Vilhår. ,;. i,:',:','r;' :,:, :,:,,,,,.,. t!%g rl:'r',i,,,i'r. ,...,...r,.: -.-t.i.::.,t :. -'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilhår. ,;. i,:',:','r;' :,:, :,:,,,,,.,. t!%g rl:'r',i,,,i'r. ,...,...r,.: -.-t.i.::.,t :,.;,.,,:r_.@..._:1.r;.,,1; :. -'"

Transkript

1 l Vilhår Vedrøreade salg øf parcelhøs grunde i onrådei nord. for Vestre Nngoej i Bjeningbro,;. i,:',:','r;' :,:, :,:,,,,,.,. t!%g rl:'r',i,,,i'r :. -',...,...r,.: -.-t.i.::.,t

2 :' /" il:,.', +, i t' -t lv:rsigl:kort l: Ic oo..

3 rr.i:r\ i:i. rc,'i!. V I L(;1 ve:ror?rne selc er 3 je! rinsbro nori.o. vesl.e Rirqve j i H konnune s by9!eqr!..ie 3jerrinq5ro, t. P3rceli-..n s 5:li!!enh4d o! envendel;e. parcell:rne er!elieqende noid lor u st.e Rinqvej i B ierrinqbro son anqiv"t på vedhæflede ove.siqlsk.rt 1:Io ooo. AJqanr.. iil om.åc=i ske.rira l.r?s!re linqvej o-q stasve ien rl.i-,ndtviqsvej. Adqån!en LiI parce.il.rnellra de korte l!kked boliaveje' der er sicevej? lil 5:arvejen" Kincosvej cq!rors nsvej. icr fod:,rænqere oq cyklist-.r er de.ir!en ådjanq frå er q,.li.t st1_ sys."m, ier,eaierhånden sofl C i!dby99es, vil forbinde Emrådet meo de vitliq_ s., rå1; Eqeskovst<o1e.l og den planlagi.e børnehave i e t a q e b o I i! o m r å d e 0.3 norr: herfor, B j e r. i n g b r o h a I I e n, del æidre oyomr åde I d ret spå rk en og de rekr!a"-iv? områder i ol omkrinq omr3dei. Stierne lorsvn'es ed belvsninq' H.- ' v.dsiip.ne r6r.s uneer V-'slre ainqve.i orl i.!nntv-iqsvej oq indr '-tes 6Ed =askitle baref lor f!dgdjnqe.e oq cykiistp.. I.nrådet u.i?qqes ræile:ar.eler ti1 rekrealiv aormå1' som ned siianl.æg rorbindes med oe:yqqelsen oa de zvrj.qe r'ckreative arealpr i bvdelen' 0mråde'. opdeles i 2 selvstenoiq" åfsnit msd hensvn ti1 udstvkn-inq, salq oq bygqemod.inq. Afsnil 1o tålter 44 parceller v d Kinoosvej, oq afs..ii 2 omfåtter for?lob.igt 54 øarceller ved Irundtviqsvej' hvor der senere,ii blive!dstykkei yr,erligere oarcell'r tii Farcelhuse, rekkehuse' kedehu_ se eiler IignendE bebyggelse. parcelle.ne udqør en.ie1 åf et stzrre planlaqt EårceLhueområ ot er Deliqgende i bygninqsvedteqtens område C.5, der er uilaqt t11 åben, 1av D o I i g b e b y q q e I 3 e. 0mråderne øst ror pa rcelhusområdet er un1å9t iil r nholcsvls iæi lav beby!oelse oq Iængere mod øst etågebebyq_ Else i områ.e l.l. 2arcelle..e er red hensyn lil oabyqqet3e oq udnvllels? undetkastet.e serli! 5es.:nme1s? i bygninqsvedleqren 1 l9 ror I ierrinqbro kondun, nvorai e k s! r : k t" å I s k r i I i r inse s vedf"jet soi bl1aq iil salqsvilkårene. ior pa.c31i.r.es udnyitelse oq.ebyggeise qr:lder desuoen Des'em_ r:i:c..e I vedhæfi!le easkrift af lekl':raaion,.le. tinqiyses!å pa.cellerne 3: in:-.^cloe. sæ.li:e r.!ie. og o.s:enneis=r v:drø!?.de: l. Jdsiyknirr:, 2. P.rc"ll"rnes unny!telse. 3, rr: ie, si,i.r oe lællesarcai.

4 2. 4. q d. a n q s f o. h o.i d. 6. aygeeiinier.?. 3eaycoelsens l]dformninq oq placerinq på a.!nden. 3. Pa rk.. ini-. f o rho LC. 9. Te r ræn re_ou I e r in A. 1o, ubeby!!ede å.ea1ers anlæq oq v e d I i q e h o I d e I s e. 1I. He qn oq beolåntninq. 12. L-dningsånleq oe olieienke m.u. 13, Af råldseladser, 14. postkasser, antenne. oq skiltning n.v. 1-. yre'o Iru.a jerforeoin! oq kolleklive lorpliqtelser, 1?. iv e.qa n g s b es' emnet se r. 18.,indring.. oq d.isf nsal lone r. 2. anleq af ve ie, sti?r oq l=1iesa!-.a1!r. Anlæq el veje og stle! samt nedlæqninq ai tsr1øbstedninger oq f o. s y n i n q s.i e d n i n q e r m. m. roretaqes af Bjefrinqbro kommune i overensstemmelse med planer, dee er freølagi hos kommunens tekniske forvallninq. VBj- oq lad.ingsanlæq m,m. qennemrøres i 2 eiaper. Unde r lørste etaoe hø.8 r: L.dninosanlæo: Kloak- oq vandledninqer med stik, e1- oq telefonkåbier s3mr fje.nvarmeleoninger med stik oq rørledninqer under kørebaner tii FremFørinq åf e1-slik. :9ji!l=!, Jnrdarbejde, lunnela.1æc, vejb.ande, kø!ebanebelæqninq med asfåltbundlag, broleqninq i overkørsibr ved vejudmundinqer oq floreiøbi! qrusbefeslelse i øvriqe overkørs1er sent i de sycliqe 6.ideveje tii (ingosvaj, Unoer førsle elape hører oqså etabterinq af vej- og stibe- Unde. siaste erape hører: K a n t s t E r s å r b E j d e r o9 slidlåqsb-61ægnin-. oå k ør ebån e, f o.to v s- oq stibelæsi.1sa, 3n1æ! al!!æstabatier oq overkørs1er såmt ån1æg af Fæltesareal Fed besåni.q o9 beolanlninq, Unoer silslp el:a!-c hører oqså oen endeli!-p befestelse af kø.ebanerne i oe syclioe sioeveje rir G!unotvigsvej, der ujfares som brolegninq mpd beto.ste..

5 !lv.r i=r.iq vejoverll:de alvieer i hojce ira te!ren i veiqræns ' udjævrcs.o.iirefo.skeiie. ved ve.ia.bej.et neo skfåninoe. på ce.cellerne uden for vejens areei. Stuttemure kån -l st-'de'. ei-a-'leres aa køberne, men!-qrile.ne h3.veo er (omn!nei uveokommenae' (omm!ne. kan i lerbinielsa med ry-naemodn.inqsår.ejde.ne fdr2laae terrenr.gulerin.r på pa.cellerne' hv.r dette skennes hensicl3næ5siqt al lrensyn lil helhe.jsvi.kninqen.!el I områ!ei."liqqende fæ11esar'"ai anlæ!qes n3o gresbevoks'inq, beplanininq og siier eftar kommunålbeslv.elsens serlige bestemmelse' Area- 1.t tilhørc. 3j.rioqiro kommune, nen brugsr.!"ten e! forbesoldt beboe.ne i co.åde'", d r ooasttes åf u:sayknin eni og de pågzldende!årceleiere e! ForEliqtet tii deltarelse i arealels vedliqeiroldelse som omtalt i alsnit 4 o. deklaralionen : -a oq I6. te i læ11esa.eålet ar]laqte Aal]qsli-or er ooq ikke alene ForbeholdL de råq.:1de.de ejendomme, men -"jener til ofrenlli-a br!r oq vedliqehold ' de!lor ål kofl,irun., lenh ldelse, snervdninq oq eve.tuel I I å t I ø r c q r u s n i n q ar stierne påhvlier.e.imod parcelejerne. AFI?b3ån1e!rteL ulr'øres efter s oaråt svstem'. StikIedni"er for!egnva.d oo so:lreva..i indleqqes al konmunen lil pa.ceil r'-'s!'ænse' Fordeiin-csskabe,v. For ei_forsvninq anbxinqes ef!er en a' komnunalbeslyr,.i':ar oq el.etska!ei l'1.e'f. nærmere vea'"åqet plan. Køberne af oårceller. skå1 iå-la. ai fo.ielinqsskabe nr.v. anbringes på oarcellernes ir-:1 raq ue jt:.i"-. E1-stik ska1, hedmindre andel qockendes af kommunelb'slvrelsen oq e1-forsyninqssets<abet, ucløres sod jordkaoel. For unde:førinq unde! korebaneå!eåler nedlæqg-'r kommunen.ør1einin9 r ved nvert fo!oelinqsskab' som skal brny:t-"3. kåb1e.nes ptacering oå Ianqs i vejareåle! skal godkendes åa k ommun ens LEkniskE udvålg,.or g6aebelysninqsa.mat!rernes (Farkbelvs.ingl pt:cerinq gæ1ce' samre retnin!sliniei som cvenfor nævni f.! lordel:ngsskabe i!.v. Sliklecn.in?er for van d efsilr:tes ca..': fr r.a qrunce.s serens Eekos:ning, 3. nedleqqes af koheunen i vejåreal":ne oq græn:e mei stophan. oq s1!tm!ffe. Lednin_ oå g.lncen uinkelret på vejqrænseo på køaeliq-oerh.d :l siikl?dninger lor kloa( oq vano sanl un'rerfarinqer " r :12åbier i!"nqår al i n.: E n i ø r k o n i o r e '- 3 rremlaele c.cje<tolener ' 0clvsnin- ;.. om I o r s y. i n _D s I e o. i n q e! o! t. i I s I! I n i n q s v I 1 k å r må iøvriqt indh e. i e hos.e.esoe<ai!q v-:.xe r. Koacun:. :..:?..l.rer siq.?l til riiidr? :fv-iqe -o" ic.j" ce,te:'rr1:5 r e - s : i L. oe i s i ; :, Is,r frå de Foteligq Lvor ændrlnqerne

6 . Crr3de! u h.1.1i: E vi.kninger i.r beby!q 1sEn. f..syn3s ae-lvis m:j ijeinv6rne.jfr.bes.:hdelsern afsnil Njorne!.unde påie,ges servit!'" oh.ri ov.:siq! ov-or rje :nqivne areal?. på u i s i y k. j n 9 e r I å n -. n. på lisse arrai.r ma averk?. v..iar eller miaier:i.iql for?ii.des elrer anb!inges beolantiin! e.11.r qenstanoe, sodr r3!-.. Ee.e end 5o cr cp ov?r de tilli_c!end" vejes nivaau. Hvor v"jen 1iq-.:r UnCer ler.:r, foreaaqes sænknin! ål o v e r s i q i s a r e a I r. e :i1 uejhøjde, ireale.ie sænkes oo i isynes med muldbeklaoninq af komcune.. 3estehmElsEr-.e sikres veo tinqtysi Llek1år:tion oå komnunålb-.slyrelsens lcranlecntnq. 4,,Jecliqehcldelse oa renholaelse n.v. af ve ie oq rellesaeealer. 3elæstelse i kørebarer, lottove, overksrsler oq s'"i.. vedliqeholres af korinune., ede.5 v e d i i a e iro I a e I s e o-a casnine:f q.æsrabaiter t vej6' b.!l:rtninq oi oræsbevoksni.]g i ræl1e-.are;1er ezivil"r o!!cf?res ved kollektiv lo.åns!åltni.q ar.jerne aa oårce.llrrn=, aer omr:lt:s af ucslykoinlenl.ol lel!e zf lortsv o! tresr.:ålte: i :am!1i.re veje c! stier i '?i1.ear=ai r.v. ran', :-try,j.in. og n 16 i f 3. e q r u s n i i E!å fo.!ove oq s:ier aor?la!!s lir:lede. v.i kollek!.iu loråns!altni.q,ed bidra!,s!iiq! ror de næv. Le parcele iere. r. :runjeierlo..nino, l?eer og re. ti1 enhver:id værence ejer åf parcelle.ne er ror- :1iqt"t til meilemsskao aa En qrunl'ejerlofeninq, so0i sliftes og fun_q..er eit.r vsdtæ9ior, der sk3i v!re gorkaicl af aljerrinqbr! kommunalbeslyrelse, o. i!:s FD.nå1 er.1.a. ar va.eiå9e o9 sørqp lor de nævnte ForEliqtelse.s le næ.ner. enkelth der vedrørefoe noroiiotelse lii medlehsskab zl 9 r! n c e j e. f o r -" n : n E e n oq de dermed roll:.de r;tti!heder oq l'oroliatelser.f?m!2. ef ieklåråtione. r-.3 o-o 16. :. Iids.!nki ror!yq!!nod.inq aq Cebyqqelse. 1/ej- o: leo.i.risarleg!nder løre,:a å.1æ!selap cåb2!y. es i.ls.1'" I i.'t.rir?l 1912 aa icrve.t--s arsiutl::! i efr!får?t le Dågæ1- :e.ie år:ej.er s.!es!.nnemlørt sålei:e3, ri bebyr-.!lre kan gåbegy.des om- <.ir,. 1. n: : i9? L -,-. t i13v: ra.roe a.1æ.sa.oe jder

7 diq, men coq heo orioriiet eii r åroejdei i arsnrt re tilbå9evæf...e ånlæqsarbejler (er'aoe 2 vej- oq belys'rinqsentæ: ujlør"s' pa:ceilerna ex 'år i ieqnskabsårer 1975/? , ) med f!ijførelse al beby i Q ede, f orventalig Køber.e rå vefe indlo.stå-", ned åt lå1e de ulemper, ce påqældeide å.1ægsa.bejde!?venrueit medlbrer i byggepe'ioden, oq har ingen krav på er_ statninq for disse oq lc. evenluel ove's<ri'else ai de nævnie tidsf'ister' Bebyq!.e1s?n på pa.cellerne sk3i, nedmin're andei ikke særtigt åfkobet, ve.e oåbeqy!!! l!s:!-!!!-1. parcelstarfblse oq pris fremqår af den 3erlige bilaqt lorteqnelee cer er uda!b jdet med Forbehold om ret til æ'd'inger' i salqspriserne er indreqnet samtlige udgilt-cr ved aniæg l' vejg' sii". os rælie.iareå1 saml udqifte! ti1 elåblerinq åf!adebelvsnln! oq gadekloaker med stik til qr!naens qrense' 1 orisen er desuden ind r eqnet uc-cilt tli inilæq ar vå nd iik t'i1!rr-rniens g.ænse oq t i I s 1 r t n i n q s å I q : t t t'i1 i/5 B j e'!inqb ro Vå ndvar k ' i hvilken kibere. indlræder som interessent med de retiiqhedet oq foroli:telser' der løtqe. i henholc ii1 vandvarkets lov og v"dteqter' I kjbeslrnmen r ikke nredreqnet tilslutningsaiqifter lor indlæ åf 81,åktricitet. Denne ålq.ilt betaler køberec direkte til f oi s v n! n q s s a L s k a b e t :,t. E. F, I kt bes!mne" e! helie. ikke medreqnet bic'åq til kloakrenseån- 1æ-aqet, pumoestatirner oq nellemliqqerde hovedledninqer' Ce!ie bidraq ber,?qnesr.enholciillandvæsens.!iteisafsaqtek!'deise,nårrenseanlæqget er byqq :.. Hvis F:.ce11erne beovqges forinde" skal der ved udsledelse af bygningsatlest udredes Bt kontånl i co' io tllslut'ninqsbioraq' som fo' t!den udqar 5!o kr. For et enråmilieius. ior oå!ce1ie., som kan fersyn's med fje'nva'mer er i erisen indreonet e! a i n a n c i e r i. q s b i d r a I på f:gg!-]j-: ril Sjerrinqbro Va xheverk for lrcofsrelse af hovedl,'ininee. i!nråcjet' Ved tilslutni'q tii uærket frarraqis detle bel3. i neo norhå1e t i I s I! t ' i n a f q i t d f pånviler køberen' -c ' ' ' (.Deren af oarcaller' som kån lo!synes med liernva'm r er for- :Iiqtet li1 af:aq.inq al v.rne 3q inc:re'ei5e i rorsv'ingssels<a!et med ae.etli!ne! f oq forflreielser, deite in'e!ærer' Je nærmere DEstemmelser.c..m odta.es i skoca: hec s e r v i '.! t s : i f t? n d e virkninq. på.ce11erne, som e! LrndBrkasi.L diss!!3siermeise., er vist på ue.jhæateoe ove.si!tsrids I:4ooo'

8 6. 3ssierme.lse.ne aelde. sam t 1ic e parceller ved Srorsonsvejs syjli-ce sieeveje med undia!:ei.e Kinqosvej oq parcellerne ved af den ves!iigste al disse. parcellerne er ved enleliqt skøde, nå! oorettes be!in-oet skøce. uncer udstykni.g oq t ilskødes derfor aørst køberne ucstykninee. e. adoroberel. Ued ha.rdelens indgåel e (øbet er be:inqet af tilsynsiiyndiqhedernes god_ Kabesummen berigtiqes, irvis andet ikke.r serliqt årta1!' me'l cå, 1/3 konlånt ved Lrdfærdiqelse al skoae oq reslen indlries se'est 2 år derefter eiier senest ved prioriterirq i for.indelse med bebvqgelse' iestkøbes!meen forrentes ned 9% P,a, rra overtaaelsesdatoen. ': k ø d e o o k o s t n i n q e r fo rd ei es melten køber oq sælqer ir'n haludelan til hver. Cmkostnin-cer ved ucjstvkoinq amt den ved lov nr.419 af I5' eep-.ember 19?2 lastsatle særiiqe åfqirt ved cverd!a'ei e al rast ej ndo'n, arholdes ar E ierringbro kohmrjn.. påreellerne ka. ikke afhendes iqen lil andre end Sjerrinqbro konmune, fø. bebyqqel.e ha. fundet sled oq byqninqsattesl er uds t ed t. Ved eve.]luel tjlbaoeskønninq til kommunen tilbaqebetales den e.iagte købesum uden tiliæq lor rente. og afholdte udqifter. 5ålrem! bebyrigelse ikke findet sied indenlo. den Fastsåtte f!ist, hår k6beren pligi ti1 på anlord.inq at tilbageskøoe parcel len til 3 ier!j.ngtrro kom une på viikår som ovenfor anført. BltRRll!68R0 K0i'lr'IUIJALBaSIYFELSE, aen.i6. okl Sø re. Pedersen Uedrojede bi Ial:.ifsk.iat af!eklaraiio..n bebyqqelsesreq!l-"enoe io!ho1d m'v!iihs.2nce kortsilaq 1:2ooo. :_ksiraki-udskri.i ef byqnino vedl-'atens sz.lrqe besiemnelser!yq!edmråce a. Cversi.tskorL l: Io ooo. :,v"rsio::fids l r 4ooo vedrsre.de l j?rnva rfteforsvninq.

9 i I I i-l: i. t"" -t. 1i ::.1.. '1,1., QEi u-it!tl!l]r1!!e Yc!:ø!94!e a.l ar!rq.!,el s rsylrc lei skrare!9ce o:nride I o:. sl,ne s ned fj e:r.ra:!e.

10 DE(LARATlO'.] bebyqqeisesreqlrleren.le bes!emm 1s3. Bjerringbro kofnunålbestyrelse påle9ger hervec måi..ni, 4 :, 5 ir, 11 9, 1.I v o! 29 e 9jerring by oq so!n o-o pa.cette!, sdm!is!ykkes h:.r-ra inc nfor de'" på vedhæfiede korlbilaq (d-.klarationsrids) :ngivne amråde, aø19ende bebyqqetses.ee!1e!eode ser'rituibesienmeis::, r.r skal v=re bindend3 lo. ie til eriiv:. tid varende eje!e: ) 1. Uds*,ykninq. l, obkla.ationen områ+,l.ar areå1er, de. e.jes al! je.rinqb!c ne, oq ucgø. den østliee de1 al et!iåniagi p e r c e I h u s om r å C e. Ar,5a,.r beilrgende i byqninqsvedtæq:ens område C 5, der a. udlaqt:i1 llds!ykningen loreta9es eftet med kdrlb-ilaoet. Yderligere udstykning. qil rrl 'e-s s"r.liae qoo/e.r.ls-. sanlei o1:n r ov,pre.rsst-emmels ikke liire sted uden kodmunalmå boliq- Kommunen forbeholder si9 rei. til mind!e ændrinqer af udstyk- nin!selånen, helunder ret tii ænd!inq af d anqivne parceller ved.ordsjden afl den ø3tli9e del ar Srorsonsvej, hvor der mu1_igt i stedet vi1 3live roretaqel udslyk.line lil rækkshuse, kedehuse etler tilsva.ende bebyqqelse. I 2. Parcellernes udnyttelse. t. parceile!ne er med sensyn iil bebyqqelse og uonyt.lelse ievriqt unde.kåstei. de ålminaeliqt qældende b y q g e a o r s k r i r i e r aq de i byqningsvsc!e?cte.s : I9 FasLsatte serlige besa.mmelser for byqqecmiåde C 5. Ud ov-;r disse bestehmels r q:id r serliqt nerj hensyn til bbbyqgelse o! ud-.yt:alse, :l der på oarcellerne ik(e å incx,'tles oolaesplads e1lar drives hånae1, Iaqprplads, voqnmandsforretnino, verks:ed :Lt r a.den virk- :crhed dden særlie iillale.lse af ajer!inqbro k, munalb.sr:y.eise. i omfåde :,:, nl iøvrir: k,ri lr.i3.es beboelseshuse nec ooli?"r l.r 6. raiilre a! co: E-.rro.I-o^ -z-,j---lf _.:yq-ri,1q.., lar1.6c a,\r. :.,et ili aa enkeite!a.cei1e. ho.eflae tillæqsareal bere.nas v.c åi "1rrdelE :ei t,1 hele oårcelgrlro!en omk:inq en coli.v,:.j hr.eoc-. iill=e3- r:?:i (veja!ia1) cå!e e.kelre pa:celler i l.rhol: tii dissee ie.:oareale.

11 .=IIrr::':aI:. 5! l: --":: l:ir. on.å!e...:rr: åa ii1 '':n!sa-vest9åen.l: hcre-1:: i.ani 1,. :/, s.1!..! v:je, o.r lo.- <:n ikk,- nen::des v-i 2" l, :.j:rrin!b!o ;srrunatb::1,/:?t:: e.!:.::t:i:::,_ii r::i :.Csi!etse i.. :j-.rre e: ae r6h:iijied" o:rc.1t:: ar uca.i,r,.e a: :rn!tyi_.,.rrieiie.,/.1=nl=c',z)i.r til sucolerinq åi a: i 3Lk. i-2.=!o.e D--sr"jrm:1:ei m3d.enoli,< :å ai sikre den bedsi auliqe stara=r. ai cab./qq:is-1ir r: o4rråcet. srier oo r=llesa.eal r rådei. i lo.bindelse m:d uastykhine n uaie.)!es i:,: kr:r-.ii:!"i åaeivne s:-:er, de! søq3s ooiaone som offentliqe. r-tjstykn:fr:- rftt3rter også afe.ler til.ekr"ativ" icsnåi (fæ1ies:r?:rar), v?j.,_ 3:i- ca ræ1_ "r icrbliv,?r: konhun.n s ej.. Kohft!.en anlæqqer fellesar aier oo samtli_.e veje og s:i.! i om_ 3. Llanse: o.n vej? oq siie. :illad_.s!j:tå!ne sen offe.tli.3, oåhri_ l.r vecliq?holdelse oq oas.ing ai q!æsbevoksninq oq ir26l:ntnin! i v_: i-, 3:i- oq lallesar"arer incenror ceklerationens onråde qrurdeje..e, der også ner pliq: til at sør9e ror.enholdeise, s.le.ydnil1! o9 9 I : ø r a q r u s n i. q år.ortcv! o! samtliqe s:ier i område,,. Åt ånden vediioero.io"tse ar veje oq sti". Dåhviler konqunen, der oqså toreiaqer renholaelse o9 viniervadti.e-.1olce-ise af vejenes karebanea!ea1. i overensstemmelse med de de!tor qæt_ lende reqler. LJdgirlen ved betysning aa veje og srie! m,v. er qrunde.jerne 4. 0en i stk. 3 omhandlede renholdslse o9 v.dliqehotce.lse, de! påiuiter erundeje!ne, foretaqes ved kollektiv roransraltninq med bidraqsoligt for sall!tlioe e jendomme i området. 5. Bruqs.eften C.il F=l1esåreaI i e., b.rtser" irå sriei.e, iorbei 3Lk, I.ravnte ejendoome,.le. e. på1åor v e C i i q. h c I d E I s e n. 5titil stadighe.l stå åbne fo. orienilig b.ny!"ie1se. xonbunen lo.behalder siq.ei iii -'.ssa:mmelse hec dbn flelies olan f.. hel; lr.: ael af om.ådei ucsrykk;s, Bru_,rsr.it oiielse. u.vides- da jfr, bes.-enmeis?.n" i 1.:::.ss3re.? e.jendohn-. i onråde!,?, <cmrr:ren ao..erolde: s:q r:sui"n::r:it å: l"-, i:i oi.3ntli!!envr:!tse n!: sariii:..verta!et:! "-.li=l:.. lreale! s<2t, nv2d.n.e. d?: a..:eilotte.: :,.r:.: -,.ii c.ie.ili...u!, bev:f?s:it..iiaa.ire "c åi Lrduile t=l1esar.aiet i over- :rrcr:!s:r":.r-., i.: re1 veslc! fcieiiq,:elser til vedliqe-, l: :lt a: on ia 1.3 saitli!6 :..c.a!-- fellesareaai..:. in! o! vedli-! r: r e.i: :lle: dat :nå1. (L^5n,.in3r sk3i

12 coe!ær: r..::ii93::ii ra :.2.:i.:ralorkirsk?., ::l :;r! ao: om:ldet..: :li r.iø.:l:3 i::r' is (.r. nie!,, r.r a e i r s i o r h i i d. 7. Åd.an2zr til pårce1ie..: skai sk3 i:: 5.1iqv..jr:,, oj Få jkk. eiab1e."s ira s.åriv?.,i., 3:ra.-5å1er e:rer Fæ1ies2i".:i. i:!:i: i.: :r:?r-re ferds.i sr{?l ske åe Ce!å ko.ibilar.i a6qivr. orerk.ret.:, :e: åit,:_.r!es ål tjnflrn!1, ild ovei Ejs.e overkørs1:r ka..3:3å ej=:.-!: l]:;<.:-rri! eiie!qes :en!/e:_.an! lor eåenie f?r:s?l på hve. o.r:ei, :.:.::i.r: :,::.:rie: s<åj!da3res!å sarlxe,iåce oq i samre maieriåie i vejr.azte:s!!.::.:rål::--, oq _i: a: \) s. ]æte?,a -, ' 5. Fr: ovefsiqt. Cuer de på kortbilagei angivne ove.siqisa!.a.le. \/ed t/ej!i1s1j!-.inqer: skal ii1 stadiqhed være iri -^!ersiqi. le.-r1 enlrv.:!i. væ!ende ejere.i ie.5oæ1d3nde årealer har cliqt Lii åi sø.!" F.r, ai dpf på afealerne nverken midlertidiqt et1e. verlq! rorerindes b:olantninq et1=. _oenstande af større højde end o,5 m over en flade qe.nem de lilq!ænsenc3 vejes ni-,eau i vejqrensen. Undtaqet he.l.a er dog snå og velafmerkninqstavler samt lednin!smaste!, sdm anb!inges med tilledelse af Ejerrinqbro kosoune, Hvis o v e. s i g! s a r e a I e t f.iqqer ov e. veje:res niveau, forataqes den nocven di qe alqravninq al kommunan. 3, tsestemmelserne i denne paråqraf kan uden e.starnjnq oq ejerens elier pånthave.s tiltrædslse tinglyses ved sær1i,o deklarer-ion iorud ror rantegælc, :. Jvooartrre.- Eebyq_i?lse skel hol6es i.de.fo! oe på kciteilaqe! i.diegnede Dy!-. flod stie. <ån do9 ii11åces o lsit oe l Dt/!.inqsre9l!neniets.3. onri:nilede nindre uchus? inc:i.i E.."5:ånr:t l.,r m Fr. s<al, Cara!er,.åroo.Le,oq minar. u:nuse skal Enieir apiores I skei i mindsi l,: r ras.ana lr3 sk:1. :.sre n:1:!: k:-..evi!es, når De- L:e l2nqs sx"l!efr.es ertar e: irll3s io-ik=..,r! ol?., L U:ve..ir! -"raeo.r, lyskasser.! l:cn.io. :yrringsfr:hsorrn! ka. -:. - i-: :i.-.1 e qor:rrj.?: =..::-..?..r-?. k. i n u n å I 5 a 3 i_ y! e oyq!.:: _.1. :i::..relsen q?ider ikke icr ulendø.s!e.:asse., s!m e.,:eve. or2: i:erlen,

13 ' /. )abvorelqp^s u ll^ocd.1in. oq p1åcerirq oå oru_der. 1. Bebyq-a:lsen e! underkastet Bjerrinqbro komnunatbesivrelses særiige censurjiæssiqe kråv med henblik på at skåbe o9 opretholde en i a1le henseenier qoa oq harmonisk beby!qelse i området. Kofrm!nalbestvrelsen kan Ld fra dette hensyn slille særli!e krav iil bebvlqelsens indretning, højde' Laqhællninq o-a ydi3 lrentræden, herunoer tli!a1g af byqqemale.ialer, facadeb ehan dl in q oq farv r. 2, Syqninqerne skal placeres ned lacader.e parallelt med eller rridketret på vejqrænsen. på hjørnegr!noe, som i.kke har vinkel'ecle skel' rasts.?lles bebyqgelsens reeninq åf Eierri.qbro kommunalbesiyrelse' 3. ByEni.qe! med udnyrtet e11e. ulnvtteliq aaqetag r unde!kastet kortrmunalbestyrelsens særrige goikendelse ned henblik På nedbrinqelse 4f de evenluelt Fed så.ånne byqninqer Forb!none ulenper for naboqrvndene', g. p å r k o r i n q s f o r h o I d. t. på hver pa.cei skal inireiies d n Fornadne p a. k e ' i n q s rr L å d s til iækninq åf dei. ålfrindetiqe behov i forbindelse med Parcellens be'yttelse' E å r k e r i n {l s o 1 a d s skal iøvriqt an ]eq qes i averensstemmelse med bvqninqsreg_ lementels krav oq de til enhver tid qsldende retnin slinier vedrørence ud- Iag oq anleg af pårke.1^gsarea.ler i Bj'-rrinqbrc kommune' på!ke'inqspladser.e må ikke uden konmrrnalb2stvr lsens tiiiådelse stilles tit rådiqhed for ålrdre end de på parcell:rne hjemnehørende beboer?, Deskæftiqede' kun_ a-"! e11e? 9æster. 2, 1o6rådet må kun køretrje! på indtil 25oo kq lotaluæqt være hjemmehørende ei.ler lii sladrqh!d henstillet ved e1lei på parcellerne' Ko-!etøje! med stør!e væqt,nå kun henstilles på oq ved parcellcrne i det omfan!, det er nøcvendiqt far af- oq pålesoina. 3. Veja!ea1er må ikke af beboere eller beske'liqede på parcellerne aivendes til variq holce.tads e11e. 1 a q t i d s p a r k e r i n q lo! molorkøretøjer' ^ påhænqsvoane oq IiqnendE, herunder campinqvogne' '9. re r rær raqu I e r.i n q. l. samr-.iiiq m?d fremsendelse af b v -o q e a n c. a : e n d e s<ål der ti1 kommunens qodkendelse fremse.aes piån over parce.li-an 3q d nnes re-a!ierinq, hvotal Cet ir-.m9år, hvo.ledes eveniuelle ændrin-qer åf terrænet aqles loretaqet' l!.aier- oellem vej- o! byrl!elinie kan åf hensy.] tii helhedsvi.k'inee' lor_ lanres.eqrrle.et i i6jce, som lasls lle nermere al koirnunålbaslvre-isen' ionirun?. K-". iøvri!t {reve, :: t:.renr"eulerinq.ler efter en fæ1-les qod- <En:i o1ån lor r lere ta:cei1e..

14 te. ier.æn.?c!13;in! skål :1(.:.:r.._r c. ev..tr!ii. :oi!'es i en afstanc al o,i h ira nå..sk=i, nedr;rn:e jer ka. :a k.nnlrnen qsok:nct aatåle nea Ej.r.n ai nabo!:unce., qv:: l:r.iq urjoverrlaa? :iyi!.r ii. l:!r=i I ".jl;rn:", urjæy-.es i! j i e r'o r 3 k e 1 I e i ved uejarlrejd:r ir?d sk:ånine..:.. rå.:srceil:.nes a.eei, :!3tr.f,ure kar i stece! 3ia.lrrEs 6f par.ele.je:ne, mea ucliiten -:rved er kom.urrn uvedkommende, K.nsunen kar i. ao:bincelsa nsc byc!ee.d-.iiqseibejdeine 'o!eta9e i:r.en.eguieiing!å g:urde.re, huo: a;;i.: sk,nnes n:n6iqlsjnessiqi ri hensyn ril b!eyr]qeisaslo.holdene. U.rlvcq:d" a.ea1?.s ånlec oq uecli.]a.!1delse. an- I. Areåler netlem vej oq byq!elinie (byqqslini.arrai":) kan med h"nolik på helhe.jsvirknincen io.dres anlå9t efier relnin!siini;r, der åf kommunalbesi.yrelsen. Afeal?r skai, bortse:, fra ind{zrsler, r=qc.s oq vecliqeholces som ErycareåI med b2olanini.!, græsbeuoksning å11er 1r!iende oq må ikke anvences +,il park"rinq, mednind:b ko munalbastyrelsen J: r"r'.it1åoeiq.. "rlii. 2. tlvrige ubeoyqgede ar?aier, s.m ikke arvencås til pa.kerinq ca qårosclads el.i., anlæ,t?es soh have til Sruq for ejen.om ens baboere. 5. i tt, ireon oo beolantnir,o. 1, Heqn 6cd vej, sti o9 Fallesareal samt naboq.und skal væ!e Ievenda he_on, som oiant.-"s og vedlia"holdes i ove.enssteoaelse med heqnslovens bestemmels?!. Heqn moc vej oq sti skal plant.es på eqen q.und og holdes beskårel, således at dbt ikke vokser ud over vejsrensen. Heqn mod naboq!und og r=llesareal p 1ån!es i skellinien. 2. Heqn hod l]åboqr!nd kan med naboens tiltrædelse rejs s som rast, plankeva.k, stakit o9 lienende, loe ikke r byqqeliniearealet, jir, beslembelserne i ii S oq lo ikke kan Foruen!"es tiiiådelss!il a!abl e.inq al sådanne hegn :. :iåal-..in! oq vedliqehold lsa åi tre-o. ij vei, sii- cg f"tlesr.?:i.ara mod e.inu ikke oebygqede Da..e1Ler, der ejes af Aj-"r!inqbro icx un., pår-viie. alene ejer.n åf den oågei:terae oarcel. 3ec1ån:nin!.å på.celler.e m;l i<k. f..!:a.e. så1ede: :ky'rgevrrk. iiq rliver L:i!æse.i1i9 uieno: lo. n:..9!!noen. Iyg.inar. 3å p:r.ell2..e."1::så.1e.. t/ac ::l:lr:rin. 5ka - ra.cei1e."es,er?n3?r.!ils 1u.: -.1 ollen! lr! råncværk a: k;rrl,'e in:1.!'"r siik

15 :E lor e1- oe Le.Io'c.'ors /-r..e 1.Jo.e:rrte -dsl-i, ::-rirqspå pa!celle.ne umiddelbart baq sketlinie nod vej o9 ke be 1skå oe anbrin!es 311e. sti, hvilket skal respekteres e. d. aå9e)ae.de!rundejere, Beclånlntrn9 ska I h.1a r s så1eies, åt de. e. r!i o9 uhinc.et a:.årq rii de påsæl :tik for e1- oq i e 1 e f o n i i I s I! t n i n E s;a1 uca2ies sos jor.ikablar, Lrvor kable.ne skai lør.s under vej eil-.r stia.eal, skal d af konfunen iorsy.inqsselskaberrre.edlagt.ørunderfø!inqe. : ry:',es, "11er 4, på.arcellerne må der ikke nedq.åves oli ia-;<e feretaqes "ll.r snde!, de! kan medføre fåre lor forurening af qru.dvandet. ; tl. rl i I a I d s D I6 c s. r. Ska.nkasser, aflaldsspande elle. s:kke for dagrenove'"ion og afeller 3l'ske!mes såie.es, -r: de ikke r le I d3 9lå dse r iavriqt skal anbr.inges synli!e fra veje, siier, lallesar.al oq nabobrund, oq så1edes, at benyiielse. ikke nedfører ulenoe For omqiv l : la. pss',kasse., antenn.r oo ski.ltninc m.u, 1, på samllige parc 11er skal op3!iiles brevposikasser i overenss:emoe.ise ned postvæsenets herfo. uda.bejdede lo.skrifter. postkassernes iype, farve og p.lace!ing skal desuden være qodkenat ef kommunen. på hver oarcel må kun ånbrinq s en udendørs anienne. 3. Facadebelysning, lysreklamer ort llaqning i erhvervsmæssiqt øjened er ikke t.i11adt. Ved skiltning må iøvri9t kun anvendes skilte, dbr ikke e! lysend eiler reflekterende, o9 størrelsen må højst vei o,i #. 1. oyr, herunder ljerkra, må ikke holdes rå parcel.lerne, unciaqet rerlra e. doq ålmindeti_oe sluedyr. 2. TillådelsE lil ikke erhverv3næssi!t dy.:hold,.erunder irindre :jerkr?hoid, son ikke st.iddr mod sunih-6dsvedtæeten, kan i sæ!1i.e i.il-.tiie qives a. <omnunåibes',yre1se., nå. deit. iki<e skon.es at redrøre - loilek!ive flrdi.i!e iil enhver tid værende eje.. åi pa.ce11"r.e er iorr.li.irei til

16 oedlensskaa af en qfuncejerfo.enrnq' s'n sr'iftes o9 fun!erer elt?r lov ' jer skal vere goikendt af Bie.rinqb.G kcmmunalb?styrelse' Fc'eiinqens hovedicrmåi er at lorestå oe i! 3, sik.2 o9 3 anqivne kol1ek_"ive ren_ oq v a d I i! e h. I d e I s e s a t b e j d e r sn=rvdnini o-q q rus' inq i uei-, sti- oq iæii sa.eal :fdenfc. deklåralion lrs oir.åde' FErPIiqr-elsEn Eil medl msskab oq ' :elia.else i uaqifierne vad de kollek:ive lorans_'al:.]inqe' påhvilar semi_ liqe qruncejere i om!ldet. Grunde lerforel.in-oen er ioriligtel!il el ucvrde medlanskredse' med qruncejerne i den vesiii.: del af pa'celhusoh'åde-:' nåx kcmmunalbes:yfel3e. t!?ller besie melse de!em' ifr' besiamheiserne i 3, stk' 6' De påqalcende ejere incqår då i loreninqen mac samme reitiqhsder o! rorpllgi:1ser' med hensyn tit benvitelse, v e d I i e h o -o I d e l s e oq rennolaelse Et vej-, sri- cq fæilesareal r som de øvriqe nr dlemnee al foreninqen' 1?" 0vFr sbes'"emmelser Fo.anstående bes!ehmels lo: bib.holdelse åf eksi steie.de al Jen hid li1 lov 1i.l gjorte bruq IS.,indrin t. Bjer!.in93ro bes! erme I se rn e i c nne når sådanne af viqelser rå.lc is kå ra kle r efter er i denne deklaråtion er ikke r-j.l hin ler lovtiq bebyqqelse eiler ro. fortsættelse ar ef ejendom. kommunaloestyrelse kan!iliace mindre afviqelse! fra deklaration' nå! sæ.1ige lorhold taler de!for, oq ef!er ko munalbestyrelsens skbn -ikke forrinqer omce<1aråtionens bestemmelser. 2. Tvivlsspørqsmå1 v edrø r en de fortolkninq en al deklaralionens beålqzr"1se qrundejerne er sielnelser af-oø.es åf konmunalbesivrelsen' hvis.liqtile ai unde.kaste srq' men med.ek!rs til Nærværend:.- j enconm en e natr.5r. -l je.rinqbro konnunå 1 bestyrel:e som Med hens yn ti n.nes 51ade i ti._obcce. 4 9, 5 g, 11.e!æ.es ii.qlysi. se.vilutsi:fien.je på g,.lr v oq 29 I :jerrinq bv og soqn fied rå iå lebe.eitigei. 1 servil!i-l.r oe 3n!rE 3yrdef henvises til ejendom- -D5ram.si...n. un.erskrift :je.er iilriqe scn bskræltals: 3å, al bemyn3ir=. rrl unce.teg. tse.å :e' sanieie kohrunal':::v::i Bs lj:rr1-qlc-,.in

17 5. :(:T.19 : :y!n:.!svec:!!:e. for.rv?ro.: 197i, v!jrrie.ce :.ix. 4. ii:::9i::!:_:!..jierqes tl I' ;'-:-.:?l-! e -e- ;:1-i: a E l:. i.: <cn:un3.ib?::y.=lssn lign. 3e3yrqs1ser i:1 bo 1i _r i:r 3n I b c I i! e e i y! t -. I s.. j ci: å det m; krn op_..t:i.. 1.j1i.n?ce. sari _ ef:.r særilq - d!sbslii!s:!..4kk-.- o! ke--ehuse o, laoilie. amråc?::. atrdeti r i51!ende S -. t, tll oarå jp:ae., - 4, E 2 Le D 2 o. udqør det sy.11-5! v?s:1:;: om. å de år byoel:. syc toi judenå, norivesttiqe Dydet nd.d ior den p!aj3k- Cnfåde C 5,.e: er.?licqrnde i.ai iakte.ece V ee:. e iinqve j bebyqa?lee r: byq.!område C czlcer f:laende sarli!.-. Sesi.nm..IsE.: ;r!nden. ;k.l h:v: s'"efrelse "r åt Find:i?oo r,. Nå. baby!9et;e. opfzres oå 9.unJ1?! af I over".ss:ameelse Dea "n besaeflhelserne i I2o unterdig oq af,(omn!nalb.siyr.lsa. qodk2.dt oo si,(.ei beby!q tsasptan, kan konmu-.albeshyral-"en r1i1ere, at qru.iene har E. nin.t.-. s!zrrelse end 7oo #, do! hind"t 6oo r'f...1 cårcelirus, Soo m?:cr.ver dei af et Co.belrhus, 4oo r::or et kæiehus oq ioc m: ror et råkkehirs. En del af det rasrsålte Dincste r--run:a.eal ka. tillaces udlaqt soo fæites oonotas- el1e. pe.ker inqsa.3a I..1iIe a 1a. emå I er neitomå1. :) Lldny"r:eIses!ra.en må ikke overstiqe o,2o for oarcethuse oq o,25 ior rækk.-.. kelea.se o.iiqn. 3ant Cobbel.,nuse. Ved st.crre sanlinq"r.t rækkeoa ke.renusoe:y!;?ise kan kommun"lb.siyrets:n t:i1.lace en torøcelse af!d_ 1y.tpl3es..r.!n inctrt o,3o, :) iy.r.1n_cer m: ikk. ooi-:es med sere e.c I a-,ace med Lranyt!=t iaceia!e,.: inien del aa er ryl.inss yd.rvæqge el1:r La! må væ:e h vei sere erd :l': ft.v.: aei on.ivenc: terrzn, n;1r- ear,es r"!irrne i c y E I i., s r a! I E m : n - ''.. <2).:, i. :,/rnl.1;r nrå iavr-l9t ikk?!lves en sizrre h.rjc4, end der 'rlr:!:i o:::-ra_.t:=.n:.m bycninc?is icjte- eq åt::an.sfo.-.1: i byq-.].!.-"i1at:...:s<a!.].]6n.:a!:--.nre-:f9s.v i: lcf! t:..:: n:i..nd :,2S r!y!oirat. si.l hcll.s ninds: 2,: n i.ra sx-"i!.un., fr.såvidr :. fl:rrr2 :':!ån.l ikk. er tilta.i vec Dyanings.:ct:r!.iris b::i-fieise. i u :: I :. 3 : v r : _ s e 1 : j:tt,r. ai by...tov.n : lt, :r:. :.

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Albertslund Kommune. Deklaration nr. D21. Enebærhaven. Åben og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Deklaration nr. D21. Enebærhaven. Åben og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Deklaration nr. D21 Enebærhaven Åben og lav boligbebyggelse Kongsbak Informatik A. 72 Skab GI Nr.flgder' ADVOKAT 0848:; * -8,OKT.1971 %&qirg* 1 EDELEU fiiu 1.-. Deklarationer for parceller

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken)

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Risskovden25.februar2013 Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Tirsdagden19.martskl.19:00iBlokB sfestsalikælderen,skejbygårdsvej36. Dagsorden* 1) Valgafdirigent.

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere