Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t"

Transkript

1 t. Grundejer{trreningeir Ketteholm Hvidovre den 2C. januar i990 Der indkaldels hermed til ordinær general f orsanl l ing f or Grundej erforeningen Kettehol m på Gungehusskol en, I arervære]set TIRSDAG DEN 27. FEBRUAR 1990 KL med tø1- gende dagsordenl DAGSORDEH: l) Valg af dirigent. Z, Fcrmandens bereining. 3) Fremlæggelse af.uui.jeret å.s.egnskab samt forsl ag t i I bur:1get for I 990 " 4) Forslag fra bestyrelse cg rnedlenmer. 5) Valg af bestyrelse f jf r. g l0) a) valg af formand b) valq af bestyrelsesmedlernmer. 6) t/alg af? revisorer og srrppleanter. 7l Valq af diverse uclvalq. 8l Fastsættelse af årstoitig"nt oq andre ydelsen. 9) Eventuel t. Foi's I ag f ra medl ernr:rerne *å far at bl i ve behandl et på generajforsåmiingen være indleveret til bestyrelsen senest l4 dage før Eeneralforsanilinc!en. Alle der har muligheci tor at 'I ejer som ejer, idet cier bla ny af f a 1 ds/genbrugso rrin i ng;. møde er velko$ne, såvel " skal tages stilting t;1 en Vei mødt. BES REL SE N

2 Grundejerfirrenitrg.t Ketteholm GET,IEMLFORSAMLING DEN 27. FBRUAR BEREINING FOR har været et roligt år i Crundejerforeningen. Der har ikke været så store projekter som de tidli-gere sæssoner har været prqget af. STORSKRALD: Vl har haft nogle problemer - som sædvanligt * i forbindel-se med storskrald og haveaffald, indpaloningen er ofte mangelfuld, og der bliver anbragt en del flasker i storskraldsrwnnet- Vi kan endnu engang håbe på, at en lille påmindelse som denne kan afhjzelpe nogle af fejllagelserne- PARIGR]NG: Et andet problem, som har været aktuelt, er parkeringsforholdene- Det har værel svært for en del af Ketteholmrs beboere, at t'finden en ledig P-plads tangs indkørselsvejen - de påmalede parkeringsbåse - hvorfor nan har set sig til at benyfte vendepladsen son holdeplads!!!!! Derune tøsning har af og til medført problemer for andre, der har haft behov for, at kunne køre ind på området. Vis venligst hensyn- FÆ-LESANTENNE: Gennem hele 1989 har der været peri-odevise problemer onlaing modtagelsen af Scan-Sat/TV 3- Problemerne skulle dog efter udsagn fra forsyningsfirrmet Finvik, være }Øst på nuværende tidspr.rnkt. Der var i foråret en del problematik omlcing betaling tit Copy-Dan, idet der gennem nedierne blev udtrykt en vis ukl-arhed om denne afgift var pligtig- Det har dog vist sig, at afgiften skal betales, hvorfor også Grundejerforeningen har futgt dette.

3 l Der har et par gange i tøbet af året været fejf på antenneledningsnettet, hvilket har fremkal-dt tvivl om, hvorvidt Grundejerforeningens kasse, eller den enkelte husejer (hvor fejlen er lokaliseret) skal betale for udbedring- IfØLge er Grundejerforeningen forsyningspligtig over for de enkelte husstande, m.h.t. antenneledninger m.v. Bestyrelsen har deraf draget, at fejt der har indvirlcei-ng på nabohusenes modtageeeevne, skal betales af Grundejerforeni-ngen, med mindre det kan påvises at der er sket eller fejlinstallering der kan henføres til de enkelte husejere/beboere- AKTTVITETSDAGE: Der har i løbet af 1989 været af?roldt 3 aktivitetsdage, med et sædvantigt stort udbytte. Vi har btandt andet fået udbedret vores legepladser, installeret en ny rubchebane, renset kloakker, sant etableret nye husnunrnerangivelser langs indkørselsvejen- Brdvidere er der foretaget en genne4gribende af området. Vores nye ordning med betaling for fremøde, har fungeret udenærket, der har dog ikke rræret væ^sentlig st/rre tilslutning tif disse dage, men til gengætd har de, der mødle frem, ikke i saflxlre grad fplt sig rrudnyttettr af de, der nbaretr sad derhjenme. HØNSH-AUGH: I august fik vi indrettet hønsehus i den tfgamlerr gastank, hvilket har været til sbor forn/jelse for låoe børn og voksne og det tykkedes så endeli*, ae få udnytlet denne plads på en brugbar måae- Det skal sekundær't rurvnes, at også hønsene virker tilfredse med denne ordning, når nan ser på 4geprodukbionen. har på nuværende tidspunkt 12 nedlenmer, både blandt ejere og Iejere. A-RENTMEVISER: Vores A-rentebeviser udløb med udgangen af Vi indkøbte dog hurtigt nogle nye, idet deb synes at være en fornuftig og rentabel investering. Vi har på nuvæende tidspunkt A-rentebeviser for ca ,- W- Dette synes måske at være et slort men da vi gerne skulle Imnne friholdes, hvis der skulle opstå uforudsete udgifber, er det rart at have nogle reserver-

4 Øvnrcr: Der b]ev i 1989 givet tilladelse til at opsætte markise i forbindelse med den overdd<kede terrasse på bagsiden af huset. Hvis nogle skul-ie være interesseret i yderligere oplysninger vedr- dette er I velkonmen til at rette henvendelse til undertegnede- Vi har indhentet titbud på, at få udskiftet nurmerbelysningen ud for hvert hus, samt i earportene, så der istedet benyttes lavenergipær"er. Prisen pr. lampe er 610r- la- Dette er muligvis et enne der bør diskuteres på generalfepsamlingen- I forbindelse med problernerne vedr. tagrender/leglsten, hvor der på mange huse siver vand ind på udtrængsbrædderne, har vi indhentet tilbud på tifsmring af teglstenene- Dette skulle beløbe sig ti1 22OO ,- lcr'- pr. hus- Det er nok anbefalelsesrrærdigt at fortage denne udbedring selv- TiI sidst et lille hjertesuk omlcing de løse hunde og katte på området. Der ligger stadig en del visibkort rundt onkring på Tak til alle, der har gjort en aktiv indsals for at gøre vores Grundejerforening til et rart sted at være. libd venlig hi-lsen Bestyrelsen SØren Heiek fællesarealerne og legepladser. Det skal dog n:evnes, at problemerne er blevet en del mindre end ti.dlig,ere- Men ligesom med storskraldsproblemet kan der stadig gøres en eksfra indsats på dette område. Vi håber- Formand-

5 ,J t Grundejerfbreningen Ketteholm Resultatopgørelse pr. 3l I 988 0rdinære indtægter: Kont i ngent 24o,oo x = rr = l2oroo x Kontingenter ialt Renter 0rdinære indtægter 3x 9x i.l+ hl 5t 36.72o Ioo.98o oo r l46.bbo I I r.1;1 {.1 i.17, :1,(,{.,i _r(;' t ^),.l Antennean læg Akt i v itet sd age Bestyrelse og administration Storskrald, herunder løn i,l.igr, El-udgifter Gartner Legep I ad ser Rep.vedl. inventar Sne rydn i ng Di verse Copy - Dan 0rd i nære udg i fter l.oo8 I r6.4]2 l8.3lo o I3o.357 oo 5o5 B tt oo t o5 il Ek st raord i nære Ekst raord i nære indtægter udgifter I6o 27.3o5 o Årets resultat ',14.212

6 I Balance pr. 3l ( )ru ndej erfi rren urger t Ketteholm Aktiver: Ti lgodehavende Kont i ngentrestance Kassebeholdning Giro 9 l Driftskonto Bundne kont i Aktiver ialt I I.9Bo 2.5?o o.297 lo5.8l7 T64:T85 I 988 I.ooo 93o o o.525 TT9ITT6 Pass i ver: Div. Gæld Skyldig A-skat Egenkapita I. I. 89 Årets resu + LCIL -+ Egenkapita Passiver ialt 3t.t2.89 oo 2.o96 2.o96 tt f6-2.-o9o TTZ.- '8. n9.ll6

7 Grunclejerfirreningen Ketteholm Kommentarer ti I regnskabet. Februar I990. Ekstraord inære i ndtægter. De ekstraordinære indtægter på kr. 3l.465,00 skyldes at Grundejerforeningen betalte hele regningen til HNG, hvorefter beboerne afdragede pengene til Grundejerforeningen. Di verse kontoen. At diverse kontoen er overskredet, sky I des at der er indeholdt forsikri nger til et beløb af kr. 3.7oo,oo, som i l99o får en konto for sig selv. Renteudg i ft er, gebyrer. Vi har betalt en del renter til Copy-Dan, da vi troede det ikke skulle betales. Så har vi først i 1989 fået tinglyst skøde på området, hvilket har kostet kr. 4.loo,oo. Dernæst har vi betalt ejendomsskat for årene 1987, l988 og 1989 plus renter. SDS - Andelsbanken. Vi har ophævet vores konto res pl uskonto blev sat ned A*rentebeviser kunne vi få f Ørste år. i SDS, fordi renten på vofra 13% til 6%. Ved køb af hråioro rcntp 'rpjlr v I v,,vs t allefede det L t -uus r I Ls r. D.. ttt* d t fference på Fl -rdniftan, skyldes at der fra den tid, hvor vi havde gastanken i drift, var blevet opøb, som bliver til- krævet et a lt for stort a -conto be I bagebetalt d.?o.lo.88 med kr '+\.

8 , Grundejerfbreningen Ketteholm Relisorpåtegninger: Undertegnede rev i sorer, kan efter gennemgang bogføri ng, godkende foranstående regnskab. af bitag og 7 Aved Ø re a/ AvedØre den...f* -7o Per Irgins, Revisor. Henri k Rev i sor Ketteholm ll5

9 Grundejerforcnirgen Ketteholm I oo, oo Il.7oo,oo 7.5o0,oo 16.ooo,oo 2o.ooo, oo 5o.ooo,oo l.ooo,oo 5.ooo,oo lo.ooo,oo ' IV.VVV n nnn nn rvv 3.5oo,oo o,o0 6.l8o,oo I , oo Budgetforslag l. 2. { A a lo. il Antennean Iæg Aktivitetsdage I Bestyre I sesmøder'-- Storskrald Fl-rrdniftar Gartner Kontorartikler Legep I adsen Rep.vedl - inventar Snerydning Copy-Dan Forsikringer /ejend. skat Diverse i99o I.5oo, oo ll.7oo,oo 7.5o0, oo lo.ooo,oo 2o.ooo,oo 32.ooo, oo l.ooo,oo 2.5oo, oo 8. ooo, oo lo.ooo,oo 3.8oo, oo 4.ooo,oo B.623, oo L7o.623, oo Besparel se på driftsbudgettet for l9b9 kr ,oo Forslag til budget: - bespare I se LZo.623,oo I 3.523, oo IoT.loo,oo 22o,oo I6o,oo x3x x9x 5l 5l , oo , oo lot.loo,oo (t. kvartal) Budgetforslag pr hus for l99o: l6o,oo

10 (, z )Et z orv ;-{o Ø (, p rv )- na z H (, L{ tv hr( r.åj (, Fri -l o na rjj H 'L Ø q) 0l tv 1.. t{r Lr q) (! 13!c c0r 6! -i o Op :0{ a\i u!-- >,O QØ! EUa )aa -rt a! oq! -c o-a-i.dq ::l 0 ap -oa OO A id '--\ A 4.]46i ll o -i Ø 0 it! to! o ]:OOE ri o a ric li q! *' 6 0 O ::lo'io {.1!a Ol! ri i o, rt 2l oår!l! -d o (r.l b i a ttl pt-4 don cjo'> 0i ø'-e o(}0!i0 o ino im! so.i- U)G.I 13{)0 lr>o ø6 ioo c)!> o0{ QA 00!!0!Cd ooi u'i 0ø!t{ \J.ÅAII] c>o.f 0(!0tr Eeg!-l o0roø l<drd ødclco >gcr& ø!bl oo.!(j crocz c0h {JtrUZ EaaO o L-i o do! cr-otj '-!H (JO('.J o'd o {) J o-d > q Lt 60x!.OtCU) 0po-i& o60 lrojl'c '].!t! oi{.,oo I&-OEUF d 6 oo!o OJ o!o o oi o øa co c- oci o0 4 qo O0) ) 60.oE! ou) o -f. 0J 0) PG o> 0 od oo a -! oo 0! oo -o! c-d C) oa!<> øc!v i0 0! l<.d d6 >c io9 (J()c) au -1 O4 oco Oi^ 0 o.c Øo! ÅØ p6c).cc, trc')o, ou.d!- sdo cj90 EO).do! clø po o6d Ed.d ått cl o o -dl! El o > pla ø ol -i ol > o, ol 6 c.dl oc!l! 13,ol o L!o co0) t0l o.tru DO E d-4 oi9 c> oo od0 j<! e0c oo a4o om0 ouo {cru4 0.6EO pda go0 qiøop Eroọ tr!d 6.ao.a!O o.co uieo '.!0 a.k.o>ei<.o!>o or-iclø co-dd r4i6o!!! uuao Co)E -i!.d!a Ull! O C.Ala cl H il a L.ol cl o o 4!l! q! crt t) It el Occ cl c -A ol o q o c -cli o E 'd 4øA! 'd 'r't O) O ce>o ood>o o r) aurruruolt ar^opl^ll I Drr.rquaD -t ol )rl '-J -.?1 ( r) q) +r c ir = --l.-{ p >l '-l,t Pl ([l pl al al hn '-1 /l >il #I EI vl ul =l h0 ql 'rr I -l 6l vl L{l nl OI hn c-l,l.r'1 t-.l ml HI --{ L (..-l rri p -n (, a,r, o"l qt ll -{O6 påc o{ (rd o<!nu).0$-!dg dæ 04z i<o 90 dio< o. di.idts 9d CN 0i Eo o- ON dic. 00 >c. oqa CJ!! øz -Z rcu 00o TO 0, -i 90 oc o6 >e O'-.dE rlc Ea Øa :r o oq!0i -di x6

11 .rc)5 :;t-i().io EC) ioi!e ol{i(oe c 4 o,0 0. u 6 -å-iooc,ø!o.1 OailL! qot!.io 6q! cl o! 0l N.5o1 o.lq i ol cl d v 't -l E ml cl! i mlel -d!l!ial ;.t :.a,:(i:q l:.i::i-=;0o p.lcl 5 j{ s i-d o ic!, o oi :! 6 c! 0! ul -i X X : > O cl! 6!oc'EeØ'3!q'iu -doic)bq!qj( OlqFt4j(trou b) i!...i q O. O! 'o E å o p ci! 6 o tr a o td.)lc!o olor!o,cclc Å.:6clcodid!o) Ea!i:..qlr'di{)c'- -drieo'd:(-aa>o tr.eo'6a.oa dmlrroo!!!roocq Åeøoi<iclqEeQct! 0:<!.ÅØu0J oei<!q'di!(et4>ol.itjncd!oc)r'd cd-efdooci<ood i+øaocqoodd -orottoo E-O-'lrU 'o.d!coo!e >åoiro-aaå>'o'qj O --o o > c o d tr a4 c.o 8..!!oc!>po'dl s O!NOd!Po)'-all ÅÅ.ooNlvoEd,>oQl '; i o -4 o o a!l {!! d! i > a!! sl ol q O.d.P3'Åd0ø.:(0olc! -o! 0! 6 E o.. (6l ql { qoi<ceo!qooq'elc4 O! O! q E O OJI C!c6'dOC.rArl o(!p.c!i(.><!l:o d)i<(jo0ioi<;'io.q Eo>.d.Å-ioio)i eurpli0!4cl)a'dk aelo'dc'åtr!>o!oj<-oappl!oru.o.o o.dr0ailglro3c!d o a b-> L.i! o! o o B C CJ - i! o Dq CJ c (.) o)! ot lr.-fq.o.iccrmøa arost5olrj<o-'ltr'de c!l a b D a ø O C ' > O C O -a;l-;;-f..crtp!otreqoo o61 6ii f,ooccqo-oj('.1,,l d d o o! > o p.4 o o c6l-;eo!irtto)ci.cli o Yl{ 6 o o {; c 0 o o t! co cj o (J ol q. q oi a 2 Q z > d) co o z trr d et:/::.:'?,.rt 5i*i s33t å i* 4a9.d ;Eei' 4ø) : lil : fit *P:.{l!q=!LE 6!oo {.. ' I c -c c > o J."(r L-rqi--lC Lco[!o -i.aa!c!o^,;,,:'t:? oe;i(-r'1:'t*:i åo,cft!d!!,dlrc i66e6 *:FS a E_: c u tne o ; ; toa ^i:-x;ø.4c6' t, s L tr 6c,lrYY 00 r-llro.0.tlu,iroi! p-åo.ii.d'aooo'-'0 deep!>1euc9o! UEEOO cecjli^._c coe4(j0!.å.r - iå i tr o o ø o' d Q' 0 O O-t O O i< o 'e,, 16 tr.o ' C l< i< C! n6ii.-rrg..gle'åaoo di(!lr.,pcøec06!0) a i ij d å >'i {', 'd cr! o > ''-iqro' -, -å3i P-dP.r'l t* 6: -.i F, o or il! c o! i o m! lri ao'! Fl 'R''-B TE E""i o.i0c'11 Hr! O 0 O! P O i -r,,, o c 6 E U a P ;<l-''' u, o) 0 c E - ci E q >! X:;:;;rtl6o).ÅcE6'ddx : < : Y : ozl P -d c ru! o) ; 'd u.x Y "':l Øl lr; E {r c 'o >! = zl o e! lr o > 6 o -:*::"r-lnrroo0:ro i1;xe 9l "53',- N' H?; ll h,, kl!r E t!!! lr c i ur (r _E',6iE 3l.8"-:9: ilå g;o ttjlcpayl olc-accpoc El å x E 6l : gl 6 0! 0 o a.å Ø d Hl o o rrl 'd t:l C 6) o q i 6 tl.f,.ircrl u 9l E-0, 1i-!'i :ll Hggql,, ål i;jji r ir :.i >oo Frl o. d.ol > 'co at.o Et -i al E 6 > O! C i lr! > ål;{bl;lloirudoqnooo 5l x -d åil o zty Ø c! > c( o o o-c!{trr\.pi'ltrrlått.oorrjpftrcoorup!648 Itro)g TOqJO j<{jcjooa--4 ocaåe0t,'a6o>a(j!!oo Or,!r164'ÅOE'dqOco.i c>cjcdooø.eot/lpø!.il;i.! cr).o tr!r trl'o n tr C (! P (J o) q r i! trco>6icorlodep.ro 134.ÅEc!>!.oOPoEo>g)rg(9!C lrcrco0oeoeec'e6'åoul-'6o OEølrqooCJOOC!!!o! k 0J q q ttr.o Cr <.o > O O O r! Olq! b ro O!O.C68dJi!&irj<j<C'dYC'd-o6 boo.o!icq!q-a--6ncegacjo ocldcdo:jqcoco>qeo)6c! lj-åoiloec''lljc(!ooe!!!c-td COtrara.e-.1>OOi<o)q'.{!O9maøC= ECrEOotruoEUlo0r!?ga-o! Arrr!Ed,Joi(iEtr!!(!!Oo-.alatt ioetro>66otr'åcj!>9eadocc iqooicroc,c>cio>o&..;t-;o O!i-inJØ'ata!'d>q)gEaE^'.ocCcat ' gtb gfl *, ':i 6t '!og.? eoeou)opeer.o{rp6;t";åbi "3 ;,q; E.ÅC-rriOc! oso!>!>9:fim-.iat qro)!4co)øoa!a^f"ot irloo.o'trau'åed'trø-.!!{o arbruc!!!.iocopo!!qj'd0iituåoei t))t!ft)!oocaoqio8i!.,:>rr---.oe 4pA-aOqcD.Oll.iC4AuOAltupcc td6;0)4<t!c!''r!oor5)b)a^;io.da 5øco.oiocroo;bE)<6Ptl'd(dc. J.i -; > - c, k c - tr sl o o u o i t." 4 ), tr >locpoolcu)t<668-oecfonac-d.d iojqroceqlaqocco!lu,^u!> oj!o!>cc!j<pae(!{roooto!g!n.r oloo4u5oiodc(0ldo!!qtooo.oo -'toqcr5!.dieocqepaåaåoco ol lrlioo>ø'å'ti!qe'.ilio.itueor JlØe-aal.Coe!(!(!Okjlal.^"jrior.o o o -! o c i< d C ED o El d.o a t) l 't, Ø a > D s =l ;l-oporocr.i-icjieadaa'dto60z-j.ac r.re0oe.deoo(!o6p=y,::co io!.ctr6coacco!>'drdo)e'i!uoco-ouo!ji6der1f,{-doø.cr'olrpo!;!i-a zlx E! c 6 o) c) o.! Q a 4, E E.:( q o E ts.i o Å J -d Hl(ra9/,coøoo<oaj<>o rg>år.r.;i zio i -! c.i.i E rr Ø rc o N 'a a 'Å 15 g' t fo -d b >! rl olcc0roectr44ao\åcj!c>ø-0-:j olp 4i(dotrOOoprUj<.j(uo)rlo)C{60J-11clu.oc' Ø a) a u ir l! a J o j< (6 o I o o o -o!'- c o cj c cblniedo!oo4a.d'åio!'-'o<uo!-:!! r-flm o tr 0! o > a u.a C! o. Fr o r --! c).. =l)rd>.ioc,ao\>c{c'ia-arlr:i,lc>-j xle Ol t a cd q ()IE o 6 I t' t U) j( o o) : i 4 I c o zl a ø c 4 c. o! zl.e, q.v!) *! m o o c tr u-? d c G - a c [!l e 9 q c o i! o =l o o qr o E i '- o o c a : f 6 J a o : - : :l! ;ie,e årh ålett tl; iafi IE!: å*ii!i: {icceeo,oclj!ql->i>k<e 'loaaaeqoeapldiod'i-iqpe'åtrooir.)åø, ole44!doof.idtrdaean!..-;,-,,:iic Jl ceooo--e!=l 6.6o'-truoEauqf-7;;roar {loooor!.--ioor;li<!p(0!oocjo!'ål!oouo=,å.:-g-> il o y, a E lrt o c s i E :r:l q Ø s Ø E E a E a u x a i r d

12 Grundejerftrren-g.t Ketteholm Ketteholrn februar 1990 J,l legepladsudvalget er der i løuet af året indkommet en riønskeseridelrr om trvilt.e legeredskaber sorn børnene kunne tænke sis blev opsat i Ketteholm. 1) 7l 3) 4) Gruppegynge Svævebane Karussel Nye net tr fodboldmålene ad l. r'risen or en gruppegynge er krl 7949,- + moms ialt kr 9697,-. Da Hvrdovre Kommune yder tilskud til inokøb oq vedo.--o lrgeholiejse af legeredskaber kan der paregnes et trlskud pa ca. 2c % af indkøbsorisen så1".:us at uoqlf ten tor "o Erundelerf!,.uningen vit være ca. krl 7760, * delt ud r,a 5l husstande o. vit være pr. hus krl 152,- f ordel t pa /+ rnobetalrrtqer(korttrud.qrf ten pr. hus e 4 gange gent t;1 grundejerforeninqen) vit værel kr, 38,-. ad?. Prisen for en svævebane er kr"l "- + moms ialt krl?.a.t+/+3.- minus evt. tilskud f ra HviAovre Kommune vit prisen for Erundejerforeninqen være kr ,* Cel t u{ på 5l husstande vil det være pr. hus krt 32e,-?orcjelt på 4 indbetalrnger (kontrgent trl grundeserforennclen) vil udgiften pr. hus a 4 gange være kr: 80,-. ad 3. Af det nateriale vi p.t. er i besiddelse af f tndes/ produceres der tilsynelandende itt<e trarjitionelle kanuselller mere, hvorfor der it<te kan oplyses en pris ad 4. Prisen for nye fodboldnet til fordbold*ålene v i t være ca. krl IOOO,- + moms ialt krl 1?ZO,- fordelt på 5l h..-^t^^!^ truj>lqttuc yrl det være pr. hus vær'e ca. kri 25,- pr. hus forde It over I, inobeta I i nger ( kont i gent t;1 qrunde j e.f o.en ingen ),, i I ucrg'llten pr. hus a'1r gange være ca" f<i: 6,- Det ska omkostn kendes opst i l1e opstille bemærkes, at fr-sr pkt, nger r forbrndelse med kke, icet f irmaet som redskaberne, men det r redskak;erne. I og 2 vit være yderligere opsætning. Di sse c.)mkosrninger leverer tingene natur'l igvis kan vit være bill;qele hvis vi selv

13 Dette er forslag sam I r ngen. s0tn natur Legeo I adsudva lge t op sat te iegeplaci s. Rutchebanen kos heref ter rom, hvorfor der køb. KettehglTS Øvrige legeredsk pa aktrvrtetsdagene og Cerf iqvis skal cirøftes på generalforforåret en rutcehbane på den ene ede en del penge og kassen var kke er taget skricit til nye iniaber blev aile or nlr i rimelig maiet og repar^eret god stanc. Alt efter hvilken stilling oer bliver taget på generalforsarn* lingen uil det clet først ;å gerreralfc.ro*linqen'uu." muligt at af gøre om leqeplaclsudvaiget skal f ortsætte sit arbejde eller det skal nedlæqcres. l'led venliq hrlsen L E G E P L A D S U D V A L G E T.

14 r l j,,.' i ;tl i: r i i i.r;1,'r i,rr riit q ruptl..t (ly ncje rned :it(rrt LJær'. lr-,hænrlt i kar.rdanf orhø'l r:rlr: rlp liar1,,1,-, r rrc; sp:rrn k t q i u r,, r lr.,;.'tr. ; <ri(l le j,:1'.r. (jl) t en j arr.l penrlrrl ltcvæqel se Oq derrnerj br,'ijr. Ir Sp(l lr rtn,ier rt,vn!ni,,,,r e,r \-t; i)ørn kan leqe s;,mtirjiq i qyr,,qr',. ieskrivelse af SVæVEbANC ] 0pstiilingen består af en srarr* og L,n slutstation. En ståll^iire forbinoer de to stationer, og på,uiren køner en vogn, indbygget i et bildæt<, mec wirebj'1 I af nylon, hvrlket gør ;. kørslen let oq strlle. 0obremsri'tfrcj Sker vec!ttrens necll-røtnlno s,)rni me-ct et stonii;;.i.r r"r C s l utsiat ioiren.

15 Ketteholm den 27. februar 1990 Til den ordinære generalforsaml ing. Som enhver jo ved er vi "desværre" udstyret med et støjhegn mod Avedøre Dette "desvæme" skal forstås sådan at det er udført i trykinprægneret derfor også vedligehoides for ikke at forgå. Det er nu 2 år siden at hegnet sidst blev behandlet og det er nu ved at til at det skai behandles iqen. HavneveS - tr.p nn skal være tid Sådan som bestyrelsen ser det er der 2 muligheder tii løsning af dette "probelem", disse 2 mullgheder skal i det ridses ganske kort op LØsning 1: Der er indhentet et skriftligt tilbud fra en malermester, som har meddeit, at det koster ca. kr: ,- at få behandlet den ene side af plankeværket. Denne pris skal så fordeles ud på 51 husstande, hvilket svarer ti1 kr:470,50 på årsbasis (pr. mdr. kr.'39,20)- Plankeværket vil så i,løbet af sommeren blive behandlet af maleren og vi har løst "problemet" for i år. Næste år skal plankeværket igen behandles på den modsatt,e side, formentlig til samme pris!!!!! LØsning 2: Denne løsning kræver af hver husejer en formiddag og lidt maling, idet plankeværket er opmålt ti1 nøjagtist 273 meter og det er 2,30 meter højt svarende ti1 627,9 m2. Hos Gori, som fabrikeret den træbeskyttelse, som plakeværket skal stryges med, har oplyst, at forbruget vil være ca- i liter Gori til 5-7 n'hvilket svarer til at der skal indkøbes 125 Iitet træbeskyttelse til heie plankeværket. Det lyder måske af lidt, men skulle forbruget være større end det opgivet må vi tage det med. Regnestykket vil herefter komme til at se således ud. Grundejerforeningen indkøber Gori i et større kvantum, således at vi opnår en god pris. Herefter sæ1ger grundejerforeningen træbeskyttelsen ti1 medlenrnerne som selv stryger plankeværket, idet hver grundejers "stykke" plankeværk vil være 5,30 meter svarende til ca. 12 n2 - Med den pris som grundejerforeningen kan indkøbe træbeskyttelsen til vil det koste hver husstand kr:63,75. Dog skal der indregnes et mindre beløb tii indkøb af algefjerner, men prisen for algefjerner er ikke dyre end aile kan deltage.

16 Der vi,l være et problem såfremt alle ikke vil deltage i denne ordning og det må så være bestyrelsen der kan bestille en maler for den grundejers regning som af en eller anden grund ikke Ønsker at deltage i denne løsning af ipre- biemet"- Såfremt løsning 2 vælges vil plankeværket blive inddelt i stykker a'5,30 meter og der vil blive bestilt træbeskyttelse og algef;erner. Hvert stykke plankeværk vil blive nummereret således der ikke er tvivl om hvilket stykke den enkelte grundejer skal behandle. For god ordens skyld skal det nævnes at PKA-PENSAM er indforstået med at der evt. vælges løsning 2. Vi syntes at løsning 2 er en god og fornuftig løsning af vores "problem", men det kræver at den enkelte husejer lægger et stykke arbejde i det, men set i forhold til den besparelse der er ved det også en 1øsnlng i alles interesse- /PE

17 / ()n rnr lejer{i rrcninger t Ketteholrn 28. februar Referat af generalforsamling 27. februar 1990 kl oå i Grundejerforeningen Gungehusskolen - Ketteholm afholdt den Dagsorden: 1 ) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab samt forslag til budget for ) Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 5) Valq af bestyrelse ( jfr- S 10 )- a) valg af formand b) valg af bestyrelsesmedlemmer. 6) Valg af 2 revisorer og suppleanter. 7) Valg af diverse udvalg. 8) Fastsættelse af årskontigent og andre ydelser. 9) Eventuelt. FØlgende husstande var mødt ti I generalforsaml ingen: For PKA/PENSAN var Hans Erik SØrensen mødt. AD PKT. 1. Per Kragh (103) biev af bestyrelsen foreslået som dirigent og han blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jfr. vedtægterne og han konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

18 AD PKT. 2. Formanden gennemgik sin beretning. Beretningen var sendt ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, således al a1le kunne 1æse beretningen inden mødet. Der var spørgsmåi til beretningen vedr- vores antenneanlæ9, herunder om parabolen ville blive nedtaget, hvilket den formentlig ikke bliver selv om der ikke er stor tilslutning for TV 3. Endvidere var der spørgsmå1 om grundejerforeningens forsyningspligt, hvor iangt den rækkede. Der var spørgsmål vedr. opsætning af markise, idet der fra Hvidovre Kommune er givet tilladelse ti1 at opsætte markise det ønskede belyst om der også var ti1- ladelse ti1 at opføre udestue. Der må ikke opføres udestue. Der har tidiigere været ansøgt kommunen om dette, hvor vi har fået afslag. Formandens beretning belv herefter godkendt. AD PKT. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab samt forslag til budget for Årsregnskabet var også sendt ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Til årsregnskabet var der spørgsmål vedr. beløbet til aktivitetsdage og dette beløb var et netto eller bruttobeløb. BelØbet (ll-700,-) er fremkommet dels ved udbetalinger til de fremmødte på aktivltetsdage samt til indkøb af materialer på aktivitetsdagene- Spørgsmå1 vedr. om nødvendigheden af at have en så stor driftskonto som grunde3er{oreni ngen p.t. har. Det er ikke påkrævet at "køre" med en driftskonto som er så stor og der vil blive arbejdet med evt. at"anbringe disse penge således at de vil kunne glve et større afkast.{\ Finn (123) tilbød at undersøgeom det var muligt, at anbringe Grundejerforenigens bundne midler til en højre rente end den der gives nu. Årsregnskabet blev herefter vedtaget. Der skulle herefter drøftes budget for 1990, men pga. at der under forslag fra medlemmer og bestyrelse ville komme forslag der kunne påvirke budgetforslaget belv dette punkt udsat til vedtagelse senere på generalforsamiingen.

19 AD PKT. 4. Forsiag fra bestyrelse og medlemmer. Bestyrelsen oplyste at vores plankeværk mod Avedøre Havnevej igen skal behandles med trabeskyttelse. Bestyrelsen havde indhentet tiibud fra en malermester, der havde oplyst, at den samlede udgift ville være ca. kr:24.000,- for at få behandlet den ene side af p I ankeværket. Bestyrelsen foreslog at medlemmerne selv behandlede plankeværket og at grundejerforeningen indkøbte træbeskytteise i en større mængde således at prisen vi1 være bitligere og at den enkelte grundejer også kunne købe træbeskyttelse ti1 eget forbrug. Der var en debat om evt. sanktionsmuligheder over for de grundejere der ikke vil behandle deres stykke plankeværk eller lade en maler udføre arbejdet. Da der ikke kunne opnås enighed om hvilken løsning der skulle anvendes var forslaget ti I afstemning. Afstemningen viste at der var klart flertal for at vi selv behandler plankeværket (1 grundejer var imod). Plankeværket vil blive nummereret og der vil blive indkøbt træbeskyttelse og hver enkelt grundejer vil få besked senere om hvordan det rent praktisk vil foregå. Fra legepladsudvalget var der indkommet forslag om indkøb af nye legeredskaber til der større børn i Ketteholm. Disse legeredskaber var 1) en gruppegynge 2) en svævebane 3) en karussel og 4) nye net til fodboldmålene. Der var herefter en debat omkring de enkelte iegeredskaber og da der ikke kunne opnås enighed kom forslaget til afstemning. Forsiaget vedr. indkøb af en gruppegynge biev nedstemt (1 grundejer for), forlsaget vedr. indkøb af en svævebane blev nedstemt (1 grundejer for), forslaget vedr. indkøb af karussel kom ikke tit afstemning, idet der tilsyneladende ikke Iængere fabrikeres karusseller, der var eninghed om at indkøbe nye fodboldnet tii fodboldmålene. Hvidovre Kommune indfører pr. 1. marts 1990 en ny genbrugsordning som grundejerne skulle tage stilling til. Sammen med indkaldeisen tii generalforsamlingen var der vedlagt en orientering om denne nye ordning, der i korthed går ud på om vi selv skal sorterer vores papiraffald og glasaffald i et stativ ved hver husstand som så vil blive tømt af renovationen eiler vi skal bringe, sorn hidtil vores glas og aviser til opstiilede containere.

20 Såfremt der vælges ordningen hvor aviser og glas bliver afhentet vil der for den enkelte husstand være en udgift i forbindelse m rd anskaffelse af stativ og en udgift i forbindelse med afhentning. Der var herefter en debat omkring ordningerne og Michael (87) frygtede, at den pris kommunen havde opgivet i forbindelse med afhentningen ikke på længere sigt vi11e kunne holde (det opgivet beløb er kr:400,-) ligesom han ikke kunne se det rationelle i at der skulle indkøbes 51 nye affaldsstativer. Keld (125) forespurgte om det var muligt at gå tilbage til den "gamle" ordning såfremt man skiftede til henteordningen. Der syntes ikke at være mulighed for at vende tilbage til den "gamle" ordning, såfremt der først er valgt. Finn(123) foreslog at vi tilsluttede os bringeordningen og nøje fulgte udviklingen såvel prismæssigt som genbrugsmæssigt og så på generalforsamlingen 1991 vendte spørgsmå1et igen- Efter en Iang debat omkring hente/bringordningen kom spørgsmålet til afstemnipg, ldet der var meningstilkendegivelser både for og imod. Ved afsbnningen var der fiertal for at Grundejerforeningen til kommunen tilkendegav at vi ønskede brineeordningen (5 husstande ønskede henteordning). Til bestyrelsen var der indkommet forslag om at Grundejerforeningen indkø'bte en roterende kost samt et dozerblad til montering på græsslåmaskinen, således at vi selv kunne vintervedligeholde området. Prisen for indkøb af disse ville være kr: ,-. Frttz mente at vores græsslåmaskine var for lille ti1 at kunne feje sne på vores arealer og istedet skul1e der indkøbes kraftigere materiel, såfremt vi selv skulle feje sne. Der var herefter en debat omkring maskiner og Økonomi i dette. Forslagsstilleren (Per 83) trak herefter sit forslag og oplyste, at der vi11e blive arbejdet videre med ideen og indhente priser for maskiner der vil kunne klare opgaven. Afcrørelsen vedr. dptte forslaa rrdskvdps indl il vtdere 1 år. "':Pl AD PKT. 5. \/aln rury af u hostvrplse. Vaig af formand. Søren ønskede genvalg som formand og han blev enstemmigt valgt.

21 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Per (83) PENSAM ønskede alle genvalg- A11e blev, Henneing(103) og Hans Erik Sørensen, PKA/ enstemmigt genvalgt. AD PKT. 6. Valg af 2 revisorer og suppleanter- Per(111) og Henrik (115) ønskede begge genvalg genva I gt -.- Bestyreisesmedlemssuppleanterne Michael (87 ) og som suppleanter- De blev begge genvalgt. som revisorer. De blev begge 01e(61 ) ønskede begge genvalg AD PKT. 7. Festudvalget fremlagde rengskab for 89 vejfesten med et flot overskud på kr: 1866,-. festudvalget ønskede at grundejerforeningen ydede et fast tilskud til festudvalget således at festudvalget når der blev Iagt budget for vejfesten kunne regne med et beløb. Dette kunne imidlertid ikke imødekommes, idet der ikke til generalforsamlingen var indkommet forsiag om dette. Der blev truffet aftale om at festudvalget "søger" bestyrelsen om tilskud på lige fod som når der søges hos andre sponsorer- Til festudvalget meldte følgende sig frivilligt Mona(89), Jonna(95), Birthe(97) og Benny(101). Da der ikke var tilslutning til at der indkøbes yderligere legeredskaber blev der ikke fortaget valg til legepladsudvalg og dette er p.t. nedlagt- Der blev herefter taget stilling til det budegtforsiag som var sendt ud. Budgetforslaget blev godkendt i den fremlagte form- AD PKT. B Årskontiqentet blev fastsat til kr:

22 AD PKT. 9. Eventue I t Der var foresp6rgsei om det var mul igt at få fjernet tornebuskene ud for nr. 103 i lighed med det stykke der blev fjernet i sommers ud for 117-1?9. Dette ville blev tilrettelagt såiedes at det fjernes på en aktivitetsdag. Svend(91 ) forespurgte om de lejede huse i Ketteholm ikke var malet i en forkert farve- Fritz oplyste, at farven var godkendt af Hvidovre Kommune. Kirsten(87) anmodet om, at når man parkerede sin bii på gæsteparkeringen, at de hvide påmalede striber blev overholdt således at der kunne være plads ti1 flere biler på gæsteparkeringen. Der var herefter ikke flere spørgsmål eller kommentarer og formanden hævede herefter generalforsamlingen samtidig med at han takkede for det store fremmøde og god ro og orden- Bestyrelsen har herefter konstitueret sig som fø1ger Næstformand Ketteholm 109 Pår -rfn se lmann Sekretær Ketteholm 83 Hans Erik SØrensen Bestyrel sesmedlem PKA/PENSAM. /pf

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere