Vilhår. ,;. i,:',:','r;' :,:, :,:,,,,,.,. t!%g rl:'r',i,,,i'r. ,...,...r,.: -.-t.i.::.,t :. -'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilhår. ,;. i,:',:','r;' :,:, :,:,,,,,.,. t!%g rl:'r',i,,,i'r. ,...,...r,.: -.-t.i.::.,t :,.;,.,,:r_.@..._:1.r;.,,1; :. -'"

Transkript

1 l Vilhår Vedrøreade salg øf parcelhøs grunde i onrådei nord. for Vestre Nngoej i Bjeningbro,;. i,:',:','r;' :,:, :,:,,,,,.,. t!%g rl:'r',i,,,i'r :. -',...,...r,.: -.-t.i.::.,t

2 :' /" il:,.', +, i t' -t lv:rsigl:kort l: Ic oo..

3 rr.i:r\ i:i. rc,'i!. V I L(;1 ve:ror?rne selc er 3 je! rinsbro nori.o. vesl.e Rirqve j i H konnune s by9!eqr!..ie 3jerrinq5ro, t. P3rceli-..n s 5:li!!enh4d o! envendel;e. parcell:rne er!elieqende noid lor u st.e Rinqvej i B ierrinqbro son anqiv"t på vedhæflede ove.siqlsk.rt 1:Io ooo. AJqanr.. iil om.åc=i ske.rira l.r?s!re linqvej o-q stasve ien rl.i-,ndtviqsvej. Adqån!en LiI parce.il.rnellra de korte l!kked boliaveje' der er sicevej? lil 5:arvejen" Kincosvej cq!rors nsvej. icr fod:,rænqere oq cyklist-.r er de.ir!en ådjanq frå er q,.li.t st1_ sys."m, ier,eaierhånden sofl C i!dby99es, vil forbinde Emrådet meo de vitliq_ s., rå1; Eqeskovst<o1e.l og den planlagi.e børnehave i e t a q e b o I i! o m r å d e 0.3 norr: herfor, B j e r. i n g b r o h a I I e n, del æidre oyomr åde I d ret spå rk en og de rekr!a"-iv? områder i ol omkrinq omr3dei. Stierne lorsvn'es ed belvsninq' H.- ' v.dsiip.ne r6r.s uneer V-'slre ainqve.i orl i.!nntv-iqsvej oq indr '-tes 6Ed =askitle baref lor f!dgdjnqe.e oq cykiistp.. I.nrådet u.i?qqes ræile:ar.eler ti1 rekrealiv aormå1' som ned siianl.æg rorbindes med oe:yqqelsen oa de zvrj.qe r'ckreative arealpr i bvdelen' 0mråde'. opdeles i 2 selvstenoiq" åfsnit msd hensvn ti1 udstvkn-inq, salq oq bygqemod.inq. Afsnil 1o tålter 44 parceller v d Kinoosvej, oq afs..ii 2 omfåtter for?lob.igt 54 øarceller ved Irundtviqsvej' hvor der senere,ii blive!dstykkei yr,erligere oarcell'r tii Farcelhuse, rekkehuse' kedehu_ se eiler IignendE bebyggelse. parcelle.ne udqør en.ie1 åf et stzrre planlaqt EårceLhueområ ot er Deliqgende i bygninqsvedteqtens område C.5, der er uilaqt t11 åben, 1av D o I i g b e b y q q e I 3 e. 0mråderne øst ror pa rcelhusområdet er un1å9t iil r nholcsvls iæi lav beby!oelse oq Iængere mod øst etågebebyq_ Else i områ.e l.l. 2arcelle..e er red hensyn lil oabyqqet3e oq udnvllels? undetkastet.e serli! 5es.:nme1s? i bygninqsvedleqren 1 l9 ror I ierrinqbro kondun, nvorai e k s! r : k t" å I s k r i I i r inse s vedf"jet soi bl1aq iil salqsvilkårene. ior pa.c31i.r.es udnyitelse oq.ebyggeise qr:lder desuoen Des'em_ r:i:c..e I vedhæfi!le easkrift af lekl':raaion,.le. tinqiyses!å pa.cellerne 3: in:-.^cloe. sæ.li:e r.!ie. og o.s:enneis=r v:drø!?.de: l. Jdsiyknirr:, 2. P.rc"ll"rnes unny!telse. 3, rr: ie, si,i.r oe lællesarcai.

4 2. 4. q d. a n q s f o. h o.i d. 6. aygeeiinier.?. 3eaycoelsens l]dformninq oq placerinq på a.!nden. 3. Pa rk.. ini-. f o rho LC. 9. Te r ræn re_ou I e r in A. 1o, ubeby!!ede å.ea1ers anlæq oq v e d I i q e h o I d e I s e. 1I. He qn oq beolåntninq. 12. L-dningsånleq oe olieienke m.u. 13, Af råldseladser, 14. postkasser, antenne. oq skiltning n.v. 1-. yre'o Iru.a jerforeoin! oq kolleklive lorpliqtelser, 1?. iv e.qa n g s b es' emnet se r. 18.,indring.. oq d.isf nsal lone r. 2. anleq af ve ie, sti?r oq l=1iesa!-.a1!r. Anlæq el veje og stle! samt nedlæqninq ai tsr1øbstedninger oq f o. s y n i n q s.i e d n i n q e r m. m. roretaqes af Bjefrinqbro kommune i overensstemmelse med planer, dee er freølagi hos kommunens tekniske forvallninq. VBj- oq lad.ingsanlæq m,m. qennemrøres i 2 eiaper. Unde r lørste etaoe hø.8 r: L.dninosanlæo: Kloak- oq vandledninqer med stik, e1- oq telefonkåbier s3mr fje.nvarmeleoninger med stik oq rørledninqer under kørebaner tii FremFørinq åf e1-slik. :9ji!l=!, Jnrdarbejde, lunnela.1æc, vejb.ande, kø!ebanebelæqninq med asfåltbundlag, broleqninq i overkørsibr ved vejudmundinqer oq floreiøbi! qrusbefeslelse i øvriqe overkørs1er sent i de sycliqe 6.ideveje tii (ingosvaj, Unoer førsle elape hører oqså etabterinq af vej- og stibe- Unde. siaste erape hører: K a n t s t E r s å r b E j d e r o9 slidlåqsb-61ægnin-. oå k ør ebån e, f o.to v s- oq stibelæsi.1sa, 3n1æ! al!!æstabatier oq overkørs1er såmt ån1æg af Fæltesareal Fed besåni.q o9 beolanlninq, Unoer silslp el:a!-c hører oqså oen endeli!-p befestelse af kø.ebanerne i oe syclioe sioeveje rir G!unotvigsvej, der ujfares som brolegninq mpd beto.ste..

5 !lv.r i=r.iq vejoverll:de alvieer i hojce ira te!ren i veiqræns ' udjævrcs.o.iirefo.skeiie. ved ve.ia.bej.et neo skfåninoe. på ce.cellerne uden for vejens areei. Stuttemure kån -l st-'de'. ei-a-'leres aa køberne, men!-qrile.ne h3.veo er (omn!nei uveokommenae' (omm!ne. kan i lerbinielsa med ry-naemodn.inqsår.ejde.ne fdr2laae terrenr.gulerin.r på pa.cellerne' hv.r dette skennes hensicl3næ5siqt al lrensyn lil helhe.jsvi.kninqen.!el I områ!ei."liqqende fæ11esar'"ai anlæ!qes n3o gresbevoks'inq, beplanininq og siier eftar kommunålbeslv.elsens serlige bestemmelse' Area- 1.t tilhørc. 3j.rioqiro kommune, nen brugsr.!"ten e! forbesoldt beboe.ne i co.åde'", d r ooasttes åf u:sayknin eni og de pågzldende!årceleiere e! ForEliqtet tii deltarelse i arealels vedliqeiroldelse som omtalt i alsnit 4 o. deklaralionen : -a oq I6. te i læ11esa.eålet ar]laqte Aal]qsli-or er ooq ikke alene ForbeholdL de råq.:1de.de ejendomme, men -"jener til ofrenlli-a br!r oq vedliqehold ' de!lor ål kofl,irun., lenh ldelse, snervdninq oq eve.tuel I I å t I ø r c q r u s n i n q ar stierne påhvlier.e.imod parcelejerne. AFI?b3ån1e!rteL ulr'øres efter s oaråt svstem'. StikIedni"er for!egnva.d oo so:lreva..i indleqqes al konmunen lil pa.ceil r'-'s!'ænse' Fordeiin-csskabe,v. For ei_forsvninq anbxinqes ef!er en a' komnunalbeslyr,.i':ar oq el.etska!ei l'1.e'f. nærmere vea'"åqet plan. Køberne af oårceller. skå1 iå-la. ai fo.ielinqsskabe nr.v. anbringes på oarcellernes ir-:1 raq ue jt:.i"-. E1-stik ska1, hedmindre andel qockendes af kommunelb'slvrelsen oq e1-forsyninqssets<abet, ucløres sod jordkaoel. For unde:førinq unde! korebaneå!eåler nedlæqg-'r kommunen.ør1einin9 r ved nvert fo!oelinqsskab' som skal brny:t-"3. kåb1e.nes ptacering oå Ianqs i vejareåle! skal godkendes åa k ommun ens LEkniskE udvålg,.or g6aebelysninqsa.mat!rernes (Farkbelvs.ingl pt:cerinq gæ1ce' samre retnin!sliniei som cvenfor nævni f.! lordel:ngsskabe i!.v. Sliklecn.in?er for van d efsilr:tes ca..': fr r.a qrunce.s serens Eekos:ning, 3. nedleqqes af koheunen i vejåreal":ne oq græn:e mei stophan. oq s1!tm!ffe. Lednin_ oå g.lncen uinkelret på vejqrænseo på køaeliq-oerh.d :l siikl?dninger lor kloa( oq vano sanl un'rerfarinqer " r :12åbier i!"nqår al i n.: E n i ø r k o n i o r e '- 3 rremlaele c.cje<tolener ' 0clvsnin- ;.. om I o r s y. i n _D s I e o. i n q e! o! t. i I s I! I n i n q s v I 1 k å r må iøvriqt indh e. i e hos.e.esoe<ai!q v-:.xe r. Koacun:. :..:?..l.rer siq.?l til riiidr? :fv-iqe -o" ic.j" ce,te:'rr1:5 r e - s : i L. oe i s i ; :, Is,r frå de Foteligq Lvor ændrlnqerne

6 . Crr3de! u h.1.1i: E vi.kninger i.r beby!q 1sEn. f..syn3s ae-lvis m:j ijeinv6rne.jfr.bes.:hdelsern afsnil Njorne!.unde påie,ges servit!'" oh.ri ov.:siq! ov-or rje :nqivne areal?. på u i s i y k. j n 9 e r I å n -. n. på lisse arrai.r ma averk?. v..iar eller miaier:i.iql for?ii.des elrer anb!inges beolantiin! e.11.r qenstanoe, sodr r3!-.. Ee.e end 5o cr cp ov?r de tilli_c!end" vejes nivaau. Hvor v"jen 1iq-.:r UnCer ler.:r, foreaaqes sænknin! ål o v e r s i q i s a r e a I r. e :i1 uejhøjde, ireale.ie sænkes oo i isynes med muldbeklaoninq af komcune.. 3estehmElsEr-.e sikres veo tinqtysi Llek1år:tion oå komnunålb-.slyrelsens lcranlecntnq. 4,,Jecliqehcldelse oa renholaelse n.v. af ve ie oq rellesaeealer. 3elæstelse i kørebarer, lottove, overksrsler oq s'"i.. vedliqeholres af korinune., ede.5 v e d i i a e iro I a e I s e o-a casnine:f q.æsrabaiter t vej6' b.!l:rtninq oi oræsbevoksni.]g i ræl1e-.are;1er ezivil"r o!!cf?res ved kollektiv lo.åns!åltni.q ar.jerne aa oårce.llrrn=, aer omr:lt:s af ucslykoinlenl.ol lel!e zf lortsv o! tresr.:ålte: i :am!1i.re veje c! stier i '?i1.ear=ai r.v. ran', :-try,j.in. og n 16 i f 3. e q r u s n i i E!å fo.!ove oq s:ier aor?la!!s lir:lede. v.i kollek!.iu loråns!altni.q,ed bidra!,s!iiq! ror de næv. Le parcele iere. r. :runjeierlo..nino, l?eer og re. ti1 enhver:id værence ejer åf parcelle.ne er ror- :1iqt"t til meilemsskao aa En qrunl'ejerlofeninq, so0i sliftes og fun_q..er eit.r vsdtæ9ior, der sk3i v!re gorkaicl af aljerrinqbr! kommunalbeslyrelse, o. i!:s FD.nå1 er.1.a. ar va.eiå9e o9 sørqp lor de nævnte ForEliqtelse.s le næ.ner. enkelth der vedrørefoe noroiiotelse lii medlehsskab zl 9 r! n c e j e. f o r -" n : n E e n oq de dermed roll:.de r;tti!heder oq l'oroliatelser.f?m!2. ef ieklåråtione. r-.3 o-o 16. :. Iids.!nki ror!yq!!nod.inq aq Cebyqqelse. 1/ej- o: leo.i.risarleg!nder løre,:a å.1æ!selap cåb2!y. es i.ls.1'" I i.'t.rir?l 1912 aa icrve.t--s arsiutl::! i efr!får?t le Dågæ1- :e.ie år:ej.er s.!es!.nnemlørt sålei:e3, ri bebyr-.!lre kan gåbegy.des om- <.ir,. 1. n: : i9? L -,-. t i13v: ra.roe a.1æ.sa.oe jder

7 diq, men coq heo orioriiet eii r åroejdei i arsnrt re tilbå9evæf...e ånlæqsarbejler (er'aoe 2 vej- oq belys'rinqsentæ: ujlør"s' pa:ceilerna ex 'år i ieqnskabsårer 1975/? , ) med f!ijførelse al beby i Q ede, f orventalig Køber.e rå vefe indlo.stå-", ned åt lå1e de ulemper, ce påqældeide å.1ægsa.bejde!?venrueit medlbrer i byggepe'ioden, oq har ingen krav på er_ statninq for disse oq lc. evenluel ove's<ri'else ai de nævnie tidsf'ister' Bebyq!.e1s?n på pa.cellerne sk3i, nedmin're andei ikke særtigt åfkobet, ve.e oåbeqy!!! l!s:!-!!!-1. parcelstarfblse oq pris fremqår af den 3erlige bilaqt lorteqnelee cer er uda!b jdet med Forbehold om ret til æ'd'inger' i salqspriserne er indreqnet samtlige udgilt-cr ved aniæg l' vejg' sii". os rælie.iareå1 saml udqifte! ti1 elåblerinq åf!adebelvsnln! oq gadekloaker med stik til qr!naens qrense' 1 orisen er desuden ind r eqnet uc-cilt tli inilæq ar vå nd iik t'i1!rr-rniens g.ænse oq t i I s 1 r t n i n q s å I q : t t t'i1 i/5 B j e'!inqb ro Vå ndvar k ' i hvilken kibere. indlræder som interessent med de retiiqhedet oq foroli:telser' der løtqe. i henholc ii1 vandvarkets lov og v"dteqter' I kjbeslrnmen r ikke nredreqnet tilslutningsaiqifter lor indlæ åf 81,åktricitet. Denne ålq.ilt betaler køberec direkte til f oi s v n! n q s s a L s k a b e t :,t. E. F, I kt bes!mne" e! helie. ikke medreqnet bic'åq til kloakrenseån- 1æ-aqet, pumoestatirner oq nellemliqqerde hovedledninqer' Ce!ie bidraq ber,?qnesr.enholciillandvæsens.!iteisafsaqtek!'deise,nårrenseanlæqget er byqq :.. Hvis F:.ce11erne beovqges forinde" skal der ved udsledelse af bygningsatlest udredes Bt kontånl i co' io tllslut'ninqsbioraq' som fo' t!den udqar 5!o kr. For et enråmilieius. ior oå!ce1ie., som kan fersyn's med fje'nva'mer er i erisen indreonet e! a i n a n c i e r i. q s b i d r a I på f:gg!-]j-: ril Sjerrinqbro Va xheverk for lrcofsrelse af hovedl,'ininee. i!nråcjet' Ved tilslutni'q tii uærket frarraqis detle bel3. i neo norhå1e t i I s I! t ' i n a f q i t d f pånviler køberen' -c ' ' ' (.Deren af oarcaller' som kån lo!synes med liernva'm r er for- :Iiqtet li1 af:aq.inq al v.rne 3q inc:re'ei5e i rorsv'ingssels<a!et med ae.etli!ne! f oq forflreielser, deite in'e!ærer' Je nærmere DEstemmelser.c..m odta.es i skoca: hec s e r v i '.! t s : i f t? n d e virkninq. på.ce11erne, som e! LrndBrkasi.L diss!!3siermeise., er vist på ue.jhæateoe ove.si!tsrids I:4ooo'

8 6. 3ssierme.lse.ne aelde. sam t 1ic e parceller ved Srorsonsvejs syjli-ce sieeveje med undia!:ei.e Kinqosvej oq parcellerne ved af den ves!iigste al disse. parcellerne er ved enleliqt skøde, nå! oorettes be!in-oet skøce. uncer udstykni.g oq t ilskødes derfor aørst køberne ucstykninee. e. adoroberel. Ued ha.rdelens indgåel e (øbet er be:inqet af tilsynsiiyndiqhedernes god_ Kabesummen berigtiqes, irvis andet ikke.r serliqt årta1!' me'l cå, 1/3 konlånt ved Lrdfærdiqelse al skoae oq reslen indlries se'est 2 år derefter eiier senest ved prioriterirq i for.indelse med bebvqgelse' iestkøbes!meen forrentes ned 9% P,a, rra overtaaelsesdatoen. ': k ø d e o o k o s t n i n q e r fo rd ei es melten køber oq sælqer ir'n haludelan til hver. Cmkostnin-cer ved ucjstvkoinq amt den ved lov nr.419 af I5' eep-.ember 19?2 lastsatle særiiqe åfqirt ved cverd!a'ei e al rast ej ndo'n, arholdes ar E ierringbro kohmrjn.. påreellerne ka. ikke afhendes iqen lil andre end Sjerrinqbro konmune, fø. bebyqqel.e ha. fundet sled oq byqninqsattesl er uds t ed t. Ved eve.]luel tjlbaoeskønninq til kommunen tilbaqebetales den e.iagte købesum uden tiliæq lor rente. og afholdte udqifter. 5ålrem! bebyrigelse ikke findet sied indenlo. den Fastsåtte f!ist, hår k6beren pligi ti1 på anlord.inq at tilbageskøoe parcel len til 3 ier!j.ngtrro kom une på viikår som ovenfor anført. BltRRll!68R0 K0i'lr'IUIJALBaSIYFELSE, aen.i6. okl Sø re. Pedersen Uedrojede bi Ial:.ifsk.iat af!eklaraiio..n bebyqqelsesreq!l-"enoe io!ho1d m'v!iihs.2nce kortsilaq 1:2ooo. :_ksiraki-udskri.i ef byqnino vedl-'atens sz.lrqe besiemnelser!yq!edmråce a. Cversi.tskorL l: Io ooo. :,v"rsio::fids l r 4ooo vedrsre.de l j?rnva rfteforsvninq.

9 i I I i-l: i. t"" -t. 1i ::.1.. '1,1., QEi u-it!tl!l]r1!!e Yc!:ø!94!e a.l ar!rq.!,el s rsylrc lei skrare!9ce o:nride I o:. sl,ne s ned fj e:r.ra:!e.

10 DE(LARATlO'.] bebyqqeisesreqlrleren.le bes!emm 1s3. Bjerringbro kofnunålbestyrelse påle9ger hervec måi..ni, 4 :, 5 ir, 11 9, 1.I v o! 29 e 9jerring by oq so!n o-o pa.cette!, sdm!is!ykkes h:.r-ra inc nfor de'" på vedhæfiede korlbilaq (d-.klarationsrids) :ngivne amråde, aø19ende bebyqqetses.ee!1e!eode ser'rituibesienmeis::, r.r skal v=re bindend3 lo. ie til eriiv:. tid varende eje!e: ) 1. Uds*,ykninq. l, obkla.ationen områ+,l.ar areå1er, de. e.jes al! je.rinqb!c ne, oq ucgø. den østliee de1 al et!iåniagi p e r c e I h u s om r å C e. Ar,5a,.r beilrgende i byqninqsvedtæq:ens område C 5, der a. udlaqt:i1 llds!ykningen loreta9es eftet med kdrlb-ilaoet. Yderligere udstykning. qil rrl 'e-s s"r.liae qoo/e.r.ls-. sanlei o1:n r ov,pre.rsst-emmels ikke liire sted uden kodmunalmå boliq- Kommunen forbeholder si9 rei. til mind!e ændrinqer af udstyk- nin!selånen, helunder ret tii ænd!inq af d anqivne parceller ved.ordsjden afl den ø3tli9e del ar Srorsonsvej, hvor der mu1_igt i stedet vi1 3live roretaqel udslyk.line lil rækkshuse, kedehuse etler tilsva.ende bebyqqelse. I 2. Parcellernes udnyttelse. t. parceile!ne er med sensyn iil bebyqqelse og uonyt.lelse ievriqt unde.kåstei. de ålminaeliqt qældende b y q g e a o r s k r i r i e r aq de i byqningsvsc!e?cte.s : I9 FasLsatte serlige besa.mmelser for byqqecmiåde C 5. Ud ov-;r disse bestehmels r q:id r serliqt nerj hensyn til bbbyqgelse o! ud-.yt:alse, :l der på oarcellerne ik(e å incx,'tles oolaesplads e1lar drives hånae1, Iaqprplads, voqnmandsforretnino, verks:ed :Lt r a.den virk- :crhed dden særlie iillale.lse af ajer!inqbro k, munalb.sr:y.eise. i omfåde :,:, nl iøvrir: k,ri lr.i3.es beboelseshuse nec ooli?"r l.r 6. raiilre a! co: E-.rro.I-o^ -z-,j---lf _.:yq-ri,1q.., lar1.6c a,\r. :.,et ili aa enkeite!a.cei1e. ho.eflae tillæqsareal bere.nas v.c åi "1rrdelE :ei t,1 hele oårcelgrlro!en omk:inq en coli.v,:.j hr.eoc-. iill=e3- r:?:i (veja!ia1) cå!e e.kelre pa:celler i l.rhol: tii dissee ie.:oareale.

11 .=IIrr::':aI:. 5! l: --":: l:ir. on.å!e...:rr: åa ii1 '':n!sa-vest9åen.l: hcre-1:: i.ani 1,. :/, s.1!..! v:je, o.r lo.- <:n ikk,- nen::des v-i 2" l, :.j:rrin!b!o ;srrunatb::1,/:?t:: e.!:.::t:i:::,_ii r::i :.Csi!etse i.. :j-.rre e: ae r6h:iijied" o:rc.1t:: ar uca.i,r,.e a: :rn!tyi_.,.rrieiie.,/.1=nl=c',z)i.r til sucolerinq åi a: i 3Lk. i-2.=!o.e D--sr"jrm:1:ei m3d.enoli,< :å ai sikre den bedsi auliqe stara=r. ai cab./qq:is-1ir r: o4rråcet. srier oo r=llesa.eal r rådei. i lo.bindelse m:d uastykhine n uaie.)!es i:,: kr:r-.ii:!"i åaeivne s:-:er, de! søq3s ooiaone som offentliqe. r-tjstykn:fr:- rftt3rter også afe.ler til.ekr"ativ" icsnåi (fæ1ies:r?:rar), v?j.,_ 3:i- ca ræ1_ "r icrbliv,?r: konhun.n s ej.. Kohft!.en anlæqqer fellesar aier oo samtli_.e veje og s:i.! i om_ 3. Llanse: o.n vej? oq siie. :illad_.s!j:tå!ne sen offe.tli.3, oåhri_ l.r vecliq?holdelse oq oas.ing ai q!æsbevoksninq oq ir26l:ntnin! i v_: i-, 3:i- oq lallesar"arer incenror ceklerationens onråde qrurdeje..e, der også ner pliq: til at sør9e ror.enholdeise, s.le.ydnil1! o9 9 I : ø r a q r u s n i. q år.ortcv! o! samtliqe s:ier i område,,. Åt ånden vediioero.io"tse ar veje oq sti". Dåhviler konqunen, der oqså toreiaqer renholaelse o9 viniervadti.e-.1olce-ise af vejenes karebanea!ea1. i overensstemmelse med de de!tor qæt_ lende reqler. LJdgirlen ved betysning aa veje og srie! m,v. er qrunde.jerne 4. 0en i stk. 3 omhandlede renholdslse o9 v.dliqehotce.lse, de! påiuiter erundeje!ne, foretaqes ved kollektiv roransraltninq med bidraqsoligt for sall!tlioe e jendomme i området. 5. Bruqs.eften C.il F=l1esåreaI i e., b.rtser" irå sriei.e, iorbei 3Lk, I.ravnte ejendoome,.le. e. på1åor v e C i i q. h c I d E I s e n. 5titil stadighe.l stå åbne fo. orienilig b.ny!"ie1se. xonbunen lo.behalder siq.ei iii -'.ssa:mmelse hec dbn flelies olan f.. hel; lr.: ael af om.ådei ucsrykk;s, Bru_,rsr.it oiielse. u.vides- da jfr, bes.-enmeis?.n" i 1.:::.ss3re.? e.jendohn-. i onråde!,?, <cmrr:ren ao..erolde: s:q r:sui"n::r:it å: l"-, i:i oi.3ntli!!envr:!tse n!: sariii:..verta!et:! "-.li=l:.. lreale! s<2t, nv2d.n.e. d?: a..:eilotte.: :,.r:.: -,.ii c.ie.ili...u!, bev:f?s:it..iiaa.ire "c åi Lrduile t=l1esar.aiet i over- :rrcr:!s:r":.r-., i.: re1 veslc! fcieiiq,:elser til vedliqe-, l: :lt a: on ia 1.3 saitli!6 :..c.a!-- fellesareaai..:. in! o! vedli-! r: r e.i: :lle: dat :nå1. (L^5n,.in3r sk3i

12 coe!ær: r..::ii93::ii ra :.2.:i.:ralorkirsk?., ::l :;r! ao: om:ldet..: :li r.iø.:l:3 i::r' is (.r. nie!,, r.r a e i r s i o r h i i d. 7. Åd.an2zr til pårce1ie..: skai sk3 i:: 5.1iqv..jr:,, oj Få jkk. eiab1e."s ira s.åriv?.,i., 3:ra.-5å1er e:rer Fæ1ies2i".:i. i:!:i: i.: :r:?r-re ferds.i sr{?l ske åe Ce!å ko.ibilar.i a6qivr. orerk.ret.:, :e: åit,:_.r!es ål tjnflrn!1, ild ovei Ejs.e overkørs1:r ka..3:3å ej=:.-!: l]:;<.:-rri! eiie!qes :en!/e:_.an! lor eåenie f?r:s?l på hve. o.r:ei, :.:.::i.r: :,::.:rie: s<åj!da3res!å sarlxe,iåce oq i samre maieriåie i vejr.azte:s!!.::.:rål::--, oq _i: a: \) s. ]æte?,a -, ' 5. Fr: ovefsiqt. Cuer de på kortbilagei angivne ove.siqisa!.a.le. \/ed t/ej!i1s1j!-.inqer: skal ii1 stadiqhed være iri -^!ersiqi. le.-r1 enlrv.:!i. væ!ende ejere.i ie.5oæ1d3nde årealer har cliqt Lii åi sø.!" F.r, ai dpf på afealerne nverken midlertidiqt et1e. verlq! rorerindes b:olantninq et1=. _oenstande af større højde end o,5 m over en flade qe.nem de lilq!ænsenc3 vejes ni-,eau i vejqrensen. Undtaqet he.l.a er dog snå og velafmerkninqstavler samt lednin!smaste!, sdm anb!inges med tilledelse af Ejerrinqbro kosoune, Hvis o v e. s i g! s a r e a I e t f.iqqer ov e. veje:res niveau, forataqes den nocven di qe alqravninq al kommunan. 3, tsestemmelserne i denne paråqraf kan uden e.starnjnq oq ejerens elier pånthave.s tiltrædslse tinglyses ved sær1i,o deklarer-ion iorud ror rantegælc, :. Jvooartrre.- Eebyq_i?lse skel hol6es i.de.fo! oe på kciteilaqe! i.diegnede Dy!-. flod stie. <ån do9 ii11åces o lsit oe l Dt/!.inqsre9l!neniets.3. onri:nilede nindre uchus? inc:i.i E.."5:ånr:t l.,r m Fr. s<al, Cara!er,.åroo.Le,oq minar. u:nuse skal Enieir apiores I skei i mindsi l,: r ras.ana lr3 sk:1. :.sre n:1:!: k:-..evi!es, når De- L:e l2nqs sx"l!efr.es ertar e: irll3s io-ik=..,r! ol?., L U:ve..ir! -"raeo.r, lyskasser.! l:cn.io. :yrringsfr:hsorrn! ka. -:. - i-: :i.-.1 e qor:rrj.?: =..::-..?..r-?. k. i n u n å I 5 a 3 i_ y! e oyq!.:: _.1. :i::..relsen q?ider ikke icr ulendø.s!e.:asse., s!m e.,:eve. or2: i:erlen,

13 ' /. )abvorelqp^s u ll^ocd.1in. oq p1åcerirq oå oru_der. 1. Bebyq-a:lsen e! underkastet Bjerrinqbro komnunatbesivrelses særiige censurjiæssiqe kråv med henblik på at skåbe o9 opretholde en i a1le henseenier qoa oq harmonisk beby!qelse i området. Kofrm!nalbestvrelsen kan Ld fra dette hensyn slille særli!e krav iil bebvlqelsens indretning, højde' Laqhællninq o-a ydi3 lrentræden, herunoer tli!a1g af byqqemale.ialer, facadeb ehan dl in q oq farv r. 2, Syqninqerne skal placeres ned lacader.e parallelt med eller rridketret på vejqrænsen. på hjørnegr!noe, som i.kke har vinkel'ecle skel' rasts.?lles bebyqgelsens reeninq åf Eierri.qbro kommunalbesiyrelse' 3. ByEni.qe! med udnyrtet e11e. ulnvtteliq aaqetag r unde!kastet kortrmunalbestyrelsens særrige goikendelse ned henblik På nedbrinqelse 4f de evenluelt Fed så.ånne byqninqer Forb!none ulenper for naboqrvndene', g. p å r k o r i n q s f o r h o I d. t. på hver pa.cei skal inireiies d n Fornadne p a. k e ' i n q s rr L å d s til iækninq åf dei. ålfrindetiqe behov i forbindelse med Parcellens be'yttelse' E å r k e r i n {l s o 1 a d s skal iøvriqt an ]eq qes i averensstemmelse med bvqninqsreg_ lementels krav oq de til enhver tid qsldende retnin slinier vedrørence ud- Iag oq anleg af pårke.1^gsarea.ler i Bj'-rrinqbrc kommune' på!ke'inqspladser.e må ikke uden konmrrnalb2stvr lsens tiiiådelse stilles tit rådiqhed for ålrdre end de på parcell:rne hjemnehørende beboer?, Deskæftiqede' kun_ a-"! e11e? 9æster. 2, 1o6rådet må kun køretrje! på indtil 25oo kq lotaluæqt være hjemmehørende ei.ler lii sladrqh!d henstillet ved e1lei på parcellerne' Ko-!etøje! med stør!e væqt,nå kun henstilles på oq ved parcellcrne i det omfan!, det er nøcvendiqt far af- oq pålesoina. 3. Veja!ea1er må ikke af beboere eller beske'liqede på parcellerne aivendes til variq holce.tads e11e. 1 a q t i d s p a r k e r i n q lo! molorkøretøjer' ^ påhænqsvoane oq IiqnendE, herunder campinqvogne' '9. re r rær raqu I e r.i n q. l. samr-.iiiq m?d fremsendelse af b v -o q e a n c. a : e n d e s<ål der ti1 kommunens qodkendelse fremse.aes piån over parce.li-an 3q d nnes re-a!ierinq, hvotal Cet ir-.m9år, hvo.ledes eveniuelle ændrin-qer åf terrænet aqles loretaqet' l!.aier- oellem vej- o! byrl!elinie kan åf hensy.] tii helhedsvi.k'inee' lor_ lanres.eqrrle.et i i6jce, som lasls lle nermere al koirnunålbaslvre-isen' ionirun?. K-". iøvri!t {reve, :: t:.renr"eulerinq.ler efter en fæ1-les qod- <En:i o1ån lor r lere ta:cei1e..

14 te. ier.æn.?c!13;in! skål :1(.:.:r.._r c. ev..tr!ii. :oi!'es i en afstanc al o,i h ira nå..sk=i, nedr;rn:e jer ka. :a k.nnlrnen qsok:nct aatåle nea Ej.r.n ai nabo!:unce., qv:: l:r.iq urjoverrlaa? :iyi!.r ii. l:!r=i I ".jl;rn:", urjæy-.es i! j i e r'o r 3 k e 1 I e i ved uejarlrejd:r ir?d sk:ånine..:.. rå.:srceil:.nes a.eei, :!3tr.f,ure kar i stece! 3ia.lrrEs 6f par.ele.je:ne, mea ucliiten -:rved er kom.urrn uvedkommende, K.nsunen kar i. ao:bincelsa nsc byc!ee.d-.iiqseibejdeine 'o!eta9e i:r.en.eguieiing!å g:urde.re, huo: a;;i.: sk,nnes n:n6iqlsjnessiqi ri hensyn ril b!eyr]qeisaslo.holdene. U.rlvcq:d" a.ea1?.s ånlec oq uecli.]a.!1delse. an- I. Areåler netlem vej oq byq!elinie (byqqslini.arrai":) kan med h"nolik på helhe.jsvirknincen io.dres anlå9t efier relnin!siini;r, der åf kommunalbesi.yrelsen. Afeal?r skai, bortse:, fra ind{zrsler, r=qc.s oq vecliqeholces som ErycareåI med b2olanini.!, græsbeuoksning å11er 1r!iende oq må ikke anvences +,il park"rinq, mednind:b ko munalbastyrelsen J: r"r'.it1åoeiq.. "rlii. 2. tlvrige ubeoyqgede ar?aier, s.m ikke arvencås til pa.kerinq ca qårosclads el.i., anlæ,t?es soh have til Sruq for ejen.om ens baboere. 5. i tt, ireon oo beolantnir,o. 1, Heqn 6cd vej, sti o9 Fallesareal samt naboq.und skal væ!e Ievenda he_on, som oiant.-"s og vedlia"holdes i ove.enssteoaelse med heqnslovens bestemmels?!. Heqn moc vej oq sti skal plant.es på eqen q.und og holdes beskårel, således at dbt ikke vokser ud over vejsrensen. Heqn mod naboq!und og r=llesareal p 1ån!es i skellinien. 2. Heqn hod l]åboqr!nd kan med naboens tiltrædelse rejs s som rast, plankeva.k, stakit o9 lienende, loe ikke r byqqeliniearealet, jir, beslembelserne i ii S oq lo ikke kan Foruen!"es tiiiådelss!il a!abl e.inq al sådanne hegn :. :iåal-..in! oq vedliqehold lsa åi tre-o. ij vei, sii- cg f"tlesr.?:i.ara mod e.inu ikke oebygqede Da..e1Ler, der ejes af Aj-"r!inqbro icx un., pår-viie. alene ejer.n åf den oågei:terae oarcel. 3ec1ån:nin!.å på.celler.e m;l i<k. f..!:a.e. så1ede: :ky'rgevrrk. iiq rliver L:i!æse.i1i9 uieno: lo. n:..9!!noen. Iyg.inar. 3å p:r.ell2..e."1::så.1e.. t/ac ::l:lr:rin. 5ka - ra.cei1e."es,er?n3?r.!ils 1u.: -.1 ollen! lr! råncværk a: k;rrl,'e in:1.!'"r siik

15 :E lor e1- oe Le.Io'c.'ors /-r..e 1.Jo.e:rrte -dsl-i, ::-rirqspå pa!celle.ne umiddelbart baq sketlinie nod vej o9 ke be 1skå oe anbrin!es 311e. sti, hvilket skal respekteres e. d. aå9e)ae.de!rundejere, Beclånlntrn9 ska I h.1a r s så1eies, åt de. e. r!i o9 uhinc.et a:.årq rii de påsæl :tik for e1- oq i e 1 e f o n i i I s I! t n i n E s;a1 uca2ies sos jor.ikablar, Lrvor kable.ne skai lør.s under vej eil-.r stia.eal, skal d af konfunen iorsy.inqsselskaberrre.edlagt.ørunderfø!inqe. : ry:',es, "11er 4, på.arcellerne må der ikke nedq.åves oli ia-;<e feretaqes "ll.r snde!, de! kan medføre fåre lor forurening af qru.dvandet. ; tl. rl i I a I d s D I6 c s. r. Ska.nkasser, aflaldsspande elle. s:kke for dagrenove'"ion og afeller 3l'ske!mes såie.es, -r: de ikke r le I d3 9lå dse r iavriqt skal anbr.inges synli!e fra veje, siier, lallesar.al oq nabobrund, oq så1edes, at benyiielse. ikke nedfører ulenoe For omqiv l : la. pss',kasse., antenn.r oo ski.ltninc m.u, 1, på samllige parc 11er skal op3!iiles brevposikasser i overenss:emoe.ise ned postvæsenets herfo. uda.bejdede lo.skrifter. postkassernes iype, farve og p.lace!ing skal desuden være qodkenat ef kommunen. på hver oarcel må kun ånbrinq s en udendørs anienne. 3. Facadebelysning, lysreklamer ort llaqning i erhvervsmæssiqt øjened er ikke t.i11adt. Ved skiltning må iøvri9t kun anvendes skilte, dbr ikke e! lysend eiler reflekterende, o9 størrelsen må højst vei o,i #. 1. oyr, herunder ljerkra, må ikke holdes rå parcel.lerne, unciaqet rerlra e. doq ålmindeti_oe sluedyr. 2. TillådelsE lil ikke erhverv3næssi!t dy.:hold,.erunder irindre :jerkr?hoid, son ikke st.iddr mod sunih-6dsvedtæeten, kan i sæ!1i.e i.il-.tiie qives a. <omnunåibes',yre1se., nå. deit. iki<e skon.es at redrøre - loilek!ive flrdi.i!e iil enhver tid værende eje.. åi pa.ce11"r.e er iorr.li.irei til

16 oedlensskaa af en qfuncejerfo.enrnq' s'n sr'iftes o9 fun!erer elt?r lov ' jer skal vere goikendt af Bie.rinqb.G kcmmunalb?styrelse' Fc'eiinqens hovedicrmåi er at lorestå oe i! 3, sik.2 o9 3 anqivne kol1ek_"ive ren_ oq v a d I i! e h. I d e I s e s a t b e j d e r sn=rvdnini o-q q rus' inq i uei-, sti- oq iæii sa.eal :fdenfc. deklåralion lrs oir.åde' FErPIiqr-elsEn Eil medl msskab oq ' :elia.else i uaqifierne vad de kollek:ive lorans_'al:.]inqe' påhvilar semi_ liqe qruncejere i om!ldet. Grunde lerforel.in-oen er ioriligtel!il el ucvrde medlanskredse' med qruncejerne i den vesiii.: del af pa'celhusoh'åde-:' nåx kcmmunalbes:yfel3e. t!?ller besie melse de!em' ifr' besiamheiserne i 3, stk' 6' De påqalcende ejere incqår då i loreninqen mac samme reitiqhsder o! rorpllgi:1ser' med hensyn tit benvitelse, v e d I i e h o -o I d e l s e oq rennolaelse Et vej-, sri- cq fæilesareal r som de øvriqe nr dlemnee al foreninqen' 1?" 0vFr sbes'"emmelser Fo.anstående bes!ehmels lo: bib.holdelse åf eksi steie.de al Jen hid li1 lov 1i.l gjorte bruq IS.,indrin t. Bjer!.in93ro bes! erme I se rn e i c nne når sådanne af viqelser rå.lc is kå ra kle r efter er i denne deklaråtion er ikke r-j.l hin ler lovtiq bebyqqelse eiler ro. fortsættelse ar ef ejendom. kommunaloestyrelse kan!iliace mindre afviqelse! fra deklaration' nå! sæ.1ige lorhold taler de!for, oq ef!er ko munalbestyrelsens skbn -ikke forrinqer omce<1aråtionens bestemmelser. 2. Tvivlsspørqsmå1 v edrø r en de fortolkninq en al deklaralionens beålqzr"1se qrundejerne er sielnelser af-oø.es åf konmunalbesivrelsen' hvis.liqtile ai unde.kaste srq' men med.ek!rs til Nærværend:.- j enconm en e natr.5r. -l je.rinqbro konnunå 1 bestyrel:e som Med hens yn ti n.nes 51ade i ti._obcce. 4 9, 5 g, 11.e!æ.es ii.qlysi. se.vilutsi:fien.je på g,.lr v oq 29 I :jerrinq bv og soqn fied rå iå lebe.eitigei. 1 servil!i-l.r oe 3n!rE 3yrdef henvises til ejendom- -D5ram.si...n. un.erskrift :je.er iilriqe scn bskræltals: 3å, al bemyn3ir=. rrl unce.teg. tse.å :e' sanieie kohrunal':::v::i Bs lj:rr1-qlc-,.in

17 5. :(:T.19 : :y!n:.!svec:!!:e. for.rv?ro.: 197i, v!jrrie.ce :.ix. 4. ii:::9i::!:_:!..jierqes tl I' ;'-:-.:?l-! e -e- ;:1-i: a E l:. i.: <cn:un3.ib?::y.=lssn lign. 3e3yrqs1ser i:1 bo 1i _r i:r 3n I b c I i! e e i y! t -. I s.. j ci: å det m; krn op_..t:i.. 1.j1i.n?ce. sari _ ef:.r særilq - d!sbslii!s:!..4kk-.- o! ke--ehuse o, laoilie. amråc?::. atrdeti r i51!ende S -. t, tll oarå jp:ae., - 4, E 2 Le D 2 o. udqør det sy.11-5! v?s:1:;: om. å de år byoel:. syc toi judenå, norivesttiqe Dydet nd.d ior den p!aj3k- Cnfåde C 5,.e: er.?licqrnde i.ai iakte.ece V ee:. e iinqve j bebyqa?lee r: byq.!område C czlcer f:laende sarli!.-. Sesi.nm..IsE.: ;r!nden. ;k.l h:v: s'"efrelse "r åt Find:i?oo r,. Nå. baby!9et;e. opfzres oå 9.unJ1?! af I over".ss:ameelse Dea "n besaeflhelserne i I2o unterdig oq af,(omn!nalb.siyr.lsa. qodk2.dt oo si,(.ei beby!q tsasptan, kan konmu-.albeshyral-"en r1i1ere, at qru.iene har E. nin.t.-. s!zrrelse end 7oo #, do! hind"t 6oo r'f...1 cårcelirus, Soo m?:cr.ver dei af et Co.belrhus, 4oo r::or et kæiehus oq ioc m: ror et råkkehirs. En del af det rasrsålte Dincste r--run:a.eal ka. tillaces udlaqt soo fæites oonotas- el1e. pe.ker inqsa.3a I..1iIe a 1a. emå I er neitomå1. :) Lldny"r:eIses!ra.en må ikke overstiqe o,2o for oarcethuse oq o,25 ior rækk.-.. kelea.se o.iiqn. 3ant Cobbel.,nuse. Ved st.crre sanlinq"r.t rækkeoa ke.renusoe:y!;?ise kan kommun"lb.siyrets:n t:i1.lace en torøcelse af!d_ 1y.tpl3es..r.!n inctrt o,3o, :) iy.r.1n_cer m: ikk. ooi-:es med sere e.c I a-,ace med Lranyt!=t iaceia!e,.: inien del aa er ryl.inss yd.rvæqge el1:r La! må væ:e h vei sere erd :l': ft.v.: aei on.ivenc: terrzn, n;1r- ear,es r"!irrne i c y E I i., s r a! I E m : n - ''.. <2).:, i. :,/rnl.1;r nrå iavr-l9t ikk?!lves en sizrre h.rjc4, end der 'rlr:!:i o:::-ra_.t:=.n:.m bycninc?is icjte- eq åt::an.sfo.-.1: i byq-.].!.-"i1at:...:s<a!.].]6n.:a!:--.nre-:f9s.v i: lcf! t:..:: n:i..nd :,2S r!y!oirat. si.l hcll.s ninds: 2,: n i.ra sx-"i!.un., fr.såvidr :. fl:rrr2 :':!ån.l ikk. er tilta.i vec Dyanings.:ct:r!.iris b::i-fieise. i u :: I :. 3 : v r : _ s e 1 : j:tt,r. ai by...tov.n : lt, :r:. :.

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9

Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 Matr.nr. 12a m.fl. 412 2 ~ A~1~?5.Akt: Skab nr. Sønder-Nærå by og sogn....... Anmelder: Landinspektørfirmaet :Hübbe & Thorlacius Hunderupvej 71, Odense j.nr.

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03692.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02 Fredningen vedrører: Borregård Hus Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 03-05-1966 DEKLARATONER>

Læs mere

1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE

1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE Matr. nr. 11 a m.fl. Stpl. 25,oo kr. Wvinningdal by, Balle sogn Akt:Skab / nr. 2æ G I = *' llki 14.JAN1977 SEMPELMÆRKE 1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE C I U ILRET Silkibrg KUN QYLDIGT MED AFSTLMPLINQ AF..,I '

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved x- f Mar nr 6, G1 Hasseris Anme1der: Ilasseris kommune r 04085 Dek1araion vedrørende bebygge1se mv på 5 gnmde ved Sko1eve - 1 Underskrevne Hasseris komnjune som ejer a: ejendommen mr nr 6, Gl Hasseris,

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2.

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2. N I E L S E N ' & R I S A G E R A P S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA FRI MARSKVEJ 9 00 NÆSTVED TLF (0) Program: Beregning af snitkræfter vad elementmetoden. Q8 0 ^vkcuøi 090 SAG NR :9 SAGSNAVN:Hvidovrevej 99

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17 Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17 Hjortshøj-Egå Kommune Brobjergparken etageboliger, rækkehuse, parcelhuse, børneinstitutioner og lokalcenter mellem Grenåvej, Brovej og Egåen Lokalplan nr. 134 har i vest

Læs mere

Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87.

Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87. Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87. Godkendt af byrådet den 17 maj 1988 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Lokalplantillæggets

Læs mere

og bebygget sommerhusareal.

og bebygget sommerhusareal. -7 1 Jr. nr. 2479. Redegørelse i tilknytning til 1o:kalplan for en del af matr. nr. 83 b og matr. nr. 83 f Hals by og sogn, der påtænkes anvendt til sommerhusbebyggelse. Området er beliggende i et godkendt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

2. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS. December 1972, rettet November 1973 BY, BAKKEGARDEN.

2. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS. December 1972, rettet November 1973 BY, BAKKEGARDEN. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT BY, BAKKEGARDEN. December 1972, rettet November 1973 NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS 1. J -Æ G E R S P RI S K OM M U N E PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR, 9 Byplanvedtægt for

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05619.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02 Fredningen vedrører: Klørhøj Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-03-1973 DEKLARATIONER>

Læs mere

- 113 I HOU. BY P LIXVED '?KG'i? II og disse reserveres til felgendc formbi. F O3 ET PAIi C EL HU Y O 1 IiiiIDE VED SKO LEG A - I Odder kommune.

- 113 I HOU. BY P LIXVED '?KG'i? II og disse reserveres til felgendc formbi. F O3 ET PAIi C EL HU Y O 1 IiiiIDE VED SKO LEG A - I Odder kommune. BY P LIXVED '?KG'i? F O3 ET PAIi C EL HU Y O 1 IiiiIDE VED SKO LEG A - - 113 I HOU. I medfmr af byplanloven, (lovbekendtgerclse nr. 63 af 20. februar 1970) fzstsettea hcrved fol- gende bestemmelser for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 34 vedrører et område øst for Grønsvinget og nord for Vingetoften. Området er udnyttet til boligbebyggelse i form af ens gårdhuse.

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere