Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse"

Transkript

1 Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen er i orden og at virksomhederne kan få de nødvendige tilladelser og godkendelser. Det er opgaver, som kommunerne løser som myndighed, og som har stor betydning for virksomhedernes hverdag. Side 1 af 5 Den tætte kontakt mellem kommuner og virksomheder betyder også, at kommunerne har en unik adgang til at sætte gang i initiativer, der skal styrke virksomhederne og dermed styrke væksten. Det er blandt andet derfor, at alle landets kommuner tilbyder iværksættere og virksomheder information og vejledning om opstart af virksomhed og forretningsudvikling. Det er en opgave som løses sammen med de fem væksthuse og private rådgivere. Den lokale erhvervsindsats og væksthusene betyder, at virksomheder i hele landet har adgang til uvildig vejledning og sparring om, hvordan de kan udvikle og geare deres virksomhed til vækst. Den lokale erhvervsindsats tilbyder virksomheder og iværksættere generel vejledning og hjælp til at finde rundt i de mange tilbud, der findes i erhvervsog innovationsfremmesystemet. Den indledende vejledning løses som udgangspunkt lokalt, tæt på virksomhederne, og tilbydes alle virksomheder og iværksættere. Alle iværksættere og virksomheder bør også i fremtidens erhvervsindsats, have mulighed for at få en lokal generel vejledning om basal forretningsudvikling. De virksomheder som kan og vil mere, og som har et stort vækstpotentiale, kan få specialiseret vejledning hos væksthusene, hvor de også har adgang til andre erhvervs- og innovations, og eksportfremmeordninger, som er samlet i væksthusene. Det sker konkret ved, at kommunerne henviser virksomhederne til væksthusene. Disse tilbud kræver specialviden som rækker ud over den lokale, generelle vejledning. Efter den specialiserede vejledning i væksthusene, tager det private rådgivermarked over og hjælper virksomhederne med selve realiseringen og implementeringen. Væksthusene som knudepunkt En af væksthusenes vigtigste opgaver er at fungere som en samlet indgang til relevante nationale og internationale tilbud for virksomheder fra hele landet. På den måde udgør væksthusene koblingen mellem lokale virksomheder og specialiserede nationale erhvervsfremmetilbud, så virksomhederne har en let og overskuelig adgang til hjælp og støttemuligheder inden for væsentlige

2 vækstdrivere som internationalisering, adgang til kapital og investeringsfremme. Fakta om væksthusene Side 2 af 5 Væksthusene er organiseret som selvstændige erhvervsdrivende fonde, med kommunerne som stiftere. De er lovgivningsmæssigt forankret i Lov om Erhvervsfremme og styringsmæssigt forankret i resultatkontrakter med Erhvervsstyrelsen og KL. Kommunerne finansierer væksthusene basisbevilling og kompenseres via bloktilskud fra staten. I 2017 var basisbevillingen 105 mio. kr. Derudover henter væksthusene ekstern projektfinansiering fra bl.a. vækstfora, som beløber sig til ca. 180 mio. kr. årligt. Væksthusene yder specialiseret vejledning til virksomheder med stort vækstpotentiale, og har en rolle som knudepunkter i erhvervsfremmesystemet, der kobler virksomheder fra hele landet med nationale erhvervsfremmetilbud. For hver krone der investeres i væksthusene, får samfundet mere end 5,6 kroner igen i form af øget vækst blandt de vejledte virksomheder*. Væksthusene ydede i 2016 specialiseret vejledning (dvs. en vækstkortlægning og en konkret vækstplan for virksomheden) til 2146 virksomheder*. Derudover deltog næsten 3200 virksomheder i andre væksthusarrangementer om eksempelvis kapitalsøgning, eksport, nye forretningsmodeller eller mentorordninger mv.* Væksthusene henviste i 2016 hhv. 88 % af deres kunder til private rådgivere eller offentlige specialister, heraf 73 % af kunderne til private rådgivere, med relevans for den givne virksomhed*. 93 % af de virksomheder, der i 2016 fik en vækstkortlægning og en vækstplan, vurderede i den efterfølgende brugerevaluering, at sparringen havde påvirket virksomhedens udvikling i middel eller høj grad*. Væksthusenes kunder opnår to år efter vejledningen en vækst i beskæftigelsen på 3,1 procentpoint mere end en kontrolgruppe af virksomheder, en øget omsætning på 9,9 procentpoint mere og vækst i eksporten på 17,5 procentpoint mere*. 98 pct. af kunderne var i 2015 tilfredse eller meget tilfredse med den ydelse de har fået hos væksthuset. * Erhvervsstyrelsen (april 2017): National aftale for væksthusene 2016 Opgørelse af resultatmål.

3 Væksthusenes kompetencer Væksthusene har oparbejdet et stærkt konsulentkorps med både specialistog generalistkompetencer, hvor størstedelen af virksomhedskonsulenterne har personlig erfaring som enten iværksættere eller ledere i private virksomheder. De har derfor praktisk erfaring og viden om forretningsudvikling, de trækker på i deres virksomhedsvejledning. Side 3 af 5 Væksthusene arbejder strategisk med deres rekruttering og kompetenceudvikling. Blandt andet er rekrutteringen professionaliseret med person- og færdighedstest, case-opgaver og fokus på relevante referencer. Der gennemføres strategisk kompetenceudvikling i form af interne learning labs og eksterne efteruddannelsesforløb. At væksthusenes kompetencer i høj grad matcher virksomhedernes efterspørgsel understreges af, at 98 % af væksthusenes kunder i 2015 var tilfredse eller meget tilfredse med den ydelse, de havde fået hos væksthuset og at de vejledte virksomheder opnår mere vækst end sammenlignelige virksomheder (se faktaboksen om væksthusene ovenfor). Behov for et enstrenget erhvervsfremmesystem Regeringens eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen i Danmark viste, at der er mange tilbud til virksomhederne, og at virksomhederne oplever, at systemet og de mange tilbud, aktører og tilskudsmuligheder er komplekst. Virksomhederne efterlyser et system, der hænger bedre sammen hvor virksomhederne hurtigt bliver hjulpet derhen, hvor de kan få den rigtige vejledning og støtte. KL har derfor sammen med væksthusene og kommunerne taget initiativ til at skabe en mere tydelig arbejdsdeling mellem den generelle vejledning, som virksomhederne kan få lokalt, og den specialiserede vejledning, som virksomhederne kan få i de fem væksthuse. KL's fem anbefalinger Kommunerne har en unik mulighed for at levere på virksomhedernes ønske om en mere sammenhængende indsats. Det er lokalt i kommunerne, at der i forvejen er den største kontaktflade til virksomhederne, og det er dermed også kommunerne og væksthusene, som bedst kan levere en enkel og overskuelig indgang til erhvervsfremmesystemet for virksomhederne. De fem følgende anbefalinger, er KL s bud på, hvordan kommuner og væksthuse kan bidrage til en forenkling af erhvervsfremmesystemet. #1: Undgå parallelsystemer Der er tilbud målrettet vækstiværksættere og vækstvirksomheder, der kræver specialistviden, som rækker ud over det lokale, og hvor man ikke kan opretholde den faglige kvalitet i vejledningen i den lokale erhvervsindsats. Den indledende screening og vejledning kan godt ske lokalt. Dog bør kommunerne ikke sætte initiativer i gang parallelt med det som allerede findes og tilbydes igennem væksthusene, og omvendt bør væksthusene ikke sætte initiativer i gang, som har karakter af generel - og ikke specialiseret - vejledning. Medmindre der er indgået en aftale, hvor væksthuset varetager denne opgave på vegne af kommunen.

4 #2: Lav en konkret samarbejdsaftale Der er forskellige måder at organisere samarbejdet mellem den lokale erhvervsindsats og væksthuset. Det er vigtigt, at der er en løbende dialog mellem kommunerne og væksthuset, så det sikres, at den samlede indsigt i det lokale erhvervsliv bruges bedst muligt til at henvise de rigtige virksomheder. Side 4 af 5 KL anbefaler derfor, at kommunerne indgår samarbejdsaftaler med væksthusene. I de konkrete samarbejdsaftaler er det vigtigt, at man bliver enige om hvordan rolle- og arbejdsfordelingen skal være, da kommunernes prioritering af den lokale erhvervsindsats og erhvervsstrukturerne er forskellige. Samarbejdsaftalerne kan med fordel også indeholde nogle konkrete måltal for, hvor mange virksomheder der skal henvises fra den lokale erhvervsindsats til væksthusenes vækstprogrammer. #3: Brug det fælles CRM-system De fem væksthuse bruger alle et fælles CRM-system, hvor kommuner og det lokale erhvervsråd mod en beskeden betaling pr. bruger kan få adgang til at se, hvilke virksomheder væksthuset arbejder med og hvem de har været i kontakt med hvornår. Det er oplagt at understøtte den løbende videndeling digital i erhvervsindsatsen med et CRM-system, hvor den lokale kontakt med virksomhederne systematisk registreres. KL anbefaler kommunerne, at bruge væksthusenes fælles CRM-system. Derudover er KL og kommunerne i gang med at udvikle den Fælleskommunale virksomhedskontaktdatabase (FVDB), som er en digital "glasplade", der binder jobcentrenes, den lokale erhvervsfremmes og væksthusenes CRMsystemer sammen. Databasen skal sikre, at relevant information deles på tværs af aktører, så virksomhederne oplever en samlet erhvervsservice og ikke bliver kontaktet om det samme af flere forskellige enheder fra kommuner og væksthuse. Læs mere om FVDB på side 18 i det vedlagte notat om fremtidens erhvervsfremme. #4: Styrk væksthusene som knudepunkt Der skal sikres lige og nemmere adgang for virksomheder i hele landet til statslige erhvervsfremmetilbud om internationalisering, finansiering og innovation. KL anbefaler, at indstationere flere statslige ordninger i væksthusene. Eksempelvis Innovationsfonden, Vækstfonden, Eksportkreditfonden og Markedsmodningsfonden. Dette vil styrke væksthusenes rolle som knudepunkt i erhvervsfremmeindsatsen. #5: Stærkere kommunalt ejerskab Væksthusene løser en vigtig opgave for kommunerne. Det er en opgave de løser godt, men også en opgave som løses uden for den interne kommunale organisering.

5 Det er derfor vigtigt, at der er opbakning til kommunernes samarbejde om specialiseret vejledning til vækstiværksættere og -virksomheder i væksthusene, samt at der er politisk indflydelse på aktiviteterne i væksthusene i forhold til kommunernes erhvervspolitiske målsætninger. KL anbefaler, at kommunerne og væksthuse i fællesskab gør en aktiv indsats for at forankre det kommunale ejerskab af væksthusene politisk i kommunerne. Det kan eksempelvis gøres gennem styrket dialog og politisk fokus om samarbejdsaftalerne mellem kommunerne og væksthusene, og ved at invitere de kommunale fagudvalg med ansvar for erhvervspolitik på besøg i væksthusene. Side 5 af 5

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

UDFOR- DRINGERNE. For mange midler går til administration. Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet. Kvaliteten er ikke tilstrækkelig

UDFOR- DRINGERNE. For mange midler går til administration. Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet. Kvaliteten er ikke tilstrækkelig UDFOR- DRINGERNE Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet Kvaliteten er ikke tilstrækkelig høj For mange midler går til administration Virksomhederne ved ofte ikke, hvor de skal henvende sig For mange

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

BAGGRUND FOR VÆKSTHUSENE

BAGGRUND FOR VÆKSTHUSENE Task Force Rapport BAGGRUND FOR VÆKSTHUSENE Den overordnede vision for Væksthusene er, at Danmark frem mod 2020 udvikler sig til et af de lande i verden, der har flest vækstvirksomheder pr. indbygger.

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Afsnit 1 gør status for udvalgte resultatmål pr. Side 2. Afsnit 2 følger udvikling i beskæftigelse, Afsnit 3 præsenterer beskrivende statistik for

Afsnit 1 gør status for udvalgte resultatmål pr. Side 2. Afsnit 2 følger udvikling i beskæftigelse, Afsnit 3 præsenterer beskrivende statistik for 1. halvår 2016 statistikken statistikken er en midtvejsstatus på aktiviteterne i de fem regionale væksthuse opgjort pr. 30. juni 2016. Når året er omme, holdes enes samlede resultater i 2016 op imod målene

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Klynger og innovationsnetværk i et nyt erhvervs- og innovationsfremmesystem ANDREAS BLOHM GRAVERSEN KONTORCHEF, ERHVERVSMINISTERIET

Klynger og innovationsnetværk i et nyt erhvervs- og innovationsfremmesystem ANDREAS BLOHM GRAVERSEN KONTORCHEF, ERHVERVSMINISTERIET Klynger og innovationsnetværk i et nyt erhvervs- og innovationsfremmesystem ANDREAS BLOHM GRAVERSEN KONTORCHEF, ERHVERVSMINISTERIET 2 NEDSLAG Overflyvning af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

KOMMUNAL ERHVERVSFREMME

KOMMUNAL ERHVERVSFREMME MEA KURSUS 19. SEPTEMBER 2017 ERHVERVSFREMMESYSTEMET - HVEM, HVAD, HVOR KOMMUNAL ERHVERVSFREMME Eva Glæsner, Chefkonsulent i KLs sekretariat for KKR Midtjylland KKR MIDTJYLLAND MEA KURSUS 19. SEPTEMBER

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2017 Opgørelse af resultatma l

National aftale for Væksthusene i 2017 Opgørelse af resultatma l 24. april 2018 National aftale for Væksthusene i 2017 Opgørelse af resultatma l Indledning Væksthusene er sparringspartner og indgang til viden og netværk for danske virksomheder, som arbejder ambitiøst

Læs mere

MEA Silkeborg, 23. februar Hvilke virksomheder skal vi bruge vores tid på?

MEA Silkeborg, 23. februar Hvilke virksomheder skal vi bruge vores tid på? MEA Silkeborg, 23. februar 2017 Hvilke virksomheder skal vi bruge vores tid på? i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional erhvervsserviceoperatør ift. gennemførelse

Læs mere

Ases forslag September 2016

Ases forslag September 2016 Ases forslag September 2016 Ases forslag Erhvervsfremmeindsatsen er en vigtig del af rammevilkårene for danske virksomheder, og fortjener derfor øget opmærksomhed fra regeringens side. Den statslige erhvervsfremme

Læs mere

Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2013

Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2013 1 Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2013 1. Baggrund Denne aftale er indgået mellem de 22 kommuner i Syddanmark, via KKR Syddanmark, og Væksthus Syddanmark i november 2013. Aftalen

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012 Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

Opnåede point i resultatkontrakten

Opnåede point i resultatkontrakten 28. marts 2012 11/00404 /helhol-erst Opgørelse af enes resultater for 2011 Sammenfatning Igen i 2011 viser resultatopgørelsen for ene, at de fem e har opfyldt en stor andel af de opstillede mål. To mål

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2012

Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2012 Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2012 1. Baggrund Denne aftale er indgået mellem de 22 kommuner i Syddanmark, via KKR Syddanmark, og Væksthus Syddanmark i november 2011. Aftalen

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l Dato: 15. marts 2016 Sag 2015-14494 National aftale for ene i 2015 Opgørelse af resultatma l Indledning Når KL og regeringen i løbet af sommeren indgår den årlige aftale om kommunerens økonomi, indgås

Læs mere

Forslag til model for erhvervsservice og decentral erhvervsfremme i Danmark

Forslag til model for erhvervsservice og decentral erhvervsfremme i Danmark 23. april, 2018 Forslag til model for erhvervsservice og decentral erhvervsfremme i Danmark 1. Indledning I dette papir fremlægges et forslag til en model for forenklet erhvervsfremme på det decentrale

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland Resultatkontrakt 2010 - Væksthus Nordjylland 18. december 2009 /ebst Resultatkontrakten indeholder mål og vilkår for Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilling i 2010 til Væksthus Nordjylland på 9.546.000 kr.

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016 Opgørelse af resultatma l

National aftale for Væksthusene i 2016 Opgørelse af resultatma l 06. april 2017 Sag 2017-262 National aftale for ene i 2016 Opgørelse af resultatma l Indledning ene er sparringspartner og indgang til viden og netværk for danske virksomheder, som arbejder ambitiøst med

Læs mere

Fremtidens erhvervsfremme - kommunernes rolle og KL's forslag til en enkel, effektiv og sammenhængende indsats. Indhold NOTAT

Fremtidens erhvervsfremme - kommunernes rolle og KL's forslag til en enkel, effektiv og sammenhængende indsats. Indhold NOTAT Fremtidens erhvervsfremme - kommunernes rolle og KL's forslag til en enkel, effektiv og sammenhængende indsats Indhold Side 1 af 20 Introduktion og opsummering... 2 Den kommunale erhvervsindsats... 4 Kommunernes

Læs mere

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Søren Asp Mikkelsen, kontorchef

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Søren Asp Mikkelsen, kontorchef Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Søren Asp Mikkelsen, kontorchef Agenda 1 Nyt erhvervsfremmesystem, forenklet og efterspørgselsdrevet 2 Status for dannelsen af Danmarks erhvervsfremmebestyrelse 3 Status

Læs mere

EN EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE ERHVERVSINDSATS

EN EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE ERHVERVSINDSATS EN EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE ERHVERVSINDSATS MAJ 2016 INDSPIL EN EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE ERHVERVSINDSATS KL 1. udgave, 1. oplag 2016 Produktion: KL s Trykkeri Design: e-types Tryk: KL s Trykkeri Foto:

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice KKR

Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice KKR Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice Nordjylland nedsatte på -mødet 14. sept. 2018 er politisk styregruppe og en administrativ tovholder gruppe, der bl.a. har arbejdet med

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene Jes Lerche Ratzer, chefkonsulent jelr@di.dk, 3377 4518 AUGUST 2019 Virksomhederne søger forskellig vejledning fra erhvervshusene Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene afhængig

Læs mere

KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem

KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem Anders Mørk Hansen, Formand for embedsmandsudvalget vedr. Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse Liselotte Stokholm, Direktør for Væksthus Hovedstaden Nyt erhvervsfremmesystem

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Oplæg til Erhvervsforeningen, Halsnæs Kommune 28. september 2017

Oplæg til Erhvervsforeningen, Halsnæs Kommune 28. september 2017 Oplæg til Erhvervsforeningen, Halsnæs Kommune 28. september 2017 Agenda Om Væksthuset Vækstudfordringer for virksomheder Det kan vi - det gør vi Ejerskifte Myter om væksthuset og erhvervsfremmesystemet

Læs mere

Beskæftigelsesregion Midtjylland Konsulentdagen, 28. november Erhvervsservicesystemet bud på samarbejde og Best Practice

Beskæftigelsesregion Midtjylland Konsulentdagen, 28. november Erhvervsservicesystemet bud på samarbejde og Best Practice Beskæftigelsesregion Midtjylland Konsulentdagen, 28. november 2013 Erhvervsservicesystemet bud på samarbejde og Best Practice Hvad er erhvervsfremme og hvem er aktørerne? Erhvervsfremme er den offentlige

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

VORES MISSION VORES VISION. Slagelse Erhvervscenter A/S er tæt på virksomhederne.

VORES MISSION VORES VISION. Slagelse Erhvervscenter A/S er tæt på virksomhederne. STRATEGI 2019-2020 Indholdsfortegnelse Vision og mission. side 3 Strategi, hovedlinjer..... side 4 Nyt erhvervsfremmesystem, ny strategi. side 5 Forretningsudvikling, indsatsområder.....side 6, 7 Figur

Læs mere

2. kvartal september 2014

2. kvartal september 2014 2. kvartal 2014 15. september 2014 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2014. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2014 og offentliggøres

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Syddjurs Kommune. Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018

Syddjurs Kommune. Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018 Syddjurs Kommune Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 2. Kort om KL s effektmålingsprojekt 3. Hvad er lokal erhvervsfremme? 4. Effekter på nationalt niveau

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Væksthus Hovedstadsregionen. Rådgiverseminar. 4. September 2009 Marlene Haugaard

Væksthus Hovedstadsregionen. Rådgiverseminar. 4. September 2009 Marlene Haugaard Væksthus Hovedstadsregionen Rådgiverseminar 4. September 2009 Marlene Haugaard Agenda Hvad er Væksthus Hovedstadsregionen? Vækstvirksomhedens udfordringer og samarbejdet med Væksthuset Hvordan kommer virksomheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Oplæg om Syddanmarks demografiske udfordringer...2 Bilag 1: Procent af borgere i kommunen 85-år eller over...2 2.5 Resultatkontrakter mellem

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2014 Opgørelse af resultatmål

National aftale for Væksthusene i 2014 Opgørelse af resultatmål National aftale for ene i Opgørelse af resultatmål 15. marts 2015 2015-81 erst-helhol Indledning Fra januar gik ene i gang med at implementere en ny strategi ene version 2.0 en ny vækstmodel. Strategien

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

Aftale om rammerne for Erhvervshuse, mellem

Aftale om rammerne for Erhvervshuse, mellem 25. februar 2019 Aftale om rammerne for Erhvervshuse, 2019-2020 mellem Erhvervsministeriet (EM) Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening (KL) Weidekampsgade 10 2300 København

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference november 2016

Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference november 2016 Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference 2016 29. november 2016 Agenda Om Væksthuset Om Iværksætterhuset og HIP Vækstudfordringer for virksomheder Tre

Læs mere

Vi skaber resultater for virksomhederne. Årsberetning 2017

Vi skaber resultater for virksomhederne. Årsberetning 2017 Vi skaber resultater for virksomhederne Årsberetning 2017 Digitale fuldtræffere i 2017 Vi ved, at netværk og dygtige konsulenter kan gøre vejen lettere. Digitalisering, automation og eksport er 3 væsentlige

Læs mere

Direktionen. Referat. Mødedato: 16. august Mødetidspunkt: 13:00. Kommunaldirektørens kontor. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Direktionen. Referat. Mødedato: 16. august Mødetidspunkt: 13:00. Kommunaldirektørens kontor. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Kommunaldirektørens kontor Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 310. Iværksætterindsatsen på Frederiksberg Åbent

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

Norddjurs Kommune. Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018

Norddjurs Kommune. Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018 Norddjurs Kommune Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 2. Kort om KL s effektmålingsprojekt 3. Hvad er lokal erhvervsfremme? 4. Effekter på nationalt niveau

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Syddansk Fødevareklynge Spirende Fødevareoplevelser

Syddansk Fødevareklynge Spirende Fødevareoplevelser Syddansk Fødevareklynge Spirende Fødevareoplevelser Andreas Cæsar Møller Jensen, Projektleder Kasper Aagaard, Programchef Syddansk Fødevareklynge - formål Formålet med Syddansk Fødevareklynge er, at arbejde

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

Den midtjyske erhvervsfremmeindsats. Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, MEA basismodul september 2017, Randers

Den midtjyske erhvervsfremmeindsats. Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, MEA basismodul september 2017, Randers Den midtjyske erhvervsfremmeindsats Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, MEA basismodul september 2017, Randers Regionernes opgaver Regional udvikling bl.a. kollektiv trafik, miljø (jordforurening), erhvervsudvikling,

Læs mere

VI SKABER RESULTATER FOR VIRKSOMHEDERNE

VI SKABER RESULTATER FOR VIRKSOMHEDERNE VI SKABER RESULTATER FOR VIRKSOMHEDERNE ÅRSBERETNING 2016 REKORDÅR FOR VIRKSOMHEDERNE VI VED, AT NETVÆRK OG DYGTIGE KONSULENTER KAN GØRE VEJEN LETTERE ALDRIG FØR HAR VIRKSOMHEDER, DER BE NYTTER SIG AF

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Introduktion til medfinansiering fra Regionalfonden. v/ Hans Henrik Nørgaard

Introduktion til medfinansiering fra Regionalfonden. v/ Hans Henrik Nørgaard Introduktion til medfinansiering fra Regionalfonden v/ Hans Henrik Nørgaard Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Knap 1.400 mio. kr. i 2014-2020 Godt 700 mio. kr. tilbage Styrke vækst og udvikling i hele

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Høringssvar fra Danmarks Vækstråd om de vækst- og erhvervsrettede dele af Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi

Høringssvar fra Danmarks Vækstråd om de vækst- og erhvervsrettede dele af Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi Juni 2015 Høringssvar fra Danmarks Vækstråd om de vækst- og erhvervsrettede dele af Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi Baggrund Syddansk Vækstforum har udarbejdet udkast til de erhvervs- og

Læs mere

Næstved Kommune. Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018

Næstved Kommune. Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018 Næstved Kommune Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 2. Kort om KL s effektmålingsprojekt 3. Hvad er lokal erhvervsfremme? 4. Effekter på nationalt niveau

Læs mere

Holbæk Kommune. Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018

Holbæk Kommune. Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018 Holbæk Kommune Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 2. Kort om KL s effektmålingsprojekt 3. Hvad er lokal erhvervsfremme? 4. Effekter på nationalt niveau

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter Kontorbeskrivelse

Hjørring ErhvervsCenter Kontorbeskrivelse Udkast 02.05.19 Baggrund I maj 2018 aftalte regeringen og dansk Folkeparti at gennemføre en grundlæggende forenkling af erhvervsfremmesystemet. En aftale der blev effektueret via en ny udgave af lov om

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d

Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d. 28-04-2016 Offentlige tilbud til iværksættere i Danmark (med fokus på Nordjylland) NewBizz 16-18 Vækst 2015 Next Step (Fødevarer) Opmærksom på Primære erhverv

Læs mere

Randers Kommune. Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018

Randers Kommune. Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018 Randers Kommune Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 2. Kort om KL s effektmålingsprojekt 3. Hvad er lokal erhvervsfremme? 4. Effekter på nationalt niveau

Læs mere

Highlights fra pulsmålingen. Erhvervslederne har blandede forventninger til det nye erhvervsfremmesystem

Highlights fra pulsmålingen. Erhvervslederne har blandede forventninger til det nye erhvervsfremmesystem Erhvervsfremmesystemet 2018 Highlights fra pulsmålingen En politisk aftale fra maj 2018 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti skal gøre erhvervsfremmesystemet mere enkelt og sætte fokus på virksomhedernes

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018

Frederikshavn Kommune. Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018 Frederikshavn Kommune Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme 2018 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 2. Kort om KL s effektmålingsprojekt 3. Hvad er lokal erhvervsfremme? 4. Effekter på nationalt

Læs mere