~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "------------------------~--------------------------"

Transkript

1 Samtlige ejerlejligheder under matr nr~ 40 z Frederiksberg Anmelder: Ole Ga~gs~ed-Rasmussen højestere~s5agforer Stormgade 20, hohvn V~ 6154 ( ~illæg til Boligministeriets normalv~~ægt for ejerforen~ngen vedrørende ejer1ejlighedsejendoa=en matr nr~ 40 z Frederiksberg, beliggende Ewaldsensvej 8-12 'og Frøbel= Alle ~ Nornalvedtægten gælder i det omf~~g, de~ ikke er fraveget,ved nedenstående bestemmelser Navn rnatr l medlemss:":ab,værneting m~v Foren:Lngens navn er tlforeningen af lej1:'~hedsejere under nr 40 z?rederiksber~t Fore=L~gen har hjemsted i Frederiksberg ~om-~e ser so~ lejlighedsejere E~yer lejlighedsejer er pligtig at vera wedleo a~ foreningen, og medlemsskabet af foreningen og ejen~o~3retten til de~ pågældende ejerlejlighed (i det følgende EL) skal stedse være sammenhørende Fore-in'gen ved dens bestyrelse er rette procespar't for aile fælles ret'tigheder og forpligtelser Frede~sberg birkeret skal være værneting for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender mellem lejlighedsejerne' indbyr~es og fore~gen og lejlighedsejerne Regnskabsåret er kalenderåreto afholdes senest i april måned Det kan på en ge~e=alforsamling vedtages, at foreningens bestyrelse kun skal besta af J ~edlemcer~ Foren;ngen skal være medlem af Grt~deje==e5 Lands~or~und eller af en gr~dejerforening tilsluttet landsfo=~~det~

2 2 2 Adoinistration o~ å ~o~to-betalinger på den år~ige generalforsa;llingvælges e:;:; c;g-;~:::!si;ra~or ti~ at varetage den samlede eje~doms drift - alts~ 06så ~~jligheder, som ikke 'er solgt som EøL relsens instrukser,jfr rentning vært :=ed besty- bestem:::elser:t a:;;'snit ::i afholder og fordeler ef~er ~or~e:~~gsta~ til administrationen og afdrag ~ i overensste=e:'se de midlertidige Administrator alle udgifter - af' ejendommen, :::e=-u::cer for- eventue~le fælles lån, :f'ors~~~~ger, v~ce- vedligeholdelse og renholdelse af'samtlige i'a:":'es~e aler t og installationer Administrators udgift og fastsættes værdi J almindelige honorar afho:~es so: :f'ælles- efter advoli;:attalt:sterne på bas:ts a;- en leje der svarer til lejeværdien for de udlejede :e~:i~eder~ Herudovor betales honorar i'orudarbejdelse a~ re~s~~ delingen af fællesudgi:f'termv og administration Enhver lejlighedsejer ralforsamll~g i he~~old over for- a:~ :f'oreningen~ indbetaler et på de= å:::tge gene- til et af'bestyrelsen oudget f'ore:~ fastsat ~ conto beløb til afnoldelse a~ ~æl~gs udg~~~e~ og eve~tuelt a jfr pkto 4 conto ~a~ebidrag, 0 tnles k'rart:alsv:ls el~er månedsvis Det næ~~~e ~e:vb indoe- efter gene!ra1forsa::l i i;gans bestemmelse Opgørelse over fællesudgifternaved fc;:~lægges r~d cen å::lis3 generalf'orsrr'1ing hedsejer eje~co==e:s dr~ft De+: ('l:::':::'ve~ lejl:ig- eventuelt påhvilende restbidrag skal i~doe~a~es senest 14 dage efter general:f'orsamlingens afholdelse, :::-es?e:-c::''7e 8 dag-:efta=-~ at medde~else oe det på generalforsamlinge~ og godkendte regnskab Udvendig er udsendt til hver lej~i~e~seje= OG indvendig vedligeholdelse a) D~~ ~ælles vedligeholdelse omfatte~ dore, ved~2gne v~nduer og altaner, trappeopgange, he~de~ =- ~a:~~ hove e- ~d~e=cig ~a- ling af hoveddøre samt alle ~mlles arealer ~g fæ~es a-~~g nke a rej-:g:;ec,, Alt ud':' u ansec om d'asse er ør ag enncm d'en~ &' "'- vandigt træværk mv skal malas i Samme farveo Så:fre~t en EL~ skal istandsættes som fa~e g~md~ ~ v~d- eller lignende, for hvill,et~ejlighedsaje=e::':{:",,:'e ha17

3 3 noget ansvc::\r ai'holdes udgiften af' :fore;"lingen 9 Enhver lejlighedsejer strator ~~viste håndværkere lcr~vet af'hens~ er pligtig at give G~aJ: adzlilji- adgang til s~ EL, na~'d~tta er på- til reparationer, mode:niseri~ger ~ v eller ou- byg-lihger Forsåvidt udvendig mal:inga~ ejendo=ens sted, er lejlighedsejeren vinduer :finde pligtig samtidig at foran~edige vin-o duerne kittet og malet indvendigt, :f'orsåvidtde~t~ er p~ævet Ejeren må ikke ~oretageudver~ig murværk uden efter :forud ~entet tor og i overensstemmelse mal~g a~ tr~- e~ler tilladelse =ra a~in1stra- med dennes di~ektiver b) Vedligeholdelse af'den enkelte ejeren at"denne Nævnte vedligeholdelse omfatter såvel maling, AvidtniMg og tapetsering og anden vedligeho~delse' s cza :f'o::-nyelse a~ gujvep- træværk, mu-~rk, haner puds, elektriske installationer, 4llV Hvis en EøL~ gro:f't:f'orsømmessåjedesat :f'orsø;umelsen p vil v~re ti~ gene :f'orde øvrige lejli~edseje~e, Sen cæve inde~or gas-og vand- kan bes~yrel- :fo==ødenvedligeholdelseog istandsoa-:telse:foretaget en fastsat f'rist E~terko~es bestyrelsens krav ildce, kan bestyrelsen s~t- te den pågældende EL i stand :f'or'lej~~~edsajeiens regn~g ( og 0= ~ornøden~ sø~e ~yldestgørelse ~~ore~gens panteret 4 Var::e- og v~-::tt:va" 1dsanlæg forsåvidt sådant ~oref~des ~ ejen- dommen Va~e- og varmtvands~~æg~et 'Alle reparat~oner dr~ves for ~ælles regn~g påføres'varm9regns~aoet~ også reparatioåer der har :f'ornyelseskarakter,med mindre disse he~~øres ~der de~ alml~delige ind- udvendige vedligehold~lse betaler å conto et a:f' bestyrelsen a~ udgifterne, Hver lejlighedseje fastsat beløb ti~ bes~ridelsa j:fr oo:f~ Der kan over hvert ars r~gnskab op- kræves et af general~orsamlingen :fastsat beløo til et a4llorti- sations:f'ond,der adm:inistreressærskilt Da ove~~vnte udg~:f'terf'ordeles ikke efter ~ordel~&s-

4 4, En EL's omfan; og benyttelse En EL_omfatter lejlighedens arealer rum eller hørende lofts~ pågældende EL, samt hans af det og det en andel rettigheder til den fæ~les- loft;s- og pulter- EL pågældende som dette dermed ge~~e~ er beskrevet fulgte kort : ~ over den af fællesrettigheder lejlighedsejer og belåningsret altanareal, således t~glysning Enhver salgs- af nabomur, og pulterrum, ti~ som er tilgængeli~ med yderrnu: og mur mod exclus:iv benyttelse anmeldelsen i det areal, hoved~dgangsdør samt halvdelen ' har brugsret, og testationsret og forpl~gtelser kan Udlejningsret, over sin EoL, ligesom gå i arv og være rets- forfølgn:ingsg=undlag Udlejn:!ngaf enkelte daut o~~ang, end der 0 w_ at der box perso~er i et så- i en ;~boelseslejlighed~ i d erme, og lejligheden er væreiser må ikke t:å karal<;- af klublejl:ighed~ til~æ2de foreningen over i he~~old husorden, og fore~ingen part for over fly~te Den lejeren beføjelser til eventuelt med hensyn har til forpligtelser,_sor:l en ejer lejeloven kan selvst~ndigt pågældende optræde sideløbende lejer-skal og den med :f'?rpligte sig pågældende som proceslejlighedstil at :f'ra- 3 måneder~ varsel i tilfælde a:f',at ejerpå gru"'ld at: ejerens misligholdels'e ved en tvangs- lejemå~et lejligheden-o a~~tion sa~~e af de lajerenpåhvilende for en lejer ejeren af en EL i sin helhed af udlejning for lejeren over kræ:tkelse har flere må do g ikl<;eske værelser med overtages af en køber eller af en ufyldestgjort pant~ haver Det ledige påhviler de i forrigestko lejeko~trakten, tilfæ~de, lejlighedsejer beste~elser skal forelægges optaget bestyre~sen om fornødent at have at ~oran- i hvert ~ enkelt søgt Huslejenævnets at: bestemmelsen Uden :fo:::-en:l"lgens s aratrykke må erbvervsm~ssig 'be:::lyttelse sted i det ved ~"'l finde tid der pågældende omhand~ede og do~~entere godkendelse hedens den første trmxkes omfang, som ELQ erhvervelse tilbaff3 med dette rimeligt lovligt :f'andtsted Tilladelsen - og de nye :alforsal:llill ; til e~~ver varselo Udstyk::ing af en EoL :1:flere EL kan uderr at dette kan lej lig- fordelingstal ik!-ce i'i::de sted, - e~ godkendt på en gene-! l -

5 ' mfi ~ndre, Lejlighedsajeren herunder il~~a er til zene:ro-: medejerrla :'n~~:ti~ nød- rørge~em:rø:l:':l""lge-: ejler' li&rnendeka n, kun g0ill1cl:n:"3:;;-es med vendige saqtykke at :r~de sig ~ kan bestemmes, og varig, er plig- eventuelt mod erstat- kun :f'orsåvidthans ~g- uden r~ma~ig grund pligtig tij~adelse i alle og tilstill$ på anses ~or at ~re hedernes a~' en ~ejlighedsejer gene, og Lejlighedsejerener <- 0 ' :i rørgennem:f'ø:l:'inger mv, ~""lg :ror mid~e=tidig ': der berø-:ås hera:f','dog at det ai" da l~jlighedsejare, 'en gene-:ai:rorsaml~g tig :rje:neil~,e bærandel -: 81cil~o~, :f'lytteeller :i de~ o i"a:z:;g de~ta og :ror~edre modernisere at indhente'?y~ings~yndig- til:tælde) hvor a~inistrator en ko?i en sådaler påkr~vet, og a~ byg- a:rb~ggetilla~else -; l-iedhensyn b~~g ~ : :ne~e gas y-~d :tore~;:es, eller el, skal ~illadelse, indhentes hos en va:iabel ~gi:f't, ~varende yderligere er ansvarlig ( :fra myndigaedernes ler og/eller :foretagne li~ende side under sende ~del ~ andre og den til betaler benytter :tor dette betaler krav k~ f'oreningen et depositum foruden Så!'remt der eventuelle ejere~,,ståe»de so; sul ' dette ovennævnte il~\eopnås spørgsmål med tilsvarende d~r pas-o adgang til insta~ati~n/ udvidelsen kræve, enighed ~d~~elsesomk~stninger, argares Til s7~ker-, hed a:f'lejlighedsejeren eventuelt ved i :f'orsyningskana- en e:fter :forholdene a:f'beløbet der herved an måtte med:i'øre la-av en overbelastning, a:f'udgi:f'terne til udvidelsen lejligheder, v~re de el<:sisterende ':rorsy- af' sådanne har m~dvirket :f'or~oldsmæsaig re:runder~g i'oruåsætunz, og at lejlighedsejeren om udvidelse med:f'ørerk-av om en udvidelse, den som måtte installationer a~løbsinsta~ationer, i~5~lation som vilkår t:or at ej eren betaler :f'orskader, og ai'løbsinstallationer, til"caldeai', at senere der l,an l~æve, i'ølge a~, a:~ :i=stalla;;i()nenoverbelaster nin~skanaler installatio- til 'det øgede f'orbrug Ti':':"adelser meddeles at ~ejli~e~~ejeren inden administrator, a ådanzre installationer a t tillade :'"0:-- til L"'lstalla:tioner p der kræve::' udvidet endeligt om t ved ~d- a:fgi:ft hvilken andel a:: lejlighedsen vold5i:f'tsret be- ai' 2 YOldgiftsmæ"'ld u~eldt ha"/~ 5<aJ"'ligt kendskab variabl~ der p~viler ' at lejlighedsejeren a:f'g~dejernes Lands:f'or~~~, ' " til E L instituttet ' ','

6 , o Opnår disse ~kke enighedtud~e:~es en opmand a~ Sø- og liande~sre~tens præsiden~~ der endeli~ a~gør tvisten ~de~or de to voldgi~~s~ds beløbsracme 70:dgi~~sretten afgør tillige ende_ ~igt omkostnin~e~e ved voldg~~~ssagen -Voldgiftsretten sk~ ~gge vægt på den gavn og brugsværdi, som den pågældende ~st~a~ion eller moderniser~ med- ~ører for den e~e~te lejlighecsejer~ 6 Fælles L~stalla~4o~er mode=n~se~~~rrer mv Enhver lejlighedsejer er pl~gtig at tilslutte sig fællesantenneanlæg og andre l~~e~de mindre anlæg og beta~e en i'orholds~ssig a::cel a:r a--uægs- og dri:f'tsudgifterne,i'orsclvidt et f'lertal e:f'ter~ordel~gst~ s~e~er fur såd~e a~æg5 gennerilrøralse, Enhver ~ejlighedsejer er pligtig at me~virke til og betale en :f'orholcsmæssigandel ar større anlægs- og drii'tsudgifter ved moderniser-i-:=ger, nyinsta:t':"a-;:"oner m v s, som vedtages at general:f'ors~lingen ned 85 % a~ s-;e==e~e ai'lejlighedsejerne både erter antal og :f'ordell~gstal~ Udgif-':5f :)rdelingen s~e= efter fordelingstal, ::::edmindre de:!t godtgøres, 'a~ denne forde::::g vil virl,e åbenbart uricelig Såfre!:l":en modernise_ ":":::'g direl<:teberører en "lejligheds eje:::slejlighed, kan lan p i de-; o::li'ang det er muligt, n~gte ai; lada ~gtallatio~e=:9 udføre isi~ lejlighed og herefter ~~ deltage i en :torholcs~ssig de~ a~ ~dgi!'terne ved anlægget og dr:if'- ten, men er plig~ig at af'rinde sib med rørgennemf'ø:::ingermv Såfremt enighed O~ udgii'ts:tordel~gen 1henhold til næ~~:::ende paragraf ~e i de ovennævnte ~~~ælde opnås, af'gøres tvisten endoligt af en eita:::reglerne ~ a~snit 5 nedsat voldg~tsreto ; l! i

7 " ' ; i -: ' : " 70 R:sc::--::':::l mv Misligholdelse Enhver lejlighedsejer er pligtig at'udøve s~ =edbenytte~søs=e-; til de fælles ejendomsret unde:cgivnøret1;ighed~:;;, ins~a~ioner anlæg og indretninger på hensynsfuld ~~e For benyttelse af en EL gælder den for a1'~0delige leje~ gældende husorden Særligt be~~rkes dog, at ~~s~yr må holdes i mindre omfang, således at dette "ikke er til gene ~or ejendo~en eller beboerne~ Parkering på fælles arealer er il~<etillaet ~de~ efter aftale ~ed foreningensbestyrelseo Foreningen kan ef~er omstændighederne kræve veder~ag for benyttølse af' en parker~gsplads ~ tilfælde af, aten l~jlighedsejer væsent~~~ ~isligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende ved~ægtt herw~der ved undladelse af'betaling af'de ham panvilende økonomiske ( ydelser til foreningen ved ikke at efterkomme lovligt?åbudp so~ bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger ~~ eller ved gentagen krænkelse å~ husordenen eller hensynsløs a~~rd over for medejernev kan " bestyrelsen forlange, at den pågælde~de lejlighedsejer fra~lytter s~ ~ej~~ghed med 3 måneders va=se~ ti~ de~'l~ ~ en månedo ~ighe\ien eventuelt Best~'relsen ska~' i så ~a:ldgoc;lkendeden leje-,som lej- måtte udlejes 'til,' / " : ", ' " - -", ' ' ~ ',,', ' v' / ;- ' :

8 8 Grundford=_v ~ver lejlighedsejer ir:dbetaler - eventuelt i rate= ved førs~e kab af en EL~ et indsh~d til foreningens grundfond ~dskuddet udgør kr 1000,- med forholdsmæssigt tillæg eller frad-~g i forhold til de bel~b, hvortil de øvrige tilsvarende lejlighedsejeres andel i grundfonden pr nærmest forudgående l januar e:- c?sjort og med tillæg af renter af det samlede beløb for tiden fra L januar indtilovertagelsesdagen Der vil hvert år pro l januar blive foretaget en opgørelse af lejlighedsejerens andel, og regnskab vedrørende grundfonden forelægges på hvert års generalforsamling 5estyrelsen er berettige~ til i fællesinteresseanliggender at ~ve:nde grundf'ondens midler f ~lcs" ved fornyelse af' anlæg, ufo=ndsete hændelser mv så tilfælde reduceres lejlighedseje=ens andel i grundfonden med et efter fordelingstal beregnet beløb, der vil være at indbetale eventuelt i rater efter gene=~lforsamlingen~ nærmere bestemmelser Grundfondens midler -'- anbr~nges af administrator i bø=snoterede ooligationer 2enterne tillægges f'orholdsmæssigt den enkelte lejl~ghedsejers andel som inflationssikring Dog kan det ved generalforsaml~n55b~~lutning bestem~es, a~ rent~rne skal udbetales, respekti7e f'ratrækkes ved fordeling af fællesudgifterne ndskuddene kan efter generalforsamlingsbeslutning kræves =e6~eret opad med l måneds varsel ~~hver lejlighedsejer er berettiget og forpligtet ti~ at overdrage sin andel i grundfonden ved salg af sin ELbp me~ kan ikke på anden måde disponere over den i,

9 9 Pant Ved udstedelse lade skødet lyse af skøde tillige som pantstiftende ret i sin EL og dertil et beløb på kr til enhver tid værende med andel 8 årt mindst eventuelt offentlige, de for tiden samt at pante- rettigheder krav for på den EoL tid lån ti~ kreditlån til sparekasser til forhøjet der kræves tlnglyst og tilbygninger, lyste ved foreningen for foreningens til enhver for bygnings forandringer respekterer give af fælles reallånefond til det skal køberen af den pågældende respekterer løbetid og deklarationer retten ejer hypotekforeningt og banker tingelse hørende 5000,- til sikkerhed Panteretten og/eller på en EL rente som be- ligesom servitutter, byrder panteog be- hæi'telser ( Endvidere hold til første stedte skøde pantebreve til 'erhvervelse respekterer panteretten på den pågældende samt med bestyrelsens EL det eller de i hen~ til sælgeren samtykke ud- :lån, der optages af en EL lo Vicevært mv For venstre, tiden er lejligheden d~ resterendb kræve, ( lighed, ti11 der over med denne er forbundet fællesudgift er solgt, til anden af pantebrev kan af de køht~ viceværtlejligheden kan opnås dog mod udstedelse fordelingstal som ejerne overtager hvad p a, amortisabelt der af lejlighederne lejligheder at forenl~gen der svarer ter, 8, 1sa1 ti~ funktionærbolig Når nalvdelen &~ Ewaldsensvej side for hele såvel lbjl~gheder med fordelingstal, en sådan lejlighed, ti~ en pris som ledig købesummen 12 år så fald nedsættes' det EL's ejeren å 8 sam1ede og samtlige afholdes lej- udgif- da som %

10 10 Ændp:lg' a:f> f'orde~ins tal3: ' -: p~ 108ga~ ~ ~ løjligliøm jlir kan da ~(}r øjnr10:::muill faa~_~~~ ~orde14r~~~~ ~ ~ vold~tsr~~~ ~ ~d~t~e~ :,," - 4 OV8r3nJ1J~~e~l3e ~ ~8gl -:: :!:t:u'~i;' ~ ' f'o;osåvid1p d,ai; L;Q(;1i;gø- j ; ~~: c:i~'; lkah~~ :t~i:1'~~dl alir-g~: åba~ ~e-: : ';: -~::'~:;:'~~:~:-':;' ':"~~:::_ : ',~~ :(;~: '' ~'~::~ ':" '?~»i~g_ pl~~ ~:':~:*~?klagri~a Pa-; :1 sag~ ' ';' :C-: : >:: -, 'VCU~~5't~ '~~ll;i~ ~ ba :1k1U 1nQ-- ; 'trolllj1u~ 1eor:' ~ ~~m~ ~ ~ ud ~ en ~:~ ~~ ~i~~~~5~~ ';" ~e at ~j,ngl;r!j pt : ~tl3n40~~~i~j '~D~~ ~Qm rl(t~,;\;lon og aupplaæ~n1; "tu &=-ltf~lqe~ Q~ e-j~o~~ ~;m"8ja~ ~ $jarjej 1~gbiKiaj8~'", ': Void~~&~'tHn3 ~3t~&r wira4es (A~ ~~ø' ~ t)~::-~al'temqejs8 ~ TO~_~3:"et1;en3 ~ga:'etls& ha=o:&ø Sctf:'8mi; - "":- -;', - " : :, \:,: _ ' ' ~ ' ~ ~g$~ako~tn~~~~ " ' ' ; ",,~ ~~=-~:2 ~ ~~lyi3m3dhqlq~'bdradar ~ Mg l::j!lm1;- :~ :'~ Y~ ';':a~!$~~~~ch _ " ~ : J1ln~~a;g 4~ :t ~,:u~l';'~d~z) :t:c (i~hola~ ba8't9h:\m91- ~il1r f1~' m,r: ~ 'c\ ~ ihlinnq,a ~dtæra~j,:u:ag ~3~~ '' ~~a $rtltr X:$i;30ri3l1~ mlj;q'!ndall~ ngl~ ~::an~~ ~r;j,$had~ ~~ ~ v~tagim ~ 01;lJ~~ td' e~~u: ;~o""'"go=t' '," ' " kan ~~ m~~d~ :1~~~~~s:1; ~or~,;;a't~ ~ ao; : ~g~ng~ ~~: ~d~~tiii;'g~~ ' Q~':~ -2/'k=',k4m, ~/ ~ ' : ' " ; " * ',":":" ~ " :er~~-; S~~~ :~ ~-;~::~ ~:~:~ ~~: :~~~~:'ll,?l::garj 3~~m='t!r - r):'0~~

11 o ~ 11 ø ';t Midlertidiæe bestemmelsar Usolgte lejligheder vil indtil videra forblive udlejede til de nuværende lejere, med hensyn til hvilke ~eje~~ ~eje~ove~s 'almindelige bestemmelser er gældende" Den oprindelige ejer eller hans successorer o?pebære~ :lejen i'ra disse lejere og er 'med hensyn til disse ~eje;;::ål be~ei;- tiget og ~orpligtet efter fordelingstal~ ji'r~ dog ~ede~or om stemmere't;:" Han har dog ingen pligt c:il at betale :bds~d ti~ grundrond eller a conto bidrag" Så længe den oprindelige ejer eller hans successorer er ejal af mere end halvdelen afejel"lejlighedarne i e!end 0=(-" ' gælder,:følgende: Den oprindelige ejer uller en af ham udpege't; advokat skal væl"e administraocor at: ejendommen" Dan oprindelige ej er har kun og højs'c Sa::::;::l9 ster;-meret i> som andre lejl:lghedsej ere tilsamment således at der stedse ex: pa::::i te /;; mellem på den ene side den oprindelige ejer og pu de:j anden side de øvrige ~ejlighedsejere~ og disse stemmer tijs8o,:1enanses ~or samt~~ge stemmeberett~gede både efter antal og forcej~gsta~ Bestyrelsen består af den oprindelige ejer e~~er en ~ ham udpe~et "advokat (som ka,"l være administrator~ og de 2 føtste, lejl:igh ad5ej~z'e med :førstnævnte som formand" De:') opr:u!delige ej;srska~ have samme stemmeret :l bestyre~sensom de øvrige medlemmer tilsammen~ ~ forening Den mid~ertid~ge ~estyrels~,kan ~orpligta ~orsn~gen /~" ' ' \ o o, '-_"0 :: - o : _ o" / o ',0"0 i

12 ~~~ ,- l 12" Nærværende dokument begæres lyst som serv!'gut pi< sam'tlige EoLo under matr nro 40 z Frederiksberg som gensidig berettigende og bebyrdende deklaration~ Deklarationen respekterer til enhver tid uden 'særlig p åt egrrfrig lån til kred:i-c-og hypotekforening samt reallånefond mad statutmæssige forpligtelser og til forhøjet renteo Påtaleberettiget er foreningen ved dens bes~yrels& og enhver Jejlighedsejerl> Med hensyn til de ej endommen påhvilende priori teter~> byrder, rettieheder og forpligtelser henvises til ejendommens blad i 'tingbogen", i i, ~ l i,! København, den 27 osep'tember 1971,~ d~ g,"vlav( ndlørt under nr \,\V:J \\ i dagbogen for retskreds W" 2 frcde:riksbcrg Lirkcrets 3 afdeling, den j, O ~EP B71 Lyst Tngbog: Bind 1'\1- \-\ b1ad1\:; \:; / " "!: ; ~:( = ~ : : :: - "

13 Matrnr 40 z Frederiksberg Anmelder: Niels Gangsted-Rasmussen advokat, licjur GlTorv6, 1457 Kbh K Tillæg til vedtægtstillæg for FQreningen af lejlighedsejere under matrnr 40 z Frederiksberg følge vedtagelse på den ordinære generalforsamling den 23/ pkt 9 - har ejerforeningen besluttet at ophæve den i vedtægternes 8 omhandlede grundfond Endvidere besluttede man - jfr pkt 10 - at ophæve vedtægternes la om viceværtlejligheden, idet den pågældende lejlighed aldrig har været funktionærlejlighed 8 og 10 i vedtægtstillæg~ tinglyst den 27/9 1971, begæres således aflyst KØbenhavn, d~n 2september 1985 Foreningen af lejlighedsejere under matrnr 40 z Frederiksberg: Uffe Bierfelt c::-:=-,---hjj:llallqd,-- ted-rasmussen elsesmedfem '~(~ u/ Undertegnede dirigent på generalforsamlingen bekræfter herved, at mere end 2/3 såvel efter antal som efter fordelingstal var fremmødt på generalforsamlingen: diofdr( Alf Olsen

14 ; l ~

15 Matrnr 40-z Frederiksberg ANMELDER: - Advokat Uffe Bierfelt HC Andersens Boulevard KØbenhavn V STEl\'PELMÆRKE RETTEN PA FRED~BERG "u~ G'\'lOOGT MW,efSTCMPL'~;C ff OOMMERKOtnOfll;'1'S G KASS~rOf1TROAN'J';P""T : _ TLLÆG TL VEDTÆGTSTLLÆG for Foreningen af ejerlejlighedsejere under matrnr 40-z Frederiksberg følge vedtagelse på den ordinære generalforsamling den 8 marts pkt 4 - har ejerforeningen besluttet at vedtægtstillæggets nævnte 9 vedrørende pant, tinglyst den 27/ begæres aflyst og erstattet af følgende ny 9: "Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og iøvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, er det ifølge nærværende vedtægter bestemt, at ved ethvert fremtidigt salg af ejerlejligheder er køber forpligtet til med bedst mulig prioritet at lade skøde lyse tillige som pantstiftende for foreningen for et beløb af kr 28000,-, skriver kroner totiottetusinde 00/100 Nævnte sikkerhedsstillelse reguleres løbende i takt med udviklingen i nettoprisindekset, således at nettoprisindekset for november 1992 (284,6) danner basis for reguleringen Panteretten respekterer de på ejerlejlighederne hvilende servitutter og byrder, men respekterer iøvrigt alene den pantegæld, der er tinglyst på ejerlejligheden ved det pågældende skødes tinglysning, Såfremt der ved tinglysning af skødet i forbindelse med en tidligere overdragelse af en ejerlejlighed er indrømmet foreningen en

16 pantstiftet sikkerhed, skal ovennævnte sikkerhedsstillelse nedsættes tilsvarende, således at foreningens pant med udgangspunkt i nettopris indekset for november 1992 ikke samlet overstiger opr kr 28000,-, Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser til foreningen, er foreningen berettiget til at opkræve et gebyr på kr 200,- De skyldige beløb forrentes herudover uden særligt påkrav fra førstkommende først~ i en måned efter forfaldsdagen med en årlig rentesats svarende til nationalbankens til enhver tid værende diskonto med tillæg af 6%" KØben1;-avn,den?~ /1( 1993 Foreningen af ejerlejlighedsejer under matrnr 40-z Frederiksberg JØrgen Lysemose Mette Winther SØrensen r" Mentz Undertegnede dirigent på generalforsamlingen bekræfter herved, at mere end 2/3 såvel efter antal som efter fordelingstal var fremmødt på generalforsamlingen, og vedtog nærværende vedtægtsændring under iagttagelse af reglerne om vedtægtsændring KØbenha vn, den i / ~ 1993 /7Jt~en~i4 ' / / flt' Uffe Bierfelt

17 Matrikeinr: 40 Z R~tten p~ Frederiksberg ndført den 14' l under nr~ 6202?~d~e'1_ 0 Agnes Stobberup 7L overass,

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I, 2800 Kongens Lyngby

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I, 2800 Kongens Lyngby VEDTÆGTER For Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I, 2800 Kongens Lyngby 1. Navn, formål, medlemskab og værneting. Foreningens navn er Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I. Dens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken Matr. nr. 75 c og 75 e Slagelse markjorder Nærværende vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen den 27.03. 2012 tinglyst den Ændringerne er indarbejdet i relevante Vedtægter for Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ

FÆGANGEN 10-16, 4180 SORØ V E D T Æ G T E R for "EJERFORENINGEN FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NAVN: Foreningens navn er "Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN Matr.nr. 451 Dybbøl Ejerlejligheder nr. 1 39 Navn, medlemskab, værneting mv. 1 Foreningens navn er EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN og omfatter ejerlejligheder beliggende på ejendommen matr. nr. 451 af Dybbøl.

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen 1911

Vedtægt for Ejerforeningen 1911 Retsafgift Registreringsafgift I alt Matr.nr. 4370, 4371 og 4372 Udenbys Klædebo Kvarter A/S Anmelder: CEJ Ejendomsadministration Meldahlsgade 5 1613 København V Vedtægt for Ejerforeningen 1911 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR Ejerforeningen Terrassehaven Postadresse: Parkvej 164/063 4700 Næstved 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Terrassehaven. Foreningens har hjemsted i Næstved. Foreningen ved dens bestyrelse

Læs mere

redsret 31ingen Normalvedtægten gælqer i det omfang, den ikke er fraveget ved nedenstående bestemmelser.

redsret 31ingen Normalvedtægten gælqer i det omfang, den ikke er fraveget ved nedenstående bestemmelser. -0KT1970*A 92 Matr nr 924 ~ Aarhus køb~tads bygrunde Beliggende: Mejl~ade 67-69, 000 Aarhus C Anmelder: J156'J ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 21, Valby redsret 31ingen Tillæg til Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Teglholmen Waterfront

Vedtægter for Ejerforeningen Teglholmen Waterfront Registreringsafgift: Kr. 1.400 Ejerlav: København Matr.nr.: 363 Kongens Enghave, Ejerlejlighedsnr.: nr. 1-151 Anmelder: Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 39 46 61 31 Charlotte Olsen

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger J.nr. 59379 LA/ls VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger 1 Navn Foreningens navn er: Ejerforeningen Løjt Centerbygninger. 2 Hjemsted og værneting Foreningens hjemsted er Aabenraa kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LODSGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LODSGÅRDEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LODSGÅRDEN For ejendommen, matr.nr. 9 fp af Store Magleby by, St. Magleby, og de i denne ejendom beliggende ejerlejligheder gælder følgende l - Navn og hjemsted: VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr.

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. 18896 / DAN VEDTÆGTER For Ejerforeningen Langelinie Allé 3 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

EJERFORENINGSVEDTÆGTER

EJERFORENINGSVEDTÆGTER Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Jens Fuglesang Christensen Sagsnr.: 24-130675-JFC/JLS EJERFORENINGSVEDTÆGTER 1. Navn 1.1 Foreningens

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg Afskrift af originalen tinglyst 6. juni 1970, tilrettet allonge tinglyst 10. februar 1999 ( 18 stk. 4 ff.) I anledning af at ejendommene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Dan-Eiendornrne as. "EJERFoRENTNcen nerneåndsparken 11-41' VEDTÆGTER FOR

Dan-Eiendornrne as. EJERFoRENTNcen nerneåndsparken 11-41' VEDTÆGTER FOR Dan-Eiendornrne as VEDTÆGTER FOR "EJERFoRENTNcen nerneåndsparken 11-41' Hovedkontor: Tuborg Boulevard 12 / DK-29oo Hellerup / 1lf.+4539 4660oo / Fax+4539 46 60or Regionskontor: sardlyst A116 53 / DK-8?o

Læs mere

Vedtægter. Bilag 3. for Ejerforeningen Siloetten, Løgten

Vedtægter. Bilag 3. for Ejerforeningen Siloetten, Løgten Bilag Beløb: 17.500,00 Ejerlav: Hjelmager by, Skødstrup Matr.nr.: 2 E Beliggende: Siloetten 2, 8541 Skødstrup, hovedejendom og lejlighed 1-21 Anmelder: Gorrissen Federspiel Silkeborgvej 2 8000 Århus C

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 Matr.nr.: 3ab Ejerlejl.nr. 1-10 ANMELDER Ejerlav: Silkeborg bygrunde Advokatfirmaet Advodan

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER. for EREMITAGEPARKEN. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN.

VEDTÆGTER. for EREMITAGEPARKEN. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN. VEDTÆGTER for EREMITAGEPARKEN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN. Dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2. Foreningens formål er at varetage administrationen

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerlejlighedsforeningen KONGENSGAVEVEJ 9-47

Vedtægter. for. Ejerlejlighedsforeningen KONGENSGAVEVEJ 9-47 Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen KONGENSGAVEVEJ 9-47 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen KONGENSGAVEVEJ 9 -- 47, dens hjemsted er GribskovHelsinge kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Ekstraktudskrift af VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Blommehaven

Ekstraktudskrift af VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Blommehaven Ekstraktudskrift af VEDTÆGTER for Ejerforeningen Blommehaven Maj 2006 Revideret på generalforsamlingen i april 2010 Revideret på generalforsamlingen i april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn Side 3 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet

Læs mere

EJERFORENINGSVEDTÆGTER

EJERFORENINGSVEDTÆGTER Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Jens Fuglesang Christensen Sagsnr.: 24-130675-JFC/TKL EJERFORENINGSVEDTÆGTER 1. Navn 1.1 Foreningens

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Bogense Strand

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Bogense Strand VEDTÆGTER for Ejerforeningen Bogense Strand 1 Lejlighederne som er omfattet at ejerforeningen er de, som er beliggende på matr. Nr. 3 s Bogense Strand, Bogense jorder, samt eventuelle arealer udstykket

Læs mere

Vedtægter. E/F Bryggertorvet

Vedtægter. E/F Bryggertorvet Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Side 1 af 7 1. Vedtægter for medlemmer af ejerforeningen for matr. nr. 7eæ af Høje Taastrup by, Taastrup Nykirke sogn. Navn: Foreningens navn er "EJERFORENINGEN LINDEVANG 7eæ". Hjemsted: Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER. for EJERFORENINGEN. Øresund Strandpark Etape 2

VEDTÆGTER. for EJERFORENINGEN. Øresund Strandpark Etape 2 Afgift: kr. 44.400,00 17012005 Ejerlav: Sundbyøster, København Anmelder: Matr. nr.: Del 2 af 1578 Advokat Carsten Ringgård Ejerlejlighed: 1-71 Østbanegade 55 Beliggenhed: 2100 København Ø Øresund Parkvej

Læs mere

mens Akt: Skab nr. advokater

mens Akt: Skab nr. advokater Akt: skabinr. (Udfyldes af tinglysningskdete'ret) Reg.afg. kr. -67000700 mens Akt: Skab nr. advokater Ejerlav: Matr.nr.: Vejle bygrunde 290 A m.fl. CVR-nr.: 27 31 89 59 Anmelder: Clemens Advokater A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang Vedtaget august 2013 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Gadevang Denne erstatter alle tidligere versioner. 1 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 3 2 Generalforsamling 4 3 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5 Akt: Ejertav: Matr.nr. 741 dæ ejerlejlighederne nr. 1 + 3-14 Adresse: Stadion Alle 33, g000 Arhus Skab nr. Marselisborg, Arhus Bygrunde C Plliers EfendomsadminlstnationA/S Prismet - Silkeborgrcj2 8000

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS 4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. 3 2. Grundejerforeningens formål og område. 3 3. Medlemskreds. 4 4. Hæftelsesforhold. 5 5. Fordelingstal.

Læs mere