Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 3. august 2015 EM 2015/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den overordnede baggrund for forslaget er, at skabe lempelser i forhold til de vilkår, der stilles i forbindelse med tilskud til ophugning af grønlandske fiskefartøjer. Det er departementets erfaring, at mange fiskere ikke ønsker, at foretage ophugning af deres fartøjer, da det medfører at deres licens bortfalder. Derfor fremsættes der forslag om at ændre reglerne på området således, at der gives mulighed for at beholde licenserne. 2. Hovedpunkter i forslaget: Det indeværende forslag blev fremsat i forbindelse med efterårssamlingen 2014, men med baggrund i at der blev udskrevet valg, blev samlingen afsluttet. Det forslag der nu fremsættes i forbindelse med efterårssamlingen 2015, er i stor grad det samme forslag som blev fremsat ved efterårssamlingen Dog har det nye Naalakkersuisut ønsket at der blev foretaget tilføjelser i forhold til forslaget. Derfor er der i 1, nr. 2, i 14, stk. 2, tilføjet et nyt nr. 5, samt i 1, nr. 4, i 16, tilføjet et nyt stk. 4. På baggrund af disse ændringer blev forslaget ikke fremsat ved forårssamlingen 2015, men sendt i fornyet høring. I henhold til gældende ret er hovedreglen, at licensen bortfalder når ejeren af fartøjet modtager ophugningstilskud. Baggrunden for dette er, at der på et tidligt tidspunkt under udarbejdelsen af loven var et ønske om, at ophugningsstøtten kunne medføre en strukturtilpasning i fiskeriet. På trods af dette har der været et politisk ønske om, at fiskerne i enkelte tilfælde kan bibeholde deres licenser. Der blev derfor ved forårssamlingen i 2012 fremsat et forslag om, at fiskerne kunne bibeholde deres licenser i de tilfælde, hvor flere i forening ønskede at købe et nyt fartøj. Forslaget blev fremsat, fordi dette både ville varetage det politiske hensyn og samtidig ville medføre en strukturtilpasning i antallet af fiskerifartøjer. Det er dog fortsat departementets erfaring, at der foretages forholdsvis få ophugninger i forhold til de midler, der er afsat på finansloven. Det fremsatte forslag indebærer, at ansøgerne kan bibeholde deres licenser efter ophugningen er fortaget. Dette sker med en forventning om, at forslaget vil medføre, at der foretages flere ophugninger. Herudover er der foretaget mindre justeringer og præciseringer. Disse justeringer fremgår af tabellen herunder, og er uddybet i de specielle bemærkninger. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov EM 2015/126 APNN

2 Gældende formulering Lovforslaget 1 1. Landstingslovens formål er at yde tilskud til udvikling og fremme af fiskerierhvervet, herunder at lette adgangen til erhvervet for nye aktører. Loven har også til formål, at fiskerflådens størrelse i forbindelse med strukturtilpasninger i det kystnære fiskeri tilpasses til de aktuelle og skønnede fremtidige fangstmuligheder ved indførelse af tilskud til ophugning af fartøjer mod at licenser tages ud. 14. Naalakkersuisut kan yde tilskud til ophugning af fiskefartøjer i det kystnære fiskeri inden for den samlede beløbsramme afsat på et givet års finanslov til dette formål. Stk. 2. Tilskuddet kan ydes, hvis fartøjet 1) er optaget i Skibsregistrets register over fiskefartøjer eller i Fartøjsfortegnelsen, og er registreret i Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrugs register over fartøjer med tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, 2) ifølge dets målebrev er over 5 BRT/ 8 BT men under 75 BRT/120 BT 3) er 25 år eller ældre, 4) har fisket mindst 50 % af de tildelte fiskerirettigheder de sidste to år, og 5) er driftsklar ved ansøgningens indgivelse. Stk. 3. Uanset tidspunkt for indgivelse af ansøgning og uanset om flere eller alle ansøgere opfylder betingelserne for at kunne få tildelt tilskud til ophugning, kan det i 17, stk. 1 nævnte udvalg ud fra en konkret vurdering prioritere ansøgere under hensyntagen til de til en- I Landstingslov nr. 15 af 20. november 2006 om fiskerifinansieringspulje, som ændret ved blandt andet Inatsisartutlov nr. 13 af 2. december 2009, Inatsisartutlov nr. 22 af 22. november 2011, og senest ved Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 1, affattes således: 1. Landstingslovens formål er, at yde tilskud til udvikling og fremme af fiskerierhvervet herunder, at lette adgangen til erhvervet for nye aktører, samt at bidrage til fornyelse af fiskeriflåden affattes således: 14. Naalakkersuisut kan yde tilskud til ophugning af fiskefartøjer i det kystnære fiskeri inden for den samlede beløbsramme afsat på et givet års finanslov til dette formål. Stk. 2. Tilskuddet kan ydes, hvis fartøjet: 1) er optaget i Skibsregistret over fiskefartøjer eller i Fartøjsfortegnelsen, og er registreret i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs register over fartøjer med tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, 2) ifølge dets målebrev er over 5 BRT/ 8 BT, men under 75 BRT/120 BT, 3) er 25 år eller ældre, 4) har deltaget aktivt i det grønlandske fiskeri de 2 forudgående år, og 5) ikke har foretaget overdragelser af kvoteandelen de 2 forudgående kalenderår før ansøgningstidspunktet. Dette gælder både hvis overdragelsen omhandler hele kvoteandelen eller en del af denne. Stk. 3. Hvis der er bevilliget offentlige lån 2

3 hver tid til rådighed stående tilskudsmidler og hensigtsmæssighed af ophugning og ydelse af tilskud. Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte prioritering foretages ud fra følgende kriterier: 1) fartøjets alder og tonnage, 2) fangst af tidligere tildelte fiskerirettigheder, 3) antal fartøjer eller licenser i visse geografiske områder, eller 4) indsatsen i fiskeriet fordelt på arter. 15. Tilskuddets størrelse udmåles som et af Naalakkersuisut fastsat grundbeløb og et beløb for fartøjets tonnage fastsat pr. BRT eller BT. Tilskuddets størrelse nedsættes med 5 % for hvert år fartøjet er ældre end 25 år. Stk. 2. Tilskud til ophugning kan maksimalt udgøre 100 % af forsikringsværdien, eksklusiv redskaber. Stk. 3. Hvis fartøjet ikke er forsikret, kan fartøjets værdi fastsættes af en uvildig vurderingsmand, der udpeges af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ansøgeren skal afholde omkostningerne til sådan en værdifastsættelse. Stk. 4. Forsikringssum, som er udbetalt på grund af skade på fartøj eller motor i indtil 1 år før ansøgning om ophugning, skal fradrages i udbetalingen af tilskud, hvis forsikringssummen ikke er benyttet til reparation af fartøjet. Ligeledes skal forsikringssum, som bliver udbetalt på grund af skade som opstår efter ansøgningen, men før tilskuddet er udbetalt, fradrages. eller tilskud til fartøjet, vil tilskud efter stk.1 tidligst kunne ydes 10 år efter sidste udbetaling af offentlige lån eller tilskud. Stk. 4. Uanset tidspunkt for indgivelse af ansøgning og uanset om flere eller alle ansøgere opfylder betingelserne for at kunne få tildelt tilskud til ophugning, kan det i 17, stk. 1 nævnte udvalg ud fra en konkret vurdering prioritere ansøgere under hensyntagen til de til enhver tid til rådighed stående tilskudsmidler og hensigtsmæssighed af ophugning og ydelse af tilskud. Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte prioritering foretages ud fra følgende kriterier: 1) fartøjets alder og tonnage, 2) fartøjets tidligere fangst, 3) antal fartøjer eller licenser i visse geografiske områder, og 4) den tid ansøgeren har været ejer af fartøjet affattes således: 15. Tilskuddets størrelse udmåles som et af Naalakkersuisut fastsat grundbeløb og et beløb for fartøjets tonnage fastsat pr. BRT eller BT. Tilskuddets størrelse nedsættes med 5 pct. for hvert år fartøjet er ældre end 25 år, dog maksimalt med 50 pct. Stk. 2. Tilskud til ophugning kan maksimalt udgøre 100 pct. af fartøjets værdi. Stk. 3. Fartøjets værdi fastættes af en uvildig takstmand, der udpeges af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ansøgeren skal afholde omkostningerne til værdifastsættelsen. Stk. 4. Forsikringssum, som er udbetalt på grund af skade på fartøj eller motor i indtil 1 år før ansøgning om ophugning, skal fratrækkes i udbetalingen af tilskud, hvis forsikringssummen ikke er benyttet til reparation af fartøjet. Ligeledes skal en forsikringssum, som bliver udbetalt på grund af skade, som opstår efter ansøgningen, men før tilskuddet er udbetalt, fratrækkes. 3

4 16. Ved udbetaling af tilskud skal fartøjet ophugges fysisk. Stk. 2. Ved udbetaling af tilskud til ophugning bortfalder fiskeritilladelse og alle licenser til erhvervsfiskeri. Fartøjet skal slettes i skibsregistrets fortegnelse over fiskefartøjer eller Fartøjsfortegnelsen og i Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrugs register over fartøjer med tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri. Stk stk. 2, 1. pkt. kommer ikke til anvendelse såfremt to eller flere fiskere sammen ansøger om ophugningstilskud til deres fartøjer, samtidig med at der sendes ansøgning om tilskud til fælles anskaffelse af 1 fartøj. Stk. 4. Ophugningstilskud efter stk. 3, bevilges kun til fysisk ophugning affattes således: 16. Fartøjet skal fysisk være ophugget før der kan ske udbetaling af ophugningstilskud. Stk. 2. Ophugningen skal ske ved et ophugningssted godkendt af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Stk. 3. Før udbetaling af tilskud til ophugning skal fartøjet slettes i skibsregistrets fortegnelse over fiskefartøjer eller Fartøjsfortegnelsen og i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs register over fartøjer med tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri. Stk. 4. Tilskud til ophugning er betinget af, at modtageren ikke foretager hel eller delvis overdragelse af kvoteandele i 5 år efter bevillingstidspunktet. Såfremt modtageren af tilskud sælger kvoteandele inden for denne periode, kan Naalakkersuisut kræve tilskuddet tilbagebetalt i henhold til lovens 12, stk. 1 nr Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget forventes ikke at have hverken administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige, ud over de allerede afsatte ressourcer. Forslaget indebærer ikke, at der skal foretages en ændring på finansloven. Da det forventes, at forslaget vil medføre en øget offentlig subsidiering, vil der kunne opstå en forøget konkurrence i fiskerierhvervet. Konkurrencen vil kunne medføre et øget politisk pres i forbindelse med de allerede pressede kvoter i forhold til visse arter. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget forventes at indebære en økonomisk fordel for erhvervslivet, da ansøgerne kan bibeholde deres licenser efter ophugningen er fortaget. Hvor stor den økonomiske fordel er, afhænger af hvilken type fartøj ejeren har licens til. Det er derfor ikke muligt at antyde omfanget af den økonomiske fordel forslaget har. 4

5 Herudover forventes det, at den øgede offentlige subsidiering, som forslaget indebærer, vil kunne medvirke til en forøget konkurrence i fiskerierhvervet. Forslaget kan endvidere forværre det eksisterende pres på enkelte fiskearter, da ophugningsstøtten vil kunne fungere som finansieringsstøtte til et nyt fiskerifartøj med forbedret kapacitet. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed. 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for andre borgere, end de der allerede er omtalt under forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Tilføjelserne i forslagets 1, nr. 2 og nr. 4 fremgik ikke af forslaget på det tidspunkt, det først blev fremsendt i høring. Derfor blev forslaget sendt i høring for anden gang. Høringssvarene er opdelt på henholdsvis første og anden høring. Første høring: 11. juli 11.august 2014: Forslaget er sendt i høring til KANUKOKA, SIK, Grønlands Arbejdsgiverforening, NUSUKA, KNAPK, Formandens departement, Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, Departementet for Sundhed og Infrastruktur, Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Departementet for Familie og Justitsvæsen, Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, Departementet for Miljø og Natur, og Departementet for Boliger. Høringsperioden var først sat til at være 11. juli-18. august 2014, men blev efterfølgende forkortet til 11. juli-11. august Høringsfristen blev forkortet af hensyn til tidsfristen for afleveringen til Inatsisartut. Forslaget har i samme periode været i offentlig høring på Selvstyrets høringsportal. Der er modtaget høringssvar fra Departementet for Familie og Justitsvæsen, KANUKOKA, Departementet for Natur og Miljø, NUSUKA, SIK, Grønlands Arbejdsgiverforening, Grønlands Fiskerilicenskontrol, Departementet for Sundhed og Infrastruktur, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og KNAPK. I det følgende behandles høringssvarene, der er indkommet under høringen. Det bemærkes, at høringssvarene, som er anført i kursiv, kun er gengivet i hovedtræk på baggrund af en foretaget væsentlighedsvurdering: 5

6 Departementet for Familie og Justitsvæsen meddelte, at de ikke har bemærkninger til ændringsforslaget, da indholdet befinder sig udenfor departementets ressortområde. KANUKOKA har meddelt, at da forslaget har til formål at foretage tilpasning og lempelser i vilkårene for tilskud til ophugning af fiskefartøjer, tager KANUKOKA forslaget til efterretning. Departementet for Natur og Miljø har meddelt, at de ikke har bemærkninger til det fremsendte ændringsforslag. KNAPK udtrykker glæde over lempelser i forslaget. De indstiller dog til at 14, stk. 3. ændres således at ophugningsstøtte ved offentlige lån eller tilskud til fartøjet kan gives efter 5 år, og ikke efter 10 år, som der står i forslaget. Indstillingen er ikke rettet ind i forslaget. Baggrunden for dette er, at bestemmelsen skal ses i sammenhæng med lovens 2 og 10, hvor der tages udgangspunkt i, at der kun gives lån og tilskud til fartøjer, der har en forventet levetid på mindst ti år. En frist på 5 år ville ikke harmonere med udgangspunktet i disse to paragraffer. GA giver i sit høringssvar udtryk for, at de er enige i Fiskerikommissionens udgangspunkt om strukturtilpasning af fiskerierhvervet. De giver udtryk for at forslaget går i den modsatte retning, og at de således er stærkt imod forslaget. Særlig lægger de vægt på, at forslaget vil medføre et forventet øget pres på hellefiskebestanden i Nordgrønland, og således en svækkelse af bæredygtigheden. De mener, at dette vil være med til at skade erhvervets bestræbelse på at arbejde for en certificering af dette fiskeri. Endvidere mener de, at forslaget står i direkte modstrid til det andet foreliggende forslag, forslaget om ændring af fiskeriloven. GA efterlyser et sammenhængende fiskerilovsarbejde med solide dokumentationer omkring fiskeriet. De har ikke bemærkninger til de øvrige mindre justeringer og præciseringer i forslaget. SIK tilslutter sig GAs høringssvar. Forslaget fremsættes, fordi der har været et politisk ønske om, at fiskerne kan bibeholde deres licenser. Baggrunden for dette ønske er, at mange fiskere ikke har ønsket at ophugge fartøjet, når det ved udbetalingen af tilskuddet er et vilkår, at licenser og kvoter bortfalder. Departementet for Sundhed og Infrastruktur giver udtryk for, at de overordnet er tilfreds med lempelserne i forslaget. De påpeger dog en problemstilling i, at forslaget afgrænser sig til fartøjer, som har været erhvervsaktive i det grønlandske fiskeri de to forudgående år. Parten henleder opmærksomheden på, at der henligger andre fartøjer i havnene, som er forladte, konkursramte eller i kondemnabel stand. 6

7 Afgrænsningen mod fartøjer, der har været erhvervsaktive i det grønlandske fiskeri de to forudgående år, har baggrund i, at fartøjer, der ikke for nylig har indgået i fiskeriet, samt fartøjer der aldrig har beskæftiget sig med fiskeri, ikke ressortmæssig hører ind under Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ej heller hører problemstillingen vedrørende disse fartøjer ind under fiskerifinansieringspuljens konto på finansloven. Det fremsatte forslag tager dog sigte på at forebygge, at fartøjer eventuelt bliver liggende forladt i havnen, fordi ejeren ikke ønsker at foretage ophugning, fordi hans licens eller kvote bortfalder. Qeqqata Kommunia kommenterer, at det ved forslaget bør forventes, at fartøjsejerne ikke vil holde sig tilbage for at få deres udtjente fartøjer ophugget, ligesom udtjente fartøjer ikke længere vil være at se rundt omkring i byen. De giver også udtryk for, at værdifastsættelsen ved en uvildig takstmand vil være et godt grundlag. Kommuneqarfik Sermersooq meddeler, at de deler betragtningen om, at det er nødvendigt med en strukturtilpasning i det kystnære fiskeri, og at dette skal komme både bestande, fiskerne og det økonomiske afkast til gode. Det er kommunens forhåbning, at lovændringen vil bidrage med en økonomisk fordel og skabe en påkrævet kapacitetstilpasning i den kystnære fiskeflåde. Det foreslå, at man ser på samspilseffekter i fiskerilovgivningen, som åbner for mulighed for individuel regulering af den enkelte erhvervsfisker således, at personer fra andre erhvervsgrupper kan udelukkes fra at deltage i erhvervsfiskeriet. Endvidere bemærker de, at en bibeholdelse af licenser og kvoter kan gøre det sværere at regulere en overkapacitet i fiskeriet. Kommunen håber, at muligheden vil sikre en modernisering i den indenskærs fiskeflåde, selv om nærværende forslag ikke umiddelbart synes at afhjælpe problematikkerne i Østgrønland. De finder det positivt, at fartøjer skal vurderes til deres reelle værdi, samt at der fremadrettet er et krav om, at ophugningen sker ved et godkendt ophugningssted. Det er ikke korrekt, at forslaget medfører en kapacitetstilpasning i den kystnære fiskeflåde. I henhold til gældende ret, er det et af ophugningstilskuddets formål, at tilskuddet bidrager til strukturtilpasning af den kystnære fiskeriflåde. Dette formål udgår i forslaget, da man fremadrettet skal kunne beholde licenser og kvoter ved udbetalingen af tilskud. De fiskerimæssige problemer i Østgrønland er af en anden karakter, og skyldes udfordringer med hensyn til infrastruktur og klima. Disse problemer vil ikke kunne afhjælpes ved en ændring af reglerne vedrørende ophugningsstøtte. Høringssvarene har således ikke medført ændringer i det fremsatte forslag. Anden høring: 6. februar 13.marts 2015: Forslaget er sendt i høring til KANUKOKA, SIK, Grønlands Arbejdsgiverforening, NUSUKA, KNAPK, Formandens departement, Departementet for Sundhed, Departementet for Bolig, Byggeri 7

8 og Infrastruktur, Finansdepartementet, Råstofdepartementet, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, Udenrigsdirektoratet, Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, Departementet for Uddannelse, Kultur, forskning og Kirke, Royal Greenland og Polar Seafood. Forslaget blev på anmodning efterfølgende også fremsendt til SQAPK. Høringsperioden var den 6. februar-13. marts Forslaget har i samme periode været i offentlig høring på Selvstyrets høringsportal. Det er modtaget høringssvar fra Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, Råstofdepartementet, Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, Departementet for Sundhed, Grønlands Arbejdsgiverforening, Finansdepartementet og Kommuneqarfik Sermersooq. I det følgende behandles høringssvarene, der er indkommet under høringen. Det bemærkes, at høringssvarene, som er anført i kursiv, kun er gengivet i hovedtræk på baggrund af en foretaget væsentlighedsvurdering: Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, Råstofdepartementet og Departementet for Sundhed har ikke bemærkninger til forslaget. Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet foreslår, at det indarbejdes i lovforslaget, at såfremt der er ubenyttede midler i fiskerifinansieringspuljen, er der mulighed for, at give støtte til ophugning af fiskefartøjer, der ikke længere har en gyldig tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri. Ved at indføre denne mulighed er det Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdets opfattelse, at udtjente fiskeskibe i mindre grad vil blive efterladt i fjorde og vidder, med risiko for at blive en miljømæssig belastning. Som beskrevet overfor, er afgrænsningen mod fartøjer der har været erhvervsaktive de to forudgående år baggrund i, at fartøjer der ikke for nyligt har indgået i fiskeriet, ressortmæssigt ikke hører ind under Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Dog tager det fremsatte forslag sigte på at forebygge, at fartøjer eventuelt bliver liggende forladt i havnen, fordi ejeren ikke ønsker at foretage ophugning, fordi hans licens eller kvote bortfalder. Kommuneqarfik Sermersooq støtter en opdatering af loven, men vurderer at ændringen af loven, angående kapacitetstilpasning af fiskeriflåden bør genovervejes. I det nuværende lovforslag vil det være muligt for ejeren af fartøjer, der ønskes ophugget, at beholde eventuelle licenser. Konsekvenserne af dette bør undersøges nærmere, da den ønskede strukturtilpasning ellers synes at kunne bortfalde. For at fremme indtjeningen hos de enkelte fiskere, og for fremadrettet at tilpasse fiskeriflådens kapacitet, anser forvaltningen det for vigtigt at der tages lovgivningsmæssige skridt i denne retning. 8

9 Til dette bemærkes det, at lovens tidligere formål med at biddrage til strukturtilpasning udgår, hvis forslaget bliver vedtaget med den nuværende ordlyd. Formålet udgår, da man fremadrettet skal kunne beholde licenser og kvoter ved udbetalingen af tilskud. GA bemærker, at de støtter de senere års lempelse af kravene for at kunne opnå ophugningsstøtte. De er enige med fiskerikommissionens anbefaling af, at fiskerierhvervet strukturtilpasses til de biologiske og økonomiske realiteter, så vi kan sikre en bæredygtig udvikling af fiskerierhvervet. Dog mener de, at forslaget går i den modsatte retning. De er derfor stærkt imod forslaget, og mener at forslagets konsekvens er konkurrence mellem flere fiskere om de samme ressourcer. Herunder forventer de mere pres på hellefiskebestanden i Nordgrønland, og dermed også en svækkelse af bæredygtigheden, hvilket vil skade erhvervets bestræbelse på at arbejde for en certificering af dette fiskeri. GA udtrykker, at forslaget er i direkte modstrid med et foreliggende forslag til fiskeriloven (FM2015/89,) hvor selve hovedbegrundelsen er, at Naalakkersuisut ønsker at reducere trykket på hellefiskebestanden. På denne baggrund efterlyser GA lovgivning baseret på en sammenhængende fiskeripolitik. Forslaget fremsættes fordi, der har været et politisk ønske om, at fiskerne kan bibeholde deres licenser. Baggrunden for dette ønske er, at mange fiskere ikke har ønsket at ophugge fartøjet, når det ved udbetalingen af tilskuddet er et vilkår, at licenser og kvoter bortfalder. Finansdepartementet finder det væsentligt, at det stadig er lovens formål at kapacitetstilpasse fiskeflåden i forhold til kvoterne for at skabe en bedre balance mellem ressourcegrundlaget og kapaciteten i fiskeriet. Departementet mener derfor, at det er en vigtig forudsætning for at yde ophugningstilskud, at fiskerilicensen samtidig bliver inddraget, eller der på andet vis sikres, at den samlede kapacitet i erhvervet tilpasses. Sker dette ikke, vil ordningen blot øge det offentliges engagement i fiskeriet. De giver udtryk for, at det ikke er det offentliges rolle at finansiere en ny fiskeflåde, men at investeringer i fiskeri- og forarbejdningskapacitet i det kystnære og det havgående fiskeri bør være privat. Ved at øge det offentliges engagement fortrænges privat kapital med offentlige midler, som i stigende grad vil være en knap ressource i de kommende år, ligesom øget offentlig subsidiering kan give konkurrenceproblemer. De efterlyser afsnit, som beskriver målgruppen for ophugningsstøtten, herunder typer og antal fartøjer, samt hvilket fiskeri fartøjerne udøver. Tilsvarende finder de, at afsnittet om de økonomiske og administrative konsekvenser er utilstrækkeligt beskrevet, da de mener, at de konkurrencepolitiske aspekter og konsekvenser af forslaget bør indgå. Herudover efterlyser de størrelsesangivelser af, hvad det vil koste landskassen, hvis ophugningsstøtten kan blive brugt til finansiering af nye fartøjer, samt konsekvensanalyser af hvad det vil koste landskassen, hvis alle fartøjer, som opfylder kriteriet for ophugningsstøtte, vælger at udskifte sine fartøjer. 9

10 Med hensyn til en eventuel beskrivelse af målgruppen for ophugningsstøtten, fremgår denne allerede af bemærkningerne til ændringsloven fra Dette billede har ikke ændret sig i væsentlig grad, og på denne baggrund er dette ikke uddybet yderligere. På baggrund af høringssvaret, er der foretaget tilføjelser under bemærkningernes nr. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige og nr. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet for at synliggøre at forslaget vil øge konkurrencen om de biologiske ressourcer. Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen svarer delvist til bestemmelsen i gældende ret. Dog udgår formålet om ressourcetilpasning, da licenser og kvoter ikke længere bortfalder. Til nr. 2 Til stk. 1 Bestemmelsen er identisk med 14, stk. 1 i gældende ret. Til stk. 2 Bestemmelsen svarer stort set til bestemmelsen i gældende ret. Dog er vilkåret om at fartøjet skal være driftsklart ved ansøgnings indgivelse blevet fjernet. Tilsvarende har man fjernet vilkåret om, at fartøjet skal have fisket mindst 50 pct. af de tildelte fiskerirettigheder de sidste to år, og erstattet dette med et vilkår om, at fartøjet skal have deltaget aktivt i det grønlandske fiskeri de to forudgående år. Da forslaget fortsat indebærer, at der ved en eventuel prioritering skal tages udgangspunkt i hvad fartøjet har fanget, se forslagets 1, nr. 3, forventes dette dog ikke at udgøre en væsentlig ændring. Herudover er der tilføjet et nyt nr. 5. Tilføjelsen begrundes i at Naalakkersuisut ikke ønsker, at ansøgere både kan modtage større offentlige tilskud, som overstiger udgiften til den fysiske ophugning, samtidig med, at de kan opnå en god fortjeneste på at sælge kvoteandele. Tidsperioden på 2 år skal ses i sammenhæng med bestemmelsens vilkår om, at parten skal have deltaget aktivt i det grønlandske fiskeri i de 2 forudgående år. Til stk. 3 Bestemmelsen er ny. Bestemmelsens baggrund er lovens 2 og 10, hvor der i bemærkningerne tages udgangspunkt i, at der efter loven kun gives tilskud til fartøjer, der har en forventet levetid på 10

11 ti år. At give ophugningstilskud til disse fartøjer ville ikke være i overensstemmelse med dette udgangspunkt. Til. stk. 4 Bestemmelsen er identisk med 14, stk. 3 i gældende ret. Til stk. 5 Der er foretaget en mindre sproglig justering i bestemmelsens nr. 2, som ikke indebærer en materiel ændring. Herudover er der indsat et nyt nr. 4, der tillægger længden af ansøgerens ejerskab af fartøjet, som et moment i den samlede prioritetsvurdering. Udgangspunktet er, at en længere sammenhængende ejer tid giver højere en prioritet. Baggrunden for bestemmelsen er, at der har forekommet eksempler, hvor ansøgeren erhverver fartøjet kort tid før ansøgningstidspunktet, og hvor købesummen er væsentligt lavere, end hvad der eventuelt kan opnås i ophugningsstøtte. Således ville ansøgeren ved overdragelsen kunne udløse værdier fra det offentlige. Disse transaktioner er ikke ønsket, da det eksempelvis kan medføre, at gamle fartøjer tages ind i Grønland, udelukkende med henblik på ophugning mod tilskud. Til nr. 3 Til stk. 1 Bestemmelsen svarer til gældende ret. Dog er der indsat et nyt punktum afslutningsvis i bestemmelsen. Dette følger dog allerede af den administrative praksis, og indebærer således ikke en ændring for den enkelte ansøger. Bestemmelsen medfører, at der maksimalt kan fratrækkes 50 pct. på baggrund af fartøjets alder. Til stk. 2 I henhold til gældende ret kan ophugningsstøtten maksimalt udgøre fartøjets forsikringsværdi. Der findes dog enkelte eksempler på, at ansøgeren som udgangspunktet ikke er forsikret, men kort tid før ansøgningstidspunktet har tegnet en forsikring, der væsentligt overstiger fartøjets reelle værdi, således at ansøgeren har haft mulighed for, at opnå en utilsigtet økonomisk gevinst. Der er et ønske fra lovgivers side om at forhindrer dette, og med lovændringen vil der derfor blive taget udgangspunktet i fartøjets reelle værdi og ikke forsikringsværdien. Bestemmelsen er ment som et supplement til beregningsmodellen i 15, stk. 1, da den opstiller et øvre loft. Samtidig medvirker bestemmelsen til, at det vil være gunstigt at foretage ophugningen snarest muligt, da en forringelse af fartøjet vil medføre et større værditab. Til stk. 3 11

12 I henhold til gældende ret tog man udelukkende udgangspunkt i en takstvurdering idet der ikke forelå en forsikringsværdi. Dette er i forslaget konsekvensrettet med baggrund i ændringen i stk. 2. Til stk. 4 Bestemmelsen er identisk med den gældende 15, stk. 4. Til nr. 4 Til stk. 1 Bestemmelsen svarer til gældende ret. Der er foretaget en omskrivning for at tydeliggøre, at udbetaling først sker når ophugningen er afsluttet. Dette sker på baggrund af erfaringer med, at mange ansøgere ønsker at få støtten udbetalt når ophugningen er påbegyndt. Dette ville dog være problematisk, fordi man potentielt risikerer, at ophugningen ikke afsluttes. Til stk. 2. Der er indsat et krav om, at ophugningsstedet skal godkendes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Baggrunden for dette er, at departementet har erfaringer med, at ansøgerne selv ønsker at foretage ophugningen for at minimere omkostningerne. Da det ikke tidligere har været et vilkår at ophugningen sker et professionelt sted, har det medført at departementet ikke har kunnet stille krav om dette. Ophugning foretaget af fiskeren medfører en betydelig risiko for miljøforurening. Ophugningsstedet kan eksempelvis være et værft, men det er ikke et krav. Det er dog en klar forudsætning, at virksomheden har det fornødne udstyr og faglige kompetencer til at håndtere ophugningen, således at ophugningen og håndteringen af restprodukter sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Stk. 3. Bestemmelsen svarer i stor grad til 16, stk. 2 i gældende ret. Dog udgår vilkåret om at licenser og kvoter bortfalder ved udbetaling at ophugningstilskud. Stk. 4. Bestemmelsen er ny. Den begrundes i at Naalakkersuisut ikke ønsker, at ansøgere både kan modtage større offentlige tilskud, som overstiger udgiften til den fysiske ophugning, samtidig med at de kan opnå en god fortjeneste på at sælge kvoteandele. Tidsperioden på 5 år skal ses i sammenhæng med, at det ved udbetaling af ophugningstilskud til personer med en kvoteandel forventes, at de fortsætter i fiskeriet. For det tilfælde at de ønsker at træde ud af fiskeriet, tilsiger kvoteandelens værdi, at de vil være i stand til at foretage ophugningen for egen regning. 12

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje (Ændring af tilskudsgrundlag)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. februar 2011 FM 2011/88 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forslaget har til hensigt at forbedre rammebetingelserne for fiskeriet som en følge af udviklingen i fiskerierhvervet.

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

4. november 2011 EM2011/35 (FM 2011/88) BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug. vedrørende

4. november 2011 EM2011/35 (FM 2011/88) BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedrørende Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri. (Ændringer om

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. april 2016 FM2016/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

9. maj 2015 FM2015/89 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

9. maj 2015 FM2015/89 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 ændring af Landstinglov om fiskeri. (Ændringer om udstedelse og opretholdelse

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM 2014/120 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2011 indledtes makrelfiskeri på forsøgsbasis i Grønland. I 2011, hvor fiskeindustrien

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING. Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks Nuuk

DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING. Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks Nuuk DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks 269 3900 Nuuk Svar til høring om forslag til Landstingslov om fiskeri. KANUKOKA skal efter høring

Læs mere

Inatsisartuts efterårssamling 2017

Inatsisartuts efterårssamling 2017 Brødtekst klik her! Brødtekst klik her! Inatsisartuts efterårssamling 2017 Pressemøde Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen Fredag den 18. august 2017 Naalakkersuisuts punkter til Inatsisartuts efterårssamling

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Pkt. 02 Pkt. 03 Generelle sager Seminar om indhandlingssteder Høring vedr. ændringsforslag til loven om fiskeri. Pkt. 04 Forslag til Levende resurseudvalgets

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 4. august 2016 EM 2016/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Efter vedtagelsen af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens under forårssamlingen 2016,

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en ressourceafgift på dele af det pelagiske fiskeri i Østgrønland, med det

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. august 2016 EM2016/133 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er et led i en modernisering af arbejdsmarkedslovgivningen. Formålet er at sikre, at jobs i Grønland

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. februar 2012 FM 2012/32 1. Indledning FM 2012/32 IIN Sagsnr. 2012-060099 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget udspringer af et ønske fra Den Centrale Regnskabsafdeling (DCR)

Læs mere

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger.

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. 23. april 2004 FM 2004/23 Rettelsesblad (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på Finansloven for

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. august 2015 EM 2015/161 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER. Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov om fiskeri.

Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER. Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov om fiskeri. Kalaallit Nunaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER 13. februar 2008 Sags.nr. 01.36.01.29 Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeriudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeriudvalg. vedrørende 16. november 2009 EM09/95 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeriudvalg vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri. (Medlem af Naalakkersuisut Ane Hansen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

19. maj 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

19. maj 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. maj 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er motiveret af den grundlæggende anskuelse, at en landsdækkende offentligt finansieret medievirksomhed

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der efter ikrafttrædelse af den gældende inatsisartutlov på området, som

Læs mere

Bemærkninger til forslag til ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslag til ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslag til ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet. Almindelige bemærkninger Ansvaret for Grønlands havmiljø er delt mellem Grønland og Danmark, idet landstingsforordning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde 13. august 2012 EM 2012/85 Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne inatsisartutlov har til formål at fremme et effektivt

Læs mere

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv.

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formanden for Naalakkersuisut NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

6. november EM20l5 126 I I lovens l4, stk. 2 udgår den gældende nr. 4 og 5 om, at fartøjet skal have fisket mindst 50 pct. af de tildelte fiskeriretti

6. november EM20l5 126 I I lovens l4, stk. 2 udgår den gældende nr. 4 og 5 om, at fartøjet skal have fisket mindst 50 pct. af de tildelte fiskeriretti 6. november EM20 l 5/ l 26 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- 0g Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x. af x. xxx 2015 0m ændring af Landstingslov 0m fiskerifinansieringspulje

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 19. august 2015 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslagets baggrund Ved landstinglov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik blev datasikkerheden i forbindelse

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 14. september 2006 EM 2006/43 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 1. Landstingslovens formål er, at yde tilskud

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandling. Til 15 1. 15, stk. 3 affattes således: udbetalt efter Nordisk Konvention

Læs mere

7. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er et større reformarbejde, hvori der indgår et ønske om implementering af mere

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016 WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk NOTAT Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10.

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere