiftsfordelingen: Notat Forvaltning: Sundhed & ldre, sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 11. oktober 2011 Udf rdiget af: Per Adelhart Christensen Vedrłrende: Drift af Thors Bakke, herunder parkeringsk lder. Notatet sendes/sendt

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg BILAG 5 trepartsaftale mellem DGI Huset Panteren og OPS-selskabet FORELØBIG 6. AUGUST 2015 INDHOLD 1 Definitioner

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 INDHOLD Ny lovgivning i folketings ret 2007/2008 ndring af lov om europ iske samarbejdsudvalg (Udvidelse af antallet af

Læs mere

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter:

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter: - 1 - Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. marts 2010 Udf rdiget af: Jesper Cortes Vedrłrende: Hj lp efter aktivlovens kapitel 10 Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget

Læs mere

Ressourcebanken oprettes som en konkret udmłntning af omstillingspolitikken.

Ressourcebanken oprettes som en konkret udmłntning af omstillingspolitikken. Notat Forvaltning: Dato: 23. juli 2010 Dokumentnr.: Personale & HR afdelingen 10/004728-2 Afsender: Jenny Oostwouder Vedrłrende: Forslag til ressourcebank Notat sendes/sendt til: Omstillingspolitikken

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af personbefordring

Kontrakt vedr. levering af personbefordring Bilag 1 Kontrakt N rv rende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. lde af en aftale- Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilf indg else.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) Omr de Aktivitets- og samv rstilbud til

Læs mere

Finansrapport pr. 30/06 2011

Finansrapport pr. 30/06 2011 I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve r gives en afrapportering vedrłrende kommunens finansielle forhold p b de aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status

Læs mere

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Pkt. 161 Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Sagsnr. 49186 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Kommunen har modtaget revideret tilbud på køb af grunden på Lysalleen til i alt 44 private lavenergi

Læs mere

Oplysningerne i n rv rende notat stammer fra forvaltningernes forskellige opgłrelsesmetoder, hvorfor tallene er beh ftet med en vis usikkerhed.

Oplysningerne i n rv rende notat stammer fra forvaltningernes forskellige opgłrelsesmetoder, hvorfor tallene er beh ftet med en vis usikkerhed. Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: Udf rdiget af: Christian Forchhammer Foldager Vedrłrende: Ekstern finansiering i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Direktionen Ekstern

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2013/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00941 Fremsat den 6. februar 2014

Læs mere

Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune. Notat. Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det.

Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune. Notat. Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det. Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune Notat Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det. December 2010 1 1. Indledning Kommunaldirektłrerne i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og

Læs mere

AFTALE OM OVERDRAGELSE AF RANDERS KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNING SOM APPORTINDSKUD VED STIFTELSE AF RANDERS SPILDEVAND A/S

AFTALE OM OVERDRAGELSE AF RANDERS KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNING SOM APPORTINDSKUD VED STIFTELSE AF RANDERS SPILDEVAND A/S UDKAST 27-04-2009 AFTALE OM OVERDRAGELSE AF RANDERS KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNING SOM APPORTINDSKUD VED STIFTELSE AF RANDERS SPILDEVAND A/S Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1.2. Ekstrakt af byr dets beslutning

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Sagen og som bilag til dagsordenspunktet om godkendelse af rsregnskaber

Sagen og som bilag til dagsordenspunktet om godkendelse af rsregnskaber Notat Forvaltning: Dato: 6. december 2010 Dokumentnr.: Miljł & Teknik 10/007578-2 Afsender: Mona Andersen Vedrłrende: notat over forhold der indstilles p talt ved at boligorganisationernes rsregnskaber

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte Notat Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009 Błrn og skole J.nr.: Br.nr.: 7. december 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Fastl ggelse af serviceniveau p omr det błrn

Læs mere

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Ved henvendelse vurderes hvilken m lgruppe pgl. borger tilhłrer og sagen placeres hos

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune.

Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune. Indledning Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune. Efter kommunalreformen ligger opgaven med at fłre tilsyn

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk udviklingsh mning ftigelse) for borgere med Omr de Beskyttet

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

VEDT GTER. for DSV A/S

VEDT GTER. for DSV A/S PLESNER SVANE GR NBORG ADVOKATFIRMA 30. april 2007 VEDT GTER for DSV A/S ----------------------- Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fłrer binavnet De Sammensluttede Vognm nd af 13-7

Læs mere

- 1 - Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Spłrgsm l fra Det Radikale Venstre i Randers vedr. aktivering af ledige

- 1 - Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Spłrgsm l fra Det Radikale Venstre i Randers vedr. aktivering af ledige - 1 - Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. august 2010 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Spłrgsm l fra Det Radikale Venstre i Randers vedr. aktivering af ledige Notatet

Læs mere

UngeBasen En forebyggende indsats for błrn og unge mellem 11 og 17 r i Randers Kommune

UngeBasen En forebyggende indsats for błrn og unge mellem 11 og 17 r i Randers Kommune UngeBasen En forebyggende indsats for błrn og unge mellem 11 og 17 r i Randers Kommune 1 1. UngeBasen...3 1.1 Indledning...3 1.2 M lgruppen...3 1.3 Tilbudsviften...5 1.4 UngeBasens samarbejdsparter...5

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds)

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Underretningsskabelon udkast 19-1-2011 Barnets navn Personnummer Adresse Mor/far/for ldremyndighed Personnummer For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Hvad har foranlediget underretningen?

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Finansrapport pr. 31/12 2011

Finansrapport pr. 31/12 2011 I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve r gives en afrapportering vedrłrende kommunens finansielle forhold p b de aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Evaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune

Evaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune Evaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune Juni 2012 Indledning I forbindelse med budgetforliget for 2009-12 blev der afsat 21,6 mio. kr. til en udvidet indskolingsordning. Alle skoler fik tildelt

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014 Containertømning og containerleje Særlige betingelser Juli 2014 Særlige betingelser ABService 2003 er gældende med de efterfølgende angivne fravigelser, udfyldninger og supplementer som grundlag. De angivne

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere