Europaudvalget 2017 Rådsmøde landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2017 Rådsmøde landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2017 Rådsmøde landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt EU og Internationalt Den 23. februar 2017 MFVM 222 SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 6. marts Fremtidens fælles landbrugspolitik - Udveksling af synspunkter Flerårig plan for små pelagiske arter i Adriaterhavet Præsentation KOM-dokumentet foreligger ikke Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) 2017/127 blandt andet for så vidt angår visse fiskerimuligheder for tobis Tidlig forelæggelse side 2 Side 5 Side 7 1

2 NOTAT OM RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) den 6. marts Fremtidens fælles landbrugspolitik Nyt notat Resumé Den 2. februar 2017 indledte Kommissionen en 12 uger lang offentlig høring om fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter Høringen er første led i kommissionens arbejde med at forenkle og modernisere den fælles landbrugspolitik. Formålet med høringen er at give borgere, organisationer og andre interesserede parter mulighed for at tilkendegive deres holdninger og ønsker til en fremtidig fælles landbrugspolitik. Resultatet af høringen vil blive præsenteret af Kommissionen ved en konference i sommeren Egentlige forslag til en fælles landbrugspolitik efter 2020 forventes at foreligge i første halvdel af Formandskabet har sat fremtidens fælles landbrugspolitik på dagsordenen til rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 6. marts 2017 med henblik på udveksling af synspunkter. Baggrund Kommissionen har igangsat det indledende arbejde med at forenkle og modernisere den fælles landbrugspolitik efter Egentlige forslag til en fælles landbrugspolitik efter 2020 forventes fremlagt i første halvdel af Sagen er på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 6. marts 2017 med henblik på udveksling af synspunkter. Formål og indhold I det kommende 1-1½ år vil Kommissionen forberede et forslag om modernisering og forenkling af den fælles landbrugspolitik. Første skridt i den proces er 12 ugers offentlig høring, som Kommissionen igangsatte den 2. februar Denne er hovedsageligt rettet imod landmænd, borgere og organisationer, der har interesse i den fælles landbrugspolitik. Det oplyses, at Kommissionen vil offentliggøre resultatet af høringen samt præsentere det ved en konference i sommeren Kommissionen fremhæver i sin indledning til høringsmaterialet, at der siden den seneste landbrugsreform i 2013 er sket en udvikling på en række områder, der har indflydelse på landbrugssektoren. Blandt andet fremhæves FN s bæredygtighedsmål, klimaaftalen, den stigende betydning af bilaterale handelsaftaler på bekostning af multilaterale aftaler samt prisfald på fødevarer. Det nævnes også at der er opstået nye muligheder eksempelvis indenfor bioøkonomi, digital udvikling samt cirkulær økonomi Resultatet vil også indgå i Kommissionens videre arbejde med emnet. Angiveligt vil Kommissionen i november eller december 2017 offentliggøre en meddelelse indeholdende forskellige scenarier for den fælles landbrugspolitik efter Et egentligt forslag forventes først at foreligge i første halvdel af Det skal understreges, at denne tidsplan er tentativ. Formentlig vil håndteringen af den britiske udtræden af EU kræve mange ressourcer, hvilket kan indebære, at andre forhandlinger om eksempelvis den fælles landbrugspolitik - forsinkes. 2

3 Formandskabet har fremlagt seks hovedemner i forhold til den fremtidige fælles landbrugspolitik til brug for drøftelsen på rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 6. marts Opbygning af modstandsdygtighed overfor markedsudsving forårsaget af for eksempel sygdomsudbrud eller prisfald. Det kan være igennem for eksempel risikostyring, finansielle instrumenter og innovation. 2. Håndtering af miljøudfordringer, herunder sikre øget bæredygtighed samt håndtere internationale forpligtelser i forhold til miljø og klima samt FN s bæredygtighedsmål. 3. Understøtte generationsskifte, herunder sikre adgang til finansiering, overførsel af viden, erhvervsuddannelse, og reduktion af administrative forhindringer. 4. Forsat markedsorientering, herunder yderligere markedsåbninger med beskyttelse af sårbare landbrugssektorer samt styrke konkurrenceevnen i forhold til eksport. 5. Styrkelse af landmænds position i fødevareforsyningskæden, hvor der henvises til rådskonklusionerne om fødevareforsyningskæden fra december Forenkling af landbrugspolitikken både i forhold til lovgivning, gennemførelse og kontrol, hvor der henvises til rådskonklusionerne om forenkling fra maj Formandskabet vil som udgangspunkt bede Rådet (landbrug og fiskeri) om at forholde sig til disse hovedemner, samt hvorvidt en ændret balance mellem de forskellige elementer i den fælles landbrugspolitik er relevant i den sammenhæng. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig. Nærhedsprincippet Der redegøres ikke for nærhedsprincippet, idet der ikke foreligger konkrete forslag fra Kommissionen. Konsekvenser Drøftelsen på rådsmødet (landbrug og fiskeri) har ikke i sig selv statsfinansielle, lovgivningsmæssige og erhvervsøkonomiske konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget. De økonomiske konsekvenser af et kommende forslag vil blive vurderet i forbindelse med regeringens stillingtagen hertil. Høring Sagen har været i skriftlig høring i 2-udvalget (landbrug), og der er kommet følgende bemærkninger: Landbrug & Fødevarer lægger overordnet vægt på, at der fra dansk side arbejdes på at skabe en ramme for landbrugspolitikken, som har fokus på de landmænd, der leverer en konkurrencedygtig og bæredygtig landbrugsproduktion, eksportindtægter og kvalitetsvarer med høj fødevaresikkerhed. Der er ifølge Landbrug & Fødevarer brug for fokus på handel med landbrugsprodukter og gode muligheder for eksport til det globale marked. Landbrug & Fødevarer pointerer endvidere, at den europæiske landbrugssektor er dynamisk og mangfoldig, og at det derfor vigtigt, at den fælles landbrugspolitik ikke reduceres til kun at fokusere på landbrug i ugunstigt stillede områder, men at den også understøtter den mængdemæssigt dominerende fødevareproduktion fra produktionslandbrug. Derved sikres det ifølge Landbrug & Fødevarer, at de fødevarer, der stilles til rådighed for forbrugerne, både er konkurrencedygtig og afspejler de hensyn, som det europæiske samfund ønsker. Hertil kommer, at det også er den store produktionsvolumen, som ifølge Landbrug & Fødevarer især bidrager til arbejdspladser herunder ikke mindst i forarbejdningsvirksomhederne og økonomisk aktivitet i landdistrikterne. Det er i den forbindelse væsentligt at understrege, at fortsat vækst i sektoren vil være en vigtig forudsætning for at kunne levere på en række af de udfordringer, som sektoren står overfor på blandt andet på klima- og miljøområdet. Landbrug & Fødevarer lægger også meget stor vægt på, at den fælles landbrugspolitik forbliver fælles, og at der sikres ens konkurrencevilkår på tværs af EU s medlemsstater, og at mulighederne for at give statsstøtte begrænses mest muligt. Landbrug & Fødevarer finder endvidere, at et andet væsentlig element er en sikring af en reel forenkling af de komplicerede regler, der er en del af den 3

4 nuværende fælles landbrugspolitik. Landbrug & Fødevarer påpeger i den forbindelse, at der er brug for et nyt syn på kontrol, hvor der ikke er fokus på overtrædelser og sanktioner, men derimod på vejledning og korrektion. Det er samtidig ifølge Landbrug & Fødevarer vigtigt at skabe økonomisk stabilitet og forudsigelighed for landmændene. Derfor er der efter Landbrug & Fødevarers opfattelse udelukkende brug for justeringer af landbrugspolitikken og ikke en fundamental reform. Danmarks Naturfredningsforening bemærker indledningsvis, at indretningen af fremtidens fælles landbrugspolitik har overordentlig stor betydning for, at EU - og Danmark - kan løse en lang række udfordringer for natur, miljø og klima. Der er ifølge Danmarks Naturfredningsforening et meget stort behov for, at landbrug og skovbrug under den fælles landbrugspolitik kan omstille sig og tilskyndes til tjenesteydelser, der kan løse EU's betydelige klima-, natur- og miljøudfordringer. Det er den fælles landbrugspolitik ifølge Danmarks Naturfredningsforening ikke gearet til i dag, fordi landbrug og skovbrug er hovedprioriteten, og fokus er i mindre grad på at sikre natur og miljø og imødegå klimaudfordringer. Danmarks Naturfredningsforening mener, at støtte fra fremtidens fælles landbrugspolitik kun bør ydes til landbrug og skovbrug, hvis de leverer afgørende bidrag til at beskytte natur og miljø. Samtidig er det ifølge Danmarks Naturfredningsforening vigtigt, at fremtidens fælles landbrugspolitik stiller krav om, at medlemsstaterne skal udmønte EU s landbrugspolitik, så EU s natur- og miljøpolitikker ikke modarbejdes heraf. Danmarks Naturfredningsforening har i denne sammenhæng hæftet sig ved, at landdistriktsmidlerne i stadig større udstrækning, især i Danmark anvendes til at håndtere forurening fra landbruget og dermed tilsidesætter formålet med landdistriktsprogrammet. I den fremtidige fælles landbrugspolitik, bør det ifølge Danmarks Naturfredningsforening ikke være muligt at bruge støtte til landbruget til at afværge forurening. Danmarks Naturfredningsforening påpeger endvidere, at der også behov for, at den direkte støtte til produktion erstattes af en støtte, hvor de samfundsmæssige goder tilgodeses. Kommissionen har indledt en offentlig høring om fremtiden for den fælles landbrugspolitik. Det er et initiativ, som Danmarks Naturfredningsforening hilser velkommen. Danmarks Naturfredningsforening finder, at det er vigtigt, at den fremtidige fælles landbrugspolitik bliver formuleret under indtryk af offentlighedens ønsker. Derfor bør der også være en grundig dialog i Danmark om fremtidens fælles landbrugspolitik. På den baggrund opfordrer Danmarks Naturfredningsforening Folketinget til at tage initiativ til at gennemføre en offentlig høring i Danmark om fremtidens fælles landbrugspolitik, så de danske prioriteter for den fremtidige landbrugspolitik drøftes åbent i en bred parlamentarisk og offentlig sammenhæng. Fra Kommissionens konference om landdistriktsudvikling, der blev afholdt i Irland i september 2017, blev der udsendt en erklæring med en række centrale politiske retningslinjer, som bør være retningsgivende for den fremtidige politik for landbrug og landdistrikter. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til at tage udgangspunkt i disse retningslinjer, og bruge dem som platform for den offentlige høring i Danmark, såvel som til Folketingets stillingtagen til forhandlingerne om fremtidens fælles landbrugspolitik. Generelle forventninger til andre landes holdninger I årene var priserne lave på en række landbrugsprodukter, hvilket har medført, at en del medlemsstater har efterspurgt både nye markedsinstrumenter samt øget brug af eksisterende markedsinstrumenter. Disse elementer vil formentlig spille en fremtrædende rolle i forbindelse med drøftelserne af den fælles landbrugspolitik efter Et andet emne, der forventes at blive centralt er behovet for forenkling. Den fælles landbrugspolitik består nu af en lang række forskellige elementer med forskellige krav til kontrol og administration. Flere medlemsstater må formodes, at ville pointere behovet for modernisering, strømlining og forenkling. Der må også forventes et vist fokus på innovation samt mulighederne indenfor bioøkonomien og den cirkulære økonomi. Det samme er tilfældet i forhold til spørgsmålet om, hvorledes den fælles landbrugspolitik kan understøtte miljø- og klimamål. En lang række medlemsstater formodes at fremhæve betydningen af landbrugssektoren, herunder også i forhold til 4

5 udvikling af landdistrikterne. Endelig vil et mindretal af medlemsstater formentlig understrege behovet for forsat markedsorientering samt fokus på eksport og forsat udvikling i landbrugssektoren. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen lægger vægt på, at drøftelserne af den fælles landbrugspolitik efter 2020 ikke foregriber begivenhederne om EU s flerårige finansielle ramme. Regeringen arbejder for, at den fælles landbrugspolitik bliver moderniseret for at understøtte en markedsorienteret og konkurrencedygtig landbrugssektor. Regeringen arbejder for, at landbrugssektoren styrkes igennem et velfungerende indre marked og forsat fokus på det globale marked og på innovation og udvikling. Regeringen arbejder endvidere for, at der sikres sammenhæng mellem den fælles landbrugspolitik samt håndteringen af fælles klima- og miljøudfordringer. Endelig arbejder regeringen for reel forenkling af den fælles landbrugspolitik for både landmænd, borgere myndigheder, mv., så der sikres proportionalitet mellem den de administrative udgifter og den reelle risiko for EU s budget. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 2. Flerårig plan for små pelagiske arter i Adriaterhavet Nyt notat Resumé Kommissionen forventes at fremlægge forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en flerårig plan for små pelagiske arter i Adriaterhavet. Forslaget forventes at omfatte ansjos og sardin. Baggrund Kommissionen forventes at fremlægge forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for små pelagiske arter i Adriaterhavet. Forslaget forventes fremsat med hjemmel i TEUF artikel 43, stk. 2, og skal behandles efter proceduren for den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Sagen er på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 6. marts 2017 med henblik på præsentation. Formål og indhold Kommissionen oplyste i sin meddelelse om fiskerimuligheder for 2017 (KOM (2016) 396), at Kommissionen ville fremskynde forberedelsen af forslag til EU s flerårige planer i Middelhavet for bestande, som næsten udelukkende fiskes af EU-fiskere. Det drejer sig blandt andet om små pelagiske bestande i Adriaterhavet. Det er på denne baggrund, at Kommissionen nu forventes at fremlægge forslag til en flerårig plan for små pelagiske arter i Adriaterhavet. Forslaget forventes at omfatte ansjos og sardiner. Forslaget forventes at indeholde mål og målsatser om maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) i henhold til den fælles fiskeripolitik, rammer for forvaltningsforanstaltninger, herunder med henblik på implementering af landingsforpligtelsen, og visse tidsfrister. 5

6 Endelig forventes forslaget at indeholde forvaltnings- og kontrolbestemmelser i tråd med forvaltningsplanen for Østersøen for torsk, sild og brisling (forordning 2016/1139) samt forslag til forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen (KOM(2016)493). Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke. Forslaget forventes behandlet i Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg, der er ledende udvalg. Nærhedsprincippet Forslaget er et led i gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik, hvorfor nærhedsprincippet er tilgodeset. Konsekvenser Forslaget vurderes ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser. Forslaget forventes ikke at have statsfinansielle og administrative konsekvenser for det offentlige. Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for EU s budget. Høring Sagen har været i skriftlig høring i 5-udvalget (fiskeri), og der er ikke indkommet bemærkninger. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der er ikke kendskab til andre medlemsstaters holdninger. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er grundlæggende positiv over for fremlæggelsen af et forslag til en flerårig plan for små pelagiske arter i Adriaterhavet. Regeringen kan generelt støtte hensigten om at sikre et bæredygtigt fiskeri, herunder at forvaltningsforanstaltninger som generelt princip fastsættes på grundlag af videnskabelig rådgivning og med henblik på at nå målsætningen om maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) i henhold til reformen af den fælles fiskeripolitik. Regeringen vil arbejde for, at reglerne i de flerårige forvaltningsplaner generelt er enkle, kontrollerbare og omkostningseffektive, og i tråd med EU s kontrolpolitik Regeringen finder det generelt vigtigt, at der opnås tilstrækkelig fleksibilitet til TAC-fastsættelsen (den samlede tilladte fangstmængde). Endelig lægger regeringen vægt på, at fiskeriforanstaltninger og kontrolforanstaltninger og eventuelle særlige foranstaltninger til beskyttelse af de omfattede bestande er baseret på en videnskabelig rådgivning, og at der er sammenhæng mellem mål og midler. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 6

7 3. Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) 2017/127 blandt andet for så vidt angår visse fiskerimuligheder for tobis Nyt notat Resumé Formålet med forslaget er blandt andet at fastsætte TAC er 1 for tobis for 2017 og at fordele EU s rådighedsmængder til medlemsstaterne (kvoter) for fiskeriet efter tobis. Forslaget forventes også at indeholde enkelte andre elementer af rent teknisk karakter. Baggrund Kommissionen forventes at fremlægge forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) 2017/127 blandt andet for så vidt angår visse fiskerimuligheder for tobis. Forslaget forventes fremsat med hjemmel i TEUF artikel 43, stk. 3 og kan vedtages af Rådet med kvalificeret flertal. Sagen forventes vedtaget på et kommende rådsmøde. Formål og indhold Rådet (landbrug og fiskeri) opnåede i december 2016 politisk enighed om en forordning med fastsættelse af fiskerimuligheder for 2017 i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande og for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande. Forordningen om fiskerimuligheder for 2017 indeholdt som ventet ikke TAC er for tobis for fiskerisæsonen 2017 da den videnskabelige rådgivning ikke forelå. Tobissæsonen forudsættes ifølge forordningen om fiskerimuligheder 2017/127 påbegyndt den 1. april Det kommende forslag om tilpasning af forordningen om fiskerimulighederne for 2017 forventes således at fastsætte fiskerimuligheder for tobis i Forslaget om fastsættelse af fiskerimuligheder for tobis vil være baseret på rådgivningen fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), herunder den nye områdeinddeling (se nedenfor), som følge af en evaluering (benchmark) af bestanden den 31. oktober til 4. november 2016, og på den konkrete rådgivning om TAC-fastsættelse, som ICES offentliggjorde den 23. februar Ved den nævnte benchmark i efteråret 2016 skete der visse justeringer af områdeopdelingen, som anført på kortet nedenfor. 1 TAC = Total Allowable Catches = samlede tilladte fangstmængder. 7

8 Gamle områder: Nye områder: Rådgivningen fra ICES blev offentliggjort den 23. februar ICES rådgiver om følgende TAC for tobis for hvert af de 7 forvaltningsområder: - Område 1r (revideret område) (Dogger Banke området og sydlige Nordsø): tons - Område 2r (revideret område) (EU farvande i centrale østlige Nordsø og Skagerrak ): tons - Område 3r (revideret område) (Norske farvande i Nordsøen og Skagerrak): tons - Område 4 (central-vestlige Nordsø): tons - Område 5r (revideret område) (Viking og Bergen Bank i norsk zone i Nordsøen): 0 tons - Område 6 (Kattegat): 175 tons - Område 7r (revideret område) (Shetlandsområdet): 0 tons. Til sammenligning rådgav ICES om følgende TAC for tobis for hvert af de daværende 7 forvaltningsområder for 2016: - Område 1 (Dogger Banke området): Moniteringskvote på tons - Område 2 (sydøstlige Nordsø): Moniteringskvote på tons - Område 3 (central-østlige Nordsø og Skagerrak): tons - Område 4 (central-vestlige Nordsø): tons (skulle udføres som moniteringsfiskeri) - Område 5 (Viking og Bergen Bank i norsk zone i Nordsøen): 0 tons - Område 6 (Kattegat): 219 tons - Område 7 (Shetlandsområdet): 0 tons. Det skal understreges, at det ikke er muligt at foretage en direkte sammenligning, da forvaltningsområderne som nævnt er ændret. Forslaget forventes at indeholde TAC er og kvoter for tobis i de forvaltningsområder (1r, 2r, 4, 6 og 7), som ligger i EU-zone, for Danmarks kvoteandel er ca. 94 % af EU-TAC en. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig om forslaget. Nærhedsprincippet Forslaget er et led i gennemførelsen af EU s fælles fiskeripolitik, hvorfor nærhedsprincippet er tilgodeset. 8

9 Konsekvenser Forslaget forventes ikke at have lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Fastsættelse af TAC og kvoter har på kort sigt erhvervsøkonomiske konsekvenser. Danske fiskeres samlede fiskerimuligheder for tobis var på ca tons i Der forventes en markant samlet stigning i fiskerimulighederne for tobis for 2017, der dermed forventeligt vil indebære en betydelig stigning i bruttoindtjeningen i tobisfiskeriet. Høring 5-udvalget (fiskeri) vil blive hørt. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der er endnu ikke kendskab til andre medlemsstaters holdninger. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter, at TAC for tobis fastsættes i overensstemmelse med rådgivningen fra ICES. Regeringen lægger vægt på, at TAC fastsættes hurtigst muligt, så fiskeriet kan påbegyndes den 1. april Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. 9

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 28253 Den 31. oktober 2014 FVM 335 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000010/ Den 13. juni 2014 FVM 291 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 26. september 2014 Sagsnr.: 26348 FVM 316 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 26857 Den 16. juli 2014 FVM 303 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens gennemførelsesforordning

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 320 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 381 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 381 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 381 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering supplerende

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet EU og Internationalt Den 14. oktober 2015 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (miljø) den 26. oktober 2015 1. Miljø

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0227 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Sagsnr.: Den 26. juni 2007 TAHR/MIST GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. maj 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 290 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen Europaudvalget 2009 2956 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Notat MILJØMINISTERIET 29. juni 2009 EU og Internationalt politisk sekretariat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.2. Fiskeripolitisk kontor Sagsnr.: 4345 Den 27. september 2011 FVM 928 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om en flerårig plan for laksebestanden i

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0728 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0728 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0728 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv/EUK, Departementet/2.3/2.1 Sagsnr.: 2404-16-03-123, Dep.sagsnr.:6700 Den 6. januar

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 60 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 100 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 100 Offentligt s- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 100 Offentligt Samlenotat U D K A S T Konkurrenceevnerådsmøde den 30. maj 2016 (forsknings- og rumdelen) [Tentativ dagsorden] RUM Rådskonklusioner om

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2.

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. Den 2. december 2016/ EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. december 2016) Danske kvoter med forbehold fastsættes på møde

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2004 2633 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. december 2004 Med henblik

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 81 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 5. kt/dep. 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 2431 Den 10. november 2010 FVM 818 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00784/Dep. sagsnr. 7598 Den 14. januar 2011 FVM 852 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kvalitetspakken

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2015 COM(2015) 579 final 2015/0264 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for 2016 af fiskerimulighederne

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-014477Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 099 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere