Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett"

Transkript

1 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Bankrett... 9 Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon Ekteskap. Skilsmisse Farskap Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo Samboerforhold Forsikringsrett Immaterialrett Firma Fotografier Opphavsrett Patent Varemerker Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) Konkurranserett Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Entreprise. Anbud Franchise Garanti. Kausjon Gaver Kjøp av fast eiendom Kjøp av løsøre Leie. Leasing Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer Tjenesteytelser Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon Likestilling mellom kjønnene Markedsføringsrett Menneskerettigheter Miljørett Offentlig rett Forvaltning Kommunalrett Statsforfatning Pant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett Passivitet Pengekravsrett Cesjon Condictio indebiti Foreldelse... 21

2 2 Gjeldsbrev. Verdipapir. Betalingsmidler Motregning Regress. Tilbakesøking Renter Personrett Navnerett Personvern Umyndige Privatlivets fred Prosess Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Rettslig interesse Rettskraft. Litispendens Sikkerhetsstillelse Straffeprosess, særlige spørsmål Tvangsfullbyrdelse. Midlertidig forføyning. Arrest Verneting. Domsmyndighet. Brussel- og Luganokonvensjonen Vitner Voldgift Andre spørsmål Samerett. Minoritetsvern Selskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger Aksjeselskaper Andre sammenslutninger Sosialrett. Helsevern. Trygderett Strafferett Tinglysing. Registrering Tingsrett Eiendomsrett. Bruksrett Forkjøpsrett. Løsningsrett Godtroerverv Inkorporasjon Naboforhold Sameie Vindikasjon Utdanning Utvisning. Fremmedrett... 30

3 3 Dansk register Aftaleret, almindelig... 8 Aftalers indgåelse og gyldighed... 8 Fortolkning. Forudsætninger... 9 Lempelse. Ændrede forhold... 9 Ansættelses- og arbejdsret... 7 Arveret... 8 Bankret... 9 Ekspropriation. Rådighedsindskrænkninger Erstatning udenfor kontraktforhold (Erstatning i kontrakt, se kontraktret, de enkelte kontraktforhold) Familieret Børn og forældre. Samvær. Børneværn. Adoption Ægteskab. Skilsmisse Faderskab Formueforholdet mellem ægtefæller. Skifte. Uskiftet bo Samlivsforhold Forsikringsret Immaterialret Firma Patenter Varemærker International markedsret (EU, EF, EØS) (se også konkurrenceret) International privatret. Lovvalg (værneting, se retspleje) Konkurrenceret Konkurs- og anden isolvensret (herunder insolvens, akkord og gælds sanering) Kontraktret, enkelte kontraktforhold Entreprise. Udbud Franchise Garanti. Kaution Gaver Køb af fast ejendom Køb af løsøre Leje. Leasing Lån. Forvaring Mellemmænd (Agenter, Mæglere. Kommissionærer) Tjenesteydelser Transportret Ligestilling mellem kønnene. Kønsdiskrimination Markedsføringsret Menneskerettigheder Miljøret Offentlig ret Forvaltingsret Kommunalret Statsforfatning Pant, tilbageholdsret og anden sikkerhedsret. Factoring Passivitet Pengekrav Cession Condictio indebiti Forældelse Gældsbreve. Værdipapirer. Betalingsmidler... 23

4 4 Modregning Regres. Tilbagesøgning Renter Personret Navneret Personværn Umyndige Privatlivets fred Retspleje Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Retlig interesse Retskraft. Litispendens Sikkerhedsstillelse Strafferetspleje, særlige spørgsmål Tvangsfuldbyrdelse, herunder udlæg, fogedforbud og arrest Værneting. Domsmyndighed Vidner Voldgift Andre spørgsmål Sameret. Minoritetsvern Selskabsret. Sammenslutninger. Foreninger Aktieselskaber Andre sammenslutninger Socialret. Sundhedsret Strafferet Tingsret Ejendomsret. Brugsret Forkøbsret. Overtagelsesret God tro. Ekstinktion Inkorporation Naboforhold Sameje Vindikation Tinglysing. Registrering Uddannelse Udvisning. Udlændingeret... 30

5 5 Svensk register Arbets- och tjänstemannarätt. Arbetsmiljö. Kollektivavtal... 7 Arvsrätt. Testamente... 8 Associationsrätt. Sammanslutningar. Föreningar Aktiebolag Andra sammanslutningar Avtalsrätt, allmän... 8 Avtals ingående och giltighet... 8 Tolkning. Förutsättningar... 9 Jämkning. Ändrade förhållanden... 9 Bankrätt... 9 Expropriation. Rådighetsinskränkningar Familjerätt Barn och föräldrar. Vårdnaden om barn. Umgängesrätt. Adoption Faderskap Makars förmögenhetsförhållande. Skifte. Oskiftat bo Samboförhållanden Äktenskap. Äktenskapsskillnad Försäkringsrätt Immaterialrätt Firma Patent Varumärke Internationell privaträtt. Lagval (forum, se process) Internationell marknadsrätt (EU, EG, EEG) (konkurrensrätt, se egen punkt) Jämställdhet mellan könen Konkurrensrätt Konkurs. Ackord. Insolvens Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden Entreprenad. Anbud Franchise Garanti. Borgen Gåva Hyra. Leasing Köp av fast egendom Köp av lös egendom Lån. Förvaring Mellanmen. Agenter. Mäklare. Kommissionär Tjänsteprestationer Transporträtt. Lufträtt. Sjörätt. Spedition Kungörelse. Registrering Marknadsföring Miljörätt Mänskliga rättigheter Offentlig rätt Förvaltning Kommunalrätt Statsförfattning Pant, factoring och annan säkerhetsrätt. Stoppningsrätt Passivitet Penningkrav Cession Condictio indebiti... 21

6 6 Kvittning Preskription Regress. Återbetalning Ränta Skuldebrev. Värdepapper. Betalningsmedel Personrätt Integritet Namnrätt Omyndighet Privatlivets helgd Process Bevis. Bevisbörda Exekution. Interimistiska förordnanden. Häktning Forum. Domstols behörighet Jäv Rättslig handlingsförmåga. Rättsligt intresse Rättskraft. Litispendens Skiljedom Ställande av säkerhet Straffprocess, särskilda spörsmål Vittne Annet Samerätt. Minoritetskydd Sakrätt Äganderätt. Nyttjanderätt Förköpsrätt. Lösningsrätt Godtrosförvärv Inkorporation Grannelag Samäganderätt Vindikation Skadestånd utom kontraktsförhållanden (skadestånd i kontraktsföhållanden, se det enskilda kontraktsförhållandet) Socialrätt. Hälsovård. Pension Straffrätt Utbildning Utvisning. Asyl. Flyktingar... 30

7 7 DOMSREFERAT 2006 første halvår Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. 1. DHR Dom UfR 2006 s Ansættelses- og arbejdsret. Museskade var ikke til hinder for, at en ansat havde kunnet udføre en del af sit arbejde. Sygemelding uden oplysning om den resterende arbejdsevne blev med dommerstemmerne 3-2 anset for grov misligholdelse. Arbejdsgiveren var derfor berettiget til at ophæve ansættelsesforholdet. To dommere i flertallet fandt, at arbejdsgiveren kunne kræve tilbagebetaling af løn udbetalt under forudsætning af lovligt forfald, mens den tredje dommer fandt, at arbejdsgiveren kun kunne kræve erstatning for værdien af det arbejde, som den ansatte uanset museskaden kunne have udført, hvilket under hensyn til stemmeafgivningen i øvrigt blev resultatet. 2. DHR Dom UfR 2006 s Arbejdsret. Deltidsansættelse. Udtalt, at deltidsloven, som implementerer direktiv 97/81/EF om deltidsarbejde, «ikke begrænser en arbejdsgivers ret til at foretage afskedigelse ud fra et sagligt skøn over behovet for arbejdskraft». Da en praktiserende læge med en enkelt lægesekretær ønskede at begrænse sekretærbistanden til 20 timer om ugen, og dette var sagligt begrundet, var deltidsloven ikke til hinder for at gennemføre omlægningen ved afskedigelse. 3. FHD Dom KKO:2006:4 Arbetsrätt. Arbetsavtal för viss tid. Permittering I ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid hade intagits ett villkor enligt vilket avtalet kunde ömsesidigt sägas upp såsom ett avtal som gäller tills vidare. Ett sådant villkor ansågs inte vara lagstridigt. Inte heller vid ett tidsbestämt avtal av detta slag hade arbetsgivaren emellertid rätt att permittera arbetstagare på grund av en tillfällig minskning av arbetet. ArbAvtL 1 kap 3 2 mom, 5 kap 2 1 och 3 mom 4. FHD Dom KKO:2006:48 Arbetsrätt. Sjöman. Lön för sjukdomstid En arbetsgivare hade för en sjömans oavbrutna sjukledighetstid betalat dennes lön för sjukdomstiden och ersättning för kostnaderna för sjukvården för de i sjömanslagen föreskrivna maximitiderna. Sjömannen ansågs även därefter vara berättigad till lön för sjukdomstid och till ersättning för sjukvårdskostnader då han återvänt till arbetet men på grund av samma sjukdom åter blivit sjukledig. SjömansL 25 1 mom och 35 1 mom 5. IHR DOM Nr. 8/2006 Offentlige ansatte. Forvaltning. T var blevet beskikket som overlæge på R i året I året 2002 traf hospitalets direktion beslutning om at gå i gang med forberedelser til organistatoriske strukturændringer hos dets ledere, således at de i fremtiden skulle være ansat i 100% stilling og ikke måtte udføre andet arbejde uden for hospitalet end undervisning på hospitalet samt diverse universitetsarbejde. T drev privatklinik sideløbende med sin overlægestilling. Han fik meddelt at der var truffet beslutning om at fritage ham for ansvaret og lederfunktionerne som var knyttet til overlægestillingen, og at hans fremtidige arbejdsfunktioner skulle bestå af speciallægeopgaver på psykiatriområdet. Han fik meddelt at denne afgørelse var taget i medfør af 19 i tjenestemandsloven nr. 70/1996 hvor der findes hjemmel for at foretage stillingsændring og at de ansatte må tåle ændring af deres funktioner og arbejdsfelt, og at man efter denne ændring ikke fandt grundlag for bemærkninger til hans private erhverv. T krævede at afgørelsen blev annulleret, subsidiært at det blev anerkendt at denne afgørelse var retsstridig. R fik ikke medhold i at denne afgørelse ligger inden for 19 s rækkevide i loven, men derimod

8 8 fandtes den at indebære afsked af indstævnte som overlæge og forflyttelse til en ny stilling. Der forelå ikke andet om ansættelsesophøret hos T end at det byggede på 25 og kap. 6 i lov nr. 70/1996 jf stk. 3 i lovens provisoriske bestemmelse. Det fandtes derfor at R ikke havde været berettiget til at gennemføre den omtalte ændring af T s stilling. 6. NHR Dom Rt s. 71 Arbeidsrett. Virksomhetsoverdragelse. Arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kom til anvendelse ved overføring av flyselskapet Braathens bakke- og avisningstjeneste til SAS konsortiet. Arbeidsmiljølovens regler gjennomfører EU-direktiver om virksomhetsoverdragelse, og Høyesterett la vekt på kriterier oppstilt av EF-domstolen for at reglene skal komme til anvendelse, herunder at virksomhetens identitet er i behold. 7. NHR Dom Rt s. 420 Arbeidsrett. Erstatning for fratreden før avtalt bindingstid. Eiendomsmeglerselskap ble tilkjent erstatning fordi ansatt eiendomsmegler sa opp arbeidsforholdet før utløpet av bindingstid på fire år. Arbeidsmiljøloven 58 jf. 5 var ikke til hinder for at arbeidstaker binder seg til fire års arbeidsplikt uten oppsigelsesadgang, så fremt arbeidsgiveren har tilsvarende plikt til å beholde arbeidstakeren. Selv om bindingen lå nær grensen for hva som kan aksepteres i denne type forhold, var den ikke ugyldig etter avtaleloven 36. Dissens NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt s. 555 Arbeidsrett. Prosess. Verneting Arbeidstaker anla sak om avskjed ved virksomhetens driftssted. Ifølge ansettelseskontrakten skulle tvister om arbeidsforholdet anlegges i selskapets kontorkommune. Saken ble avvist. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen bestemmelse som begrenser adgangen til å avtale verneting, tvistemålsloven 36. Avtaleloven 36 kom heller ikke til anvendelse. Arverett. Testament 9. FHD Dom KKO:2006:29 Arvsrätt. Boutredning. Process. Saklegitimation Medan dödsboet förvaltades av boutredningsman hade en delägare i dödsboet inte rätt att mot en utomstående föra en sådan talan om att driva in en fordran, som hänförde sig till utredningen av boet och som boutredningsmannen vägrat väcka. (Omröstn.) ÄB 19 kap 13 Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet 10. DHR Dom UfR 2006 s Aftaleret. Ejendomshandel ej endeligt aftalt. Efter et halvt års forhandlinger om køb af en ejendom fremsendte købersiden et af denne underskrevet skøde til underskrift hos sælgersiden, som imidlertid sendte en telefax med ønske om, at et vilkår om, at der sælger bekendt ikke var skjulte fejl og mangler, udgik. Det skete ikke, og en overdragelse blev ikke gennemført. Købersiden krævede erstatning. Sælgersiden blev frifundet, da det ikke var godtgjort, at der forud for købers fremsendelse af skøde var indgået bindende aftale om overdragelse af ejendommen, og da sælgersidens telefax måtte anses for et afslag i forbindelse med et nyt tilbud, som ikke havde ført til indgåelse af en bindende aftale.

9 9 11. DHR Kendelse UfR 2006 s Konkursbos salg af det fallerede selskabs virksomhed omfatter ikke voldgiftsklausul i anpartshaveroverenskomst. Fire deltagere i et anpartsselskab, som producerede minirenseanlæg, indgik en anpartshaveroverenskomst om konkurrenceforbud og voldgift. Året efter gik selskabet konkurs. Konkursboet solgte aktiver og aktiviteter til et nyetableret anpartsselskab stiftet af to af det fallerede selskabs anpartshavere. Højesteret udtalte, at de tidligere anpartshavere var bundet af anpartshaveroverenskomsten. Det nye selskab havde imidlertid ikke tiltrådt anpartshaveroverenskomsten og kunne ikke anses for at være indtrådt i dennes voldgiftsbestemmelse ved erhvervelsen af virksomheden fra konkursboet. Selskabet kunne derfor anlægge sag ved domstolene om ulovlig markedsføring af minirenseanlæg mod et tredje selskab etableret af bl.a. en tredje af det fallerede selskabs anpartshavere. Tolking. Forutsetninger 12. DHR Dom UfR 2006 s Aftaleret. Internettet. Landekodeadministrator berettiget til at inddrage domænenavnet «co.dk». Den selvejende institution Foreningen Dansk Internet Forum står i Danmark for administrationen af landekodedomænet «.dk». Der er ikke i Danmark modsat hvad tilfældet er i flere andre lande truffet bestemmelse om anvendelse af officielle andenordensdomæner, som f.eks. «co», «gov» «reg» og «mil». Et dansk edb-firma havde i 1997 helt i overensstemmelse med de da gældende vilkår for registrering fået registreret adressen «co.dk». Denne registrering ønskede foreningen nu inddraget, da «co» optræder i internationale fortegnelser som officiel forkortelse og derfor kunne give anledning til misforståelser og modtagelse af s til virksomheder med tilføjelse af «co» i deres adresser på edb-firmaets server. Udtalt, at retsforholdet mellem foreningen og domæneindehavere er af aftaleretlig karakter, og at foreningen er berettiget til at ændre aftalegrundlaget, når særlige grundet taler derfor. Lempning. Endrede forhold 13. FHD Dom KKO:2006:56 Kontraktsrätt. Tjänsteprestationer. Skadestånd. Jämkning av skadestånd Ett bostadsaktiebolag hade gett P i uppdrag att planera fasaden till en byggnad. På grund av ett fel som P begått i planeringsarbetet (angivit felaktig färgkod för fasaden i byggnadsritningen) hade bostadsaktiebolaget förorsakats euros skada vilket bolaget krävde ersättning för. P:s arvode för hans arbete var euro. De allmänna avtalsvillkoren enligt vilka ansvaret var begränsat till beloppet av arvodet ingick inte i avtalet. HD konstaterade utgångspunkten vara att P bör svara för skadan i dess helhet. I lagen finns det ingen allmän regel om jämkning av skadestånd i avtalsförhållanden. Trots att skadeståndslagen inte gäller på avtal baserat skadestånd har HD i sin tidigare praxis på 1980-talet enligt principerna i nämnda lag jämkat skadestånd i avtalsförhållande. Därefter har det intagits uttryckliga jämkninsregler i flere speciallagar inom avtalsrätten. HD ansåg det finnas grundad anledning att anse jämkning vara möjlig även i sådana avtalsförhållanden angående vilka det inte uttryckligen stadgats. P ålades att ersätta skadan med euro.(omröstn.) Bankrett 14. SHD Dom NJA 2006 s. 439 Konkurs. Remburs. Den till vilken en fordran enligt en remburs har överlåtits har ansetts ha bättre rätt till fordringsbeloppet än den ursprunglige börgenärens, dvs rembursens beneficients, konkursbo. Lagrum: 8 kap 10 konkurslagen (1987:672) och 55 kap 13 första stycket rättegångsbalken.

10 10 Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger. 15. DHR Dom UfR 2006 s Ekspropriation. Miljøret. Ejer af landbrugsejendom fik i 1986 tilladelse til indvinding af m 3 sand og grus om året på ejendommen på grundlag af bl.a. en myndighedsudtalelse om, at grundvandskvaliteten ikke ville blive påvirket. I 1997 blev der til sikring af grundvandsinteresser indsat en bestemmelse i miljøbeskyttelsesloven, 20 a, indeholdende et generelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave med mulighed for dispensation. Ejeren af den nævnte landbrugsejendom søgte om dispensation, men fik afslag ejendommen lå i grundvandsdannende opland, der udgør en fremtidig reserve af drikkevand, og den fyldjord, som allerede var tilført grusgraven, var forurenet. Ejeren krævede herefter erstatning under anbringende af, at afslaget udgjorde ekspropriation. Da 20 a har til formål at sikre drikkevandsinteresser og indebærer en almindelig, miljømæssigt begrundet regulering, og da ejeren ikke havde godtgjort, at fortsat tilførsel af fyldjord ville kunne ske uden fare for grundvandet, kunne de økonomiske virkninger af afslaget på dispensation ikke anses for et ekspropriativt indgreb. 16. DHR Dom UfR 2006 s Regulering af adgangen til indvinding af tørv ikke ekspropriation. Ved en ændring af naturfredningsloven indførtes i 1979 et generelt forbud mod ændring af tilstanden i moser. En mosebrugsvirksomhed blev herved forhindret i at udnytte sin ret til indvinding af tørv (spagnum) i en højmose. Med dommerstemmerne 3-2 antoges, at indgrebet ikke var ekspropriativt. Flertallet udtalte, at indgrebet var begrundet i væsentlige natur- og miljømæssige interesser og led i en generel bevarelse af moser. Indgrebet indebar en almindelig begrænsning i adgangen til indvinding af tørv i Danmark. Ordningen havde betydning for alle producenter af spagnum, og det var ikke godtgjort, at mosebruget, som ikke aktuelt havde investeret i anlæg til udnyttelse af indvindingsretten i højmosen, og som i øvrigt havde adgang til indvinding af betydelige mængder tørv i Danmark, var blevet ramt særlig hårdt. Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) 17. DHR Dom UfR 2006 s Erstatning uden for kontrakt. Produktansvar. Ingredienstilfælde. En dansk dyrefoderfabrik købte af en hollandsk mellemhandler et parti kød- og benmel produceret af et tysk selskab og anvendte melet til fremstilling af dyrefoder (hunde- og kattefoder), som måtte kasseres på grund af forharskning. Dyrefoderfabrikken krævede erstatning efter reglerne om erstatning uden for kontrakt af melproducenten med henvisning til, at melet ikke havde været tilstrækkeligt beskyttet med antioxidanter mod forharskning. Højesteret fastslog, at dansk rets almindelige regler om produktansvar ikke fandt anvendelse, da melet indgik som en uadskillelig bestanddel (ingrediens) i foderet. Det blev i øvrigt efter bevisførelsen lagt til grund, at foderfabrikken ikke med rette kunne forvente, at melet var beskyttet med antioxidanter, og allerede derfor blev melproducenten frifundet. 18. DHR Dom UfR 2006 s Erstatning uden for kontrakt. Ansvar for telemasters værdiforringelse af naboejendom. Af skønserklæringer fremgik, at en 48 meter høj telemast opstillet 2,5 m fra skel i udkanten af en mindre landsby, hvor der ikke i øvrigt var høje bygninger eller installationer i nærheden, havde forringet naboejendommens værdi. Højesteret fastslog, at telefonselskabet skulle betale erstatning for sådan værdiforringelse i det omfang, ulemperne ved telemasterne oversteg den grænse, som naboejendommen måtte tåle som led i den almindelige samfundsudvikling. Tålegrænsen var konkret overskredet ved mastens dominerende placering tæt på naboejendommen.

