Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Urup Mose. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "05536.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00. Fredningen vedrører: Urup Mose. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Urup Mose Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 ei OVER FREDNINGSNÆVNET> e

3 Fredning i Fyn s amt. Lokalitet: Urup 'Dam \~ommune: Sogn Kerteminde Rynkeby Reg. nr.: : Ejer '~real Fr!det Formål Privat ca. 19,6 ha FN 10/ OFN 20/ Naturvidenskabelig - bevaring af flora. Indhold Bebyggelse, opstilling af boder, skure, master og lignende samt campering er ikke tilladt. Naturvidenskabelig forskning kan foregå med ejerens tilladelse. 30

4 f1.3c,i, tk REG. Nk. SS310 ~!b-j.s U D S K R I F T a f OVERFRBDNlNGSNÆVNETS KEND~LSZSPROTOKOL År 1973, den 20. juni, afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sag nr. 2153/72 om fredning af Urup mose. I. Hovedtræk af fredningsnævnets kendelse. l. Sagens gang for fredningsnævnet. Ved den af fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds den lo. maj 1972 afsagte kendelse er Urup mose i Rynkeby sogn fredet, et areal på ialt knap 25 ha. Sagen er begæret rejst af Danmarks Naturfredningsforening på grundlag af en henvendelse til foreningen fra Den kgl. veterinær og landbohøjskoles botaniske institut. Den er senere støttet af Naturfredningsrådet. I naturfredningsforeningens skrivelse til fredningsnævnet af lo. februar 1969 hedder det:

5 ,'~, I "Det omhandlede område er specielt i botanisk henseende af væsentlig fredningsmæssig interesse. Dette gælder såvel det kratbevoksede moseområde som det åbne område med engvegetation. I begge områder bærer plantevæksten tydeligt præg af voksestedets store næringsindhold, specielt gør det kalkholdige grundvand sig stærkt gældende. Det tætte mosekrat er især domineret af gråpil, birk og vrietorn, foruden mindre mængder af ask, eg og en undervegetation af hindbær og korbær. Krattet rummer samtidigt et rigt liv af mindre sangfugle. Den største botaniske interesse knytter sig dog til den åbne græseng. Her er udviklet en ekstremrigkærs-vegetation med en række sjældne plantearter, specielt er orkidefamilien stærkt repræsenteret bl.a. med så sjældne arter som langakset trådspore (Gymnadeneia conopsea) og mygblomst (Liparis loiselii) foruden sumphullæbe (~pipacti~ palu~ris) og flere arter tilhørende gøgeurtslægten. Ydermere træffer man en lang række andre arter, der regnes for karakterarter for ekstremrigkær bl.a. butblomstret siv (Juncus subnodulosus) og avneknippe (Cladium mariscus). Ekstremrigkær-vegetation er i vore dage særdeles sjælden i Danmark, fordi egnede lokaliteter er sparsomme og på de fleste af disse er den naturlige vegetation ~delagt som følge af afvanding og intensiv landbrugsudnyttelse. Det må derfor udfra såvel undervisningsmæssige som videnskabelige synspunkter anses for meget vigtigt at sikre de sidste tilbageværende eksempler på denne plantesamfundstype. I det foreliggende tilfælde bliver dette så meget vigtigere, som det nye Universitet i Odense har et meget stort behov for at finde egnede undervisnings- og forskningsmuligheder indenfor rækkevidde. Det er af væsentlig betydning for rigkærvegetationens bevaring, at den nuværende driftsform med græsning og eventuel slåning fortsat opretholdes. Såfremt arealerne fuldstændig overlades til sig selv, vil der være fare for en kraftig tilgroning med krat, der bevirker, at de sjældne urtearter kvæles. Det er således Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at områderne opfylder betingelserne efter naturfredningslovens l for gennemførelse af en fredning." 1969 skal anføres: Fra Naturfredningsrådets anbefaling af 3. oktober "Som fremhævet af Danmarks Naturfredningsforening vil området i løbet af en kort årrække gro til med krat, hvis det helt overlades til sig selv. Den karakteristiske urtevegetation, bl.a. med flere yderst sjældne arter fra orchid~familien er imidlertid betinget af lysåbne forhold. Kun fordi opvæksten' af buske og træer gennem tiderne er holdt nede ved græsning, høslet, lejlighedsvise brande m.v. har vegetationen kunnet udvikles på stedet. Da vegetationen således egentlig må betegnes ~om et kulturprodukt, kan den kun bevares ved, at kulturpåvirkningen fortsættes. Kan dette ikke lade ~ig gøre, må man sætte noget andet i stedet. Der findes kun et ret lille erfaringsmateriale for sådanne behandlinger, men naturfredningsrådet skal gerne være til disposition ved udarbejdelsen af en driftsplan for området."

6 - 3 - Fredningssagen rejstes herefter i oktober Lodsejerne har under sagen været repræsenteret af advokat Palle Fick~ Odense, på hvis foranledning der af Det danske Hedeselskab blev foretaget en undersøgelse af jordbundsforholdene i mosen, navnlig af de eksisterende kalk- og tørveforekomster. I den af hedeselskabet den 22. februar 1971 afgivne erklæring hedder det: II har Hedeselskabets mergelafdeling ved konsulent S.P.S~rensen i dagene 20. og 21. januar 1971 bistået af de forskellige lodsejere foretaget en orienterende undersøgelse af Urup dam mose med det formål at fastslå l) mængden og kvaliteten af mosekalk på de forskellige parceller 2) de tekniske muligheder for kalkens udnyttelse i øjeblikket 3) mængden og kvaliteten af tørveforekoidster på de enkelte parceller 4) om muligt yderligere udtalelse om afvandingsforholdene for mosen og de omkringliggende arealer. Undersøgelsen har bestået i en besigtigeloe af de enkelte parceller med samtidig pejling af lagene af tørvejord og mosekalk. Ved de pejlinger, hvor mosekalken fandtes bedst egnet som jordforbedringsmiddel, blev udtaget prøver af kalken til bestemmelse af indhold af ren kulsur kalk Ca C0 3. Ved gennemgangen blev foretaget 41 pejlinger med nedenstående notater om vegetation og jordbundsforhold. Samtidig blev udtaget 15 prøver til laboratorieundersøgelse." Herefter følger en udtalelse vedrørende hver enkelt af de implicerede 13 ejendomme, og erklæringen slutter således: "Mosekalken. - Af omstående samlede oversigt og af kortskitsen fremgår, at der i et areal af ca. 4,3 ha hovedsagelig langs med vestsiden af skyllerenden er mulighed for opgravning af ca m3 mosekalk med indhold af % kulsur kalk (Ca C03) i torstoffet. Da kalken er meget våd~ kan der næppe regnes med mere end 400 kg. kulsur kalk pr. m3, svarende til ialt ~. kulsur kalk. Idet vandstanden i mosen er meget høj (kun lidt under terrænoverfladen) vil udnyttelsen af kalken, der ligger under et større eller mindre tørvelag~ være forbundet med betydelige praktiske vanskeligheder. Tørvemosen. Onder de 7 verdenskrige blev mosen i betydeligt omfang benyttet til fremstilling af brændsel såvel til eget brug

7 ,e som til salg. Ifølge ældre undersøgelser var askeindholdet omkring 15 % beregnet i tørstoffet. Det vil sige, at den tilbageværende tørvemasse må antages at være egnet til fremstilling af tørvebrændsel i tilfælde af, at der ignn bliver brug for det. I tilfælde af, at det virkeligt skulle blive aktuelt at grave tørv i mosen, kan der være tale om at sænke vandstanden midlertidigt eller permanent ved pumpning, hvilket forholdsvis let kan lade sig gøre. Der ville i så fald være let adgang til at fjerne såvel tørvemassen som kalken totalt, og der kunne på den måde skabes mulighed for en forbedret afvanding af randarealerne. Såvidt dot har kunnet konstateros ved besigtigelsen af arealerne, er der ikke foretaget nogen større vandstandssænkning de sidste 50 år, idet daværende afdelingsleder J.P. Olesen ved Hedeselskabet efter en undersøgelse den 15. oktober 1920 blandt andet skriver livandstanden i mosen er meget høj, visse steder l meter over kalken. Vandstanden i mosen kan kun med stor bekostning sænkes yderligere, da mosen er noget stor, ca. 50 td. land, og modtager vand fra et meget stort areal."". Endvidere er i sagen afgivet en erklæring af Fyns amtskommunes vandinspektorat af 24. maj 1971, som konkluderer i, at en nærmere undersøgelse af de økonomiske muligheder for gennemførelse af afvanding af de omhandlede arealer formentlig vil give et negativt resultat. I en senere erklæring af 15. november 1971 anfører hedeselskabet som svar på en forespørgsel fra fredningsnævnet om mulighederne for at udnytte kalkforekomsterne, herunder om ejernes forventede udbytte pr. m 3. ".. oplyse, at man blandt andet under henvisning til amtsvandinspektør E. Grimstrups udtalelse af 24. maj d.å. angående afvandingsforholdene i mosen må nære betænkelighed ved overhovedet at tillægge kalkforekomsterne nogen værdi under de nuværende forhold, idet etablering af frakørselsmulighed, fjernelse af overjord og navnlig en samlet vandstandssænkning vil være så bekostelig i forhold til den ret beskedne kalkmængde, at en økonomisk udnyttelse ikke lader sig gennemføre. For det tilfælde, at nævnet undur hensyn til eventuelt ændrede prisforhold i fremtiden vil tillægge kalkforekomsterne i de enkelte lodder en vis erstatningsværdi, kan det til sammenligning oplyses, at det nu opløste Fyns mergelselskab i årene af tog ca m3 mosekalk fra et leje i Ubberud tilhørende Laurits Rasmussen, Vejrup, og Karl Rasmussen, Ll. Ubberud. Afvandingsforholdene var gode. Der var mindre end 1/2 m overjord og kalklaget ca. 1,7 m. Prisen l~- kr. pr. m3 løst mål. (l m3 fast mål = 1,25 m3 løst mål). (Se kendelse fra landvæsenskommissionen for Odense Amtsrådskreds nr. 17/51 og 47/57 angående Fyns mergelselskab).

8 - 5 - Den tilsvarende pris i dag ville formodentlig være ca. det dobbelte. Da der ikke ved enkeltvis opgravning vil kunne påregnes fuld udnyttelse af de konstaterede kalkmængder i Urupdam, forekommer det rimeligt at regne erstatningsværdien til ca. 1,- kr. pr. m3 beregnet efter de konstaterede mængder, jfr. Hedeselskabets oversigt." 2. Fredningsbestemmelsernes indhold. er sålydende: Den af fredningsnævnet fastsatte fredningsservitut "l. Bebyggelse, opstilling af skure, boder, master, transformer~stationer eller andre skæmmende indretninger må ik- Ke flnde sted. 2. Arealerne må ikke benyttes til campering, bil ophugning, motorbane, henkastning af affald, herunder fra landbruget. 3. Oppløjning, afgravning, opfyldning, afvanding må ikke finde sted. 4. Beplantning med busk- eller trævegetation må ikke finde sted. 5. Arealerne må ikke behandles ved gødskning eller med kemiske sprøjtemidler. 6. Området skal være tilgængeligt for ekskursioner fra universiteter og højere læreanstalter. 7. Nævnet kan, hvis det af Naturfredningsrådet skønnes nødvendigt for at bevare den eksisterende flora, træffe de fornødne foranstaltninger til bevaring af og pleje af vegetationen. Påtaleretten vil være at udøve af fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds efter forudgående forhandling med Naturfredningsrådet. " 3. De af fredningsnævnet tilkendte ~rst~tninger. sin kendelse: Om erstatningsfastsættelsen anfører fredningsnævnet i "Erstatningen i anledning af, at ejerne afskæres fra at udnytte forekomsten af kalk findes efter de foreliggende oplysninger om priserne, om vanskelighederne ved at opgrave kalken og muligheden af, at kalken overhovedet ikke ville være blevet udnyttet, at kunne fastsættes til 1,00 kr. m3. Det kan ikke udelukkes, at der kan være en økonomisk værdi i tørvedyndet, selvom det i øjeblikket ikke vil være muligt at udnytte disse forekomster. Erstatningen vil efter alt foreliggende være at fastsætte til lo øre pr. m3. Erstatningen iøvrigt for do med fredningen forbundne ulemper er fastsat efter et beløb på kr. pr. ha, idet der i enkelte særlige tilfælde er valgt et højere eller lavere beløb efter de særlige forhold for arealet, herunder den

9 - 6 - omstændighed, at nogle af lodsejerne benytter deres areal til græsning. Erstatningsbeløbene skønnes at svare til den nedgang i værdien for hver ejendom, der er en følge af fredningen." De af fredningen omfattede ejendomme og de af fredningsnævnet fastsatte erstatninger fremgår af følgende oversigt:. "e l. matr.nr. 28-a, Frederik Hansen, ca. 0,4 ha ubenyttet naturgræs. almindelig værdiforringelse 800 kr. II kalk matr.nr. 3-a, Erna Mortensen, ca. 4 ha ubenyttet krat almindelig værdit forringelse tørv kalk 3. matr.nr. 7-g, La~rits Hansen, 1,5 ha naturgræs, der bruges til græsning. almindelig værdiforringelse kalk 8.000, , , , , ,00 kr , ,00 4. matr.nr. 4-f, Lind~ berg Hansen, 1,2 ha ubenyttet naturgræs. almindelig værdiforringelse (for 1,2 ha) 2.400,00 5. matr.nr. 4-a, Jørgen Poulsen, 4,0 ha naturgræs, der bruges til græsning. almindelig værdiforringelse (for 4 ha) samt afsavn ,00

10 - 6. lo. Transport kalk tørv , ,00 500,00 matr.nr. 3-n, Svend Åge Christensen, idet dog erstatningen tilkommer de tidligere ejere ved fru Anna Jensen, 1,4 ha ubenyttet naturgræs og krat. almindelig værdiforringelse 2.800,00 kalk 5.000,00 7. matr.nr. 8-a, Frode Refsdrup, 3,0 ha ubenyttet naturgræs og krat almindelig værdiforringelse kalk tørv 8. matr.nr. 7-a, Knud Folkvard Bjørn, 1,3 ha ubenyttet krat. almindelig værdiforringelse 2.600,00 kalk 8.000,00 tørv 500,00 9. matr.nr. 2-v, ~rik Rasmussen, 3,8 ha kulturgræs, der bruges til græsning almindelig værdiforringelse + en uvæsentlig mængde tørv matr.nr. 12-a, Johan Dalberg, 2,0 ha ubenyttet naturgræs og krat. almindelig værdiforringelse tørv 6.000, , , , , , , , , , ,00

11 ,- ll matr.nr. l2-b, Christian Larsen, ca. 0,14 ha krat med en ubetydelig mængde tørv matr.nr. l2-c, Svend Stengård, ca. 0,13 ha ubenyttet krat med en uvæsentlig mængde tørv 750,00 750,00 matr.nr. l2-d, ukendt ejer, ca. 0,13 ha ubenyttet krat med en uvæsentlig mængde tørv o Det hedder videre i kendelsen: "Den samlede erstatning ,00 kr. udbetales til ejerne med tillæg af rente 8 % p.a. fra dato, til betaling sker, idet ingen af panthaverne har anmeldt krav overfor nævnet. Erstatningen vedrørende matr.nr. 3-n Urup, vil dog være at udbetale til fru Anna Jensen, Mesterrækken 37, Rynkeby. I godtgørelse til ejerne for afholdte udgifter til undersøgelser og advokat vil der endvidere være at betale 3.000,00 kr., der udbetales til advokat Palle Fick, Kongensgade 72, 5000 Odense." II. Overfredningsnæ~ets behandling. Sagen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til 25 i lov om naturfredning af 18. juni ", Overfredningsnævnet foretog besigtigelse den 23. august 1972 med deltagelse af ejernes advokat, repræsentanter for Naturfredningsrådet og hedeselskabet samt de øvrige interessorede parter. Amtsvandvæsenets repræsentant oplyste, at der i henhold til vandløbsregulativet skulle foretages oprensning af skyllevandsrenden to gange om året (normal oprensning), hvortil Naturfredningsrådets repræsentant intet havde at indvende. Hedeselskabets repræsentant anførte, at udvinding af kalk- og tørveforekomster ikke ville være økonomisk idag. Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stadfæste fredningen, dog med følgende ændringer:

12 - 9 - Områdets afgrænsnin~ Ejendommen matr.nr. 2! udgår (lb.nr. 9 - gårdejer Erik Rasmussen), idet man finder, at dette areal, der for størstedelens vedkommende har karakter af almindelig landbrugsjord, ikke er nødvendigt af hensyn til fredningens formål, bevarelse af mosen. Lndvidere udgår det nordøstlige hjørne af ejendommen matr.nr. 4 ~ (lb.nr. 5 - gårdejer Jørgen Poulsen), således at fredningsgrænsen mod øst kommer til at forløbe som en lige linie - det fredede areal af denne ejendom bliver herefter ca. 3,75 ha. Vedrørende ejendommen matr.nr. 28 a (lb.nr. l, gårdejer Frederik Hansen) udvides fredningen, således at den kommer til at følge vejen som vist på det til nærværende kendelse knyttede kort, hvorefter det af denne ejendom fredede areal bliver ca. l ha. I fredni~gsservitutten tilføjes til pkt. 6~ at naturvidenskabsmænd i jagtsæsonen kun har adgang efter anmeldelse til ejoren, og til pkt. 7, at Naturfredningsrådet efter aftale med ejerne kan gennemføre en driftsplan for området. Erstatningerne Overfredningsnævnet fandt kun at kunne tilbyde erstatninger på ialt kr. for de herefter af fredningen omfattede arealer, navnlig fordi udnyttelse af kalk- og tørveforekomsterne efter det oplyste ikke kunne anses for rentabel. Overfredningsnævnet fandt heller ikke, at sagen har en sådan særlig beskaffenhed, at der var grundlag for at tilkende advokatomkostninger, medens man kunne tiltræde, at hedeselskabets regning, stor kr., betales som fredningsudgift. Da lodsejerne - bortset fra lb.nr. lo, gårdejer Johan

13 - lo - Dalberg - ikke kunne tiltræde de tilbudte erstatninger, blev sagen den 21. december 1972 oversendt til taksationskommissionen, som ved kendelse af 21. februar 1973 har fastsat erstatningerne til følgende beløb: Lb.nr. l, Lb.nr. 2, Lb.nr. 3, tf,-,e -' Lb.nr. 4, Lb.nr. 5, Lb.nr. 6, Lb.nr. 7, Lb.nr. 8, Lb.nr. 11, Lb.nr. 12, matr.nr. 28 a, Urup by,rynkeby sogn, 800 kr. Frede~ik Hansen, Urup,5550 Langeskov. matr.nr. 3 a, sammested, kr. Brna Mortensen, Blommehaven 17, Rynkeby. matr.nr. 7 ~, sammested, Laurits Hansen, Rynkeby Mosegård, Brabækvej 94, Brabæk, 5550 Langeskov. matr.nr. 4 f, sammested, Lindberg Hansen, Højdamgård, Brabækvej 43, Urup, 5550 Langeskov. matr.nr. 4 a, sammested, Jørgen Poulsen, Urupvej 136, Urup, 5550 Langeskov. matr.nr. 3 n, sammested, fru Anna Jensen m.fl., Mesterrækken 37, 5350, Rynkeby. matr.nr. 8 a, sammested, Frode Refstrup, Urupgård; Urupvej 111, Urup, 5550, Langeskov. matr.nr. 7 a, sammested, fru Else Bjørn, Rosenlunden, Langeskovvej 46, Urup, 5550 Langeskov. matr.nr. 12 b, sammested, Chr. Larsen,~rabæksvej 151, Urup, 5550 Langeskov. matr.nr. 12 c, sammested, Svend Stengaard, Stengården, Dræby, 5330 Munkebo kr kr kr kr kr kr. 200 kr. 200 kr. Kommissionen har henledt Overfredningsnævnets opmærksomhed på, at advokaten påny har fremsat ønske om tilkendelse af sagsomkostninger. Det af ejeren af matr.nr. 12 ~, Urup, lb.nr. lo, Jo-

14 han Dalberg 9 accepterede beløb udgør kr. ~ndvidere tilkendes der Det Danske Hedeselskab det anførte beløb af kr. 9 medens der fortsat ikke findes anledning til at tilkende advokatomkostninger. Et kort 9 nr visende de fredede arealer 9 der ialt udgør ca ha 9 er vedhæftet nærværende kendelse. T h i b e s t e m m G s: -.e Den af fredningsnævnet afsagte kendelse stadfæstes med de anførte ændringer. De tilkendte erstatningsbeløb kr' 9 forrentes med 8 % p.a. fra den lo. maj 1972 indtil udbetalingen? medens det hedeselskabet tilkendte beløb kr. 9 ikke forrentes. Erstatningen afholdes med 1/4 af Fyns amtskommune og 3/4 af statskassen. Udskriftens rigtighed bekræftes:

15

16 FREDNINGSNÆVNET>

17 REG. NR. SS-3(,. /c:>/ /~--?~ I " 20 o o (I.3f, 1(;, UDSKRIFT, (... e e! t af FORHANDLINGS- og KENDELSESPROTOKOL for FRE:DNINGSNÆVNET for FYNS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS ODENSE Onsdagen den lo. maj 1972 afsagdes i sagen: Nr. 62/69 Fredning af Urup mose sålydende KENDELSE " -l

18 ri -{, ~), l, I skrivelse af lo. februar 1969 anmodede Danmarks Naturfredningsforening om, at der m~tte blive rejst fredningssag for et nærmere betegnet område ved Urup Dam i Rynkeby sogn, idet der som begrundelse anførtes følgende: "Det omhandlede omr~de er specielt i botanisk henseende af væsentlig fredningsmæssig interesse. Dette gælder s~vel det krathevoksede moseområde som det ~bne område med engvegetation. I hegee omr~der bærer plantevæksten tydeligt præg af voksert2dets store næringsindhold, specielt gør det kalkholdige grundvand sig stærkt gældende. Det tbtte mosekrat er især domineret af gr~pil, birk og vrietorn, foruden mindre mængder af ask, eg og en undervegetation af hindbær og korbær. Krattet rummer samtidigt et rigt liv af mindre sangfugle. Oen st0rste botaniske interesse knytter sig dog til den ~bne græseng. Her er udviklet en ekstremrigkærs-vegetation med en række sjældne plantearter, specielt er orkedefamilien stærkt repræsent9ret bl.a. m9d sn sjældne arter som langakset tr~dspore (JymnadeneiD conopsea) og mygblomst (Liparis 10i5elii) foruden sumphullæhe (Epipactis palutris) og flere arter tilhørende gøggurtslægten. YdermeI"e træffer man en lang r,bkkeandre arter, der regnes for karakterarter fqr ekstremrigkær bl.a. butblomstret siv (Jun-

19 cus subnodulosus) og avneknippe (Cladium mariscus). F.kstremrigkBr-vegetation er i vore dage særdeles sjælden i Danmark, fordi egnede lokaliteter er sparsomme og p~ de fleste af disse er den naturlige vegetation Ødelagt som følge af afvanding og intensiv landbrugsudnyttelse. Det ma derfor udfra s8vel undervisningsmæssige som videnskabelige synspunkter anses for mele get vigtigt at sikre de sidste tilbagewbrende eksempler p '1. denne plantesamfundstype. I det foreliggende tilfælde bliver dette s~ meget vigtir;ers som det nye Universitet i Odense har et meget stort behov for at finde egnede undervisnings- og forskningsmuligheder indenfor rækkevidde. Det er af v,esentlig betydning for rigkærvegeta tionens bevaring, at den nuv~rende driftsform med græsning og eventuel sl~- " ning for~sat opretholdes. Sqfremt arealerne fuldst~ndig overlades til sig selv, vil der vere fare for en kraftig tilgroning med ~rat, der bevirker, at de sjældne urtearter kvæles. ~,Det er s~ledes Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at omr~derne opfylder betingelserne efter naturfredningslovens l for gennemf0relse af en fredning.l! ~I Frednin~sp~3tanden er salydende: "Beby""gelse s~al ikke v:.dretilladt. OpsU.lling af skure, boder, master, transforma torsta tioner el. andre skæm~ende indretninger ~~ ikke finde sted. Arealerne mr ikke benyttes til camping. " Bilophugningspladser f'l4 i 1dce etableres. Motorbaner m~ ikke Dnlægges. Arealerne m~ ikke benyttes til henkastning af affald. Beplantning med busk - og tr~vegetation uden for de nu eksisterende bevoksninger, m~ ikke finde sted.

20 Oppløjning m~ ikke finde sted. Arealerne må ikke behandles med kemiske sprøjtemidler. " ning. Terrænformerne m3 ikke ændres ved afgravning eller opfyld- Arealerne m~ ikke yderligere afvandes. Fredningsmyndighederne kan, s1fremt den nuværende driftsform ikke kan opretholdes, træffe de forn0dne foranstaltninger til bevaring og pleje af vegetationen. e e P~taleret ti11~gges fredningsn~vnet for Odense amt, fredningsplanudvulget for H'yn og Danmarks No turfredningsforening.ii Fredningsp~standen omfatter hele matr. nr. 7-g, 12-b, 12-c og 12-d Urup by, Rynkeby sogn, og dele af matr. nr. 2-v, J-a, J-n,." ca. 4-a, 4-f, 7-a, 8-a, 12-a og 28 smst. ialt/24,s ha. Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Botanisk institut, har i skrivelse af 14. juli 1968 til Danmarks Naturfredningsforening udtal t: "li ndertegnede har foretaget en besigtigelse af kc8romr.1.detved Urup Dam i Odense amt. Det konstater'3des herved, at!nr-m P'l dette sted har et særdeles e smu]{t ekserrlpelp!'l den i Danmark sj:bldne vegetationstype, der benævnes ekstremrigk~r. Ekstremrigkær udmbrker sig ved at vwre særdeles næringsrige, specielt har de ofte et meget hdjt indhold af kalk i jordbunden. K~ret er først og fremmest karal{teristisk ved en absolut dominans af butblomstret siv (Juncus subnodulosus), samt ved forekomsten af avneyjlippe (Cladil1m mariscus), endvidere rumrilerdet en række orkideer, af hvilke man s~rlig bør hefte sig ved 3 Rrter, nemlig sump-hullæbe (Epipactis palustris), der ligesom butblomstret siver karakterart for rigkærene, endvidere de 2 meget sjældne ar-

21 e e ter langakset trqdspore (Gymnadenia conopsea) og myg blomst (Liparis L09selii). Af andre vigtigere rigk,er-arter kan nævnes: hjertegræs (Briza media) blågrdn star (Carex flacca) loppe-star (Carex pulicarus) l-::rognæb-star(carex lepidocarpa) toradet star (Carex disticha) k0dfarvet g~geurt (Orchis incarnata) vinget perikon (Hypericum tetrapterum) vibefedt (Pinguicula vulgaris) almindelig hør (Linum cathart:ialm) eng-troldurt (Pedicularis palutris) kbr-tidsel (Circium ~alustre) kommen (Cnrum carvi). Plrmtesnmfund af denne type er sj,:eldnei Dnn~nark, idet '3n lang riekkc er forsvundet som fonge af afvanding og o!jdyrkning. Det m~ rlerfor udfra videnskabeligt synspunkter anses for særdeles vigtigt at dette omr~de bevares fremover i sin nuværende tilstand. Det er af væsentlig betydning for plantesamfundets bevaring, at are()lerne ik]{e oppløjes eller drænes yderligere, men liee SH vigtigt er det, at oet friholdes for skyggende træbevoksninger, d.v.s. at den græsning, der i øjeblikket foregår pq arealerne, s~ r. vidt muligt bør opretholdes. ly _., talt: Naturfredningsr~det har i skrivelse af 3. oktober 1969 ud- 'I~fter besigtigelse af arealet kan naturfredningsr~det varmt

22 anbef8le området fredet efter Danmarks naturfredningsforenings påstand. Som fremhævet af D.n. vil omr~d8t i løbet af en kort 8rrLbkke gro til med krat, hvis det helt overlades til sig selv. Den karakteristiske urtevegetation, bl.a. med flere yderst sj~ldne arter fro. orchidefamilien, er imidlertid betinget af Iysdbne fo1'- hold. Kun fordi opvæksten af buske og træer gennem tiderne er e e holdt nede ved græsning, høslet, lejlighedsvise brande m.v. har' vegetqtionen kunnet udvikles pn stedet. Da vegetationen således egentlig m-j betegnes som et kulturprodukt, kcm den kun bev,1res v 2G,I a t kul turp:j.virkningen fortsættes. Kan de tte ikke Inde sig gt"'ire, " man s~ette noget andet i stedet. Der findes kun et ret li:1le erfaringsmateriale for s~danne behandlinger, men n8turfr?dningsr~dct skal gerne være til disposition ved udarbejdelsen af en driftsplull for ornr'lc1ct.!l Bekendtgo5relse om den rej ste fr'edningssag har fundet sted i Statstidende den 20. oktober 1969, i Fyns Stiftstidende og i Fyns Tidende, hvorhos ejerne Cl' underrettet ved unbofalet brev. Da der ligger et fredet voldsted, Borrisholm, lidt 0st for e det omr:~de, der pl.j stås fredet, har nævnet underrst tet N a tionalmuseets fredningsafdeling, der i skrivelse af 20. februar 1969 har meddelt, at der ikke af hensyn til voldstedet var grund til at udvide det frededc omrade. <> p~ grund af ~rstiden fandt nævnet det form~lstjenligt 3t udskyde en besigtigelse, og efter indkaldelse af lo. november 1969 til ejerne oe de ifølge loven in tergsserede afhold tes den 8. (:'2-,..., _ cember 1969 et orienterende møde med lodsejerne. Under mødet udv.;.-- dedes p"lst::mden s!~ledes, at omr.1det skal VC'3retilgængeligt fol'

23 ekskursioner fra universiteter og højere 1~reanst3lt r. Nnturfredningsr~det henstillede, at der blev etableret en driftsplan, ~ og at r~det tillige fik påtaleret. Ejerne tog forskellige forbehold. Ejeren af matr. nr. 4-a Ønsker bl.a. fortsat at kunne lægge roekulehalm i sivknnten af sit areal, og ejerne af 2-v og 4-a Ønsker ret til at p10jc olierede opp10jede arealer. Ejeren af 4-a har yderligere forbeholjt e e sig ret til oprensning af en eksisterende 1ednine og eventuelt forlæng~lse af en grøft til ofi'entligtvanchøb. I henhold til aftale p1 dette møde og efter bekendtgørglse 'b,0 i statstidende den 29. maj 1970 foretages den 22. juni 1970 be- '. sigtigelse af mosen. Samtlige ejere, pant- og rettighedshav8re, -,. og de if01~e loven iøvrigt interesserede var indkaldt ved skrivelse af 27. maj I skrivelse af 18. juni 1970 fra lektor. cand.mag. Simon Lægård, Botanisk Institut., Jlrhus Universitet anf(~rtes: "Undertegnede er af Na turfredningsr?ldet blevet anmodet om at repr:i3sentererqdet ved nævnsmødet d. 22.,juni.Arbejdspligter forhindrer mig imidlertid i at give møde, hvorfor jeg herved kort skal referere r~dets indstilling. Som n.-bvyj t i Na turfredningsr~ c" ets skrivelse af 3. akt. lc)69 kan fredningen vrrmt anbefales, og da den overvejende er motiveret af naturvidenskabeli~ interesser, skal Naturfredningsr&det anmode om ved fredningskendelsen at f& tillagt pataleret. I sart1meskrivelse er omtalt nødvenr1igheden af en passende pleje af området. Der bør i kendelsen Abnes mulighed for, ~lt det offentlige xan gennemf0re en sndan pleje eft8r aftals meg ejerne, men uden omkostning8r for disse. Plejeforanstaltningerne hål' i-

24 'I> '': sær interesse i de vestlige Gngomr~der, disse m~ sikres mod tilgroning m~c1 l<::rat,men der bør eventuelt ~bnes mulighed for, a.t visse dele af det tætte krat kan ryddes, S1 engvegetationen kan genetableres. 8n mere detailleret plan herfor kan dog ikke fremlægges i ("1jebliklcet." Dndor m0det udvides fredningsp~standen til at omfatte forbud mod g0dskning af nogen del af de udyrkede arealer. Danmarks N a turfredn ingsforening kunne ikke til ti'ede, a t df}r lægges ['oelmtit lehalm p~ ma tr. nr. 4-(i, hvorimod foreningen kunne tiltrcld8, a t ti de indtil nu oppløjede arealer fortsat kan anvendes til al~indelig lnnrtbrugsdrift. p~ m0dnt blev lodsejerne opfordret til at fremsætte skriftlige erstatningskrav inden l. august DEt fremg~r af skrivelse af 18. august 1970, at Danmarks Geologislce Unders0gelse ikke er i besiddelse af n':6jagtige oplysninger om forekomsterne af kalk i Urup mose. Ejeren af matr. nr. l2-d Urup by, Rynkeby sogn, Poul Christian Pou] sen, har i;{ke kunnet findes. Da hans adkomst er tinglyst i 1910, har nævnet rette:t henvendelse til politimesteren i KertemindE: og til Kerteminde kommune, men det har :ikke været muligt at fremskaffe nogen oplysning om ej0rforholdet. I skrivelse af l. oktober 1970 meddelte ndvokat Palle Fick, Odense, der varetager interesserne under sagen for samtlige lodsejere, - fraset 0jeren af matr. nr. 12-d Drup - at han p~ det forelisgende grundlag ikke kunne udfc.;r.lige en ersta tningsopg "11'c15e. Han fur.aspurgte sdrrjtidig, om n..bvnetvar interes~~eret i en n,)]rmore un~ers~galsc af knlkforekomst~rne p~ nævnets foranlednjng. Advoe kn ten op] yste, a t både Det Danske Hedeselslc8 b og De s~:..mvirk2nrle Landbofor0ninger val' villige til at foretage undersøgelsen. I skri-

25 velse af 13. oktober 1971 oplyste n-bvnet, at det intet havde at indvande imod, at advokaten selv lod unders~gelsen foretage gennem Get nanske Hedeselskab. Med skrivelse af 2. og 8. juni 1971 fremsendte advokat Fick erstatningsopg0relse med bilag. I indledningen til opg0relsen anf0.rtes: llfredningen omfatter et areal p~ ialt ca. 24,5 ha. fordelt e delvis bevokset moseareal, delvis engarea18r og delvis opdyrket agerland. p~ 13. matr. nr. tilhørende forskellige lodsejere. Arealer~0 er p~ arerlern0 findes kalkforekomster 2f ikke ubetydeligt omf~ng, ligesom der findes tørveforekornster. I forbindelse med fred~ingssagen har Jet Danske Hedesclskahs afdelinz i Viborg, foretaget en st'rskilt undersøgcls2 ef Jisse forekomstpr (bilag l). Kalkforekomsterne vil teknisk kunne udnytt~s, og er ogs~ hidtil hlevet udnyttet i et vist omfang, dels ved kontrakter med forskellige entrepren~rer, dels ved udvinding til eget brug. Der foreligger et aktuelt tilbud 113 udnyttelsen af forekomsten p~ ~n enkelt parcel for en pris af 4 kr. pr. m 3 (bilag 2). Da udvind2lsen af kalken fors~vidt ang~r de parceller, som ik:te direkte omfattes af dette tilbud, formentlig m~ pnreg~es at foreg~ over et ~rem\l, er v~rdien af kulkforekomsterne for disse purcellers vedkom~end0 beregnet efter en skønsmbssig mindre v~rdi end det foreligg~ndc tilbud. Med hensyn til den parc~l som tilbudet umiddelb~rt omfatter er v~rdien af kalkfoi'ckomsten derimod udregr.et p~ grundlag af det foroliggende tilbud, idet udnyttelsen af ka1ken p~ denne par~el m~ antages at ville være foreg~et i l~het af 3n kortere periode, safremt der ikke V2r rejst fredningssag.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> . REG.Nl FRS 39/03 Råmosen Den 21. oktober

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

00458.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00458.00. Fredningen vedrører: 15-05-1975, 28-05-1968, 10-12-1965, 09-08-1964,

00458.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00458.00. Fredningen vedrører: 15-05-1975, 28-05-1968, 10-12-1965, 09-08-1964, 00458.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00458.00 Fredningen vedrører: Fynshoved Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-05-1975, 28-05-1968, 10-12-1965, 09-08-1964,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

02086.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02086.00. Fredningen vedrører: Ludvigslyst. Domme. la ksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet

02086.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02086.00. Fredningen vedrører: Ludvigslyst. Domme. la ksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet 02086.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02086.00 Fredningen vedrører: Ludvigslyst Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1955 Fredningsnævnet 28-11-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet 00481.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00 Fredningen vedrører: Hylleholt Strande Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1935 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet 00050.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00 Fredningen vedrører: Bregninge Kirke Domme Taksationskommissionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1965, 13-05-1963, 03-11-1951 Fredningsnævnet 30-11-1963

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

02107.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02107.00. Fredningen vedrører: Skyum Bjerge. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet

02107.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02107.00. Fredningen vedrører: Skyum Bjerge. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet ' I e 02107.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02107.00 Fredningen vedrører: Skyum Bjerge Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-08-1955 Fredningsnævnet 26-01-1954 I Kendelser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere