Vilhår. ,;. i,:',:','r;' :,:, :,:,,,,,.,. t!%g rl:'r',i,,,i'r. ,...,...r,.: -.-t.i.::.,t :. -'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilhår. ,;. i,:',:','r;' :,:, :,:,,,,,.,. t!%g rl:'r',i,,,i'r. ,...,...r,.: -.-t.i.::.,t :,.;,.,,:r_.@..._:1.r;.,,1; :. -'"

Transkript

1 l Vilhår Vedrøreade salg øf parcelhøs grunde i onrådei nord. for Vestre Nngoej i Bjeningbro,;. i,:',:','r;' :,:, :,:,,,,,.,. t!%g rl:'r',i,,,i'r :. -',...,...r,.: -.-t.i.::.,t

2 :' /" il:,.', +, i t' -t lv:rsigl:kort l: Ic oo..

3 rr.i:r\ i:i. rc,'i!. V I L(;1 ve:ror?rne selc er 3 je! rinsbro nori.o. vesl.e Rirqve j i H konnune s by9!eqr!..ie 3jerrinq5ro, t. P3rceli-..n s 5:li!!enh4d o! envendel;e. parcell:rne er!elieqende noid lor u st.e Rinqvej i B ierrinqbro son anqiv"t på vedhæflede ove.siqlsk.rt 1:Io ooo. AJqanr.. iil om.åc=i ske.rira l.r?s!re linqvej o-q stasve ien rl.i-,ndtviqsvej. Adqån!en LiI parce.il.rnellra de korte l!kked boliaveje' der er sicevej? lil 5:arvejen" Kincosvej cq!rors nsvej. icr fod:,rænqere oq cyklist-.r er de.ir!en ådjanq frå er q,.li.t st1_ sys."m, ier,eaierhånden sofl C i!dby99es, vil forbinde Emrådet meo de vitliq_ s., rå1; Eqeskovst<o1e.l og den planlagi.e børnehave i e t a q e b o I i! o m r å d e 0.3 norr: herfor, B j e r. i n g b r o h a I I e n, del æidre oyomr åde I d ret spå rk en og de rekr!a"-iv? områder i ol omkrinq omr3dei. Stierne lorsvn'es ed belvsninq' H.- ' v.dsiip.ne r6r.s uneer V-'slre ainqve.i orl i.!nntv-iqsvej oq indr '-tes 6Ed =askitle baref lor f!dgdjnqe.e oq cykiistp.. I.nrådet u.i?qqes ræile:ar.eler ti1 rekrealiv aormå1' som ned siianl.æg rorbindes med oe:yqqelsen oa de zvrj.qe r'ckreative arealpr i bvdelen' 0mråde'. opdeles i 2 selvstenoiq" åfsnit msd hensvn ti1 udstvkn-inq, salq oq bygqemod.inq. Afsnil 1o tålter 44 parceller v d Kinoosvej, oq afs..ii 2 omfåtter for?lob.igt 54 øarceller ved Irundtviqsvej' hvor der senere,ii blive!dstykkei yr,erligere oarcell'r tii Farcelhuse, rekkehuse' kedehu_ se eiler IignendE bebyggelse. parcelle.ne udqør en.ie1 åf et stzrre planlaqt EårceLhueområ ot er Deliqgende i bygninqsvedteqtens område C.5, der er uilaqt t11 åben, 1av D o I i g b e b y q q e I 3 e. 0mråderne øst ror pa rcelhusområdet er un1å9t iil r nholcsvls iæi lav beby!oelse oq Iængere mod øst etågebebyq_ Else i områ.e l.l. 2arcelle..e er red hensyn lil oabyqqet3e oq udnvllels? undetkastet.e serli! 5es.:nme1s? i bygninqsvedleqren 1 l9 ror I ierrinqbro kondun, nvorai e k s! r : k t" å I s k r i I i r inse s vedf"jet soi bl1aq iil salqsvilkårene. ior pa.c31i.r.es udnyitelse oq.ebyggeise qr:lder desuoen Des'em_ r:i:c..e I vedhæfi!le easkrift af lekl':raaion,.le. tinqiyses!å pa.cellerne 3: in:-.^cloe. sæ.li:e r.!ie. og o.s:enneis=r v:drø!?.de: l. Jdsiyknirr:, 2. P.rc"ll"rnes unny!telse. 3, rr: ie, si,i.r oe lællesarcai.

4 2. 4. q d. a n q s f o. h o.i d. 6. aygeeiinier.?. 3eaycoelsens l]dformninq oq placerinq på a.!nden. 3. Pa rk.. ini-. f o rho LC. 9. Te r ræn re_ou I e r in A. 1o, ubeby!!ede å.ea1ers anlæq oq v e d I i q e h o I d e I s e. 1I. He qn oq beolåntninq. 12. L-dningsånleq oe olieienke m.u. 13, Af råldseladser, 14. postkasser, antenne. oq skiltning n.v. 1-. yre'o Iru.a jerforeoin! oq kolleklive lorpliqtelser, 1?. iv e.qa n g s b es' emnet se r. 18.,indring.. oq d.isf nsal lone r. 2. anleq af ve ie, sti?r oq l=1iesa!-.a1!r. Anlæq el veje og stle! samt nedlæqninq ai tsr1øbstedninger oq f o. s y n i n q s.i e d n i n q e r m. m. roretaqes af Bjefrinqbro kommune i overensstemmelse med planer, dee er freølagi hos kommunens tekniske forvallninq. VBj- oq lad.ingsanlæq m,m. qennemrøres i 2 eiaper. Unde r lørste etaoe hø.8 r: L.dninosanlæo: Kloak- oq vandledninqer med stik, e1- oq telefonkåbier s3mr fje.nvarmeleoninger med stik oq rørledninqer under kørebaner tii FremFørinq åf e1-slik. :9ji!l=!, Jnrdarbejde, lunnela.1æc, vejb.ande, kø!ebanebelæqninq med asfåltbundlag, broleqninq i overkørsibr ved vejudmundinqer oq floreiøbi! qrusbefeslelse i øvriqe overkørs1er sent i de sycliqe 6.ideveje tii (ingosvaj, Unoer førsle elape hører oqså etabterinq af vej- og stibe- Unde. siaste erape hører: K a n t s t E r s å r b E j d e r o9 slidlåqsb-61ægnin-. oå k ør ebån e, f o.to v s- oq stibelæsi.1sa, 3n1æ! al!!æstabatier oq overkørs1er såmt ån1æg af Fæltesareal Fed besåni.q o9 beolanlninq, Unoer silslp el:a!-c hører oqså oen endeli!-p befestelse af kø.ebanerne i oe syclioe sioeveje rir G!unotvigsvej, der ujfares som brolegninq mpd beto.ste..

5 !lv.r i=r.iq vejoverll:de alvieer i hojce ira te!ren i veiqræns ' udjævrcs.o.iirefo.skeiie. ved ve.ia.bej.et neo skfåninoe. på ce.cellerne uden for vejens areei. Stuttemure kån -l st-'de'. ei-a-'leres aa køberne, men!-qrile.ne h3.veo er (omn!nei uveokommenae' (omm!ne. kan i lerbinielsa med ry-naemodn.inqsår.ejde.ne fdr2laae terrenr.gulerin.r på pa.cellerne' hv.r dette skennes hensicl3næ5siqt al lrensyn lil helhe.jsvi.kninqen.!el I områ!ei."liqqende fæ11esar'"ai anlæ!qes n3o gresbevoks'inq, beplanininq og siier eftar kommunålbeslv.elsens serlige bestemmelse' Area- 1.t tilhørc. 3j.rioqiro kommune, nen brugsr.!"ten e! forbesoldt beboe.ne i co.åde'", d r ooasttes åf u:sayknin eni og de pågzldende!årceleiere e! ForEliqtet tii deltarelse i arealels vedliqeiroldelse som omtalt i alsnit 4 o. deklaralionen : -a oq I6. te i læ11esa.eålet ar]laqte Aal]qsli-or er ooq ikke alene ForbeholdL de råq.:1de.de ejendomme, men -"jener til ofrenlli-a br!r oq vedliqehold ' de!lor ål kofl,irun., lenh ldelse, snervdninq oq eve.tuel I I å t I ø r c q r u s n i n q ar stierne påhvlier.e.imod parcelejerne. AFI?b3ån1e!rteL ulr'øres efter s oaråt svstem'. StikIedni"er for!egnva.d oo so:lreva..i indleqqes al konmunen lil pa.ceil r'-'s!'ænse' Fordeiin-csskabe,v. For ei_forsvninq anbxinqes ef!er en a' komnunalbeslyr,.i':ar oq el.etska!ei l'1.e'f. nærmere vea'"åqet plan. Køberne af oårceller. skå1 iå-la. ai fo.ielinqsskabe nr.v. anbringes på oarcellernes ir-:1 raq ue jt:.i"-. E1-stik ska1, hedmindre andel qockendes af kommunelb'slvrelsen oq e1-forsyninqssets<abet, ucløres sod jordkaoel. For unde:førinq unde! korebaneå!eåler nedlæqg-'r kommunen.ør1einin9 r ved nvert fo!oelinqsskab' som skal brny:t-"3. kåb1e.nes ptacering oå Ianqs i vejareåle! skal godkendes åa k ommun ens LEkniskE udvålg,.or g6aebelysninqsa.mat!rernes (Farkbelvs.ingl pt:cerinq gæ1ce' samre retnin!sliniei som cvenfor nævni f.! lordel:ngsskabe i!.v. Sliklecn.in?er for van d efsilr:tes ca..': fr r.a qrunce.s serens Eekos:ning, 3. nedleqqes af koheunen i vejåreal":ne oq græn:e mei stophan. oq s1!tm!ffe. Lednin_ oå g.lncen uinkelret på vejqrænseo på køaeliq-oerh.d :l siikl?dninger lor kloa( oq vano sanl un'rerfarinqer " r :12åbier i!"nqår al i n.: E n i ø r k o n i o r e '- 3 rremlaele c.cje<tolener ' 0clvsnin- ;.. om I o r s y. i n _D s I e o. i n q e! o! t. i I s I! I n i n q s v I 1 k å r må iøvriqt indh e. i e hos.e.esoe<ai!q v-:.xe r. Koacun:. :..:?..l.rer siq.?l til riiidr? :fv-iqe -o" ic.j" ce,te:'rr1:5 r e - s : i L. oe i s i ; :, Is,r frå de Foteligq Lvor ændrlnqerne

6 . Crr3de! u h.1.1i: E vi.kninger i.r beby!q 1sEn. f..syn3s ae-lvis m:j ijeinv6rne.jfr.bes.:hdelsern afsnil Njorne!.unde påie,ges servit!'" oh.ri ov.:siq! ov-or rje :nqivne areal?. på u i s i y k. j n 9 e r I å n -. n. på lisse arrai.r ma averk?. v..iar eller miaier:i.iql for?ii.des elrer anb!inges beolantiin! e.11.r qenstanoe, sodr r3!-.. Ee.e end 5o cr cp ov?r de tilli_c!end" vejes nivaau. Hvor v"jen 1iq-.:r UnCer ler.:r, foreaaqes sænknin! ål o v e r s i q i s a r e a I r. e :i1 uejhøjde, ireale.ie sænkes oo i isynes med muldbeklaoninq af komcune.. 3estehmElsEr-.e sikres veo tinqtysi Llek1år:tion oå komnunålb-.slyrelsens lcranlecntnq. 4,,Jecliqehcldelse oa renholaelse n.v. af ve ie oq rellesaeealer. 3elæstelse i kørebarer, lottove, overksrsler oq s'"i.. vedliqeholres af korinune., ede.5 v e d i i a e iro I a e I s e o-a casnine:f q.æsrabaiter t vej6' b.!l:rtninq oi oræsbevoksni.]g i ræl1e-.are;1er ezivil"r o!!cf?res ved kollektiv lo.åns!åltni.q ar.jerne aa oårce.llrrn=, aer omr:lt:s af ucslykoinlenl.ol lel!e zf lortsv o! tresr.:ålte: i :am!1i.re veje c! stier i '?i1.ear=ai r.v. ran', :-try,j.in. og n 16 i f 3. e q r u s n i i E!å fo.!ove oq s:ier aor?la!!s lir:lede. v.i kollek!.iu loråns!altni.q,ed bidra!,s!iiq! ror de næv. Le parcele iere. r. :runjeierlo..nino, l?eer og re. ti1 enhver:id værence ejer åf parcelle.ne er ror- :1iqt"t til meilemsskao aa En qrunl'ejerlofeninq, so0i sliftes og fun_q..er eit.r vsdtæ9ior, der sk3i v!re gorkaicl af aljerrinqbr! kommunalbeslyrelse, o. i!:s FD.nå1 er.1.a. ar va.eiå9e o9 sørqp lor de nævnte ForEliqtelse.s le næ.ner. enkelth der vedrørefoe noroiiotelse lii medlehsskab zl 9 r! n c e j e. f o r -" n : n E e n oq de dermed roll:.de r;tti!heder oq l'oroliatelser.f?m!2. ef ieklåråtione. r-.3 o-o 16. :. Iids.!nki ror!yq!!nod.inq aq Cebyqqelse. 1/ej- o: leo.i.risarleg!nder løre,:a å.1æ!selap cåb2!y. es i.ls.1'" I i.'t.rir?l 1912 aa icrve.t--s arsiutl::! i efr!får?t le Dågæ1- :e.ie år:ej.er s.!es!.nnemlørt sålei:e3, ri bebyr-.!lre kan gåbegy.des om- <.ir,. 1. n: : i9? L -,-. t i13v: ra.roe a.1æ.sa.oe jder

7 diq, men coq heo orioriiet eii r åroejdei i arsnrt re tilbå9evæf...e ånlæqsarbejler (er'aoe 2 vej- oq belys'rinqsentæ: ujlør"s' pa:ceilerna ex 'år i ieqnskabsårer 1975/? , ) med f!ijførelse al beby i Q ede, f orventalig Køber.e rå vefe indlo.stå-", ned åt lå1e de ulemper, ce påqældeide å.1ægsa.bejde!?venrueit medlbrer i byggepe'ioden, oq har ingen krav på er_ statninq for disse oq lc. evenluel ove's<ri'else ai de nævnie tidsf'ister' Bebyq!.e1s?n på pa.cellerne sk3i, nedmin're andei ikke særtigt åfkobet, ve.e oåbeqy!!! l!s:!-!!!-1. parcelstarfblse oq pris fremqår af den 3erlige bilaqt lorteqnelee cer er uda!b jdet med Forbehold om ret til æ'd'inger' i salqspriserne er indreqnet samtlige udgilt-cr ved aniæg l' vejg' sii". os rælie.iareå1 saml udqifte! ti1 elåblerinq åf!adebelvsnln! oq gadekloaker med stik til qr!naens qrense' 1 orisen er desuden ind r eqnet uc-cilt tli inilæq ar vå nd iik t'i1!rr-rniens g.ænse oq t i I s 1 r t n i n q s å I q : t t t'i1 i/5 B j e'!inqb ro Vå ndvar k ' i hvilken kibere. indlræder som interessent med de retiiqhedet oq foroli:telser' der løtqe. i henholc ii1 vandvarkets lov og v"dteqter' I kjbeslrnmen r ikke nredreqnet tilslutningsaiqifter lor indlæ åf 81,åktricitet. Denne ålq.ilt betaler køberec direkte til f oi s v n! n q s s a L s k a b e t :,t. E. F, I kt bes!mne" e! helie. ikke medreqnet bic'åq til kloakrenseån- 1æ-aqet, pumoestatirner oq nellemliqqerde hovedledninqer' Ce!ie bidraq ber,?qnesr.enholciillandvæsens.!iteisafsaqtek!'deise,nårrenseanlæqget er byqq :.. Hvis F:.ce11erne beovqges forinde" skal der ved udsledelse af bygningsatlest udredes Bt kontånl i co' io tllslut'ninqsbioraq' som fo' t!den udqar 5!o kr. For et enråmilieius. ior oå!ce1ie., som kan fersyn's med fje'nva'mer er i erisen indreonet e! a i n a n c i e r i. q s b i d r a I på f:gg!-]j-: ril Sjerrinqbro Va xheverk for lrcofsrelse af hovedl,'ininee. i!nråcjet' Ved tilslutni'q tii uærket frarraqis detle bel3. i neo norhå1e t i I s I! t ' i n a f q i t d f pånviler køberen' -c ' ' ' (.Deren af oarcaller' som kån lo!synes med liernva'm r er for- :Iiqtet li1 af:aq.inq al v.rne 3q inc:re'ei5e i rorsv'ingssels<a!et med ae.etli!ne! f oq forflreielser, deite in'e!ærer' Je nærmere DEstemmelser.c..m odta.es i skoca: hec s e r v i '.! t s : i f t? n d e virkninq. på.ce11erne, som e! LrndBrkasi.L diss!!3siermeise., er vist på ue.jhæateoe ove.si!tsrids I:4ooo'

8 6. 3ssierme.lse.ne aelde. sam t 1ic e parceller ved Srorsonsvejs syjli-ce sieeveje med undia!:ei.e Kinqosvej oq parcellerne ved af den ves!iigste al disse. parcellerne er ved enleliqt skøde, nå! oorettes be!in-oet skøce. uncer udstykni.g oq t ilskødes derfor aørst køberne ucstykninee. e. adoroberel. Ued ha.rdelens indgåel e (øbet er be:inqet af tilsynsiiyndiqhedernes god_ Kabesummen berigtiqes, irvis andet ikke.r serliqt årta1!' me'l cå, 1/3 konlånt ved Lrdfærdiqelse al skoae oq reslen indlries se'est 2 år derefter eiier senest ved prioriterirq i for.indelse med bebvqgelse' iestkøbes!meen forrentes ned 9% P,a, rra overtaaelsesdatoen. ': k ø d e o o k o s t n i n q e r fo rd ei es melten køber oq sælqer ir'n haludelan til hver. Cmkostnin-cer ved ucjstvkoinq amt den ved lov nr.419 af I5' eep-.ember 19?2 lastsatle særiiqe åfqirt ved cverd!a'ei e al rast ej ndo'n, arholdes ar E ierringbro kohmrjn.. påreellerne ka. ikke afhendes iqen lil andre end Sjerrinqbro konmune, fø. bebyqqel.e ha. fundet sled oq byqninqsattesl er uds t ed t. Ved eve.]luel tjlbaoeskønninq til kommunen tilbaqebetales den e.iagte købesum uden tiliæq lor rente. og afholdte udqifter. 5ålrem! bebyrigelse ikke findet sied indenlo. den Fastsåtte f!ist, hår k6beren pligi ti1 på anlord.inq at tilbageskøoe parcel len til 3 ier!j.ngtrro kom une på viikår som ovenfor anført. BltRRll!68R0 K0i'lr'IUIJALBaSIYFELSE, aen.i6. okl Sø re. Pedersen Uedrojede bi Ial:.ifsk.iat af!eklaraiio..n bebyqqelsesreq!l-"enoe io!ho1d m'v!iihs.2nce kortsilaq 1:2ooo. :_ksiraki-udskri.i ef byqnino vedl-'atens sz.lrqe besiemnelser!yq!edmråce a. Cversi.tskorL l: Io ooo. :,v"rsio::fids l r 4ooo vedrsre.de l j?rnva rfteforsvninq.

9 i I I i-l: i. t"" -t. 1i ::.1.. '1,1., QEi u-it!tl!l]r1!!e Yc!:ø!94!e a.l ar!rq.!,el s rsylrc lei skrare!9ce o:nride I o:. sl,ne s ned fj e:r.ra:!e.

10 DE(LARATlO'.] bebyqqeisesreqlrleren.le bes!emm 1s3. Bjerringbro kofnunålbestyrelse påle9ger hervec måi..ni, 4 :, 5 ir, 11 9, 1.I v o! 29 e 9jerring by oq so!n o-o pa.cette!, sdm!is!ykkes h:.r-ra inc nfor de'" på vedhæfiede korlbilaq (d-.klarationsrids) :ngivne amråde, aø19ende bebyqqetses.ee!1e!eode ser'rituibesienmeis::, r.r skal v=re bindend3 lo. ie til eriiv:. tid varende eje!e: ) 1. Uds*,ykninq. l, obkla.ationen områ+,l.ar areå1er, de. e.jes al! je.rinqb!c ne, oq ucgø. den østliee de1 al et!iåniagi p e r c e I h u s om r å C e. Ar,5a,.r beilrgende i byqninqsvedtæq:ens område C 5, der a. udlaqt:i1 llds!ykningen loreta9es eftet med kdrlb-ilaoet. Yderligere udstykning. qil rrl 'e-s s"r.liae qoo/e.r.ls-. sanlei o1:n r ov,pre.rsst-emmels ikke liire sted uden kodmunalmå boliq- Kommunen forbeholder si9 rei. til mind!e ændrinqer af udstyk- nin!selånen, helunder ret tii ænd!inq af d anqivne parceller ved.ordsjden afl den ø3tli9e del ar Srorsonsvej, hvor der mu1_igt i stedet vi1 3live roretaqel udslyk.line lil rækkshuse, kedehuse etler tilsva.ende bebyqqelse. I 2. Parcellernes udnyttelse. t. parceile!ne er med sensyn iil bebyqqelse og uonyt.lelse ievriqt unde.kåstei. de ålminaeliqt qældende b y q g e a o r s k r i r i e r aq de i byqningsvsc!e?cte.s : I9 FasLsatte serlige besa.mmelser for byqqecmiåde C 5. Ud ov-;r disse bestehmels r q:id r serliqt nerj hensyn til bbbyqgelse o! ud-.yt:alse, :l der på oarcellerne ik(e å incx,'tles oolaesplads e1lar drives hånae1, Iaqprplads, voqnmandsforretnino, verks:ed :Lt r a.den virk- :crhed dden særlie iillale.lse af ajer!inqbro k, munalb.sr:y.eise. i omfåde :,:, nl iøvrir: k,ri lr.i3.es beboelseshuse nec ooli?"r l.r 6. raiilre a! co: E-.rro.I-o^ -z-,j---lf _.:yq-ri,1q.., lar1.6c a,\r. :.,et ili aa enkeite!a.cei1e. ho.eflae tillæqsareal bere.nas v.c åi "1rrdelE :ei t,1 hele oårcelgrlro!en omk:inq en coli.v,:.j hr.eoc-. iill=e3- r:?:i (veja!ia1) cå!e e.kelre pa:celler i l.rhol: tii dissee ie.:oareale.

11 .=IIrr::':aI:. 5! l: --":: l:ir. on.å!e...:rr: åa ii1 '':n!sa-vest9åen.l: hcre-1:: i.ani 1,. :/, s.1!..! v:je, o.r lo.- <:n ikk,- nen::des v-i 2" l, :.j:rrin!b!o ;srrunatb::1,/:?t:: e.!:.::t:i:::,_ii r::i :.Csi!etse i.. :j-.rre e: ae r6h:iijied" o:rc.1t:: ar uca.i,r,.e a: :rn!tyi_.,.rrieiie.,/.1=nl=c',z)i.r til sucolerinq åi a: i 3Lk. i-2.=!o.e D--sr"jrm:1:ei m3d.enoli,< :å ai sikre den bedsi auliqe stara=r. ai cab./qq:is-1ir r: o4rråcet. srier oo r=llesa.eal r rådei. i lo.bindelse m:d uastykhine n uaie.)!es i:,: kr:r-.ii:!"i åaeivne s:-:er, de! søq3s ooiaone som offentliqe. r-tjstykn:fr:- rftt3rter også afe.ler til.ekr"ativ" icsnåi (fæ1ies:r?:rar), v?j.,_ 3:i- ca ræ1_ "r icrbliv,?r: konhun.n s ej.. Kohft!.en anlæqqer fellesar aier oo samtli_.e veje og s:i.! i om_ 3. Llanse: o.n vej? oq siie. :illad_.s!j:tå!ne sen offe.tli.3, oåhri_ l.r vecliq?holdelse oq oas.ing ai q!æsbevoksninq oq ir26l:ntnin! i v_: i-, 3:i- oq lallesar"arer incenror ceklerationens onråde qrurdeje..e, der også ner pliq: til at sør9e ror.enholdeise, s.le.ydnil1! o9 9 I : ø r a q r u s n i. q år.ortcv! o! samtliqe s:ier i område,,. Åt ånden vediioero.io"tse ar veje oq sti". Dåhviler konqunen, der oqså toreiaqer renholaelse o9 viniervadti.e-.1olce-ise af vejenes karebanea!ea1. i overensstemmelse med de de!tor qæt_ lende reqler. LJdgirlen ved betysning aa veje og srie! m,v. er qrunde.jerne 4. 0en i stk. 3 omhandlede renholdslse o9 v.dliqehotce.lse, de! påiuiter erundeje!ne, foretaqes ved kollektiv roransraltninq med bidraqsoligt for sall!tlioe e jendomme i området. 5. Bruqs.eften C.il F=l1esåreaI i e., b.rtser" irå sriei.e, iorbei 3Lk, I.ravnte ejendoome,.le. e. på1åor v e C i i q. h c I d E I s e n. 5titil stadighe.l stå åbne fo. orienilig b.ny!"ie1se. xonbunen lo.behalder siq.ei iii -'.ssa:mmelse hec dbn flelies olan f.. hel; lr.: ael af om.ådei ucsrykk;s, Bru_,rsr.it oiielse. u.vides- da jfr, bes.-enmeis?.n" i 1.:::.ss3re.? e.jendohn-. i onråde!,?, <cmrr:ren ao..erolde: s:q r:sui"n::r:it å: l"-, i:i oi.3ntli!!envr:!tse n!: sariii:..verta!et:! "-.li=l:.. lreale! s<2t, nv2d.n.e. d?: a..:eilotte.: :,.r:.: -,.ii c.ie.ili...u!, bev:f?s:it..iiaa.ire "c åi Lrduile t=l1esar.aiet i over- :rrcr:!s:r":.r-., i.: re1 veslc! fcieiiq,:elser til vedliqe-, l: :lt a: on ia 1.3 saitli!6 :..c.a!-- fellesareaai..:. in! o! vedli-! r: r e.i: :lle: dat :nå1. (L^5n,.in3r sk3i

12 coe!ær: r..::ii93::ii ra :.2.:i.:ralorkirsk?., ::l :;r! ao: om:ldet..: :li r.iø.:l:3 i::r' is (.r. nie!,, r.r a e i r s i o r h i i d. 7. Åd.an2zr til pårce1ie..: skai sk3 i:: 5.1iqv..jr:,, oj Få jkk. eiab1e."s ira s.åriv?.,i., 3:ra.-5å1er e:rer Fæ1ies2i".:i. i:!:i: i.: :r:?r-re ferds.i sr{?l ske åe Ce!å ko.ibilar.i a6qivr. orerk.ret.:, :e: åit,:_.r!es ål tjnflrn!1, ild ovei Ejs.e overkørs1:r ka..3:3å ej=:.-!: l]:;<.:-rri! eiie!qes :en!/e:_.an! lor eåenie f?r:s?l på hve. o.r:ei, :.:.::i.r: :,::.:rie: s<åj!da3res!å sarlxe,iåce oq i samre maieriåie i vejr.azte:s!!.::.:rål::--, oq _i: a: \) s. ]æte?,a -, ' 5. Fr: ovefsiqt. Cuer de på kortbilagei angivne ove.siqisa!.a.le. \/ed t/ej!i1s1j!-.inqer: skal ii1 stadiqhed være iri -^!ersiqi. le.-r1 enlrv.:!i. væ!ende ejere.i ie.5oæ1d3nde årealer har cliqt Lii åi sø.!" F.r, ai dpf på afealerne nverken midlertidiqt et1e. verlq! rorerindes b:olantninq et1=. _oenstande af større højde end o,5 m over en flade qe.nem de lilq!ænsenc3 vejes ni-,eau i vejqrensen. Undtaqet he.l.a er dog snå og velafmerkninqstavler samt lednin!smaste!, sdm anb!inges med tilledelse af Ejerrinqbro kosoune, Hvis o v e. s i g! s a r e a I e t f.iqqer ov e. veje:res niveau, forataqes den nocven di qe alqravninq al kommunan. 3, tsestemmelserne i denne paråqraf kan uden e.starnjnq oq ejerens elier pånthave.s tiltrædslse tinglyses ved sær1i,o deklarer-ion iorud ror rantegælc, :. Jvooartrre.- Eebyq_i?lse skel hol6es i.de.fo! oe på kciteilaqe! i.diegnede Dy!-. flod stie. <ån do9 ii11åces o lsit oe l Dt/!.inqsre9l!neniets.3. onri:nilede nindre uchus? inc:i.i E.."5:ånr:t l.,r m Fr. s<al, Cara!er,.åroo.Le,oq minar. u:nuse skal Enieir apiores I skei i mindsi l,: r ras.ana lr3 sk:1. :.sre n:1:!: k:-..evi!es, når De- L:e l2nqs sx"l!efr.es ertar e: irll3s io-ik=..,r! ol?., L U:ve..ir! -"raeo.r, lyskasser.! l:cn.io. :yrringsfr:hsorrn! ka. -:. - i-: :i.-.1 e qor:rrj.?: =..::-..?..r-?. k. i n u n å I 5 a 3 i_ y! e oyq!.:: _.1. :i::..relsen q?ider ikke icr ulendø.s!e.:asse., s!m e.,:eve. or2: i:erlen,

13 ' /. )abvorelqp^s u ll^ocd.1in. oq p1åcerirq oå oru_der. 1. Bebyq-a:lsen e! underkastet Bjerrinqbro komnunatbesivrelses særiige censurjiæssiqe kråv med henblik på at skåbe o9 opretholde en i a1le henseenier qoa oq harmonisk beby!qelse i området. Kofrm!nalbestvrelsen kan Ld fra dette hensyn slille særli!e krav iil bebvlqelsens indretning, højde' Laqhællninq o-a ydi3 lrentræden, herunoer tli!a1g af byqqemale.ialer, facadeb ehan dl in q oq farv r. 2, Syqninqerne skal placeres ned lacader.e parallelt med eller rridketret på vejqrænsen. på hjørnegr!noe, som i.kke har vinkel'ecle skel' rasts.?lles bebyqgelsens reeninq åf Eierri.qbro kommunalbesiyrelse' 3. ByEni.qe! med udnyrtet e11e. ulnvtteliq aaqetag r unde!kastet kortrmunalbestyrelsens særrige goikendelse ned henblik På nedbrinqelse 4f de evenluelt Fed så.ånne byqninqer Forb!none ulenper for naboqrvndene', g. p å r k o r i n q s f o r h o I d. t. på hver pa.cei skal inireiies d n Fornadne p a. k e ' i n q s rr L å d s til iækninq åf dei. ålfrindetiqe behov i forbindelse med Parcellens be'yttelse' E å r k e r i n {l s o 1 a d s skal iøvriqt an ]eq qes i averensstemmelse med bvqninqsreg_ lementels krav oq de til enhver tid qsldende retnin slinier vedrørence ud- Iag oq anleg af pårke.1^gsarea.ler i Bj'-rrinqbrc kommune' på!ke'inqspladser.e må ikke uden konmrrnalb2stvr lsens tiiiådelse stilles tit rådiqhed for ålrdre end de på parcell:rne hjemnehørende beboer?, Deskæftiqede' kun_ a-"! e11e? 9æster. 2, 1o6rådet må kun køretrje! på indtil 25oo kq lotaluæqt være hjemmehørende ei.ler lii sladrqh!d henstillet ved e1lei på parcellerne' Ko-!etøje! med stør!e væqt,nå kun henstilles på oq ved parcellcrne i det omfan!, det er nøcvendiqt far af- oq pålesoina. 3. Veja!ea1er må ikke af beboere eller beske'liqede på parcellerne aivendes til variq holce.tads e11e. 1 a q t i d s p a r k e r i n q lo! molorkøretøjer' ^ påhænqsvoane oq IiqnendE, herunder campinqvogne' '9. re r rær raqu I e r.i n q. l. samr-.iiiq m?d fremsendelse af b v -o q e a n c. a : e n d e s<ål der ti1 kommunens qodkendelse fremse.aes piån over parce.li-an 3q d nnes re-a!ierinq, hvotal Cet ir-.m9år, hvo.ledes eveniuelle ændrin-qer åf terrænet aqles loretaqet' l!.aier- oellem vej- o! byrl!elinie kan åf hensy.] tii helhedsvi.k'inee' lor_ lanres.eqrrle.et i i6jce, som lasls lle nermere al koirnunålbaslvre-isen' ionirun?. K-". iøvri!t {reve, :: t:.renr"eulerinq.ler efter en fæ1-les qod- <En:i o1ån lor r lere ta:cei1e..

14 te. ier.æn.?c!13;in! skål :1(.:.:r.._r c. ev..tr!ii. :oi!'es i en afstanc al o,i h ira nå..sk=i, nedr;rn:e jer ka. :a k.nnlrnen qsok:nct aatåle nea Ej.r.n ai nabo!:unce., qv:: l:r.iq urjoverrlaa? :iyi!.r ii. l:!r=i I ".jl;rn:", urjæy-.es i! j i e r'o r 3 k e 1 I e i ved uejarlrejd:r ir?d sk:ånine..:.. rå.:srceil:.nes a.eei, :!3tr.f,ure kar i stece! 3ia.lrrEs 6f par.ele.je:ne, mea ucliiten -:rved er kom.urrn uvedkommende, K.nsunen kar i. ao:bincelsa nsc byc!ee.d-.iiqseibejdeine 'o!eta9e i:r.en.eguieiing!å g:urde.re, huo: a;;i.: sk,nnes n:n6iqlsjnessiqi ri hensyn ril b!eyr]qeisaslo.holdene. U.rlvcq:d" a.ea1?.s ånlec oq uecli.]a.!1delse. an- I. Areåler netlem vej oq byq!elinie (byqqslini.arrai":) kan med h"nolik på helhe.jsvirknincen io.dres anlå9t efier relnin!siini;r, der åf kommunalbesi.yrelsen. Afeal?r skai, bortse:, fra ind{zrsler, r=qc.s oq vecliqeholces som ErycareåI med b2olanini.!, græsbeuoksning å11er 1r!iende oq må ikke anvences +,il park"rinq, mednind:b ko munalbastyrelsen J: r"r'.it1åoeiq.. "rlii. 2. tlvrige ubeoyqgede ar?aier, s.m ikke arvencås til pa.kerinq ca qårosclads el.i., anlæ,t?es soh have til Sruq for ejen.om ens baboere. 5. i tt, ireon oo beolantnir,o. 1, Heqn 6cd vej, sti o9 Fallesareal samt naboq.und skal væ!e Ievenda he_on, som oiant.-"s og vedlia"holdes i ove.enssteoaelse med heqnslovens bestemmels?!. Heqn moc vej oq sti skal plant.es på eqen q.und og holdes beskårel, således at dbt ikke vokser ud over vejsrensen. Heqn mod naboq!und og r=llesareal p 1ån!es i skellinien. 2. Heqn hod l]åboqr!nd kan med naboens tiltrædelse rejs s som rast, plankeva.k, stakit o9 lienende, loe ikke r byqqeliniearealet, jir, beslembelserne i ii S oq lo ikke kan Foruen!"es tiiiådelss!il a!abl e.inq al sådanne hegn :. :iåal-..in! oq vedliqehold lsa åi tre-o. ij vei, sii- cg f"tlesr.?:i.ara mod e.inu ikke oebygqede Da..e1Ler, der ejes af Aj-"r!inqbro icx un., pår-viie. alene ejer.n åf den oågei:terae oarcel. 3ec1ån:nin!.å på.celler.e m;l i<k. f..!:a.e. så1ede: :ky'rgevrrk. iiq rliver L:i!æse.i1i9 uieno: lo. n:..9!!noen. Iyg.inar. 3å p:r.ell2..e."1::så.1e.. t/ac ::l:lr:rin. 5ka - ra.cei1e."es,er?n3?r.!ils 1u.: -.1 ollen! lr! råncværk a: k;rrl,'e in:1.!'"r siik

15 :E lor e1- oe Le.Io'c.'ors /-r..e 1.Jo.e:rrte -dsl-i, ::-rirqspå pa!celle.ne umiddelbart baq sketlinie nod vej o9 ke be 1skå oe anbrin!es 311e. sti, hvilket skal respekteres e. d. aå9e)ae.de!rundejere, Beclånlntrn9 ska I h.1a r s så1eies, åt de. e. r!i o9 uhinc.et a:.årq rii de påsæl :tik for e1- oq i e 1 e f o n i i I s I! t n i n E s;a1 uca2ies sos jor.ikablar, Lrvor kable.ne skai lør.s under vej eil-.r stia.eal, skal d af konfunen iorsy.inqsselskaberrre.edlagt.ørunderfø!inqe. : ry:',es, "11er 4, på.arcellerne må der ikke nedq.åves oli ia-;<e feretaqes "ll.r snde!, de! kan medføre fåre lor forurening af qru.dvandet. ; tl. rl i I a I d s D I6 c s. r. Ska.nkasser, aflaldsspande elle. s:kke for dagrenove'"ion og afeller 3l'ske!mes såie.es, -r: de ikke r le I d3 9lå dse r iavriqt skal anbr.inges synli!e fra veje, siier, lallesar.al oq nabobrund, oq så1edes, at benyiielse. ikke nedfører ulenoe For omqiv l : la. pss',kasse., antenn.r oo ski.ltninc m.u, 1, på samllige parc 11er skal op3!iiles brevposikasser i overenss:emoe.ise ned postvæsenets herfo. uda.bejdede lo.skrifter. postkassernes iype, farve og p.lace!ing skal desuden være qodkenat ef kommunen. på hver oarcel må kun ånbrinq s en udendørs anienne. 3. Facadebelysning, lysreklamer ort llaqning i erhvervsmæssiqt øjened er ikke t.i11adt. Ved skiltning må iøvri9t kun anvendes skilte, dbr ikke e! lysend eiler reflekterende, o9 størrelsen må højst vei o,i #. 1. oyr, herunder ljerkra, må ikke holdes rå parcel.lerne, unciaqet rerlra e. doq ålmindeti_oe sluedyr. 2. TillådelsE lil ikke erhverv3næssi!t dy.:hold,.erunder irindre :jerkr?hoid, son ikke st.iddr mod sunih-6dsvedtæeten, kan i sæ!1i.e i.il-.tiie qives a. <omnunåibes',yre1se., nå. deit. iki<e skon.es at redrøre - loilek!ive flrdi.i!e iil enhver tid værende eje.. åi pa.ce11"r.e er iorr.li.irei til

16 oedlensskaa af en qfuncejerfo.enrnq' s'n sr'iftes o9 fun!erer elt?r lov ' jer skal vere goikendt af Bie.rinqb.G kcmmunalb?styrelse' Fc'eiinqens hovedicrmåi er at lorestå oe i! 3, sik.2 o9 3 anqivne kol1ek_"ive ren_ oq v a d I i! e h. I d e I s e s a t b e j d e r sn=rvdnini o-q q rus' inq i uei-, sti- oq iæii sa.eal :fdenfc. deklåralion lrs oir.åde' FErPIiqr-elsEn Eil medl msskab oq ' :elia.else i uaqifierne vad de kollek:ive lorans_'al:.]inqe' påhvilar semi_ liqe qruncejere i om!ldet. Grunde lerforel.in-oen er ioriligtel!il el ucvrde medlanskredse' med qruncejerne i den vesiii.: del af pa'celhusoh'åde-:' nåx kcmmunalbes:yfel3e. t!?ller besie melse de!em' ifr' besiamheiserne i 3, stk' 6' De påqalcende ejere incqår då i loreninqen mac samme reitiqhsder o! rorpllgi:1ser' med hensyn tit benvitelse, v e d I i e h o -o I d e l s e oq rennolaelse Et vej-, sri- cq fæilesareal r som de øvriqe nr dlemnee al foreninqen' 1?" 0vFr sbes'"emmelser Fo.anstående bes!ehmels lo: bib.holdelse åf eksi steie.de al Jen hid li1 lov 1i.l gjorte bruq IS.,indrin t. Bjer!.in93ro bes! erme I se rn e i c nne når sådanne af viqelser rå.lc is kå ra kle r efter er i denne deklaråtion er ikke r-j.l hin ler lovtiq bebyqqelse eiler ro. fortsættelse ar ef ejendom. kommunaloestyrelse kan!iliace mindre afviqelse! fra deklaration' nå! sæ.1ige lorhold taler de!for, oq ef!er ko munalbestyrelsens skbn -ikke forrinqer omce<1aråtionens bestemmelser. 2. Tvivlsspørqsmå1 v edrø r en de fortolkninq en al deklaralionens beålqzr"1se qrundejerne er sielnelser af-oø.es åf konmunalbesivrelsen' hvis.liqtile ai unde.kaste srq' men med.ek!rs til Nærværend:.- j enconm en e natr.5r. -l je.rinqbro konnunå 1 bestyrel:e som Med hens yn ti n.nes 51ade i ti._obcce. 4 9, 5 g, 11.e!æ.es ii.qlysi. se.vilutsi:fien.je på g,.lr v oq 29 I :jerrinq bv og soqn fied rå iå lebe.eitigei. 1 servil!i-l.r oe 3n!rE 3yrdef henvises til ejendom- -D5ram.si...n. un.erskrift :je.er iilriqe scn bskræltals: 3å, al bemyn3ir=. rrl unce.teg. tse.å :e' sanieie kohrunal':::v::i Bs lj:rr1-qlc-,.in

17 5. :(:T.19 : :y!n:.!svec:!!:e. for.rv?ro.: 197i, v!jrrie.ce :.ix. 4. ii:::9i::!:_:!..jierqes tl I' ;'-:-.:?l-! e -e- ;:1-i: a E l:. i.: <cn:un3.ib?::y.=lssn lign. 3e3yrqs1ser i:1 bo 1i _r i:r 3n I b c I i! e e i y! t -. I s.. j ci: å det m; krn op_..t:i.. 1.j1i.n?ce. sari _ ef:.r særilq - d!sbslii!s:!..4kk-.- o! ke--ehuse o, laoilie. amråc?::. atrdeti r i51!ende S -. t, tll oarå jp:ae., - 4, E 2 Le D 2 o. udqør det sy.11-5! v?s:1:;: om. å de år byoel:. syc toi judenå, norivesttiqe Dydet nd.d ior den p!aj3k- Cnfåde C 5,.e: er.?licqrnde i.ai iakte.ece V ee:. e iinqve j bebyqa?lee r: byq.!område C czlcer f:laende sarli!.-. Sesi.nm..IsE.: ;r!nden. ;k.l h:v: s'"efrelse "r åt Find:i?oo r,. Nå. baby!9et;e. opfzres oå 9.unJ1?! af I over".ss:ameelse Dea "n besaeflhelserne i I2o unterdig oq af,(omn!nalb.siyr.lsa. qodk2.dt oo si,(.ei beby!q tsasptan, kan konmu-.albeshyral-"en r1i1ere, at qru.iene har E. nin.t.-. s!zrrelse end 7oo #, do! hind"t 6oo r'f...1 cårcelirus, Soo m?:cr.ver dei af et Co.belrhus, 4oo r::or et kæiehus oq ioc m: ror et råkkehirs. En del af det rasrsålte Dincste r--run:a.eal ka. tillaces udlaqt soo fæites oonotas- el1e. pe.ker inqsa.3a I..1iIe a 1a. emå I er neitomå1. :) Lldny"r:eIses!ra.en må ikke overstiqe o,2o for oarcethuse oq o,25 ior rækk.-.. kelea.se o.iiqn. 3ant Cobbel.,nuse. Ved st.crre sanlinq"r.t rækkeoa ke.renusoe:y!;?ise kan kommun"lb.siyrets:n t:i1.lace en torøcelse af!d_ 1y.tpl3es..r.!n inctrt o,3o, :) iy.r.1n_cer m: ikk. ooi-:es med sere e.c I a-,ace med Lranyt!=t iaceia!e,.: inien del aa er ryl.inss yd.rvæqge el1:r La! må væ:e h vei sere erd :l': ft.v.: aei on.ivenc: terrzn, n;1r- ear,es r"!irrne i c y E I i., s r a! I E m : n - ''.. <2).:, i. :,/rnl.1;r nrå iavr-l9t ikk?!lves en sizrre h.rjc4, end der 'rlr:!:i o:::-ra_.t:=.n:.m bycninc?is icjte- eq åt::an.sfo.-.1: i byq-.].!.-"i1at:...:s<a!.].]6n.:a!:--.nre-:f9s.v i: lcf! t:..:: n:i..nd :,2S r!y!oirat. si.l hcll.s ninds: 2,: n i.ra sx-"i!.un., fr.såvidr :. fl:rrr2 :':!ån.l ikk. er tilta.i vec Dyanings.:ct:r!.iris b::i-fieise. i u :: I :. 3 : v r : _ s e 1 : j:tt,r. ai by...tov.n : lt, :r:. :.

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i!

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i! IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø lit,tmr/zmåø,, åtå EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. IMPULS ser anderledes ud i år, llke nær så elegant s@ tldllgere. DET ER!1ED VILJE I Lddsqildet har afsåt 10.ooo kr.

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08 februar 89 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 2.08 SIDE 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 10. 11. 12. Lokalpianens formal... Omrade oq zonestatus... OmrAdets anvendelse... Udstykninqer...

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det er virkelig herligt!

ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det er virkelig herligt! ) 3 Redaktørens side: Hjæ1p - hjælp!!! Redaktion bliver i øjeblikkee oversvømmet af scof. DeE giver ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN

RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN SP RTEN NORDALS HALLEN NORDALS BOLDKLUB DET BEDSTE ER BILLIGST I v TBICA MARKED.. DANBO TELF.51109 KIRKEGADE TELF. 51420 SPORTEN Nr. B rrugust IllO S Udsiver: NORD-ALS BOLDKLUB Redoktion og loy-out: Chr"

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

. Februu 2002.27.ar8ans

. Februu 2002.27.ar8ans . Februu 2002.27.ar8ans Formanden pi *udietur i Ergland sid 6 born og unge side l2-ls FsD er en landdoreng opreder l97l osha(loruden $ammende, ogsi mcd emmer b andt for& dre. faglolk os andf e ntef eserede

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Arsra. ffi. m'}l. l.-_. ifr. ti. i;. lril. r-' lt ld

Arsra. ffi. m'}l. l.-_. ifr. ti. i;. lril. r-' lt ld o Arsra o I l.-_., a E m'}l -8 ti. * ifr lril lt ld q ffi Ī :r I r-' i;. :! _l Dcn 1. ianuar 2; oprettecle d.n danske stat s.lsha bct Energinet dk, som i lrcrntjdcn skal stn 1or sysl.tn ansvar og hansmissionsnet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

BYGNINGSVEDTÆGT. for LANGEBÆK KOMMUNE

BYGNINGSVEDTÆGT. for LANGEBÆK KOMMUNE BYGNINGSVETÆGT for LANGEBÆK KOMMUNE IndholdlfortegneIH.,. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. 9. I 10. t 11. 112. t lj. I 14., 16. 1I6. 111. 118. 1I9. t 20. 21. 22. Vedtalgtens gyldillhedsomr!de. By\lflingsmyndighedan......

Læs mere