11 DHR dom UfR 2006 s Statens Bilinspektions forvaringsansvar. En motorcykel var involveret i et færdselsuheld og blev af politiet bragt til undersøgelse hos Statens Bilinspektion. Motorcyklen blev i løbet af weekenden stjålet. Den var anbragt på bilinspektionens indhegnede område i en aflåst bygning, der var sikret med tyverialarm dækkende i felter. Det måtte i overensstemmelse med det almindelige udgangspunkt for ansvar i forvaringsforhold påhvile bilinspektionen at godtgøre, at tyveriet ikke skyldtes fejl eller forsømmelse. Med dommerstemmerne 3-2 fandtes opbevaringen at have været forsvarlig. 20. IHR DOM Nr. 432/2005 H og B krævede Í og om erstatning på grund af deres søns dødsfald. Han døde fire døgn efter at han blev født. Årsagen til hans død var alvorlig mangel af tilførsel af ilt på grund af blødning fra et blodkar i fosteroverfladen på moderkagen, som havde taget skade da en nål blev stukket ind livmoderen for udtagelse af fostervandsprøve, men dette blev udført af ca fire timer inden drengen blev født. Herredsrettens dom, med i denne sad sagkyndige meddommere, blev stadfæstet. Den var kommet til den konklusion at der havde været reageret dårligt og for sent da der fremkom tegn på alvorlig fosterstress og mistanke om blødningschok hos fosteret, hvilket måtte anses for at være grov uagtsomhed i lovbestemmelsens forstand i 26, stk. i erstatningsansvarsloven. H og B var derfor berettigede til godtgørelse for tort i henhold til bestemmelsen og Í og blev dømt in solidum til at betale godtgørelsen samt tidsbegrænset godtgørelse for lidelse. Det fandtes derimod ikke bevist at H havde tabt tidsbegrænsede arbejdsindtægter efter dødsfaldet. 21. NHR Dom Rt s. 61 Erstatningsrett. Etterlattes krav på oppreisning ved uaktsomt drap. Fabrikant av et lekeapparat ble dømt for uaktsomt drap, da et barn døde som følge av at lekeapparatet brøt sammen. Barnets foreldre fremmet krav om oppreisning etter skadeserstatningsloven nr 26/ Høyesterett fastsatte et normert beløp for oppreisning ved uaktsomt drap, kr , som er lavere enn tilsvarende beløp ved forsettlig drap. Av prosessuelle grunner ble oppreisning i saken likevel satt til kr NHR Dom Rt s. 684 Erstatningsrett. Trygderett. Tap i framtidig erverv. A krevde erstatning for tap i framtidig erverv som følge av øresus (tinnitus) pådratt som følge av arbeid. Han døde uten at kravet var erkjent eller rettslig avgjort. Høyesterett fant at kravet ikke bestod etter skadelidtes død. Dette gjelder også i forhold til yrkesskadeforsikringsloven. 23. NHR Dom Rt s. 690 Erstatningsrett. Forsikringsrett. Objektivt ansvar. Etter en kollisjon mellom to godstog, hvorav det ene var lastet med propan, ble Lillestrøm sentrum evakuert i flere timer på grunn av faren for eksplosjon. Saken gjaldt plassering av ansvar for diverse formuestap som evakueringen medførte. Høyesterett anså skadene for å skyldes en stadig, typisk og ekstraordinær risiko, og NSB ble holdt ansvarlig på objektivt grunnlag. Evakueringen ble ansett for å være så nært knyttet til den risiko som foreligger ved transport av farlig gods, at det forelå tilstrekkelig nærhet i årsakssammenheng mellom formuestapene og skaden på godset. Etter en tolking av forsikringsavtalen ble tapet ansett omfattet av NSBs ansvarsforsikring. Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon

12 FHD Dom KKO:2006:32 Familjerätt. Barn och föräldrar. Återlämnande av barn. Haagkonventionen Den ena av makarna som varit bosatta tillsammans i Sverige hade i mars 2003 flyttat till Finland med makarnas gemensamma ettåriga tvillingbarn. Maken som stannat i Sverige och som inte hade samtyckt till flyttningen yrkade med en anhängiggjord ansökan att barnen skulle återlämnas. Hinder för att göra ansökningen tidigare hade inte förelegat. Förutsättningar för återlämnande av barnen ansågs inte föreligga enär barnen hade anpassat sig väl till förhållandena i Finland och flyttningen skulle kunna vara menlig speciellt för det ena barnet som var i behov av viss rehabilitering. L angående vårdnad om barn och umgängesrätt 32 2 mom, 34 1 mom 1 punkten 25. NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt s. 213 Salgspant i motorvogner. Salgspant kan bare stiftes ved reelt salg av løsøre, panteloven nr 2/ Innsigelse om at salget var proforma kunne derfor gjøres gjeldende mot salgspanthaver. 26. SHD Dom NJA 2006 s. 26 Vårdnad om barn. Gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad har ansetts inte vara väl förenlig med barns bästa i ett fall där modern har dömts för försök till dråp på fadern och denne har förklarat att han inte kan tänka sig att ha någon som helst direkt kontakt med modern. Lagrum: 6 kap 2 a och 5 föräldrabalken. 27. SHD Dom NJA 2006 s. 181 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Personskada. Psykiska besvär. Närstående. När en person genom uppsåtligt våld tillfogats skador som medfört att han befunnit sig i ett livshotande tillstånd under en inte obetydlig tid, har skadestånd för personskada i form av psykiska besvär ansetts kunna utgå till den som står personen särskilt nära. Lagrum: 5 kap 1 och 2 skadeståndslagen (1972:207). Jfr Nord. Domss s. 84, 1996 s. 338 samt Nord. Domss. nummer 2/2004 ref nr 23 (s. 11) och nummer 1/2005 ref nr 24 (s.11). Ekteskap. Skilsmisse Farskap 28. SHD Beslut NJA 2006 s. 283 Samboförhållande. Varaktigt sammanboende. Sammanboendet mellan en man och ett barn i ca 8 månader har inte betraktats som varaktigt i den mening som krävs för att mannens arvingars rätt att föra talan om mannens faderskap till barnet skall ha fallit bort. Lagrum: 3 kap 1 föräldrabalken. Jfr Nord. Domss s Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo 29. NHR Dom Rt s. 168 Familierett. Ektefellers formuesforhold. Et ektepar hadde inngått avtale om tilbakekjøpsrett til fastsatt pris for andel i felles bolig ved separasjon. Høyesterett kom til at avtalen ektefellene imellom ikke var en ordinær formuerettslig avtale. Da tilbakekjøpsklausulen ikke var basert på ekteskapslovens uttømmende regler om formuesordninger, ekteskapsloven kapittel 9, ble den ansett ugyldig.

13 13 Samboerforhold Forsikringsrett Se dom nr 58, DHR Dom UfR 2006 s DHR Dom UfR 2006 s Produktansvarsforsikring. Dækning af asbestsager i USA. Et selskab blev i perioden sagsøgt i 38 sager i USA om erstatning til personer, der angav at være blevet syge som følge af at have været udsat for asbest i 1960 erne og 1970 erne. Udgifter til advokater og retsomkostninger samt forlig var dækket under virksomhedens erhvervs- og produktansvarsforsikrings vilkår om serieskader, dvs. skader eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold. 31. DHR Dom UfR 2006 s Personforsikring. Urigtige helbredsoplysninger. Med dommerstemmerne 3-2 fastslået, at en forsikringstager ikke havde udvist uagtsomhed ved benægtende besvarelse af spørgsmål om lægeundersøgelse og lægebehandling i forsikringsbegæring, selv om denne 10 måneder forinden havde tilkaldt vagtlæge som følge af et voldsomt angstanfald og efter yderligere anfald en måned senere var blevet undersøgt af egen læge. Flertallet lagde vægt på, at der var tale om bredt formulerede spørgsmål, som lagde op til, at forsikringstager foretager en vis udvælgelse ud fra en vurdering af, hvad der må antages at være relevant for forsikringsselskabet, og at forsikringstagerens egen læge havde tilkendegivet, at der var tale om en stressreaktion, som han ikke ville betegne som en sygdom. 32. DHR Dom UfR 2006, s. 242 Reassurance. Reassurandør blev frifundet for at dække driftstab efter stormskade på en kran, som erhvervsforsikringsselskabet havde dækket med 332 mio. DKK. Kranen og heraffølgende driftstab for værftet var nemlig ikke omfattet af dækningen efter bestemmelserne i værftets erhvervsforsikringspolice, og reassuranceaftalerne var på de punkter, som var af betydning for den reassurancemæssige bedømmelse af risiko og præmie, etableret og fornyet i overensstemmelse med det i forsikringspolicerne fastsatte. Reassurandørerne havde således ikke haft mulighed for at indse, at kranen skulle være omfattet af dækningen under erhvervsforsikringen. Reassuranceaftalerne omfattede derfor ikke en sådan dækning. Det var i den forbindelse uden betydning for reassurancedækningen, om værftet på grundlag af erhvervsforsikringsselskabets tilkendegivelser gennem årene måtte kunne kræve driftstabet dækket under erhvervsforsikringen. 33. NHR Dom Rt s. 372 Forsikringsrett. Tap ved overføring av pensjonsavtale. Forsikringstakeren ba individuell pensjonsavtale overført til annen pensjonsforsikring. Overføringen ble forsinket fordi forsikreren ønsket en kundesamtale før flyttingen ble effektuert. Forsikringsselskapet ble pålagt å erstatte tap ved at sparebeløp ble stående i aksjefond i et marked med fallende kurser. 34. SHD Beslut NJA 2005 s. 32 Dispasch. Försäkringstagare som förlorat ett dispaschärende har inte inom ramen för detta ansetts kunna åläggas ersätta försäkringsbolaget för dess kostnader hos dispaschören. Lagrum: 17 kap 9 och 21 kap 12 sjölagen (1994:1009) samt 18 kap 1 rättegångsbalken.

14 14 Immaterialrett Firma. Fotografier Opphavsrett 35. DHR Kendelse UfR 2006 s Ophavsret. Ulovlig transmission af musik på internettet. Ejeren af to internetservere havde uden tilladelse gjort et stort antal ophavsretligt beskyttede musikværker tilgængelige på serverne og havde hermed foretaget omfattende ophavsretskrænkelser. Netværksoperatørens transmission fandtes at indebære midlertidig eksemplarfremstilling, og da det ikke skete på grundlag af et lovligt forlæg, indebar transmissionen, at netværksoperatøren foretog handlinger, som objektivt var i strid med ophavsrettighederne. Der var herefter grundlag for at anvende forbud som foreløbigt retsmiddel over for netværksoperatøren mod den ulovlige transmission også med respekt af en proportionalitetsvurdering under hensyn til, at forbudet kun kunne efterleves ved generelt at afbryde internetforbindelsen for serverne. 36. FHD Dom KKO:2006:12 Immaterialrätt. Upphovsrätt I två kyrkor hade arrangerats sammanlagt sex tillställningar benämnda «De vackraste julsångerna». Inträdet var fritt och tillfällena hade inte heller annars anordnats i förvärvssyfte. En kollekt uppbars dock för missionsarbete. Trots att framförandet av verken vid tillställningarna ansågs vara det huvudsakliga enligt 21 2 mom. upphovsrättslagen var tillställningarna fria från upphovsrätt då de ansågs vara anordnade för välgörande ändamål och alla medverkande framträtt utan ersättning. 37. NHR Dom Rt s. 752 Immaterialrett. Opphavsrett. Bruk av logo. Etter tariffavtale har Norsk Rikskringkasting rett til å utnytte verker som de ansatte skaper i sin tjeneste «innenfor selskapets ordinære virksomhet». I sak om bruk av logo uten opphavsmannens samtykke kom Høyesterett til at salg av såkalte «spin off»-produkter falt innenfor NRKs virksomhet, og at bruk av logo var tillatt. Patent 38. SHD Beslut NJA 2006 s. 354 Patent. Fastställelsetalan. Domsrätt. Ett bolag med säte i USA innehar ett europeiskt patent med giltighet i Sverige. Patentet har ansetts grunda svensk domsrätt i mål angående negativ fastställelsetalan om patentets skyddsomfång. Det förhållandet att svaranden väckt talan angående patentintrång med yrkande om vitesförbud och intrångsersättning har inte ansetts böra föranleda att fastställelsetalan avvisas på grund av bristande fastställelseintresse. Lagrum : 10 kap 3 första stycket andra meningen rättegångsbalken och 63 andra stycket patentlagen (1967:837). Jfr Nord. Domss. nummer 2/2005 ref nr 84 (s. 25 ). Varemerker 39. DHR Dom UfR 2006 s Varemærker. Forvekslelighed. Det i 1957 registrerede varemærke ECOPHON for lydisolerende og lyddæmpende produkter var ikke til hinder for registrering af varemærket EUROPHON for identiske produkter, idet varemærkerne (med dommerstemmerne 3-2) ikke fandtes forvekslinger, hvad de efter det

15 15 oplyste heller ikke ansås for at være i Tyskland, Frankrig og England, men derimod i Sverige. Flertallet lagde som Sø- og Handelsretten vægt på, at der var visuelle, auditive og betydningsmæssige forskelle mellem mærkerne, at der var tale om højt specialiserede varer, som fortrinsvis købes af professionelle efter faglig rådgivning, og at ECOPHON ikke havde en sådan bekendthed i branchen, at der tilkom mærket en udvidet beskyttelse. 40. DHR Dom UfR 2006 s Varemærker. Forvekslelighed. Købehavns Golfklubs licensret til varemærket «Royal Copenhagen» var til hinder for goflklubvirksomhed under navnet «Royal Copenhagen Golf Center». 41. FHD Dom KKO:2006:17 Immaterialrätt. Varumärke. Europarätt. Försäljningsförpackningarna för de rakblad som marknadsfördes av A var försedda med ett klistermärke som angav att rakbladen passade till de av G (the Gillette Company) marknadsförda rakapparaternas handtag genom att hänvisa till varumärken som registrerats av G. Bl.a på den grunden att det i praktiken var det enda sättet att informera konsumenterna om det avsedda ändamålet för de av A marknadsförda betten ansågs användningen av G:s varumärken på beskrivet sätt vara nödvändig för att ange användningssättet och att hänvisningen till G:s varumärken skett i enlighet med god affärssed. (Omröstn.) (Bild av klistermärket i finlex, se KKO:2006:17) VarumärkesL 4 2 mom Förhandsavgörande av EG-domstolen (Dom , C-228/03) Rådets första direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG) artikel 6.1 punkt c 42. SHD Dom NJA 2006 s. 7 Varumärke. Användningstvång. Inhämtande av förhandsavgörande. En femårsperiod för användningstvång avseende varumärke börjar inte löpa förrän invändningsfristen löpt ut eller invändningsförfarandet är avslutat. 25 a varumärkeslagen (1960:644). Lagrum: 20, 21, 25 a och 47 varumärkeslagen (1960:644), artikel 10 i rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG). 43. SHD Beslut NJA 2006 s. 380 Varumärke. Ändring av varumärke. Vitesförbud. Objektiv nödvändighet. Fråga i mål om interimistiskt vitesförbud enligt 37 a varumärkeslagen (1960:644) om en parallellimportör, som får ändra märkningen av en läkemedelsförpackning enligt principen om objektiv nödvändighet, även har rätt att ändra själva varumärket. Lagrum: 4, 4 a och 37 varumärkeslagen (1960:644) samt artikel 7 i rådets första direktiv (89/104/EEG) om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektiven). Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) 44. DHR Kendelse UfR 2006 s Søkort. Produktansvar. Præjudiciel forelæggelse for EF-domstolen. Kort- og Matrikelstyrelsen havde fremstillet og solgt et søkort med angivelse af en grund, som i forbindelse med digitalisering i 1998 ikke kom med. Under denne sag om erstatning for lystbåds grundstødning begærede styrelsen spørgsmål forelagt for EF-domstolen om forståelsen af begrebet «produkt» i produktansvarsdirektivets artikel 2 og «fremstillet og distri-

16 16 bueret som led i producentens erhvervsvirksomhed» i artikel 7, litra c. Højesteret fastslog, at der ikke er en tvivl om forståelsen af bestemmelserne, som nødvendiggør forelæggelse af spørgsmål herom til EF-domstolen. 45. FHD Dom KKO:2006:1 Internationell marknadsrätt. Europarätt. Arbetsrätt. Anordningars säkerhet. Ett bolag hade från en annan medlemsstat i Europeiska unionen importerat en maskin som försetts med CE-märkning och en EG-försäkran om överensstämmelse. Maskinen hade överlåtits vidare till en arbetsgivare. Maskinen hade varit försedd med en bruksanvisning på engelska men översättningen till finska hade varit bristfällig. Vid användningen av maskinen hade en arbetstagare drabbats av ett olycksfall. Importörbolagets verkställande direktör A åtalades för arbetarskyddsbrott samt vållande av kroppsskada. Åtalet förkastades bl.a på den grunden att importören inte var skyldig att sörja för att maskinen var förenlig med bestämmelserna och enär skadan berott på att bruksanvisningen inte följts till den del den var korrekt. (Omröst.) EG-domstolens förhandsavgörande (Dom , S-40/04) Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG Konkurranserett Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens 46. SHD Beslut NJA 2006 s. 420 Konkurs. Bristtäckning. Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Aktiebolag. En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt aktiebolagslagen har inte någon generell skyldighet att vid skadeståndsansvar tillse att svaranden vid ogillande av talan kan få ersättning för sina av domstol utdömda kostnader i rättegången. Diss, dock endast i fråga om motiveringen. Lagrum: 17 kap. 1 konkurslagen (1987:672), 2 kap 2 skadeståndslagen (1972:207) och 18 kap, 7 rättegängsbalken. Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Entreprise. Anbud. 47. DHR Dom UfR 2006 s Entreprenørmisligholdelses betydning for bankgaranti for bygherrebetaling. Efter ordlyden af en bankgaranti for bygherres betaling i henhold til entreprisekontrakt forudsatte udbetaling, at anlægget «er afleveret i henhold til kontraktens tidsplan og i kontraktmæssig korrekt stand». Denne bestemmelse kunne ikke medføre, at garantien i det hele faldt bort ved forsinkelse eller mangler, men måtte forstås på den måde, at banken i så fald kunne modregne dagbøder og mangelskrav direkte i garantibeløbet. Franchise Garanti. Kausjon 48. DHR Dom UfR 2006 s. 2082/2 Bankgaranti. Udløbsdato. Underleverandør til skibsleverandør stillede bankgaranti, som angav at være gyldig, til levering fandt sted, dog senest til 1. juli 2001, og at krav i henhold til garantien skulle være banken i hænde senest denne dato, idet garantien i modsat fald var bortfaldet. Den 1. juli 2001 manglede endnu to leveringer fra underleverandøren, som den 6. juli 2001 anmeldte betalingsstandsning. Den 13. juli 2001 fremsatte skibsleverandøren krav i henhold til garanti-

17 17 en. Skibsleverandøren mente, at der var tale om en kontraktopfyldelsesgaranti, som kunne aktiveres efter, at købet var hævet på grund af de manglende leverancer. Garantien fandtes imidlertid at være bortfaldet som angivet i garantiteksten. 49. FHD Dom KKO:2006:5 Kontraktsrätt. Borgen. Borgensförbindelses upphörande En borgensman hade genom en tredskodom som vunnit laga kraft ålagts att betala en fordran. Då huvudgälden sedermera hade upphört till följd av ett avtal om frivillig skuldreglering, som ingåtts endast mellan huvudgäldenären och borgenären, ansågs även borgensmannen ha blivit befriad från ansvar gentemot borgenären. BorgensL NHR Ddom Rt s. 1 Kontraktsrett. Kausjon. Salgspant i biler. Tre personer med kontroll over 83 % av aksjene i et selskap som kjøpte og ombygde varebiler, hadde stilt selvskyldnerkausjon overfor firmaet som finansierte bilkjøpene. Høyesterett kom under tvil til at personene falt inn under forbrukerbegrepet i finansavtaleloven nr 46/ Sletting av salgspant i bilene hadde ikke betydning for kausjonistenes stilling, og kausjonsavtalen var fortsatt bindende for kausjonistene, finansavtaleloven 66. Gaver Kjøp av fast eiendom 51. DHR Dom UfR 2006 s Ejendomshandel. Mangler. Afslag. Efter at have købt en boligejendom i 1999 og anlagt retssag om mangler mod sælger i 2001, videresolgte køber ejendommen i 2003 med oplysning om manglerne, som ikke var afhjulpet, og som sælger anerkendte at være erstatningsansvarlig for. Højesteret fastslog, at købers krav på erstatning ikke kunne fastsættes med udgangspunkt i udbedringsomkostningerne, da manglerne ikke var afhjulpet og ejendommen videresolgt med oplysning om dem. Tabet skulle i stedet fastsættes som det prisnedslag, køber ved videresalget måtte give som følge af manglerne. 52. DHR Dom UfR 2006 s Aftaleret. Frikøbsbeløb. I forbindelse med Københavns Kommunes salg af en ejendom i 1942 blev der tinglyst en deklaration, der gav kommunen ret til i 2030 at købe ejendommen tilbage til en pris svarende til grundprisen i Kommunen vedtog i 1996 retningslinjer for beregningen af det beløb, ejere af ejendomme med en sådan deklaration skulle betale, hvis de ønskede at indfri tilbagekøbsretten. En ejer fik på begæring oplyst, hvad beløbet var, og det fremgik, at det var beregnet ud fra den offentlige ejendomsvurdering, og at ændringer i denne efter betalingspligten var uden betydning, uanset om vurderingen steg eller faldt. Ejeren betalte et frikøbsbeløb på 23 mio. DKK på grundlag af en ejendomsvurdering på 71 mio. DKK. Vurderingen var påklaget af ejeren, som ved betalingen tog forbehold for vurderingsændring. Kommunen ville imidlertid ikke acceptere forbeholdet, som ejeren derfor frafaldt. Kort tid efter nedsatte vurderingsankenævnet ejendomsvurderingen til 65 mio. DKK, som ejeren herefter krævede frikøbsbeløbet beregnet på grundlag af. Kommunen blev frifundet. 53. NHR Dom Rt s. 31 Kontraktsrett. Kjøp av fast eiendom. Forsinkelsesrente. Tilbakeholdsrett. Krav på forsinkelsesrente fordi deler av kjøpesummen først ble betalt 19 måneder etter overtakelse av fast eiendom. Beløpet ble holdt tilbake som følge av krav om prisavslag. Høyesterett fant at kjøpers tilbakeholdsrett som sikkerhet for krav, jf. avhendelsesloven nr 93/ , var i behold etter overtakelse av eiendommen. Størrelsen av det tilbakeholdte beløp var akseptabelt, og kjøperen ble frifunnet for krav om forsinkelsesrente.

18 18 Kjøp av løsøre 54. DHR Dom UfR 2006 s Produktansvar. Ansvarsfraskrivelse for mellemhandlerhæftelse for erhvervstingskade. Et gartneri købte til anvendelse i sin produktion af den danske forhandler et i England fremstillet vækstretarderende middel på vilkår, at forhandleren «ved faktiske mangler og produktskader kun er ansvarlig, hvis det kan bevises, at manglerne eller skaderne skyldes fejl eller forsømmelse fra sælgers side». Det var ubestridt, at vilkåret var vedtaget. Højesteret udtalte, at der var tale om en erhvervstingsskade, og at forhandleren ved det nævnte vilkår gyldigt havde fraskrevet sig mellemhandlerhæftelsen for producentens produktansvar for en sådan skade. 55. NHR Dom Rt s. 179 Kontraktsrett. Kjøp av løsøre. Omleveringskrav. Seks uker etter kjøp av et par høyhelte støvletter falt helen av på den ene. Et nytt par ville koste ca. kr 450, mens reparasjonskostnadene ville utgjøre ca kr 65. Kjøpers krav på omlevering ble ansett uforholdsmessig og ble avslått. Høyesteretts flertall baserte vurderingen av «urimelige kostnader» i forbrukerkjøpsloven nr 344/ annet ledd på forholdet mellom kostnadene ved omlevering og retting. EUs forbrukerkjøpsdirektiv ble vurdert. Dissens NHR Dom Rt s. 522 Kontraktsrett. Heving av kontrakt på grunn av for sen betaling. Krav om heving av kontrakt om sikring av pris på elektrisk kraft grunnet for sen betaling av premien, førte ikke fram. Forfallsdatoen var overskredet med 36 dager, noe som isolert sett trakk i retning av at hevingen var rettmessig. Den tilsendte faktura inneholdt imidlertid ikke nødvendig betalingsinformasjon, det var gjort forsøk på å oppfylle etter kontrakten, og den hevende part hadde medvirket til forsinkelsen. Dissens 4-1. Leie. Leasing Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer. 57. NHR Dom Rt s. 151 Kontraktsrett. Eiendomsmeglers krav på provisjon. Saken gjaldt hvilken grad av identitet som kreves mellom oppdraget og den avtale som inngås, for å gi megleren krav på provisjon ved utleie av næringslokaler. Etter en konkret vurdering fant Høyesterett at megleren ikke hadde krav på ytterligere provisjon. Tjenesteytelser 58. DHR Dom UfR 2006 s Projekteringsfejl. Forsikring. Grov uagtsomhed. En ingeniør havde påtaget sig at projektere de bærende stålkonstruktioner til et 6-etagers kontorhus. Efter at projekteringen og byggeriet var gået i gang, blev der i 1997 tegnet en objektforsikring for bl.a. ingeniøren. Forsikringen dækkede skader som følge af projekteringsfejl begået efter 1. marts 1998, dog ikke skader forvoldt af grov uagtsomhed. Efter at der var opført fem etager, viste det sig, at der var alvorlige fejl ved projekteringen af de bærende konstruktioner. De væsentligste fejl fandtes begået før marts 1998, da de bærende konstruktioner i det væsentlige var opført på det tidspunkt. Ingeniøren havde dog også begået fejl efter den 1. marts 1998, og det var ikke godtgjort, at der var udvist grov uagtsomhed, hvorfor tabet som følge af disse fejl var dækket under forsikringen med fradrag af selvrisiko.

19 DHR Dom UfR 2006 s Virksomhedsomdannelse. Rådgiveransvar. Revisor havde rådgivet en speciallæge, som drev sin virksomhed i personligt regi, om omdannelse af virksomheden til et aktieselskab. Efterfølgende skiftede lægen revisor, og den nye fandt, at der forud for omdannelsen burde have været optaget et lån i virksomheden. Udtalt, at virksomhedsomdannelse kan tilrettelægges på mange forskellige måder, og at rådgivningen forudsatte, at der ud fra konkrete forhold blev foretaget en samlet afvejning af en række forskelligartede og til dels modsatrettede forretningsmæssige, skattemæssige og andre økonomiske hensyn. Revisor fandtes ikke at have burdet rådgive som lånemodellen, da der må udvises varsomhed i forhold til omdannelsesmåder med elementer, der ikke har karakter af normal forretningsmæssigt disposition. Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon. 60. NHR Dom Rt s. 321 Erstatningsrett. Vegtransport. Grov uaktsomhet En semitrailer med tørrfisk ble ranet på en parkeringsplass sør for Roma. Høyesterett kom til at parkering på en ubevoktet parkeringsplass i dette området var å anse som grovt uaktsom, slik at transportøren ikke kunne gjøre gjeldende ansvarsbegrensning, Vegfraktloven nr 68/ , 32 og NHR Dom Rt s. 678 Transportrett. Veifrakt. Erstatning. Fraktfører hadde oppført feil leveringsadresse med den følge at godset ikke kom fram til rett adressat. Dette var et vesentlig mislighold av fraktavtalen.,som var klart uaktsom. Fraktfører måtte erstatte avsenders økonomiske tap etter alminnelige obligasjonsrettslige regler. Avsenders manglende kontroll av mottatt kopi av fraktbrevet medførte ikke ansvarsfrihet for fraktfører eller ansvarsfordeling, vegfraktloven 28 og 30. Likestilling mellom kjønnene Markedsføringsrett 62. DHR Dom UfR 2006 s Markedsføringsret. Tidligere medarbejders efterfølgende konsulentvirksomhed ikke erstatningspådragende. En ingeniør blev i 1966 ansat i en virksomhed, som i 1981 påbegyndte udvikling og projektering af et damptørringsanlæg en aktivitet, ingeniøren i 1986 overtog ledelsen af. Virksomheden fik i 1984 patent på en proces og et apparat for tørring på grundlag af opfindelser gjort af ingeniøren og to andre. Ingeniøren gjorde i 1990 endnu en opfindelse, som også blev patenteret. Ingeniøren blev afskediget i 1997 med henvisning til, at virksomheden indskrænkede damptørreaktiviteterne og skrinlagde nyudvikling. Ingeniøren havde i ansættelsestiden skrevet artikler og holdt foredrag om damptørringsteknologien. Efter fratrædelsen startede ingeniøren konsulentvirksomhed vedrørende damptørringsteknologi, herunder til optimering og ombygning af anlæg leveret af hans tidligere arbejdsgiver. Da denne virksomhed var indledt i forståelse med den administrerende direktør hos hans tidligere arbejdsgiver og præsenteret på et branchemøde med deltagelse af repræsentanter fra hans tidligere arbejdsgiver, uden at dette gav anledning til indsigelser, kunne denne konsulentvirksomhed ikke anses for markedsføringsretsstridig. 63. FHD Dom KKO:2006:6 Marknadsföring. Otillbörligt förfarande. Näringsidkaren X hade på ett uppmärksamhet väckande sätt marknadsfört mobiltelefonabonnemang bl.a.med att erbjuda avgiftsfri samtalstid under viss tid utan månadsavgifter. I avtalsvillkoren var förmånen dock begränsad så att den kunde utnyttjas ändast i vissa rater.

20 20 De allmänna avtalsvillkoren innehöll också ett förbehåll enligt vilket X hade rätt att ändra sin prissättning. Näringsidkaren förbjöds att fortsätta med sådan marknadsföring av mobiltelefonabonnemang där konsumenten erbjuds avgiftsfri samtalstid, om inte konsumenten kan utnyttja förmånen i dess helhet genast då samtalen debiteras och om inte näringsidkaren förbinder sig att bibehålla storleken av förmånen under den tid förmånen utnyttjas. Marknadsföringen ansågs vara otillbörlig mot konsumenterna på sådant sätt som avses i 2 kap. 1 1 mom. konsumentskyddslagen. (Omröstn.) Menneskerettigheter Miljørett 64. SHD Dom NJA 2006 s. 188 Miljörätt. Företagsbot. Ett bolag som har tillstånd att till vatten släppa ut en viss mängd fosfatfosfor angivet dels som ett riktvärde per dygn avseende medelvärde per månad, dels som ett gränsvärde per dygn avseende medeltal för kalenderår, har till följd av olika omständigheter släppt ut omkring en tredjedel av tillåten årsmängd under loppet av något dygn. Eftersom meddelade villkor inte överträtts har ansvar för vållande till miljöstörning inte ansetts föreligga och ett yrkande om att bolaget skulle åläggas företagsbot har ogillats. Lagrum: 13 kap 8 a och 9 brottsbalken i deras lydelse år 1998 (numera 29 kap 1 och 2 miljöbalken) samt 36 kap 7 brottsbalken. 65. SHD Dom NJA 2006 s. 310 Miljörätt. Villkor i tillstånd enligt miljöbalken om att verksamhetsutövaren i produktionen inte får använda sådana råvaror eller insatskemikalier för vilka det saknas dokumenterad kunskap om risken för vissa olägenheter för hälsa och miljön har ansetts inte vara godtagbart bl.a. från rättssäkerhetssynpunkt med hänsyn till att det inte av villkoret framgår hur djupgående kunskaper som krävs eller hur de skall vara dokumenterade. Lagrum: 2 kap 2, 22 kap 25, 24 kap 3 första stycket 2 och 29 kap 4 miljöbalken. Jfr Nord. Domss. detta nummer ref «SHD Dom ». Offentlig rett Forvaltning 66. DHR Dom Forvaltningsret. Inhabilitet. En landsdommer havde under udøvelse af sit bihverv som fungerende formand for Flygtningenævnet, der er et uafhængigt administrativt organ til afgørelse af sager om asyl, truffet afgørelse i en række sager vedrørende asylansøgere fra Kosovo. Den omstændighed, at landsdommeren i en periode havde virket som international dommer i Kosovo, blev ikke anset for egnet til at vække tvivl om hendes upartiskhed ved behandlingen af sagerne. 67. IHR DOM Nr. 371/2005 I foråret 2001 fik S ApS en generel tilladelse til fiskeri som selskabet udøvede med sit fiskefartøj. Det var navnlig fiskearterne lange og brosme som de gik efter, men fangst af disse arter var ikke underkastet begrænsning i form af maksimal tilladt totalfangst ifølge 3 i lov nr. 38/1990. Til trods for Havforskningsinstituttets indstilling om at totalfangsten af disse fiskearter også skulle underkastes regulering i fiskeriåret 2001/2002 blev dette ikke reguleret i bekendtgørelse som blev udstedt den 5. juni Den 16. august 2001 blev der udstedt en ny bekendtgørelse om den maksimale tilladte totalfangst i fiskeriåret og begræn-

Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv

Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv af Adjunkt Nina Dietz Legind 1. Indledning Bank- og sparekasselovens 41 a regulerer i et vist omfang privat kaution

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer,

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere

Immaterialrettens særlige procesformer

Immaterialrettens særlige procesformer Immaterialrettens særlige procesformer Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Immaterialrettens særlige procesformer (Se siderne 435-454 i Bind I) Referent: dr.jur.thomas Riis, professor, Danmark

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER BETÆNKNING VEDRØRENDE EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER Udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM SORINSKRIVARIN Í FØROYUM DOM Afsagt den 2. februar 2015 i sag nr. BS 1072/2012: A og B mod Lagmandens Kontor Tinganes 100 Tórshavn Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 3. september

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere