Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t"

Transkript

1 t. Grundejer{trreningeir Ketteholm Hvidovre den 2C. januar i990 Der indkaldels hermed til ordinær general f orsanl l ing f or Grundej erforeningen Kettehol m på Gungehusskol en, I arervære]set TIRSDAG DEN 27. FEBRUAR 1990 KL med tø1- gende dagsordenl DAGSORDEH: l) Valg af dirigent. Z, Fcrmandens bereining. 3) Fremlæggelse af.uui.jeret å.s.egnskab samt forsl ag t i I bur:1get for I 990 " 4) Forslag fra bestyrelse cg rnedlenmer. 5) Valg af bestyrelse f jf r. g l0) a) valg af formand b) valq af bestyrelsesmedlernmer. 6) t/alg af? revisorer og srrppleanter. 7l Valq af diverse uclvalq. 8l Fastsættelse af årstoitig"nt oq andre ydelsen. 9) Eventuel t. Foi's I ag f ra medl ernr:rerne *å far at bl i ve behandl et på generajforsåmiingen være indleveret til bestyrelsen senest l4 dage før Eeneralforsanilinc!en. Alle der har muligheci tor at 'I ejer som ejer, idet cier bla ny af f a 1 ds/genbrugso rrin i ng;. møde er velko$ne, såvel " skal tages stilting t;1 en Vei mødt. BES REL SE N

2 Grundejerfirrenitrg.t Ketteholm GET,IEMLFORSAMLING DEN 27. FBRUAR BEREINING FOR har været et roligt år i Crundejerforeningen. Der har ikke været så store projekter som de tidli-gere sæssoner har været prqget af. STORSKRALD: Vl har haft nogle problemer - som sædvanligt * i forbindel-se med storskrald og haveaffald, indpaloningen er ofte mangelfuld, og der bliver anbragt en del flasker i storskraldsrwnnet- Vi kan endnu engang håbe på, at en lille påmindelse som denne kan afhjzelpe nogle af fejllagelserne- PARIGR]NG: Et andet problem, som har været aktuelt, er parkeringsforholdene- Det har værel svært for en del af Ketteholmrs beboere, at t'finden en ledig P-plads tangs indkørselsvejen - de påmalede parkeringsbåse - hvorfor nan har set sig til at benyfte vendepladsen son holdeplads!!!!! Derune tøsning har af og til medført problemer for andre, der har haft behov for, at kunne køre ind på området. Vis venligst hensyn- FÆ-LESANTENNE: Gennem hele 1989 har der været peri-odevise problemer onlaing modtagelsen af Scan-Sat/TV 3- Problemerne skulle dog efter udsagn fra forsyningsfirrmet Finvik, være }Øst på nuværende tidspr.rnkt. Der var i foråret en del problematik omlcing betaling tit Copy-Dan, idet der gennem nedierne blev udtrykt en vis ukl-arhed om denne afgift var pligtig- Det har dog vist sig, at afgiften skal betales, hvorfor også Grundejerforeningen har futgt dette.

3 l Der har et par gange i tøbet af året været fejf på antenneledningsnettet, hvilket har fremkal-dt tvivl om, hvorvidt Grundejerforeningens kasse, eller den enkelte husejer (hvor fejlen er lokaliseret) skal betale for udbedring- IfØLge er Grundejerforeningen forsyningspligtig over for de enkelte husstande, m.h.t. antenneledninger m.v. Bestyrelsen har deraf draget, at fejt der har indvirlcei-ng på nabohusenes modtageeeevne, skal betales af Grundejerforeni-ngen, med mindre det kan påvises at der er sket eller fejlinstallering der kan henføres til de enkelte husejere/beboere- AKTTVITETSDAGE: Der har i løbet af 1989 været af?roldt 3 aktivitetsdage, med et sædvantigt stort udbytte. Vi har btandt andet fået udbedret vores legepladser, installeret en ny rubchebane, renset kloakker, sant etableret nye husnunrnerangivelser langs indkørselsvejen- Brdvidere er der foretaget en genne4gribende af området. Vores nye ordning med betaling for fremøde, har fungeret udenærket, der har dog ikke rræret væ^sentlig st/rre tilslutning tif disse dage, men til gengætd har de, der mødle frem, ikke i saflxlre grad fplt sig rrudnyttettr af de, der nbaretr sad derhjenme. HØNSH-AUGH: I august fik vi indrettet hønsehus i den tfgamlerr gastank, hvilket har været til sbor forn/jelse for låoe børn og voksne og det tykkedes så endeli*, ae få udnytlet denne plads på en brugbar måae- Det skal sekundær't rurvnes, at også hønsene virker tilfredse med denne ordning, når nan ser på 4geprodukbionen. har på nuværende tidspunkt 12 nedlenmer, både blandt ejere og Iejere. A-RENTMEVISER: Vores A-rentebeviser udløb med udgangen af Vi indkøbte dog hurtigt nogle nye, idet deb synes at være en fornuftig og rentabel investering. Vi har på nuvæende tidspunkt A-rentebeviser for ca ,- W- Dette synes måske at være et slort men da vi gerne skulle Imnne friholdes, hvis der skulle opstå uforudsete udgifber, er det rart at have nogle reserver-

4 Øvnrcr: Der b]ev i 1989 givet tilladelse til at opsætte markise i forbindelse med den overdd<kede terrasse på bagsiden af huset. Hvis nogle skul-ie være interesseret i yderligere oplysninger vedr- dette er I velkonmen til at rette henvendelse til undertegnede- Vi har indhentet titbud på, at få udskiftet nurmerbelysningen ud for hvert hus, samt i earportene, så der istedet benyttes lavenergipær"er. Prisen pr. lampe er 610r- la- Dette er muligvis et enne der bør diskuteres på generalfepsamlingen- I forbindelse med problernerne vedr. tagrender/leglsten, hvor der på mange huse siver vand ind på udtrængsbrædderne, har vi indhentet tilbud på tifsmring af teglstenene- Dette skulle beløbe sig ti1 22OO ,- lcr'- pr. hus- Det er nok anbefalelsesrrærdigt at fortage denne udbedring selv- TiI sidst et lille hjertesuk omlcing de løse hunde og katte på området. Der ligger stadig en del visibkort rundt onkring på Tak til alle, der har gjort en aktiv indsals for at gøre vores Grundejerforening til et rart sted at være. libd venlig hi-lsen Bestyrelsen SØren Heiek fællesarealerne og legepladser. Det skal dog n:evnes, at problemerne er blevet en del mindre end ti.dlig,ere- Men ligesom med storskraldsproblemet kan der stadig gøres en eksfra indsats på dette område. Vi håber- Formand-

5 ,J t Grundejerfbreningen Ketteholm Resultatopgørelse pr. 3l I 988 0rdinære indtægter: Kont i ngent 24o,oo x = rr = l2oroo x Kontingenter ialt Renter 0rdinære indtægter 3x 9x i.l+ hl 5t 36.72o Ioo.98o oo r l46.bbo I I r.1;1 {.1 i.17, :1,(,{.,i _r(;' t ^),.l Antennean læg Akt i v itet sd age Bestyrelse og administration Storskrald, herunder løn i,l.igr, El-udgifter Gartner Legep I ad ser Rep.vedl. inventar Sne rydn i ng Di verse Copy - Dan 0rd i nære udg i fter l.oo8 I r6.4]2 l8.3lo o I3o.357 oo 5o5 B tt oo t o5 il Ek st raord i nære Ekst raord i nære indtægter udgifter I6o 27.3o5 o Årets resultat ',14.212

6 I Balance pr. 3l ( )ru ndej erfi rren urger t Ketteholm Aktiver: Ti lgodehavende Kont i ngentrestance Kassebeholdning Giro 9 l Driftskonto Bundne kont i Aktiver ialt I I.9Bo 2.5?o o.297 lo5.8l7 T64:T85 I 988 I.ooo 93o o o.525 TT9ITT6 Pass i ver: Div. Gæld Skyldig A-skat Egenkapita I. I. 89 Årets resu + LCIL -+ Egenkapita Passiver ialt 3t.t2.89 oo 2.o96 2.o96 tt f6-2.-o9o TTZ.- '8. n9.ll6

7 Grunclejerfirreningen Ketteholm Kommentarer ti I regnskabet. Februar I990. Ekstraord inære i ndtægter. De ekstraordinære indtægter på kr. 3l.465,00 skyldes at Grundejerforeningen betalte hele regningen til HNG, hvorefter beboerne afdragede pengene til Grundejerforeningen. Di verse kontoen. At diverse kontoen er overskredet, sky I des at der er indeholdt forsikri nger til et beløb af kr. 3.7oo,oo, som i l99o får en konto for sig selv. Renteudg i ft er, gebyrer. Vi har betalt en del renter til Copy-Dan, da vi troede det ikke skulle betales. Så har vi først i 1989 fået tinglyst skøde på området, hvilket har kostet kr. 4.loo,oo. Dernæst har vi betalt ejendomsskat for årene 1987, l988 og 1989 plus renter. SDS - Andelsbanken. Vi har ophævet vores konto res pl uskonto blev sat ned A*rentebeviser kunne vi få f Ørste år. i SDS, fordi renten på vofra 13% til 6%. Ved køb af hråioro rcntp 'rpjlr v I v,,vs t allefede det L t -uus r I Ls r. D.. ttt* d t fference på Fl -rdniftan, skyldes at der fra den tid, hvor vi havde gastanken i drift, var blevet opøb, som bliver til- krævet et a lt for stort a -conto be I bagebetalt d.?o.lo.88 med kr '+\.

8 , Grundejerfbreningen Ketteholm Relisorpåtegninger: Undertegnede rev i sorer, kan efter gennemgang bogføri ng, godkende foranstående regnskab. af bitag og 7 Aved Ø re a/ AvedØre den...f* -7o Per Irgins, Revisor. Henri k Rev i sor Ketteholm ll5

9 Grundejerforcnirgen Ketteholm I oo, oo Il.7oo,oo 7.5o0,oo 16.ooo,oo 2o.ooo, oo 5o.ooo,oo l.ooo,oo 5.ooo,oo lo.ooo,oo ' IV.VVV n nnn nn rvv 3.5oo,oo o,o0 6.l8o,oo I , oo Budgetforslag l. 2. { A a lo. il Antennean Iæg Aktivitetsdage I Bestyre I sesmøder'-- Storskrald Fl-rrdniftar Gartner Kontorartikler Legep I adsen Rep.vedl - inventar Snerydning Copy-Dan Forsikringer /ejend. skat Diverse i99o I.5oo, oo ll.7oo,oo 7.5o0, oo lo.ooo,oo 2o.ooo,oo 32.ooo, oo l.ooo,oo 2.5oo, oo 8. ooo, oo lo.ooo,oo 3.8oo, oo 4.ooo,oo B.623, oo L7o.623, oo Besparel se på driftsbudgettet for l9b9 kr ,oo Forslag til budget: - bespare I se LZo.623,oo I 3.523, oo IoT.loo,oo 22o,oo I6o,oo x3x x9x 5l 5l , oo , oo lot.loo,oo (t. kvartal) Budgetforslag pr hus for l99o: l6o,oo

10 (, z )Et z orv ;-{o Ø (, p rv )- na z H (, L{ tv hr( r.åj (, Fri -l o na rjj H 'L Ø q) 0l tv 1.. t{r Lr q) (! 13!c c0r 6! -i o Op :0{ a\i u!-- >,O QØ! EUa )aa -rt a! oq! -c o-a-i.dq ::l 0 ap -oa OO A id '--\ A 4.]46i ll o -i Ø 0 it! to! o ]:OOE ri o a ric li q! *' 6 0 O ::lo'io {.1!a Ol! ri i o, rt 2l oår!l! -d o (r.l b i a ttl pt-4 don cjo'> 0i ø'-e o(}0!i0 o ino im! so.i- U)G.I 13{)0 lr>o ø6 ioo c)!> o0{ QA 00!!0!Cd ooi u'i 0ø!t{ \J.ÅAII] c>o.f 0(!0tr Eeg!-l o0roø l<drd ødclco >gcr& ø!bl oo.!(j crocz c0h {JtrUZ EaaO o L-i o do! cr-otj '-!H (JO('.J o'd o {) J o-d > q Lt 60x!.OtCU) 0po-i& o60 lrojl'c '].!t! oi{.,oo I&-OEUF d 6 oo!o OJ o!o o oi o øa co c- oci o0 4 qo O0) ) 60.oE! ou) o -f. 0J 0) PG o> 0 od oo a -! oo 0! oo -o! c-d C) oa!<> øc!v i0 0! l<.d d6 >c io9 (J()c) au -1 O4 oco Oi^ 0 o.c Øo! ÅØ p6c).cc, trc')o, ou.d!- sdo cj90 EO).do! clø po o6d Ed.d ått cl o o -dl! El o > pla ø ol -i ol > o, ol 6 c.dl oc!l! 13,ol o L!o co0) t0l o.tru DO E d-4 oi9 c> oo od0 j<! e0c oo a4o om0 ouo {cru4 0.6EO pda go0 qiøop Eroọ tr!d 6.ao.a!O o.co uieo '.!0 a.k.o>ei<.o!>o or-iclø co-dd r4i6o!!! uuao Co)E -i!.d!a Ull! O C.Ala cl H il a L.ol cl o o 4!l! q! crt t) It el Occ cl c -A ol o q o c -cli o E 'd 4øA! 'd 'r't O) O ce>o ood>o o r) aurruruolt ar^opl^ll I Drr.rquaD -t ol )rl '-J -.?1 ( r) q) +r c ir = --l.-{ p >l '-l,t Pl ([l pl al al hn '-1 /l >il #I EI vl ul =l h0 ql 'rr I -l 6l vl L{l nl OI hn c-l,l.r'1 t-.l ml HI --{ L (..-l rri p -n (, a,r, o"l qt ll -{O6 påc o{ (rd o<!nu).0$-!dg dæ 04z i<o 90 dio< o. di.idts 9d CN 0i Eo o- ON dic. 00 >c. oqa CJ!! øz -Z rcu 00o TO 0, -i 90 oc o6 >e O'-.dE rlc Ea Øa :r o oq!0i -di x6

11 .rc)5 :;t-i().io EC) ioi!e ol{i(oe c 4 o,0 0. u 6 -å-iooc,ø!o.1 OailL! qot!.io 6q! cl o! 0l N.5o1 o.lq i ol cl d v 't -l E ml cl! i mlel -d!l!ial ;.t :.a,:(i:q l:.i::i-=;0o p.lcl 5 j{ s i-d o ic!, o oi :! 6 c! 0! ul -i X X : > O cl! 6!oc'EeØ'3!q'iu -doic)bq!qj( OlqFt4j(trou b) i!...i q O. O! 'o E å o p ci! 6 o tr a o td.)lc!o olor!o,cclc Å.:6clcodid!o) Ea!i:..qlr'di{)c'- -drieo'd:(-aa>o tr.eo'6a.oa dmlrroo!!!roocq Åeøoi<iclqEeQct! 0:<!.ÅØu0J oei<!q'di!(et4>ol.itjncd!oc)r'd cd-efdooci<ood i+øaocqoodd -orottoo E-O-'lrU 'o.d!coo!e >åoiro-aaå>'o'qj O --o o > c o d tr a4 c.o 8..!!oc!>po'dl s O!NOd!Po)'-all ÅÅ.ooNlvoEd,>oQl '; i o -4 o o a!l {!! d! i > a!! sl ol q O.d.P3'Åd0ø.:(0olc! -o! 0! 6 E o.. (6l ql { qoi<ceo!qooq'elc4 O! O! q E O OJI C!c6'dOC.rArl o(!p.c!i(.><!l:o d)i<(jo0ioi<;'io.q Eo>.d.Å-ioio)i eurpli0!4cl)a'dk aelo'dc'åtr!>o!oj<-oappl!oru.o.o o.dr0ailglro3c!d o a b-> L.i! o! o o B C CJ - i! o Dq CJ c (.) o)! ot lr.-fq.o.iccrmøa arost5olrj<o-'ltr'de c!l a b D a ø O C ' > O C O -a;l-;;-f..crtp!otreqoo o61 6ii f,ooccqo-oj('.1,,l d d o o! > o p.4 o o c6l-;eo!irtto)ci.cli o Yl{ 6 o o {; c 0 o o t! co cj o (J ol q. q oi a 2 Q z > d) co o z trr d et:/::.:'?,.rt 5i*i s33t å i* 4a9.d ;Eei' 4ø) : lil : fit *P:.{l!q=!LE 6!oo {.. ' I c -c c > o J."(r L-rqi--lC Lco[!o -i.aa!c!o^,;,,:'t:? oe;i(-r'1:'t*:i åo,cft!d!!,dlrc i66e6 *:FS a E_: c u tne o ; ; toa ^i:-x;ø.4c6' t, s L tr 6c,lrYY 00 r-llro.0.tlu,iroi! p-åo.ii.d'aooo'-'0 deep!>1euc9o! UEEOO cecjli^._c coe4(j0!.å.r - iå i tr o o ø o' d Q' 0 O O-t O O i< o 'e,, 16 tr.o ' C l< i< C! n6ii.-rrg..gle'åaoo di(!lr.,pcøec06!0) a i ij d å >'i {', 'd cr! o > ''-iqro' -, -å3i P-dP.r'l t* 6: -.i F, o or il! c o! i o m! lri ao'! Fl 'R''-B TE E""i o.i0c'11 Hr! O 0 O! P O i -r,,, o c 6 E U a P ;<l-''' u, o) 0 c E - ci E q >! X:;:;;rtl6o).ÅcE6'ddx : < : Y : ozl P -d c ru! o) ; 'd u.x Y "':l Øl lr; E {r c 'o >! = zl o e! lr o > 6 o -:*::"r-lnrroo0:ro i1;xe 9l "53',- N' H?; ll h,, kl!r E t!!! lr c i ur (r _E',6iE 3l.8"-:9: ilå g;o ttjlcpayl olc-accpoc El å x E 6l : gl 6 0! 0 o a.å Ø d Hl o o rrl 'd t:l C 6) o q i 6 tl.f,.ircrl u 9l E-0, 1i-!'i :ll Hggql,, ål i;jji r ir :.i >oo Frl o. d.ol > 'co at.o Et -i al E 6 > O! C i lr! > ål;{bl;lloirudoqnooo 5l x -d åil o zty Ø c! > c( o o o-c!{trr\.pi'ltrrlått.oorrjpftrcoorup!648 Itro)g TOqJO j<{jcjooa--4 ocaåe0t,'a6o>a(j!!oo Or,!r164'ÅOE'dqOco.i c>cjcdooø.eot/lpø!.il;i.! cr).o tr!r trl'o n tr C (! P (J o) q r i! trco>6icorlodep.ro 134.ÅEc!>!.oOPoEo>g)rg(9!C lrcrco0oeoeec'e6'åoul-'6o OEølrqooCJOOC!!!o! k 0J q q ttr.o Cr <.o > O O O r! Olq! b ro O!O.C68dJi!&irj<j<C'dYC'd-o6 boo.o!icq!q-a--6ncegacjo ocldcdo:jqcoco>qeo)6c! lj-åoiloec''lljc(!ooe!!!c-td COtrara.e-.1>OOi<o)q'.{!O9maøC= ECrEOotruoEUlo0r!?ga-o! Arrr!Ed,Joi(iEtr!!(!!Oo-.alatt ioetro>66otr'åcj!>9eadocc iqooicroc,c>cio>o&..;t-;o O!i-inJØ'ata!'d>q)gEaE^'.ocCcat ' gtb gfl *, ':i 6t '!og.? eoeou)opeer.o{rp6;t";åbi "3 ;,q; E.ÅC-rriOc! oso!>!>9:fim-.iat qro)!4co)øoa!a^f"ot irloo.o'trau'åed'trø-.!!{o arbruc!!!.iocopo!!qj'd0iituåoei t))t!ft)!oocaoqio8i!.,:>rr---.oe 4pA-aOqcD.Oll.iC4AuOAltupcc td6;0)4<t!c!''r!oor5)b)a^;io.da 5øco.oiocroo;bE)<6Ptl'd(dc. J.i -; > - c, k c - tr sl o o u o i t." 4 ), tr >locpoolcu)t<668-oecfonac-d.d iojqroceqlaqocco!lu,^u!> oj!o!>cc!j<pae(!{roooto!g!n.r oloo4u5oiodc(0ldo!!qtooo.oo -'toqcr5!.dieocqepaåaåoco ol lrlioo>ø'å'ti!qe'.ilio.itueor JlØe-aal.Coe!(!(!Okjlal.^"jrior.o o o -! o c i< d C ED o El d.o a t) l 't, Ø a > D s =l ;l-oporocr.i-icjieadaa'dto60z-j.ac r.re0oe.deoo(!o6p=y,::co io!.ctr6coacco!>'drdo)e'i!uoco-ouo!ji6der1f,{-doø.cr'olrpo!;!i-a zlx E! c 6 o) c) o.! Q a 4, E E.:( q o E ts.i o Å J -d Hl(ra9/,coøoo<oaj<>o rg>år.r.;i zio i -! c.i.i E rr Ø rc o N 'a a 'Å 15 g' t fo -d b >! rl olcc0roectr44ao\åcj!c>ø-0-:j olp 4i(dotrOOoprUj<.j(uo)rlo)C{60J-11clu.oc' Ø a) a u ir l! a J o j< (6 o I o o o -o!'- c o cj c cblniedo!oo4a.d'åio!'-'o<uo!-:!! r-flm o tr 0! o > a u.a C! o. Fr o r --! c).. =l)rd>.ioc,ao\>c{c'ia-arlr:i,lc>-j xle Ol t a cd q ()IE o 6 I t' t U) j( o o) : i 4 I c o zl a ø c 4 c. o! zl.e, q.v!) *! m o o c tr u-? d c G - a c [!l e 9 q c o i! o =l o o qr o E i '- o o c a : f 6 J a o : - : :l! ;ie,e årh ålett tl; iafi IE!: å*ii!i: {icceeo,oclj!ql->i>k<e 'loaaaeqoeapldiod'i-iqpe'åtrooir.)åø, ole44!doof.idtrdaean!..-;,-,,:iic Jl ceooo--e!=l 6.6o'-truoEauqf-7;;roar {loooor!.--ioor;li<!p(0!oocjo!'ål!oouo=,å.:-g-> il o y, a E lrt o c s i E :r:l q Ø s Ø E E a E a u x a i r d

12 Grundejerftrren-g.t Ketteholm Ketteholrn februar 1990 J,l legepladsudvalget er der i løuet af året indkommet en riønskeseridelrr om trvilt.e legeredskaber sorn børnene kunne tænke sis blev opsat i Ketteholm. 1) 7l 3) 4) Gruppegynge Svævebane Karussel Nye net tr fodboldmålene ad l. r'risen or en gruppegynge er krl 7949,- + moms ialt kr 9697,-. Da Hvrdovre Kommune yder tilskud til inokøb oq vedo.--o lrgeholiejse af legeredskaber kan der paregnes et trlskud pa ca. 2c % af indkøbsorisen så1".:us at uoqlf ten tor "o Erundelerf!,.uningen vit være ca. krl 7760, * delt ud r,a 5l husstande o. vit være pr. hus krl 152,- f ordel t pa /+ rnobetalrrtqer(korttrud.qrf ten pr. hus e 4 gange gent t;1 grundejerforeninqen) vit værel kr, 38,-. ad?. Prisen for en svævebane er kr"l "- + moms ialt krl?.a.t+/+3.- minus evt. tilskud f ra HviAovre Kommune vit prisen for Erundejerforeninqen være kr ,* Cel t u{ på 5l husstande vil det være pr. hus krt 32e,-?orcjelt på 4 indbetalrnger (kontrgent trl grundeserforennclen) vil udgiften pr. hus a 4 gange være kr: 80,-. ad 3. Af det nateriale vi p.t. er i besiddelse af f tndes/ produceres der tilsynelandende itt<e trarjitionelle kanuselller mere, hvorfor der it<te kan oplyses en pris ad 4. Prisen for nye fodboldnet til fordbold*ålene v i t være ca. krl IOOO,- + moms ialt krl 1?ZO,- fordelt på 5l h..-^t^^!^ truj>lqttuc yrl det være pr. hus vær'e ca. kri 25,- pr. hus forde It over I, inobeta I i nger ( kont i gent t;1 qrunde j e.f o.en ingen ),, i I ucrg'llten pr. hus a'1r gange være ca" f<i: 6,- Det ska omkostn kendes opst i l1e opstille bemærkes, at fr-sr pkt, nger r forbrndelse med kke, icet f irmaet som redskaberne, men det r redskak;erne. I og 2 vit være yderligere opsætning. Di sse c.)mkosrninger leverer tingene natur'l igvis kan vit være bill;qele hvis vi selv

13 Dette er forslag sam I r ngen. s0tn natur Legeo I adsudva lge t op sat te iegeplaci s. Rutchebanen kos heref ter rom, hvorfor der køb. KettehglTS Øvrige legeredsk pa aktrvrtetsdagene og Cerf iqvis skal cirøftes på generalforforåret en rutcehbane på den ene ede en del penge og kassen var kke er taget skricit til nye iniaber blev aile or nlr i rimelig maiet og repar^eret god stanc. Alt efter hvilken stilling oer bliver taget på generalforsarn* lingen uil det clet først ;å gerreralfc.ro*linqen'uu." muligt at af gøre om leqeplaclsudvaiget skal f ortsætte sit arbejde eller det skal nedlæqcres. l'led venliq hrlsen L E G E P L A D S U D V A L G E T.

14 r l j,,.' i ;tl i: r i i i.r;1,'r i,rr riit q ruptl..t (ly ncje rned :it(rrt LJær'. lr-,hænrlt i kar.rdanf orhø'l r:rlr: rlp liar1,,1,-, r rrc; sp:rrn k t q i u r,, r lr.,;.'tr. ; <ri(l le j,:1'.r. (jl) t en j arr.l penrlrrl ltcvæqel se Oq derrnerj br,'ijr. Ir Sp(l lr rtn,ier rt,vn!ni,,,,r e,r \-t; i)ørn kan leqe s;,mtirjiq i qyr,,qr',. ieskrivelse af SVæVEbANC ] 0pstiilingen består af en srarr* og L,n slutstation. En ståll^iire forbinoer de to stationer, og på,uiren køner en vogn, indbygget i et bildæt<, mec wirebj'1 I af nylon, hvrlket gør ;. kørslen let oq strlle. 0obremsri'tfrcj Sker vec!ttrens necll-røtnlno s,)rni me-ct et stonii;;.i.r r"r C s l utsiat ioiren.

15 Ketteholm den 27. februar 1990 Til den ordinære generalforsaml ing. Som enhver jo ved er vi "desværre" udstyret med et støjhegn mod Avedøre Dette "desvæme" skal forstås sådan at det er udført i trykinprægneret derfor også vedligehoides for ikke at forgå. Det er nu 2 år siden at hegnet sidst blev behandlet og det er nu ved at til at det skai behandles iqen. HavneveS - tr.p nn skal være tid Sådan som bestyrelsen ser det er der 2 muligheder tii løsning af dette "probelem", disse 2 mullgheder skal i det ridses ganske kort op LØsning 1: Der er indhentet et skriftligt tilbud fra en malermester, som har meddeit, at det koster ca. kr: ,- at få behandlet den ene side af plankeværket. Denne pris skal så fordeles ud på 51 husstande, hvilket svarer ti1 kr:470,50 på årsbasis (pr. mdr. kr.'39,20)- Plankeværket vil så i,løbet af sommeren blive behandlet af maleren og vi har løst "problemet" for i år. Næste år skal plankeværket igen behandles på den modsatt,e side, formentlig til samme pris!!!!! LØsning 2: Denne løsning kræver af hver husejer en formiddag og lidt maling, idet plankeværket er opmålt ti1 nøjagtist 273 meter og det er 2,30 meter højt svarende ti1 627,9 m2. Hos Gori, som fabrikeret den træbeskyttelse, som plakeværket skal stryges med, har oplyst, at forbruget vil være ca- i liter Gori til 5-7 n'hvilket svarer til at der skal indkøbes 125 Iitet træbeskyttelse til heie plankeværket. Det lyder måske af lidt, men skulle forbruget være større end det opgivet må vi tage det med. Regnestykket vil herefter komme til at se således ud. Grundejerforeningen indkøber Gori i et større kvantum, således at vi opnår en god pris. Herefter sæ1ger grundejerforeningen træbeskyttelsen ti1 medlenrnerne som selv stryger plankeværket, idet hver grundejers "stykke" plankeværk vil være 5,30 meter svarende til ca. 12 n2 - Med den pris som grundejerforeningen kan indkøbe træbeskyttelsen til vil det koste hver husstand kr:63,75. Dog skal der indregnes et mindre beløb tii indkøb af algefjerner, men prisen for algefjerner er ikke dyre end aile kan deltage.

16 Der vi,l være et problem såfremt alle ikke vil deltage i denne ordning og det må så være bestyrelsen der kan bestille en maler for den grundejers regning som af en eller anden grund ikke Ønsker at deltage i denne løsning af ipre- biemet"- Såfremt løsning 2 vælges vil plankeværket blive inddelt i stykker a'5,30 meter og der vil blive bestilt træbeskyttelse og algef;erner. Hvert stykke plankeværk vil blive nummereret således der ikke er tvivl om hvilket stykke den enkelte grundejer skal behandle. For god ordens skyld skal det nævnes at PKA-PENSAM er indforstået med at der evt. vælges løsning 2. Vi syntes at løsning 2 er en god og fornuftig løsning af vores "problem", men det kræver at den enkelte husejer lægger et stykke arbejde i det, men set i forhold til den besparelse der er ved det også en 1øsnlng i alles interesse- /PE

17 / ()n rnr lejer{i rrcninger t Ketteholrn 28. februar Referat af generalforsamling 27. februar 1990 kl oå i Grundejerforeningen Gungehusskolen - Ketteholm afholdt den Dagsorden: 1 ) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab samt forslag til budget for ) Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 5) Valq af bestyrelse ( jfr- S 10 )- a) valg af formand b) valg af bestyrelsesmedlemmer. 6) Valg af 2 revisorer og suppleanter. 7) Valg af diverse udvalg. 8) Fastsættelse af årskontigent og andre ydelser. 9) Eventuelt. FØlgende husstande var mødt ti I generalforsaml ingen: For PKA/PENSAN var Hans Erik SØrensen mødt. AD PKT. 1. Per Kragh (103) biev af bestyrelsen foreslået som dirigent og han blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jfr. vedtægterne og han konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

18 AD PKT. 2. Formanden gennemgik sin beretning. Beretningen var sendt ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, således al a1le kunne 1æse beretningen inden mødet. Der var spørgsmåi til beretningen vedr- vores antenneanlæ9, herunder om parabolen ville blive nedtaget, hvilket den formentlig ikke bliver selv om der ikke er stor tilslutning for TV 3. Endvidere var der spørgsmå1 om grundejerforeningens forsyningspligt, hvor iangt den rækkede. Der var spørgsmål vedr. opsætning af markise, idet der fra Hvidovre Kommune er givet tilladelse ti1 at opsætte markise det ønskede belyst om der også var ti1- ladelse ti1 at opføre udestue. Der må ikke opføres udestue. Der har tidiigere været ansøgt kommunen om dette, hvor vi har fået afslag. Formandens beretning belv herefter godkendt. AD PKT. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab samt forslag til budget for Årsregnskabet var også sendt ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Til årsregnskabet var der spørgsmål vedr. beløbet til aktivitetsdage og dette beløb var et netto eller bruttobeløb. BelØbet (ll-700,-) er fremkommet dels ved udbetalinger til de fremmødte på aktivltetsdage samt til indkøb af materialer på aktivitetsdagene- Spørgsmå1 vedr. om nødvendigheden af at have en så stor driftskonto som grunde3er{oreni ngen p.t. har. Det er ikke påkrævet at "køre" med en driftskonto som er så stor og der vil blive arbejdet med evt. at"anbringe disse penge således at de vil kunne glve et større afkast.{\ Finn (123) tilbød at undersøgeom det var muligt, at anbringe Grundejerforenigens bundne midler til en højre rente end den der gives nu. Årsregnskabet blev herefter vedtaget. Der skulle herefter drøftes budget for 1990, men pga. at der under forslag fra medlemmer og bestyrelse ville komme forslag der kunne påvirke budgetforslaget belv dette punkt udsat til vedtagelse senere på generalforsamiingen.

19 AD PKT. 4. Forsiag fra bestyrelse og medlemmer. Bestyrelsen oplyste at vores plankeværk mod Avedøre Havnevej igen skal behandles med trabeskyttelse. Bestyrelsen havde indhentet tiibud fra en malermester, der havde oplyst, at den samlede udgift ville være ca. kr:24.000,- for at få behandlet den ene side af p I ankeværket. Bestyrelsen foreslog at medlemmerne selv behandlede plankeværket og at grundejerforeningen indkøbte træbeskytteise i en større mængde således at prisen vi1 være bitligere og at den enkelte grundejer også kunne købe træbeskyttelse ti1 eget forbrug. Der var en debat om evt. sanktionsmuligheder over for de grundejere der ikke vil behandle deres stykke plankeværk eller lade en maler udføre arbejdet. Da der ikke kunne opnås enighed om hvilken løsning der skulle anvendes var forslaget ti I afstemning. Afstemningen viste at der var klart flertal for at vi selv behandler plankeværket (1 grundejer var imod). Plankeværket vil blive nummereret og der vil blive indkøbt træbeskyttelse og hver enkelt grundejer vil få besked senere om hvordan det rent praktisk vil foregå. Fra legepladsudvalget var der indkommet forslag om indkøb af nye legeredskaber til der større børn i Ketteholm. Disse legeredskaber var 1) en gruppegynge 2) en svævebane 3) en karussel og 4) nye net til fodboldmålene. Der var herefter en debat omkring de enkelte iegeredskaber og da der ikke kunne opnås enighed kom forslaget til afstemning. Forsiaget vedr. indkøb af en gruppegynge biev nedstemt (1 grundejer for), forlsaget vedr. indkøb af en svævebane blev nedstemt (1 grundejer for), forslaget vedr. indkøb af karussel kom ikke tit afstemning, idet der tilsyneladende ikke Iængere fabrikeres karusseller, der var eninghed om at indkøbe nye fodboldnet tii fodboldmålene. Hvidovre Kommune indfører pr. 1. marts 1990 en ny genbrugsordning som grundejerne skulle tage stilling til. Sammen med indkaldeisen tii generalforsamlingen var der vedlagt en orientering om denne nye ordning, der i korthed går ud på om vi selv skal sorterer vores papiraffald og glasaffald i et stativ ved hver husstand som så vil blive tømt af renovationen eiler vi skal bringe, sorn hidtil vores glas og aviser til opstiilede containere.

20 Såfremt der vælges ordningen hvor aviser og glas bliver afhentet vil der for den enkelte husstand være en udgift i forbindelse m rd anskaffelse af stativ og en udgift i forbindelse med afhentning. Der var herefter en debat omkring ordningerne og Michael (87) frygtede, at den pris kommunen havde opgivet i forbindelse med afhentningen ikke på længere sigt vi11e kunne holde (det opgivet beløb er kr:400,-) ligesom han ikke kunne se det rationelle i at der skulle indkøbes 51 nye affaldsstativer. Keld (125) forespurgte om det var muligt at gå tilbage til den "gamle" ordning såfremt man skiftede til henteordningen. Der syntes ikke at være mulighed for at vende tilbage til den "gamle" ordning, såfremt der først er valgt. Finn(123) foreslog at vi tilsluttede os bringeordningen og nøje fulgte udviklingen såvel prismæssigt som genbrugsmæssigt og så på generalforsamlingen 1991 vendte spørgsmå1et igen- Efter en Iang debat omkring hente/bringordningen kom spørgsmålet til afstemnipg, ldet der var meningstilkendegivelser både for og imod. Ved afsbnningen var der fiertal for at Grundejerforeningen til kommunen tilkendegav at vi ønskede brineeordningen (5 husstande ønskede henteordning). Til bestyrelsen var der indkommet forslag om at Grundejerforeningen indkø'bte en roterende kost samt et dozerblad til montering på græsslåmaskinen, således at vi selv kunne vintervedligeholde området. Prisen for indkøb af disse ville være kr: ,-. Frttz mente at vores græsslåmaskine var for lille ti1 at kunne feje sne på vores arealer og istedet skul1e der indkøbes kraftigere materiel, såfremt vi selv skulle feje sne. Der var herefter en debat omkring maskiner og Økonomi i dette. Forslagsstilleren (Per 83) trak herefter sit forslag og oplyste, at der vi11e blive arbejdet videre med ideen og indhente priser for maskiner der vil kunne klare opgaven. Afcrørelsen vedr. dptte forslaa rrdskvdps indl il vtdere 1 år. "':Pl AD PKT. 5. \/aln rury af u hostvrplse. Vaig af formand. Søren ønskede genvalg som formand og han blev enstemmigt valgt.

21 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Per (83) PENSAM ønskede alle genvalg- A11e blev, Henneing(103) og Hans Erik Sørensen, PKA/ enstemmigt genvalgt. AD PKT. 6. Valg af 2 revisorer og suppleanter- Per(111) og Henrik (115) ønskede begge genvalg genva I gt -.- Bestyreisesmedlemssuppleanterne Michael (87 ) og som suppleanter- De blev begge genvalgt. som revisorer. De blev begge 01e(61 ) ønskede begge genvalg AD PKT. 7. Festudvalget fremlagde rengskab for 89 vejfesten med et flot overskud på kr: 1866,-. festudvalget ønskede at grundejerforeningen ydede et fast tilskud til festudvalget således at festudvalget når der blev Iagt budget for vejfesten kunne regne med et beløb. Dette kunne imidlertid ikke imødekommes, idet der ikke til generalforsamlingen var indkommet forsiag om dette. Der blev truffet aftale om at festudvalget "søger" bestyrelsen om tilskud på lige fod som når der søges hos andre sponsorer- Til festudvalget meldte følgende sig frivilligt Mona(89), Jonna(95), Birthe(97) og Benny(101). Da der ikke var tilslutning til at der indkøbes yderligere legeredskaber blev der ikke fortaget valg til legepladsudvalg og dette er p.t. nedlagt- Der blev herefter taget stilling til det budegtforsiag som var sendt ud. Budgetforslaget blev godkendt i den fremlagte form- AD PKT. B Årskontiqentet blev fastsat til kr:

22 AD PKT. 9. Eventue I t Der var foresp6rgsei om det var mul igt at få fjernet tornebuskene ud for nr. 103 i lighed med det stykke der blev fjernet i sommers ud for 117-1?9. Dette ville blev tilrettelagt såiedes at det fjernes på en aktivitetsdag. Svend(91 ) forespurgte om de lejede huse i Ketteholm ikke var malet i en forkert farve- Fritz oplyste, at farven var godkendt af Hvidovre Kommune. Kirsten(87) anmodet om, at når man parkerede sin bii på gæsteparkeringen, at de hvide påmalede striber blev overholdt således at der kunne være plads ti1 flere biler på gæsteparkeringen. Der var herefter ikke flere spørgsmål eller kommentarer og formanden hævede herefter generalforsamlingen samtidig med at han takkede for det store fremmøde og god ro og orden- Bestyrelsen har herefter konstitueret sig som fø1ger Næstformand Ketteholm 109 Pår -rfn se lmann Sekretær Ketteholm 83 Hans Erik SØrensen Bestyrel sesmedlem PKA/PENSAM. /pf

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 3. marts 2010 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 3. marts 2010 kl. 19:00 29. januar 2010 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 3. marts 2010 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 14. februar 2005

Grundejerforeningen Ketteholm 14. februar 2005 14. februar 2005 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 30. marts 2005 kl. 19:00 på Gungehusskolen festsalen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Ketteholm. i denne generalforsamling, hvor kun 17 husstande ud af de 51. tii en "hverdagsaften".

Ketteholm. i denne generalforsamling, hvor kun 17 husstande ud af de 51. tii en hverdagsaften. Crundejerfbremingen Ketteholm Hvidovre den 16- marts 1993 Beretning for 1992. Foreningens ordinære generalforsamling afholdtes den 21" marts 1992. Som forrige år blev generalforsamlingen afviklet på en

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 30. januar 2014

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 30. januar 2014 30. januar 2014 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 29. marts 2006

Grundejerforeningen Ketteholm 29. marts 2006 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 21. marts 2006 kl. 19:00 i klasselokale C7 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007

Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007 Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning Referat af ordinær generalforsamling i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 2l4t kl. 2O.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 32 P-plads ejere, med et samlet fordelingstat

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er 2: Foreningens hjemsted er Nibe Kommune under Nibe Ret, der er foreningens værneting 3: Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 6/3-2016 hos Jeppe Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen, Peter Dagsorden: Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2017

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

6. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 2. Formanden aflægger beretning

6. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 2. Formanden aflægger beretning G ru ndejefforen i ngen Kettehol m Ketteholm den 12, februar 2000. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejeforeningen Ketteholm med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Eueigei 20't0,00. 1i, illj 128.350,00 128350;00 525,00 0,00. 't28350,00. / J,vv. !åø.4. 52.875,r)0 50000,00. 92.ALz,50 8.228,25 65000,00 2500,00 0,00

Eueigei 20't0,00. 1i, illj 128.350,00 128350;00 525,00 0,00. 't28350,00. / J,vv. !åø.4. 52.875,r)0 50000,00. 92.ALz,50 8.228,25 65000,00 2500,00 0,00 : if-tjtjjtj:-,.,71= '':-',::;.l.cl:l:, "-1, Il.ii5U--LT::tTOPGø1:,iE,.S= :'DR. PEEl,irDEi-'l.,i. jaiti-1r/\r - f ri. IICEiItsE;i-] -Z'rl'lt?,Ciq i.joi3 i1.t1"3-,1.1? 1i, illj Eueigei 2't Jr!i!99! 21'r,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark Tilstede: Bestyrelse: Lars Kure (LK) Bitten Grønbech (BG) Bent Elling (BE) Edvard Holm (EH) Per Dettlaff (PD) Suppleanter:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

Ad 0. Dirigent ved mødet var Peter Nordstrand, referent Peter Kargo Bruun.

Ad 0. Dirigent ved mødet var Peter Nordstrand, referent Peter Kargo Bruun. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Stærekasserne (Klyngehusene) Afholdt den 17. April 2012. Agendaen var følgende: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted Vedtægter for Toftegaardens grundejerforening 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er: Toftegårdens Grundejerforening. Dens hjemsted er Mørkhøj by, Mørkhøj Sogn, Gladsaxe politikreds, og dens stiftelsesdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2014 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT J. nr. 4948/20 GENERALFORSAMLINGSREFERAT Onsdag den 24. april 2013 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Porcelænshaven i CBS lokaler (PH407), Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere