Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen (V) Marianne Jensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Status på Misbrugsområdet, Forsorgshjem og Krisecentre Budget 2009 for Møllegården, Kjølskevej, Brønderslev Ældreområdet: Fravalg af visitationsret til boliger Status på bilsager Endelig anskaffelsessum (byggeregnskab) for etablering af 30 ældreboliger med tilhørende serviceareal ved Nordens Allé Kommunal Redegørelse for socialområdet 2010 på voksenområdet Proces for udarbejdelse af handicappolitik Klage over madordning for beboere på Brandur Alle Orientering Lukket sag - Orientering...

3 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side Status på Misbrugsområdet, Forsorgshjem og Krisecentre P05/dwsbhsj 09/12378 Åben sag SO På mødet vil der blive givet en orientering om status på Misbrugsområdet i 2009 med hensyn til Åben Anonym Rådgivning og Substitutionsbehandling, samt brugen af Forsorgshjem og Krisecentre. Leder af Socialcentret Annie B. Frandsen vil orientere. Bilag: Orientering om Misbrugsområdet 2009 Orientering om Forsorgshjem og Krisecentre Orientering taget til efterretning. Der udarbejdes pressemeddelelse om kommunens tilbud.

4 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side Budget 2009 for Møllegården, Kjølskevej, Brønderslev S55/Acadre_SOB_FAS 09/3436 Åben sag SO Indstilling: Beslutning i Socialudvalget den 11. februar 2009: Udsættes til nærmere undersøgelse. Beslutning i Socialudvalget den 11. marts 2009: Udsættes. Der ønskes en belysning af lønstigningen fra 2008 til 2009 herunder vikarmidlerne, ligesom udvalget ønsker et fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget om den fremtidige linje over for private opholdssteder. Den Tværkommunale Tilsynsmyndighed fremsender budget 2009 for Møllegården samt deraf følgende takst til godkendelse. Møllegården er et privat dagtilbud/aktivitets- og samværstilbud for unge udviklingshæmmede over 18 år. Udvalget skal godkende den samlede budgetramme som en helhed, dog således at udgiftsblokken til løn ikke kan overskrides. Der er indhentet nye oplysninger som udvalget har bedt den 11. marts 2009 vedrørende belysning af lønstigning m.v. Der er berammet møde med Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget godkender den samlede budgetramme for 2009 for Møllegården og taksten for 2009 på kr. pr. måned. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Budget 2009, Møllegården Budget Svar på spørgsmål fra Socialudvalget Budget Notat vedrørende lønsammenligning Mail fra godkendelses og tilsynsafdelingen

5 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side 450 Godkendt. Fra 2010 afholdes årligt fællesmøde mellem Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget om budgetvejledningen, i 2010 evt. som temamøde i Byrådet.

6 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side Ældreområdet: Fravalg af visitationsret til boliger P21/dwsbhsj 09/7520 Åben sag SO/ØK Socialudvalget blev på mødet den 11. februar 2009 orienteret om den ret store "tomgang", der har været på ældreboligområdet i 2008, og den udgift, der er fulgt heraf til huslejebetaling. Brønderslev Kommune, Ældreområdet, har visitationsret til en del boliger i de boligselskaber, der har alment boligbyggeri i kommunen. Det viser sig sværere og sværere at leje mange af disse boliger ud, dels fordi mange ældre i dag allerede har en egnet bolig, dels fordi udbuddet af boliger er stort, og også fordi ikke alle boligerne svarer til de krav, der stilles i dag. Når kommunen ikke kan leje boligerne ud, så har kommunen ansvaret for at dække huslejen. I 2008 har der samlet set for alle boligerne været en tomgangsudgift på ca kr., og denne vil vokse væsentligt i de kommende år, da det hele tiden bliver vanskeligere at udleje boligerne. Fagenheden har udarbejdet en oversigt over hvilke boliger, der er visitationsret til, og hvor denne ønskes frasagt. Der er p.t. ikke mulighed for at anvende boligerne inden for handicapområdet eller psykiatriområdet. Boligforeningerne har været behjælpelige med at forsøge at udleje boligerne til andre grupper, hvilket ofte heller ikke kan lade sig gøre. Almene ældreboliger er offentligt støttet byggeri, og lovgrundlaget er lov om almene boliger, hvoraf der ikke fremgår noget konkret om opsigelse af visitationsret. Fagenheden har forsøgt at finde frem til, om der for nuværende eller i de 2 gamle kommuner er nedfældet aftaler om visitationsretten/-pligten. Det, der er fundet frem til, er alene skøde vedrørende salg til Boligselskabet Østvendsyssel af Præstbrovej 50-52, Agersted, Markedsvej 2-8, Agersted, Tonnismarken 2-10, Asaa og Tranebærvej 12-22, Dronninglund. Af skødet fremgår, at kommunen fortsat har visitationsret til boligerne. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter fremgangsmåden, men at Brønderslev Kommune opsiger visitationsretten til de nævnte boliger. Alternativt at der søges tillægsbevilling på skønsmæssigt kr. til "tomgangsudgifter" i Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Fravalg af visitationsret til ældreboliger

7 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side 452 Udvalget indstiller, at der optages forhandling med boligselskaberne vedrørende det videre forløb.

8 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side Status på bilsager P05/dwsbhsj 09/12610 Åben sag SO/ØK Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2009 at anmode Socialudvalget om at vurdere mulighederne for at forbedre sagsbehandlingstiden for handicapbiler og tilbagemelde til Økonomiudvalget vedrørende økonomiske konsekvenser heraf. Ovenstående beslutning blev truffet i forbindelse med sag vedrørende opfølgning på økonomi på anbringelsesområdet. I denne sag var der bragt forventede finansieringsmuligheder/pulje til tillægsbevillinger fra andre områder i spil, herunder kr. fra budgettet til bilsager. Af sagen til Økonomiudvalget fremgik, hvordan der - ud fra en meget atypisk situation med en stor pukkel af sager - i forbindelse med kommunesammenlægningen blev afsat for meget i 2007 og 2008 på budgettet. Forventelig vil der også være en mindreudgift i Status lige nu er: 1 sag som venter på anden afgørelse 6 sager der er i gang 23 sager der ikke er påbegyndt I 2009 er der til dato modtaget 9 ansøgninger. I 2008 var der i alt 68 ansøgninger. Ved en kontakt til øvrige kommuner i Regionen ses, at Brønderslev Kommune i forhold til indbyggertallet havde flest ansøgninger i Der må forventes et aftagende antal, ud fra det vi ser indtil nu i Fagenheden forventer, at der kan behandles 40 ansøgninger på et år, svarende til 30 resten af året. Det svarer til de ansøgninger, der er p.t., men det vil naturligvis afhænge af indholdet i de enkelte ansøgninger. Som det fremgår af bilag, er sagsbehandlingstiden ikke en bestemt tid. Det afhænger af behovet hos ansøgeren, og om de nødvendige oplysninger er til stede. Måske skal der indhentes nye læge-/speciallægeoplysninger, måske udtalelse fra Embedslægen. Der er også borgere, der afventer en operation, inden der kan tages stilling til, hvorvidt de kan køre bil. Endvidere kan der være anden aktør - f.eks. motorsagkyndig - hvis der skal aflægges vejledende køreprøve. Ultimo 2009 kommer der en regelforenkling af området, som formentlig betyder, at sagerne kan sagsbehandles hurtigere. Området følges tæt, og fagenheden skønner ikke, at der vil blive tale om nogen pukkel af sager. Da Visitationen overtog opgaven, var der sager tilbage fra 2005 og de 2 gamle kommuner havde ikke sagsbehandlet 10 sager i Niveauet er altså løftet betragteligt. Såfremt der skal sagsbehandles flere sager, skal der tilføres 0,5 stilling til kr. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

9 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side 454 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Notat vedrørende status på bilsager Sag fra Økonomiudvalget Opfølgning på økonomi vedr. anbringelsesområdet Redegørelsen tages til efterretning. Sagen oversendes til økonomiudvalget.

10 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side Endelig anskaffelsessum (byggeregnskab) for etablering af 30 ældreboliger med tilhørende serviceareal ved Nordens Allé P20/dwbbst 08/231 Åben sag SO/ØK/BY Indstilling: Byrådet meddelte den 8. november 2006 Boligforeningen Fredensbo/Nordjyllands Amt tilsagn om støtte til etablering af 30 amtskommunale ældreboliger med en anskaffelsessum på kr. samt tilknyttede servicearealer med en anskaffelsessum på kr. Brønderslev Kommune overtog byggeriet og finansieringen af servicearealerne i forbindelse med nedlæggelse af Nordjyllands Amt, og har i møde den 29. januar 2008 meddelt anlægsbevilling for servicearealerne med kr. i udgift ekskl. moms og kr. i indtægt inkl kr. for salg af tillægsareal til boligdelen. Byggeriet er nu afsluttet, og Boligforeningen Fredensbo fremsender byggeregnskab (skema C) med anmodning om godkendelse. Det endelige byggeregnskab for boligerne ser således ud: Skema B Regnskab, Skema C Forskel Anlægsregnskab, boliger Boligafgift pr. kvm Mindreudgiften for boligdelen skyldes hovedsageligt færre omkostninger, herunder byggelånsrenter, provisioner og rådgivning. Til byggeregnskabet for boligdelen foreligger anmærkningsfri påtegning fra Boligforeningen Fredensbos revisor. Det endelige byggeregnskab for de kommunalt ejede servicearealer ser således ud: Bevilling Regnskab Forskel Anlægsregnskab, serevicearealer, netto Fordelt således: - Grundudgifter Håndværkerudgifter Inventar

11 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side IT og telefoni Andre udgifter Salg af tillægsareal Servicearealtilskud Amtets udlæg Mindreudgiften til servicearealerne skyldes hovedsageligt, at der ikke er opstået uforudsete problemer og derved udgifter hertil. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har følgende bemærkninger: at Byrådet godkender anskaffelsessummen for boligdelen på kr. at Byrådet godkender tilhørende skema C at Byrådet godkender en boligudgift på 944 kr. pr. kvm. at Byrådet godkender anlægsregnskab for servicearealerne på kr. netto. at regnskabet for servicearealerne oversendes til kommunens revision. at mindreforbruget overføres til kassen. Bilag: Regnskab for servicearealet Indstilles godkendt.

12 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side Kommunal Redegørelse for socialområdet 2010 på voksenområdet P05/dwsbkvj 09/10288 Åben sag HAR/SO/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Handicaprådet den 6. april 2009: Anbefales godkendt. Ole Jespersgaard, Asta Skaksen, Karl Emil Nielsen og John Erik Jensen var fraværende. Baggrund for rammeaftalerne Med Kommunalreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2007, er der sket en række ændringer i opgavevaretagelsen på det sociale område samt på specialundervisningsområdet. Rammeaftalen på det sociale område omfatter de tilbud, som før 2007 var amtslige og efter 2007 drives af enten Region Nordjylland eller den beliggenhedskommune, som har overtaget institutionen. Formålet med Rammeaftalen er at sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalens område, så borgerne i Region Nordjylland dels modtager de tilbud, de har behov for, og dels modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Rammeaftalen har ligeledes til formål at sikre, at der sker en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer og den bedst mulige udnyttelse af tilbuddene på rammeaftalens område. De regulerer således etablering, tilpasning og udvikling af tilbud inden for det sociale område og specialundervisningsområdet. Den beliggenhedskommune, som har overtaget et tilbud omfattet af rammeaftalen fra det tidligere amt eller Region Nordjylland, kan ikke som driftsherre (udbyder) nedlægge tilbuddet eller omlægge det til andre eller nye målgrupper, medmindre det aftales i forbindelse med indgåelse af eller ændring af rammeaftalen. Kommunerne er således forpligtet til at stille pladser til rådighed for borgere fra andre kommuner på de tilbud, som indgår i rammeaftalen. Kommunerne kan som myndighed (efterspørger) som udgangspunkt anmode Region Nordjylland om at oprette nye tilbud inden for alle de tilbudstyper og målgrupper, der jf. servicelovens 5 er omfattet af regionens forsyningspligt. Region Nordjyllands forsyningspligt fastlægges årligt i den indgåede rammeaftale. Rammeaftalen udarbejdes på grundlag af de kommunale redegørelser fra kommunerne om deres forventninger til forbrug og udvikling af institutioner og tilbud i det kommende og de følgende 3 år. Redegørelsen for det sociale område vedrører opgaver, som i Brønderslev Kommune sorterer under to udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget. Kommunale Redegørelser De årlige redegørelser sikrer, at der er den nødvendige koordinering mellem de forskellige kommuner og regionen i forhold til de tilbud, der er omfattet af regional forsyningsforpligtigelse. Kommunerne beskriver, hvilken efterspørgsel de forventer både i forhold til mængden af tilbud

13 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side 458 og i forhold til indhold i tilbuddene. Byrådets redegørelse skal sendes til Regionsrådet inden den 1. maj I forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen forudsættes inddragelse af Handicaprådet og relevante brugerorganisationer. Generelt kan det bemærkes, at der ikke forventes væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige benyttelse af institutionerne. Bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for 2010 I forbindelse med indgåelse af rammeaftalerne for 2010 skal den enkelte kommune afgive bindende tilmelding til de ydelser med trækningsret eller abonnement, som kommunen ønsker at benytte sig af i Den bindende tilmelding kan få indflydelse på rammeaftalens indhold på social- og specialundervisningsområdet. Kommunen bedes være opmærksom på, at den bindende tilmelding i lighed med de kommunale redegørelser, skal være politisk godkendt ved indsendelse til Region Nordjylland. Tilmeldingen skal ses i sammenhæng med den kommunale redegørelse, hvor kommunen alene jf. loven skal give en ikke bindende hensigtserklæring om forventet anvendelse i årene Leder af Visitationen Tina Grønbech og konsulent Karen Vraa Jensen deltager i behandling af punktet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender: Brønderslev Kommunes Kommunale redegørelse for Socialområdet inden for voksenområdet Brønderslev Kommunes tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for 2010 inden for voksenområdet. Bilag: Årshjul Notat om ændringer i tilbud omfattet af rammeaftalen Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for 2010 (19. april 2009) Indstilles godkendt.

14 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side Proces for udarbejdelse af handicappolitik P22/dwboeb 08/128 Åben sag SO Socialudvalget behandlede den 21. januar 2009 en sag om udarbejdelse af handicappolitik og proces samt ambitionsniveau for denne. Udvalget besluttede at foreslå afholdt et temamøde for Byrådet og Handicaprådet med inspiratorer fra andre kommuner med erfaring på området. Ifølge et svar til formand for handicaprådet Flemming Vejrum skriver borgmesteren, at Byrådet ikke på nuværende tidspunkt ønsker at afholde en sådan temadag, hvorfor sagen er sendt tilbage til Fagenheden. Inden Fagenheden igen tager fat på processen, er det vigtigt, at der foreligger en klar aftale om ambitionsniveauet, idet der kan være tale om alt fra en meget omfattende proces (borgermøder m.v.) til en mere intern proces med en begrænset involvering af borgere. Imellem disse yderpunkter kan der være mange mellemløsninger. Det skal i den sammenhæng vurderes, hvilke ressourcer vi har til rådighed til eventuelt at gennemføre en bred proces, ligesom det modsatte yderpunkt skal vurderes med hensyn til at handicappolitikken også bliver anvendelig og aktiv. Tidsplan for udarbejdelse af handicappolitik kunne være: 2009: Udarbejdelse af oplæg til handleplan, udvælgelse af deltagere og tilrettelæggelse af møder m.v. 2010: Gennemførelse af processen, høring og politisk beslutning. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår efter aftale med formanden, at Socialudvalget afholder er fællesmøde med Handicaprådet for at få drøftet og afstemt ambitionsniveauet for en kommende handicappolitik. Bilag: Handicappolitik-deltagelse Der afholdes fællesmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet om den videre proces.

15 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side Klage over madordning for beboere på Brandur Alle K02/dwboeb 08/15476 Åben sag SO/ØK/BY Brønderslev Kommune har den 17. marts 2009 modtaget klage fra en pårørende. Klagen drejer sig om Socialudvalgets afgørelse af 21. januar 2009 vedrørende madordning for beboere i bofællesskabet Brandur Alle og personalets ret til mod betaling at "spise med" til en pris fastsat til 240 kr. pr. måned. Vedrørende personalets ret til at "spise med" Klageren er af den opfattelse at prisen som personalet skal betale ikke er dækkende. Der er tale om et anslået beløb. Der er efter fagenhedens definition ikke tale om pædagogisk måltid, men om at personalet, der under alle omstændigheder skal være til stede med faglighed, vejledning og socialt samvær med beboerne, har mulighed for mod betaling at spise et mindre måltid. Vedrørende beregning af prisen for beboernes kost og administration af "fælleskassen til mad" Klageren har fået aktindsigt i ovennævnte fælleskasse og de tilhørende bilag. Med den ordning der fungerer med hensyn til beboernes betaling og personalets betaling for mad, mener klageren ud fra bilagene at kunne dokumentere, at beløbet, som personalet betaler, ikke er dækkende. Beboerne holdes således ikke skadesløse efter klagerens mening. Ligeledes at personalets deltagelse i måltider og betaling herfor må være en sag mellem personalet og kommunen og er beboerne uvedkommende. Der er udarbejdet servicedeklaration, hvoraf fremgår, hvordan fælleskassen håndteres og hvilke udgifter, der kan afholdes af denne. Servicedeklarationen er udleveret til alle pårørende og er drøftet på informationsmøder ved opstart af bofællesskabet. Som det fremgår af seneste bilag, har der været megen korrespondance frem og tilbage i denne sag, og ud fra den betragtning vil det være relevant at få "en uvildig instans" til at vurdere sagen. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender at kommunen lader revisionen vurdere de fastsatte betalinger for kost til beboere og personale, bl.a. ud fra regnskabsbilagene. Udvalget fastholder tidligere beslutning.

16 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side Orientering I06/dwsbhsj 09/365 Åben sag SO 1. Ældrerådsvalg Biblioteket har henvendt sig for at høre, om det er muligt at få udsendt info materiale sammen med materialet til Ældrerådsvalget. Biblioteket er ved at lave fremstød for de + 60 årige, og derfor vil de gerne i kontakt med gruppen. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse mener Ældrerådet bør afgøre dette. Forespørgslen har været forelagt Ældrerådet på møde den 2. marts 2009, Ældrerådet udtaler "at de ikke er tilhænger af, at der udsendes info materiale sammen med valgmaterialet, da det let virker uoverskueligt for vælgerne". 2. Besvarelse af spørgsmål fra Socialudvalgets møde den 11. marts 2009 A. Hvilke tilbud er der til børn med psykisk syge forældre i familiecentret? Carsten Bach, afdelingsleder, oplyser at der ikke er nogen specielle tilbud. Der er dog "Masken" et tværfagligt projekt omkring børn i familier med misbrug og sindslidelser. Bilag vedlagt. B. Jammerbugt Kommunes ordning omkring mad til ældre Bilag vedlagt. C. Anvendelse af særlig pulje til Ældreområdet Bilag vedlagt. Bilag: Jammerbugt Kommune Evaluering af "Masken" Særlig pulje til Ældreområdet ad. 1) Til efterretning. Ældrerådet opfordres til at overveje, hvordan biblioteket kommer i kontakt med de +60 årige. ad. 2a) Til efterretning. ad. 2b) Til efterretning.

17 Socialudvalget, den 22. april 2009 Side 462 ad. 2c) Til efterretning.

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere