Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett"

Transkript

1 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Bankrett... 9 Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon Ekteskap. Skilsmisse Farskap Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo Samboerforhold Forsikringsrett Immaterialrett Firma Fotografier Opphavsrett Patent Varemerker Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) Konkurranserett Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Entreprise. Anbud Franchise Garanti. Kausjon Gaver Kjøp av fast eiendom Kjøp av løsøre Leie. Leasing Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer Tjenesteytelser Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon Likestilling mellom kjønnene Markedsføringsrett Menneskerettigheter Miljørett Offentlig rett Forvaltning Kommunalrett Statsforfatning Pant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett Passivitet Pengekravsrett Cesjon Condictio indebiti Foreldelse... 21

2 2 Gjeldsbrev. Verdipapir. Betalingsmidler Motregning Regress. Tilbakesøking Renter Personrett Navnerett Personvern Umyndige Privatlivets fred Prosess Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Rettslig interesse Rettskraft. Litispendens Sikkerhetsstillelse Straffeprosess, særlige spørsmål Tvangsfullbyrdelse. Midlertidig forføyning. Arrest Verneting. Domsmyndighet. Brussel- og Luganokonvensjonen Vitner Voldgift Andre spørsmål Samerett. Minoritetsvern Selskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger Aksjeselskaper Andre sammenslutninger Sosialrett. Helsevern. Trygderett Strafferett Tinglysing. Registrering Tingsrett Eiendomsrett. Bruksrett Forkjøpsrett. Løsningsrett Godtroerverv Inkorporasjon Naboforhold Sameie Vindikasjon Utdanning Utvisning. Fremmedrett... 30

3 3 Dansk register Aftaleret, almindelig... 8 Aftalers indgåelse og gyldighed... 8 Fortolkning. Forudsætninger... 9 Lempelse. Ændrede forhold... 9 Ansættelses- og arbejdsret... 7 Arveret... 8 Bankret... 9 Ekspropriation. Rådighedsindskrænkninger Erstatning udenfor kontraktforhold (Erstatning i kontrakt, se kontraktret, de enkelte kontraktforhold) Familieret Børn og forældre. Samvær. Børneværn. Adoption Ægteskab. Skilsmisse Faderskab Formueforholdet mellem ægtefæller. Skifte. Uskiftet bo Samlivsforhold Forsikringsret Immaterialret Firma Patenter Varemærker International markedsret (EU, EF, EØS) (se også konkurrenceret) International privatret. Lovvalg (værneting, se retspleje) Konkurrenceret Konkurs- og anden isolvensret (herunder insolvens, akkord og gælds sanering) Kontraktret, enkelte kontraktforhold Entreprise. Udbud Franchise Garanti. Kaution Gaver Køb af fast ejendom Køb af løsøre Leje. Leasing Lån. Forvaring Mellemmænd (Agenter, Mæglere. Kommissionærer) Tjenesteydelser Transportret Ligestilling mellem kønnene. Kønsdiskrimination Markedsføringsret Menneskerettigheder Miljøret Offentlig ret Forvaltingsret Kommunalret Statsforfatning Pant, tilbageholdsret og anden sikkerhedsret. Factoring Passivitet Pengekrav Cession Condictio indebiti Forældelse Gældsbreve. Værdipapirer. Betalingsmidler... 23

4 4 Modregning Regres. Tilbagesøgning Renter Personret Navneret Personværn Umyndige Privatlivets fred Retspleje Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Retlig interesse Retskraft. Litispendens Sikkerhedsstillelse Strafferetspleje, særlige spørgsmål Tvangsfuldbyrdelse, herunder udlæg, fogedforbud og arrest Værneting. Domsmyndighed Vidner Voldgift Andre spørgsmål Sameret. Minoritetsvern Selskabsret. Sammenslutninger. Foreninger Aktieselskaber Andre sammenslutninger Socialret. Sundhedsret Strafferet Tingsret Ejendomsret. Brugsret Forkøbsret. Overtagelsesret God tro. Ekstinktion Inkorporation Naboforhold Sameje Vindikation Tinglysing. Registrering Uddannelse Udvisning. Udlændingeret... 30

5 5 Svensk register Arbets- och tjänstemannarätt. Arbetsmiljö. Kollektivavtal... 7 Arvsrätt. Testamente... 8 Associationsrätt. Sammanslutningar. Föreningar Aktiebolag Andra sammanslutningar Avtalsrätt, allmän... 8 Avtals ingående och giltighet... 8 Tolkning. Förutsättningar... 9 Jämkning. Ändrade förhållanden... 9 Bankrätt... 9 Expropriation. Rådighetsinskränkningar Familjerätt Barn och föräldrar. Vårdnaden om barn. Umgängesrätt. Adoption Faderskap Makars förmögenhetsförhållande. Skifte. Oskiftat bo Samboförhållanden Äktenskap. Äktenskapsskillnad Försäkringsrätt Immaterialrätt Firma Patent Varumärke Internationell privaträtt. Lagval (forum, se process) Internationell marknadsrätt (EU, EG, EEG) (konkurrensrätt, se egen punkt) Jämställdhet mellan könen Konkurrensrätt Konkurs. Ackord. Insolvens Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden Entreprenad. Anbud Franchise Garanti. Borgen Gåva Hyra. Leasing Köp av fast egendom Köp av lös egendom Lån. Förvaring Mellanmen. Agenter. Mäklare. Kommissionär Tjänsteprestationer Transporträtt. Lufträtt. Sjörätt. Spedition Kungörelse. Registrering Marknadsföring Miljörätt Mänskliga rättigheter Offentlig rätt Förvaltning Kommunalrätt Statsförfattning Pant, factoring och annan säkerhetsrätt. Stoppningsrätt Passivitet Penningkrav Cession Condictio indebiti... 21

6 6 Kvittning Preskription Regress. Återbetalning Ränta Skuldebrev. Värdepapper. Betalningsmedel Personrätt Integritet Namnrätt Omyndighet Privatlivets helgd Process Bevis. Bevisbörda Exekution. Interimistiska förordnanden. Häktning Forum. Domstols behörighet Jäv Rättslig handlingsförmåga. Rättsligt intresse Rättskraft. Litispendens Skiljedom Ställande av säkerhet Straffprocess, särskilda spörsmål Vittne Annet Samerätt. Minoritetskydd Sakrätt Äganderätt. Nyttjanderätt Förköpsrätt. Lösningsrätt Godtrosförvärv Inkorporation Grannelag Samäganderätt Vindikation Skadestånd utom kontraktsförhållanden (skadestånd i kontraktsföhållanden, se det enskilda kontraktsförhållandet) Socialrätt. Hälsovård. Pension Straffrätt Utbildning Utvisning. Asyl. Flyktingar... 30

7 7 DOMSREFERAT 2006 første halvår Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. 1. DHR Dom UfR 2006 s Ansættelses- og arbejdsret. Museskade var ikke til hinder for, at en ansat havde kunnet udføre en del af sit arbejde. Sygemelding uden oplysning om den resterende arbejdsevne blev med dommerstemmerne 3-2 anset for grov misligholdelse. Arbejdsgiveren var derfor berettiget til at ophæve ansættelsesforholdet. To dommere i flertallet fandt, at arbejdsgiveren kunne kræve tilbagebetaling af løn udbetalt under forudsætning af lovligt forfald, mens den tredje dommer fandt, at arbejdsgiveren kun kunne kræve erstatning for værdien af det arbejde, som den ansatte uanset museskaden kunne have udført, hvilket under hensyn til stemmeafgivningen i øvrigt blev resultatet. 2. DHR Dom UfR 2006 s Arbejdsret. Deltidsansættelse. Udtalt, at deltidsloven, som implementerer direktiv 97/81/EF om deltidsarbejde, «ikke begrænser en arbejdsgivers ret til at foretage afskedigelse ud fra et sagligt skøn over behovet for arbejdskraft». Da en praktiserende læge med en enkelt lægesekretær ønskede at begrænse sekretærbistanden til 20 timer om ugen, og dette var sagligt begrundet, var deltidsloven ikke til hinder for at gennemføre omlægningen ved afskedigelse. 3. FHD Dom KKO:2006:4 Arbetsrätt. Arbetsavtal för viss tid. Permittering I ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid hade intagits ett villkor enligt vilket avtalet kunde ömsesidigt sägas upp såsom ett avtal som gäller tills vidare. Ett sådant villkor ansågs inte vara lagstridigt. Inte heller vid ett tidsbestämt avtal av detta slag hade arbetsgivaren emellertid rätt att permittera arbetstagare på grund av en tillfällig minskning av arbetet. ArbAvtL 1 kap 3 2 mom, 5 kap 2 1 och 3 mom 4. FHD Dom KKO:2006:48 Arbetsrätt. Sjöman. Lön för sjukdomstid En arbetsgivare hade för en sjömans oavbrutna sjukledighetstid betalat dennes lön för sjukdomstiden och ersättning för kostnaderna för sjukvården för de i sjömanslagen föreskrivna maximitiderna. Sjömannen ansågs även därefter vara berättigad till lön för sjukdomstid och till ersättning för sjukvårdskostnader då han återvänt till arbetet men på grund av samma sjukdom åter blivit sjukledig. SjömansL 25 1 mom och 35 1 mom 5. IHR DOM Nr. 8/2006 Offentlige ansatte. Forvaltning. T var blevet beskikket som overlæge på R i året I året 2002 traf hospitalets direktion beslutning om at gå i gang med forberedelser til organistatoriske strukturændringer hos dets ledere, således at de i fremtiden skulle være ansat i 100% stilling og ikke måtte udføre andet arbejde uden for hospitalet end undervisning på hospitalet samt diverse universitetsarbejde. T drev privatklinik sideløbende med sin overlægestilling. Han fik meddelt at der var truffet beslutning om at fritage ham for ansvaret og lederfunktionerne som var knyttet til overlægestillingen, og at hans fremtidige arbejdsfunktioner skulle bestå af speciallægeopgaver på psykiatriområdet. Han fik meddelt at denne afgørelse var taget i medfør af 19 i tjenestemandsloven nr. 70/1996 hvor der findes hjemmel for at foretage stillingsændring og at de ansatte må tåle ændring af deres funktioner og arbejdsfelt, og at man efter denne ændring ikke fandt grundlag for bemærkninger til hans private erhverv. T krævede at afgørelsen blev annulleret, subsidiært at det blev anerkendt at denne afgørelse var retsstridig. R fik ikke medhold i at denne afgørelse ligger inden for 19 s rækkevide i loven, men derimod

8 8 fandtes den at indebære afsked af indstævnte som overlæge og forflyttelse til en ny stilling. Der forelå ikke andet om ansættelsesophøret hos T end at det byggede på 25 og kap. 6 i lov nr. 70/1996 jf stk. 3 i lovens provisoriske bestemmelse. Det fandtes derfor at R ikke havde været berettiget til at gennemføre den omtalte ændring af T s stilling. 6. NHR Dom Rt s. 71 Arbeidsrett. Virksomhetsoverdragelse. Arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kom til anvendelse ved overføring av flyselskapet Braathens bakke- og avisningstjeneste til SAS konsortiet. Arbeidsmiljølovens regler gjennomfører EU-direktiver om virksomhetsoverdragelse, og Høyesterett la vekt på kriterier oppstilt av EF-domstolen for at reglene skal komme til anvendelse, herunder at virksomhetens identitet er i behold. 7. NHR Dom Rt s. 420 Arbeidsrett. Erstatning for fratreden før avtalt bindingstid. Eiendomsmeglerselskap ble tilkjent erstatning fordi ansatt eiendomsmegler sa opp arbeidsforholdet før utløpet av bindingstid på fire år. Arbeidsmiljøloven 58 jf. 5 var ikke til hinder for at arbeidstaker binder seg til fire års arbeidsplikt uten oppsigelsesadgang, så fremt arbeidsgiveren har tilsvarende plikt til å beholde arbeidstakeren. Selv om bindingen lå nær grensen for hva som kan aksepteres i denne type forhold, var den ikke ugyldig etter avtaleloven 36. Dissens NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt s. 555 Arbeidsrett. Prosess. Verneting Arbeidstaker anla sak om avskjed ved virksomhetens driftssted. Ifølge ansettelseskontrakten skulle tvister om arbeidsforholdet anlegges i selskapets kontorkommune. Saken ble avvist. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen bestemmelse som begrenser adgangen til å avtale verneting, tvistemålsloven 36. Avtaleloven 36 kom heller ikke til anvendelse. Arverett. Testament 9. FHD Dom KKO:2006:29 Arvsrätt. Boutredning. Process. Saklegitimation Medan dödsboet förvaltades av boutredningsman hade en delägare i dödsboet inte rätt att mot en utomstående föra en sådan talan om att driva in en fordran, som hänförde sig till utredningen av boet och som boutredningsmannen vägrat väcka. (Omröstn.) ÄB 19 kap 13 Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet 10. DHR Dom UfR 2006 s Aftaleret. Ejendomshandel ej endeligt aftalt. Efter et halvt års forhandlinger om køb af en ejendom fremsendte købersiden et af denne underskrevet skøde til underskrift hos sælgersiden, som imidlertid sendte en telefax med ønske om, at et vilkår om, at der sælger bekendt ikke var skjulte fejl og mangler, udgik. Det skete ikke, og en overdragelse blev ikke gennemført. Købersiden krævede erstatning. Sælgersiden blev frifundet, da det ikke var godtgjort, at der forud for købers fremsendelse af skøde var indgået bindende aftale om overdragelse af ejendommen, og da sælgersidens telefax måtte anses for et afslag i forbindelse med et nyt tilbud, som ikke havde ført til indgåelse af en bindende aftale.

9 9 11. DHR Kendelse UfR 2006 s Konkursbos salg af det fallerede selskabs virksomhed omfatter ikke voldgiftsklausul i anpartshaveroverenskomst. Fire deltagere i et anpartsselskab, som producerede minirenseanlæg, indgik en anpartshaveroverenskomst om konkurrenceforbud og voldgift. Året efter gik selskabet konkurs. Konkursboet solgte aktiver og aktiviteter til et nyetableret anpartsselskab stiftet af to af det fallerede selskabs anpartshavere. Højesteret udtalte, at de tidligere anpartshavere var bundet af anpartshaveroverenskomsten. Det nye selskab havde imidlertid ikke tiltrådt anpartshaveroverenskomsten og kunne ikke anses for at være indtrådt i dennes voldgiftsbestemmelse ved erhvervelsen af virksomheden fra konkursboet. Selskabet kunne derfor anlægge sag ved domstolene om ulovlig markedsføring af minirenseanlæg mod et tredje selskab etableret af bl.a. en tredje af det fallerede selskabs anpartshavere. Tolking. Forutsetninger 12. DHR Dom UfR 2006 s Aftaleret. Internettet. Landekodeadministrator berettiget til at inddrage domænenavnet «co.dk». Den selvejende institution Foreningen Dansk Internet Forum står i Danmark for administrationen af landekodedomænet «.dk». Der er ikke i Danmark modsat hvad tilfældet er i flere andre lande truffet bestemmelse om anvendelse af officielle andenordensdomæner, som f.eks. «co», «gov» «reg» og «mil». Et dansk edb-firma havde i 1997 helt i overensstemmelse med de da gældende vilkår for registrering fået registreret adressen «co.dk». Denne registrering ønskede foreningen nu inddraget, da «co» optræder i internationale fortegnelser som officiel forkortelse og derfor kunne give anledning til misforståelser og modtagelse af s til virksomheder med tilføjelse af «co» i deres adresser på edb-firmaets server. Udtalt, at retsforholdet mellem foreningen og domæneindehavere er af aftaleretlig karakter, og at foreningen er berettiget til at ændre aftalegrundlaget, når særlige grundet taler derfor. Lempning. Endrede forhold 13. FHD Dom KKO:2006:56 Kontraktsrätt. Tjänsteprestationer. Skadestånd. Jämkning av skadestånd Ett bostadsaktiebolag hade gett P i uppdrag att planera fasaden till en byggnad. På grund av ett fel som P begått i planeringsarbetet (angivit felaktig färgkod för fasaden i byggnadsritningen) hade bostadsaktiebolaget förorsakats euros skada vilket bolaget krävde ersättning för. P:s arvode för hans arbete var euro. De allmänna avtalsvillkoren enligt vilka ansvaret var begränsat till beloppet av arvodet ingick inte i avtalet. HD konstaterade utgångspunkten vara att P bör svara för skadan i dess helhet. I lagen finns det ingen allmän regel om jämkning av skadestånd i avtalsförhållanden. Trots att skadeståndslagen inte gäller på avtal baserat skadestånd har HD i sin tidigare praxis på 1980-talet enligt principerna i nämnda lag jämkat skadestånd i avtalsförhållande. Därefter har det intagits uttryckliga jämkninsregler i flere speciallagar inom avtalsrätten. HD ansåg det finnas grundad anledning att anse jämkning vara möjlig även i sådana avtalsförhållanden angående vilka det inte uttryckligen stadgats. P ålades att ersätta skadan med euro.(omröstn.) Bankrett 14. SHD Dom NJA 2006 s. 439 Konkurs. Remburs. Den till vilken en fordran enligt en remburs har överlåtits har ansetts ha bättre rätt till fordringsbeloppet än den ursprunglige börgenärens, dvs rembursens beneficients, konkursbo. Lagrum: 8 kap 10 konkurslagen (1987:672) och 55 kap 13 första stycket rättegångsbalken.

10 10 Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger. 15. DHR Dom UfR 2006 s Ekspropriation. Miljøret. Ejer af landbrugsejendom fik i 1986 tilladelse til indvinding af m 3 sand og grus om året på ejendommen på grundlag af bl.a. en myndighedsudtalelse om, at grundvandskvaliteten ikke ville blive påvirket. I 1997 blev der til sikring af grundvandsinteresser indsat en bestemmelse i miljøbeskyttelsesloven, 20 a, indeholdende et generelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave med mulighed for dispensation. Ejeren af den nævnte landbrugsejendom søgte om dispensation, men fik afslag ejendommen lå i grundvandsdannende opland, der udgør en fremtidig reserve af drikkevand, og den fyldjord, som allerede var tilført grusgraven, var forurenet. Ejeren krævede herefter erstatning under anbringende af, at afslaget udgjorde ekspropriation. Da 20 a har til formål at sikre drikkevandsinteresser og indebærer en almindelig, miljømæssigt begrundet regulering, og da ejeren ikke havde godtgjort, at fortsat tilførsel af fyldjord ville kunne ske uden fare for grundvandet, kunne de økonomiske virkninger af afslaget på dispensation ikke anses for et ekspropriativt indgreb. 16. DHR Dom UfR 2006 s Regulering af adgangen til indvinding af tørv ikke ekspropriation. Ved en ændring af naturfredningsloven indførtes i 1979 et generelt forbud mod ændring af tilstanden i moser. En mosebrugsvirksomhed blev herved forhindret i at udnytte sin ret til indvinding af tørv (spagnum) i en højmose. Med dommerstemmerne 3-2 antoges, at indgrebet ikke var ekspropriativt. Flertallet udtalte, at indgrebet var begrundet i væsentlige natur- og miljømæssige interesser og led i en generel bevarelse af moser. Indgrebet indebar en almindelig begrænsning i adgangen til indvinding af tørv i Danmark. Ordningen havde betydning for alle producenter af spagnum, og det var ikke godtgjort, at mosebruget, som ikke aktuelt havde investeret i anlæg til udnyttelse af indvindingsretten i højmosen, og som i øvrigt havde adgang til indvinding af betydelige mængder tørv i Danmark, var blevet ramt særlig hårdt. Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) 17. DHR Dom UfR 2006 s Erstatning uden for kontrakt. Produktansvar. Ingredienstilfælde. En dansk dyrefoderfabrik købte af en hollandsk mellemhandler et parti kød- og benmel produceret af et tysk selskab og anvendte melet til fremstilling af dyrefoder (hunde- og kattefoder), som måtte kasseres på grund af forharskning. Dyrefoderfabrikken krævede erstatning efter reglerne om erstatning uden for kontrakt af melproducenten med henvisning til, at melet ikke havde været tilstrækkeligt beskyttet med antioxidanter mod forharskning. Højesteret fastslog, at dansk rets almindelige regler om produktansvar ikke fandt anvendelse, da melet indgik som en uadskillelig bestanddel (ingrediens) i foderet. Det blev i øvrigt efter bevisførelsen lagt til grund, at foderfabrikken ikke med rette kunne forvente, at melet var beskyttet med antioxidanter, og allerede derfor blev melproducenten frifundet. 18. DHR Dom UfR 2006 s Erstatning uden for kontrakt. Ansvar for telemasters værdiforringelse af naboejendom. Af skønserklæringer fremgik, at en 48 meter høj telemast opstillet 2,5 m fra skel i udkanten af en mindre landsby, hvor der ikke i øvrigt var høje bygninger eller installationer i nærheden, havde forringet naboejendommens værdi. Højesteret fastslog, at telefonselskabet skulle betale erstatning for sådan værdiforringelse i det omfang, ulemperne ved telemasterne oversteg den grænse, som naboejendommen måtte tåle som led i den almindelige samfundsudvikling. Tålegrænsen var konkret overskredet ved mastens dominerende placering tæt på naboejendommen.

