~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "------------------------~--------------------------"

Transkript

1 Samtlige ejerlejligheder under matr nr~ 40 z Frederiksberg Anmelder: Ole Ga~gs~ed-Rasmussen højestere~s5agforer Stormgade 20, hohvn V~ 6154 ( ~illæg til Boligministeriets normalv~~ægt for ejerforen~ngen vedrørende ejer1ejlighedsejendoa=en matr nr~ 40 z Frederiksberg, beliggende Ewaldsensvej 8-12 'og Frøbel= Alle ~ Nornalvedtægten gælder i det omf~~g, de~ ikke er fraveget,ved nedenstående bestemmelser Navn rnatr l medlemss:":ab,værneting m~v Foren:Lngens navn er tlforeningen af lej1:'~hedsejere under nr 40 z?rederiksber~t Fore=L~gen har hjemsted i Frederiksberg ~om-~e ser so~ lejlighedsejere E~yer lejlighedsejer er pligtig at vera wedleo a~ foreningen, og medlemsskabet af foreningen og ejen~o~3retten til de~ pågældende ejerlejlighed (i det følgende EL) skal stedse være sammenhørende Fore-in'gen ved dens bestyrelse er rette procespar't for aile fælles ret'tigheder og forpligtelser Frede~sberg birkeret skal være værneting for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender mellem lejlighedsejerne' indbyr~es og fore~gen og lejlighedsejerne Regnskabsåret er kalenderåreto afholdes senest i april måned Det kan på en ge~e=alforsamling vedtages, at foreningens bestyrelse kun skal besta af J ~edlemcer~ Foren;ngen skal være medlem af Grt~deje==e5 Lands~or~und eller af en gr~dejerforening tilsluttet landsfo=~~det~

2 2 2 Adoinistration o~ å ~o~to-betalinger på den år~ige generalforsa;llingvælges e:;:; c;g-;~:::!si;ra~or ti~ at varetage den samlede eje~doms drift - alts~ 06så ~~jligheder, som ikke 'er solgt som EøL relsens instrukser,jfr rentning vært :=ed besty- bestem:::elser:t a:;;'snit ::i afholder og fordeler ef~er ~or~e:~~gsta~ til administrationen og afdrag ~ i overensste=e:'se de midlertidige Administrator alle udgifter - af' ejendommen, :::e=-u::cer for- eventue~le fælles lån, :f'ors~~~~ger, v~ce- vedligeholdelse og renholdelse af'samtlige i'a:":'es~e aler t og installationer Administrators udgift og fastsættes værdi J almindelige honorar afho:~es so: :f'ælles- efter advoli;:attalt:sterne på bas:ts a;- en leje der svarer til lejeværdien for de udlejede :e~:i~eder~ Herudovor betales honorar i'orudarbejdelse a~ re~s~~ delingen af fællesudgi:f'termv og administration Enhver lejlighedsejer ralforsamll~g i he~~old over for- a:~ :f'oreningen~ indbetaler et på de= å:::tge gene- til et af'bestyrelsen oudget f'ore:~ fastsat ~ conto beløb til afnoldelse a~ ~æl~gs udg~~~e~ og eve~tuelt a jfr pkto 4 conto ~a~ebidrag, 0 tnles k'rart:alsv:ls el~er månedsvis Det næ~~~e ~e:vb indoe- efter gene!ra1forsa::l i i;gans bestemmelse Opgørelse over fællesudgifternaved fc;:~lægges r~d cen å::lis3 generalf'orsrr'1ing hedsejer eje~co==e:s dr~ft De+: ('l:::':::'ve~ lejl:ig- eventuelt påhvilende restbidrag skal i~doe~a~es senest 14 dage efter general:f'orsamlingens afholdelse, :::-es?e:-c::''7e 8 dag-:efta=-~ at medde~else oe det på generalforsamlinge~ og godkendte regnskab Udvendig er udsendt til hver lej~i~e~seje= OG indvendig vedligeholdelse a) D~~ ~ælles vedligeholdelse omfatte~ dore, ved~2gne v~nduer og altaner, trappeopgange, he~de~ =- ~a:~~ hove e- ~d~e=cig ~a- ling af hoveddøre samt alle ~mlles arealer ~g fæ~es a-~~g nke a rej-:g:;ec,, Alt ud':' u ansec om d'asse er ør ag enncm d'en~ &' "'- vandigt træværk mv skal malas i Samme farveo Så:fre~t en EL~ skal istandsættes som fa~e g~md~ ~ v~d- eller lignende, for hvill,et~ejlighedsaje=e::':{:",,:'e ha17

3 3 noget ansvc::\r ai'holdes udgiften af' :fore;"lingen 9 Enhver lejlighedsejer strator ~~viste håndværkere lcr~vet af'hens~ er pligtig at give G~aJ: adzlilji- adgang til s~ EL, na~'d~tta er på- til reparationer, mode:niseri~ger ~ v eller ou- byg-lihger Forsåvidt udvendig mal:inga~ ejendo=ens sted, er lejlighedsejeren vinduer :finde pligtig samtidig at foran~edige vin-o duerne kittet og malet indvendigt, :f'orsåvidtde~t~ er p~ævet Ejeren må ikke ~oretageudver~ig murværk uden efter :forud ~entet tor og i overensstemmelse mal~g a~ tr~- e~ler tilladelse =ra a~in1stra- med dennes di~ektiver b) Vedligeholdelse af'den enkelte ejeren at"denne Nævnte vedligeholdelse omfatter såvel maling, AvidtniMg og tapetsering og anden vedligeho~delse' s cza :f'o::-nyelse a~ gujvep- træværk, mu-~rk, haner puds, elektriske installationer, 4llV Hvis en EøL~ gro:f't:f'orsømmessåjedesat :f'orsø;umelsen p vil v~re ti~ gene :f'orde øvrige lejli~edseje~e, Sen cæve inde~or gas-og vand- kan bes~yrel- :fo==ødenvedligeholdelseog istandsoa-:telse:foretaget en fastsat f'rist E~terko~es bestyrelsens krav ildce, kan bestyrelsen s~t- te den pågældende EL i stand :f'or'lej~~~edsajeiens regn~g ( og 0= ~ornøden~ sø~e ~yldestgørelse ~~ore~gens panteret 4 Var::e- og v~-::tt:va" 1dsanlæg forsåvidt sådant ~oref~des ~ ejen- dommen Va~e- og varmtvands~~æg~et 'Alle reparat~oner dr~ves for ~ælles regn~g påføres'varm9regns~aoet~ også reparatioåer der har :f'ornyelseskarakter,med mindre disse he~~øres ~der de~ alml~delige ind- udvendige vedligehold~lse betaler å conto et a:f' bestyrelsen a~ udgifterne, Hver lejlighedseje fastsat beløb ti~ bes~ridelsa j:fr oo:f~ Der kan over hvert ars r~gnskab op- kræves et af general~orsamlingen :fastsat beløo til et a4llorti- sations:f'ond,der adm:inistreressærskilt Da ove~~vnte udg~:f'terf'ordeles ikke efter ~ordel~&s-

4 4, En EL's omfan; og benyttelse En EL_omfatter lejlighedens arealer rum eller hørende lofts~ pågældende EL, samt hans af det og det en andel rettigheder til den fæ~les- loft;s- og pulter- EL pågældende som dette dermed ge~~e~ er beskrevet fulgte kort : ~ over den af fællesrettigheder lejlighedsejer og belåningsret altanareal, således t~glysning Enhver salgs- af nabomur, og pulterrum, ti~ som er tilgængeli~ med yderrnu: og mur mod exclus:iv benyttelse anmeldelsen i det areal, hoved~dgangsdør samt halvdelen ' har brugsret, og testationsret og forpl~gtelser kan Udlejningsret, over sin EoL, ligesom gå i arv og være rets- forfølgn:ingsg=undlag Udlejn:!ngaf enkelte daut o~~ang, end der 0 w_ at der box perso~er i et så- i en ;~boelseslejlighed~ i d erme, og lejligheden er væreiser må ikke t:å karal<;- af klublejl:ighed~ til~æ2de foreningen over i he~~old husorden, og fore~ingen part for over fly~te Den lejeren beføjelser til eventuelt med hensyn har til forpligtelser,_sor:l en ejer lejeloven kan selvst~ndigt pågældende optræde sideløbende lejer-skal og den med :f'?rpligte sig pågældende som proceslejlighedstil at :f'ra- 3 måneder~ varsel i tilfælde a:f',at ejerpå gru"'ld at: ejerens misligholdels'e ved en tvangs- lejemå~et lejligheden-o a~~tion sa~~e af de lajerenpåhvilende for en lejer ejeren af en EL i sin helhed af udlejning for lejeren over kræ:tkelse har flere må do g ikl<;eske værelser med overtages af en køber eller af en ufyldestgjort pant~ haver Det ledige påhviler de i forrigestko lejeko~trakten, tilfæ~de, lejlighedsejer beste~elser skal forelægges optaget bestyre~sen om fornødent at have at ~oran- i hvert ~ enkelt søgt Huslejenævnets at: bestemmelsen Uden :fo:::-en:l"lgens s aratrykke må erbvervsm~ssig 'be:::lyttelse sted i det ved ~"'l finde tid der pågældende omhand~ede og do~~entere godkendelse hedens den første trmxkes omfang, som ELQ erhvervelse tilbaff3 med dette rimeligt lovligt :f'andtsted Tilladelsen - og de nye :alforsal:llill ; til e~~ver varselo Udstyk::ing af en EoL :1:flere EL kan uderr at dette kan lej lig- fordelingstal ik!-ce i'i::de sted, - e~ godkendt på en gene-! l -

5 ' mfi ~ndre, Lejlighedsajeren herunder il~~a er til zene:ro-: medejerrla :'n~~:ti~ nød- rørge~em:rø:l:':l""lge-: ejler' li&rnendeka n, kun g0ill1cl:n:"3:;;-es med vendige saqtykke at :r~de sig ~ kan bestemmes, og varig, er plig- eventuelt mod erstat- kun :f'orsåvidthans ~g- uden r~ma~ig grund pligtig tij~adelse i alle og tilstill$ på anses ~or at ~re hedernes a~' en ~ejlighedsejer gene, og Lejlighedsejerener <- 0 ' :i rørgennem:f'ø:l:'inger mv, ~""lg :ror mid~e=tidig ': der berø-:ås hera:f','dog at det ai" da l~jlighedsejare, 'en gene-:ai:rorsaml~g tig :rje:neil~,e bærandel -: 81cil~o~, :f'lytteeller :i de~ o i"a:z:;g de~ta og :ror~edre modernisere at indhente'?y~ings~yndig- til:tælde) hvor a~inistrator en ko?i en sådaler påkr~vet, og a~ byg- a:rb~ggetilla~else -; l-iedhensyn b~~g ~ : :ne~e gas y-~d :tore~;:es, eller el, skal ~illadelse, indhentes hos en va:iabel ~gi:f't, ~varende yderligere er ansvarlig ( :fra myndigaedernes ler og/eller :foretagne li~ende side under sende ~del ~ andre og den til betaler benytter :tor dette betaler krav k~ f'oreningen et depositum foruden Så!'remt der eventuelle ejere~,,ståe»de so; sul ' dette ovennævnte il~\eopnås spørgsmål med tilsvarende d~r pas-o adgang til insta~ati~n/ udvidelsen kræve, enighed ~d~~elsesomk~stninger, argares Til s7~ker-, hed a:f'lejlighedsejeren eventuelt ved i :f'orsyningskana- en e:fter :forholdene a:f'beløbet der herved an måtte med:i'øre la-av en overbelastning, a:f'udgi:f'terne til udvidelsen lejligheder, v~re de el<:sisterende ':rorsy- af' sådanne har m~dvirket :f'or~oldsmæsaig re:runder~g i'oruåsætunz, og at lejlighedsejeren om udvidelse med:f'ørerk-av om en udvidelse, den som måtte installationer a~løbsinsta~ationer, i~5~lation som vilkår t:or at ej eren betaler :f'orskader, og ai'løbsinstallationer, til"caldeai', at senere der l,an l~æve, i'ølge a~, a:~ :i=stalla;;i()nenoverbelaster nin~skanaler installatio- til 'det øgede f'orbrug Ti':':"adelser meddeles at ~ejli~e~~ejeren inden administrator, a ådanzre installationer a t tillade :'"0:-- til L"'lstalla:tioner p der kræve::' udvidet endeligt om t ved ~d- a:fgi:ft hvilken andel a:: lejlighedsen vold5i:f'tsret be- ai' 2 YOldgiftsmæ"'ld u~eldt ha"/~ 5<aJ"'ligt kendskab variabl~ der p~viler ' at lejlighedsejeren a:f'g~dejernes Lands:f'or~~~, ' " til E L instituttet ' ','

6 , o Opnår disse ~kke enighedtud~e:~es en opmand a~ Sø- og liande~sre~tens præsiden~~ der endeli~ a~gør tvisten ~de~or de to voldgi~~s~ds beløbsracme 70:dgi~~sretten afgør tillige ende_ ~igt omkostnin~e~e ved voldg~~~ssagen -Voldgiftsretten sk~ ~gge vægt på den gavn og brugsværdi, som den pågældende ~st~a~ion eller moderniser~ med- ~ører for den e~e~te lejlighecsejer~ 6 Fælles L~stalla~4o~er mode=n~se~~~rrer mv Enhver lejlighedsejer er pl~gtig at tilslutte sig fællesantenneanlæg og andre l~~e~de mindre anlæg og beta~e en i'orholds~ssig a::cel a:r a--uægs- og dri:f'tsudgifterne,i'orsclvidt et f'lertal e:f'ter~ordel~gst~ s~e~er fur såd~e a~æg5 gennerilrøralse, Enhver ~ejlighedsejer er pligtig at me~virke til og betale en :f'orholcsmæssigandel ar større anlægs- og drii'tsudgifter ved moderniser-i-:=ger, nyinsta:t':"a-;:"oner m v s, som vedtages at general:f'ors~lingen ned 85 % a~ s-;e==e~e ai'lejlighedsejerne både erter antal og :f'ordell~gstal~ Udgif-':5f :)rdelingen s~e= efter fordelingstal, ::::edmindre de:!t godtgøres, 'a~ denne forde::::g vil virl,e åbenbart uricelig Såfre!:l":en modernise_ ":":::'g direl<:teberører en "lejligheds eje:::slejlighed, kan lan p i de-; o::li'ang det er muligt, n~gte ai; lada ~gtallatio~e=:9 udføre isi~ lejlighed og herefter ~~ deltage i en :torholcs~ssig de~ a~ ~dgi!'terne ved anlægget og dr:if'- ten, men er plig~ig at af'rinde sib med rørgennemf'ø:::ingermv Såfremt enighed O~ udgii'ts:tordel~gen 1henhold til næ~~:::ende paragraf ~e i de ovennævnte ~~~ælde opnås, af'gøres tvisten endoligt af en eita:::reglerne ~ a~snit 5 nedsat voldg~tsreto ; l! i

7 " ' ; i -: ' : " 70 R:sc::--::':::l mv Misligholdelse Enhver lejlighedsejer er pligtig at'udøve s~ =edbenytte~søs=e-; til de fælles ejendomsret unde:cgivnøret1;ighed~:;;, ins~a~ioner anlæg og indretninger på hensynsfuld ~~e For benyttelse af en EL gælder den for a1'~0delige leje~ gældende husorden Særligt be~~rkes dog, at ~~s~yr må holdes i mindre omfang, således at dette "ikke er til gene ~or ejendo~en eller beboerne~ Parkering på fælles arealer er il~<etillaet ~de~ efter aftale ~ed foreningensbestyrelseo Foreningen kan ef~er omstændighederne kræve veder~ag for benyttølse af' en parker~gsplads ~ tilfælde af, aten l~jlighedsejer væsent~~~ ~isligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende ved~ægtt herw~der ved undladelse af'betaling af'de ham panvilende økonomiske ( ydelser til foreningen ved ikke at efterkomme lovligt?åbudp so~ bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger ~~ eller ved gentagen krænkelse å~ husordenen eller hensynsløs a~~rd over for medejernev kan " bestyrelsen forlange, at den pågælde~de lejlighedsejer fra~lytter s~ ~ej~~ghed med 3 måneders va=se~ ti~ de~'l~ ~ en månedo ~ighe\ien eventuelt Best~'relsen ska~' i så ~a:ldgoc;lkendeden leje-,som lej- måtte udlejes 'til,' / " : ", ' " - -", ' ' ~ ',,', ' v' / ;- ' :

8 8 Grundford=_v ~ver lejlighedsejer ir:dbetaler - eventuelt i rate= ved førs~e kab af en EL~ et indsh~d til foreningens grundfond ~dskuddet udgør kr 1000,- med forholdsmæssigt tillæg eller frad-~g i forhold til de bel~b, hvortil de øvrige tilsvarende lejlighedsejeres andel i grundfonden pr nærmest forudgående l januar e:- c?sjort og med tillæg af renter af det samlede beløb for tiden fra L januar indtilovertagelsesdagen Der vil hvert år pro l januar blive foretaget en opgørelse af lejlighedsejerens andel, og regnskab vedrørende grundfonden forelægges på hvert års generalforsamling 5estyrelsen er berettige~ til i fællesinteresseanliggender at ~ve:nde grundf'ondens midler f ~lcs" ved fornyelse af' anlæg, ufo=ndsete hændelser mv så tilfælde reduceres lejlighedseje=ens andel i grundfonden med et efter fordelingstal beregnet beløb, der vil være at indbetale eventuelt i rater efter gene=~lforsamlingen~ nærmere bestemmelser Grundfondens midler -'- anbr~nges af administrator i bø=snoterede ooligationer 2enterne tillægges f'orholdsmæssigt den enkelte lejl~ghedsejers andel som inflationssikring Dog kan det ved generalforsaml~n55b~~lutning bestem~es, a~ rent~rne skal udbetales, respekti7e f'ratrækkes ved fordeling af fællesudgifterne ndskuddene kan efter generalforsamlingsbeslutning kræves =e6~eret opad med l måneds varsel ~~hver lejlighedsejer er berettiget og forpligtet ti~ at overdrage sin andel i grundfonden ved salg af sin ELbp me~ kan ikke på anden måde disponere over den i,

9 9 Pant Ved udstedelse lade skødet lyse af skøde tillige som pantstiftende ret i sin EL og dertil et beløb på kr til enhver tid værende med andel 8 årt mindst eventuelt offentlige, de for tiden samt at pante- rettigheder krav for på den EoL tid lån ti~ kreditlån til sparekasser til forhøjet der kræves tlnglyst og tilbygninger, lyste ved foreningen for foreningens til enhver for bygnings forandringer respekterer give af fælles reallånefond til det skal køberen af den pågældende respekterer løbetid og deklarationer retten ejer hypotekforeningt og banker tingelse hørende 5000,- til sikkerhed Panteretten og/eller på en EL rente som be- ligesom servitutter, byrder panteog be- hæi'telser ( Endvidere hold til første stedte skøde pantebreve til 'erhvervelse respekterer panteretten på den pågældende samt med bestyrelsens EL det eller de i hen~ til sælgeren samtykke ud- :lån, der optages af en EL lo Vicevært mv For venstre, tiden er lejligheden d~ resterendb kræve, ( lighed, ti11 der over med denne er forbundet fællesudgift er solgt, til anden af pantebrev kan af de køht~ viceværtlejligheden kan opnås dog mod udstedelse fordelingstal som ejerne overtager hvad p a, amortisabelt der af lejlighederne lejligheder at forenl~gen der svarer ter, 8, 1sa1 ti~ funktionærbolig Når nalvdelen &~ Ewaldsensvej side for hele såvel lbjl~gheder med fordelingstal, en sådan lejlighed, ti~ en pris som ledig købesummen 12 år så fald nedsættes' det EL's ejeren å 8 sam1ede og samtlige afholdes lej- udgif- da som %

10 10 Ændp:lg' a:f> f'orde~ins tal3: ' -: p~ 108ga~ ~ ~ løjligliøm jlir kan da ~(}r øjnr10:::muill faa~_~~~ ~orde14r~~~~ ~ ~ vold~tsr~~~ ~ ~d~t~e~ :,," - 4 OV8r3nJ1J~~e~l3e ~ ~8gl -:: :!:t:u'~i;' ~ ' f'o;osåvid1p d,ai; L;Q(;1i;gø- j ; ~~: c:i~'; lkah~~ :t~i:1'~~dl alir-g~: åba~ ~e-: : ';: -~::'~:;:'~~:~:-':;' ':"~~:::_ : ',~~ :(;~: '' ~'~::~ ':" '?~»i~g_ pl~~ ~:':~:*~?klagri~a Pa-; :1 sag~ ' ';' :C-: : >:: -, 'VCU~~5't~ '~~ll;i~ ~ ba :1k1U 1nQ-- ; 'trolllj1u~ 1eor:' ~ ~~m~ ~ ~ ud ~ en ~:~ ~~ ~i~~~~5~~ ';" ~e at ~j,ngl;r!j pt : ~tl3n40~~~i~j '~D~~ ~Qm rl(t~,;\;lon og aupplaæ~n1; "tu &=-ltf~lqe~ Q~ e-j~o~~ ~;m"8ja~ ~ $jarjej 1~gbiKiaj8~'", ': Void~~&~'tHn3 ~3t~&r wira4es (A~ ~~ø' ~ t)~::-~al'temqejs8 ~ TO~_~3:"et1;en3 ~ga:'etls& ha=o:&ø Sctf:'8mi; - "":- -;', - " : :, \:,: _ ' ' ~ ' ~ ~g$~ako~tn~~~~ " ' ' ; ",,~ ~~=-~:2 ~ ~~lyi3m3dhqlq~'bdradar ~ Mg l::j!lm1;- :~ :'~ Y~ ';':a~!$~~~~ch _ " ~ : J1ln~~a;g 4~ :t ~,:u~l';'~d~z) :t:c (i~hola~ ba8't9h:\m91- ~il1r f1~' m,r: ~ 'c\ ~ ihlinnq,a ~dtæra~j,:u:ag ~3~~ '' ~~a $rtltr X:$i;30ri3l1~ mlj;q'!ndall~ ngl~ ~::an~~ ~r;j,$had~ ~~ ~ v~tagim ~ 01;lJ~~ td' e~~u: ;~o""'"go=t' '," ' " kan ~~ m~~d~ :1~~~~~s:1; ~or~,;;a't~ ~ ao; : ~g~ng~ ~~: ~d~~tiii;'g~~ ' Q~':~ -2/'k=',k4m, ~/ ~ ' : ' " ; " * ',":":" ~ " :er~~-; S~~~ :~ ~-;~::~ ~:~:~ ~~: :~~~~:'ll,?l::garj 3~~m='t!r - r):'0~~

11 o ~ 11 ø ';t Midlertidiæe bestemmelsar Usolgte lejligheder vil indtil videra forblive udlejede til de nuværende lejere, med hensyn til hvilke ~eje~~ ~eje~ove~s 'almindelige bestemmelser er gældende" Den oprindelige ejer eller hans successorer o?pebære~ :lejen i'ra disse lejere og er 'med hensyn til disse ~eje;;::ål be~ei;- tiget og ~orpligtet efter fordelingstal~ ji'r~ dog ~ede~or om stemmere't;:" Han har dog ingen pligt c:il at betale :bds~d ti~ grundrond eller a conto bidrag" Så længe den oprindelige ejer eller hans successorer er ejal af mere end halvdelen afejel"lejlighedarne i e!end 0=(-" ' gælder,:følgende: Den oprindelige ejer uller en af ham udpege't; advokat skal væl"e administraocor at: ejendommen" Dan oprindelige ej er har kun og højs'c Sa::::;::l9 ster;-meret i> som andre lejl:lghedsej ere tilsamment således at der stedse ex: pa::::i te /;; mellem på den ene side den oprindelige ejer og pu de:j anden side de øvrige ~ejlighedsejere~ og disse stemmer tijs8o,:1enanses ~or samt~~ge stemmeberett~gede både efter antal og forcej~gsta~ Bestyrelsen består af den oprindelige ejer e~~er en ~ ham udpe~et "advokat (som ka,"l være administrator~ og de 2 føtste, lejl:igh ad5ej~z'e med :førstnævnte som formand" De:') opr:u!delige ej;srska~ have samme stemmeret :l bestyre~sensom de øvrige medlemmer tilsammen~ ~ forening Den mid~ertid~ge ~estyrels~,kan ~orpligta ~orsn~gen /~" ' ' \ o o, '-_"0 :: - o : _ o" / o ',0"0 i

12 ~~~ ,- l 12" Nærværende dokument begæres lyst som serv!'gut pi< sam'tlige EoLo under matr nro 40 z Frederiksberg som gensidig berettigende og bebyrdende deklaration~ Deklarationen respekterer til enhver tid uden 'særlig p åt egrrfrig lån til kred:i-c-og hypotekforening samt reallånefond mad statutmæssige forpligtelser og til forhøjet renteo Påtaleberettiget er foreningen ved dens bes~yrels& og enhver Jejlighedsejerl> Med hensyn til de ej endommen påhvilende priori teter~> byrder, rettieheder og forpligtelser henvises til ejendommens blad i 'tingbogen", i i, ~ l i,! København, den 27 osep'tember 1971,~ d~ g,"vlav( ndlørt under nr \,\V:J \\ i dagbogen for retskreds W" 2 frcde:riksbcrg Lirkcrets 3 afdeling, den j, O ~EP B71 Lyst Tngbog: Bind 1'\1- \-\ b1ad1\:; \:; / " "!: ; ~:( = ~ : : :: - "

13 Matrnr 40 z Frederiksberg Anmelder: Niels Gangsted-Rasmussen advokat, licjur GlTorv6, 1457 Kbh K Tillæg til vedtægtstillæg for FQreningen af lejlighedsejere under matrnr 40 z Frederiksberg følge vedtagelse på den ordinære generalforsamling den 23/ pkt 9 - har ejerforeningen besluttet at ophæve den i vedtægternes 8 omhandlede grundfond Endvidere besluttede man - jfr pkt 10 - at ophæve vedtægternes la om viceværtlejligheden, idet den pågældende lejlighed aldrig har været funktionærlejlighed 8 og 10 i vedtægtstillæg~ tinglyst den 27/9 1971, begæres således aflyst KØbenhavn, d~n 2september 1985 Foreningen af lejlighedsejere under matrnr 40 z Frederiksberg: Uffe Bierfelt c::-:=-,---hjj:llallqd,-- ted-rasmussen elsesmedfem '~(~ u/ Undertegnede dirigent på generalforsamlingen bekræfter herved, at mere end 2/3 såvel efter antal som efter fordelingstal var fremmødt på generalforsamlingen: diofdr( Alf Olsen

14 ; l ~

15 Matrnr 40-z Frederiksberg ANMELDER: - Advokat Uffe Bierfelt HC Andersens Boulevard KØbenhavn V STEl\'PELMÆRKE RETTEN PA FRED~BERG "u~ G'\'lOOGT MW,efSTCMPL'~;C ff OOMMERKOtnOfll;'1'S G KASS~rOf1TROAN'J';P""T : _ TLLÆG TL VEDTÆGTSTLLÆG for Foreningen af ejerlejlighedsejere under matrnr 40-z Frederiksberg følge vedtagelse på den ordinære generalforsamling den 8 marts pkt 4 - har ejerforeningen besluttet at vedtægtstillæggets nævnte 9 vedrørende pant, tinglyst den 27/ begæres aflyst og erstattet af følgende ny 9: "Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og iøvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, er det ifølge nærværende vedtægter bestemt, at ved ethvert fremtidigt salg af ejerlejligheder er køber forpligtet til med bedst mulig prioritet at lade skøde lyse tillige som pantstiftende for foreningen for et beløb af kr 28000,-, skriver kroner totiottetusinde 00/100 Nævnte sikkerhedsstillelse reguleres løbende i takt med udviklingen i nettoprisindekset, således at nettoprisindekset for november 1992 (284,6) danner basis for reguleringen Panteretten respekterer de på ejerlejlighederne hvilende servitutter og byrder, men respekterer iøvrigt alene den pantegæld, der er tinglyst på ejerlejligheden ved det pågældende skødes tinglysning, Såfremt der ved tinglysning af skødet i forbindelse med en tidligere overdragelse af en ejerlejlighed er indrømmet foreningen en

16 pantstiftet sikkerhed, skal ovennævnte sikkerhedsstillelse nedsættes tilsvarende, således at foreningens pant med udgangspunkt i nettopris indekset for november 1992 ikke samlet overstiger opr kr 28000,-, Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser til foreningen, er foreningen berettiget til at opkræve et gebyr på kr 200,- De skyldige beløb forrentes herudover uden særligt påkrav fra førstkommende først~ i en måned efter forfaldsdagen med en årlig rentesats svarende til nationalbankens til enhver tid værende diskonto med tillæg af 6%" KØben1;-avn,den?~ /1( 1993 Foreningen af ejerlejlighedsejer under matrnr 40-z Frederiksberg JØrgen Lysemose Mette Winther SØrensen r" Mentz Undertegnede dirigent på generalforsamlingen bekræfter herved, at mere end 2/3 såvel efter antal som efter fordelingstal var fremmødt på generalforsamlingen, og vedtog nærværende vedtægtsændring under iagttagelse af reglerne om vedtægtsændring KØbenha vn, den i / ~ 1993 /7Jt~en~i4 ' / / flt' Uffe Bierfelt

17 Matrikeinr: 40 Z R~tten p~ Frederiksberg ndført den 14' l under nr~ 6202?~d~e'1_ 0 Agnes Stobberup 7L overass,

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere