Center for Plan og Miljø. Grundejerforeningen Enø Strand Att. Kurt Eriksen Strømmene Karrebæksminde. Sendt via doc2mail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Plan og Miljø. Grundejerforeningen Enø Strand Att. Kurt Eriksen Strømmene Karrebæksminde. Sendt via doc2mail"

Transkript

1 Center for Plan og Miljø Grundejerforeningen Enø Strand Att. Kurt Eriksen Strømmene Karrebæksminde Sendt via doc2mail Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved Dato Sagsnr K CPR-nr. Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Påbud - Kystbeskyttelsesanlæg hindrer offentlighedens adgang til stranden I får hermed påbud om at sikre offentligheden adgang langs stranden på jeres ejendom matr.nr. 7e, Enø, Karrebæk udfor ejendommene Strandvej 30 og 31. Påbuddet skal være opfyldt inden 8 uger fra dette brevs datering. Næstved kommune har vurderet, at der er sket en overtrædelse af naturbeskyttelsesloven på matr.nr. 7e Enø, Karrebæk (se kort), idet kystbeskyttelsesanlægget forhindrer offentlighedens adgang til stranden. Grundejerforeningen ejer matr. nr. 7e Enø, Karrebæk, hvorpå kystbeskyttelsesanlægget ligger. I får hermed som ejere af matr. nr. 7e Enø, Karrebæk påbud om at lovliggøre forholdet. Påbuddet betyder, at der skal etableres adgang således, at der sikres, at offentligheden har adgang langs stranden. Påbuddet skal være opfyldt inden 8 uger fra dette brevs datering. Det er kommunens vurdering, at ejerne af matrikel nr. 7kd Enø, Karrebæk og matr. nr. 7kc Enø, Karrebæk er brugere af matr. nr. 7e Enø, Karrebæk. Ejer af matr.nr. 7kc Enø, Karrebæk og ejerne af matr.nr. 7kd Enø, Karrebæk vil tilsvarende modtage påbud. Side 1 af 6

2 Strandvej 30, matr. 7kc Enø, Karrebæk Ejet af Christian Ravn Matr.nr. 7e Enø, Karrebæk Ejet af grundejerforeningen Enø Strand Strandvej 31, matr.nr. 7kd Enø, Karrebæk Ejet af Lilian Simonsen og Tore Christiansen Oversigt over ejerforhold Teknisk udvalg Teknisk Udvalg har behandlet sagen om adgang langs stranden ved matr. nr. 7e Enø, Karrebæk, Strandvej 30 og 31, 4736 Karrebæksminde. Udvalget besluttede, at kystbeskyttelsesanlægget på matr. nr. 7e Enø, Karrebæk hindrer offentlighedens adgang til stranden. Regler i naturbeskyttelsesloven siger, at alle må færdes til fods på strandbredder, og denne adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres jf. 22, stk. 3. Sagens oplysning Sagens historik er beskrevet i bilag til partshøringen, som blev sendt til jer 18. december Der er etableret kystsikring på matr.nr. 7e Enø, Karrebæk. Kystsikringen blev retlig lovliggjort i Kystinspektoratet gav en lovliggørende tilladelse under forudsætning af, at offentlighedens fri passage langs stranden blev sikret ved, at der blev etableret et gangareal ved foden af stenkastningen. Gangarealet skulle udføres ved, at der blev lagt flade natursten på ydersiden af stenkastningen. Gangarealet på ydersiden af anlægget blev aldrig etableret, selvom dette var en forudsætning for Kystinspektoratets lovliggørende tilladelse i 1986, at dette skulle ske ved forstærkningsarbejder. Der er således tinglyst følgende deklaration på matrikel nr. 7kc Enø, Karrebæk, 7kd Enø, Karrebæk samt 7e Enø, Karrebæk: Forstærkningsarbejderne må ikke forringe offentlighedens adgangsmuligheder. Side 2 af 6

3 Danmarks Naturfredningsforening anmeldte i 2008, at der var blevet opsat hegn på Strandvej 30, som hindrede offentlighedens adgang langs med strandbredden ad adgangsvej/passagen til Strandvej 31, når der ikke er lavvande. Reglerne Det følger af naturbeskyttelseslovens 22 stk. 1, at strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods og kortvarigt ophold. Af naturbeskyttelseslovens 22 stk. 3 fremgår det, at offentlighedens adgang ikke må hindres eller vanskeliggøres. Kommunen påser ifølge naturbeskyttelseslovens 73, at reglerne i loven overholdes, medmindre forholdet er af underordnet betydning. Det følger af lovens 74, at den til enhver værende ejer eller bruger af en ejendom har pligt til at berigtige et ulovligt forhold. Der kan i medfør af kystbeskyttelseslovens 17 fastsættes regler om begrænsning af færdsel på strandbredder og kystbeskyttelsesanlæg. Der er dog ikke fastsat sådanne bestemmelser. Partshøring Vi bad om at få jeres bemærkninger (partshøring) til et eventuelt påbud ved brev af 18. december I svarede ved brev af 8. februar I anførte i jeres høringssvar, at Kystdirektoratet i 1986 gav tilladelse til anlæg af kystsikringsanlæg, og at tilsynspligten i forhold til anlægget har været varetaget af kommunen uden bemærkninger i den mellemliggende periode. I skriver yderligere, at området i år 2010 overgik fra lejer til ejerstatus, og at I ikke er bekendt med tinglyste deklarationer om passage. Slutteligt anfører I, at grundejerforeningens areal er helt borteroderet, og reelt er havbund bortset fra ved særlig lav vandstand. Herudover har vi løbende haft mundtlig dialog om sagen. Vores vurdering af sagen Det er vores vurdering, at arealet på matr.nr. 7e Enø, Karrebæk er en strandbred omfattet af naturbeskyttelseslovens 22. Det betyder, at I ikke må hindre eller vanskeliggøre offentlighedens adgang til stranden jf. 22 stk. 3. Det er ikke muligt at dispensere fra denne regel. Vi opfatter kystbeskyttelsesanlægget som en hindring af offentlighedens adgang, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 22,stk. 3. Side 3 af 6

4 Ejerne af Strandvej 30 og 31 har tidligere bemærket dertil, at der er adgang langs stranden ved at bruge trappen lige før Strandvej 30, der fører op til en sti, der løber langs kysten på skrænten. Kommunen vurderer, at adgang på stien på skrænten bag ejendommen ikke udgør en del af strandbredden eller anden kyststrækning og dermed ikke kan tillægges betydning ved vurdering af adgangen efter naturbeskyttelseslovens 22. Naturbeskyttelsesloven giver ikke mulighed for at tilsidesætte offentlighedens adgangsret langs med kysten. Adgang oven og neden for kystskrænten tillader varierede ture med forskellige oplevelser tilpasset forskelligt vejrlig og ikke mindst rundture. Enø er et stort ferieområde med en særlig stor koncentration af boende og ferierende, hvorfor adgang langs kysten en væsentlig betydning. Kommunen vurderer, at den ene adgang ikke kan erstatte den anden. Der er tillige tinglyst på ejendommen, at Forstærkningsarbejderne må ikke forringe offentlighedens adgang. Dette blev tinglyst, da kystsikringsanlægget blev lovliggjort i Da det er tinglyst på ejendommen burde I være bekendt med det. Det er uden betydning om I rent faktisk har kendskab til deklarationen. Kommunen har overtaget myndighedsrollen på dette område i 2007 og har påtalt den manglende adgang, så snart kommunen blev bekendt med forholdet. Ifølge naturbeskyttelsesloven skal vi sørge for, at et ulovligt forhold bliver gjort lovligt, medmindre det er af underordnet betydning. Vi mener ikke, at forholdet er af underordnet betydning. Det er ejer og brugers ansvar at lovliggøre et ulovligt forhold. Vi vurderer, at I som ejer af ejendommen matr.nr. 7e, Enø hvorpå kystsikringsanlægget er beliggende, er ansvarlig for dette forhold. Hvad betyder påbuddet? Påbuddet betyder, at der skal etableres adgang således, at der sikres, at offentligheden har adgang langs stranden. I skal give os besked, når I har gjort det. Vi vil desuden komme ud og se på arealet efter fristens udløb. Adgangen skal være etableret inden 8 uger fra dette brevs datering. Hvis der er brug for længere tid, kan det aftales med os. I kan klage over påbuddet til Miljø- og fødevareklagenævnet. Påbuddet har en klagevejledning. Side 4 af 6

5 Hvad sker der, hvis I ikke følger påbuddet? Hvis I ikke følger påbuddet, kan vi uden yderligere varsel sende sagen til politiet til strafferetlig behandling. Der kan i givet fald blive tale om idømmelse af straf og tvangsbøder, indtil der er etableret adgang således, at det sikres, at offentligheden har adgang langs stranden. Klagevejledning Påbud kan som udgangspunkt ikke påklages. I kan dog klage over påbuddet med hensyn til fortolkningen af loven, dvs. om forholdet er ulovligt. Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en evt. klage. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af Vi får automatisk besked, når nogen klager. Når I klager, skal I betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang om året. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura. Nævnet behandler som udgangspunkt kun klager, der kommer gennem Klageportalen. Hvis I af særlige grunde ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet ansøgning til os. Vi sender jeres ansøgning videre til nævnet, som beslutter om I kan fritages. Der er 4 ugers klagefrist, så I skal godkende og videresende jeres klage til os i klageportalen senest den 20. april Ønsker I at indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis I har spørgsmål I er velkomne til at kontakte mig på eller Venlig hilsen Pernille Balslev-Erichsen Centerchef Side 5 af 6

6 Lovgrundlag Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet Reglerne om offentlighedens adgang Naturbeskyttelseslovens 22 Kommunens pligt til at sørge for, at et Naturbeskyttelseslovens 73 stk. 5 ulovligt forhold gøres lovligt Ejerens og brugerens ansvar for at Naturbeskyttelseslovens 74 stk. 1 lovliggøre Påbud Naturbeskyttelseslovens 73 stk. 5 Straf Naturbeskyttelseslovens 89 stk. 1, nr. 1 og 6 Tvangsbøder Retsplejelovens 997, stk. 3 Retssikkerhed Retssikkerhedslovens 10 Klager Naturbeskyttelseslovens 78 stk. 1 I kan finde lovene på Side 6 af 6

Deklaration fremgår ved 1.c, at Forstærkningsarbejderne må ikke forringe offentlighedens adgangsmuligheder.

Deklaration fremgår ved 1.c, at Forstærkningsarbejderne må ikke forringe offentlighedens adgangsmuligheder. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 11-12-2014 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Oversigt over forløb År 1987 Deklaration fremgår ved 1.c, at Forstærkningsarbejderne må ikke forringe offentlighedens

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

Miljø og Fødevareklagenævnet Klageportalen. Kommentarer. Karrebæksminde, den 11. juli til. Bemærkninger til klagenævnet. fra

Miljø og Fødevareklagenævnet Klageportalen. Kommentarer. Karrebæksminde, den 11. juli til. Bemærkninger til klagenævnet. fra Karrebæksminde, den 11. juli 2017 Miljø og Fødevareklagenævnet Klageportalen Kommentarer til Bemærkninger til klagenævnet fra NÆSTVED KOMMUNE Center for Plan og Miljø Rådmandshaven 20 4700 Næstved Sagsnr.

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken 106 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 14-11-2017 Sagsnr. 01.16.04-P19-7-17

Læs mere

3. Højvandvandsmuren skal have de samme mål, som den eksisterende højvandsmur som den erstatter. Dog med en kote på 1,9 langs hele muren.

3. Højvandvandsmuren skal have de samme mål, som den eksisterende højvandsmur som den erstatter. Dog med en kote på 1,9 langs hele muren. Tilladelse til genetablering af højvandsbeskyttelse på matr. 31g, Sigridsvej 25, Gentofte Kommune Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til, at opføre en ny højvandsmur til erstatning af den ældre højvandsmur

Læs mere

Natur & Vand. Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40. 4243 Rude. Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti

Natur & Vand. Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40. 4243 Rude. Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40 4243 Rude Natur & Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 teknik@naestved.dk www.naestved.dk Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti

Læs mere

Det er ikke tilladt at nedlægge gennemgående markveje i det åbne land. Det følger af naturbeskyttelseslovens 26a.

Det er ikke tilladt at nedlægge gennemgående markveje i det åbne land. Det følger af naturbeskyttelseslovens 26a. Gerda Ry Post Aptrupvej 75 Aptrup 8450 Hammel Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afslag til at nedlægge vej og påbud om at reetablere

Læs mere

Ulovlig anvendelse på ejendommen, matr.nr. 101 Stege Bygrunde, med adressen Storegade 17A, 4780 Stege.

Ulovlig anvendelse på ejendommen, matr.nr. 101 Stege Bygrunde, med adressen Storegade 17A, 4780 Stege. Bashir Properties ApS Haraldsgade 50 2100 København Ø Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 17/13360 Dokumentnr.: 180420/17 Byggesagsteamet Tlf. 55

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

Der er fra dags dato givet dispensation fra klitfredningslinen på matr. 37aa af Kystdirektoratet.

Der er fra dags dato givet dispensation fra klitfredningslinen på matr. 37aa af Kystdirektoratet. Tilladelse til kystbeskyttelse Peter Hermansensvej 37, matr. 37aa, Asdal Hgd., Asdal, Hirtshals, Hjørring Kommune. Sagsnummer: 18/00448 Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at kystbeskyttelse,

Læs mere

Påbud vedrørende kystbeskyttelse

Påbud vedrørende kystbeskyttelse Svend Ovenskou-Pedersen Lounsvej 16 Lovns 9640 Farsø Dato: 26. november 2018 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.24.00-K00-1-18 Per E. Rasmussen Telefon: 99 66 71

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at beholde jeres terrasse og en sø (markeret med grønt på kort 1).

Lovliggørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at beholde jeres terrasse og en sø (markeret med grønt på kort 1). Steffen & Heidi Villadsen Bakkevej 4 4250 Fuglebjerg Sendt til jeres e-boks og pr. e-mail til dysse_@hotmail.com Team Miljø Afgørelse af jeres ansøgning om lovliggørelse af flere forhold indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen

Læs mere

Påbud om drift af beskyttet eng

Påbud om drift af beskyttet eng Carl Erik Jeppesen Vejrhøjvej 6 Vindblæs 9670 Løgstør Påbud om drift af beskyttet eng Dato: 25. januar 2018 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2013-51466 Dokumentnr.:

Læs mere

Verner Jørgensen Lille Færgevej Frederikssund

Verner Jørgensen Lille Færgevej Frederikssund Verner Jørgensen Lille Færgevej 10 3600 Frederikssund Dato 31. juli 2016 Sagsnr. 01.05.15-K08-1-13 NATUR OG MILJØ Afgørelse om offentlighedens adgang langs Roskilde Fjord ud for Lille Færgevej 10, Frederikssund.

Læs mere

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007 BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE BREVEKSEMPEL 1: VARSEL AF PÅBUD ULOVLIG TILBYGNING I LANDZONE 3 BREVEKSEMPEL

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb.

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Tom Ravn Simonsen Direkte 7257 7737 tri@jammerbugt.dk 01-02-2016 Sagsnr.: 06.02.02-P28-1-14

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Jørgen Geert-Jørgensen Lov Sønderskov Næstved. Kære Jørgen Geert-Jørgensen

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Jørgen Geert-Jørgensen Lov Sønderskov Næstved. Kære Jørgen Geert-Jørgensen Jørgen Geert-Jørgensen Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 07-08-2017 Sagsnr. 06.02.03-P19-4-15 Kære Jørgen Geert-Jørgensen

Læs mere

Spøttrup Strand Grundejerforening v. Ruben Andersen Sags Id

Spøttrup Strand Grundejerforening v. Ruben Andersen Sags Id Spøttrup Strand Grundejerforening v. Ruben Andersen. Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse til opsætning af badebro ud for matrikel nr.1i Spøttrup By, Halling. Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Sendt pr. mail til info@naestvedhavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00577-14 Ref. Lotte Beck Olsen 16-06-2017 Tilladelse til renovering af afviserværk ved Karrebæksmindebroen

Læs mere

Afslag på dispensationsansøgning til bibeholdelse af fast hegn mod vej og afslag på dispensationsansøgning om opførelse af nyt fast hegn mod vej.

Afslag på dispensationsansøgning til bibeholdelse af fast hegn mod vej og afslag på dispensationsansøgning om opførelse af nyt fast hegn mod vej. Saml din post ét sted - tilmeld dig digital post på borger.dk Ejer Bente Juhl Nielsen (Nr. 224) E-mail: bentejuhlnielsen@hotmail.com Ejere Malin Charlotta Ulfsdotter og Jakob Ruwai Kesje (Nr. 222) Öresundsvägen

Læs mere

Tillæg til Tilladelse til grusgravning (af 4. januar 2012 gældende til den )

Tillæg til Tilladelse til grusgravning (af 4. januar 2012 gældende til den ) Frandsens Sand- og Grusgrav v/johnny Frandsen Langforte 32 Stepping 6070 Christiansfeld CVR: 28641583 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Tine B. Schrøder E-mail: tbs@rsyd.dk Direkte tlf.: 24 60 30 12 Den

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dorte Filges Skullerupvej 13 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse & helhedsvurdering. Planloven og byggeloven

Landzonetilladelse & helhedsvurdering. Planloven og byggeloven Tvilum Landinspektørfirma A/S Att.: Mikkel Torp Andersen Tømmerup Stationsvej 10 2770 Kastrup KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jens Bengtsson Smedevænget 3 4330 Hvalsø Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden

Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om et projekt

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udløbsledning med udløbsbygværk ved Holmsmose, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udløbsledning med udløbsbygværk ved Holmsmose, på de vilkår som fremgår nedenfor. Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Kystdirektoratet J.nr. 18/01875-14 Ref. Thomas Larsen 24-08-2018 Tilladelse til udløbsledning m. udløbsbygværk ud for Holmsmose, matr.nr. 8a Frellesvig By,

Læs mere

Heino Edelskov Sandagervej 8A 6300 Gråsten. Tilladelse til bade- og bådebro ud for matr. nr Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs

Heino Edelskov Sandagervej 8A 6300 Gråsten. Tilladelse til bade- og bådebro ud for matr. nr Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs Heino Edelskov Sandagervej 8A 6300 Gråsten Tilladelse til bade- og bådebro ud for matr. nr. 1561 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs I ansøgning af april 2016 har du ansøgt Sønderborg Kommune om tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica NBC MARINE ApS Att. Claus Andreasen Hejreskovvej 10E 3490 Kvistgård 18-06-2014 Sags id.: 14/4029 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica I ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af vindmølleparcellen matr.nr. 14q Vust By, Vust.

Landzonetilladelse til udstykning af vindmølleparcellen matr.nr. 14q Vust By, Vust. Landinspektør Nord Att. landinspektør Carsten Overgaard Bredgade 206 9700 Brønderslev cos@landnord.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Novoflex ApS Danas Plads 18,2 th 1915 Frederiksberg C Att.: Nikolaj Edwards Afgørelse sendt pr. mail til: novoflexaps@gmail.com KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf.

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jetcon Aps Københavnsvej 263 4000 Roskilde Att.: Safet Farizi KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om fjernvarmeforsyning af boligområde ved Åsum. Projektet vurderes at

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Cathrine Collart Lauge Grønhøj Rendbækvej 112 9493 Saltum Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Att.: Jens Gørup, jegj@skivekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/02520-11 Ref. Thomas Larsen 31-10-2017 Tilladelse til uddybning i Skive Jollehavn, samt uddybning

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven MØLBAK Landinspektører A/S Ledreborg Allé 130 A 4000 Roskilde Att.: Jesper Dichmann Sørensen Sendt pr. mail: jds@molbak.dk KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Cowi A/S Havneparken 1 7100 Vejle Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 1 a, Konstantinsborg Hgd., Ormslev Adresse: Storskovvej 20, 8260 Viby

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Dorthe Søeberg Hovmand Ulrik Alfred Hovmand Sønderskovvej 4 3460 Birkerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 8m Høvelte By, Blovstrød, Sønderskovvej 4 Landzonetilladelse til 55 m 2 bygning bestående

Læs mere

Der meddeles samtidig påbud om, at kystbeskyttelsen, som allerede er etableret i form af udlagte sten, fjernes senest fredag den 16. oktober 2015.

Der meddeles samtidig påbud om, at kystbeskyttelsen, som allerede er etableret i form af udlagte sten, fjernes senest fredag den 16. oktober 2015. Kystdirektoratet J.nr. 15/00574-15 Ref. Heidi Søgaard Madsen 23-09-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse af sten ud for matr. nr. 14m, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f Dalby By, Kirke-Helsinge,

Læs mere

Klagevejledning: Afgørelse om ikke VVM-pligt. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Klagevejledning: Afgørelse om ikke VVM-pligt. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om fjernvarmeforsyning af Erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 50. Projektet

Læs mere

Revideret tilladelse til nedlæggelse af markvej, ved etablering af alternativ adgangsmulighed,

Revideret tilladelse til nedlæggelse af markvej, ved etablering af alternativ adgangsmulighed, Jacob Dalsgaard Justesen Bredvadmøllevej 42 Underup 8740 Brædstrup Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.15-P19-4-17

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinjen i forbindelse med opførelse af overdækning af en del af drivingrange

Dispensation fra skovbyggelinjen i forbindelse med opførelse af overdækning af en del af drivingrange Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Kokkedal Golfklub Att: Ken Lauritsen gm@kokkedalgolf.dk kg@kokkedalgolf.dk Dato: 18.09.2017 Sagsnr: 2016-0396-1 Kontakt Pernille Johnsen Byggesagsbehandler

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til redskabsskur og hundegård

Dispensation fra skovbyggelinje til redskabsskur og hundegård Harry Andersen Dele og Elin Rix Dele Møllevejen 93 Lerkenfeld 9620 Aalestrup Sendt til mail: dele@privat.dk Dato: 6. februar 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-1940

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 3 midlertidige beboelsespavilloner på Jammerbugt Asylcenter, Vestkystvejen 78, 9460 Brovst.

Landzonetilladelse til etablering af 3 midlertidige beboelsespavilloner på Jammerbugt Asylcenter, Vestkystvejen 78, 9460 Brovst. Udlændingestyrelsen Att. Mikael Bo Pedersen Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 10-09-2015

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså Digital annonce Til kommunens hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 24-08-2017 Sagsnr.: 17/23798 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286 E-mail: jkje@aabenraa.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming Din Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Sendt digital til CVR: 32661149 og om@dinforsyning.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. august 2017 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en vindmølleparcel fra matr.nr. 5a Holme By, V. Torup.

Landzonetilladelse til udstykning af en vindmølleparcel fra matr.nr. 5a Holme By, V. Torup. Landinspektør Nord Att. Lsp. Carsten Overgaard Sørensen Bredgade 206 9700 Brønderslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger

Læs mere

Marie-Louise Søndberg Drejensvej Kolding. Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Drejensvej 86, 6000 Kolding

Marie-Louise Søndberg Drejensvej Kolding. Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Drejensvej 86, 6000 Kolding Marie-Louise Søndberg Drejensvej 86 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Drejensvej 86, 6000 Kolding Kolding Kommune har den 15. november 2016

Læs mere

Landinspektør Peder Boesen Stubbom Landevej 18 6000 Kolding. Mail: pboesen@mail.tele.dk

Landinspektør Peder Boesen Stubbom Landevej 18 6000 Kolding. Mail: pboesen@mail.tele.dk Landinspektør Peder Boesen Stubbom Landevej 18 Mail: pboesen@mail.tele.dk By- og Udviklingsforvaltningen By- og Udviklingsdirektør Nytorv 11 Telefon 79 79 79 79 E-mail: byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att: Mikkel Bigum Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. juli 2017 Sagsnr.: 17/19516 Ejendomsnr.: 19151 Kontakt: Lis Bækkelund

Læs mere

Tilladelsen bliver offentliggjort på www.kolding.dk/landzone mandag den 29. juni 2015 og vil være fremlagt i 4 uger indtil mandag den 27. juli 2015.

Tilladelsen bliver offentliggjort på www.kolding.dk/landzone mandag den 29. juni 2015 og vil være fremlagt i 4 uger indtil mandag den 27. juli 2015. Kolding Spildevand Kolding Åpark 3 6000 Kolding Att.: John Gejlager joge@kspv.dk Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg Kolding Kommune har den 15. april 2015 modtaget din ansøgning om tilladelse

Læs mere

DISPENSATION fra naturbeskyttelsesloven

DISPENSATION fra naturbeskyttelsesloven PLAN OG ÅBEN LAND Landevejen 53 4532 Gislinge Dato: 28. august 2018 Sagsb.: Else Marie Nørgaard Sagsnr.: 18/27819 Dir.tlf.: 72 36 48 38 E-mail: emn@holb.dk DISPENSATION fra naturbeskyttelsesloven Forrige

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 24. maj 2018 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 24. maj 2018 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Erik Nygaard Kirsebærhaven 107 5540 Ullerslev 23-05-2018 Sags id: 2018-0283 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af sommerhus til erstatning for eksisterende

Læs mere

Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af vedrørende landzonetilladelse til

Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af vedrørende landzonetilladelse til Højby - Vig jagtforening Trundholmvejen 9 4573 Højby Sendt digitalt Den 23. februar 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 222-3 A/6 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 18-10-2017 vedrørende

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete SÅRUP GRUSVÆRK ApS Sårupvej 10 7730 Hanstholm Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Heidi Højriis Poulsen Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Ingeniørfirmaet LN Rådgivning Bellisvej 6 4750 Lundby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail: biuh@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

At ejer udarbejder en plejeplan, der godkendes af Varde Kommune inden 1 år fra meddelelse af denne tilladelse.

At ejer udarbejder en plejeplan, der godkendes af Varde Kommune inden 1 år fra meddelelse af denne tilladelse. Landsyd I/S Nordre Boulevard 93 6800 Varde Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse - matr.nr. 6 b 11 a 11 e 16 a Rodebæk by, Fåborg og 8

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi Hidde Sytse Oenema Nollundvej 176 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 31. juli 2017 modtaget en anmeldelse af

Læs mere

Vilkår for dispensation Der stilles som vilkår for dispensationen, at projektet udføres som ansøgt, jf. tegningsmateriale

Vilkår for dispensation Der stilles som vilkår for dispensationen, at projektet udføres som ansøgt, jf. tegningsmateriale Til ejer og interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk

Læs mere

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Miljø og Natur Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Bade- og bådebroer langs kysten Administrationsgrundlag, Slagelse Kommune Vedtaget af Udvalget for Miljø og Natur 26. februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro og sti langs Odder Å ved Nørregade 59.

Afgørelse Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro og sti langs Odder Å ved Nørregade 59. JC Ejendomme Aps Strandvejen 133 8300 Odder Sendt pr. mail: mail@jctegnogbyg.dk Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse efter vandløbsloven. Etablering af bro og sti langs Odder Å Afgørelse Odder

Læs mere

Ansøgningen Det ansøgte omfatter lovliggørelse af 1250 m² åben lagerhal til flis samt en 432 m² tilbygning til eksisterende åben lagerhal.

Ansøgningen Det ansøgte omfatter lovliggørelse af 1250 m² åben lagerhal til flis samt en 432 m² tilbygning til eksisterende åben lagerhal. Plan og Kultur VERNINGE SAVVÆRK ApS Vesterlaugsvej 11 Brylle 5690 Tommerup 26-10-2017 Sags id: 2017-0631 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 1250 m² åben lagerhal

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny flydende servicebygning i Frederikssund Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny flydende servicebygning i Frederikssund Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Frederikssund Lystbådehavn Kalvøvej 15 3600 Frederikssund Pr. mail: erikra64@gmail.com Kystdirektoratet J.nr. 17/03467-18 Ref. Thomas Larsen 22-08-2018 Tilladele til etablering af servicebygning i Frederikssund

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 Haslev Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde. Tilladelse til bade- bådebro ud for Frederiksborgvej 195A, 4000 Roskilde

Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde. Tilladelse til bade- bådebro ud for Frederiksborgvej 195A, 4000 Roskilde Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Rambøll Ny Østergade 7 4000 Roskilde Att.: Thomas Egon Rasmussen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320 Lejre Tlf. 46 46 46 46

Læs mere

ODENSE KOMMUNE Flakhaven Odense C Orientering om afgørelse

ODENSE KOMMUNE Flakhaven Odense C Orientering om afgørelse Statsforvaltningen, Østergade 41, 6950 Ringkøbing ODENSE KOMMUNE Flakhaven 2 5000 Odense C 2017-59293 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Advodan Thisted, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, som advokat

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 28. februar 2019 Sagsnr.: 19/2433 Ejendomsnr.: 18407 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Center for Trafik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Mail: alum@lejre.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Leo Frederiksen Granetorp 5154 280 22 Vittsjö Sverige Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Anders Østergaard Hansen

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Anders Østergaard Hansen Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Anders Østergaard Hansen Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 6-2-2018

Læs mere

Notat med administrativ vurdering. 3. november Henvendelse om hindret passage langs kyst ud for Tankefuldvej 2 (5700)

Notat med administrativ vurdering. 3. november Henvendelse om hindret passage langs kyst ud for Tankefuldvej 2 (5700) Notat med administrativ vurdering Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Henvendelse om hindret passage

Læs mere

Møgelhøj Arkitekter har den 19. december 2018, på dine vegne, søgt om lovliggørende landzonetilladelse til en bolig, som er etableret på ejendommen:

Møgelhøj Arkitekter har den 19. december 2018, på dine vegne, søgt om lovliggørende landzonetilladelse til en bolig, som er etableret på ejendommen: HOLBÆK KOMMUNE EIDOM A/S Ejby Industrivej 72 2600 Glostrup Att.: Hugo Svaneeng Dato: 15. februar 2019 Sagsb.: Dorte Harbo Sagsnr.: 18/52143 Dir.tlf.: 72361264 E-mail: djens@holb.dk LANDZONETILLADELSE Møgelhøj

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 29. september 2017 Sagsnr. NMK-512-00152 KlageID: 110542 LINMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes afslag på nedlæggelse af vej igennem skov Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet Drifts og Anlægsafdeling Att.: Lars Erik Olsen Pr. mail: lao@kyst.dk Kystdirektoratet J.nr. 18/01567-11 Ref. Thomas Larsen 24-09-2018 Tilladelse til genplacering af opgravede sten fra

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus.

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Birgit Valentin & Lars Dyrvig Petersen Præstevejen 22 Fjelsø 9620 Aalestrup Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. FREDERICIA KOMMUNE Att. Carsten Pedersen Gothersgade 20 A 7000 Fredericia Tilladelse til etablering af vandhul 03-09-2015 Sags id.: 15/8065 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Fredericia Kommune

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Naturstyrelsen, Thy, Søholt Søholtvej 6 7700 Thisted Plan- og Miljøafdelingen 9. juni 2016 BrevID.: 2273976 Medarbejder: krn Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16, Sø- og Åbeskyttelseslinjen, til

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Anette Stark og Thomas Lowes Herslev Kærvej 10 4000 Roskilde Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Til interesseorganisationer

Til interesseorganisationer Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.:72577777Fax:72578888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Pernille Maria Voss Direkte 7257 7785 pmv@jammerbugt.dk 31-03-2017

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation til nedrivning af bygninger nær gravhøj nr

Dispensation til nedrivning af bygninger nær gravhøj nr DGE Group a/s Skalhuse 5 9240 Nibe Att. Ina Kromann Secher, DGE ink@dge.dk Dato: 9. oktober 2018 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.05.02-P25-258-18 Jette Ingeborg

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Carl Christian Christensen Thorup Strandvej 290 Thorupstrand 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger

Læs mere