Konjunktur og Arbejdsmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunktur og Arbejdsmarked"

Transkript

1 Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens Svag økonomisk fremgang i 1. kvartal 13 Internationalt OECD: Udsigt til negativ vækst i Eurozonen i 13 Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Fortsat højest bruttoledighed blandt 5-9-årige Fortsat negative forventninger i hovederhvervene til den økonomiske udvikling Positive forventninger til beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Regeringen forventer vending på arbejdsmarkedet fra medio 13 Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde mandag den 7. maj 13 regeringens nye økonomiske prognose, Økonomisk Redegørelse, maj 13. Væksten i Danmark forventes at blive,5 pct. i 13 og 1, pct. i 1 Omtrent samme skøn som OECD Ifølge regeringens maj-prognose forventes væksten i Danmark at blive på,5 pct. i 13 og 1, pct. i 1. I forhold til december-prognosen er der tale om en kraftig nedjustering af vækstskønnet for 13 på,7 pct. point, jf. tabel 1. Væksten i 13 forventes primært at være drevet af den indenlandske efterspørgsel, mens eksporten vil overtage rollen som vækstmotor i 1. Regeringens skøn ligger tæt op ad vækstprognosen for Danmark i OECD s nyligt offentliggjorte Economic Outlook, jf. tabel 3 senere i denne publikation. Tabel 1. Skøn over udvalgte økonomiske nøgletal ØR dec ØR maj ØR dec ØR maj Vækst i BNP (pct.) -,5 1,,5 1, 1, Bruttoledighed (1. personer) Beskæftigelse (1. personer) Arbejdsstyrke (1. personer) Vækst i timefortjenesten i den private sektor (pct.) 1,7 1,7 1,7,, Inflation (pct.), 1,5 1,1 1, 1,5 Offentlig saldo (mia. kr.) -75, -, -3, -5, -31, ØMU-gæld (pct. af BNP) 5,7 3, 3,9, 3,1 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk Redegørelse, maj 13

2 Skønnet for bruttoledigheden er nedjusteret til 15. personer i 13 Regeringens skøn for bruttoledigheden er nedjusteret væsentligt i både 13 og 1 i forhold til december-prognosen. Det forventes nu, at ledigheden vil falde fra. personer i til 15. personer i 13 og 15. personer i 1, svarende til et fald på hhv.. og 9. personer. Nedjusteringen hænger bl.a. sammen med, at flere personer skønnes at opbruge dagpengeretten end hidtil antaget. Der er i prognosen ikke taget højde for den nye indfasningsmodel, som regeringen for nylig aftalte med Enhedslisten. Beskæftigelsen forventes at falde med. personer i 13 Regeringen forventer, at beskæftigelsen vil stige fra midten af året, men at den samlet set vil falde med. personer i 13. Den tiltagende bedring af økonomien skønnes at medføre en stigning i beskæftigelsen på 1. personer i 1. Lønstigningstakten i den private sektor forventes at udgøre 1,7 pct. i 13 og, pct. i 1. Som følge af en afdæmpet prisudvikling vil dette give plads til reallønsfremgang på ca.,5 pct. i både 13 og 1. Regeringen skønner, at underskuddet på den offentlige saldo bliver på 3, mia. kr. i 13 og 31, mia. kr. i 1. Det er et betydeligt lavere underskud i forhold til skønnet i decemberredegørelsen, jf. tabel 1. Det lavere underskud hænger bl.a. sammen med, at det midlertidige provenu fra omlægningen af kapitalbeskatningsordningen er blevet opjusteret. Vismændene forventer stort set ingen vækst i 13 Dagen efter, at regeringen udkom med sin nye økonomiske prognose, offentliggjorde De Økonomiske Råd vismandsrapporten for foråret 13. Rapporten indeholder bl.a. en vurdering af konjunkturudsigterne for dansk økonomi. Konjunkturvurderingen fra vismændene er lidt mere pessimistisk end regeringens prognose. Særligt når det gælder vækstskønnet for 13, men også for ledigheden. Vismændene forventer en økonomisk vækst på, pct. i 13 Fald i bruttoledigheden frem til 15 Moderat udvikling i lønningerne Vismændene forventer en svag økonomisk vækst på, pct. i 13, hvilket er lidt lavere end regeringens prognose, jf. tabel. Omvendt ventes en lidt højere vækst i 1 på 1, pct. Vækstskønnet for 13 er, ligesom regeringens vækstskøn, kraftigt nedjusteret i forhold til vismændenes efterårsrapport, hvor man forventede, at den danske økonomi ville vokse med 1, pct. i 13. Det skønnes, at ledighedsstigningerne er ophørt, og at bruttoledigheden langsomt vil falde. En egentlig vending på arbejdsmarkedet ventes dog ikke før end i 1. Sammenlignet med regeringens prognose venter vismændene et langsommere fald i ledigheden. Ligesom regeringen forventer vismændene, at der bliver plads til reallønsfremgang i 13 og 1, jf. tabel. Også vismændene har nedjusteret forventningen til underskuddet på den offentlige saldo. Ifølge vismændene blev saldoen ekstraordinært belastet af udbetalinger af efterlønsbidraget i, mens den omvendt vil blive styrket i år og næste år af den fremrykkede beskatning af kapitalpensioner.

3 Tabel. Udvalgte nøgletal fra regeringens og vismændenes seneste konjunkturprognoser Faktisk Regering DØRS Regering DØRS DØRS Vækst i BNP (pct.) -,5,5, 1, 1, 1,9 Vækst i idenlandsk efterspørgsel,3 1,1 1, 1,,, Inflation (pct.), 1,1 1, 1,5 1,9, Lønudvikling (pct.) 1,9 1,7 1,,,1,3 Bruttoledighed (1. personer) Offentlig saldo (pct.) -,1-1, -1,5-1, -1, -, Offentlig saldo (mia. kr.) -75, -3, -7, -31, -31,1 -, Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk Redegørelse, maj 13 og De Økonomiske Råds Dansk økonomi, forår 13. Ugens analyse: Mindre stigning i ledigheden i april 13 Bruttoledigheden steg i april 13 med 1.5 personer I april 13 steg bruttoledigheden med 1.5 personer til personer eller 5,9 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en stigning i ledighedsprocenten på,1 procentpoint i forhold til marts 13. Stigningen i bruttoledigheden fra marts til april 13 dækker over en stigning i nettoledigheden på ca..3 personer, mens antallet af aktiverede faldt med ca. personer. Antallet af nettoledige og aktiverede er nu hhv og 3. fuldtidspersoner, jf. figur 1. Figur 1. Stigning i bruttoledigheden, april Ledighed Aktivering Relativ stabil ledighed set over længere tid Fuldtidspersoner jan-7 jun-7 nov-7 apr- sep- feb-9 jul-9 dec-9 maj-1 okt-1 mar-11 aug-11 jan- jun- nov- apr Anm.: Udvikling i bruttoledigheden, sæsonkorrigeret, januar 7 til april 13. Der er databrud i januar 1 som følge af ny opgørelsesmetode. Ledigheden har været relativ stabil set over en lidt længere tidshorisont. Siden november 9 har ledigheden således ligget mellem 5, og, procent af arbejdsstyrken. De seneste måneder har der dog været tendens til aftagende ledighed. De unge 5-9-årige har fortsat den højeste ledighed på 9,7 procent, efterfulgt af de 3-39-årige med en ledighedsprocent på,5. De øvrige aldersgrupper har alle en ledighedsprocent under gennemsnittet, jf. figur A bagerst i publikationen. Fuldtidspersoner Ugens tendens: Svag økonomisk fremgang i 1. kvartal 13 BNP steg med, procent i 1. kvartal 13 Den økonomiske aktivitet målt ved bruttonationalproduktet (BNP) steg svagt med, procent i 1. kvartal 13 i forhold til. kvartal, når der tages højde for sæsonudsving og prisudvikling, jf. figur. Hermed er den økonomiske vækst igen svagt positiv efter negativ vækst i. kvartal. Set over det seneste år er økonomien skrumpet med,

4 procent. Danmarks Statistik bemærker, at usikkerheden på BNPvæksten generelt vurderes til ±,5 procentpoint. Figur. Dansk økonomi voksede med, procent i 1. kvartal 13,, 1,5 1,5 1, 1,,5,5,, -,5 -,5-1, -1, 1K1 1K 1K3 1K 11K1 11K 11K3 11K K1 K K3 K 13K1 Anm.: Kvartalsvise ændringer i BNP, faste priser, sæsonkorrigeret, 1. kvartal 1-1. kvartal 13. Stigning i indenlandsk efterspørgsel og fald i nettoeksport Lille fald i beskæftigelsen Den svage økonomiske fremgang i 1. kvartal 13 skyldes bl.a. en stigning i den indenlandske efterspørgsel på, procent. Der var en stigning i lagre og en lille stigning i det private forbrug, mens både investeringer og det offentlige forbrug faldt i 1. kvartal 13. Den samlede eksport faldt med, procent, mens importen steg med 1, procent. Den samlede beskæftigelse faldt med,3 procent, svarende til 7. personer, når der korrigeres for sæsonudsving. Det samlede antal beskæftigede i 1. kvartal 13 var.75. personer ifølge Nationalregnskabet. Internationalt: OECD: Udsigt til negativ vækst i Eurozonen i 13 Ny vækstprognose fra OECD I OECDs nyligt offentliggjorte Economic Outlook er forventningerne til væksten i USA fortsat høje, mens den økonomiske aktivitet i eurozonen i de kommende år ventes at være begrænset af den vedholdende krise. Ifølge OECDs prognose vil væksten i OECD-landene som helhed falde fra 1, pct. sidste år til 1, pct. i 13, mens ledigheden vil stige fra, pct. i til,1 pct. i 13. Derimod vil væksten tiltage væsentligt i 1, jf. tabel 3. Faldende vækst og stigende arbejdsløshed i Eurozonen. OECD nedjusterer skønnet for Eurozonens økonomi, som nu ventes at skrumpe med, pct. i 13, mod en tidligere forventning om en lille nedgang på,1 pct. Samlet set er Eurozonens økonomi derfor stadig svag, men medlemslandene har forskellige økonomiske udsigter. Den økonomiske aktivitet forventes fortsat at falde eller stagnere frem til andet halvår af 13. De negative vækstudsigter skønnes at øge arbejdsløsheden i Eurozonen, som vil stige til,1 pct. i 13 og,3 pct. i 1, jf. tabel 3. En undtagelse i Eurozonen er Tyskland, hvor den økonomiske bedring allerede er undervejs. Her forventes væksten at være 1 procentpoint højere en for det samlede Euroområde.

5 Positive forventninger til USA s økonomi Mens OECD nedskriver forventningerne til væksten i Eurozonen, er forventningerne til den amerikanske økonomi positiv. Væksten i USA ventes at blive 1,9 pct. i 13 og, pct. i 1, og arbejdsløsheden skønnes at falde til hhv. 7,5 pct. i 13 og 7, pct. i 1, jf. tabel 3. Forbedret finansielle betingelser, gunstige pengepolitikker samt vækst i det private forbrug bidrager til de højere vækstforventninger de kommende år. Tabel 3. OECD forventer vækstfald i Eurozonen i 13 Årlig vækst Ledighed i pct. 13* 1* 13* 1* Danmark -,5, 1,7 7,5 7, 7,3 OECD-landene 1, 1,,3,,1, USA, 1,9,,1 7,5 7, EURO-landene -,5 -, 1,1 11,,1,3 Anm.: Årlig realvækst målt ved BNP samt ledigheden i pct., 1. Tal for 13 og 1 er skøn fra OECD. Ledighedsskønnene er baseret på en international sammenlignelig opgørelse (Labour Force Survey), og kan derfor ikke sammenlignes med de officielle danske registerbaserede ledighedstal. Kilde: OECD Economic Outlook, No. 93. Preliminary version, maj 13. Forventninger om gradvist tiltagende, men dog stadig svag dansk vækst Dansk vækst drives bl.a. af gennemført finanspolitik, lave renter og forbedret tillid OECD forventer, at den danske vækst gradvist vil tiltage i de kommende år, men vil forblive moderat. Den danske vækst ventes at blive, pct. i 13 og stige til 1,7 pct. i 1. Et skøn, som er nogenlunde på niveau med regeringens seneste prognose, jf. tabel 1 tidligere i denne publikation. Den økonomiske genopretning forventes således at ske langsommere i Danmark end for gennemsnittet af OECD-lande. Omvendt skønnes væksten i Danmark at blive højere end i Eurozonen, jf. tabel 3. Den gradvise genopretning af dansk økonomi skal ifølge OECD bl.a. tilskrives allerede gennemførte finanspolitiske tiltag, der stimulerer økonomien, såsom indkomstskattelettelser og udbetalingen af efterlønsbidrag. Derudover vil lave renter og forbedret tillid til økonomien også bidrage positivt til væksten. Det samme vil flere af initiativerne fra regeringens vækstplan fra april 13. Den danske eksport ventes at få fordel af både en voksende verdenshandel og forbedret konkurrenceevne. De private investeringer, der i 13 understøttes af investeringsvinduet, vil i 1 opleve en positiv afsmitningseffekt fra den højere eksport. Unødvendigt med yderligere stimulering af økonomien, med mindre væksten skuffer OECD vurderer, at det er hensigtsmæssigt med en omtrent neutral finanspolitik i 1. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med yderligere stimulerende finanspolitiske tiltag, med mindre væksten viser sig meget dårligere end ventet.

6 Tal om konjunktur og arbejdsmarked Andre tendenser De vigtigste nøgletal Niveau* Ændr.** Periode Kvartalsvis økonomisk vækst, 1. kvt. 13 Handelsbalance (mio. kr.).19 mar-13 Inflation, apr-13 Årlig lønstigningstakt 1) 1,. kvt. Antal ledige apr-13 Ledighedsprocent 5,9 apr-13 Beskæftigelse ).7 1. kvt. 13 * Inflation og Årlig lønstigningstakt er faktiske tal, mens de øvrige tal er sæsonkorrigerede. ** For de faktiske tal er ændringen beregnet ift. samme periode sidste år, mens ændringen for de sæsonkorrigerede tal er beregnet ift. forrige periode. 1) På DA-området. ) På baggrund af nationalregnskabet. Kilde: Danmarks Statistik og DA. Konjunkturindikatorer Niveau Ændr. Periode -- sæsonkorrigeret -- Forventninger til næste kvartal - Industri - maj-13 - Bygge og anlæg -19 maj-13 - Servicesektoren -7 maj-13 - Detailhandlen* maj faktiske tal -- Varslede fyringer apr-13 *Danmarks Statistik offentliggør ikke sæsonkorrigerede tal for detailhandlen, derfor benyttes det ukorrigerede tal. Anm.: Ændringen i varslede fyringer er beregnet ift. samme måned sidste år. Kilde: Danmarks Statistik og Jobindsats.dk. Beskæftigelsespolitiske ordninger Niveau Ændr.* Periode -- sæsonkorrigeret -- Nettoledige apr-13 - Dagpengemodtagere 91. apr-13 - Kontanthjælpsmodtagere 7.5 apr-13 Aktiverede 3. apr-13 - Dagpengemodtagere.7 apr-13 - Kontanthjælpsmodtagere 1.1 apr-13 Bruttoledighed apr faktiske tal -- Ikke arb.parate kth 13. apr-13 Revalidering. apr-13 Forrevalidering 1. apr-13 Sygedagpenge 75. mar-13 Ledighedsydelse 17. apr-13 Fleksjob 53. dec- Førtidspension. apr-13 Efterløn 1) 15. apr-13 * For de faktiske tal er ændringen beregnet ift. samme periode sidste år, mens ændringen for de sæsonkorrigerede tal er beregnet ift. forrige måned. 1) Antallet af efterlønsmodtagere er berørte, mens antallet af personer på de øvrige ordninger er fuldtidspersoner. Kilde: Sæsonkorrigerede tal: Statistikbanken. Faktiske tal: Jobindsats.dk og Pensionsstyrelsen. Figur A. Fortsat højest bruttoledighed blandt 5-9-årige 1 Mænd 5,9 Kvinder 5, 1- år år 9, år,5-9 år 5,3 Gennemsnit 5-59 år 5,5 år og derover Anm.: Bruttoledighedsprocenten for udvalgte grupper, sæsonkorrigeret, april 13. Figur B. Fortsat negative forventninger i hovederhvervene til den økonomiske udvikling maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan-13 mar-13 3, maj-13 Industri Bygge og anlæg Service Anm.: Sammensat konjunkturbarometer for industri, bygge og anlæg samt serviceerhverv, sæsonkorrigeret, maj 11 maj 13. Industriens indikator indeholder forventninger til produktionen de kommende 3 måneder samt en vurdering af ordrebeholdningen og færdigvarelagre. Byggeriets indikator indeholder forventninger til beskæftigelsen de kommende 3 måneder samt en vurdering af ordrebeholdningen. Serviceerhvervenes indikator indeholder forventninger til beskæftigelse og omsætning de kommende 3 måneder. Figur C. Positive forventninger til beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen Nettotal Service Industri Byggeri Detail Anm.: Forventninger til beskæftigelsen de kommende 3 måneder indenfor de hovedsektorer, maj 13. Kilde: Danmarks Statistik Nettotal

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyser Regeringens skatteudspil øger beskæftigelsen markant Vismændene forventer moderat vækst og stigende ledighed Ledigheden var stort set

Læs mere

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens tema I Vækstpakke 214: Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Ugens tema II OECD: Udsigt til positiv vækst i Eurozonen i 214 og 2 Ugens tendens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny undersøgelse fra OECD om voksnes færdigheder Stort set uændret, men positiv forbrugertillid

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Største ledighedsfald i år De ledige udgør, pct. af arbejdsstyrken Ledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 UIndhold:U HTUgens temath HTStigende beskæftigelse og økonomisk vækstth HTUgens tendenserth HTRekord mange arbejder på deltidth HTInternationaltTH HTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Nettotilgangen til ledighed har siden 21 været tæt på nul

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44, 211 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Underskud 1 mia. kr. større end ventet Ledigheden vil fortsat stige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 11 Indhold: Ugens tema Ι Svag økonomisk udvikling i 4. kvartal 2013 Ugens tema ΙΙ Dansk byggeris forlig med 3F Tendenser Lavere lønstigninger inden for fremstillingsvirksomhed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Regeringen: Det går fremad for dansk økonomi Danmark ud af krisen regningen betalt 8 nye initiativer til bekæmpelse af langtidsledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Aftale om senere tilbagetrækning sikrer mia. kr. Ugens analyse Relativt lav lønstigning i bygge- og anlæg i Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47, 211 Indhold: Ugens tema Beskæftigelsesfrekvensen er faldet mere for mænd Ugens nyhed Ændringer på beskæftigelsesområdet i Finanslov for 212 Ugens tendens Flere danskere

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge. marts 7. marts 9 Indhold: Nye nøgletal Størst stigning i beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere Stabil men lav forbrugertillid Realkredit Danmark forudser et fortsat

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stabilisering af konjunkturerne Dansk økonomi lever op til EU's konvergenskrav

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Hvordan kan Danmark forblive et produktionsland? Hvorfor er det vigtigt med industriproduktion

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge 14 3. marts 3. april 29 Indhold: Nye nøgletal Fald i antallet af efterlønsmodtagere Lille stigning i antal personer på sygedagpenge 4.8 flere i fleksjob på et år Fortsat

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 UIndhold:U HTUgens analyseth HTUgens temath HTFærre ledige og aktiverede i august TH Ny strategi skal sikre arbejdsmiljø HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 17 Indhold: Ugens tema Ugens analyse I Ugens analyse II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Bred politisk aftale Bred politisk aftale om kontanthjælpsreform

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Ugens tema II Reform af førtidspension og fleksjob: Flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet Skattereform ventes at skabe ca. 15.8 job Ugens analyse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 24 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Konkurrence og internationalisering er vigtige drivkræfter

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Merledigheden blandt de -9-årige er næsten væk Udbetaling af SP-midler gav større effekt end ventet Ugens tema Aftale om kommunernes økonomi for Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: HUgens analyseh HRelativtH få på arbejdsmarkedet i de store byer HUgens temah HKraftig stigning i antallet af praktikpladserh HUgens tendenserh HInternationaltH

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013 Øjebliksbillede 1. kvartal 213 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 213 DB øjebliksbillede vil på samme måde som det tidligere TUN Øjebliksbillede give en beskrivelse af de vigtigste nøgletal for dansk økonomi

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere