Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Urup Mose. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "05536.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00. Fredningen vedrører: Urup Mose. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Urup Mose Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 ei OVER FREDNINGSNÆVNET> e

3 Fredning i Fyn s amt. Lokalitet: Urup 'Dam \~ommune: Sogn Kerteminde Rynkeby Reg. nr.: : Ejer '~real Fr!det Formål Privat ca. 19,6 ha FN 10/ OFN 20/ Naturvidenskabelig - bevaring af flora. Indhold Bebyggelse, opstilling af boder, skure, master og lignende samt campering er ikke tilladt. Naturvidenskabelig forskning kan foregå med ejerens tilladelse. 30

4 f1.3c,i, tk REG. Nk. SS310 ~!b-j.s U D S K R I F T a f OVERFRBDNlNGSNÆVNETS KEND~LSZSPROTOKOL År 1973, den 20. juni, afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sag nr. 2153/72 om fredning af Urup mose. I. Hovedtræk af fredningsnævnets kendelse. l. Sagens gang for fredningsnævnet. Ved den af fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds den lo. maj 1972 afsagte kendelse er Urup mose i Rynkeby sogn fredet, et areal på ialt knap 25 ha. Sagen er begæret rejst af Danmarks Naturfredningsforening på grundlag af en henvendelse til foreningen fra Den kgl. veterinær og landbohøjskoles botaniske institut. Den er senere støttet af Naturfredningsrådet. I naturfredningsforeningens skrivelse til fredningsnævnet af lo. februar 1969 hedder det:

5 ,'~, I "Det omhandlede område er specielt i botanisk henseende af væsentlig fredningsmæssig interesse. Dette gælder såvel det kratbevoksede moseområde som det åbne område med engvegetation. I begge områder bærer plantevæksten tydeligt præg af voksestedets store næringsindhold, specielt gør det kalkholdige grundvand sig stærkt gældende. Det tætte mosekrat er især domineret af gråpil, birk og vrietorn, foruden mindre mængder af ask, eg og en undervegetation af hindbær og korbær. Krattet rummer samtidigt et rigt liv af mindre sangfugle. Den største botaniske interesse knytter sig dog til den åbne græseng. Her er udviklet en ekstremrigkærs-vegetation med en række sjældne plantearter, specielt er orkidefamilien stærkt repræsenteret bl.a. med så sjældne arter som langakset trådspore (Gymnadeneia conopsea) og mygblomst (Liparis loiselii) foruden sumphullæbe (~pipacti~ palu~ris) og flere arter tilhørende gøgeurtslægten. Ydermere træffer man en lang række andre arter, der regnes for karakterarter for ekstremrigkær bl.a. butblomstret siv (Juncus subnodulosus) og avneknippe (Cladium mariscus). Ekstremrigkær-vegetation er i vore dage særdeles sjælden i Danmark, fordi egnede lokaliteter er sparsomme og på de fleste af disse er den naturlige vegetation ~delagt som følge af afvanding og intensiv landbrugsudnyttelse. Det må derfor udfra såvel undervisningsmæssige som videnskabelige synspunkter anses for meget vigtigt at sikre de sidste tilbageværende eksempler på denne plantesamfundstype. I det foreliggende tilfælde bliver dette så meget vigtigere, som det nye Universitet i Odense har et meget stort behov for at finde egnede undervisnings- og forskningsmuligheder indenfor rækkevidde. Det er af væsentlig betydning for rigkærvegetationens bevaring, at den nuværende driftsform med græsning og eventuel slåning fortsat opretholdes. Såfremt arealerne fuldstændig overlades til sig selv, vil der være fare for en kraftig tilgroning med krat, der bevirker, at de sjældne urtearter kvæles. Det er således Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at områderne opfylder betingelserne efter naturfredningslovens l for gennemførelse af en fredning." 1969 skal anføres: Fra Naturfredningsrådets anbefaling af 3. oktober "Som fremhævet af Danmarks Naturfredningsforening vil området i løbet af en kort årrække gro til med krat, hvis det helt overlades til sig selv. Den karakteristiske urtevegetation, bl.a. med flere yderst sjældne arter fra orchid~familien er imidlertid betinget af lysåbne forhold. Kun fordi opvæksten' af buske og træer gennem tiderne er holdt nede ved græsning, høslet, lejlighedsvise brande m.v. har vegetationen kunnet udvikles på stedet. Da vegetationen således egentlig må betegnes ~om et kulturprodukt, kan den kun bevares ved, at kulturpåvirkningen fortsættes. Kan dette ikke lade ~ig gøre, må man sætte noget andet i stedet. Der findes kun et ret lille erfaringsmateriale for sådanne behandlinger, men naturfredningsrådet skal gerne være til disposition ved udarbejdelsen af en driftsplan for området."

6 - 3 - Fredningssagen rejstes herefter i oktober Lodsejerne har under sagen været repræsenteret af advokat Palle Fick~ Odense, på hvis foranledning der af Det danske Hedeselskab blev foretaget en undersøgelse af jordbundsforholdene i mosen, navnlig af de eksisterende kalk- og tørveforekomster. I den af hedeselskabet den 22. februar 1971 afgivne erklæring hedder det: II har Hedeselskabets mergelafdeling ved konsulent S.P.S~rensen i dagene 20. og 21. januar 1971 bistået af de forskellige lodsejere foretaget en orienterende undersøgelse af Urup dam mose med det formål at fastslå l) mængden og kvaliteten af mosekalk på de forskellige parceller 2) de tekniske muligheder for kalkens udnyttelse i øjeblikket 3) mængden og kvaliteten af tørveforekoidster på de enkelte parceller 4) om muligt yderligere udtalelse om afvandingsforholdene for mosen og de omkringliggende arealer. Undersøgelsen har bestået i en besigtigeloe af de enkelte parceller med samtidig pejling af lagene af tørvejord og mosekalk. Ved de pejlinger, hvor mosekalken fandtes bedst egnet som jordforbedringsmiddel, blev udtaget prøver af kalken til bestemmelse af indhold af ren kulsur kalk Ca C0 3. Ved gennemgangen blev foretaget 41 pejlinger med nedenstående notater om vegetation og jordbundsforhold. Samtidig blev udtaget 15 prøver til laboratorieundersøgelse." Herefter følger en udtalelse vedrørende hver enkelt af de implicerede 13 ejendomme, og erklæringen slutter således: "Mosekalken. - Af omstående samlede oversigt og af kortskitsen fremgår, at der i et areal af ca. 4,3 ha hovedsagelig langs med vestsiden af skyllerenden er mulighed for opgravning af ca m3 mosekalk med indhold af % kulsur kalk (Ca C03) i torstoffet. Da kalken er meget våd~ kan der næppe regnes med mere end 400 kg. kulsur kalk pr. m3, svarende til ialt ~. kulsur kalk. Idet vandstanden i mosen er meget høj (kun lidt under terrænoverfladen) vil udnyttelsen af kalken, der ligger under et større eller mindre tørvelag~ være forbundet med betydelige praktiske vanskeligheder. Tørvemosen. Onder de 7 verdenskrige blev mosen i betydeligt omfang benyttet til fremstilling af brændsel såvel til eget brug

7 ,e som til salg. Ifølge ældre undersøgelser var askeindholdet omkring 15 % beregnet i tørstoffet. Det vil sige, at den tilbageværende tørvemasse må antages at være egnet til fremstilling af tørvebrændsel i tilfælde af, at der ignn bliver brug for det. I tilfælde af, at det virkeligt skulle blive aktuelt at grave tørv i mosen, kan der være tale om at sænke vandstanden midlertidigt eller permanent ved pumpning, hvilket forholdsvis let kan lade sig gøre. Der ville i så fald være let adgang til at fjerne såvel tørvemassen som kalken totalt, og der kunne på den måde skabes mulighed for en forbedret afvanding af randarealerne. Såvidt dot har kunnet konstateros ved besigtigelsen af arealerne, er der ikke foretaget nogen større vandstandssænkning de sidste 50 år, idet daværende afdelingsleder J.P. Olesen ved Hedeselskabet efter en undersøgelse den 15. oktober 1920 blandt andet skriver livandstanden i mosen er meget høj, visse steder l meter over kalken. Vandstanden i mosen kan kun med stor bekostning sænkes yderligere, da mosen er noget stor, ca. 50 td. land, og modtager vand fra et meget stort areal."". Endvidere er i sagen afgivet en erklæring af Fyns amtskommunes vandinspektorat af 24. maj 1971, som konkluderer i, at en nærmere undersøgelse af de økonomiske muligheder for gennemførelse af afvanding af de omhandlede arealer formentlig vil give et negativt resultat. I en senere erklæring af 15. november 1971 anfører hedeselskabet som svar på en forespørgsel fra fredningsnævnet om mulighederne for at udnytte kalkforekomsterne, herunder om ejernes forventede udbytte pr. m 3. ".. oplyse, at man blandt andet under henvisning til amtsvandinspektør E. Grimstrups udtalelse af 24. maj d.å. angående afvandingsforholdene i mosen må nære betænkelighed ved overhovedet at tillægge kalkforekomsterne nogen værdi under de nuværende forhold, idet etablering af frakørselsmulighed, fjernelse af overjord og navnlig en samlet vandstandssænkning vil være så bekostelig i forhold til den ret beskedne kalkmængde, at en økonomisk udnyttelse ikke lader sig gennemføre. For det tilfælde, at nævnet undur hensyn til eventuelt ændrede prisforhold i fremtiden vil tillægge kalkforekomsterne i de enkelte lodder en vis erstatningsværdi, kan det til sammenligning oplyses, at det nu opløste Fyns mergelselskab i årene af tog ca m3 mosekalk fra et leje i Ubberud tilhørende Laurits Rasmussen, Vejrup, og Karl Rasmussen, Ll. Ubberud. Afvandingsforholdene var gode. Der var mindre end 1/2 m overjord og kalklaget ca. 1,7 m. Prisen l~- kr. pr. m3 løst mål. (l m3 fast mål = 1,25 m3 løst mål). (Se kendelse fra landvæsenskommissionen for Odense Amtsrådskreds nr. 17/51 og 47/57 angående Fyns mergelselskab).

8 - 5 - Den tilsvarende pris i dag ville formodentlig være ca. det dobbelte. Da der ikke ved enkeltvis opgravning vil kunne påregnes fuld udnyttelse af de konstaterede kalkmængder i Urupdam, forekommer det rimeligt at regne erstatningsværdien til ca. 1,- kr. pr. m3 beregnet efter de konstaterede mængder, jfr. Hedeselskabets oversigt." 2. Fredningsbestemmelsernes indhold. er sålydende: Den af fredningsnævnet fastsatte fredningsservitut "l. Bebyggelse, opstilling af skure, boder, master, transformer~stationer eller andre skæmmende indretninger må ik- Ke flnde sted. 2. Arealerne må ikke benyttes til campering, bil ophugning, motorbane, henkastning af affald, herunder fra landbruget. 3. Oppløjning, afgravning, opfyldning, afvanding må ikke finde sted. 4. Beplantning med busk- eller trævegetation må ikke finde sted. 5. Arealerne må ikke behandles ved gødskning eller med kemiske sprøjtemidler. 6. Området skal være tilgængeligt for ekskursioner fra universiteter og højere læreanstalter. 7. Nævnet kan, hvis det af Naturfredningsrådet skønnes nødvendigt for at bevare den eksisterende flora, træffe de fornødne foranstaltninger til bevaring af og pleje af vegetationen. Påtaleretten vil være at udøve af fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds efter forudgående forhandling med Naturfredningsrådet. " 3. De af fredningsnævnet tilkendte ~rst~tninger. sin kendelse: Om erstatningsfastsættelsen anfører fredningsnævnet i "Erstatningen i anledning af, at ejerne afskæres fra at udnytte forekomsten af kalk findes efter de foreliggende oplysninger om priserne, om vanskelighederne ved at opgrave kalken og muligheden af, at kalken overhovedet ikke ville være blevet udnyttet, at kunne fastsættes til 1,00 kr. m3. Det kan ikke udelukkes, at der kan være en økonomisk værdi i tørvedyndet, selvom det i øjeblikket ikke vil være muligt at udnytte disse forekomster. Erstatningen vil efter alt foreliggende være at fastsætte til lo øre pr. m3. Erstatningen iøvrigt for do med fredningen forbundne ulemper er fastsat efter et beløb på kr. pr. ha, idet der i enkelte særlige tilfælde er valgt et højere eller lavere beløb efter de særlige forhold for arealet, herunder den

9 - 6 - omstændighed, at nogle af lodsejerne benytter deres areal til græsning. Erstatningsbeløbene skønnes at svare til den nedgang i værdien for hver ejendom, der er en følge af fredningen." De af fredningen omfattede ejendomme og de af fredningsnævnet fastsatte erstatninger fremgår af følgende oversigt:. "e l. matr.nr. 28-a, Frederik Hansen, ca. 0,4 ha ubenyttet naturgræs. almindelig værdiforringelse 800 kr. II kalk matr.nr. 3-a, Erna Mortensen, ca. 4 ha ubenyttet krat almindelig værdit forringelse tørv kalk 3. matr.nr. 7-g, La~rits Hansen, 1,5 ha naturgræs, der bruges til græsning. almindelig værdiforringelse kalk 8.000, , , , , ,00 kr , ,00 4. matr.nr. 4-f, Lind~ berg Hansen, 1,2 ha ubenyttet naturgræs. almindelig værdiforringelse (for 1,2 ha) 2.400,00 5. matr.nr. 4-a, Jørgen Poulsen, 4,0 ha naturgræs, der bruges til græsning. almindelig værdiforringelse (for 4 ha) samt afsavn ,00

10 - 6. lo. Transport kalk tørv , ,00 500,00 matr.nr. 3-n, Svend Åge Christensen, idet dog erstatningen tilkommer de tidligere ejere ved fru Anna Jensen, 1,4 ha ubenyttet naturgræs og krat. almindelig værdiforringelse 2.800,00 kalk 5.000,00 7. matr.nr. 8-a, Frode Refsdrup, 3,0 ha ubenyttet naturgræs og krat almindelig værdiforringelse kalk tørv 8. matr.nr. 7-a, Knud Folkvard Bjørn, 1,3 ha ubenyttet krat. almindelig værdiforringelse 2.600,00 kalk 8.000,00 tørv 500,00 9. matr.nr. 2-v, ~rik Rasmussen, 3,8 ha kulturgræs, der bruges til græsning almindelig værdiforringelse + en uvæsentlig mængde tørv matr.nr. 12-a, Johan Dalberg, 2,0 ha ubenyttet naturgræs og krat. almindelig værdiforringelse tørv 6.000, , , , , , , , , , ,00

11 ,- ll matr.nr. l2-b, Christian Larsen, ca. 0,14 ha krat med en ubetydelig mængde tørv matr.nr. l2-c, Svend Stengård, ca. 0,13 ha ubenyttet krat med en uvæsentlig mængde tørv 750,00 750,00 matr.nr. l2-d, ukendt ejer, ca. 0,13 ha ubenyttet krat med en uvæsentlig mængde tørv o Det hedder videre i kendelsen: "Den samlede erstatning ,00 kr. udbetales til ejerne med tillæg af rente 8 % p.a. fra dato, til betaling sker, idet ingen af panthaverne har anmeldt krav overfor nævnet. Erstatningen vedrørende matr.nr. 3-n Urup, vil dog være at udbetale til fru Anna Jensen, Mesterrækken 37, Rynkeby. I godtgørelse til ejerne for afholdte udgifter til undersøgelser og advokat vil der endvidere være at betale 3.000,00 kr., der udbetales til advokat Palle Fick, Kongensgade 72, 5000 Odense." II. Overfredningsnæ~ets behandling. Sagen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til 25 i lov om naturfredning af 18. juni ", Overfredningsnævnet foretog besigtigelse den 23. august 1972 med deltagelse af ejernes advokat, repræsentanter for Naturfredningsrådet og hedeselskabet samt de øvrige interessorede parter. Amtsvandvæsenets repræsentant oplyste, at der i henhold til vandløbsregulativet skulle foretages oprensning af skyllevandsrenden to gange om året (normal oprensning), hvortil Naturfredningsrådets repræsentant intet havde at indvende. Hedeselskabets repræsentant anførte, at udvinding af kalk- og tørveforekomster ikke ville være økonomisk idag. Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stadfæste fredningen, dog med følgende ændringer:

12 - 9 - Områdets afgrænsnin~ Ejendommen matr.nr. 2! udgår (lb.nr. 9 - gårdejer Erik Rasmussen), idet man finder, at dette areal, der for størstedelens vedkommende har karakter af almindelig landbrugsjord, ikke er nødvendigt af hensyn til fredningens formål, bevarelse af mosen. Lndvidere udgår det nordøstlige hjørne af ejendommen matr.nr. 4 ~ (lb.nr. 5 - gårdejer Jørgen Poulsen), således at fredningsgrænsen mod øst kommer til at forløbe som en lige linie - det fredede areal af denne ejendom bliver herefter ca. 3,75 ha. Vedrørende ejendommen matr.nr. 28 a (lb.nr. l, gårdejer Frederik Hansen) udvides fredningen, således at den kommer til at følge vejen som vist på det til nærværende kendelse knyttede kort, hvorefter det af denne ejendom fredede areal bliver ca. l ha. I fredni~gsservitutten tilføjes til pkt. 6~ at naturvidenskabsmænd i jagtsæsonen kun har adgang efter anmeldelse til ejoren, og til pkt. 7, at Naturfredningsrådet efter aftale med ejerne kan gennemføre en driftsplan for området. Erstatningerne Overfredningsnævnet fandt kun at kunne tilbyde erstatninger på ialt kr. for de herefter af fredningen omfattede arealer, navnlig fordi udnyttelse af kalk- og tørveforekomsterne efter det oplyste ikke kunne anses for rentabel. Overfredningsnævnet fandt heller ikke, at sagen har en sådan særlig beskaffenhed, at der var grundlag for at tilkende advokatomkostninger, medens man kunne tiltræde, at hedeselskabets regning, stor kr., betales som fredningsudgift. Da lodsejerne - bortset fra lb.nr. lo, gårdejer Johan

13 - lo - Dalberg - ikke kunne tiltræde de tilbudte erstatninger, blev sagen den 21. december 1972 oversendt til taksationskommissionen, som ved kendelse af 21. februar 1973 har fastsat erstatningerne til følgende beløb: Lb.nr. l, Lb.nr. 2, Lb.nr. 3, tf,-,e -' Lb.nr. 4, Lb.nr. 5, Lb.nr. 6, Lb.nr. 7, Lb.nr. 8, Lb.nr. 11, Lb.nr. 12, matr.nr. 28 a, Urup by,rynkeby sogn, 800 kr. Frede~ik Hansen, Urup,5550 Langeskov. matr.nr. 3 a, sammested, kr. Brna Mortensen, Blommehaven 17, Rynkeby. matr.nr. 7 ~, sammested, Laurits Hansen, Rynkeby Mosegård, Brabækvej 94, Brabæk, 5550 Langeskov. matr.nr. 4 f, sammested, Lindberg Hansen, Højdamgård, Brabækvej 43, Urup, 5550 Langeskov. matr.nr. 4 a, sammested, Jørgen Poulsen, Urupvej 136, Urup, 5550 Langeskov. matr.nr. 3 n, sammested, fru Anna Jensen m.fl., Mesterrækken 37, 5350, Rynkeby. matr.nr. 8 a, sammested, Frode Refstrup, Urupgård; Urupvej 111, Urup, 5550, Langeskov. matr.nr. 7 a, sammested, fru Else Bjørn, Rosenlunden, Langeskovvej 46, Urup, 5550 Langeskov. matr.nr. 12 b, sammested, Chr. Larsen,~rabæksvej 151, Urup, 5550 Langeskov. matr.nr. 12 c, sammested, Svend Stengaard, Stengården, Dræby, 5330 Munkebo kr kr kr kr kr kr. 200 kr. 200 kr. Kommissionen har henledt Overfredningsnævnets opmærksomhed på, at advokaten påny har fremsat ønske om tilkendelse af sagsomkostninger. Det af ejeren af matr.nr. 12 ~, Urup, lb.nr. lo, Jo-

14 han Dalberg 9 accepterede beløb udgør kr. ~ndvidere tilkendes der Det Danske Hedeselskab det anførte beløb af kr. 9 medens der fortsat ikke findes anledning til at tilkende advokatomkostninger. Et kort 9 nr visende de fredede arealer 9 der ialt udgør ca ha 9 er vedhæftet nærværende kendelse. T h i b e s t e m m G s: -.e Den af fredningsnævnet afsagte kendelse stadfæstes med de anførte ændringer. De tilkendte erstatningsbeløb kr' 9 forrentes med 8 % p.a. fra den lo. maj 1972 indtil udbetalingen? medens det hedeselskabet tilkendte beløb kr. 9 ikke forrentes. Erstatningen afholdes med 1/4 af Fyns amtskommune og 3/4 af statskassen. Udskriftens rigtighed bekræftes:

15

16 FREDNINGSNÆVNET>

17 REG. NR. SS-3(,. /c:>/ /~--?~ I " 20 o o (I.3f, 1(;, UDSKRIFT, (... e e! t af FORHANDLINGS- og KENDELSESPROTOKOL for FRE:DNINGSNÆVNET for FYNS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS ODENSE Onsdagen den lo. maj 1972 afsagdes i sagen: Nr. 62/69 Fredning af Urup mose sålydende KENDELSE " -l

18 ri -{, ~), l, I skrivelse af lo. februar 1969 anmodede Danmarks Naturfredningsforening om, at der m~tte blive rejst fredningssag for et nærmere betegnet område ved Urup Dam i Rynkeby sogn, idet der som begrundelse anførtes følgende: "Det omhandlede omr~de er specielt i botanisk henseende af væsentlig fredningsmæssig interesse. Dette gælder s~vel det krathevoksede moseområde som det ~bne område med engvegetation. I hegee omr~der bærer plantevæksten tydeligt præg af voksert2dets store næringsindhold, specielt gør det kalkholdige grundvand sig stærkt gældende. Det tbtte mosekrat er især domineret af gr~pil, birk og vrietorn, foruden mindre mængder af ask, eg og en undervegetation af hindbær og korbær. Krattet rummer samtidigt et rigt liv af mindre sangfugle. Oen st0rste botaniske interesse knytter sig dog til den ~bne græseng. Her er udviklet en ekstremrigkærs-vegetation med en række sjældne plantearter, specielt er orkedefamilien stærkt repræsent9ret bl.a. m9d sn sjældne arter som langakset tr~dspore (JymnadeneiD conopsea) og mygblomst (Liparis 10i5elii) foruden sumphullæhe (Epipactis palutris) og flere arter tilhørende gøggurtslægten. YdermeI"e træffer man en lang r,bkkeandre arter, der regnes for karakterarter fqr ekstremrigkær bl.a. butblomstret siv (Jun-

19 cus subnodulosus) og avneknippe (Cladium mariscus). F.kstremrigkBr-vegetation er i vore dage særdeles sjælden i Danmark, fordi egnede lokaliteter er sparsomme og p~ de fleste af disse er den naturlige vegetation Ødelagt som følge af afvanding og intensiv landbrugsudnyttelse. Det ma derfor udfra s8vel undervisningsmæssige som videnskabelige synspunkter anses for mele get vigtigt at sikre de sidste tilbagewbrende eksempler p '1. denne plantesamfundstype. I det foreliggende tilfælde bliver dette s~ meget vigtir;ers som det nye Universitet i Odense har et meget stort behov for at finde egnede undervisnings- og forskningsmuligheder indenfor rækkevidde. Det er af v,esentlig betydning for rigkærvegeta tionens bevaring, at den nuv~rende driftsform med græsning og eventuel sl~- " ning for~sat opretholdes. Sqfremt arealerne fuldst~ndig overlades til sig selv, vil der vere fare for en kraftig tilgroning med ~rat, der bevirker, at de sjældne urtearter kvæles. ~,Det er s~ledes Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at omr~derne opfylder betingelserne efter naturfredningslovens l for gennemf0relse af en fredning.l! ~I Frednin~sp~3tanden er salydende: "Beby""gelse s~al ikke v:.dretilladt. OpsU.lling af skure, boder, master, transforma torsta tioner el. andre skæm~ende indretninger ~~ ikke finde sted. Arealerne mr ikke benyttes til camping. " Bilophugningspladser f'l4 i 1dce etableres. Motorbaner m~ ikke Dnlægges. Arealerne m~ ikke benyttes til henkastning af affald. Beplantning med busk - og tr~vegetation uden for de nu eksisterende bevoksninger, m~ ikke finde sted.

20 Oppløjning m~ ikke finde sted. Arealerne må ikke behandles med kemiske sprøjtemidler. " ning. Terrænformerne m3 ikke ændres ved afgravning eller opfyld- Arealerne m~ ikke yderligere afvandes. Fredningsmyndighederne kan, s1fremt den nuværende driftsform ikke kan opretholdes, træffe de forn0dne foranstaltninger til bevaring og pleje af vegetationen. e e P~taleret ti11~gges fredningsn~vnet for Odense amt, fredningsplanudvulget for H'yn og Danmarks No turfredningsforening.ii Fredningsp~standen omfatter hele matr. nr. 7-g, 12-b, 12-c og 12-d Urup by, Rynkeby sogn, og dele af matr. nr. 2-v, J-a, J-n,." ca. 4-a, 4-f, 7-a, 8-a, 12-a og 28 smst. ialt/24,s ha. Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Botanisk institut, har i skrivelse af 14. juli 1968 til Danmarks Naturfredningsforening udtal t: "li ndertegnede har foretaget en besigtigelse af kc8romr.1.detved Urup Dam i Odense amt. Det konstater'3des herved, at!nr-m P'l dette sted har et særdeles e smu]{t ekserrlpelp!'l den i Danmark sj:bldne vegetationstype, der benævnes ekstremrigk~r. Ekstremrigkær udmbrker sig ved at vwre særdeles næringsrige, specielt har de ofte et meget hdjt indhold af kalk i jordbunden. K~ret er først og fremmest karal{teristisk ved en absolut dominans af butblomstret siv (Juncus subnodulosus), samt ved forekomsten af avneyjlippe (Cladil1m mariscus), endvidere rumrilerdet en række orkideer, af hvilke man s~rlig bør hefte sig ved 3 Rrter, nemlig sump-hullæbe (Epipactis palustris), der ligesom butblomstret siver karakterart for rigkærene, endvidere de 2 meget sjældne ar-

21 e e ter langakset trqdspore (Gymnadenia conopsea) og myg blomst (Liparis L09selii). Af andre vigtigere rigk,er-arter kan nævnes: hjertegræs (Briza media) blågrdn star (Carex flacca) loppe-star (Carex pulicarus) l-::rognæb-star(carex lepidocarpa) toradet star (Carex disticha) k0dfarvet g~geurt (Orchis incarnata) vinget perikon (Hypericum tetrapterum) vibefedt (Pinguicula vulgaris) almindelig hør (Linum cathart:ialm) eng-troldurt (Pedicularis palutris) kbr-tidsel (Circium ~alustre) kommen (Cnrum carvi). Plrmtesnmfund af denne type er sj,:eldnei Dnn~nark, idet '3n lang riekkc er forsvundet som fonge af afvanding og o!jdyrkning. Det m~ rlerfor udfra videnskabeligt synspunkter anses for særdeles vigtigt at dette omr~de bevares fremover i sin nuværende tilstand. Det er af væsentlig betydning for plantesamfundets bevaring, at are()lerne ik]{e oppløjes eller drænes yderligere, men liee SH vigtigt er det, at oet friholdes for skyggende træbevoksninger, d.v.s. at den græsning, der i øjeblikket foregår pq arealerne, s~ r. vidt muligt bør opretholdes. ly _., talt: Naturfredningsr~det har i skrivelse af 3. oktober 1969 ud- 'I~fter besigtigelse af arealet kan naturfredningsr~det varmt

22 anbef8le området fredet efter Danmarks naturfredningsforenings påstand. Som fremhævet af D.n. vil omr~d8t i løbet af en kort 8rrLbkke gro til med krat, hvis det helt overlades til sig selv. Den karakteristiske urtevegetation, bl.a. med flere yderst sj~ldne arter fro. orchidefamilien, er imidlertid betinget af Iysdbne fo1'- hold. Kun fordi opvæksten af buske og træer gennem tiderne er e e holdt nede ved græsning, høslet, lejlighedsvise brande m.v. har' vegetqtionen kunnet udvikles pn stedet. Da vegetationen således egentlig m-j betegnes som et kulturprodukt, kcm den kun bev,1res v 2G,I a t kul turp:j.virkningen fortsættes. Kan de tte ikke Inde sig gt"'ire, " man s~ette noget andet i stedet. Der findes kun et ret li:1le erfaringsmateriale for s~danne behandlinger, men n8turfr?dningsr~dct skal gerne være til disposition ved udarbejdelsen af en driftsplull for ornr'lc1ct.!l Bekendtgo5relse om den rej ste fr'edningssag har fundet sted i Statstidende den 20. oktober 1969, i Fyns Stiftstidende og i Fyns Tidende, hvorhos ejerne Cl' underrettet ved unbofalet brev. Da der ligger et fredet voldsted, Borrisholm, lidt 0st for e det omr:~de, der pl.j stås fredet, har nævnet underrst tet N a tionalmuseets fredningsafdeling, der i skrivelse af 20. februar 1969 har meddelt, at der ikke af hensyn til voldstedet var grund til at udvide det frededc omrade. <> p~ grund af ~rstiden fandt nævnet det form~lstjenligt 3t udskyde en besigtigelse, og efter indkaldelse af lo. november 1969 til ejerne oe de ifølge loven in tergsserede afhold tes den 8. (:'2-,..., _ cember 1969 et orienterende møde med lodsejerne. Under mødet udv.;.-- dedes p"lst::mden s!~ledes, at omr.1det skal VC'3retilgængeligt fol'

23 ekskursioner fra universiteter og højere 1~reanst3lt r. Nnturfredningsr~det henstillede, at der blev etableret en driftsplan, ~ og at r~det tillige fik påtaleret. Ejerne tog forskellige forbehold. Ejeren af matr. nr. 4-a Ønsker bl.a. fortsat at kunne lægge roekulehalm i sivknnten af sit areal, og ejerne af 2-v og 4-a Ønsker ret til at p10jc olierede opp10jede arealer. Ejeren af 4-a har yderligere forbeholjt e e sig ret til oprensning af en eksisterende 1ednine og eventuelt forlæng~lse af en grøft til ofi'entligtvanchøb. I henhold til aftale p1 dette møde og efter bekendtgørglse 'b,0 i statstidende den 29. maj 1970 foretages den 22. juni 1970 be- '. sigtigelse af mosen. Samtlige ejere, pant- og rettighedshav8re, -,. og de if01~e loven iøvrigt interesserede var indkaldt ved skrivelse af 27. maj I skrivelse af 18. juni 1970 fra lektor. cand.mag. Simon Lægård, Botanisk Institut., Jlrhus Universitet anf(~rtes: "Undertegnede er af Na turfredningsr?ldet blevet anmodet om at repr:i3sentererqdet ved nævnsmødet d. 22.,juni.Arbejdspligter forhindrer mig imidlertid i at give møde, hvorfor jeg herved kort skal referere r~dets indstilling. Som n.-bvyj t i Na turfredningsr~ c" ets skrivelse af 3. akt. lc)69 kan fredningen vrrmt anbefales, og da den overvejende er motiveret af naturvidenskabeli~ interesser, skal Naturfredningsr&det anmode om ved fredningskendelsen at f& tillagt pataleret. I sart1meskrivelse er omtalt nødvenr1igheden af en passende pleje af området. Der bør i kendelsen Abnes mulighed for, ~lt det offentlige xan gennemf0re en sndan pleje eft8r aftals meg ejerne, men uden omkostning8r for disse. Plejeforanstaltningerne hål' i-

24 'I> '': sær interesse i de vestlige Gngomr~der, disse m~ sikres mod tilgroning m~c1 l<::rat,men der bør eventuelt ~bnes mulighed for, a.t visse dele af det tætte krat kan ryddes, S1 engvegetationen kan genetableres. 8n mere detailleret plan herfor kan dog ikke fremlægges i ("1jebliklcet." Dndor m0det udvides fredningsp~standen til at omfatte forbud mod g0dskning af nogen del af de udyrkede arealer. Danmarks N a turfredn ingsforening kunne ikke til ti'ede, a t df}r lægges ['oelmtit lehalm p~ ma tr. nr. 4-(i, hvorimod foreningen kunne tiltrcld8, a t ti de indtil nu oppløjede arealer fortsat kan anvendes til al~indelig lnnrtbrugsdrift. p~ m0dnt blev lodsejerne opfordret til at fremsætte skriftlige erstatningskrav inden l. august DEt fremg~r af skrivelse af 18. august 1970, at Danmarks Geologislce Unders0gelse ikke er i besiddelse af n':6jagtige oplysninger om forekomsterne af kalk i Urup mose. Ejeren af matr. nr. l2-d Urup by, Rynkeby sogn, Poul Christian Pou] sen, har i;{ke kunnet findes. Da hans adkomst er tinglyst i 1910, har nævnet rette:t henvendelse til politimesteren i KertemindE: og til Kerteminde kommune, men det har :ikke været muligt at fremskaffe nogen oplysning om ej0rforholdet. I skrivelse af l. oktober 1970 meddelte ndvokat Palle Fick, Odense, der varetager interesserne under sagen for samtlige lodsejere, - fraset 0jeren af matr. nr. 12-d Drup - at han p~ det forelisgende grundlag ikke kunne udfc.;r.lige en ersta tningsopg "11'c15e. Han fur.aspurgte sdrrjtidig, om n..bvnetvar interes~~eret i en n,)]rmore un~ers~galsc af knlkforekomst~rne p~ nævnets foranlednjng. Advoe kn ten op] yste, a t både Det Danske Hedeselslc8 b og De s~:..mvirk2nrle Landbofor0ninger val' villige til at foretage undersøgelsen. I skri-

25 velse af 13. oktober 1971 oplyste n-bvnet, at det intet havde at indvande imod, at advokaten selv lod unders~gelsen foretage gennem Get nanske Hedeselskab. Med skrivelse af 2. og 8. juni 1971 fremsendte advokat Fick erstatningsopg0relse med bilag. I indledningen til opg0relsen anf0.rtes: llfredningen omfatter et areal p~ ialt ca. 24,5 ha. fordelt e delvis bevokset moseareal, delvis engarea18r og delvis opdyrket agerland. p~ 13. matr. nr. tilhørende forskellige lodsejere. Arealer~0 er p~ arerlern0 findes kalkforekomster 2f ikke ubetydeligt omf~ng, ligesom der findes tørveforekornster. I forbindelse med fred~ingssagen har Jet Danske Hedesclskahs afdelinz i Viborg, foretaget en st'rskilt undersøgcls2 ef Jisse forekomstpr (bilag l). Kalkforekomsterne vil teknisk kunne udnytt~s, og er ogs~ hidtil hlevet udnyttet i et vist omfang, dels ved kontrakter med forskellige entrepren~rer, dels ved udvinding til eget brug. Der foreligger et aktuelt tilbud 113 udnyttelsen af forekomsten p~ ~n enkelt parcel for en pris af 4 kr. pr. m 3 (bilag 2). Da udvind2lsen af kalken fors~vidt ang~r de parceller, som ik:te direkte omfattes af dette tilbud, formentlig m~ pnreg~es at foreg~ over et ~rem\l, er v~rdien af kulkforekomsterne for disse purcellers vedkom~end0 beregnet efter en skønsmbssig mindre v~rdi end det foreligg~ndc tilbud. Med hensyn til den parc~l som tilbudet umiddelb~rt omfatter er v~rdien af kalkfoi'ckomsten derimod udregr.et p~ grundlag af det foroliggende tilbud, idet udnyttelsen af ka1ken p~ denne par~el m~ antages at ville være foreg~et i l~het af 3n kortere periode, safremt der ikke V2r rejst fredningssag.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

l, ;:==_... ~... ~=== -

l, ;:==_... ~... ~=== - l,-------;:==_...... ~... ~=== - 02432.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02432.00 Fredningen vedrører: Lokeshøje Domme la ksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1959

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen. 05509.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05509.02 Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-09-1983 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen. 03264.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03264.00 Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker Domme la ksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1964 Fredningsnævnet 17-02-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen.

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen. 02800.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00 Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01889.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01. Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde. Domme. la ksati onskomm iss ione n.

01889.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01. Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde. Domme. la ksati onskomm iss ione n. 01889.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01 Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde Domme la ksati onskomm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-01-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04554.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00 Fredningen vedrører: Storå Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet 03800.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03800.02 Fredningen vedrører: Laven Domme la ksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-04-1967 Fredningsnævnet 31-05-1966 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07780.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00. Fredningen vedrører: Torpe Mose. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07780.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00. Fredningen vedrører: Torpe Mose. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07780.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører: Torpe Mose Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-12-1989 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet 03015.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03015.00 Fredningen vedrører: Atterbakke Domme Taksations kom roiss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-02-1964 Fredningsnævnet 06-06-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05619.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02 Fredningen vedrører: Klørhøj Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-03-1973 DEKLARATIONER>

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02048.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.00 Fredningen vedrører: Kongelunden I Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-06-1953 Kendelser Deklarationer b'

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Næsby Strand. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Næsby Strand. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00005.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00005.00 Fredningen vedrører: Næsby Strand Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 27-09-1918 Fredningsnævnet 08-12-1917 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02311.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02311.00 Fredningen vedrører: Smøl Vold Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 02804.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00 Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-12-1964 Fredningsnævnet 09-07-1962 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Store østersten. Domme. Taksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Store østersten. Domme. Taksationskomm iss io nen. 02386.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02386.00 Fredningen vedrører: Store østersten Domme Taksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet.Fredningsnævnet 16-01-1958 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen.

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen. - ---------- 00875.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00 I. Domme Fredningen vedrører: Ordrup Mose la ksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 26-05-1943 Kendelser

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07507.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07507.00 Fredningen vedrører: Splitsgård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03692.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02 Fredningen vedrører: Borregård Hus Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 03-05-1966 DEKLARATONER>

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørbølling Stendige. Domme. la ksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørbølling Stendige. Domme. la ksations kom miss io nen. le 00890.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00890.00 Fredningen vedrører: Nørbølling Stendige Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-09-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00. Fredningen vedrører: Tårup Kirke 06-01-1954. Domme. Taksations komm iss io nen.

02100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00. Fredningen vedrører: Tårup Kirke 06-01-1954. Domme. Taksations komm iss io nen. 02100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00 Fredningen vedrører: Tårup Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet..., 21-01-1954, 07-01-1954, 06-01-1954 Kendelser

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for matr. 3a V. Vrøgum By, Ål, Blåvandshuk Kommune. Arealet er den centrale del af Vrøgum Kær. Kæret er omfattet af Overfredningsnævnets

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01728.02. .Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02. Fredningen vedrører: Vognsild Kirke. Domme. fa ksatio nskom miss io nen.

01728.02. .Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02. Fredningen vedrører: Vognsild Kirke. Domme. fa ksatio nskom miss io nen. 01728.02.Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02 Fredningen vedrører: Vognsild Kirke Domme fa ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen.

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen. , ( 07971.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00 Fredningen vedrører: Soderup Maglemose Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-2003 Kendelser Deklarationer

Læs mere