11 DHR dom UfR 2006 s Statens Bilinspektions forvaringsansvar. En motorcykel var involveret i et færdselsuheld og blev af politiet bragt til undersøgelse hos Statens Bilinspektion. Motorcyklen blev i løbet af weekenden stjålet. Den var anbragt på bilinspektionens indhegnede område i en aflåst bygning, der var sikret med tyverialarm dækkende i felter. Det måtte i overensstemmelse med det almindelige udgangspunkt for ansvar i forvaringsforhold påhvile bilinspektionen at godtgøre, at tyveriet ikke skyldtes fejl eller forsømmelse. Med dommerstemmerne 3-2 fandtes opbevaringen at have været forsvarlig. 20. IHR DOM Nr. 432/2005 H og B krævede Í og om erstatning på grund af deres søns dødsfald. Han døde fire døgn efter at han blev født. Årsagen til hans død var alvorlig mangel af tilførsel af ilt på grund af blødning fra et blodkar i fosteroverfladen på moderkagen, som havde taget skade da en nål blev stukket ind livmoderen for udtagelse af fostervandsprøve, men dette blev udført af ca fire timer inden drengen blev født. Herredsrettens dom, med i denne sad sagkyndige meddommere, blev stadfæstet. Den var kommet til den konklusion at der havde været reageret dårligt og for sent da der fremkom tegn på alvorlig fosterstress og mistanke om blødningschok hos fosteret, hvilket måtte anses for at være grov uagtsomhed i lovbestemmelsens forstand i 26, stk. i erstatningsansvarsloven. H og B var derfor berettigede til godtgørelse for tort i henhold til bestemmelsen og Í og blev dømt in solidum til at betale godtgørelsen samt tidsbegrænset godtgørelse for lidelse. Det fandtes derimod ikke bevist at H havde tabt tidsbegrænsede arbejdsindtægter efter dødsfaldet. 21. NHR Dom Rt s. 61 Erstatningsrett. Etterlattes krav på oppreisning ved uaktsomt drap. Fabrikant av et lekeapparat ble dømt for uaktsomt drap, da et barn døde som følge av at lekeapparatet brøt sammen. Barnets foreldre fremmet krav om oppreisning etter skadeserstatningsloven nr 26/ Høyesterett fastsatte et normert beløp for oppreisning ved uaktsomt drap, kr , som er lavere enn tilsvarende beløp ved forsettlig drap. Av prosessuelle grunner ble oppreisning i saken likevel satt til kr NHR Dom Rt s. 684 Erstatningsrett. Trygderett. Tap i framtidig erverv. A krevde erstatning for tap i framtidig erverv som følge av øresus (tinnitus) pådratt som følge av arbeid. Han døde uten at kravet var erkjent eller rettslig avgjort. Høyesterett fant at kravet ikke bestod etter skadelidtes død. Dette gjelder også i forhold til yrkesskadeforsikringsloven. 23. NHR Dom Rt s. 690 Erstatningsrett. Forsikringsrett. Objektivt ansvar. Etter en kollisjon mellom to godstog, hvorav det ene var lastet med propan, ble Lillestrøm sentrum evakuert i flere timer på grunn av faren for eksplosjon. Saken gjaldt plassering av ansvar for diverse formuestap som evakueringen medførte. Høyesterett anså skadene for å skyldes en stadig, typisk og ekstraordinær risiko, og NSB ble holdt ansvarlig på objektivt grunnlag. Evakueringen ble ansett for å være så nært knyttet til den risiko som foreligger ved transport av farlig gods, at det forelå tilstrekkelig nærhet i årsakssammenheng mellom formuestapene og skaden på godset. Etter en tolking av forsikringsavtalen ble tapet ansett omfattet av NSBs ansvarsforsikring. Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon

12 FHD Dom KKO:2006:32 Familjerätt. Barn och föräldrar. Återlämnande av barn. Haagkonventionen Den ena av makarna som varit bosatta tillsammans i Sverige hade i mars 2003 flyttat till Finland med makarnas gemensamma ettåriga tvillingbarn. Maken som stannat i Sverige och som inte hade samtyckt till flyttningen yrkade med en anhängiggjord ansökan att barnen skulle återlämnas. Hinder för att göra ansökningen tidigare hade inte förelegat. Förutsättningar för återlämnande av barnen ansågs inte föreligga enär barnen hade anpassat sig väl till förhållandena i Finland och flyttningen skulle kunna vara menlig speciellt för det ena barnet som var i behov av viss rehabilitering. L angående vårdnad om barn och umgängesrätt 32 2 mom, 34 1 mom 1 punkten 25. NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt s. 213 Salgspant i motorvogner. Salgspant kan bare stiftes ved reelt salg av løsøre, panteloven nr 2/ Innsigelse om at salget var proforma kunne derfor gjøres gjeldende mot salgspanthaver. 26. SHD Dom NJA 2006 s. 26 Vårdnad om barn. Gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad har ansetts inte vara väl förenlig med barns bästa i ett fall där modern har dömts för försök till dråp på fadern och denne har förklarat att han inte kan tänka sig att ha någon som helst direkt kontakt med modern. Lagrum: 6 kap 2 a och 5 föräldrabalken. 27. SHD Dom NJA 2006 s. 181 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Personskada. Psykiska besvär. Närstående. När en person genom uppsåtligt våld tillfogats skador som medfört att han befunnit sig i ett livshotande tillstånd under en inte obetydlig tid, har skadestånd för personskada i form av psykiska besvär ansetts kunna utgå till den som står personen särskilt nära. Lagrum: 5 kap 1 och 2 skadeståndslagen (1972:207). Jfr Nord. Domss s. 84, 1996 s. 338 samt Nord. Domss. nummer 2/2004 ref nr 23 (s. 11) och nummer 1/2005 ref nr 24 (s.11). Ekteskap. Skilsmisse Farskap 28. SHD Beslut NJA 2006 s. 283 Samboförhållande. Varaktigt sammanboende. Sammanboendet mellan en man och ett barn i ca 8 månader har inte betraktats som varaktigt i den mening som krävs för att mannens arvingars rätt att föra talan om mannens faderskap till barnet skall ha fallit bort. Lagrum: 3 kap 1 föräldrabalken. Jfr Nord. Domss s Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo 29. NHR Dom Rt s. 168 Familierett. Ektefellers formuesforhold. Et ektepar hadde inngått avtale om tilbakekjøpsrett til fastsatt pris for andel i felles bolig ved separasjon. Høyesterett kom til at avtalen ektefellene imellom ikke var en ordinær formuerettslig avtale. Da tilbakekjøpsklausulen ikke var basert på ekteskapslovens uttømmende regler om formuesordninger, ekteskapsloven kapittel 9, ble den ansett ugyldig.

13 13 Samboerforhold Forsikringsrett Se dom nr 58, DHR Dom UfR 2006 s DHR Dom UfR 2006 s Produktansvarsforsikring. Dækning af asbestsager i USA. Et selskab blev i perioden sagsøgt i 38 sager i USA om erstatning til personer, der angav at være blevet syge som følge af at have været udsat for asbest i 1960 erne og 1970 erne. Udgifter til advokater og retsomkostninger samt forlig var dækket under virksomhedens erhvervs- og produktansvarsforsikrings vilkår om serieskader, dvs. skader eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold. 31. DHR Dom UfR 2006 s Personforsikring. Urigtige helbredsoplysninger. Med dommerstemmerne 3-2 fastslået, at en forsikringstager ikke havde udvist uagtsomhed ved benægtende besvarelse af spørgsmål om lægeundersøgelse og lægebehandling i forsikringsbegæring, selv om denne 10 måneder forinden havde tilkaldt vagtlæge som følge af et voldsomt angstanfald og efter yderligere anfald en måned senere var blevet undersøgt af egen læge. Flertallet lagde vægt på, at der var tale om bredt formulerede spørgsmål, som lagde op til, at forsikringstager foretager en vis udvælgelse ud fra en vurdering af, hvad der må antages at være relevant for forsikringsselskabet, og at forsikringstagerens egen læge havde tilkendegivet, at der var tale om en stressreaktion, som han ikke ville betegne som en sygdom. 32. DHR Dom UfR 2006, s. 242 Reassurance. Reassurandør blev frifundet for at dække driftstab efter stormskade på en kran, som erhvervsforsikringsselskabet havde dækket med 332 mio. DKK. Kranen og heraffølgende driftstab for værftet var nemlig ikke omfattet af dækningen efter bestemmelserne i værftets erhvervsforsikringspolice, og reassuranceaftalerne var på de punkter, som var af betydning for den reassurancemæssige bedømmelse af risiko og præmie, etableret og fornyet i overensstemmelse med det i forsikringspolicerne fastsatte. Reassurandørerne havde således ikke haft mulighed for at indse, at kranen skulle være omfattet af dækningen under erhvervsforsikringen. Reassuranceaftalerne omfattede derfor ikke en sådan dækning. Det var i den forbindelse uden betydning for reassurancedækningen, om værftet på grundlag af erhvervsforsikringsselskabets tilkendegivelser gennem årene måtte kunne kræve driftstabet dækket under erhvervsforsikringen. 33. NHR Dom Rt s. 372 Forsikringsrett. Tap ved overføring av pensjonsavtale. Forsikringstakeren ba individuell pensjonsavtale overført til annen pensjonsforsikring. Overføringen ble forsinket fordi forsikreren ønsket en kundesamtale før flyttingen ble effektuert. Forsikringsselskapet ble pålagt å erstatte tap ved at sparebeløp ble stående i aksjefond i et marked med fallende kurser. 34. SHD Beslut NJA 2005 s. 32 Dispasch. Försäkringstagare som förlorat ett dispaschärende har inte inom ramen för detta ansetts kunna åläggas ersätta försäkringsbolaget för dess kostnader hos dispaschören. Lagrum: 17 kap 9 och 21 kap 12 sjölagen (1994:1009) samt 18 kap 1 rättegångsbalken.

14 14 Immaterialrett Firma. Fotografier Opphavsrett 35. DHR Kendelse UfR 2006 s Ophavsret. Ulovlig transmission af musik på internettet. Ejeren af to internetservere havde uden tilladelse gjort et stort antal ophavsretligt beskyttede musikværker tilgængelige på serverne og havde hermed foretaget omfattende ophavsretskrænkelser. Netværksoperatørens transmission fandtes at indebære midlertidig eksemplarfremstilling, og da det ikke skete på grundlag af et lovligt forlæg, indebar transmissionen, at netværksoperatøren foretog handlinger, som objektivt var i strid med ophavsrettighederne. Der var herefter grundlag for at anvende forbud som foreløbigt retsmiddel over for netværksoperatøren mod den ulovlige transmission også med respekt af en proportionalitetsvurdering under hensyn til, at forbudet kun kunne efterleves ved generelt at afbryde internetforbindelsen for serverne. 36. FHD Dom KKO:2006:12 Immaterialrätt. Upphovsrätt I två kyrkor hade arrangerats sammanlagt sex tillställningar benämnda «De vackraste julsångerna». Inträdet var fritt och tillfällena hade inte heller annars anordnats i förvärvssyfte. En kollekt uppbars dock för missionsarbete. Trots att framförandet av verken vid tillställningarna ansågs vara det huvudsakliga enligt 21 2 mom. upphovsrättslagen var tillställningarna fria från upphovsrätt då de ansågs vara anordnade för välgörande ändamål och alla medverkande framträtt utan ersättning. 37. NHR Dom Rt s. 752 Immaterialrett. Opphavsrett. Bruk av logo. Etter tariffavtale har Norsk Rikskringkasting rett til å utnytte verker som de ansatte skaper i sin tjeneste «innenfor selskapets ordinære virksomhet». I sak om bruk av logo uten opphavsmannens samtykke kom Høyesterett til at salg av såkalte «spin off»-produkter falt innenfor NRKs virksomhet, og at bruk av logo var tillatt. Patent 38. SHD Beslut NJA 2006 s. 354 Patent. Fastställelsetalan. Domsrätt. Ett bolag med säte i USA innehar ett europeiskt patent med giltighet i Sverige. Patentet har ansetts grunda svensk domsrätt i mål angående negativ fastställelsetalan om patentets skyddsomfång. Det förhållandet att svaranden väckt talan angående patentintrång med yrkande om vitesförbud och intrångsersättning har inte ansetts böra föranleda att fastställelsetalan avvisas på grund av bristande fastställelseintresse. Lagrum : 10 kap 3 första stycket andra meningen rättegångsbalken och 63 andra stycket patentlagen (1967:837). Jfr Nord. Domss. nummer 2/2005 ref nr 84 (s. 25 ). Varemerker 39. DHR Dom UfR 2006 s Varemærker. Forvekslelighed. Det i 1957 registrerede varemærke ECOPHON for lydisolerende og lyddæmpende produkter var ikke til hinder for registrering af varemærket EUROPHON for identiske produkter, idet varemærkerne (med dommerstemmerne 3-2) ikke fandtes forvekslinger, hvad de efter det

15 15 oplyste heller ikke ansås for at være i Tyskland, Frankrig og England, men derimod i Sverige. Flertallet lagde som Sø- og Handelsretten vægt på, at der var visuelle, auditive og betydningsmæssige forskelle mellem mærkerne, at der var tale om højt specialiserede varer, som fortrinsvis købes af professionelle efter faglig rådgivning, og at ECOPHON ikke havde en sådan bekendthed i branchen, at der tilkom mærket en udvidet beskyttelse. 40. DHR Dom UfR 2006 s Varemærker. Forvekslelighed. Købehavns Golfklubs licensret til varemærket «Royal Copenhagen» var til hinder for goflklubvirksomhed under navnet «Royal Copenhagen Golf Center». 41. FHD Dom KKO:2006:17 Immaterialrätt. Varumärke. Europarätt. Försäljningsförpackningarna för de rakblad som marknadsfördes av A var försedda med ett klistermärke som angav att rakbladen passade till de av G (the Gillette Company) marknadsförda rakapparaternas handtag genom att hänvisa till varumärken som registrerats av G. Bl.a på den grunden att det i praktiken var det enda sättet att informera konsumenterna om det avsedda ändamålet för de av A marknadsförda betten ansågs användningen av G:s varumärken på beskrivet sätt vara nödvändig för att ange användningssättet och att hänvisningen till G:s varumärken skett i enlighet med god affärssed. (Omröstn.) (Bild av klistermärket i finlex, se KKO:2006:17) VarumärkesL 4 2 mom Förhandsavgörande av EG-domstolen (Dom , C-228/03) Rådets första direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG) artikel 6.1 punkt c 42. SHD Dom NJA 2006 s. 7 Varumärke. Användningstvång. Inhämtande av förhandsavgörande. En femårsperiod för användningstvång avseende varumärke börjar inte löpa förrän invändningsfristen löpt ut eller invändningsförfarandet är avslutat. 25 a varumärkeslagen (1960:644). Lagrum: 20, 21, 25 a och 47 varumärkeslagen (1960:644), artikel 10 i rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG). 43. SHD Beslut NJA 2006 s. 380 Varumärke. Ändring av varumärke. Vitesförbud. Objektiv nödvändighet. Fråga i mål om interimistiskt vitesförbud enligt 37 a varumärkeslagen (1960:644) om en parallellimportör, som får ändra märkningen av en läkemedelsförpackning enligt principen om objektiv nödvändighet, även har rätt att ändra själva varumärket. Lagrum: 4, 4 a och 37 varumärkeslagen (1960:644) samt artikel 7 i rådets första direktiv (89/104/EEG) om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektiven). Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) 44. DHR Kendelse UfR 2006 s Søkort. Produktansvar. Præjudiciel forelæggelse for EF-domstolen. Kort- og Matrikelstyrelsen havde fremstillet og solgt et søkort med angivelse af en grund, som i forbindelse med digitalisering i 1998 ikke kom med. Under denne sag om erstatning for lystbåds grundstødning begærede styrelsen spørgsmål forelagt for EF-domstolen om forståelsen af begrebet «produkt» i produktansvarsdirektivets artikel 2 og «fremstillet og distri-

16 16 bueret som led i producentens erhvervsvirksomhed» i artikel 7, litra c. Højesteret fastslog, at der ikke er en tvivl om forståelsen af bestemmelserne, som nødvendiggør forelæggelse af spørgsmål herom til EF-domstolen. 45. FHD Dom KKO:2006:1 Internationell marknadsrätt. Europarätt. Arbetsrätt. Anordningars säkerhet. Ett bolag hade från en annan medlemsstat i Europeiska unionen importerat en maskin som försetts med CE-märkning och en EG-försäkran om överensstämmelse. Maskinen hade överlåtits vidare till en arbetsgivare. Maskinen hade varit försedd med en bruksanvisning på engelska men översättningen till finska hade varit bristfällig. Vid användningen av maskinen hade en arbetstagare drabbats av ett olycksfall. Importörbolagets verkställande direktör A åtalades för arbetarskyddsbrott samt vållande av kroppsskada. Åtalet förkastades bl.a på den grunden att importören inte var skyldig att sörja för att maskinen var förenlig med bestämmelserna och enär skadan berott på att bruksanvisningen inte följts till den del den var korrekt. (Omröst.) EG-domstolens förhandsavgörande (Dom , S-40/04) Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG Konkurranserett Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens 46. SHD Beslut NJA 2006 s. 420 Konkurs. Bristtäckning. Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Aktiebolag. En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt aktiebolagslagen har inte någon generell skyldighet att vid skadeståndsansvar tillse att svaranden vid ogillande av talan kan få ersättning för sina av domstol utdömda kostnader i rättegången. Diss, dock endast i fråga om motiveringen. Lagrum: 17 kap. 1 konkurslagen (1987:672), 2 kap 2 skadeståndslagen (1972:207) och 18 kap, 7 rättegängsbalken. Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Entreprise. Anbud. 47. DHR Dom UfR 2006 s Entreprenørmisligholdelses betydning for bankgaranti for bygherrebetaling. Efter ordlyden af en bankgaranti for bygherres betaling i henhold til entreprisekontrakt forudsatte udbetaling, at anlægget «er afleveret i henhold til kontraktens tidsplan og i kontraktmæssig korrekt stand». Denne bestemmelse kunne ikke medføre, at garantien i det hele faldt bort ved forsinkelse eller mangler, men måtte forstås på den måde, at banken i så fald kunne modregne dagbøder og mangelskrav direkte i garantibeløbet. Franchise Garanti. Kausjon 48. DHR Dom UfR 2006 s. 2082/2 Bankgaranti. Udløbsdato. Underleverandør til skibsleverandør stillede bankgaranti, som angav at være gyldig, til levering fandt sted, dog senest til 1. juli 2001, og at krav i henhold til garantien skulle være banken i hænde senest denne dato, idet garantien i modsat fald var bortfaldet. Den 1. juli 2001 manglede endnu to leveringer fra underleverandøren, som den 6. juli 2001 anmeldte betalingsstandsning. Den 13. juli 2001 fremsatte skibsleverandøren krav i henhold til garanti-

17 17 en. Skibsleverandøren mente, at der var tale om en kontraktopfyldelsesgaranti, som kunne aktiveres efter, at købet var hævet på grund af de manglende leverancer. Garantien fandtes imidlertid at være bortfaldet som angivet i garantiteksten. 49. FHD Dom KKO:2006:5 Kontraktsrätt. Borgen. Borgensförbindelses upphörande En borgensman hade genom en tredskodom som vunnit laga kraft ålagts att betala en fordran. Då huvudgälden sedermera hade upphört till följd av ett avtal om frivillig skuldreglering, som ingåtts endast mellan huvudgäldenären och borgenären, ansågs även borgensmannen ha blivit befriad från ansvar gentemot borgenären. BorgensL NHR Ddom Rt s. 1 Kontraktsrett. Kausjon. Salgspant i biler. Tre personer med kontroll over 83 % av aksjene i et selskap som kjøpte og ombygde varebiler, hadde stilt selvskyldnerkausjon overfor firmaet som finansierte bilkjøpene. Høyesterett kom under tvil til at personene falt inn under forbrukerbegrepet i finansavtaleloven nr 46/ Sletting av salgspant i bilene hadde ikke betydning for kausjonistenes stilling, og kausjonsavtalen var fortsatt bindende for kausjonistene, finansavtaleloven 66. Gaver Kjøp av fast eiendom 51. DHR Dom UfR 2006 s Ejendomshandel. Mangler. Afslag. Efter at have købt en boligejendom i 1999 og anlagt retssag om mangler mod sælger i 2001, videresolgte køber ejendommen i 2003 med oplysning om manglerne, som ikke var afhjulpet, og som sælger anerkendte at være erstatningsansvarlig for. Højesteret fastslog, at købers krav på erstatning ikke kunne fastsættes med udgangspunkt i udbedringsomkostningerne, da manglerne ikke var afhjulpet og ejendommen videresolgt med oplysning om dem. Tabet skulle i stedet fastsættes som det prisnedslag, køber ved videresalget måtte give som følge af manglerne. 52. DHR Dom UfR 2006 s Aftaleret. Frikøbsbeløb. I forbindelse med Københavns Kommunes salg af en ejendom i 1942 blev der tinglyst en deklaration, der gav kommunen ret til i 2030 at købe ejendommen tilbage til en pris svarende til grundprisen i Kommunen vedtog i 1996 retningslinjer for beregningen af det beløb, ejere af ejendomme med en sådan deklaration skulle betale, hvis de ønskede at indfri tilbagekøbsretten. En ejer fik på begæring oplyst, hvad beløbet var, og det fremgik, at det var beregnet ud fra den offentlige ejendomsvurdering, og at ændringer i denne efter betalingspligten var uden betydning, uanset om vurderingen steg eller faldt. Ejeren betalte et frikøbsbeløb på 23 mio. DKK på grundlag af en ejendomsvurdering på 71 mio. DKK. Vurderingen var påklaget af ejeren, som ved betalingen tog forbehold for vurderingsændring. Kommunen ville imidlertid ikke acceptere forbeholdet, som ejeren derfor frafaldt. Kort tid efter nedsatte vurderingsankenævnet ejendomsvurderingen til 65 mio. DKK, som ejeren herefter krævede frikøbsbeløbet beregnet på grundlag af. Kommunen blev frifundet. 53. NHR Dom Rt s. 31 Kontraktsrett. Kjøp av fast eiendom. Forsinkelsesrente. Tilbakeholdsrett. Krav på forsinkelsesrente fordi deler av kjøpesummen først ble betalt 19 måneder etter overtakelse av fast eiendom. Beløpet ble holdt tilbake som følge av krav om prisavslag. Høyesterett fant at kjøpers tilbakeholdsrett som sikkerhet for krav, jf. avhendelsesloven nr 93/ , var i behold etter overtakelse av eiendommen. Størrelsen av det tilbakeholdte beløp var akseptabelt, og kjøperen ble frifunnet for krav om forsinkelsesrente.

18 18 Kjøp av løsøre 54. DHR Dom UfR 2006 s Produktansvar. Ansvarsfraskrivelse for mellemhandlerhæftelse for erhvervstingskade. Et gartneri købte til anvendelse i sin produktion af den danske forhandler et i England fremstillet vækstretarderende middel på vilkår, at forhandleren «ved faktiske mangler og produktskader kun er ansvarlig, hvis det kan bevises, at manglerne eller skaderne skyldes fejl eller forsømmelse fra sælgers side». Det var ubestridt, at vilkåret var vedtaget. Højesteret udtalte, at der var tale om en erhvervstingsskade, og at forhandleren ved det nævnte vilkår gyldigt havde fraskrevet sig mellemhandlerhæftelsen for producentens produktansvar for en sådan skade. 55. NHR Dom Rt s. 179 Kontraktsrett. Kjøp av løsøre. Omleveringskrav. Seks uker etter kjøp av et par høyhelte støvletter falt helen av på den ene. Et nytt par ville koste ca. kr 450, mens reparasjonskostnadene ville utgjøre ca kr 65. Kjøpers krav på omlevering ble ansett uforholdsmessig og ble avslått. Høyesteretts flertall baserte vurderingen av «urimelige kostnader» i forbrukerkjøpsloven nr 344/ annet ledd på forholdet mellom kostnadene ved omlevering og retting. EUs forbrukerkjøpsdirektiv ble vurdert. Dissens NHR Dom Rt s. 522 Kontraktsrett. Heving av kontrakt på grunn av for sen betaling. Krav om heving av kontrakt om sikring av pris på elektrisk kraft grunnet for sen betaling av premien, førte ikke fram. Forfallsdatoen var overskredet med 36 dager, noe som isolert sett trakk i retning av at hevingen var rettmessig. Den tilsendte faktura inneholdt imidlertid ikke nødvendig betalingsinformasjon, det var gjort forsøk på å oppfylle etter kontrakten, og den hevende part hadde medvirket til forsinkelsen. Dissens 4-1. Leie. Leasing Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer. 57. NHR Dom Rt s. 151 Kontraktsrett. Eiendomsmeglers krav på provisjon. Saken gjaldt hvilken grad av identitet som kreves mellom oppdraget og den avtale som inngås, for å gi megleren krav på provisjon ved utleie av næringslokaler. Etter en konkret vurdering fant Høyesterett at megleren ikke hadde krav på ytterligere provisjon. Tjenesteytelser 58. DHR Dom UfR 2006 s Projekteringsfejl. Forsikring. Grov uagtsomhed. En ingeniør havde påtaget sig at projektere de bærende stålkonstruktioner til et 6-etagers kontorhus. Efter at projekteringen og byggeriet var gået i gang, blev der i 1997 tegnet en objektforsikring for bl.a. ingeniøren. Forsikringen dækkede skader som følge af projekteringsfejl begået efter 1. marts 1998, dog ikke skader forvoldt af grov uagtsomhed. Efter at der var opført fem etager, viste det sig, at der var alvorlige fejl ved projekteringen af de bærende konstruktioner. De væsentligste fejl fandtes begået før marts 1998, da de bærende konstruktioner i det væsentlige var opført på det tidspunkt. Ingeniøren havde dog også begået fejl efter den 1. marts 1998, og det var ikke godtgjort, at der var udvist grov uagtsomhed, hvorfor tabet som følge af disse fejl var dækket under forsikringen med fradrag af selvrisiko.

19 DHR Dom UfR 2006 s Virksomhedsomdannelse. Rådgiveransvar. Revisor havde rådgivet en speciallæge, som drev sin virksomhed i personligt regi, om omdannelse af virksomheden til et aktieselskab. Efterfølgende skiftede lægen revisor, og den nye fandt, at der forud for omdannelsen burde have været optaget et lån i virksomheden. Udtalt, at virksomhedsomdannelse kan tilrettelægges på mange forskellige måder, og at rådgivningen forudsatte, at der ud fra konkrete forhold blev foretaget en samlet afvejning af en række forskelligartede og til dels modsatrettede forretningsmæssige, skattemæssige og andre økonomiske hensyn. Revisor fandtes ikke at have burdet rådgive som lånemodellen, da der må udvises varsomhed i forhold til omdannelsesmåder med elementer, der ikke har karakter af normal forretningsmæssigt disposition. Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon. 60. NHR Dom Rt s. 321 Erstatningsrett. Vegtransport. Grov uaktsomhet En semitrailer med tørrfisk ble ranet på en parkeringsplass sør for Roma. Høyesterett kom til at parkering på en ubevoktet parkeringsplass i dette området var å anse som grovt uaktsom, slik at transportøren ikke kunne gjøre gjeldende ansvarsbegrensning, Vegfraktloven nr 68/ , 32 og NHR Dom Rt s. 678 Transportrett. Veifrakt. Erstatning. Fraktfører hadde oppført feil leveringsadresse med den følge at godset ikke kom fram til rett adressat. Dette var et vesentlig mislighold av fraktavtalen.,som var klart uaktsom. Fraktfører måtte erstatte avsenders økonomiske tap etter alminnelige obligasjonsrettslige regler. Avsenders manglende kontroll av mottatt kopi av fraktbrevet medførte ikke ansvarsfrihet for fraktfører eller ansvarsfordeling, vegfraktloven 28 og 30. Likestilling mellom kjønnene Markedsføringsrett 62. DHR Dom UfR 2006 s Markedsføringsret. Tidligere medarbejders efterfølgende konsulentvirksomhed ikke erstatningspådragende. En ingeniør blev i 1966 ansat i en virksomhed, som i 1981 påbegyndte udvikling og projektering af et damptørringsanlæg en aktivitet, ingeniøren i 1986 overtog ledelsen af. Virksomheden fik i 1984 patent på en proces og et apparat for tørring på grundlag af opfindelser gjort af ingeniøren og to andre. Ingeniøren gjorde i 1990 endnu en opfindelse, som også blev patenteret. Ingeniøren blev afskediget i 1997 med henvisning til, at virksomheden indskrænkede damptørreaktiviteterne og skrinlagde nyudvikling. Ingeniøren havde i ansættelsestiden skrevet artikler og holdt foredrag om damptørringsteknologien. Efter fratrædelsen startede ingeniøren konsulentvirksomhed vedrørende damptørringsteknologi, herunder til optimering og ombygning af anlæg leveret af hans tidligere arbejdsgiver. Da denne virksomhed var indledt i forståelse med den administrerende direktør hos hans tidligere arbejdsgiver og præsenteret på et branchemøde med deltagelse af repræsentanter fra hans tidligere arbejdsgiver, uden at dette gav anledning til indsigelser, kunne denne konsulentvirksomhed ikke anses for markedsføringsretsstridig. 63. FHD Dom KKO:2006:6 Marknadsföring. Otillbörligt förfarande. Näringsidkaren X hade på ett uppmärksamhet väckande sätt marknadsfört mobiltelefonabonnemang bl.a.med att erbjuda avgiftsfri samtalstid under viss tid utan månadsavgifter. I avtalsvillkoren var förmånen dock begränsad så att den kunde utnyttjas ändast i vissa rater.

20 20 De allmänna avtalsvillkoren innehöll också ett förbehåll enligt vilket X hade rätt att ändra sin prissättning. Näringsidkaren förbjöds att fortsätta med sådan marknadsföring av mobiltelefonabonnemang där konsumenten erbjuds avgiftsfri samtalstid, om inte konsumenten kan utnyttja förmånen i dess helhet genast då samtalen debiteras och om inte näringsidkaren förbinder sig att bibehålla storleken av förmånen under den tid förmånen utnyttjas. Marknadsföringen ansågs vara otillbörlig mot konsumenterna på sådant sätt som avses i 2 kap. 1 1 mom. konsumentskyddslagen. (Omröstn.) Menneskerettigheter Miljørett 64. SHD Dom NJA 2006 s. 188 Miljörätt. Företagsbot. Ett bolag som har tillstånd att till vatten släppa ut en viss mängd fosfatfosfor angivet dels som ett riktvärde per dygn avseende medelvärde per månad, dels som ett gränsvärde per dygn avseende medeltal för kalenderår, har till följd av olika omständigheter släppt ut omkring en tredjedel av tillåten årsmängd under loppet av något dygn. Eftersom meddelade villkor inte överträtts har ansvar för vållande till miljöstörning inte ansetts föreligga och ett yrkande om att bolaget skulle åläggas företagsbot har ogillats. Lagrum: 13 kap 8 a och 9 brottsbalken i deras lydelse år 1998 (numera 29 kap 1 och 2 miljöbalken) samt 36 kap 7 brottsbalken. 65. SHD Dom NJA 2006 s. 310 Miljörätt. Villkor i tillstånd enligt miljöbalken om att verksamhetsutövaren i produktionen inte får använda sådana råvaror eller insatskemikalier för vilka det saknas dokumenterad kunskap om risken för vissa olägenheter för hälsa och miljön har ansetts inte vara godtagbart bl.a. från rättssäkerhetssynpunkt med hänsyn till att det inte av villkoret framgår hur djupgående kunskaper som krävs eller hur de skall vara dokumenterade. Lagrum: 2 kap 2, 22 kap 25, 24 kap 3 första stycket 2 och 29 kap 4 miljöbalken. Jfr Nord. Domss. detta nummer ref «SHD Dom ». Offentlig rett Forvaltning 66. DHR Dom Forvaltningsret. Inhabilitet. En landsdommer havde under udøvelse af sit bihverv som fungerende formand for Flygtningenævnet, der er et uafhængigt administrativt organ til afgørelse af sager om asyl, truffet afgørelse i en række sager vedrørende asylansøgere fra Kosovo. Den omstændighed, at landsdommeren i en periode havde virket som international dommer i Kosovo, blev ikke anset for egnet til at vække tvivl om hendes upartiskhed ved behandlingen af sagerne. 67. IHR DOM Nr. 371/2005 I foråret 2001 fik S ApS en generel tilladelse til fiskeri som selskabet udøvede med sit fiskefartøj. Det var navnlig fiskearterne lange og brosme som de gik efter, men fangst af disse arter var ikke underkastet begrænsning i form af maksimal tilladt totalfangst ifølge 3 i lov nr. 38/1990. Til trods for Havforskningsinstituttets indstilling om at totalfangsten af disse fiskearter også skulle underkastes regulering i fiskeriåret 2001/2002 blev dette ikke reguleret i bekendtgørelse som blev udstedt den 5. juni Den 16. august 2001 blev der udstedt en ny bekendtgørelse om den maksimale tilladte totalfangst i fiskeriåret og begræn-

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 8 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 7 Avtalerett, alminnelig... 7 Avtalers inngåelse og gyldighet... 7 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 8 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser:

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser: TIL ABONNENTENE Nordisk Domssamling har siden 1958 referert dommer av felles nordisk interesse, avsagt av de nordiske landenes høyesteretter. Til og med 1999 ble de refererte dommene trykt i full tekst.

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 7 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Tolking.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

FSR/Dansk Erhverv minikonference Torsdag d. 24/ Børsen, København. Revisors Erstatningsansvar -Grænser for ansvar, ret & rimeligt

FSR/Dansk Erhverv minikonference Torsdag d. 24/ Børsen, København. Revisors Erstatningsansvar -Grænser for ansvar, ret & rimeligt FSR/Dansk Erhverv minikonference Torsdag d. 24/6 2011 Børsen, København Revisors Erstatningsansvar -Grænser for ansvar, ret & rimeligt v/ Professor Lars Bo Langsted Juridisk Institut Aalborg Universitet

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 9 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 10 Tolking.

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere